Page 11

Amatør- og ordensbestemmelser §1 Anlatør-og ordens udvalget vælges af repræsentantskabet og består af fo r rna nd og fire andre rnecll ernrne r , s arn t to suppleanter. F'or ma nde n be r have en juridisk udda nriel s e ,

§2 Anlatørog ordens udvalgets rn e dle rrirn er og suppleanter kan ikke s arnt idi g være m edl ern af en unions arna te rog ordensudvalg, Dansk Bowling Forbund og udtagelseskorrrit e .

§3 Udvalget b e s t errirrie r- selv, hv erri der i fo r ma nde ns forfald skal fungere s orn fo r rna rid. Udvalget be s ternrn er og fastsætter selv sin forretningsorden. Dog skal alle sager eks pederes germern Dansk Bowling Forbund.

§4 Udvalgets m edl ernrne r og suppleanter vervære repræsentantskabsnlØderne.

har ret til at o -

§s Til vedtagelse af en gyldig beslutning kræves, at rni nds t tre af udvalgets rn e dIe rnrn e r- er til stede og s t errirn e r for beslutningen. I tilfælde af s t ernrn el igh ed gør fo r ma nde ns s te rnrn e udslaget.

§6 Ingen kan deltage i behandlingen af en sag,når han selv er part i sagen, eller interes seret i dens udfald.

§7 Amate r- og ordensudvalgets opgave består i at afgøre sager vedrørende anvendelsen af a ma te r », ordens - og udelukkelsesbestenlnlelser, om overtrædelse af reglenlenter og lignende eller orn usportslig eller us errrrriel i.g adfærd. 11

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement