Page 20

§9 En klub, der Ønsker at protestere, skal omgående ret te henvendelse til den jourhavende, som på scoringslis ten tydeligt skal a nfe r ø "protest" Klubben skal herefter inden 24 timer fra kampens ophør indgive skriftlig klage (protest) til unionens spille udvalg. §10 En spiller skal ved kampe være iført den klubdragt , s om er anmeldt til og godkendt af unionen. På banerne må endvidere kun anvendes bowlingsko. Overtrædeis e af dis se regler kan medføre udvis ning af spilleren. §11 Det er spillere og uvedkommende forbudt selv at påføre t il Icb sba ne n talkum eller lignende stoffer og mine r a Ie r . § 12 Det er enhver spiller forbudt, ved banerne, at indtage alkoholiske drikke, samt ryge under kampe og stævner.

§ 13 En spiller, banen.

der optræder

usportsligt,

kan bortvises

fra

§ 14 Ved kampe og .~t""vn.er skal ov er t rædcl s es Iini en vedfotocellerne ubetinget respekteres af såvel spillere s orn afskrivere, og overtrædelse skal tydeligt markeres på slagsedlen rn e d et "F". §15 I holdkampe kan deltage udlændinge, som har fast bo pæl her i landet. På det enkelte hold må dog kun 50% af deltage rne være udlændinge. §16 Datoen for de berammede turneringskampe kan kun undtagelse svi s ændres. Ansøgning he rom skal i så tilfælde

20

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement