Page 8

14. Valg af valgmænd ·l5. Fastsættelse af næste ordinære 16. Eventuelt

rnø de

§10 1. Repræsentantskabsm.pderne ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der med bindende virkning afg,/>r alle s pe r gsrnå I angående behandlingsog afstemningsmåden. Afstemningen skal dog altid være skriftlig, såfremt 3 repræsentanter kræver dette. 2. Afg.prelser på repræsentantskabsm.pder vedtages med almindeligt flertal. Dog kræves til lovændringer to tre diedele s majoritet af tils tedeværende stemme r. 3. Falder forslaget

lige mange stemmer forkastet.

for og imod et forslag,

er

4. Til repræsentantskabsm.pderne har de til forbundet knyttede udvalg adgang. Disse har til rn e de r ne forhandlingsret, men ikke stemmeret. Møderne kan endvidere overværes af den almindelige bowllngpresse. 5. Hvis der fremsættes begæring om, at anden person udover de i loven hjemlede skal overvære m.pdet, må denne begæring forinden rn øde t med motivering forelægges forretningsudvalget, hvis udtalelse forelægges til repræsentantskabets endelige a Ige r el s e.

§11

STEMMERET

1. På repræsentantskabsm.pderne har medlemmer af hovedbestyrelsen og unionernes delegerede hver een stemme. 2. Et stemmeberettiget medlem kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige et andet medlem fra samme union eller hovedbestyrelse tilat afgive sin stemme. Dog må intet medlem disponere over mere end een fuldmagt.

§12

HOVEDBESTYRELSEN

1. Hovedbestyrelsen retningsudvalget. 8

består

af unionernes

formænd

og for-

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement