Page 10

§16

UDTAGELSESKOMITE 1. Udtagelseskomiteen består af 5 medlemmer: 1. formand Z. 4 medlemmer

Z.Formanden er den af forretningsudvalget konstituerede· spilleudvalgsformand, og d" <f>vrige4 medlemmer er de af unionerne valgte spille udvalgs formænd.

§17

DANSK KEGLE- OG BOWLINGUNION's PRÆSIDIUM 1. Dansk Bowling Forbund er gennem et præsidium tet Federation Internationale des Quilleurs. Z. Præsidiet

tilslut-

består af 3 medlemmer. 1. præsidenten Z. formanden for Dansk Kegle Forbund 3. formanden for Dansk Bowling Forbund

3. Præsidenten, der ikke må besidde bestyrelsesposter i de respektive to forbund, vælges af de i de to forbund valgte valgmænd. 4. Repræsentantskabet vælger 5, henholdsvis 4, valgmænd hvert a nde t år således, at der i året 1970 vælges 4 valgmænd, år 197Z 5 valgmænd o. s. v. 5. I tilfælde af formandens forfald til rne dø i præsidiet, tiltræder en af de øv r i ge forretningsudvalgsmedlemmer

§ 18

FORBUNDETS

OPLØSNING

1. Dansk Bowling Forbund kan ikke opl es e s , sålænge mindst to tilsluttede unioner <f>nskerdets beståen. Z. Beslutning om o pl e s ni ng kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmcpde og med mindst Z/3 majori~et af tilstedeværende sternmeberettigede medlemmer. 3. I tilfælde af o pl.es ni ng tilfalder Dansk Idræts Forbund.

forbundets

midler

4. Nærværende love er vedtaget på Dansk Bowling For bund's stiftende repræsentantskabsm<f>de i Nyborg denla. december 1967 med virkning fra og med den 1. januar, 1968. Lovene er ændrede på r e p ræ s e nta nts kab arn ede t i Nyborg den ZO.apri11968. 10

.

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement