Page 19

ke benyttes spillere, der allerede har deltaget i et af de andre holds f.prste kamp .. Iev ri gt kan en spiller, der har deltaget på en klubs høj e r e liggende hold i samme sæson kun deltage på et lavere liggende hold, hvis hans tidlige re hold i mellemtiden har spillet eller samme dag spil ler en turneringskamp uden hans deltagelse. En spiller mil. ikke samme dag deltage i mere end en turneringskamp. Le r da g og påf.plgende s.pndag samt tilsluttende helligdage betragtes som en og samme s pilledag.

§5 Deltagere i en turneringskamp eller stævne skal være medlem af en klub og have le st licens f<prkampen eller stævnet. §6 Ved holdkampe s ka l mi nds t 50% af s pille rne være til stede ved kampens begyndelse. Spillere, der eventuelt rrrøde r for sent,kan dog indtrædeispilletidenrude,hvori modparten spiller .Blive r en s piller skadet,må der straks indsættes reserve efter samme regel. Er Reserven ikke klar til indsættelse når kampen genoptages, kan denne tidligst indsættes ved næste series begyndelse, og de herved tabte ruder kan ikke indspilles. §7 Klubberne hæfter for startge by r i hele turneringen de af dem anmeldte: hold.

for

§8 I turneringskampe skal spillerne afskrive for hinan den. Begge klubber møder med en holdleder, der er pligtlg til at være behjælpelig med eftertælling af samtlige slags ed: pr citer kampen. Den i turneringsplanen f.prst nævnte klubs holdleder er tillige Ii s te fe r e r for begge klubber og samtidig jourhavende og .pverste. myndighed hvis afg.prelser må respekteres. Disse kan dog straks efter kampen indankes for unionens spilleudvalg, hvis afg e r el s e igen kan i nda nk es for arna te r og ordens udvalget . e

19

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement