Page 1

Rijscholen

Werkplaats

Koffie

Code 95

Biefstuk

Assen

Beroepschauffeurs moeten in 2016 de verplichte nascholing afronden. Het webportaal Code95check helpt daarbij. Pagina 7

Een aantal autobedrijven liet een autobandenwebshop ontwikkelen. Zo houden ze grip op de omzet. Pagina 8

Als importeur van onderdelen voor aanhangwagens is Middelbos buitengewoon BOVAGlid. ‘We zijn een niche expert’. Pagina 15

JAARGANG 20 - 15 FEBRUARI 2013 - NUMMER 3

Kijk snel op pagina 14

WWW.BOVAGKRANT.NL

deBOVAGkrant Autoverkopen januari hard onderuit De verkopen van nieuwe personenauto’s gaan door een diep dal. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC. In de afgelopen maand januari zijn slechts 48.036 auto’s op kenteken gezet. Dat is een afname met liefst 31,54 procent ten opzichte van januari 2012. Toen werden er nog 70.170 stuks geregistreerd. Januari 2013 kan historisch slecht worden genoemd. Het aantal registraties lag zelfs nog lager dan in januari 2009. Destijds werden 56 duizend auto’s geregistreerd. ‘De daling is onder andere te verklaren door de aangescherpte CO2grenzen in de BPM’, zegt Paul de Waal, woordvoerder van BOVAG. ’Daarnaast zijn de uitstootgrenzen voor de bijtelling verder aangescherpt, waardoor er in december meer nieuwe personenauto’s zijn geregistreerd dan gebruikelijk, de zogenaamde vooruitgeschoven verkopen.’

Elektrisch peloton

Ondernemers en consumenten kunnen naar verwachting ook in 2014 en de jaren daarna ken-

Alles blijft bij het oude.

De Elektrische Wielerploeg komt naar je toe deze zomer.

Goede kans dat je ‘m gaat tegenkomen in de komende maanden. De Elektrische Wielerploeg van BOVAG gaat als een geoliede promotiekaravaan door Nederland. Het doel is tweeledig. Enerzijds het gebruik van de elektri-

sche fiets promoten onder forenzen, gezinnen en jonge moeders. Anderzijds het vakmanschap van het BOVAG-fietsbedrijf benadrukken. De ploeg onder leiding van oud-renner Henk Lubberding beleefde 4 februari

tijdens de BOVAG Fietsbranchedag in Ede haar première. De branchedag in het Cinemectheater trok overigens bijna 800 bezoekers, en dat is een record. Lees het verslag van de bijeenkomst op pagina 10.

Up BOVAG en RAI Vereniging gaan in hun prognoses nog steeds uit van 480.000 registraties in 2013. De Waal: ‘BOVAG en RAI Vereniging houden er rekening mee dat de autoverkopen de komende maanden een daling zullen vertonen; de eerste zes maanden van 2012 lieten relatief goede verkoopaantallen zien in vergelijking met de rest van het afgelopen jaar.’ Volkswagen was in januari het best verkochte merk met 5.845 stuks, goed voor een marktaandeel van 12,2 procent. De Volkswagen Up was het populairste automodel, gevolgd door de Peugeot 107.

Kentekens overschrijven: ook in 2014 bij PostNL

Tweejarige CAO: eerste jaar nullijn De nieuwe CAO waarover BOVAG en vakbonden eind januari een principeakkoord hebben bereikt, heeft een looptijd van 25 maanden.

D

e eerste twaalf maanden van de nieuwe CAO is er géén structurele loonstijging. Gerekend over 25 maanden stijgen de vaste lonen gemiddeld 0,83 procent. De inzet van BOVAG bij de CAO-onderhandelingen was verlenging van de huidige CAO met een jaar met alleen een éénmalige uitkering. Geen structurele loonstij-

Heteren: 4 maal 1 Porsche Centrum Gelderland heeft voor het vierde achtereenvolgende jaar de eervolle titel Porsche Excellent Dealer voor zich opgeëist. Klanten gaven in het bijzonder het personeel hoge waarderingscijfers. Ook waren er goede scores op het gebied van interne processen en de uitstraling van de vestiging in Heteren. Ook de andere Nederlandse Porsche Centra waren goed voor hoge scores want nooit eerder waren de onderlinge verschillen zo klein, aldus importeur Pon.

ging voor twaalf maanden dus. Een afspraak voor een jaar bleek echter niet haalbaar. Na een periode van onderhandelingen zijn BOVAG en vakbonden tenslotte uitgekomen op een CAO met een looptijd van 25 maanden, waarbij de nullijn voor het eerste jaar is gewaarborgd.

en leider van de onderhandelingsdelegatie: ‘We weten allemaal dat 2013 een moeilijk jaar wordt. Daarom is het goed dat we voor twaalf maanden een nullijn hebben weten vast te houden. De loonsverhogingen zitten aan het eind van het jaar,

Evenwichtig Gezien de lange looptijd, zitten er in de nieuwe CAO twee structurele loonsverhogingen, één halverwege, en één tegen het eind van de looptijd van de CAO. Door de loonsverhogingen naar achter te schuiven, stijgen de lonen de komende twee jaar gemiddeld niet meer dan 0,83 procent. Ook zitten in de CAO twee eenmalige uitkeringen, waarbij de werkgever kan kiezen tussen uitbetalen in geld of vrije tijd. Hans Everts, voorzitter van de sociale commissie van BOVAG

Looptijd van 25 maanden.

zodat de impact op de loonkosten beperkt is. Wij vinden dat er een evenwichtige CAO is afgesproken met een gematigde loonstijging. Ook de keuzemogelijk voor de eenmalige uitkering in geld of tijd past bij de moeilijke periode waar we als werkgevers en werknemers samen doorheen moeten.’ Lees verder op pagina 3.

tekenbewijzen laten overschrijven bij postagentschappen van PostNL. Het postbedrijf heeft tegenover RDW de intentie uitgesproken de komende jaren de dienstverlening te willen continueren. Dat bevestigt Herman Mulder, programmamanager Externe Veranderingen bij RDW. De overheid bereidt een erkenningsregeling voor die het mogelijk maakt dat meerdere partijen een landelijk netwerk van kentekenloketten inrichten. ‘Naar aanleiding van de openbare bekendmaking heeft zich in-

middels naast PostNL een tweede partij gemeld die beschikt over een landelijk netwerk aan locaties’, aldus Mulder. ‘PostNL kan met haar postagentschappen al een landelijk dekkend netwerk garanderen, ondanks de sluiting van de oude postkantoren.’ BOVAG bepleitte onlangs in een brief nog een individuele erkenningsregeling voor haar leden, maar dat verzoek legt RDW naast zich neer. Mulder: 'Dat zou precedenten scheppen. In de conceptvoorwaarden is bepaald dat de organisatie beschikt over een landelijk dekkend netwerk waar burgers en bedrijven terecht kunnen. Bij een landelijk dekkend netwerk wordt ingezet op aanwezigheid in elke gemeente met meer dan 10.000 inwoners. En natuurlijk is het personeel gekwalificeerd om documenten op echtheid te controleren en identiteitscontroles uit te voeren.’ Wie de tweede geïnteresseerde partij is wil Mulder niet zeggen.

Zorg om dalende instroom De mobiliteitsbranche moet dringend investeren in nieuwe stage- en leerwerkplekken. Alleen zo kan een tekort aan vakmensen in de mobiliteitsbranche worden voorkomen. Dat stelt Herme Bruin, directeur van Innovam, het opleidingscentrum voor de Mobiliteitsbranche. Die oproep komt overigens niet uit de lucht vallen. In schooljaar 20122013 hebben minder leerlingen gekozen voor een opleiding gericht op de mobiliteitsbranche. In dit schooljaar zijn ruim dertienduizend leerlingen een opleiding gericht op de mobiliteitsbranche gaan volgen, een afname met zes procent ten opzichte van het vorige schooljaar. De daling is voor het eerst sterker dan de afname van het aantal leerlingen dat een technische beroepsopleiding volgt, deze nam in 2012-2013 met 3,6 procent af. De cijfers zijn afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs. ‘De DUO-cijfers tonen aan dat instroombevordering noodzakelijk blijft om de leerlingaantallen op peil te houden’, aldus Bruin. ‘Daarom roepen wij de branche dringend op te invester en in nieuwe stage- en leerwerkplekken. Dat is noodzakelijk voor de toekomst. Een scherpe daling van de instroom betekent straks een tekort aan vakmensen. Als de economie aantrekt, zijn op alle niveaus voldoende technici nodig.’ De afgelopen jaren ontwikkelde Innovam in samenwerking met OOMT verschillende wervings- en Minder jonge technici. voorlichtingscampagnes. Mede door deze inspanningen stabiliseerde de leerlinginstroom in de periode 2009-2011. Het aantal inschrijvingen voor beroepsopleidingen voor de mobiliteitsbranche daalde van ruim 16.000 in 2004 naar bijna 13.600 in 2012-2013.

advertentie

Garagesoftware

Informatie... En zekerheid Voor meer informatie:

www.autotaxatie.net of (055) 360 30 60

AutoTaxatie.net Zekerheid in recordtijd !

kwaliteit & gemak www.mivargroup.nl

Tel (024) 366 66 66 | Fax (024) 366 66 88 | www.bovemij.nl | info@bovemij.nl


20% KORTING

VOOR JOU OP ALLE BOVAG VERZEKERINGEN Autoverzekering, pechhulp, caravanverzekering, motorverzekering, oldtimerverzekering, reisverzekering en thuispakket

BOVAGVERZEKERINGVOORJOU.NL OF BEL 024-3665660


NIEUWS

‘Zorgvuldig met werkgelegenheidsdagen’ afgesproken, waarbij BOVAG heeft bedongen dat de werkgever de keuze heeft die om te zetten in extra vrije dagen, zogenoemde werkgelegenheidsdagen. De werkgever heeft dus de keus om in april 2013 ofwel eenmalig een uitkering van 1,5 procent te betalen ofwel over 2013 drie werkgelegenheidsdagen (24 uur) in te plannen. Varianten zijn ook mogelijk: 1 procent geld en 1 dag of 0,5 procent geld en 2

dagen. In januari 2014 kan de werkgever nogmaals kiezen om ofwel een eenmalige uitkering van 0,5 procent uit te keren ofwel 1 werkgelegenheidsdag (8 uur) in te plannen.

beeld de aftersales behoefte aan. En ik roep onze leden op om deze mogelijkheid verstandig te gebruiken.’

de sociale infrastructuur van de branche meteen in de knel komt. Die wordt namelijk uit die premies betaald. We verzekeren zo

binnen het onderhandelingsmandaat zoals dat door de breed samengestelde sociale commissie van BOVAG is opgesteld en Foto Jack Tillmanns

Vervolg van pagina 1. De nieuwe CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf, zoals de BOVAG CAO formeel heet, gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 oktober 2012 en loopt tot 1 november 2014. Voor 1 oktober 2013 is een structurele loonstijging van 1,25 procent afgesproken. Op 1 augustus 2014 volgt een structurele loonstijging van 1,5 procent. Verder zijn twee eenmalige uitkeringen

Terugloop Everts: ‘De optie voor werkgelegenheidsdagen is afgesproken om slappe tijden in de onderneming te kunnen opvangen. Daar is gezien de terugloop in bijvoor-

BOVAG tegen nieuwe accijnsverhoging BOVAG roept politiek Den Haag in een brandbrief op af te zien van nieuwe accijnsverhogingen. Volgens de brancheorganisatie is al twintig procent van de tankstationondernemers in de grensstreek als gevolg van eerdere accijns- en BTW-verhogingen in de problemen gekomen. Meer dan eenvijfde van het totaal aantal tankstations in Nederland bevindt zich in de grensstreek, zo heeft BOVAG berekend. ‘Sinds de BTW-stijging, dus nog zonder het effect van ac-

zijn concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland en de overheid wordt geconfronteerd met een toenemende inkomstenderving omdat de accijns niet in Nederland wordt be-

Ook duurdere tabak doet pomphouders pijn.

cijnsverhoging van 1 januari jongstleden, zien ondernemers het aantal brandstofliters dalen met 13 tot 19 procent in de Duitse grensstreek en tot wel 30 procent in de Belgische grensstreek’, schrijft BOVAG Tankstations aan de Tweede Kamer. In de praktijk gaat het om duizenden euro’s verlies per maand. ‘Het wrange is dat niemand bij deze ontwikkeling is gebaat. De tankstationondernemer verliest

taald’, aldus de brancheorganisatie in haar brief.

Stelling BOVAG verzoekt de Tweede Kamer om op korte termijn stelling te nemen tegen verdere accijnsverhogingen, te beginnen door de jaarlijkse indexering van de accijns op motorbrandstoffen per 1 januari 2014 achterwege te laten. Verder zou de overheid moeten afzien van

de voorgenomen accijnsverhogingen op tabak zoals deze in het regeerakkoord voor maart 2014 zijn aangekondigd. ‘Op de lange termijn verdient het aanbeveling om op Europees niveau serieus werk te maken van accijnsharmonisatie, te beginnen met onze buurlanden Duitsland en België.’ Afdelingsmanager Jan Bessembinders zegt in aanvulling op de brief dat BOVAG nog lang niet klaar is met dit dossier. ‘We hebben spoedberaad gehad bij VNONCW over dit onderwerp met alle sectoren die dit aangaat, zoals de tabaksbranche en de slijters en horeca. We zien namelijk dat over de gehele linie de consument naar het buitenland gaat om voordeel te zoeken. Nederlanders tanken dus niet alleen over de grens, ze kopen er ook tabaksproducten, wijn, bier en ze doen meteen de weekendboodschappen. Dit doet echt pijn in de hele detailhandel.’ De aankomende maanden brengt BOVAG de verliezen van de leden in de grensstreek nauwgezet in kaart. ‘Voor 2013 valt er weinig meer te winnen, zo eerlijk moet je zijn’, zegt Bessembinders. ‘Het Belastingplan 2013 is immers al in wetgeving verankerd en de opmaat voor het Belastingplan 2014 start vanaf juni. Tot die tijd gaan wij aan de slag met betrouwbare cijfers waarmee we Den Haag van ons gelijk kunnen overtuigen. En we blijven aandacht vragen voor dit probleem.’

RODI: aandacht voor garantie Fietsretailers wensen een betere vergoeding van arbeidstijd als het om garantieklussen van fabrikanten gaat.

lers hun relatie met hun fabrikant/importeur met een 7,0.

Kwaliteit Dat blijkt uit de RODI (Relatieonderzoek Dealer-importeur) van 2012, die 4 februari tijdens de BOVAG Fietsbranchedag in Ede is gepresenteerd. Het

Kopzorgen om e-bike.

waarderingscijfer voor de vergoeding van de arbeidstijd bij garantiewerkzaamheden daalde met 1,2 punt van een 4,7 in 2007 naar een magere 3,5 in 2012. Positieve ontwikkelingen zijn er ook. Zo is de waardering voor de verdeling van de promotiekosten tussen de dealer en de importeur gestegen van een 4,9 naar een 6,2. Ook zijn de fietsbedrijven meer te spreken over de gemiddelde levertijd van fietsen in het hoogseizoen. Dat cijfer steeg van een 3,9 naar een 5,1. Net als bij het vorige RODI onderzoek in 2007 waarderen fietsretai-

Opvallend is verder dat fietsretailers niet erg te spreken zijn over de kwaliteit van elektrische fietsen. De respondenten waarderen de kwaliteit van een e-bike met een magere 5,9. Dat is beduidend lager dan de waardering voor een reguliere fiets, die ligt op een 7,3. ‘Dat geeft aan dat er iets moet gebeuren’, reageert Niels Hansen, manager van BOVAG Fietsbedrijven. ‘Fabrikanten moeten een slag maken om de kwaliteit van elektrische fietsen te verbeteren. Aan de andere kant willen we de kennis van onze leden over het product e-bike vergroten.’ Overigens hebben 187 BOVAG-leden in de herfst van 2012 de RODI-lijst volledig ingevuld, dat komt overeen met een respons van 21 procent. In 2007 was dat nog 24 procent.

Continuïteit scholing gewaarborgd in principeakkoord.

BOVAG en vakbonden hebben voorts onder meer afgesproken om bij het aflopen van een CAO de inning van OOMT- en Sociaal Fonds MET-premies ten minste een jaar te laten doorlopen. Everts: ‘Daarmee voorkom je dat

de continuïteit van scholing, instroom, kennis, subsidies voor re-integratie en nog veel meer. Je waarborgt dat de branche aantrekkelijk blijft en dat kennisniveau en expertise op peil blijven.’ Het principeakkoord valt

door het BOVAG Hoofdbestuur is geaccordeerd. Het principeakkoord wordt nu voorgelegd aan de sociale commissie en het BOVAG Hoofdbestuur. Ook de vakbonden leggen het akkoord voor aan hun achterban.

PMT verlaagt pensioenen met 6,3 procent Het Pensionfonds Metaal en Techniek (PMT) verlaagt de pensioenen per 1 april aanzienlijk. De pensioenuitkeringen dalen met 6,3 procent. Dat heeft het fonds begin deze maand bekend gemaakt. De verlaging is volgens PMT nodig vanwege de belabberde financiële positie. De dekkingsgraad van PMT was in het vierde kwartaal van 2012 92,4 procent, ver verwijderd van de norm die 105 procent voorschrijft. Het fonds verklaart de slechte financiële situatie onder meer door de levensverwachting die sneller is gestegen dan was voorzien, waardoor mensen langer een pensioenuitkering houden. Ook zijn winsten op beleggingen

Vanaf 1 april gaan de pensioenen omlaag.

teniet gedaan door de blijvend lage rente op de kapitaalmarkt. PMT-directeur Guus Wouters spreekt van een ‘uiterst pijnlijke maatregel’. De korting is overi-

gens iets lager dan verwacht. Het pensioenfonds liet in oktober 2012 nog weten rekening te houden met een verlaging van 7 procent.

advertentie

AutomaaT uw garagepasikkndets 1986 AutomaaT AutomaaT is een eenvoudi eenvoudig g te gebruiken administratiepa administratiepakket kket voor garagebedrijven en is een van de meest comp complete plete pakketten op de markt. CSW C automatiseert sinds 1986 garagebedrijven en handels handelsondernemingen. sondernemingen. Steeds meer bedrijven stappen over op geautomatiseerd werken. Geautomatiseerd Ge eautomatiseerd zijn scheelt n namelijk amelijk tijd en tijd is geld. ir en lair dula k mo o baar o g Nu krij e ver onlin

+HW SDNNHW OHYHUW OHYHUW DOOHVLQppQ DOOHVLQppQ Q DXWRPDWLVHULQJ DXWRPDWLVHULQJ YDQ YDQ RD ‡‡ ZHU ZHUNSODDWV UNSODDWV ‡ YHUNRRS YHUNRRS  ‡ ‡ PDJD]LMQ PDJD]LMQ ‡ ‡ SODQQLQJ  ‡ ‡ ERHNKRXGLQJ ERHNKRXGLQJ +H +HW HW SDNNHW LV LV YHUNULMJEDDU DOV DOV WRWD WRWDDOSDNNHW DOSDNNHW PDDU PDDU RRN RRN PRGXODLU PRGXODLU 'H 'H boekhouding kan compleet geïn geïntegreerd tegreerd worden. Hierdoor heeft u geen g apart boekhoudpakket nodig.

Tel: T e el: 0341 - 355 855

15 februari 2013 | de BOVAGkrant | 3

www www.automaat.cc .automaat.cc c


Vind wie u zoekt

De grootste banenbank van de autobranche Elke dag ruim 1.200 werkzoekenden â‚Ź90 per vacature Onbeperkt vacatures plaatsen voor â‚Ź395 per jaar Doorplaatsing op vaksites en social media


NIEUWS

Verplichte prijzendatabase valt slecht BOVAG gaat opnieuw met politiek Den Haag om de tafel in de hoop een prijzendatabase, waaraan tankstationhouders verplicht zouden moeten deelnemen, tegen te gaan. Als eerste worden gesprekken aangeknoopt met het ministerie van EZ. Dat meldt Jan Bessembinders, manager BOVAG Tankstations. De Tweede Kamer stemde 24 januari in met een motie van PvdA en PVV, waarin de minister wordt gevraagd onderzoek te doen naar verregaande prijstransparantie op de brandstofmarkt, zonder dat tankstationondernemers worden gehinderd door een zware administratieve belasting. BOVAG liet eerder in een brief

aan de Kamer blijken geen enkel heil te zien in zo’n prijzendatabase.

Schijnoplossing ‘Zo’n prijzendatabase is een schijnoplossing voor een nietbestaand probleem’, stelt Jan Bessembinders, manager BOVAG Tankstations, onomwonden vast. ‘Eerder hebben de

Prijzen zijn transparant genoeg, stelt BOVAG.

NMa in 2006 en Ecorys in 2009 aangetoond dat het op de Neder-

Het GT Branchecongres, 4 maart in het Cinemec in Ede, moet uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij de hele GT-branche zich kan laten inspireren. Een must voor dealers, importeurs, fabrikanten én toeleveranciers. Aad Verkade, manager BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven, is tevreden over de voortgang van de voorbereidingen. ‘Inmiddels staat het programma van de dag als een huis, en zijn de uitnodigingen verstuurd.’ Verkade roemt in het bijzonder de samenwerking met RAI Vereniging. ‘De wederzijdse chemie wordt sterker’, aldus de afdelingsmanager. ‘We hebben in de gezamenlijkheid kans gezien in een erg kort tijdsbestek de hele branche voor dit evenement te mobiliseren. Het enthousiasme dat ons van alle kanten ten deel valt is hartverwarmend. Dat is een compliment voor zowel BOV AG als RAI Vereniging.’ Het evenement begint 4 maart om 12 uur . Leden en overige retailondernemers die in de GT-branche actief zijn, kunnen zich nog aanmelden via gt@bovag.nl.

BOVAG: specialisten niet in gevaar

Porschespecialist Van den Berg in Apeldoorn mag zich van het Hof niet langer bedienen van de term “Porschespecialist”. Opmerkelijk, omdat de rechter eerder nog oordeelde dat de aanduiding Porschespecialist door Van den Berg gewoon gebruikt kon

worden. De zaak werd aanhangig gemaakt door Porsche AG. De Duitse sportwagenfabrikant meende dat de term Porschespecialist de indruk kon wekken dat Van den Berg deel uitmaakt van het officiële Porsche-netwerk. En dat is, aldus Porsche

AG, niet het geval. Arnold Koopmans, hoofd juridische zaken bij BOVAG, noemt de uitspraak “nauwelijks verrassend”. ‘De uitspraak van het Hof ligt in lijn met eerdere uitspraken van het Europees Hof in vergelijkbare zaken’, aldus Koopmans. Hij ziet geen grote nadelige gevolgen voor andere merkspecialisten. ‘Het is zeker niet zo dat met deze uitspraak het leven van merkspecialisten onmogelijk wordt gemaakt. Je kunt je bedrijfsactiviteiten gewoon voortzetten. Je moet als ondernemer alleen erg zorgvuldig zijn met je reclameuitingen. Dus noem je niet Porschespecialist, maar specialist in Porsche. Of: gespecialiseerd in Porsche. Uiteraard was het voor een merkspecialist prettiger geweest indien zijn mogelijkheden ruimer waren geworden, maar het Hof heeft de rechtbank hierin niet gevolgd.’ Neemt niet weg dat de uitspraak van het Hof, aldus Koopmans, enorm vervelend is voor de betrokken ondernemer. ‘De proceskostenveroordeling bedraagt meer dan 45 duizend euro, en dat moet Van den Berg nu ophoesten. Dit is het gevolg van Europese regelgeving die bepaalt dat in dit soort zaken ook de daadwerkelijke advocaatkosten van de wederpartij vergoed dienen te worden.’

BOVAG-leden en particulieren die een klassieke auto aan een importkeuring willen onderwerpen kunnen voortaan alsnog terecht op alle zestien RDW-keuringsstations. Dat meldt RDW. Ze moeten dan alleen wel vooraf een afspraak maken. Keuren zonder afspraak met een oldtimer behoort daarmee tot het verleden. RDW wilde de keuring van klassieke auto’s onderbrengen bij vijf gespecialiseerde RDW-stations, maar ziet daar bij nader inzien vanaf. ‘Ondernemers en particulieren zouden gedwongen worden vele kilometers met een klassieke auto af te leggen voor een keuring, en dat viel niet zo goed bij zowel FEHAC als onze leden’, zegt Gijs Bosman, hoofd duurzaamheid en techniek bij BOVAG. ‘RDW zag de bezwaren ook en biedt de keuring van old-

timers alsnog aan op alle zestien stations. Je moet alleen even

FEHAC: klassiekerbedrijven nauwelijks georganiseerd Klassiekerspecialisten zijn meestal kleine ondernemingen met hooguit vijf werknemers. Ze houden zich vaak bezig met meerdere categorieën voertuigen, ze specialiseren zich in één of meer merken en de meeste van hen zijn niet aangesloten bij een brancheorganisatie. Dat zijn enkele van de uitkomsten uit een enquête die de FEHAC, belangenorganisatie voor klassiekerclubs, onlangs heeft gehouden. Van de 600 aangeschreven bedrijven heeft een kleine 30 procent de enquête ingevuld en teruggestuurd. Een

andere uitslag van het onderzoek is dat de meeste klassiekerbedrijven zich zorgen maken over bedrijfsopvolging en dat ze hun technische kennis meestal halen bij andere bedrijven of bij klassiekerclubs. Een gestructureerde opleiding in deze richting is er dus niet. ‘Daar zouden we graag iets aan willen doen’, zegt FEHAC-voorzitter Bert Pronk. ‘Binnen de Europese koepelorganisatie Fiva bestaat al een aantal jaren een Trade & Skills-pro-

Occasionverkopen dalen weer Bedrijven onderling verhandelden ook minder occasions. De daling bedroeg hier 1,6 procent. Consumenten onderling verhandelden zelfs 10,5 procent minder occasions. De markt voor gebruikte bedrijfswagens trok daarentegen iets aan. In januari werden b2c 6.591 gebruikte bedrijfswagens verkocht, een

stijging van 0,4 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Niet op alle fronten pluste de gebruikte bedrijfswagenmarkt. B2b werden er 7.881 occasions verkocht, een afname van 1,3 procent ten opzichte van januari vorig jaar. Tussen consumenten onderling nam het aantal verkopen met 4,3 procent af.

telefonisch of online een afspraak maken. Dan zorgt RDW ervoor dat er een oldtimerspecialist in het keuringsstation aanwezig is.’ De maatregel geldt voor auto’s van dertig jaar en ouder.

Door het hele land keuren, maar wel op afspraak.

Uitspraak Hof is niet fataal voor branche.

De occasionmarkt beleeft andermaal een dip, kan worden geconcludeerd uit cijfers van branchedata-leverancier VWE. Er zijn in januari 86.727 gebruikte auto’s verkocht door bedrijven aan particulieren. Dat is een afname met 5,5 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

het registreren van 4,4 miljoen prijswijzigingen per jaar. Zo’n gedrocht moet je als overheid niet willen creëren.’ Bessembinders wijst er op dat tankkaartmaatschappijen de prijzen nu al doorgeven op hun websites en apps. ‘Daarnaast zijn er al onafhankelijke prijzenwebsites en staan er prijzenzuilen bij elk tankstation. Hoezo geen transparantie? Die zuilen zie je niet bij supermarkten voor de prijzen van brood en melk. Kortom: dit is geen rol voor de overheid. Als de overheid iets zou willen ondernemen tegen hoge prijzen, moet ze eens kijken naar het accijnsniveau in ons land.’

Importkeuring RDW: even bellen

GT Branchecongres: jaarlijks evenement

Merkspecialisten kunnen gewoon doorgaan met hun bedrijfsactiviteiten. Ze moeten alleen erg zorgvuldig zijn in hun reclame-uitingen. Dat zegt Arnold Koopmans, hoofd juridische zaken bij BOVAG, in reactie op een recente uitspraak van het Gerechtshof.

landse markt competitief genoeg is. En de onderzoekers van

EIM hebben nog in 2011 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken aangetoond dat er voldoende prijstransparantie op de Nederlandse markt bestaat. Zo’n site van de overheid voegt dus niets toe.’ Wat volgens Bessembinders wél zal gebeuren, is dat de overheid zichzelf een zware controletaak oplegt. ‘Want iemand moet handhaven op naleving van die prijstransparantie’, aldus de manager van BOVAG Tankstations. ‘En ondernemers moeten dagelijks real time hun prijzen doorgeven. BOVAG heeft al eerder becijferd dat de branche dan wordt opgezadeld met

Het is vooral een liefhebbersbusiness. Organisatie is er nauwelijks.

15 februari 2013 | de BOVAGkrant | 5

gramma, waarin trainingen en promotie voor technici worden georganiseerd. Zoiets willen we in Nederland ook hebben.’ Pronk denkt een doelgroep te hebben gevonden in jongeren die wel graag met hun handen werken, maar de stap naar elektronica niet kunnen maken. ‘’FEHAC zou ROC’s kunnen helpen bij een opleiding in de richting van klassieke voertuigen. Daarbij zou er dan een gesubsidieerde leer/werkplek moeten zijn bij een van die klassiekerspecialisten, waar deze jongeren het vak kunnen leren.’


PRIKBORD REINT JAN VAN LOCHEM

column

Droom

HANS COFFENG 25 januari aan en was ruim 23 jaar Ford-dealer met vestigingen in Doetinchem, Neede en Haaksbergen. Van Lochem had in Doetinchem tevens de dealerschappen van Mazda en SsangYong.

De Subaru Dealervereniging heeft Reint Jan van Lochem heeft gekozen tot nieuwe voorzitter. Van Lochem volgt Jan Bas Zwier op die in november 2012 overleed. De nieuwe voorzitter trad op

NIEUWE SNELLADERS NISSAN

Op internet vond ik vanochtend weer een artikel over de accu’s van de Dreamliners. U weet wel, de Boeing 787’s die in Japan al een maand of twee staan te niksen omdat er al twee keer een accu spontaan in brand is gevlogen. Elon Musk denkt te weten waar het probleem in zit, lees ik op de website Flightglobal.com. Volgens hem zijn de cellen van de lithium-ion accu’s in de Dreamliners te groot en zitten ze te dicht op elkaar. Daardoor kunnen ze sneller oververhit raken en steken ze elkaar sneller aan. U vraagt wie Elon Musk is? Hij is onder meer de oprichter van PayPal, het snelle internetbetalingssysteem. Maar hij is ook oprichter en CEO van Tesla Motors. Dus je mag aannemen dat hij verstand heeft van accu’s. Daarbij is hij ook oprichter van SpaceX, een bedrijf dat commerciële ruimtevluchten wil gaan uitvoeren. Dus van vliegen heeft hij blijkbaar ook verstand. Musk raadt Boeing dus aan om een ander type accu’s te gebruiken. Of dat ook zal gebeuren? Geen idee, de zoektocht naar de accuproblemen in de 787’s begint intussen op een soap te lijken. En dat is erg jammer. Want de Boeing Dreamliner is een prachtig project. De naam alleen al. Dreamliner. Dan heb ik associaties van weelderige salons waar dames in galajurken en heren in smokings traag met elkaar dansen op de zachte tonen van een strijkje, van hun champagne nippen en loom fluisterend met elkaar converseren, terwijl het majestueuze toestel zoevend het luchtruim doorklieft. De Dreamliner is de Orient Express van deze tijd. De werkelijkheid is natuurlijk anders. De Dreamliner is een vliegend flatgebouw waarmee zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen over de oceanen moeten worden getransporteerd. Dat moet ook zo veilig mogelijk gebeuren en het is natuurlijk logisch dat er met man en macht wordt gezocht naar de oplossing van zo’n technisch probleem. Maar jammer is het wel. Van de droom. Freek van Leeuwen, hoofdredacteur BOVAGkrant f.van.leeuwen@bovagkrant.nl

Kristiaan van der Sandt, eigenaar Profile Tyrecenter De Kempen, en franchisemanager Maxim Bakker van Autoglaz hebben onlangs een overeenkomst getekend voor een nieuwe Autoglaz-vestiging. Van der Sandt vestigt zich in Valkenswaard en past hierbij het shop-in-shopconcept toe. Binnen het nieuwe pand aan de Dragonder kunnen automobilisten niet alleen terecht voor banden en onderhoud, maar ook voor ruitschadeherstel en autoglasvervanging.

Nissan heeft onlangs bij Heerlen en Sassenheim nieuwe snelladers in gebruik genomen. Deze bevinden zich langs de A76, nabij Van der Valk Motel Heerlen, en langs de A44, nabij Van der Valk Hotel Casino Sassenheim. De snelladers maken deel uit van een omvangrijk netwerk van tientallen Quick Chargers dat Nissan komende maan-

Het serviceteam van Scania Tilburg is als winnaar uit de bus gekomen in de landelijke Scania Top Team wedstrijd. Hierdoor mag het team de nationale eer verdedigen in de Europese finales die worden afgewerkt in het Duitse Koblenz. De winst is bij Scania Tilburg vanzelfsprekend met gejuich ontvangen. ‘Ik ben er heel erg trots op dat

deze branche.’ Het team van Scania Tilburg bestaat uit Roy Vermaesen, Hans van Dam, Joey van Gorp, Richard van de Mark en Remco Antonus. Scania Top Team is een trainingsprogramma in competitievorm. Het is in een tijdsbestek van 23 jaar uitgegroeid tot een wereldwijd trainingsprogramma waaraan 8.000 medewerkers uit 60 lan-

mijn team deze prestigieuze prijs in de wacht heeft gesleept’, zegt Bert Broersma, servicemanager in Tilburg. ‘Ze hebben hard getraind en veel tijd gestoken in de voorbereiding. Ik hoop dat het succes van deze jonge technici andere jongeren zal inspireren tot een carrière in

den deelnemen. Een team bestaat uit maximaal vijf personen, samengesteld uit technici en een onderdelenmedewerker uit één werkplaats. De teams krijgen opdrachten te vervullen die alle disciplines van een werkplaats omvat.

den uitrolt met mobiliteitspartner The New Motion. In totaal plaatsen beide partijen veertig nieuwe snelladers. Bij de snelladers kunnen rijders van de elektrisch aangedreven Nissan Leaf de auto binnen een half uur voor 80 procent opladen. De komende maanden worden verspreid over heel Nederland nog meer snelladers geplaatst.

BOVAGkrant Prikbord Maakt u een carrièreswitch die u aan de branche wilt laten weten? Viert uw bedrijf een jubileum of gaat u verhuizen? Laat het ons weten. Stuur uw bericht, liefst met foto, naar redactie@bovagkrant.nl.

Het CV van Frank Ruygrok Frank Ruygrok (37) gaat per 1 maart aan de slag als sales manager bij Autotrack. De afgelopen negen jaar was hij werkzaam bij BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, sinds 2006 als manager buitendienst en ledenservice. ‘Een geweldige job. Maar het begon te kriebelen, het werd tijd voor een nieuwe uitdaging.’

AUTODATA NEEMT OVER Autodata heeft alle activiteiten van het bedrijf InternetKlant overgenomen. Maarten Palthe (foto) was directeur/eigenaar van deze onderneming en is bij de overname in dienst getreden bij Autodata Nederland. ‘Autoda-

Wim van der Helm. Coffeng heeft de afgelopen achttien jaar bij USG People gewerkt waar hij tot eind 2011 COO was. CED is gevestigd in Capelle aan den IJssel en is actief in veertien Europese landen. Er werken 1.300 mensen bij het bedrijf dat een jaaromzet van 106 miljoen euro draait.

TILBURG = SCANIA’S BESTE

Hebt u een nieuwe man of vrouw aangenomen?

AUTOGLAZ VALKENSWAARD

Hans Coffeng (46) is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur bij het internationale expertise- en claimsmanagementbureau CED. Hij is op 1 februari bij het bedrijf in dienst getreden en volgt Stef Witteveen op. Coffeng neemt plaats in de Raad van Bestuur naast Mike van Emmerik en

ta wil perfect aansluiten bij klanten van autobedrijven. De consument is leidend en daar moeten alle processen naadloos op aansluiten’, zegt commercieel-directeur Erik van den Heuvel. Hij zegt verheugd te zijn met de komst van Palthe, die tot een jaar geleden nog werkzaam was bij BOVAG Autodealers. ‘Hij is een waardevolle aanvulling op het verkoopteam. Maarten gaat zich toeleggen op de key accounts zoals holdingen, importeurs, franchise en financiële dienstverleners.’ Autodata is opgericht in 1992 en faciliteert autobedrijven bij de inkoop, voorraadmanagement en de verkoop van auto’s en aftersales diensten.

2000-2002

2002-2004

Accountmanager, KPN Telecom, Amsterdam ‘Na mijn studie IVA en commerciële economie was dit mijn eerste baan. Ik deed het accountmanagement voor de business unit Major Accounts. Ik was verantwoordelijk voor veertig grootzakelijke klanten. Het was een leuke job, leerde veel, maar ontdekte dat mijn hart niet echt bij de telecom lag. Na een reorganisatie werd het tijd voor iets anders.’

Projectmanager, &Beyond, Rotterdam ‘&Beyond is onder meer gespecialiseerd in formuleperformance metingen. We vergeleken de prestaties van retailformules per vestiging door te meten op locatie. Waarom presteert het ene filiaal beter dan het andere, los gezien van de locatie en grootte van het filiaal? Erg interessant. We hadden als klanten onder meer Hema, Bel Company, Praxis en Bakker Bart. In deze rol kwam ik in contact met BOVAG.’

2002

Reisleider, AktivaTours, Valkenswaard ‘Ik ben gek op fietsen en reizen en toen deed zich deze kans voor. Ik heb ruim vier maanden lang fietsreizen begeleid in Portugal, Spanje en Italië. Tweewekelijks ging ik op pad met een groep van vijftien tot twintig mensen. Een hele leuke en ook leerzame ervaring.’

2004-2006

Productmanager, BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, Bunnik ‘Ik werd verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van producten en diensten ten behoeve van onze leden. Ik heb destijds aan de wieg gestaan van BOVAG Pechhulp en Autolog. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de Sales en Aftersales-commissie. Erg leer-

15 februari 2013 | de BOVAGkrant | 6

zaam om op die manier met ondernemers samen te werken. Je moet niet met alle winden meewaaien anders kom je nooit ergens. Ik heb in deze periode erg veel geleerd.’

lijkse congres en de verkiezing van Autobedrijf van het Jaar.’ En nu?

2006-2012

Manager buitendienst en ledenservice, BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, Bunnik ‘Wat een geweldige tijd heb ik in deze functie gehad. En zo divers. Ik was verantwoordelijk voor de aansturing van vijf buitendienst medewerkers en twee productmanagers van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven. Ik heb er plezier in om richting te geven aan mensen en hen te helpen doelen te bereiken. Daarnaast had ik natuurlijk veel contact met onze leden, een nononsense doelgroep die goed bij me past. Daarnaast was ik in deze rol verantwoordelijk voor ons ledenbeleid. Verder hield ik mij bezig met ledenbijeenkomsten, opleidingen en het laatste jaar ook met het jaar-

‘Het begon te kriebelen, na bijna negen jaar BOVAG werd het tijd voor een nieuwe uitdaging, al heb ik het bij BOVAG nog altijd naar mijn zin, het is een hele mooie club om voor te werken. Maar dit is een mooie stap, waarbij ik deels in hetzelfde netwerk actief blijf. Maar nu voor een commerciële onderneming Ik word bij Autotrack verantwoordelijk voor een verkoopteam van elf mensen. In deze functie ben ik eindverantwoordelijk voor het commerciële beleid. Ik onderhoud veel contacten met klanten, en draag er zorg voor dat onze producten en diensten goed aansluiten op hun wensen en behoeften. Daarnaast is het een uitdaging Autotrack.nl verder te ontwikkelen. Ik heb er enorm veel zin in.’


POLITIEK

bellen met Burgman

‘Gebruik de snorfiets goed’

agenda Burgman

Met een nieuw initiatief wil BOVAG maatschappelijke organisaties bij elkaar brengen om het gebruik van de snorfiets veiliger te maken. ‘De snorfiets heeft een belangrijke rol bij het terugdringen van de congestie in steden’, vindt Koos Burgman. ‘Wij als branche willen onze verantwoordelijkheid nemen om die veiligheid te waarborgen.’

In deze rubriek doet BOVAG-directeur Koos Burgman verslag van zijn bevindingen in het Haagse circuit.

Wat is precies het probleem met de snorfietsen? ‘De afgelopen tijd zijn er in de landelijke en gemeentelijke politiek voorstellen gedaan om het gebruik van de snorfiets aan banden te leggen. Er gaan stemmen op om de snorfiets van het fietspad te weren en de snorfiets tussen de auto’s te laten rijden en de gemeente Amsterdam heeft het plan geopperd om de helmplicht voor snorfietsen op gemeentelijk niveau weer in te voeren. Met dat plan span je het paard achter de wagen. Het probleem waar het om gaat is dat er snorfietsers zijn die te hard rijden. Dat gedrag moet je aanpakken.’ Wat voor organisaties wil je hierover bij elkaar brengen? En wat verwacht je dan van ze? ‘We willen een actieplan opstellen in samenwerking met tal van organisaties die allemaal hun eigen rol spelen als het gaat om verkeersveiligheid, niet alleen op het gebied van snorfietsen. De ANWB speelt natuurlijk een rol als organisatie voor consumenten. Maar verzekeraars spelen ook een rol. Want zij kunnen via de verzekeringspremie sancties stellen op het opvoeren van een

snorfiets. De RDW speelt een rol bij het bepalen en uitvoeren van de typegoedkeuring. Daarbij komt dat je vaak het verschil niet eens ziet tussen een snorfiets en een bromfiets. In veel gevallen is ‘t hetzelfde voertuig, gewoon een afgeknepen versie van een bromfiets. Door het afknijpen rijdt-ie niet lekker en dat roept juist de vraag van consumenten op om de snorfiets op te voeren. Dat probleem kun je ondervangen door in de typegoedkeuring strengere eisen te stellen aan de snorfiets en hierop ook te controleren. Die zou niet zomaar een afgeknepen bromfiets moeten zijn, daar zouden andere eisen aan de constructie gesteld moeten worden. Daar is weer een rol weggelegd voor de RDW. Deze laatste organisatie heeft overigens al toegezegd strenger te gaan controleren op de conformiteit van scooters bij het ter verkoop aanbieden. Op dit moment komen er soms scooters op de markt, veelal geïmporteerd uit het verre Oosten, waarover twijfel bestaat of deze voertuigen wel voldoen aan de regelgeving in Nederland. Zo is er soms voor de klant de keuze om het voertuig als 25 kmof als 45 km-versie af te nemen

en wordt het bijbehorende certificaat daarop aangepast. Dat kan natuurlijk niet. Daarnaast is opvoeren tegenwoordig technisch wel erg gemakkelijk. Daar moeten we het over hebben met fabrikanten en de RDW.’ En wat wordt de rol van de branche zelf? ‘Natuurlijk moeten we ook de hand in eigen boezem steken. De detailhandel, onze leden dus, moet er niet aan meewerken dat mensen hun snorfiets opvoeren. Maar dat kunnen we als BOVAG niet alleen. Want een consument die bij een BOVAG-bedrijf zijn snorfiets niet opgevoerd krijgt,

die nu lager is dan de boete op snelheidsovertredingen. Prima, wat ons betreft, maar het is niet genoeg. De politie zou ook veel meer moeten controleren op negatief verkeersgedrag, want uiteindelijk is dat waardoor de irritaties op de weg ontstaan.’ Welk doel heb je met dit plan voor ogen? ‘We willen komen tot een actieplan dat breed wordt gedragen. Met het invoeren van een helmplicht help je de snorfiets om zeep. Dat is niet goed voor de detailhandel maar ook niet voor de consument. De snorfiets levert juist de laatste jaren een be-

‘Er is handhaving nodig, anders is het dweilen met de kraan open’ gaat er vervolgens mee naar een bedrijf dat niet bij ons is aangesloten, of hij vindt op internet de benodigde instructie. Er is dus ook handhaving nodig, anders is het dweilen met de kraan open. De overheid zou er strengere sancties op moeten stellen. Het CDA heeft in de Tweede Kamer een oproep gedaan om de boete op het opvoeren van snor- en bromfietsen te verhogen, omdat

langrijke bijdrage aan het milieu, doordat het een goed alternatief is geworden voor de auto. De snorfiets is een prima vervoermiddel, nu moeten we alleen nog zorgen dat we hem gebruiken zoals hij bedoeld is. We zijn al hard bezig om met de verschillende partijen te overleggen en het is onze bedoeling om nog voor de zomer tot een uitgewerkt actieplan te komen.’

Wat doet Koos Burgman de komende dagen? 19 februari Afstemming met Rai. Overleg met Groen Gas Mobiel. Gebruikersraad Rijkswaterstaat. 20 februari Overleg met VACO. SER-werkgroep mobiliteit en duurzaamheid. 21 februari Overleg met ondernemingsraad. 22 februari Overleg met Commissaris RDC. 25 februari Directieoverleg. 26 februari Bestuur SIMS. 27 februari Overleg voortgang bouw. Overleg Elena-waarschuwingssysteem. 28 februari Werkbezoek Hertz. Werkconferentie Amsterdam Maakt “T, over techniekonderwijs.

Code 95 portaal ontzorgt transportondernemers

Meer grip op nascholing In 2016 moeten alle beroepschauffeurs een verplichte nascholing hebben afgerond. Om transportondernemers daarbij te ondersteunen bij het nakomen van deze zogenoemde Code 95 is eind januari het webportaal “Code 95 check” gelanceerd. door Floor Vink

H

et Code 95 portaal, www.code95check.nl, is een landelijk systeem waarin de registratie van de opleidingstrajecten centraal wordt in samenwerking met de verkeersscholen. Frans Bastiaansen, manager BOVAG Rijscholen: ‘Werkgevers in de transportsector worden ontzorgd en zijn op deze manier verzekerd van een correcte Code 95-registratie, ongeacht met welke opleider er zaken wordt gedaan.’

voorkomen dat het aantal chauffeurs dat zich aanmeldt nogal achter blijft bij de verwachtingen en dat slechts een minderheid aan de nascholingsverplichting heeft voldaan. Bastiaansen: ‘Voor werkgevers is 2016 nog erg ver weg, ze zijn er vaak niet mee bezig in de dagelijkse praktijk. Toch is het ontzettend van belang. Nederland telt zo’n 160.000 beroepschauffeurs en als iedereen op het laatste moment, in 2015, zich gaat nascholen, is dat niet

te overzien. Die tsunami aan kandidaten kunnen de verkeersscholen dan niet aan. Daarom is het van belang dat werkgevers hun chauffeurs nu al laten bijscholen om capaciteitsproblemen in de toekomst te voorkomen.’

Automatisch Daartoe hebben BOVAG, TLN en VTL de koppen bij elkaar gestoken en gekeken naar een manier om de branche te ontzorgen. ‘We wilden het makkelijk

en zo mogelijk automatisch maken dat chauffeurs hun nascholing volgen. We zijn toen tot het idee van het webportaal gekomen.’ Nederland heeft 150 transportrijscholen, waarvan er 135 aangesloten zijn bij BOVAG. ‘Het leeuwendeel dus’, benadrukt Bastiaansen. Op het webportaal kunnen transportwerkgevers inloggen en direct zien welke chauffeurs hun nascholing al hebben afgerond en wie nog extra scholing moet inplannen.

Praktijk De Code 95 is een Europese richtlijn, een wet die beroepschauffeurs verplicht tot nascholing. Deze wet is in 2009 ingegaan en beroepschauffeurs moeten in vijf jaar tijd 35 uur aan nascholing hebben gevolgd, zowel theorie als praktijk. ‘Dat betekent dat iedereen in september 2016 de nascholing op orde moet hebben, dan is de Code 95 immers vijf jaar van kracht. Chauffeurs die niet aan de criteria voldoen, kunnen hun beroep daarna niet langer uitvoeren.’ BOVAG, TLN en VTL willen

‘Op datzelfde portaal kunnen deze werkgevers direct een rijschool uitkiezen en een afspraak maken voor de gewenste nascholing. Dit portaal is er voor alle rijscholen, maar

‘Het portaal is voor iedereen, maar BOVAG-leden krijgen korting’ BOVAG-leden krijgen vijftig procent korting.’ Vermelding van de rijschool op dit portaal kost namelijk 500 euro per jaar, maar voor BOVAG-leden 250 euro. ‘Wie zich niet aansluit bij het portaal loopt een grote kans geen werk binnen te halen.’ Ook Jeroen Meulendijks, directeur VTL, stipt de toegevoegde waarde voor de opleiders nog eens aan. ‘Zij kunnen hun opleidingsaanbod profileren en extra service aan bedrijven bieden.’

Les

Koos Burgman: ‘Een goed opgeleide chauffeur bevordert de verkeersveiligheid.’ 15 februari 2013 | de BOVAGkrant | 7

beroepschauffeur. Bij BOVAG is de nascholing dan ook een beleidsactiepunt. Ook voor automobilisten willen wij verplichte nascholing, het is goed om mensen bij de les te houden. En

Koos Burgman, algemeen directeur BOVAG, is aanwezig bij de lancering en benadrukt het belang van permanente verkeerseducatie. ‘Een goed opgeleide chauffeur bevordert de verkeersveiligheid. Het geeft ook inhoud en diepte aan het vak

onze leden kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Veiligheid op de weg en duurzaam verkeer zijn immers onderdeel van Het Nieuwe Rijden.’ Medepartner van de Code 95 check is directeur TLN, Peter Sierat, die aangeeft dat er de komende drie jaar “best nog wat te doen is”. ‘Door de vergrijzing hebben we straks veel chauffeurs nodig en die moeten wel de juiste papieren hebben. We hebben dan ook voor een toepasselijke slogan gekozen: Code 95 moet je doen. Het portaal, een digitale tool voor de werkgever, geeft duidelijk inzicht in het opleidingsaanbod. Gebruikers kunnen kiezen wat ze willen, de administratie wordt centraal geregeld. Ook als er met meerdere rijscholen gewerkt wordt.’


WERKPLAATS

Nieuwe afspraakmodule in Autoflex Autoflex, het BOVAG-gecertificeerde softwarepakket voor de autobranche, brengt een nieuwe afspraakmodule op de markt.

Autobedrijven en leverancier ontwikkelen eigen bandensite

Geld verdienen aan de biefstuk, de stoel en de kok Waarom marge weggeven op onderdelen en werkplaatsuren die je zelf kan verkopen? Vanuit die gedachte lieten 33 Noord-Hollandse autobedrijven en hun leverancier een autobandenwebshop ontwikkelen. Zo houden ze grip op de omzet en de kwaliteit. door Bas Snijder

De module is in eigen huis ontwikkeld en volledig geïntegreerd in de digitale agenda van het pakket. Autobedrijven kunnen zelf keuze-items aanmaken en kiezen welke items worden getoond. Zo kan het ene bedrijf alleen proefritten als item vrijschakelen, terwijl het andere bedrijf kiest voor items zoals onderhoud of storingdiagnose. Klanten kunnen met de module zonder telefoon of e-mail zelf een afspraak inplannen. Het autobedrijf hoeft alleen een bevestigingsbericht te sturen. Dat kan rechtstreeks vanuit Autoflex om extra handelingen te voorkomen. Meer informatie: www.autoflex.nl.

A.A.S. kiest voor Duurzaam Repareren A.A.S. Autoschade laat alle 66 aangesloten schadeherstelbedrijven certificeren door de stichting Duurzaam Repareren. Aanleiding is marktonderzoek door de keten waaruit blijkt dat de vraag naar milieuvriendelijk schadeherstel sterk groeit. Verzekeringsmaatschappij Aegon stelde het certificaat Duurzaam Repareren kortgeleden als eerste verplicht voor haar netwerk van schadeherstelbedrijven. Naar verwachting zullen dit jaar meer verzekeraars, fleetowners en leasemaatschappijen dit voorbeeld volgen. Ook bij overheidsaanbestedingen wordt de certificering in toenemende mate als eis gehanteerd. A.A.S. verwacht dat alle vestigingen in het tweede kwartaal hun certificaat krijgen.

GrittyFoam handreiniger: schoon en zuinig Wie kent het niet? Na een lange dag werken minutenlang wrijven en schrobben om vieze handen schoon te krijgen. Het resultaat valt nogal eens tegen: handen die niet helemaal schoon maar wel uitgedroogd en geïrriteerd zijn. Wiltec heeft een nieuw product dat hierin verandering kan brengen. Deb GrittyFoam is een schuimzeep met reinigingskorrels en verzorgende bestanddelen. De speciale zeep verwijdert vervuiling en verzorgt de handen. Een bijkomend voordeel is de besparing op zeep en water: volgens Wiltec kunnen per liter GrittyFoam tot 45 procent meer handen gewassen worden in vergelijking met traditionele handreinigers. Zie ook www.wiltec.nl.

V

eel autobedrijven klagen dat ze last hebben van online aanbieders van autoonderdelen. In Noord-Holland lieten 21 Bosch Car Service-bedrijven en 12 AD Autobedrijven het niet bij klagen. Ze sloegen de handen ineen en lieten een eigen webwinkel bouwen. ‘Klanten kunnen de banden online bestellen en betalen. Vervolgens worden ze bij het autobedrijf afgeleverd en gemonteerd’, vertelt Bosch Car Service-lid Jan Wals uit Ilpendam. Hij is een van de initiatiefnemers van het project. In de webwinkel worden alle courante bandenmerken en bandenmaten aangeboden. De digitale bandenwinkel is op twee manieren inzetbaar: als zelfstandige webshop met een eigen internetadres of als onderdeel van de bestaande website van een autobedrijf. Volgens Wals zijn het assortiment en de prijzen vergelijkbaar met andere online bandenwebshops. ‘Als je met internetaanbieders wil concurreren, moet de prijs kloppen.’

Rauwe biefstuk Op bandengebied waren fastfitters jarenlang de grootste concurrent van het autobedrijf. Sinds de opkomst van e-commerce hebben verschillende nationale en internationale bedrijven zich gespecialiseerd in online bandenverkoop aan particulieren. Voor de montage van hun online aankoop zijn mensen aangewezen op het eigen autobedrijf of een montagepartner van de webshop. Jan Wals: ‘Het kwaliteitsgehalte van veel montagepartners is, diplomatiek uitgedrukt, nogal divers. Daar wil ik niet tussen staan.’ Hij doet het liever zelf. ‘Dan heb je invloed op de kwaliteit en de

Jan Wals: ‘Als de klant vooraf zelf online de bestelling plaatst, bespaart dat ons tijd en geld.’

het voorraadsysteem van de leverancier, naar kentekengegevens, technische informatie en internetbetaalsystemen. Naast de maat en de prijs wordt van elke band het bandenlabel getoond. De deelnemende autobedrijven profiteren niet als enige van het initiatief: ook de bandenleveranciers en leverancier Cartal-Rijsbergen hebben er baat bij. ‘Bij de grote bandenwebshops komen de banden meestal uit Duitsland of andere landen’, verklaart Jan Wals. ‘Wij kopen de banden bij Nederlandse leveranciers.’

‘We betalen een bedrag per verkochte band. Een stevig bedrag’ service. Daarmee wil ik mijzelf onderscheiden. En waarom zou ik omzet en marge weggeven op banden die ik prima zelf kan verkopen en monteren? Online banden kopen en ze ergens anders laten monteren is hetzelfde als met een rauwe biefstuk naar Van der Valk gaan en daar vragen of je een stoel en een kok kan huren.’

Nederlandse inkoop De universele bandenwebshop heeft de gebruikelijke zoekfuncties. Banden zoeken kan op maat, kenteken en voertuig. Er zijn koppelingen naar

De banden die Jan Wals op internet aanbiedt, zijn goedkoper dan in de werkplaats. Is dat moeilijk uit te leggen aan klanten? ‘Zeker niet’, vindt hij. ‘Een receptionist kost één euro per minuut. Een band bestellen terwijl een auto in de werkplaats staat, brengt extra handlingkosten mee. Als de klant vooraf zelf online de bestelling plaatst, bespaart dat ons tijd en geld, dus kan de prijs lager zijn.’ Met de websitebouwer hebben de autobedrijven een “pay per sale”-afspraak gemaakt. ‘We betalen een bedrag per verkochte band. Een stevig bedrag.’ Wegen die kosten op tegen de veradvertentie

15 februari 2013 | de BOVAGkrant | 8

wachte omzet? ‘’Zelf doen is duurder dan aansluiten bij een grote partij maar onder de streep houden we meer over. En we hebben meer invloed op de manier waarop het gebeurt.’ De online bandenmodule is inmiddels officieel gelanceerd met een regionale marketingcampagne op internet. Hiervoor zijn Facebook,

Google Adwords en e-mailings ingezet. Als openingsactie krijgen klanten gratis stikstofvulling voor elke bestelde band. ‘In de eerste week hadden we 900 bezoekers. Nu volgt het fijnslijpen. We hebben genoeg ideeën om de webshop uit te breiden met extra functies.’

Kwaliteit in herbruikbare poetsdoeken Mewa Textielmanagement benadrukt het nog maar eens: kwaliteit is alles voor de leverancier van herbruikbare

poetsdoeken. Het ruilsysteem van Mewa betekent dat gebruikte poetsdoeken grondig worden gereinigd en gedroogd waarna ze een uitgebreide kwaliteitscontrole ondergaan. Door middel van een computergestuurd controleproces worden de poetsdoeken stuk voor stuk gecontroleerd op metaalresten; daarna volgt een visuele controle. Doeken die niet aan de eisen voldoen, verdwijnen uit het ruilsysteem, zodat klanten alleen poetsdoeken van de hoogste kwaliteit krijgen. Meer informatie: www.mewa-service.nl.


WERKPLAATS

Let op levertijd remtestbanken Ruim 2.300 bedrijven met een APK-erkenning hebben geen platen- of rollenremtestbank. BOVAG en RAI Vereniging adviseren deze groep met klem om tijdig een testbank te bestellen. Zonder dit hulpmiddel mogen APK IIbedrijven vanaf 1 mei 2014 geen keuringen meer uitvoeren. Cijfers van de RDW maken duidelijk dat halverwege januari 2013 precies 2.315 bedrijven nog niet over een remtestbank beschikken. Begin december was dat aantal nog 2.416. Omgerekend naar het aantal beschikbare werkdagen zouden alle leveranciers van remtestbanken gezamenlijk gemiddeld zeven

platen- of rollenremtestbanken per dag moeten plaatsen om deze achterstand in te lopen. Leveranciers kunnen op dit moment snel leveren en installeren, maar als iedereen tot het laatste moment wacht, kunnen de wachttijden rap oplopen. Ook de verplichte keuring neemt tijd in beslag. Kortom: liever nu investeren dan straks misgrijpen, aldus BOVAG en RAI Vereniging.

Internationale doelgroep voor Automotive Trade Show 2014 De nieuwe vakbeurs Automotive Trade Show 2014 stapt in het gat dat AutovakRAI dit jaar achterlaat. De beurs wor dt gehouden van 31 maart tot en met 3 april 2014 in de Jaarbeurs Utrecht. Organisator Dirk Brink, bekend van schadevakbeurs Crash, ziet kansen voor een nieuwe inter nationale vakbeurs voor de Benelux. De Automotive Trade Show 2014 richt zich op importeurs, fabrikanten en organisaties met landelijke dekking en de totale automotive branche als deelnemer. ‘Importeurs en fabrikanten uit de sector willen maar één ding: de hele branche bij elkaar’, zegt Brink. De beurs wordt georganiseerd volgens een all-inclusive-concept en, volgens Brink, tegen betaalbare tarieven. Hij organiseert de beurs samen met Roel Koek die zich gaat richten op beleving tijdens en rondom de vakbeurs in de vorm van workshops en seminars op het vlak van duurzaamheid, onderhoudsformules, automatisering, social media, enzovoorts. Het laatste nieuws over de vakbeurs is te volgen via www .automotivetradeshow.eu.

ATF-olie verversen met Kroon-Oil PowerFlush Snel en gemakkelijk een automatische transmissie spoelen, reinigen en volledig verversen. De nieuwe KroonOil PowerFlush-machine draait er zijn hand niet voor om. Smeermiddelenspecialist Kroon Oil constateert dat de

ATF-olie van automatische transmissies vaak niet of te laat wordt ververst. Veel autofabrikanten beloven dat de af-fabriek vulling een autoleven lang

meegaat. In de praktijk is het toch verstandig om de olie op tijd te verversen. Vervuilde olie kan uiteenlopende klachten veroorzaken zoals bonken, slippen, pendelen, een verhoogd brandstofverbruik en versnelde slijtage. Regelmatig olie verversen kan de levensduur van de bak aanzienlijk verlengen. Traditionele verversingsmethoden hebben het nadeel dat nagenoeg altijd oude ATF-olie achterblijft. Kroon-Oil PowerFlush reinigt en ververst het volledige systeem inclusief koppelomvormer, oliekoeler en leidingen. Het apparaat is ook geschikt voor stuurbekrachtigingssystemen. Meer informatie: www.kroonoil.nl.

Handige bandenwagen Bandenwisselweken zijn goed voor de werkplaatsomzet maar in het algemeen minder goed voor de ruggen van medewerkers. Harrems Tools verkoopt een ‘slimme’ bandenwagen die het verplaatsen van banden en wielen een stuk eenvoudiger maakt. De bandenwagen heeft een gepatenteerd systeem waarmee het oppakken en kantelen van bandensets weinig inspanning kost. Het grijpsysteem past zichzelf aan de afmetingen

Samenwerking ACE en Bosch TT

Mijlpaal voor directe benzine-inspuiting Bosch levert de directe inspuittechniek al sinds de jaren vijftig. De driecilinder tweetaktmotor van de Gutbrod Superior uit 1951 (wie kent hem nog?) had de primeur, gevolgd door de Mercedes-Benz 300 SL met direct ingespoten viertaktmotor uit 1954. Tegenwoordig wordt directe inspuiting hoofdzakelijke toegepast in combinatie met drukvulling en een kleinere cilinderinhoud. Bosch verwacht dat het marktaandeel van directe benzine-inspuiting in de wereldwijde autoproductie tot aan 2015 zal verdrievoudigen.

Direct ingespoten benzinemotoren winnen snel terrein. Het succes van de nieuwe inspuittechniek is voor Bosch aanleiding voor een feestje: het bedrijf vierde eind vorig jaar de productie van 50 miljoen injectoren en 10 miljoen hogedrukpompen. Voor de kenners: de jubilarissen waren een HDEV5-injector en een HDP-hogedrukpomp. Een jaar eerder, in 2011, werden wereldwijd 25 miljoen injectoren en 5 miljoen hogedrukpompen geproduceerd. Snelle rekenaars hebben het al gezien: in een jaar tijd is de productie verdubbeld.

De CVT-divisie van Bosch Transmission Technology heeft een samenwerkingsafspraak gemaakt met drie Nederlandse autotechnische HBO-opleidingen, verzameld in het Automotive Center of Expertise (ACE). De samenwerking moet ervoor zorgen dat meer leerlingen kiezen voor een autotech-

nische opleiding op HBO-niveau. De samenwerking betekent dat de opleidingen praktijkgerichter worden. Bosch heeft moeite om mensen te vinden voor de snelgroeiende CVT-divisie in Tilburg. Gastcolleges, stages, practica en studentenprojecten moeten de keuze voor autotechniek aantrekkelijker maken en de instroom van autotechniekleerlingen stimuleren.

Bendix stuurdelen bij EPS Vorig jaar stopte EPS Automotive met de distributie van Pagid-remdelen. In de merken Jurid en Bendix werden geschikte opvolgers gevonden. De onderneming uit Waalwijk heeft het remdelenassortiment van Bendix aangevuld met meer dan 3.000 stuurdelen en 1.500 wiellagersets van hetzelfde merk. Daarnaast presenteert EPS Automotive een nieuwe productlijn met onderhouds- en smeermiddelen van het Duitse merk Caramba; voor dit merk zoekt EPS ook naar nieuwe verkooppunten. Meer informatie: www.epsautomotive.nl.

Webconfigurator voor Boxo-gereedschap gereedschapsmerk gelanceerd. Het merk Boxo is gericht op professionele gebruikers en staat volgens de leverancier garant voor hoogwaardig handgereedschap en opbergsystemen met een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding. Boxo heeft meteen een primeur: een online gereedschapsconfigurator. Hiermee kunnen klanten naar eigen inzicht een Boxogereedschapswagen samenstellen. De configurator geeft ook meteen een prijsopgave. Het is de bedoeling dat alle Boxo-dealers de module aan hun eigen website koppelen. Serenco Nederland verkoopt naast Boxo de merken Powerhand, Power-Start, Gojak, Rakjak, Bootgun, Tyre Seals en Metrinch. Meer informatie: www.serenco.nl.

Tijdens de Auto Professioneel & Schadeherstel Vakbeurs in Gorinchem heeft Serenco Nederland een nieuw

van de bandenstapel aan en grijpt deze automatisch vast. Het kantelsysteem voorkomt fysieke overbelasting voor de monteur en kantelt gewichten tot 200 kilo. Tot slot plaatst de bandenwagen de bandenstapels dicht naast elkaar, zodat het ruimtebeslag kleiner is dan bij traditionele bandenwagens, aldus Harrems Tools. De bandenwagen is geschikt voor wielmaten van 13 t/m 20 inch. Meer informatie: www.toolspecial.com. advertentie

ACCU DIAGNOSE & POWER SUPPLY Midtronics, gebruikt door verreweg de meeste ĂƵƚŽĨĂďƌŝŬĂŶƚĞŶĠŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƉĞĐŚŚƵůƉĚŝĞŶƐƚĞŶ͘ www.midtronics.com

15 februari 2013 | de BOVAGkrant | 9

Platte platenbank van Maha De Maha Magus XD28 platenbank is 28 millimeter hoog, heeft een bovenplaat van RVS en een geharde epoxycoating voor maximale grip en minimale slijtage. Door het gebruik van RVS is de bank goed bestand tegen de natte en zoute wintermaanden. Maha levert het model met een uitleeskast die de remkrachten en het verschilpercentage weergeeft. Met de bijgeleverde afstandsbediening kan de gebruiker het voertuiggewicht invoeren voor de berekening van de remvertraging. De Maha Magus XD28 wordt geleverd inclusief pedaaldrukmeter, installatie en certificaat. Naar wens kunnen klanten geld besparen en de platenbank zelf installeren. Ook huurkoop is mogelijk. Meer informatie: www.mahanederland.nl.


CONGRES

Mecanicien Elektrische Wielerploeg nieuw BOVAG keurmerk

Branchebrede campagne e-bike De vakhandel kan zich nog beter onderscheiden als hét adres waar de consument voor zijn of haar e-bike terecht kan. Daarvoor heeft BOVAG tijdens de Fietsbranchedag in Ede het nieuwe keurmerk “Mecanicien Elektrische Wielerploeg” gelanceerd. Adel verplicht, want aan behoud van het keurmerk wordt jaarlijkse scholing gekoppeld. door Rik Werner

Foto’s Jan Willem Schouten

D

e e-bike houdt de fietsbranche, en dus ook de bij BOVAG aangesloten vakhandel, momenteel draaiende. Ondanks de crisis (of misschien wel dankzij?) blijven de verkopen aardig op niveau. Met de verkoop en het onderhoud van fietsen met elektrische trapondersteuning worden mooie marges gemaakt. Maar, zoals altijd, kan het nog beter. ‘Er kunnen nieuwe doelgroepen worden aangeboord naast de 55plusser, zoals forenzen, jonge gezinnen en jonge moeders’, verklaart Niels Hansen, manager BOVAG Fietsbedrijven. ‘We willen deze doelgroepen verleiden hun e-bike aan te schaffen en te laten onderhouden door de erkende vakhandel. Daarvoor hebben we het keurmerk “Mecanicien Elektrische Wielerploeg” in het leven geroepen.’ Elke BOVAG-retailer kan zich ervoor aanmelden, maar er zit ook een verplichting aan vast. Hansen: ‘Het certificaat is

Elektrische Wielerploeg fungeert als e-bike-aanjager.

een hoger plan tillen.’ Volgens Hansen zijn leden dolenthousiast over het keurmerk. ‘Al tijdens de branchedag stroomden de aanvragen binnen.’ Hoe het

Tweewielerverkiezing thriller Kester2wielers uit Wateringen mag zich Tweewielerbedrijf van het Jaar 2013 noemen. De finale van de zestiende editie van de verkiezing is spannender dan ooit. De fietsenzaak van Jeroen van Kester blijft Bikeshop Amersfoort van Eugen Uppelschoten in de finaleronde welgeteld één punt voor. Fietscity Brama uit Borne is goed voor het brons. De vakjury onder aanvoering van voorzitter Ferry Smith (ANWB roemt het bijzondere concept van Kester2wielers, dat een brug poogt te slaan tussen fietsen en mode. ‘Wat ons sowieso is opgevallen bij de top twee van dit jaar is de sterke ondernemersfilosofie’, aldus Smith.’Wat bij Kester2wielers opvalt is de passie gekoppeld aan mode.’ Jeroen van Kester reageert tijdens de BOVAG Fietsbranchedag in Ede ingenomen met de winst. ‘Dit is geweldig, het was heel spannend. Gaaf dat we ‘m gewonnen hebben. Mijn boodschap aan de branche is: leg je toe op waar je goed in bent en waar je binding mee hebt. In ons geval is dat mode.’

slechts één jaar geldig. Je moet je jaarlijks laten bijscholen. Doe je dat niet, dan raak je het keurmerk kwijt. Zo willen we het kennisniveau van de branche op het gebied van e-bikes op

opleidingstraject eruit gaat zien, is overigens nog niet helemaal duidelijk. BOVAG Fietsbedrijven is daarover nog in gesprek met verschillende partijen, waaronder fabrikanten, Bi-

ketotaal, Biretco en de Tweewieler Academy. Om de e-bike de komende maanden nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij de consument heeft BOVAG de zogenoemde Elektrische Wielerploeg in het leven geroepen, die tijdens de Fietsbranchedag in Ede haar vuurdoop beleefde. Onder aanvoering van ploegleider en drievoudig Touretappewinnaar Henk Lubberding neemt de ploeg deel aan diverse recreatieve toertochten, criteriums, beurzen en evenementen in het land. Fietsbedrijven die het keurmerk “Mecanicien Elektrische Wielerploeg” dragen verlenen technische ondersteuning. ‘Het gaat in feite om een structurele promotieactie, die gericht is op kopers van elektrische fietsen’, aldus Hansen. Aan het initiatief, dat gesteund wordt door Bovemij, Enra, zeven fietsfabrikanten, toeleveranciers, Biketotaal, Biretco en Chevrolet, ligt de website Eektrischewielerploeg.nl ten grondslag. Daarop

worden straks alle “Mecaniens” vermeld. Consumenten die bij een “Mecanicien” van de Elektrische Wielerploeg een e-bike kopen, worden automatisch lid van de site.

Dopamine maakt het verschil Néé, we hebben het niet over doping. Dopamine, dat is het toverwoord om klanten aan je tweewielerzaak te binden. Zegt althans retailgoeroe Harrie van Heck. Dopamine. In feit is het een ander woord voor “chemie” of een “goed gevoel”. ‘Zorg dat men je leuk vindt’, houdt Van Heck in Cinemec zijn gehoor voor. ‘Een goede ontvangst is heel belangrijk. Daarmee kun je je onderscheiden van inter net. Wees vriendelijk als je klanten in je zaak krijgt, ook al heb je het hartstikke druk.’ Want ja, aandacht, dat is wat een klant wil wanneer hij een fysieke winkel bezoekt. En beleving, natuurlijk. ‘Aandacht is voor 92 procent bepalend of iemand koopt’, zegt Van Heck. ‘Dus begroet die klant, en laat blijken dat je blij bent met hem of haar.’ Verdiep je in de klant, neem de tijd en vraag door, zo adviseert de geboren Rotterdammer. ‘Vraag om informatie. Verkopen is voor een groot deel advies geven. Laat merken dat je de tijd neemt voor hem of haar. Het is je sterkste wapen ten opzichte van internet.’ Moet je dan angst hebben voor internet? Nee, juist niet, stelt Van Heck vast. ‘Wees blij met internet. Gebruik je website, omarm sociale media zoals Facebook en Twitter als lokker naar je winkel. Zorg dat je een pc in je zaak hebt, waar je de klant dingen op kunt laten zien.’ En dan is er nog de wet van de wederkerigheid. ‘Geef elke klant een klein cadeautje of een kortingbon voor een servicebeurt, ofzo. Natuurlijk met een houdbaarheidsdatum erop. Onderzoek wijst uit dat een klant daardoor geprikkeld wordt om te kopen.’ En dan is er, last but not least, het afrondende gesprekje. ‘Laat de klant nooit de deur uitgaan zonder te vragen om de opdracht’, rondt Van Heck zijn betoog af. ‘Zeker als je veel tijd aan hem of haar hebt besteed, zal de klant eerder geneigd zijn jou de opdracht te gunnen. Stel je desnoods heel kwetsbaar op, laat blijken dat je die vraag stellen best moeite vindt. De klant zal je ineens gaan zien als een gewoon mens. Een aardig mens.’ Inderdaad, dopamine dus.

Promotie Een ander belangrijk element is de promotiekaravaan. BOVAG heeft de beschikking over een Chevrolet Volt als elektrische ploegauto, diverse tenten, vlaggen en alle toebehoren om bij

wordt op het belang van onderhoud en veiligheid. BOVAG spreekt bij monde van Niels Hansen van een “historisch initiatief”. ‘Het is mooi om te zien hoe branchebreed de e-bike

wordt omarmd. Retailers, fabrikanten en toeleveranciers zetten er samen de schouders onder. Dat vervult ons als BOVAG met gepaste trots.’

Branchebrede steun, ook van oud-renner Theo de Rooij.

Jeroen van Kester is de fietsondernemer van het jaar 2013.

lokale en landelijke evenementen flink aan de weg te timmeren. Hansen: ‘We zullen zichtbaar zijn op evenementen als 50+ Beurs, Huishoudbeurs, Fiets en Wandelbeurs en het ElektrischeFietsen.Com Event. Maar deelnemende dealers kunnen lokaal ook flink de trom roeren. Leden die een goed onderbouwd plan naar BOVAG mailen, maken goede kans deze spullen te mogen gebruiken voor lokale promotieacties.’ Henk Lubberding duikt als ploegleider regelmatig op en kan aan groepen van twintig consumenten clinics geven, waarbij onder meer gewezen 15 februari 2013 | de BOVAGkrant | 10

Food als retailthermometer ‘Snap wat consumenten doen en vooral waarom ze dat doen!’ Het is de centrale boodschap van Roel van den Berg, die vele jaren betrokken was bij de retailconcepten van Albert Heijn. Hij erkent ruiterlijk dat de grootste supermarktketen van Nederland in de jaren ’90 de huisvrouw, toch goed voor 80 procent van alle kassatransacties, eventjes kwijt was. ‘We gingen te veel voor de klant invullen. W e dachten op gegeven moment dat we alles konden verkopen, tot pc’s aan toe. Terwijl we juist de klant en zijn behoeftes centraal moesten stellen.’ Dat besef leidde tot uiteenlopende retailconcepten, van Albert Heijn XL, tot fastshop-winkels op stations (‘keiharde afwerkplekken’) en zelfs Albert.nl, de online service. ‘De foodsector is de thermometer voor de retail’, doceert Van den Berg in Ede. ‘Kijk goed wat daar gebeurt. Gun jezelf de tijd om een dag per maand tijdschriften te kopen en die te lezen. En vooral: bezoek Amsterdam en kijk rond in de Haarlemmerstraat. Daar gebeurt het, qua retailtrends. Doe er je voordeel mee.’


B O VAG Nieuws AUTODEALERS

AFDELINGEN EN SITES

Dealercongres loodst leden door de storm Autodealers verkeren in zwaar weer. De verkopen vallen tegen, de aftersales loopt terug. Banken zijn bovendien terughoudend met bedrijfsfinancieringen en de contracten met importeurs worden aangepast. Toch zijn er kansen. Bezoek Apeldoorn. BOVAG Autodealers vertelt op het Dealercongres, dinsdag 26

‘Wanneer leden met een bank gesprekken aangaan inzake een

op een “ja”.’ Desgewenst verleent het Steunpunt Banken van BOVAG bijstand. En dan zijn er nog de lege plekken in de werkplaats die zorgen baren. De aftersales staat bij menig dealer onder druk. Het Nederlandse wagenpark telt

steeds meer compacte auto’s uit het A- en B-segment, waarop in de werkplaats minder marge wordt gemaakt. Bovendien worden de onderhoudsintervallen steeds groter. De prangende vraag is: hoe zorg ik ervoor dat klanten ook de komende jaren juist mijn werkplaats aandoen? Ook daarop heeft BOVAG Autodealers antwoord, middels een case uit Groot-Brittannië. Tak: ‘Wij vertalen die uiterst verrassende case naar de situatie van onze leden in Nederland. Hoe die case eruit ziet? Daarvoor moet je het Dealercongres bezoeken.’ Tak benadrukt dat het Dealercongres voor leden van BOVAG Autodealers een “must” is. ‘Je doet jezelf tekort als je er niet bij bent geweest. Wij bieden leden de mogelijkheid de storm die onze branche teistert zo goed mogelijk te doorstaan. Aarzel niet, en meld je nu aan.’ De inschrijving voor het BOVAG Dealercongres is alweer eventjes geopend. Leden kunnen zich nog steeds aanmelden op www.bovagdealercongres.nl.

Eric Tak: ‘Aarzel niet, en meld je nu aan voor het Dealercongres.’

maart in het Orpheus Theater in Apeldoorn, welke mogelijkheden er zijn het bedrijfsrendement te verbeteren. ‘Steeds meer autodealers hebben moeite het hoofd boven water te houden’, aldus Eric Tak, voorzitter BOVAG Autodealers. ‘Tijdens het komende Dealercongres presenteert BOVAG Autodealers concrete tools en tips, waarmee ondernemers direct aan de slag kunnen.’ Bijvoorbeeld wanneer het gaat om financieringsgesprekken.

bedrijfsfinanciering, raden wij hen aan zeer goed beslagen ten ijs te komen’, zegt Tak. ‘Schrijf een gedegen meerjarenplan, waaruit blijkt dat je als ondernemer een visie hebt op zowel de korte als middellange én langere termijn. Maar er is meer voor nodig om een bank te overtuigen. Daarom zeggen wij als BOVAG: verplaats je goed in de belevingswereld van de bank, en bedenk wat een bankier van jou als ondernemer zou willen horen. Dat vergroot de kansen

BOVAG OP TWITTER

Een greep uit de berichten die BOVAG via Twitter.nl aan zijn volgers stuurt en reacties daarop. BOVAG is online te volgen via www.twitter.com/bovag. Dooi, dooi, dooi...Autowasbedrijven zetten zich schrap voor topdrukte. BOVAG-wasstraten zijn er klaar voor: http://www.bovag.nl/nieuws/Autowassen_juist_in_de_ winter … 27 januari Wasstraten kunnen de klok gelijk zetten.

BOVAG

Wanbetalers? Stuur eerst eens een brief Ondernemers krijgen er als gevolg van de crisis regelmatig mee te maken: klanten die hun rekening te laat of zelfs niet betalen. Wat doe je dan? BOVAG adviseert leden in eerste instantie vooral vriendelijk met de “wanbetaler” in contact te treden. ‘Ga niet direct met een incassobureau aan de slag. Daarmee jaag je de klant op stang’, adviseert Simone Diemel, medewerker Juridische Zaken bij BOVAG.’ Stuur eerst eens een vriendelijke brief of e-mail, waarin je klant attendeert op het feit dat de betaling nog niet binnen is. Want soms is er een goede reden: de klant kan bijvoorbeeld langer op vakantie zijn geweest, of heeft met een sterfgeval te maken gehad. Vaak komt de betaling dan alsnog snel binnen en heb je de klant te vriend

moment dat dit eigendomsvoorbehoud is afgesproken met de koper, gaat het eigendom van het product nog niet over op de koper als het product geleverd is. ‘Pas wanneer er aan de aanvullende voorwaarden is voldaan, wat vaak het betalen van de afgesproken prijs betreft, gaat het eigendom over van de verkoper op de koper’, vertelt Diemel. Stel nu dat de verkoper de contracten niet heeft bewaard of heeft nagelaten de algemene voorwaarden op tijd aan de koper te geven? Diemel: ‘Ook dan beschikt de ondernemer over het recht om het product terug te vorderen. Dit wordt het

Autodealers Hans Bresser (030) 659 54 30 autodealers@bovag.nl leden.bovag.nl Tankstations en Autowasbedrijven Jan Bessembinders (030) 659 54 03 tankstations@bovag.nl leden.bovag.nl autowas@bovag.nl leden.bovag.nl Onafhankelijke Autobedrijven Anton Pluim (030) 659 53 00 autobedrijf@bovag.nl leden.bovag.nl

Rijscholen Frans Bastiaansen (030) 65954 24 rijscholen@bovag.nl leden.bovag.nl

Fietsbedrijven Niels Hansen (030) 659 54 17 fiets@bovag.nl leden.bovag.nl Verhuurbedrijven en Aanhangwagenbedrijven Robert van Almkerk (030) 659 54 13 verhuur@bovag.nl leden.bovag.nl aanhangwagen@bovag.nl leden.bovag.nl Caravan- & Camperbedrijven Toine Crone (030) 659 54 12 Caravancamper@bovag.nl leden.bovag.nl Revisiebedrijven Hannie Tak (030) 659 52 27 revisie@bovag.nl leden.bovag.nl

Gemotoriseerde Tweewielers Aad Verkade (030) 659 54 35 aadverkade@bovag.nl gt@bovag.nl leden.bovag.nl

Truckdealers Bart Bouw (030) 659 53 02 truckdealers@bovag.nl leden.bovag.nl

BOVAG-sites leden.bovag.nl www.bovag.nl www.bovagmarktplein.nl www.anwbbovagkoerslijst.nl www.jongemanagers.nl www.bovagbestbuy.nl www.bovagledenwinkel.nl www.werkenbijbovag.nl www.bovagkrant.nl

“Most people think buying a used car privately rather than from a dealer will save money. That’s not always the case.” http://soc.li/mvMOu8I 25 januari The Telegraph licht consumenten voor. Accijns- en btw-verhogingen: Tot 30% minder omzet voor pomphouders in de grensstreek http://www.tankpro.nl/ondernemen/2013/01/25/tot-30minder-omzet-voor-grenspomphouders/ … 25 januari Averechts effect van overheidsbeleid.

Uiteindelijk moet er toch worden betaald.

Brits onderzoek: 80% jonge automobilisten kan niet kaartlezen http://bit.ly/13YH4Th 23 januari Inmiddels helemaal gewend aan navigatiesystemen en smartphones.

Vorderen

gehouden. Een telefoontje kan om te beginnen ook, maar juridisch gezien is een e-mail of brief de betere optie.’

In de algemene voorwaarden van BOVAG is bovendien een eigendomsvoorbehoud opgenomen. Die komt van pas wanneer een product is geleverd. Vanaf het

recht van reclame genoemd.’ In een gerichte schriftelijke verklaring, bijvoorbeeld aan een curator, geeft de verkoper aan dat binnen een redelijk termijn een betaling wordt verwacht. Wordt er niet aan deze verwachtingen voldaan, kan de koop worden ontbonden en vervalt het recht van de koper. ‘Let er wel op dat deze aangetekende brief ver-

15 februari 2013 | de BOVAGkrant | 11

stuurd moet worden binnen zes weken na het verstrijken van het betalingstermijn, of binnen zestig dagen nadat het product aan de koper is gegeven’, adviseert Diemel. De ondernemer heeft dus wel degelijk middelen in handen, wanneer een zakelijke of particuliere koper zijn of haar afspraken niet na kan komen. Diemel geeft als tip: ‘Maak gebruik van de officiële BOVAG orderbevestigingen, inclusief de algemene voor-

waarden op de achterkant. Op die manier wordt er een eigendomsvoorbehoud afgesproken en zijn de betalingstermijnen vastgelegd. Denk daarnaast dus ook aan het wettelijke recht van reclame.’ Wanneer een klant écht weigert een nota te voldoen, rest niets anders dan de inzet van een incassobureau of rechtsbijstandverzekeraar. Diemel: ‘Want ja, uiteindelijk moet de nota toch worden betaald.’


B O VAG Nieuws ONAFHANKELIJKE AUTOBEDRIJVEN

NIEUWE BOVAG-LEDEN

Grensverleggend ondernemen Verleg (op tijd) je grenzen. Dat is het thema waarmee BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven dit voorjaar leden de helpende hand reikt. De brancheorganisatie presenteert tijdens de komende reeks ledenbijeenkomsten haar visie en beleid voor de komende jaren en licht enkele belangrijke activiteiten nader toe. De aftrap is 18 maart in Drachten. Hoe speel je als ondernemer adequaat in op een wagenpark dat verandert, klanten die andere wensen hebben en de aanhoudende crisis? BOVAG Onafhan-

A U T O WA S B E D R I J V E N

I Clean Carwash Brunssum Molenvaart 15 6442 PK BRUNSSUM 045-5255544 C A R AVA N - E N C A M P E R B E D R I J V E N

Poptop Campers Delfweg 12 2211 VM NOORDWIJKERHOUT 0252-744052

de bakens te verzetten. Zo schetst voorzitter Theo Fledderus de visie van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven op de kortere- en middellange termijn.

FIETSBEDRIJVEN

Profile Mohren Rumpenerstraat 40A 6443 CE BRUNSSUM 045-5252361

Agenda Datum Plaats 18 maart 28 maart 4 april 8 april 11 april 16 april 18 april 25 april Opgeven

ONAFHANKELIJKE AUTOBEDRIJVEN

Locatie

Drachten Van der Valk Hotel Drachten Apeldoorn Van der Valk Hotel De Cantharel Akersloot Van der Valk Hotel Akersloot Houten Van der Valk Hotel Houten Nijmegen Kantoor Bovemij Nootdorp Van der Valk Hotel Nootdorp Etten-Leur Hampshire Trivium Hotel Roermond Van der Valk Hotel /Theaterhotel De Oranjerie kan via het nieuwe ledenportaal.

kelijke Autobedrijven staat hier tijdens de ledenbijeenkomsten bij stil en zet ondernemers aan hierover na te denken en tijdig

Wat kun je de komende jaren van BOVAG verwachten en welke ontwikkelingen ziet BOVAG? Fledderus wijst leden

Autocentrum van de Ven De Brink 32 7771 BB HARDENBERG 0523-273944

RIJSCHOLEN

ook op kansen die zij direct kunnen grijpen. Tevens worden de contouren geschetst van een “branchebenchmark” voor onafhankelijke autobedrijven. ‘We zijn er nog niet maar die zit er

Erkend Duurzaam: ongekende animo partner ARN om de vijf door te lichten. Uiteindelijk krijgt één van hen als eerste de status Erkend Duurzaam toegewezen.’ Het zijn nog even spannende weken, want vermoedelijk pas

Quality Car Brabant B.V. Leerlooierstraat 21 4871 EN ETTEN-LEUR 076-50362204

Netwerken in een fijne ambiance.

REVISIEBEDRIJVEN

Welk BOVAG revisiebedrijf mag zich straks als eerste Erkend Duurzaam noemen? De animo voor het certificaat is ongekend, zegt Hannie Tak, manager BOVAG Revisiebedrijven. ‘Onze leden hebben direct begrepen dat het predicaat Erkend Duurzaam goed is voor de branche. Het enthousiasme heeft ons in positieve zin verrast. De Erkend Duurzaam-scan was nog geen dag beschikbaar, of de eerste aanvraag kwam al bij ons binnen.’ En daar bleef het niet bij. Tak: ‘Vijf leden hebben inmiddels met succes de Erkend Duurzaam-scan doorlopen en zijn daarmee kandidaat voor het certificaat. Nu is het aan onze

Een overzicht van aspirant-leden is te vinden op de ledensites. Eventuele bezwaren tegen toelating van een aspirant-lid moeten binnen veertien dagen na de publicatiedatum op de site schriftelijk worden ingediend bij het Algemeen Secretariaat van BOVAG.

in het vroege voorjaar wordt de naam van het eerste Erkend Duurzame BOVAG revisiebedrijf openbaar gemaakt. Het certificaat is een jaar geldig. Aansluitend volgt een herbeoordeling.

Certificaat is gewild.

serieus aan te komen’, vertelt Frank Ruygrok, manager Ledenservice BOVAG. ‘In samenwerking met de nieuwe gecertificeerde softwarepakketten zijn we aan het bekijken of het mogelijk is kerndata van gelijksoortige onafhankelijke autobedrijven, dus klein, middelgroot of groot, met elkaar te vergelijken. Daarin zijn we nu stappen aan het maken. Zo kun je als ondernemer bijvoorbeeld zien of je bovengemiddeld presteert, of dat je nog een inhaalslag te maken hebt. Ondernemers moeten er nauwelijks tot geen omkijken naar hebben, anders gaat het niet werken, weten we uit ervaring. Uiteraard worden de data geheel anoniem gebruikt. Hoe het gaat werken? Kom dit voorjaar naar een van onze acht bijeenkomsten en we vertellen je er meer over.’ Specialisten van BOVAG belichten aansluitend de voordelen van de nieuwe Autolog. De herziene versie van de occasiontool treedt eind april in werking. Ruygrok: ‘We gaan niet alleen in op het hoe en waarom van de nieuwe

look and feel, maar ook laten wij zien hoe de herziene versie opereert binnen het nieuwe BOVAG ledenportaal.’

Noordpool Ruygrok spreekt van een boeiende reeks voorjaarsbijeenkomsten, die leden van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven niet zouden mogen missen. ‘Onze leden worden in een plezierige, ontspannen ambiance van de laatste ontwikkelingen en nieuwsfeiten uit de branche op de hoogte gesteld, zij kunnen netwerken met collega-ondernemers uit de regio en kunnen optioneel van een heerlijk dinerbuffet genieten. En dan is er nog een boeiende spreker. Dit jaar vertelt beroepsavonturier Wilco van Rooijen over zijn expedities naar de Noord- en Zuidpool. Over het verleggen van grenzen gesproken.’ Alle bijeenkomsten beginnen om 18.00 uur voor wie een hapje mee wil eten. De sessie zelf start 19.30 uur. De avond wordt rond 21.30 uur afgesloten met een borrel en een hapje.

VERPLAATS JEZELF NAAR 2020

Snellere paarden

Toekomstvisie 2020 Hoe ziet de toekomst eruit van de mobiliteitsretail? BOVAG heeft onlangs met onderzoeksbureau Capgemini een toekomstvisie ontwikkeld, een vooruitziende blik. De Toekomstvisie 2020 onderstreept elf megatrends en onderscheidt vier typen ondernemingen die passen bij de klant van de toekomst.

Wanneer mogen winkels open zijn? Is 18:00 uur laat genoeg? Wanneer moeten mensen met een fulltime baan dan winkelen? Of moeten die maar op zaterdag gaan? Is 20:00 uur misschien beter? Of zelfs 22:00 uur? Of moeten winkels zelfs helemaal niet meer dicht? Wat voor effect heeft zoiets op kleine ondernemers? Moeten zij veel personeel gaan aannemen? Nachttoeslagen betalen? En wat doet het met werknemers? Moeten winkelverkopers straks ook nachtdiensten draaien? In de jaren ‘90 woedde een hevig debat over de 24 uurseconomie. Volgens sommigen was die onvermijdelijk: de mensen wilden consumeren ongeacht het tijdstip van de dag. Echte ondernemers zouden daarin wel een weg vinden. Anderen wezen op de gevolgen voor kleine ondernemers en werknemers. De eersten zouden verdwijnen, totdat er alleen retailreuzen overbleven. En de werknemers

wachtten moderne loonslavernij, uitbuiting en onregelmatige werktijden. Het modewoord van weleer wordt nog maar heel weinig gebruikt. Geen wonder: in de afgelopen 15 jaar is er een volwaardige 24 uurseconomie ontstaan. Helemaal vanzelf, zonder wetten, debatten, regels of richtlijnen. Terwijl de loopgravenoorlog over winkeltijden voortwoedde en langzaam uitdoofde, vond de ware verandering heel ergens anders plaats. Op internet schoten de webwinkels als paddenstoelen uit de grond, altijd open en je hoefde er je stoel niet voor uit. Het debat over de 24 uurseconomie is een variant op het inzicht van Henry Ford. Zijn Model T bracht een revolutie in autoland teweeg, dankzij zijn innovatieve productieproces en het loon dat hij zijn arbeiders betaalde. Zijn succes had hij aan zichzelf te danken: ‘Als ik de mensen had gevraagd wat ze wilden, zouden ze om snellere paarden hebben gevraagd’, zo zou Ford hebben gezegd. Dat geldt ook voor de 24 uurseconomie:

15 februari 2013 | de BOVAGkrant | 12

terwijl de meeste mensen zich voor of tegen langer geopende winkelstraten uitspraken, verplaatste de retail zich naar een heel nieuw domein. De meeste problemen die in het debat over de openingstijden werden aangedragen, speelden daar niet. Behalve eentje misschien. Henry Ford gaf de mensen geen snellere paarden, maar iets nieuws: de industrieel geproduceerde en daarom relatief goedkope auto. Daarmee was hij verantwoordelijk voor het uitsterven van een hele branche. Paardenfokkers, stalhouders, koetsenmakers, voederproducenten, zadelmakers, paardenslagers: de meeste konden opdoeken. Alleen de bedrijven die in de nieuwe tijd nog meerwaarde konden bieden, overleefden de Ford T. Overleeft u de 24 uurseconomie op internet? Kijk ook op www.verplaatsjezelf.nl

No Risk Rijopleiding Deventer Somervaart 4 7421 EG DEVENTER 0570-629960 Verkeersschool 026 Zuringstraat 2D 6833 ER ARNHEM 06-46097669 Autorijschool van Gorkum Ericaweg 9 3776 MD STROE 06-28682466 Traffic Academy Nederland B.V. Korvelseweg 32 5025 JH TILBURG 076-7200700 TRUCK- EN TRAILERBEDRIJVEN

Van Gansewinkel BV Lodewijkstraat 3 5652 AC EINDHOVEN 040-2505200 VERHUUR- EN DEELAUTOBEDRIJVEN

Pak ‘n Bak Verhuur B.V. Bosruiter 104 8532 AC LEMMER 0514-566191 Pak ‘n Bak Verhuur B.V. Hopperzuigerstraat 2 1333 HB ALMERE 0514-566191 Pak ‘n Bak Verhuur B.V. Stadionweg 48 3078 HV ROTTERDAM 0514-566191

VERGADERAGENDA 04 maart BOVAG Gemotoriseerde Tweewieler Congres 04 maart Afdelingsbestuur BOVAG Caravan- & Camperbedrijven 04 maart Afdelingsbestuur BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven 04 maart Afdelingsbestuur BOVAG Aanhangwagenbedrijven 05 maart Afdelingsbestuur BOVAG Rijscholen 07 maart P&O commissie BOVAG Verhuuren Deelautobedrijven 07 maart Afdelingsbestuur BOVAG Autodealers 11 maart Commerciële commissie BOVAG Caravan- & Camperbedrijven 12 maart Bedrijfswagencommissie BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven 14 maart Afdelingsbestuur BOVAG Tankstations 19 maart Divisie Management BOVAG Rijscholen 19 maart Salescommissie BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven 26 maart BOVAG Dealercongres 26 maart Promotiecommissie van BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven 26 maart Aftersalescommissie BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven 04 april Afdelingsbestuur BOVAG Autowasbedrijven


B O VAG Nieuws 08 april Kampeerauto commissie BOVAG Caravan- & Camperbedrijven 09 april BOVAG Hoofdbestuur 15 april Afdelingsbestuur BOVAG Fietsbedrijven 16 april Afdelingsbestuur BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven 16 april Divisie Motor BOVAG Rijscholen 16 april Afdelingsbestuur BOVAG Revisiebedrijven 22 april Afdelingsbestuur BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven 25 april Afdelingsbestuur BOVAG Tankstations 25 april Afdelingsbestuur BOVAG Autodealers 06 mei Afdelingsbestuur BOVAG Gemotoriseerde Tweewielers 06 mei Technische commissie BOVAG Caravan- & Camperbedrijven 07 mei Criminaliteitscommissie BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven 13 mei Congres BOVAG Rijscholen 13 mei Afdelingsbestuur BOVAG Caravan& Camperbedrijven 28 mei Promotiecommissie BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven 03 juni Afdelingsbestuur BOVAG Aanhangwagenbedrijven 04 juni BOVAG Hoofdbestuur 04 juni Bedrijfswagencommissie BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven 05 juni Dagelijks bestuur BOVAG Rijscholen 07 juni Congres BOVAG Revisiebedrijven 11 juni Divisie Transportopleidingen BOVAG Rijscholen 11 juni Salescommissie BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven

BOVAG lidmaatschap

ONAFHANKELIJKE AUTOBEDRIJVEN

Nu inschrijven voor Autobedrijf van het Jaar verkiezing De zevende editie van de verkiezing Autobedrijf van het Jaar gaat 1 maart van start. De organisatie is zoals gebruikelijk in handen van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven. Een facet is nieuw: je moet je als deelnemer eerst even inschrijven via het nieuwe ledenportaal. Consumenten hebben opnieuw de mogelijkheid een stem uit te brengen en daarmee het favoriete autobedrijf in het zonnetje te zetten. Alle bij BOVAG aangesloten onafhankelijke autobedrij-

ven ontvangen een promotiepakket waarmee zij zichzelf op de kaart kunnen zetten bij de klant. Met stemstickers, online stemmodules, advertenties, persberichten en banners kunnen de

Revisie is een duurzaam en betaalbaar alternatief voor reparaties of nieuwe motoronderdelen. Ook in de pleziervaart. Die boodschap verkondigt BOVAG Revisiebedrijven van 6 tot en met 10 maart op de Hiswa in Amsterdam. Het is voor het eerst dat BOVAG met de afdeling Revisiebedrijven neerstrijkt op de Amsterdam Boat Show, zoals het watersportevenement in de Amsterdamse Rai inmiddels internationaal geboekstaafd

BOVAG-partners

Revisie: ook in de pleziervaart.

staat. ‘De Hiswa is onderverdeeld in diverse thema’s, en wij staan niet geheel toevallig op het paviljoen met het thema onderhoud’, vertelt Hannie Tak, manager BOVAG Revisiebedrijven. ‘Wij willen niet alleen aan consumenten, maar ook in het b2b-circuit

laten zien dat revisie een interessant alternatief is voor nieuwe onderdelen of reparatie. Revisie staat immers voor duurzaamheid en kwaliteit die zeker zo goed is als nieuw, maar dan voorzien van een bijzonder aantrekkelijk prijskaartje.’ Overigens is niet alleen de aanwezigheid van BOVAG Revisiebedrijven op de Hiswa een première. Het is tevens de eerste keer dat de afdeling op een evenement buiten de automotivebranche zichtbaar wordt. ‘Dat is een van onze speerpunten voor de komende jaren’, licht Tak toe. ‘We willen revisie nadrukkelijk breder onder de aandacht brengen. Wellicht dat we al in 2014 de landbouwmechanisatie oppakken.’ Op de stand van BOVAG Revisiebedrijven prijkt de Illusion, een compacte versie van de befaamde Britse wedstrijdboot Lionheart uit het begin van de jaren tachtig. ‘Het is een prachtige blikvanger’, aldus Tak. ‘We zijn er trots op dat we zo’n mooi object kunnen tonen.’ De BOVAG-stand is tussen 6 en 10 maart dagelijks te bezoeken tijdens de gebruikelijke openingstijden van de Hiswa.

AUTOWASBEDRIJVEN

Onafhankelijke Autobedrijven Voor leden: BOVAG, Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik (030) 659 53 52 Hoofd ledenservice: Frank Ruygrok Adviseur NO: Jos Overmars (06) 22196235 Adviseur NW: Richard van Alphen (06) 53516718 Adviseur Midden: Stefan Niesink (06) 13984633 Adviseur ZO: Maarten van Hoof (06) 22391432 Adviseur ZW: Remko van Eindhoven (06) 22402329

Autodealers Voor leden: BOVAG, Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik (030) 659 53 02 Manager ledenservice: Arjan van Bree Adviseurs: Paul Kok (06) 22555757 René Lamers (06) 20441167 Jan Pieter van der Meulen (06) 22555758

De verkiezing bestaat ook dit jaar uit drie ronden. Van maart tot en met april aanstaande kunnen consumenten stemmen op hun favoriete autobedrijf. Hier-

winnaar. Alle leden van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven kunnen kosteloos deelnemen. Zij moeten zich, en dat is deze editie voor het eerst, via de ledenportaal inschrijven voor

BOVAG Revisiebedrijven zichtbaar op Hiswa

U kunt uw lidmaatschap bij BOVAG per kalenderjaar opzeggen. Uw opzegging voor het volgende jaar dient voor 1 oktober aangetekend schriftelijk bij BOVAG binnen te zijn op bovenstaand adres.

Buitendienst

Wildcard

REVISIEBEDRIJVEN

Aanmelden als BOVAG-lid kan via: www.bovag.nl/voor-leden

BOVAG Ledenwinkel.nl tel. (030) 659 52 22 Bovemij Verzekeringen tel. (024) 366 66 66 Innovam groep tel. (030) 608 77 22 Polis Direct tel. (024) 366 55 66 RDC Datacentrum bv tel. (020) 549 71 71 ViaNorm tel. (030) 608 79 70

ondernemers van maart tot en met eind april zoveel mogelijk consumentenstemmen verzamelen. Na 30 april worden alle binnengekomen stemmen geteld. ’Omdat alle aangesloten

Winterwasweken: pak die extra omzet Ondernemers die nog willen aanhaken op de winterwasweken hebben daarvoor nu de uitgelezen mogelijkheid. Stickers, strippenkaarten en spandoeken zijn opnieuw volop verkrijgbaar via de BOVAG Ledenwinkel. De winterwasweken kunnen nog best een nieuwe impuls gebruiken, zo stelt Jan Bessembinders, manager BOVAG Autowasbedrijven. ‘We hebben in januari een wat ongelukkige periode achter de rug. Eerst twee weken flinke vorst met regelmatig sneeuwval, en vervolgens dooi met veel regen. Mede daardoor is de animo bij consumenten wat achter gebleven bij de verwachtingen.’ Consumenten dingen, met een volle strippen-

kaart, mee naar een jaar lang gratis carwash ter waarde van 250 euro. Ook truckwashleden kunnen deelnemen aan de winterwasweken. De actieperiode loopt nog tot en met dinsdag 19 maart, de officieel laatste dag van deze winter. Bessembinders adviseert leden die nog twijfelen toch vooral van de actie gebruik te maken: ‘Doe jezelf niet te kort. Want er breekt ongetwijfeld nog een periode aan, die beter “carwash-weer” oplevert. Dit is een prachtige mogelijkheid extra omzet te genereren.’ Bestellen van spandoeken, strippenkaarten en stickers kan via BOVAG Ledenwinkel: (030) 6595222 www.bovagledenwinkel.nl

De glorieuze winnaars van 2012: Marco van Beek en zijn team.

autobedrijven, ongeacht de omvang, evenveel kans moeten maken om de felbegeerde titel binnen te slepen, wordt hier bij de telling van de stemmen rekening mee gehouden. Wellicht zijn er kleinere autobedrijven die denken dat ze geen kans maken, maar bij deze verkiezing gaat het om de kwaliteit van de autobedrijven en speelt de grootte hiervan geen belang’, aldus Frank Ruygrok, hoofd ledenservice van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven.

uit volgt de top negen. De tiende deelnemer van de halve finale is het autobedrijf dat door collega’s is genomineerd voor de Wildcard. De vakjury bepaalt vervolgens in de selectieronde de drie finalisten. Uit de drie finalisten volgt uiteindelijk op het jaarcongres van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, in oktober, de

deelname. Ruygrok: ‘Bij de eerdere edities is al gebleken dat een goede inzet van publiciteit veel kan doen voor het succes: hier ligt een kans voor de deelnemers. Niet alleen het ‘aankleden’ van het eigen bedrijf met promotiemateriaal en het informeren van de eigen klanten, ook het benaderen van pers is essentieel.’

Alles weten over de nieuwe cao? U vindt alle info op het nieuwe BOVAG Ledenportaal. Check snel leden.bovag.nl

TANKSTATIONS

Creditcardstickers: bestel ze nu Wil je als tankstationondernemer stimuleren dat je klanten wat vaker met de pinpas betalen, en wat minder frequent met de kostbare creditcard? Bestel dan nu de creditcardstickers bij BOVAG Ledenwinkel. Tankstationondernemers sturen graag aan op gebruik van het goedkoopste betaalmiddel aan de pomp. En dat is tegenwoordig met vlag en wimpel de pinbetaling met de bankpas. ‘Een pinbetaling kost je als ondernemer, als je gebruik maakt van de lucratieve Rabobank-raamovereenkomst, 3,5 cent per pinbetaling’, zegt Jan Bessembinders, manager BOVAG Tankstations. ‘Veel goedkoper ga je het niet krijgen.’ Zoals bekend moeten ondernemers betalen voor het gebruik van creditcards door consumen-

ten, tot ongenoegen van BOVAG. ‘De kosten voor het gebruik van creditcards zijn door de banken bij de retailer neergelegd, en daar zijn wij niet gelukkig mee. Natuurlijk, de creditcard is een legitiem betaalmiddel, maar wij helpen onze leden graag bij het stimuleren van de voordeliger pinbetalingen.’ Leden van BOVAG Tankstations kunnen indien gewenst vanaf nu stickers bestellen bij de Ledenwinkel, waarmee ondernemers consumenten kenbaar maken dat zij een heffing toepassen op

het gebruik van creditcards. ‘Je bepaalt zelf het tarief’, benadrukt Bessembinders. ‘De stickers verschaffen je die ruimte. En daarmee kun je als ondernemer eenvoudig sturing geven aan de wijze van betalen aan de kassa. Let wel goed op dat je de stickers

Creditcards zijn kostbaar.

op de pompen plakt, zodat consumenten vooraf zijn geïnformeerd.’ De stickers zijn eenvoudig te bestellen via de website van BOVAG Ledenwinkel.

RIJSCHOLEN

C1 of D1? Huren kan óók Goed nieuws voor rijschoolhouders die rijlessen in de C1en D1-categorie willen aanbieden (lichte vrachtauto’s en lichte bussen), maar twijfelen over de aanschaf van een dergelijk voertuig. Lesautoverhuur.nl, partner in business van BOVAG Rijscholen, biedt vanaf nu C1trucks en D1-bussen aan als lesauto. ‘Een geweldige uitkomst voor onze leden’, zegt Frans

15 februari 2013 | de BOVAGkrant | 13

Huren kan ook.

Bastiaansen, manager BOVAG Rijscholen. ‘Veel rijschoolondernemers willen graag rijlessen in de C1- en D1-categorie aanbieden, maar twijfelen over de animo. Is de vraag wel groot genoeg? En dan is een investering in een lichte truck of bus een behoorlijke gok. Dan is het toch prachtig dat je een dergelijk voertuig via Lesautoverhuur.nl kunt huren.’


Sluitringetjes EDS Classic Auto & Motor Parts

agenda

colofon

036-5234994 www.edsclassic.nl Rover-M.G.–Austin–Morris-Triumph

16-17 februari 2013 Speed-Shine, Evenementenhal Hardenberg

Mini-Leyland–LandroverOnderdelen Damen & Kroes Tel 0411-688088 Miljoenen onderdelen van alle merken uit jonge schadeauto’s. Broekhuis Albergen tel: 0546-441166 WWW.MERCEDES-VW-ONDERDELEN.NL

Een must voor liefhebbers. In diverse hallen van Evenementenhal Hardenberg worden de mooiste design en opgesmukte voertuigen getoond. Er is ruimte voor Japanse, Europese en Amerikaanse voertuigen. Liefhebbers van gepimpte auto’s en motoren komen maximaal aan hun trekken, belooft de organisatie. Meer informatie: http://www.speed-shine.nl/

Subaru Onderdelen

WERKPLAATS AQUAFIX MILIEU BV olie-/benzine afscheiders vlg Nen 7089 en Din 1999

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Anton Rietveld, manager sales a.rietveld@bovagkrant.nl

Tel: 0297-262929 fax: 261272

DIVERSEN

Voor motorliefhebbers is de Motorbeurs dé start van het nieuwe motorseizoen. De hele branche is van de partij. Van grote multibranddealers en motorhandelaren tot reisorganisaties, motorclubs en gereedschappenleveranciers. Importeurs van fabrikanten tonen in de Jaarbeurs traditioneel hun nieuwe modellen. Ook zijn er diverse spectaculaire demonstraties en events. Meer informatie: www.motorbeursutrecht.nl

PEUGEOT HOGE PRIJZEN !

DHZ CARWASH ONDERDELENLIJN

De Autobemiddelaar vraagt:

Gevraagd: echte Honda’s

Bel Nico Thalen voor een reëel bod als

013-5283327 (5 lijnen) munt-

Porsche’s! 010 – 413 1704

Honda Wesselink, tel: 055-3602386

u een mooie peugeot met een normale

automaten, hd slangen, pistolen,

km stand heeft ingeruild 0593582010

CAT-pompen, waterbehandeling,

Ford ingruild Bel met Aad Hoogwerf

gevr: CITROËNS jong, schadevrij,

06-52492523 max 120.000 km Ford

org. km. Citroën-Thalen-Hoogeveen

Te koop gevraagd: Terreinauto’s,

Roeleveld Maarssen/Nieuwegein

Tel: 0528-267352 fax: 0528-273417

4x4’s, SUV’s, Ssangyong, Daihatsu, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Suzuki,

U zoekt …

Te koop gevr. SUZUKI va BJ 2005

KIA’s gevraagd

Honda, Landrover, etc, etc.

Plaats een Sluitringetje!

023 – 5285950 info@suzukikunst.nl

Tel: 023-5244040.

Tiggeloven 06-53840287

Autobedrijf Kunst BV

Rustman KIA Motors Haarlem

VORMGEVING Ontwerp: Remco Tonino Vormgeving: Van Munster & Bos, Amsterdam DRUK Roto Smeets, Doetinchem

chemicaliën, ruiten-cockpitdoekjes. 24 uurs dienst 7 dgn per week.

ABONNEMENTEN Opgave en vragen: Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest, Tel. 0251-31 39 39, fax 0251-31 04 05 www.aboland.nl Opzeggen uitsluitend schriftelijk acht weken voor afloop van de abonnementsperiode. BOVAGKRANT Niet ontvangen? 020-504 28 00

Cruquiusweg 29A

NIEUWSBRIEF Aanmelden via www.bovagkrant.nl

2102 LS Heemstede

ADRESWIJZIGING Uitsluitend schriftelijk. Wijziging bij voorkeur aangeven op adreswikkel en aan Abonnementenland retourneren.

7 t/m 17 maart 2013 Autosalon, Geneve

De 83ste Salon International de l’Auto is een must voor de ware autoliefhebber. Salon International de l’Auto behoort al vele decennia tot de meest toonaangevende autotentoonstellingen ter wereld. Het evenement wordt gehouden in het indrukwekkende Geneva Palexpo, waar liefhebbers zich tien dagen lang kunnen laven aan de nieuwste automodellen, en alles wat ook maar enigszins met auto’s van doen heeft. Meer informatie: http://www.salon-auto.ch/en/

BOVAG Postbus 1100 3980 DC Bunnik tel. 030-659 52 11

REDACTIERAAD Paul de Waal, Koos Burgman, Freek van Leeuwen

levert tegen zeer scherpe prijzen

AUTO’S

UITGEVER Motion Press BV Naritaweg 14 1043 BZ Amsterdam Tel: 020 - 504 28 00 www.bovagkrant.nl

REDACTIE Freek van Leeuwen, hoofdredacteur f.van.leeuwen@bovagkrant.nl Floor Vink f.vink@bovagkrant.nl Rik Werner r.werner@bovagkrant.nl

06 - 53 12 0874

21 t/m 24 februari 2013 Motorbeurs, Jaarbeurs Utrecht

15 februari 2013, jaargang 20, nummer 3. De BOVAGkrant verschijnt 24 keer per jaar.

ABONNEMENTSPRIJS Voor Nederland 1 134,- per jaar ex. btw. (losse nummers op aanvraag). Tarief overige landen op aanvraag.

Gevraagd: Jonge Volvo Occasions

Gevr.: Pers-bedr. auto’s & busjes

Toyota ingeruild?

Auto-uniek.nl 0485 451146

Alle bjr. + uitvoeringen veel km of

Bel: G. v. Ekris of C. Knies

defect geen bezwaar 055-3231635

max. 100.000 km geen dsl

0654-375454 info@autowientjes.nl

V. Ekris Toyota 0346-557000

Gevraagd Citroën vanaf 2005 max

Maarssen

100.000 km www.spronken.citroen.nl Tel 046 - 4375945 fax 046 - 4370680

Motion Press is aangesloten bij het HOI. Voor oplagegegevens verwijzen wij naar de reguliere HOI-publicaties.

Gevraagd: JONGE OPELS schadevrij. Autocentrum Borger

ONDERDELEN

BMW OF MINI INGERUILD?

Tom Ganzevoort

A.T.R. gespecialiseerd in revisie van

Dealerauto’s met maximaal

Tel: 0599-234457

automatische versnellingsbakken. Aardvletterweg 7 3417 XL Montfoort.

100.000km en 5 jaar oud. Bel: 06-51109395 of

Gevr: ROLSTOELAUTO’S

Elwin.niestadt@bertstory.nl

Boseind Boxtel

Automobielbedrijf Bert Story B.V.

tel: 0411-677 677 fax: 674 908

Tel: 0348-475100 Fax: 0348-475323. AUTOMATISCHE EN HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAKKEN. Gratis diagnose. Garantie op onder-

2 april 2013 Fleet Expo, Amsterdam RAI

delen, reparatie en revisie. A.T.S. DEN HAAG Cort van der Lindenstraat 5 2288 EV Rijswijk.

U zoekt…

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voor afgaande toestemming van de uitgever. Motion Press BV en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

Plaats een Sluitringetje!

Tel: 070-3991494. Fax: 3989877 Grote sortering onderdelen

Het vakevenement voor wagenparkbeheerders en fleetowners Fleet Expo is verplaatst en heeft dit keer plaats op 2 april 2013 in het Elicium van Amsterdam RAI. Tijdens het evenement is er een beurs, een symposium en gelegenheid tot netwerken. Tevens wordt de Fleet Innovatie Prijs uitgereikt. Meer informatie: www.fleet-expo.nl.

Gevr. VW LKW+PKW vanaf 2000

AUTOMATISCHE TRANSMISSIES

van recente schadeauto’s.

max. 120.000 km. Dealerauto’s

www.startrans.biz

Alle merken en bouwjaren.

Autoland v/d Brug. Info B.Leegsma

Startrans Renswoude

Autosloperij Gebr. Opdam BV

Fax 0512-530195/06-51082799

0318-590991

Valkenburg ZH Tel: 071-5315101

SEAT GEVRAAGD: 010-4792577 SEAT Auto Carma Rotterdam

Schaftenaar Wezep

Veel nieuwe MOTOREN EN TRANS-

CITROEN GEVRAAGD Bart Pulles

Tel: 038-3761611 fax: 038-3765615

MISSIES op voorraad. Ook losse

Nijverdal-Raalte 0572-352481

Gevr: Mazda & Honda.

onderdelen zoals: turbo’s, aircopom-

FORD INRUILEN?? Direct goed bod

Oldtimers & klassiekers gevraagd

pen, brandstofpompen, stuurpompen, + ophalen! Bel Ford Oldenzaal – Autofischer – Noordegraaf Tel: 0541-571620 Fred Gerritsen

Organiseert u ook een evenement of bijeenkomst, relevant voor plaatsing in de BOVAGkrant Agenda? Mail uw persbericht, vergezeld van een digitale foto in hoge resolutie, naar redactie@bovagkrant.nl onder vermelding van “BOVAGkrant Agenda”.

Zwaanshoek NH Tel: 023-5845435 Honda’s gevraagd

startmotoren, dynamo’s, verstuivers,

www.thegallerybrummen.nl

vliegwielen en cilinderkoppen.

0575-564055

WWW.BRUSMOTORS.COM Tel. 073-5479542

AFVALOLIE: UW ZORG, ONZE SPECIALITEIT VERTROUWD, SNEL, DUIDELIJK

Import en Groothandel in torsie-assen, oploopremmen en onderdelen voor aanhangwagens

INZAMELING EN RECYCLING U AFGEWERKTE OLIE U OLIE-WATER-SLIB UÊTANKREINIGING U OLIEFILTERS U KOELVLOEISTOF

Middelbos B.V. Postbus 663, NL-9400 AR Assen Tel. +31(0)592-37 27 19 Fax +31(0)592-37 28 86 • E-mail: info@middelbos.nl

15 februari 2013 | de BOVAGkrant | 14

U BOOR- EN SNIJOLIE


OP DE KOFFIE IN ASSEN

‘We zijn continu bezig met nieuwe producten en die pompen we in de markt’

‘We willen niet kwetsbaar zijn’ Importeur en groothandel Middelbos BV in Assen is buitengewoon lid van BOVAG. Door steeds op zoek te gaan naar groeimarkten blijft deze niche expert zijn tijd vooruit. Een goed financieel beleid is dan ook speerpunt van de broers Middelbos. ‘In goede tijden verklaren ze je voor gek, in slechte tijden is het een zegen.’ door Floor Vink

verancier van de branche en zo’n tachtig procent van de aanhangwagenbedrijven in Nederland is klant bij ons. Dus bijeenkomsten en congressen van BOVAG zijn voor ons ideale klantcontactmomenten. Bovendien blijven we daardoor perfect op de hoogte van alle marktinformatie.’

Foto’s FPH

M

iddelbos importeert onder andere banden, wielen, assen, dissels, triangels en stuursystemen voor de aanhangwagen-, landbouw- en truck- en trailerbranche vanuit de hele wereld en verkoopt die vervolgens in Nederland. Maar er wordt ook, en veel, maatwerk geleverd. Sake Middelbos (50): ‘We zijn erg afhankelijk van de Nederlandse economie. Maar we zitten in veel markten, we hebben in totaal zeker 12.000 klanten, we hebben een goed beeld van de markt en passen ons aanbod daar naadloos op aan. We hebben een breed productenaanbod en hebben ook minder gangbare artikelen op voorraad. Je strategie moet immers wel in lijn zijn met wat je doet.’ En wat ze bij Middelbos doen, doen ze goed. ‘We willen niet de grootste zijn, niet de

Kruiwagen Sake Middelbos heeft het bedrijf samen met zijn broer Dick Middelbos (51) in 1996 van zijn vader overgenomen die inmiddels al geruime tijd met pensioen is. Vader Jan Middelbos is van origine vertegenwoordiger in kruiwagenwielen voor Berg Wielen in Halfweg, tussen Amsterdam en Haarlem. Als dat bedrijf in ’65 de handdoek in de ring gooit, besluit Middelbos senior zelf verder te gaan. ‘Vanuit de schuur achter

Sake Middelbos: ‘We willen niet de grootste zijn, maar wel de beste.’

Middelbos richt zich niet op de koopjesjagers.

goedkoopste, maar wel de beste. We zijn een niche expert en door de beste te zijn houden we grip op de markt en op de dagelijkse werkzaamheden.’ Middelbos BV is “buitengewoon lid” van de afdeling BOVAG Aanhangwagenbedrijven, zoals dat genoemd wordt. Met buitengewone lidmaatschappen wil BOVAG relevante fabrikanten en toeleveranciers dichter bij de leden brengen. ‘We zijn toele-

het huis in Assen is hij kruiwagenwielen aan smederijen door het hele land gaan verkopen. Hij deed de buitendienst en was altijd op pad. Onze buurjongen, Wiebe Olijve, deed vanaf 1970 de binnendienst.’ Het werk breidde zich al snel uit met kruiwagenassen en torsie-assen van het merk Peitz. Vervolgens gingen de smederijen over in landbouwmechanisatiebedrijven, of als aanhangwagenbou-

In ’t kort Wat was 2012 voor jaar?

Wat zijn uw verwachtingen voor 2013?

Waar bent u het meest trots op?

Wat is uw grootste blunder? Wat doet BOVAG goed? Wat kan beter bij BOVAG?

‘Het was een redelijk goed jaar. De markt is moeilijk, maar het jaar is wel naar verwachting verlopen. Ten opzichte van de concurrentie hebben we het goed gedaan afgelopen jaar.’ ‘Ik verwacht dat het eenzelfde jaar als 2012 wordt. De bezuinigingen van de overheid hebben een veel groter effect op de economie dan mensen vooraf hebben bedacht. De crisis is dan ook voorlopig nog niet voorbij.’ ‘Op ons financiële beleid en de producten die we leveren. De componenten die wij verkopen zien we weer terug op de weg, dat geeft een goed gevoel.’ ‘Die moet nog komen.’ ‘BOVAG weet de gehele mobiliteitsbranche goed te vertegenwoordigen. Die overkoepelende rol spelen ze erg sterk.’ ‘BOVAG moet goed de markt in de gaten houden en daar op in spelen.’

wers. De assen (BPW, WAP, Nieper, GFA) voor (truck)trailerbedrijven kwamen erbij, et voilà, Middelbos is niet meer uit het Nederlandse bedrijfsleven weg te denken. Nog steeds is Middelbos in de sectoren landbouw, truck en trailer en lichte aanhangwagens actief. Op 28-jarige leeftijd, in 1991, komt Sake in het bedrijf. ‘Mijn broer was toen ook al werkzaam als verkoper in de buitendienst. Ik ben onderaan begonnen om het hele bedrijf te leren kennen. Ik was verantwoordelijk voor de administratie en de

gezond bedrijf”. ‘Daar zijn we erg trots op, zeker in deze tijd. We streven ernaar om zo weinig mogelijk schulden te hebben. Het pand is al afbetaald, waardoor we weinig vaste lasten hebben. In goede tijden verklaren ze je om zo’n beleid voor gek, in slechte tijden is het een zegen.’

Gewicht Maar ook wordt de markt dus goed in de gaten gehouden. Sake: ‘We zijn in veel branches actief en hebben veel klanten, op die manier spreiden we het

‘Toen Sven Kramer goud verloor waren wij wereldnieuws’ back office. Een soort allround medewerker en de rechterhand van mijn vader.’ Nu de broers samen 50/50 in de zaak zitten zijn de taken nog steeds zeer helder gescheiden. ‘Ieder heeft zijn eigen specialiteit. Dus is mijn broer verantwoordelijk voor de commercie en ik voor het dagelijkse reilen en zeilen van de onderneming.’

Gezond Het gaat de broers voor de wind en hoewel de markt er anno 2013 heel anders uitziet dan veertig jaar geleden blijft Middelbos voorbereid op de toekomst. Een goed financieel beleid is daarbij een speerpunt. Maar om de leidende positie in de branche te behouden blijft Middelbos ook op zoek naar groeimarkten. ‘We willen financieel gezond blijven, dat is topprioriteit. We betalen altijd binnen acht dagen. Dat is een goed inkoopargument.’ Van kredietbeoordelaar Graydon heeft Middelbos dan ook een oorkonde gekregen voor “Financieel

risico. Op die manier zijn we onafhankelijker en minder kwetsbaar. En wij willen niet kwetsbaar zijn. We kijken daarom goed naar markten die wel goed draaien. Zo gaat het in de landbouw weer beter, kent de akkerbouw ups en downs en gaat het in de tuinbouw niet goed. We zijn continu bezig met nieuwe producten en die zetten we in de markt. Onze focus ligt op het importeren en verkopen van nieuwe producten.’ Ook nu

Imposante aanblik.

15 februari 2013 | de BOVAGkrant | 15

ligt er een innovatief product in de schappen van Middelbos. ‘Spikes in banden verkopen nu goed. Dat zorgt voor een soort van winterband voor grote wielen, denk daarbij aan ijsveegmachines, tractoren en trucks.’ Ook gewicht is hot als we Sake Middelbos mogen geloven. ‘Hoe lager het gewicht van een voertuig en alle componenten daaromheen, hoe meer brandstof er bespaard wordt. Daarom hebben we nu gesmede aluminium wielen van het Amerikaanse topmerk Accuride voor trucks, bussen en trailers beschikbaar. Deze zijn lichter en veel sterker van stalen wielen.’

jes voor ek’s, wk’s en Olympische Spelen.’ En na het plaatsen van een bestelling, al dan niet via de webshop, wordt het product binnen 24 uur geleverd als het op voorraad is. ‘Zoals ik al aangaf willen wij de beste zijn. Op die manier krijg je de klant die zich prettig bij je voelt’, concludeert Sake Middelbos. ‘We zitten tussen de fabriek en de fabrikant van een voertuig in. Onze service en dienstverlening hebben we dan ook hoog in het vaandel staan. advertentie

Echt genieten op het werk?

Blokjes Maar Middelbos levert bijvoorbeeld ook al decennia de blokjes die bij grote schaatswedstrijden worden gebruikt om de banen te scheiden. ‘Toen Sven Kramer tijdens het wk in Turijn over een blokje struikelde en we goud verloren, waren wij de volgende dag wereldnieuws. Dit is een zeer klein onderdeel van onze business, maar heeft een zeer hoge attentiewaarde. Schaatsen is emotie. Al bijna dertig jaar leveren wij de blok-

Bel geheel vrijblijvend met Douwe Egberts Coffee Care telefoon (0346) 584 984 of kijk op www.coffeecare.nl/bovag Het begint met Douwe Egberts

Dat doen we in de vorm van het geven van goed advies over de machines en snelle dienstverlening bij storingen en dergelijke. We richten ons dan ook niet op de koopjesjagers, maar de duurzame klantrelaties. We hebben veel kennis in huis en dat maakt ons sterk.’ Ook het leveren van maatwerk geeft Middelbos een unieke positie. ‘In de zware trailerbouw is bijna alles maatwerk. We hebben een tekenafdeling, maar zijn zelf geen productiebedrijf. Wij maken het ontwerp en de fabrikant geeft het handen en voeten. Op die manier nemen we veel werk uit handen van de trailerbouwer. Wij leveren de componenten op aanvraag en geven waar nodig advies.’


B OVAG Hofleveranciers De BOVAG Hofleveranciers verrichten, eventueel na bemiddeling door BOVAG Ledenadvies, diensten voor BOVAG-leden. Daarvoor zijn met de Hofleveranciers speciale condities en voorwaarden overeengekomen. De BOVAG Hofleveranciers zijn geselecteerd op grond van hun specifieke kennis, hun producten en de service aan de BOVAG-leden. ACCOUNTANCY

JURIDISCHE ZAKEN Van den Herik & Verhulst Advocaten Rotterdam Mr. Ph. Ekering, tel (010) 41 00 055 www.hvadvocaten.nl

Dealer Accountants Service Nijkerk A. van Norel RA, tel. (033) 247 09 36

MANAGEMENT MKB-Adviseurs Delft, tel. (015) 219 13 50 Dealer Accountants Service Nijkerk A. van Norel RA, tel. (033) 247 09 36

DEMAC Accountants/Consultants Culemborg, P. Beelen RA, tel (0345) 53 20 10

Demac Accountants/Consultants Culemborg P. Beelen RA, tel. (0345) 53 20 10

MKB-adviseurs Delft, tel. (015) 219 13 50

Subvention BV Enschede, Ommen, Gouda & Mill tel. 053 - 434 85 12 info@subvention.nl www.subvention.nl

Innovam Consult (030) 608 77 22

ARBEIDSZAKEN

MILIEU

IDDS B.V. B. Willems, tel (076) 54 86 600

Van den Herik & Verhulst Advocaten Rotterdam Mr. Ph. Ekering, tel. (010) 41 00 055 www.hvadvocaten.nl

ONTWERP/BOUWEN

DEMAC Accountants/Consultants Culemborg, P. Beelen RA, tel (0345) 53 20 10 MKB-adviseurs Delft, tel. (015) 219 13 50

www.vbj.nl tel (0318) 51 73 16

ARBOZAKEN

IDDS Milieu B.V. B. Willems, tel (076) 54 86 600

365/ArboNed Tel 030 299 64 44 Klantenservice@365.nl www.365.nl

PERSONEEL

AUTOMATISERING

De Garage Werving & Selectie www.degarage.nl 030-263 17 00

www.bovemij.nl 024-366 66 66

BEOORDELING EN CERTIFICERING www.polisdirect.nl 024-366 55 66 ViaNorm Nieuwegein Tel. (030) 60 87 970

BESTEMMINGSPLAN IDDS Milieu B.V. B. Willems, tel (076) 54 86 600

Benut u al uw subsidiekansen?

PREVENTIE EN EXPERTISE

ECONOMIE

) MKB-adviseurs Delft, tel. (015) 219 13 50 DEMAC Accountants/Consultants Culemborg, P. Beelen RA, tel (0345) 53 20 10

端 @

Bovemij Verzekeringen 024-366 66 66

053 - 434 85 12 www.subvention.nl info@subvention.nl

SUBSIDIE

Subvention BV Enschede, Ommen, Gouda & Mill tel. 053 - 434 85 12 info@subvention.nl www.subvention.nl

FISCUS Dealer Accountants Service Nijkerk A. van Norel RA, tel. (088) 25 33 201 info@alfa-das.nl

TANKSTATIONS

MKB-adviseurs Delft, tel. (015) 219 13 50

IDDS Milieu B.V. B. Willems, tel (076) 54 86 600

INCASSO

Onbetaalde facturen? Graydon incasseert uw vorderingen snel en effectief. Kijk direct op www.graydon.nl/bovag of bel met (020) 567 95 99

Incassospecialisten en gerechtsdeurwaarders www.ggn.nl/bovag

Duurzame inzetbaarheid Tel 030 299 64 44 Klantenservice@365.nl www.365.nl

TRAINING EN OPLEIDINGEN

BOVAG ledenadvies BOVAG ledenadvies is dag en nacht bereikbaar via het Voice Responsesysteem en e-mail. BOVAG-leden: tel. (030) 659 53 00 informatiecentrum@bovag.nl

Innovam Groep Klantenservice (030) 608 77 22

088-2533201 info@alfa-das.nl

VERZEKERINGEN Bovemij Verzekeringen 024-366 66 66 Polis Direct 024-366 66 66

VERGUNNINGEN IDDS Milieu B.V. B. Willems, tel (076) 54 86 600

15 februari 2013 | de BOVAGkrant | 16

Bovagkrant 03-2013  
Bovagkrant 03-2013  

Bovagkrant 03-2013

Advertisement