Page 4

LOVE §1

NAVN OG HJEMSTED

1. Dansk Bowling Forbund er en organisation, bestående af danske a m a te r bowl e re , som gennem respektive unioner er medlemmer af forbundet. Z. Dansk Bow ling Forbund er tilsluttet Nordisk Bowlingforbund og gennem Dansk Kegle- og Bowling Union tilsluttet Federation Internationale des Quilleurs. 3. Forbundets

hjemsted

er formandens

adresse.

FORMÅL OG PLIGTER t~Dansk

Bowling

F'or bu nd ts formål

og pligter

er:

1. at fremme og højne bowlings porten som arna tø r id r æt i Danmark for såvel ungdoms- som seniorspillere. Z. at samle landets bowlingunioner under Dansk Bowling Forbund og derigennem i ndfe r e ensartede love og bestemmelser. 3. gennem Dansk Bowling F'o r bund ts repræsentanter at overvåge, at love og bestemmelser for Federation Inter nationale des Quilleurs, Nordisk Bowlingforbund og Da ns k Bowling Forbund overholdes. 4. at foranledige afholdt de årlige danmarksmesterskaber, eventuelle landskampe, internationale stævner og landsturneringer samt give tilladelse til afholdelse af internationale stævner.

§3

MEDLEMSOMRÅDE

1. Unionerne, der er tilsluttet Dansk Bowling geografisk opdelt i f1>lgende områder: Område

4

1 : Kcpbenhavn(K1>benhavns Bowling

Forbund,er

Union) med f1>lgende kommuner:Br.pndbyerne, Drag1>r,Frederiksberg, Gentofte, Gla d s ax e , Glostrup, Herlev, Hvidovre, Rød ov r e , St. Magleby og Tårnby.

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement