Page 5

Område

2: Sjælland

(Sjællands

Bowling Union)

Område

3: Fyn (Fyns Bowling Union)

Område

4: Jylland

med Lullanct-Falster

med omliggende

2. Under de enkelte kalkredse.

§4

(Jydsk

og Bornholm.

Øer Bowling Union)

unioners

ledelse

kan der oprettes

lo-

LICENSBESTEMMELSER

1. For at kunne deltage i Dansk Bowling Forbunds arrangementer, jfr. § 2 s tk 4, og unionernes officielle turneringer og stævner, skal såvel senior-som ungdomsspil lere lØse licens, der kun kan udstedes af Dansk Bowling Forbund. 2. Licens udstedes kun til spillere, der er anmeldt til Dansk Bowling Forbund med fulde navn, bopæl. union og klub. For ungdomsspillere tillige frpdselsdato. 3. Det årlige licens gebyr, hvis s t e r r e Ls e fastsættes hvert år på forbundets ordinære repræsentantskabsmrpde, indbetales af unionerne til Dansk Bowling Forbund senest den 15. januar, 4. For nye medlemmer, der l øs e r licens tales halvt gebyr. Ungdoms spillere er med den sæson, hvori de fylder 18 år. 5. Licenskortet

udløber

hvert

efter l.juli,begebyrfri til og

år den 31. december.

6. Dansk Bowling Forbund kan ved misbrug, eller hvor et medlem overtræder forbundets love og bestemmelser , helt eller delvis inddrage licensen. Denne afgørelse kan indankes for Dansk Bowling F'or bu nd ls amatrpr-og ordensudvalg.

§s

REGNSKAB

1. Dansk Bowling F'or bund ts regnskabsår er kalenderåret. 2. Forbundets kontante midler anbringes i en anerkendt bank eller s oa r oka s s e . hvor beløb kun kan hceves men formandens og kassererens underskrifter. Kassererens kontan5

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement