Page 1

2013

accent op talent

Stichting BouwTalent regio Zuid


Inleiding Stichting BouwTalent regio Zuid (hierna BouwTalent Zuid) is opgericht op 4 december 2004. Ze is statutair gevestigd in Tilburg, maar houdt kantoor in Veldhoven. Sinds 2006 werkt ze aan de realisatie van haar doelstellingen, vooral in samenwerking met Avans Hogeschool (hierna Avans genoemd).

Taken Onze taken zijn: • Optreden als werkgever voor verschillende doelgroepen. • Samen met opleidingspartners duaal onderwijs ontwikkelen voor verschillende doelgroepen. • Opereren als een financieel onafhankelijke organisatie.

Om de volgende doelen te bereiken: • Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. • Instroom vergroten door praktijkgerichte opleidingen.


Het bestuur van BouwTalent

Het team van BouwTalent

De studentenraad


Eind 2013 bestaat het bestuur van BouwTalent Zuid uit: De heer G. Heijmans, voorzitter De heer P. Kamermans, penningmeester De heer G. Strien, bestuurslid en landelijk bestuurslid De heer F. van Dillen, bestuurslid, opvolger van Frits Dansen De heer L. Hendriks, bestuurslid Alle bestuursleden zijn werkgever in de bouwsector.

De Raad van Advies bestaat uit: De heer R. Tรถnissen De heer C. Flipse De heer S. Luijten De heer P. van Kessel De heer P. Gerlach, opvolger van Harold Lardinois

Het team van BouwTalent Zuid bestaat uit: Susan Kerckhoffs Monique Teurlings

De studentenraad bestaat uit: Niels Rousse Danny Bastiaansen Steven Brok Julien Scharloo Wim Vlaardingenbroek


2013 Cijfermatig Grafiek 1 90

Verl s t ud o o p en t e n

studenten in dienst

80

70

60

50

40

30

1-4

5-8

2009

62

57

9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 56

56

58

58

58

56

61

81

81

77

75

2010

76

69

69

68

66

65

62

58

67

86

83

77

72

2011

71

67

62

60

59

59

58

54

69

80

79

77

74

2012

71

65

62

57

57

61

56

45

49

66

60

57

57

2013

56

53

50

49

49

49

45

41

47

52

50

49

49

In grafiek 1 is het verloop van het aantal studenten in 2013 en de voorgaande jaren in beeld gebracht. Gedeeltelijk is dit een natuurlijk verloop, namelijk studenten die afstuderen. Daarom ligt er een dal in week 29-32. Dit jaar waren er 11 afstudeerders. In de weken 37-40 stroomt de nieuwe lichting in en hierdoor neemt het aantal studenten weer toe. Uit zowel grafiek 1 als 2 wordt duidelijk dat we op een dieptepunt zitten wat betreft studentenaantallen. De instroom baart ons zorgen. We moeten concluderen dat er een neergaande trend is wat betreft instroom van studentenaantallen. Een vergelijkbare trend is te zien op het MBO en op de voltijds HBO opleidingen in de bouw.


Grafiek 2

2013

G em id a a n d eld ta s tu d en l te p er jaa r n

49

2012

59

2011

67

2010

71

2009

64

2008

44 0

10

20

30

40

50

60

70

80

Uit de cijfers in tabel 1 blijkt dat het aantal intakegesprekken ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van 2012 maar dat er uiteindelijk een lagere instroom van studenten is. Dit heeft mede te maken met de verscherpte instroomcriteria. Het aantal voortijdige uitgestroomde studenten is hierdoor wel aanzienlijk afgenomen. Dit betekent dat we meer belangstellenden moeten trekken, waardoor we een hoger aantal instromers genereren na selectie. We houden vast aan onze kwaliteitscriteria.


Tabel 1: mutatiecijfers jaar

2009

2010

2011

2012

2013

aantal intakegesprekken

56

64

65

48

47

aantal instromers BT

32

33

39

31

22

57%

52%

60%

65%

47%

36

41

50

34

31

89%

80%

78%

91%

71%

17

20

31

28

17

26%

28%

46%

48%

35%

4

19

8

15

11

score instromers t.o.v. gesprekken totaal aantal instromers duaal BT instroom t.o.v. totale instroom aantal voortijdige uitstromers % uitstroom t.o.v. gem. aantal studenten aantal afgestudeerden

Studenten melden zich voor het duale traject met of zonder leerbedrijf. Ook studenten met een leerbedrijf kunnen zich aansluiten bij BouwTalent. Hier gaat zowel de voorkeur van Avans als BouwTalent naar uit. Toch zijn er studenten of hun bedrijven die ervoor kiezen om het traject zonder BouwTalent aan te gaan. We zien dat er in verhouding meer studenten instromen in het duale traject die zonder BouwTalent aan de slag gaan. Dit is zeker een punt van zorg. Het aantal voortijdige uitvallers hebben we inmiddels wel terug weten te brengen. Dit komt zoals eerder gezegd door de strenge instroomeisen, maar ook door het intensiveren van de begeleiding. Tevens heeft Avans dit jaar voor het eerst in haar trainingen de methodiek van Passie en Talent toegepast. Wij zijn van mening dat dit ook een positieve bijdrage heeft geleverd aan de start van het duale traject.


Naast het aantal studenten, is voor BouwTalent ook de uitleen van belang om twee redenen. Ten eerste is het van belang dat een student een relevante leerwerkplek heeft. Dit verhoogt uiteraard de motivatie. Daarom kiest een student voor duaal! Daarnaast is ons verdienmodel gebaseerd op de uitleen. De kosten die BouwTalent maakt moeten gedekt worden door middel van deze uitleen.

Grafiek 3 120%

100%

oop l r e V en u i t le

80%

60%

40%

20%

0% 1-4

5-8

9-12

13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 2009

2010

2011

2012

2013

Zoals in grafiek 3 te zien is kent deze uitleen een grillig verloop. Het uitleenpercentage is gebaseerd op het daadwerkelijke aantal gewerkte uren bij de leerwerkbedrijven. Het gemiddelde uitleenpercentage lag met 80% ongeveer gelijk met het percentage van 2012. Zoals te zien is in grafiek 3 is er een dal in de weken 29-32. Dit heeft alles te maken met de bouwvakperiode waarin veel studenten vrij hebben van het leerwerkbedrijf.


In tabel 2 is te zien dat we er in 2013 in zijn geslaagd om 21 leerwerkplekken te werven voor onze studenten. Daarnaast hebben we weer ongeveer net zoveel studenten herplaatst als in 2012. Dit herplaatsten kost meer tijd en energie, omdat de studenten verder in het leerproces zitten en er daardoor meer specifieke eisen worden gesteld aan de leerwerkplek.

Tabel 2: plaatsingen jaar 2010

2011

2012

2013

aantal plaatsingen

25

39

22

15

aantal herplaatsingen

12

3

7

6

plaats bij nieuwe bedrijven

20

25

14

13

Het is tijdens de zomervakantie in 2013 vaker voorgekomen dat studenten op zoek gaan naar een nieuwe leerwerkplek zonder BouwTalent hierover te informeren. Dit kostte BouwTalent kruim om alles weer in het gareel te krijgen, zowel bij het oude als het nieuwe leerwerkbedrijf. Maar het heeft ook kansen geboden omdat we zo nieuwe bedrijven hebben leren kennen die zich aan ons wilden binden als leerwerkbedrijf. Tevens is er bij de leerwerkplek die de student voorheen had adequaat gehandeld zodat daar zelfs nieuwe studenten geplaatst konden worden.


Accent op Talent Het jaar 2012 was het jaar van herbezinning. Niet alles liep zoals voorspeld en ook de markt nodigt uit tot heroverweging. Daarom hebben we voor het jaar 2013 onze missie, visie en kernwaarden aangescherpt. Wij gaan voor toptalent dat de praktijk al kent. Daarom hebben wij in 2013 het Accent op Talent gelegd. Hoe kunnen we nu zorgen voor meer en beter talent? Hiervoor hebben we een drietal ambities geformuleerd waarlangs het Accent op Talent is vormgegeven. Door het realiseren van deze ambities denken wij te kunnen zorgen voor meer en beter talent.

Onze ambities zijn:

Bouwkennismakelaar We zijn spil in het web. We schakelen tussen bedrijfsleven en onderwijs. We weten wat er speelt in de sector en brengen partijen samen voor de benodigde kennis. Jonge professionals zijn met name geschikt om veranderprocessen in de sector te realiseren. BouwTalent wil dit faciliteren.

Bouwjongerenspecialist We kennen de doelgroep. We weten wat ze beweegt. Zo kunnen we ze boeien voor de bouwsector. We kunnen het bedrijfsleven adviseren hoe deze jongeren aan zich te binden.

veranderprocessen in de sector te realiseren. BouwTalent wil dit faciliteren. BouwTopTalent We gaan voor het allerbeste. Dit betekent dat we studenten moeten stimuleren, enthousiasmeren en alle extra’s moeten bieden zodat het bedrijfsleven ‘vecht’ om deze jonge professionals.

Daarnaast moeten we het bedrijfsleven faciliteren en motiveren om deze studenten een zo goed mogelijke praktijkleerschool te bieden.


Wat hebben we ondernomen voor en bereikt binnen deze ambities? Intervisie Om het Accent op Talent verder te verbeteren hebben we onze afstuderende studenten dit jaar de mogelijkheid gegeven om intervisiebijeenkomsten te volgen bij BouwTalent. In deze intervisie bijeenkomsten kunnen deze afstudeerders gezamenlijk elkaars plannen van aanpak bespreken om zo een breder beeld te krijgen en wellicht de eindscriptie tot een nog groter succes te maken. De studenten geven als terugkoppeling dat de intervisie heeft voldaan aan de verwachtingen. De begeleiding en het onderling sparren werd door de studenten erg op prijs gesteld. Het continu stellen van de “waarom-vraag” vonden de studenten achteraf belangrijk omdat er op deze manier dieper op de materie werd ingegaan. Tevens hebben de studenten ons suggesties gegeven om deze intervisie te optimaliseren zodat de studenten van de volgende jaren wellicht nog meer profijt hebben van de intervisiebijeenkomsten. Eén belangrijke conclusie was dat het voor herhaling vatbaar is.

Workshops Onze studenten willen we graag zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. In 2013 hebben we de studenten daarom de mogelijkheid gegeven om verschillende workshops te kunnen volgen. Dit jaar hebben we de workshops “Bewuste Bouwers” en “Gesprekstechnieken” georganiseerd. Tijdens de workshop “Bewuste Bouwers” hebben de studenten in een korte praktische sessie de ins en outs geleerd van bewust bouwen. Het eindresultaat voor de studenten zijn direct toepasbare tips, handvatten en inzicht in bewust bouwen. In de workshop “Gesprekstechnieken” werd het DISC model uitgelicht en meteen toegepast. De studenten leerden hoe ze ervoor konden zorgen dat hun gesprekspartner zich maximaal openstelt. Dit gebeurde aan de hand van een demo (praktijkcase in de bouw), een klein stukje theorie en veel oefeningen. Tevens hebben onze studenten ook dit jaar weer de mogelijkheid gekregen om wiskunde bijles te volgen en hun VCA vol te kunnen behalen. Over de wiskunde docent zijn de studenten uitermate tevreden.


Human Dynamics Naast de intervisie en de workshops die dit jaar zijn gegeven, is Avans gestart met het onderdeel Human Dynamics (zoals al eerder gemeld in dit verslag). Dit zijn trainingen voor de studenten om andere personen en ook vooral zichzelf beter te leren kennen. De studenten komen er in deze lessen achter welke persoonlijkheidsdynamiek zij hebben en welke bijvoorbeeld hun begeleiders hebben. Op die manier zijn ze in staat om de onderlinge communicatie te verbeteren of elkaars manieren van samenwerken en leiding geven beter te begrijpen. Dit moet onder andere resulteren in een plan van aanpak dat meer van hunzelf is, zonder dat het ‘moet’ van Avans. De veronderstelling is dat ze het dan ook meer gaan gebruiken gedurende hun leertraject. Dankzij deze lessen worden de studenten nog beter voorbereid op hun toekomstige functie.

Strengere instroomcriteria Om onze leerwerkbedrijven de kwalitatief beste studenten te kunnen Een proactieve zelfstandige student die ondernemend en zelfbewust is.

leveren hebben we in 2013 onze instroomcriteria verder verscherpt. Hierdoor wordt de kans op voortijdige uitstroom verminderd. Alleen de echte talenten worden door BouwTalent geselecteerd voor het duale leertraject. Bovendien hebben we een profiel opgesteld van de ideale potentiĂŤle duale student.

Opstartproject In enkele gevallen zijn we na de intakeprocedure nog steeds niet helemaal overtuigd van de geschiktheid van een student. In 2013 hebben we er voor het eerst voor gekozen om deze studenten niet het voordeel van de twijfel te geven, maar ze binnen het opstartproject te plaatsen. Dan hebben we de mogelijkheid om ze een half jaar lang te observeren en dan alsnog een besluit te nemen. Er waren drie studenten die volgens ons nog meer observatie nodig hadden. Twee hiervan zijn alsnog aangenomen en de derde heeft de overstap naar het voltijdstraject gemaakt.


Het opstartproject wordt daarnaast gebruikt om voor studenten die nog niet voorzien zijn van een individuele leerwerkplek, toch een duale start mogelijk te maken. Dit jaar zijn zeven studenten, waarvoor nog geen leerwerkplek was, geplaatst in het opstartproject bij Molenaar&Bol&vanDillen Architecten. Dit bood BouwTalent extra tijd om voor deze

studenten een geschikt leerwerkbedrijf te vinden.

Nieuw dit jaar was dat het opstartproject een echt project was waar het architectenbureau Molenaar&Bol&VanDillen verder mee aan de slag gaat. We merken dat de studenten veel meer gemotiveerd zijn bij een ‘echt’ project. Bovendien was dit een vraagstuk waar ze buiten hun comfortzone moesten treden wat betreft hun kennis.

Goede afstudeercijfers Mede dankzij het intensiveren van het aantal workshops en het aanbieden van de intervisie hebben we gemerkt dat onze studenten goede afstudeercijfers hebben behaald waar we als BouwTalent trots op kunnen zijn. Al onze BouwTalent studenten hebben voor hun afstudeerproject een 8 of hoger op hun eindlijst staan! Dit is natuurlijk een verdienste van de student zelf, maar we hebben terug gekregen dat de begeleiding hier mede aan heeft bijgedragen.

Faciliteren MBO stagiaires Sinds 2013 zijn we begonnen vierdejaars mbo-studenten te helpen met het vinden van een geschikte afstudeerstageplaats. Op deze manier wordt er een opmaat gemaakt naar het duale studeertraject op het Hbo. Dit jaar hebben we drie studenten geholpen met het vinden van een afstudeerstageplaats.


Accent op toekomstig talent Zoals al eerder in dit jaarverslag gemeld, zijn we in 2012 al gestart met het herbezinnen op onze toegevoegde waarde en ons bestaansrecht. Dat heeft in 2012 geleid tot een uitgebreide verkenning van de markt: hoe zitten de jongeren van de toekomst in elkaar, waarheen beweegt zich de arbeidsmarkt en in welke richting gaat de bouw zich ontwikkelen. Deze verkenning hebben we uitgebreid besproken binnen ons bestuur, onze raad van advies en onze studentenraad en uiteraard met

het platform

onze samenwerkingspartner Avans Hogeschool. En toen‌was 2012 voorbij.

een learning community waar

IdeeĂŤn, inspiratie en vertrouwen genoeg dat we samen met Avans het duale traject in de toekomst vorm kunnen geven zodat het houdbaar is in de toekomst. Maar ook met de nodige ambities. Dit heeft geresulteerd in een visiedocument: Het platform, een learning community waar student, bouw en docent elkaar ontmoet, samen experimenteert en innoveert en zich verder professionaliseert. Ons visiedocument is te lezen via: http://issuu.com/marijemarkus/docs. Tevens is het te downloaden in de Ibooks store met als titel Het Platform. Het document is zeer goed ontvangen binnen de Academie voor Bouw

student

elkaar ontmoet & leert

& Infra en binnen de gelederen van BouwTalent. Uiteraard waarderen we ook uw reactie. Wij nodigen u van harte uit om uw mening over ons visiedocument met ons te delen per mail. Het visiedocument is zodanig goed ontvangen binnen Avans Hogeschool dat het als inspiratiedocument wordt gebruikt voor het nieuwe curriculum dat in september 2015 van start gaat. Graag zouden we invloed uitoefenen op dit nieuwe curriculum. De vraag is of ons dit lukt. Daar hopen we komend jaar antwoord op te kunnen geven. Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om dit wel mogelijk te maken. De reden dat wij graag invloed uit willen oefenen op het curriculum wordt zichtbaar in bijgaande afbeelding van het rapport Hoger onderwijs en arbeidsmarkt van de ING uit februari 2013. De ontwikkelsnelheid van het onderwijs en de arbeidsmarkt verschillen behoorlijk. In de jarenlange samenwerking met het onderwijs en vooral met Avans Hogeschool ervaart BouwTalent dit ook.

bouw

samen experimenteert & innoveert

docent

zich verder professionaliseert


Daarom is het raadzaam om een formule te vinden waardoor het onderwijs veel flexibeler wordt en sneller in kan spelen op de nieuwe ontwikkelingen en niet eens in de 4 tot 7 jaar als er een nieuw curriculum wordt gebouwd. Bovendien gaan er steeds meer geluiden op

1.intensiever Complexe relatie onderwijsarbeidsmarkt enogen rol overheid dat er moet worden samengewerkt met heten werkveld. Dit begint in onze door het curriculum samen te bouwen met het werkveld. Figuur 1 Complex systeem waarin onderwijs- en arbeidsmarkt opereren

Ontwikkelsnelheid 0

Hbo en wo instellingen (aanbod)

Ontwikkelsnelheid 4-5 jaar

Onderwijsmarkt

0

Student (vraag)

Afgestudeerden (aanbod)

½-1 jaar

Arbeidsmarkt

Werkgevers (vraag)

Overheid

7

Firefly040 Om onszelf te kunnen blijven verbeteren zijn we binnen BouwTalent Zuid op zoek gegaan naar een frisse kijk op onze manier van werken. De partner die we hiervoor gevonden hebben heet Firefly040. Dit inspirerende netwerk bestaat uit personen van verschillende segmenten uit het bedrijfsleven. Aan Firefly040 hebben we drie probleemstellingen voorgelegd om hun visie hierop te peilen: • Zoektocht naar geschikte leerwerkbedrijven • Studenten en bedrijfsleven voorbereiden op de toekomst • Minder instroom bij de bouwopleidingen van hoog tot laag. Een belangrijk punt dat Firefly040 ons heeft meegegeven, is om onze missie en onze visie te concretiseren om zo naar buiten een duidelijker beeld uit te dragen waarvoor we nu staan en waar we in de toekomst voor gaan. Dit betekent dat we dit nog helderder moeten formuleren dan de exercitie die al heeft plaatsgevonden.


Veldonderzoek Luke Fisser Een andere manier om een frisse kijk in de organisatie te krijgen, was door middel van het aannemen van een stagiair. Deze marketingstagiair heeft voor ons onderzoek gedaan naar het teruglopend aanbod van leerwerkbedrijven en hoe we dit moeten keren. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat we onze dienst zo tastbaar mogelijk moeten maken. Soms is het voor potentiële klanten te abstract wat BouwTalent nu precies doet. Verder moeten we meer inspelen op het behoud onze bestaande klanten. Bijna 70% zou graag opnieuw een student via BouwTalent afnemen. Daarnaast kunnen we als BouwTalent nog meer gebruik maken van E-marketing om onze dienst meer te promoten en tastbaarder te maken naar onze (potentiële) klanten toe.

Digitale zichtbaarheid Om digitaal zo zichtbaar mogelijk te worden, hebben we in 2013 een aantal veranderingen doorgevoerd. Met de website zijn we aangesloten bij de landelijke BouwTalent stichting. Tevens hebben we de nieuwsbrief in 2013 regelmatiger verstuurd en is deze helemaal vernieuwd en geprofessionaliseerd. Verder hebben we het gebruik van onze social media geïntensiveerd om zo meer bedrijven en studenten digitaal te kunnen bereiken. Uit het onderzoek van Luke Fisser blijkt dat we nog meer gebruik moeten maken van E-marketing. In 2014 zult u dit moeten merken.

Toenadering andere stichtingen BouwTalent In 2013 heeft BouwTalent Noord-Holland toenadering gezocht om met ons samen te werken. BouwTalent Noord-Holland verlegt haar focus namelijk naar het Hbo in plaats van het Mbo en wil hierin graag optrekken met BouwTalent Zuid. De samenwerking met BouwTalent Dordrecht, Alblasserwaard en Vijfherenlanden (DAV) is verder geïntensiveerd. Deze samenwerking betreft het plaatsten van de duale Hbo-studenten van deze stichting. Daarnaast is er besloten om meer samen te werken met alle BouwTalent stichtingen via de landelijke BouwTalent stichting.

Deelname aan Bouwsociëteit Zeker als wij in ons visiedocument beweren dat we toegaan naar een netwerkmaatschappij, zullen wij hier zeker zelf actief aan moeten deelnemen. We hebben er bewust voor gekozen om onszelf aan te sluiten bij het netwerk van de Bouwsociëteit in Eindhoven, om op deze manier in aanraking te komen met nieuwe bedrijven die wellicht interesse hebben in ons aanbod.


Samenvattend Het ultieme doel van 2013 was Accent op Talent. Dit doel is goed gelukt. BouwTalent Zuid ziet al vroeg wie de pareltjes zijn. Daarnaast is zwaar ingezet op extra begeleiding, vooral in het afstudeertraject. Dit heeft mede ertoe bijgedragen dat de afstudeerders hele hoge resultaten hebben behaald bij hun afstudeerproject. Uiteraard is onze bijdrage daarin klein. Het uiteindelijk resultaat is ultimo de verdienste van de individuele student. Wij zijn er echter van overtuigd dat we met onze begeleiding (intervisie) bij hebben gedragen aan het vroegtijdig aan de slag gaan met het afstudeeronderzoek. Een goede voorbereiding is het halve werk!


BouwTalent Zuid sociaal jaarverslag 2013  

BouwTalent Zuid zet zich in HBO professionals af te leveren aan de bouwsector via praktijkgerichte opleidingen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you