Page 7

1. Hovedbestyrelsen 2.,Unionernes delegerede medlenuner, der i antal udgør een for hver påbegyndt 100 medlemmer, der i den respektive union har betalt licens pr. 15. januar for indeværende periode. 2. Det ordinære repræsentantskabsmøde april måned. På mødet skal fastsættes nære møde.

afholdes medio næstkommende ordi-

3. Ordinært r e pr æs enta nts ka b sm ode indkaldes af forretningsudvalget med 4 ugers varsel ved skriftlig meddel s e til unionerne, indeholdende dagsorden, forslag og det reviderede regnskab for den fo r løb ne regnskabsperiode. 4. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder indkaldes med 4 ugers varsel og kan indkaldes af forretningsudvalget eller når mindst 2 unioner fremsætter skriftlig begæring herom med motiveret dagsorden. Indkaldelsen fremsendes senest 14 dage efter begæringens modtagelse. 5. Forslag, der Ønskes behandlet på det ordinære repræs ent ska.barn ød e , indsendes til formanden for Dansk Bowling Forbund s ene" t den 1. marts. 6. Forslag fra forretningsudvalget, der omhandler lov ændringer eller ændring af licensgebyrets s te r r el s e , fremsendes til unionerne senest den 15. januar.

§9

REPRÆSENTANTSKABSMØDETS DAGSORDEN

1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse 3. Forhandlingsprotokol 4. Beretning 5. Regnskab 6. Forslag 7. Fastsættelse af licensgebyr 8. Fastsættelse af repræsentationstillæg 9. Sportslige arrangementer 10. Valg af forretnings udvalg og suppleant 11. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 12. Valg af udvalgsmedlemmel' 13. Valg af medlemmer til amatør-og ordensudvalget og 2 suppleanter. 7

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement