{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

§13 Amat</>r- og ordensudvalgets kendelser kan ikke bringes for nogen domstol, undtagen for at skaffe tvangsmidler til kendelsens gennemførelse.

§14 For særlige udgifter, som en kendelse foranledige, kan udvalget forlange stillet terne.

ske nne s at ville sikkerhed af pa r-

Amatør· definition i1. Arna tø r er den, der konkurrerer af interesse for uden drætten, for fo r neje Is e og som fritidsbeskæftigelse tanke for økonomisk fordel. Amatprskabet

kan således

fortabes

af den, der:

Z. udøver idræt for betaling eller for at opnå anden </>konomisk fordel, som overstiger de faktisk medgåede udgifter for udfø r el s e n af idrætten, eller som i særlig grad overtræder Dansk Bowling F'o r bund ts love og b e s te rnrn elser. ,.. 3. i tilfælde, hvor tabt arbejdstid eventuelt ville kunne honoreres, modtager et b el ob der er større, end den berett i ged e no r rna l e dagløn. Der medregnes heri ikke normale udgifter til rejse,hotel og diæter. '!. modtager betaling: eller anden begunstigelse for. at andre udnytter hans idrætslige anseelse i reklame Øjemed. 5. i præmie modtager kontante midler, eller præmier, som ikke er respekteret af Dansk Bowling Forbund. 6. bærer en klubdragt, der i.kke re r respekteret af Dansk Bowling Forbund, eller som bærer præg af reklame. 7. fremmer eller medvirker og ordensbestemmelserne.

til overtrædelse

af arna t ør

>

13

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement