Page 12

§s Udvalget kan som voldgiftsret afg e r e stridigheder mellem organisationer eller personer under Dansk Bowling Forbund, når de stridende parter er enige om at begære en sådan a Ege r el s e , og udvalget finder at burde plitage sig a fge r el s e n.

§9 Udvalget kan under en sags behandling indhente alle de oplysninger, det finder fo r nø de nt , og såvel forbund, som unioner, klubber og enkelte medlemmer skal besvare udvalgets f or e s per gs Ie r i så henseende inden den frist, udvalget må tte sætte.

§10 Hver af parterne kan forlange, at der gives parterne lejlighed til overfor udvalget mundligt a t fremsætte og begrunde deres påstande.

§11 Hvis en person eller organisation under Dansk Bowling Forbund på grund af overtrædelse af dettes love eller arria tø r og ordensbesternrnelser bliver udelukket af forbundet, og dette finder, at udelukkelsen b e r udvides t i l a t gælde samtlige organisationer under Dansk Idræts Forbund, sender Dansk Bowling Forbund indstilling herom, med angivelse af for s e el s en s art, udelukkeIsens varighed m. m. til Dansk Idræts Forbund, hvis arn ato r - og ordensudvalg derpå afg</>r.sagen. Efter a ns e gni ng , indgivet af Dansk Bowling Forbund, kan udelukkelsen ophæves af arna te r og ordens udvalget i Dansk Idræts Forbund. >

§12 Amat</>r- og ordens udvalget kan tildele organisationer under Dansk Bowling Forbund advarsler eller irettesættelser og træffe bestemmelse om deres midlertidige eller endelige udelukkelse fra enkelte eller alle konkurrencer eller organisationsarbejde. De af udvalget besluttede udelukkelser kan efter andragende hæves af udvalget, når dette finder tilstrækkelig anledning hertil. 12

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement