Page 18

hver af Dansk Bowling Forbund godkendt bowlinghal, og indsende denne blanket senest 8 dage efter spilledagentil Dansk Bowling Forbund. Overfor Dansk Bowling Forbund skal unicnen ved sin påtegning af anmeldelsesblanketten indestå for. at det oågældende resultat er opnået under de betingelser, som foreskrives i forbundets turneringsreglement og iq,vrigt ved overholdelse af de gældende spilleregler.

§8 Når et anmeldt kor d vil spilleren 'corddiplom.

resultat er godkendt som ny dansk remodtage Dansk Bowling F'o r b undis re§9

En godkendt rekord kan eventuelt annulleres, såfremt det senere viser sig, at betingelserne for godkendelse al danske rekorder alligevel ikke har været opfyldt.

TURNERINGSREGLER §1 Turneringen afgq,res ved pointsystem således, at der gives to point for vunden kamp, 1 point for uafgjort og nul point for tabt kamp. Står to eller flere klubber lige i points ved turneringens afslutning, er antallet af faldne kegler a.Ige r e nde ,

§2 Hver klub må deltage med et eller flere hold i turne ringen. I hver af divisionerne kan kun deltage eet hold fra hver klub, medens klubberne i de Øvrige rækker kan have flere hold.

§3 Vinderne af 1. division er unionsmestre. Vedrørende op- eller nedrykning t i L'd e forskellige ker henvises til særlige regler herom. §4

ræk-

Hvis en klub deltager med fl e r e hold i turneringen,må der ved de enkelte holds første ka rnp i samme sæ s on ik18

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement