Page 6

te beholdning, heri medregnet indestående rokonto, må ikke overstige kr. 3000, 00

Då check

og gi-

3. Revisionaf regnskabet skal være afsluttet inden ud gangen af februar, og revisorerne, som er va l gt på det nærmest foregående repræsentantskabsmq,de, er pligtige at konstatere tilstedeværelse af ka s s ebe hol.dni nge r og anden formue. 4. Revisorerne re forbundets

§6

har til enhver tid adgang til at kontrollebøg e r , regnskabsbilag og formue.

UNIONERNES REPRÆSENTANTSKAB

1. Unionernes anliggender varetages af deres repræsentants ka b o g unionsledelse . Repræs enta ntc ka bet vælger ledelse og fastsætter love og bestemmelser, der skal være i overensstemmelse med Dansk Bowling Forbunds lov" 06 bestemmelser, samt godkendt af Dansk Bowling Forbund. Enhver lovændring skal imlberettes til Dansk Bowling F'o rb und Is forretnings udvalg til godkendels e. Et eksemplar af lovene opbevares i Dansk Bowling Forbund's arkiv. 2. Dansk Bowling Forbunds forretningsudvalg har ret til at deltage i unionernes repræsentantskabsrnq,der,oghar på disse forhandlingsmen ikke stemmeret. 3. Unionernes repræsentantskabsm.pder årligt, medio februar.

afholdes

en gang

§7 Dansk Bowling Forbunds 1. 2. 3. 4.

§8

varetages

af:

REPRÆSENTANTSKABET

1. Repræsentantskabet Repræsentantskabet

6

opgaver

Repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen Forretningsudvalget. Arna to r> og ordens udvalget

er forbundets består af:

q,verste

myndighed.

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement