Page 1

BOVAG & RAI Vereniging

Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag


De onbelaste reiskostenvergoeding voor

Een betrouwbare overheid met een langetermijnvisie, die bestendig beleid maakt en die maatregelen tijdig aankondigt

Aanscherpen van de milieueisen in de APK

woon-werkverkeer moet blijven bestaan Het investeringsprogramma MIRT voor nieuwe Autobelastingen worden niet verhoogd en

en bestaande wegen wordt onverkort

er wordt toegewerkt naar een systeem van

uitgevoerd

beprijzen naar gebruik De provinciale opcenten op de MRB omzetten Fiscale voordelen voor oudere, meer vervuilende

in een provinciale ingezetenenbelasting

auto’s inperken om oneigenlijk gebruik van de vrijstelling te voorkomen. Daarnaast moet de

Een integrale visie ontwikkelen op de rol van

effectiviteit van milieuzones voor deze auto’s

de tweewieler in mobiliteitsvraagstukken

worden onderzocht Stimuleren van het gebruik van voertuigen Direct invoeren van de wet strafbaarstelling

die maximale efficiency bereiken (zoals LZV’s)

kilometerfraude

en toelaten van langere trailers (tot 14,95 m, Ecocombi’s)

Meer investeren in een passende infrastructuur om alternatieve brandstoffen, zoals elektrisch,

Het verlaagde BTW-tarief voor arbeids-

waterstof, groengas e.a. te kunnen ‘tanken’

intensieve diensten moet blijven bestaan


Fietsgebruik (in stedelijk gebied) stimuleren

Een deel van de motorrijtuigenbelasting en BPM omzetten in variabele kosten (platte kilometervergoeding of brandstof)

Introductie van gebruiksvergoedingen voor vrachtwagens, gebaseerd op verbruik

Geen tolwegen Inzetten op geautomatiseerd verkeersTerughoudend met de aanleg en

management en slimme navigatiesystemen

verbreding van wegen OV-kaart voor 16- en 17-jarige MBO-ers Elektrisch rijden stimuleren Het Eurovignet vervangen door MAUT


Gemeenten de mogelijkheid geven om naast vrachtauto’s ook andere voertuigen te weren i.v.m. luchtkwaliteit

Zo snel mogelijk een kilometerheffing

Meer elektrische en

naar verbruik en plaats

aardgasbussen introduceren

Vrachtverkeer duurder maken

De verlaging van de BPM terugdraaien

De onbelaste reiskostenvergoeding voor

Autobezit moet worden geremd

woon-werkverkeer met de auto afschaffen Deelauto’s krijgen een volwassen plek in Fietsgebruik meer stimuleren

het Nederlandse vervoerssysteem

Geen investeringen in nieuwe wegen

Vieze auto’s moeten duurder worden, elektrische goedkoper

Fossiele brandstoffen zo snel mogelijk vervangen door duurzame energiebronnen

Nederland zet in op strenge Europese emissie-eisen

Belastingen op brandstoffen verhogen


Betalen naar gebruik in plaats van naar bezit

De onbelaste reiskostenvergoeding

Goede P+R voorzieningen,

moet blijven

ook voor fietsers

Minder geld naar wegen

Invoering MAUT voor vrachtverkeer, afschaffen wegenbelasting

Geen extra kosten om harder te kunnen rijden

Fiets- en scooterverkeer moet gescheiden worden


De vrijstelling MRB en BPM voor elektrische auto’s ook na 2014 handhaven

Voor kilometerheffing naar plaats,

Het huidige wegennet beter benutten,

tijd en milieukenmerken

dan pas kijken naar uitbreiding

Anders betalen voor mobiliteit,

In 2020 25 procent meer fietsgebruik

te beginnen met een tarief voor

realiseren

vrachtauto’s. Introduceren van strengere Bijtellingsregelingen baseren op

Europese emissie- en geluidsnormen

gereden kilometers en zuinigheid auto

voor brom- en snorfietsen

De onbelaste kilometervergoeding moet blijven, maar wordt wel lager


De onbelaste reiskostenvergoeding afschaffen – geen fiscale prikkels autogebruik

In 2016 naar een stelsel van

In 2020 moet 50 procent van alle

kilometerbeprijzing

biobrandstoffen duurzaam zijn

Schoon moet (fiscaal) lonen

In 2020 moet 10 procent van de brandstoffen in de transportsector

Fietsgebruik meer stimuleren

duurzaam zijn

Prioriteit ligt bij verbeteren van

Het netwerk van laadpalen en

bestaande wegen, niet bij de aanleg

accuwisselpunten voor elektrische auto’s

van nieuwe

sterk uitbreiden


De onbelaste reiskostenvergoeding moet blijven bestaan tot het kostenniveau van OV

Versterken van infrastructuur,

Duurzame bereikbaarheid stimuleren.

waarbij ingezet wordt op slimme

Hierbij hoort stimulering van gebruik

vervoerscombinaties

van de fiets

Meer laadpunten voor

Het puntenrijbewijs uitbreiden

elektrische auto’s,

naar alle bestuurders

om duurzame ontwikkeling te stimuleren


De onbelaste reiskostenvergoeding moet blijven

Geen kilometerheffing

Liever tolwegen dan geen wegen

Jaarlijks 250 miljoen euro extra naar

De maximumsnelheid op meer plaatsen

het wegennet

verhogen naar 130 km/h


Het kwartje van Kok teruggeven aan de automobilist

Geen kilometerheffing

Milieuzones afschaffen

De forenzentaks verdwijnt

Vergroening niet fiscaal stimuleren

Voor de aanleg van nieuwe wegen

Milieuzones afschaffen

De maximumsnelheid op snelweg naar 140 km/h

BOVAG-RAI Mobiliteitsdebat  

waaier standpunten partijen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you