__MAIN_TEXT__

Page 1

-UZIEKPALEIS 5TRECHT /KTOBER !RCHITECTUURSTUDIO (( ISM *O #OENEN EN #O

ARCHITECTUURCENTRALE 4HIJS !SSELBERGS EN ., !RCHITECTS


).(/5$)NLEIDING3ITUATIE)DENTITEIT"IOTOPEN%NTREE2OUTING-UZIEKPLEIN)NTERIEUR6ERLICHTING3YMFONIE BIOTOOP0OP BIOTOOP#ROSSOVER BIOTOOP+AMERMUZIEK BIOTOOP*AZZ BIOTOOP0LATTEGRONDEN$OORSNEDEN'EVELS#OLOFON
).,%)$).'

$IT DOCUMENT VOOR HET -UZIEKPALEIS 5TRECHT GEEFT HET UIT TE VOEREN ONTWERP WEER VAN HET -UZIEKPALEIS TE 5TRECHT (ET -UZIEKPALEIS IS EEN INITIATIEF VAN DE GEMEENTE 5TRECHT INCLUSIEF HET -UZIEKCENTRUM 6REDENBURG 4IVOLI EN 3*5 $IT DOCUMENT IS EEN UITWERKING VAN DE VOORGAANDE FASES EN PRIJSVORMING TOT EN MET SEPTEMBER (ET -UZIEKPALEIS IS EEN GEBOUW MET EEN ZEER HOGE MATE VAN FLEXIBILITEIT INDELINGS EN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN $IT BETEKENT DAT OP RELATIEF EENVOUDIGE WIJZE OOK OP DE LANGE TERMIJN AANPASSINGEN KUNNEN PLAATSVINDEN VOORTKOMEND UIT DE DAN GELDENDE INZICHTEN VAN DE EXPLOITANT EN DE VOORKEUREN VAN BEZOEKERS )N HET ONTWERP IS NADRUKKELIJK GEKEKEN NAAR ZOWEL DE IDENTITEITEN VAN DE ZOGENAAMDE BIOTOPEN ALS DE HERKENBAARHEID VAN HET GEHEEL ALSMEDE NAAR DE EXPLOITATIEMOGELIJKHEDEN DE EFFICIENCY VAN DE BACKSTAGE GEBIEDEN EN DE ONDERGRONDSE EXPEDITIE $IT ALLES BEZIEN IN SAMENHANG MET DE TOEKOMSTIGE OMGEVING $IT DOCUMENT IS VERVAARDIGD IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE 0ROJECTORGANISATIE 3TATIONSGEBIED EN IS TOT STAND GEKOMEN IN ONDER LINGE SAMENWERKING TUSSEN DE OPDRACHTGEVER DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE TOEKOMSTIGE GEBRUIKER 3TICHTING -UZIEKPALEIS DE ADVISEURS EN DE ARCHITECTEN !RCHITECTUURSTUDIO (( *O #OENEN #O ARCHITECTUURCENTRALE 4HIJS !SSELBERGS EN ., !RCHITECTS !RCHITECTUURSTUDIO (( ONTWIERP ALS OVERKOEPELEND ARCHITECT EN SUPERVISOR EEN STRUCTUUR WAARBINNEN DE ONTWERPEN VAN DE BIO TOPEN ZIJN INGEPAST (ET IS ALS HET WARE EEN VERTICALE STAD GEWORDEN MET DE VERSCHILLENDE GEBOUWEN NIET ALLEEN NAAST MAAR OOK BOVEN ELKAAR-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 


!ANZICHT NOORDGEVEL ZONDER GLASGEVEL

!ANZICHT NOORDGEVEL MET GLASGEVEL
3)45!4)%

(ET -UZIEKPALEIS RICHT ZICH OP DE BEGANE GROND STERK NAAR BUITEN $OORDAT HET STRAKS OMSPOELD WORDT DOOR VOETGANGERSGEBIED

KAN DE WESTZIJDE ZICH ONTWIKKELEN TOT EEN ECHTE ĦSTADSLOGGIAħ (IER BEVINDEN ZICH DE BELANGRIJKSTE HORECAVOORZIENINGEN ZOALS HET GRANDCAF¨ EEN DEEL VAN DE FOYER VAN DE SYMFONIEZAAL EN DE MERCHANDISING )N DE WINKELSTRATEN GELEGEN AAN DE ZUID EN OOSTZIJDE VAN HET GEBOUW IS RUIMTE GEMAAKT VOOR COMMERCIE EN WORDEN GESLOTEN DELEN VAN DE BESTAANDE GEVELS IN BELANGRIJKE MATE VER VANGEN DOOR NIEUWE PUIEN !AN DE NOORDWEST ZIJDE NAAST DE HUIDIGE GROTE ZAAL VAN HET -UZIEKCENTRUM IS DE NIEUWE CENTRALE ENTREEHAL GESITUEERD 6ANUIT DEZE ENTREEHAL KAN HET PUBLIEK KIEZEN WELK GEBOUWDEEL OF BIOTOOP HET WIL BEZOEKEN 6ANUIT DE CENTRALE ENTREEHAL IS MIDDELS EEN SERIE AANEENGESCHAKELDE ROLTRAPPEN OOK HET -UZIEKPLEIN TE BEREIKEN 6ANAF DIT PLEIN OP CIRCA METER HOOGTE HEEFT MEN EEN MAJESTUEUS UITZICHT OVER DE OUDE STAD (ET -ASTERPLAN 3TATIONSGEBIED VOORZIET IN EEN HERAANLEG VAN DE #ATHARIJNESINGEL AAN DE WESTZIJDE VAN HET -UZIEKPALEIS 4USSEN HET -UZIEKPALEIS EN DE #ATHARIJNESINGEL ONTSTAAT ZO EEN VOORPLEIN MET HORECAFUNCTIES $OOR DE NIEUWBOUW WORDT HET STRAATPRO FIEL VAN HET 6REDENBURG .OORD HERSTELD HET -UZIEKPALEIS VORMT SAMEN MET HET NIEUW TE BOUWEN WOON WINKELBLOK ERNAAST EEN NIEUWE STRAATWAND $OOR DE ARTICULATIE VAN DE ZALEN EN HET UITSPREKEN VAN HET -UZIEKPLEIN IN DE GEVEL WORDEN DE MAAT EN SCHAAL VAN DE OUDE STAD DOORGEZET IN HET -UZIEKPALEIS $OOR ZIJN HOOGTE EN DOOR DE SAMENVATTENDE ĦKAPħ WELKE GEPLAATST IS OVER DE ZALEN Ä ZAL OOK DE SCHAAL VAN DE NIEUWE STAD AAN DE OVERZIJDE VAN DE #ATHARIJNESINGEL WORDEN INGELEID

*ANSKERKHOF$E $OM

-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 

.EUDE

/UDE 'RACHT

-UZIEKPALEIS #ATHARIJNESINGEL (OOG #ATHARIJNE


.OORDWESTZIJDE -UZIEKPALEIS
)$%.4)4%)4

(ET -UZIEKPALEIS IS EEN STATEMENT IN DE OMGEVING EN OOK EEN STATEMENT QUA ARCHITECTUUR $OOR JUIST OP DEZE PLEK IN DE HOOGTE TE BOUWEN LAAT DE GESCHIEDENIS ZICH VERTICAAL LEZEN )N DE ONDERGROND BEVINDEN ZICH DE RESTEN VAN HET KASTEEL 6REDENBURG $AARBOVEN OP MAAIVELDNIVEAU STAAN DE OVERGEBLEVEN DELEN VAN HET HUIDIGE -UZIEKCENTRUM 6REDENBURG UIT DE JAREN ZEVENTIG VAN DE E EEUW ZOALS DE SYMFONIEZAAL MET OMLIGGENDE FOYERS (IER TREFT MEN NOG ENKELE IN TOEGEVOEGDE FRAGMENTEN AAN VAN ĦDE 5TRECHTħ "OVEN EN OOK NAAST HET -UZIEKCENTRUM TENSLOTTE DE NIEUWE UITBREIDING !L DEZE ELEMENTEN ZIJN GEKOPPELD AAN EEN CENTRALE KERNZONE DE CONNECTOR VAN HET -UZIEKPALEIS !LLE ONDERDELEN ZIJN GROTENDEELS GEVAT ONDER ¨¨N DAK ALS EEN SOORT PARAPLU $EZE KAP ZORGT VOOR EEN HERKENBARE EENHEID WAARBINNEN DE VERSCHILLENDE BIOTOPEN POP CROSSOVER KAMERMUZIEK EN JAZZ ZICH ZULLEN MANIFESTEREN -EER DAN HET HUIDIGE -UZIEKCENTRUM IS HET -UZIEKPALEIS EEN NAAR BUITEN GERICHT GEBOUW $OOR DE TOEPASSING VAN TRANSPARANTE GLASGEVELS AAN MET NAME DE NOORD EN ZUIDZIJDE KOMEN DE ZAALVOLUMES ELK MET ZIJN EIGEN GEVELMATERIAAL GOED TOT UITDRUKKING )N DE KAP AAN DE OOST EN DE WESTZIJDE ZIJN OP STRATEGISCHE PLEKKEN DOORZICHTEN MOGELIJK $E GEVELS VOLDOEN AAN DE EISEN MET BETREK KING TOT GELUIDSISOLATIE EN ZIJN ZO OPGEBOUWD DAT ZIJ EEN COMFORTABEL BINNENKLIMAAT OPLEVEREN :O PRESENTEERT HET -UZIEKPALEIS ZICH AAN DE STAD ALS EEN GROOTS SOLITAIR GEBOUW WAARBINNEN DE NIEUWE EN OUDE ZALEN VAN BUITENAF LEESBAAR ZIJN ģS !VONDS IS HET -UZIEKPALEIS EEN LICHTGEVEND BAKEN EEN POORT NAAR DE STAD (ET -UZIEKPALEIS WORDT EEN MARKANT GEBOUW MET DE GEWENSTE UITSTRALING VAN EEN PALEIS

-UZIEKPALEIS MET OMGEVING-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 


-UZIEKPALEIS S AVONDS VANAF ZUID WESTZIJDE
")/4/0%.

(ET CONCEPT VAN HET ONTWERP GAAT UIT VAN EEN DIVERSITEIT AAN ZALEN ONDER ¨¨N DAK WAARBIJ ELKE ZAAL OF BIOTOOP ZIJN EIGEN KARAKTER HEEFT $EZE DIVERSITEIT IS VAN BUITENAF ZICHTBAAR (ET -UZIEKPALEIS HERBERGT VIJF ZALEN TOEGEKEND AAN DE VIJF ZOGENAAMDE BIOTO PEN )N DE VORMGEVING ZIJN DEZE VIJF VERSCHILLENDE BIOTOPEN CQ ZALEN DUIDELIJK HERKENBAAR $E HERKENBAARHEID WORDT VERSTERKT DOORDAT DE ZALEN MEDE OM AKOESTIEKE REDENEN LOS VAN ELKAAR ZIJN GEHOUDEN EN DOOR VERSCHILLENDE ARCHITECTENBUREAUS WORDEN UITGEWERKT :O ONTSTAAN VERSCHILLENDE SFEREN DIE PASSEN BIJ DE VERSCHEIDENHEID AAN MUZIEKSOORTEN DIE STRAKS IN HET -UZIEKPALEIS TE HOREN ZULLEN ZIJN 6AN HET BESTAANDE -UZIEKCENTRUM 6REDENBURG ZAL HET CENTRALE BLOK MET DE GROTE ZAAL EN FOYERS ALSMEDE DE WESTELIJKE LOB BEHOU DEN EN GERENOVEERD WORDEN $E BESTAANDE GROTE ZAAL WORDT TOEGEKEND AAN DE 3YMFONIE BIOTOOP 4EN BEHOEVE VAN DE AANLEG VAN DE ONDERGRONDSE EXPEDITIE EN DE REALISATIE VAN DE NIEUWE ZALEN ZIJN DELEN VAN HET BESTAANDE -UZIEKCENTRUM GESLOOPT $E LOGIS TIEKE EN CONSTRUCTIEVE OPZET VAN DE NIEUWBOUW IS HELDER EN FUNCTIONEEL $IRECT NAAST DE GROTE ZAAL AAN DE NOORDZIJDE KOMT EEN VERTICALE TRANSPORT EN SERVICEZONE EN DE ONDERGRONDSE EXPEDITIEHOF !AN DEZE CENTRALE KERN WORDEN AAN WEERSZIJDEN DE NIEUWE ZALEN EN ANDERE FUNCTIES GEKOPPELD $E GEKOZEN CONSTRUCTIEVE OPZET MAAKT MEER VRIJE VORMEN VOOR DE ZALEN MOGELIJK EN BEPERKT DE NOODZAKELIJKE HOEVEELHEID TE SLOPEN BOUWDELEN :O ONTSTAAT EEN GEBOUW WAARIN DE VERSCHILLENDE SFEREN DIE PASSEN BIJ DE VER SCHEIDENHEID AAN MUZIEKSOORTEN DIE STRAKS IN HET -UZIEKPALEIS TE HOREN ZULLEN ZIJN ALLEMAAL NAAST ELKAAR TOT HUN RECHT KOMEN

$OORSNEDE MET DE VERSCHILLENDE ZALEN-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 

$OORSNEDE MET DE PUBLIEKSRUIMTES TUSSEN DE ZALEN


/ORSPRONKELIJK -UZIEKCENTRUM 6REDENBURG

3ITUATIE NA GEDEELTELIJKE SLOOP

%XPEDITIEHOF EN VERTICAAL TRANSPORT

%NTREEGEBIED EN VERHOOGD -UZIEKPLEIN

6IJF VERSCHILLENDE MUZIEKZALEN

!LLE ZALEN ONDER ¨¨N KAP
%.42%%

"EREIKBAARHEID EN PARKEREN (ET -UZIEKPALEIS IS VANWEGE DE LIGGING VLAKBIJ 5TRECHT #ENTRAAL UITSTEKEND TE BEREIKEN PER TREIN 6OOR BEZOEKERS DIE ARRIVEREN PER AUTO OF PER FIETS BEVINDEN ZICH PARKEERVOORZIENINGEN IN DE DIRECTE NABIJHEID VAN HET -UZIEKPALEIS ONDER T 6REDENBURG EN ONDER CQ IN (OOG #ATHARIJNE EN HET NIEUWE WINKELBLOK AAN DE OOSTZIJDE VAN HET -UZIEKPALEIS $AARNAAST IS HET TEVENS DENKBAAR OM MET BOTEN AAN TE LEGGEN AAN EEN LAGER GELEGEN PLEINGEDEELTE VERGELIJKBAAR MET DE SITUATIE TER PLAATSE VAN DE /UDE 'RACHT +EUZESTRAAT $E HOOFDENTREE RICHT ZICH NAAR HET AAN DE #ATHARIJNESINGEL GELEGEN VOORPLEIN CIRCA M GROOT EN IN MINDERE MATE OOK NAAR HET 6REDENBURG .OORD %EN GOED GEORGANISEERD ENTREEGEBIED OVERZICHTELIJK EN MET EEN HELDERE LOGISTIEK IS ESSENTIEEL VOOR HET FUNCTIONEREN VAN HET -UZIEKPALEIS $E HOOFDENTREE IS VORMGEGEVEN ALS EEN ĦKEUZESTRAATħ WAAR ZICH ONDER ANDERE DE CENTRALE KAARTVERKOOP HET INFORMATIEPUNT MERCHANDISING EN DE TOEGANGSCONTROLEPUNTEN BEVINDEN

2OUTING EN PARKEERMOGELIJKHEDEN-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 

.AAR BUITEN GERICHTE FUNCTIES OMGEVEN DOOR VOETGANGERSGEBIED


4OEGANKELIJKHEID !LLE PUBLIEKSRUIMTEN ZIJN TOEGANKELIJK MET ¨¨N VAN DE VIJF PERSONENLIFTEN /OK DE RUIMTEN VOOR MEDEWERKERS ONDER ANDERE KLEEDKAMERS EN KANTOREN ZIJN VIA DIRECTE LIJNEN EN KORTE ROUTES GOED BEREIKBAAR VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING (ORECA EN WINKELS )N HET -UZIEKPALEIS EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN HET TOEKOMSTIGE 5TRECHTSE UITGAANSLEVEN SPELEN HORECA VOORZIENINGEN EEN CRUCIALE ROL .AAST DE AAN VERSCHILLENDE ZALEN GERELATEERDE UITLOOPFOYERS KAN HET GEBOUW OOK RUIMTE BIEDEN AAN AUTONOME NAAR BUITEN GERICHTE HORECA RUIMTEN ZOALS EEN GRANDCAF¨ EN EEN RESTAURANT $EZE HORECA RUIMTEN ZIJN GELEGEN AAN HET VOORPLEIN AAN DE WESTZIJDE OP DE BEGANE GROND EN OP DE EERSTE VERDIEPING (IER KUNNEN DOOR DE GOEDE BEZONNING MET MIDDAG EN AVONDZON TER RASSEN KOMEN /P HET MAAIVELD IS IN BEIDE WINKELSTRATEN AAN ZUID EN OOSTZIJDE VAN HET -UZIEKPALEIS RUIMTE VOOR KLEINE WINKELTJES

DIRECT VAN BUITEN TOEGANKELIJK

%NTREEZIJDE MET GRANDCAF¨
(OOFDENTREE AAN #ATHARIJNESINGEL

%NTREEGEBIED MET HORECA-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 


2EFERENTIE ENTREESTRAAT 4OKYO )NTERNATIONAL &ORUM 2AFAEL 6INOLY
2EFERENTIE LOS MEUBILAIR /RPHEUS !PELDOORN !((

2EFERENTIE MERCHANDISE /RPHEUS !PELDOORN !RCHITECTUURSTUDIO ((-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 

2EFERENTIE LOS MEUBILAIR 7ATERNET !MSTERDAM !((


COMMERCIªLE RUIMTE ENTREE

COMMERCIªLE RUIMTE

FOYER

FOYER

KEUZESTRAAT

SYMFONIEZAAL

ENTREE

FOYER

GRANDCAF¨ KAARTVERKOOP RESTAURANT

-OGELIJKE INTERIEUR INDELING BEGANE GROND
2/54).'

%NTREE MET KEUZESTRAAT 6ANUIT DE KEUZESTRAAT VERDELEN DE BEZOEKERSSTROMEN ZICH OP VERSCHILLENDE MANIEREN VERDER DOOR HET GEBOUW ZOĤN BEZOEKERS KUNNEN DIRECT DE AAN DE ENTREE GELEGEN FOYERS VAN DE SYMFONIEZAAL BETREDEN ZOĤN BEZOEKERS BEWEGEN ZICH VIA EEN TRAP PARTIJ NAAR DE DIRECT BOVEN DE ENTREEHAL GELEGEN POPZAAL EN NOG EENS ONGEVEER BEZOEKERS GAAN MET ROLTRAPPEN OF MET LIFTEN NAAR DE HOGER GELEGEN ZALEN HET RESTAURANT EN HET CENTRALE -UZIEKPLEIN $E ROUTE NAAR HET CENTRAAL GELEGEN -UZIEKPLEIN EN DE DAARAAN GELEGEN ZALEN BIEDT EEN AANEENSCHAKELING VAN UITZICHTEN OVER DE OMLIGGENDE STRATEN HET WATER VAN DE #ATHARIJNESINGEL EN DE STAD #LUB ENTREES EN NACHTTOEGANGEN (ET -UZIEKPALEIS FUNCTIONEERT ALS GEHEEL MAAR KAN BIJVOORBEELD IN NACHTELIJKE UREN OOK DEELS WORDEN BESPEELDGEBRUIKT

DOOR MIDDELS CLUB INGANGEN TOEGANG TE VERLENEN AAN BIJVOORBEELD ALLEEN DE 0OP OF ALLEEN DE *AZZ ZAAL $EZE CLUB ENTREEĤS ZIJN ZO GESITUEERD DAT ZE OOK KUNNEN FUNGEREN ALS BEWAAKTE NACHTUITGANG

$OORSNEDE MET ROUTES NAAR DE VERSCHILLENDE ZALEN 2OUTE *AZZZAAL 2OUTE 0OPZAAL 2OUTE #ROSS OVER ZAAL 2OUTE 3YMFONIEZAAL 2OUTE +AMERMUZIEKZAAL

0LATTEGROND BEGANE GROND MET KEUZESTRAAT-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 

,EGENDA ROUTING

.ACHTROUTE *AZZZAAL .ACHTROUTE 0OPZAAL .ACHTROUTE #ROSS OVER ZAAL %NTREE -UZIEKPALEIS


2EFERENTIE LICHTLIJNEN LANGS TRAPPEN EN ROLTRAPPEN "IJLMER !RENA 'RIMSHAW 0ARTNERS !RCADIS

2EFERENTIE LICHTLIJNEN "IJLMER !RENA 'RIMSHAW 0ARTNERS !RCADIS

2EFERENTIE LICHTLIJNEN LANGS TRAPPEN :OLLVEREIN %SSEN /-!
#5,452%,% #/.#%.42!4)% 6%2(//'$ -5:)%+0,%).

)N DE METAFOOR VAN EEN DRIE DIMENSIONAAL STEDENBOUWKUNDIG PLAN IS CENTRAAL IN DIT PLAN JUIST BOVEN DE DAKEN VAN DE OMLIGGENDE BEBOUWING OOK EEN ECHT PLEIN ONTWORPEN VANWAAR MEN NAAR VERSCHILLENDE ZALEN KAN 6ANWEGE DE LIGGING TEN OPZICHTE VAN DE OMLIGGENDE BEBOUWING BIEDT DIT PLEIN EEN ADEMBENEMEND UITZICHT OVER DE HELE 5TRECHTSE BINNENSTAD (IER KUNNEN GROTE EVENEMENTEN WORDEN GEORGANISEERD MAAR KUNNEN VERSCHILLENDE MUZIEKSOORTEN OOK TEGELIJKERTIJD EN AFGESCHEIDEN VAN ELKAAR WORDEN BEOEFEND $E BEZOEKER KAN HIER MAKKELIJK IN CONTACT KOMEN MET ANDERE MUZIEKSOORTEN (ET IS EEN PLEIN ZOALS HET CENTRALE PLEIN VAN EEN MEDITERRAAN DORP WAAR MEN ELKAAR VAN ALLE ZIJDEN KAN BEKIJKEN

2EFERENTIE STADSPLEIN-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 


(ET AMFITHEATER OP HET PLEIN GELEGEN AAN DE NOORDZIJDE HEEFT NAAST MOGELIJKHEDEN VOOR VERHUUR OOK DE MOGELIJKHEID OM DOOR MIDDEL VAN VIDEOPROJECTIES VOORSTELLINGEN IN ¨¨N VAN DE ZALEN TE VOLGEN BIJVOORBEELD WANNEER DEZE VOORSTELLING IS UITVERKOCHT $E VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN HET PLEIN KUNNEN WORDEN VOORZIEN VAN HORECA UITGIFTEPUNTEN 6OOR CATERING IS ER OP PLEINNIVEAU EEN GROTE ALGEMENE KEUKENVOORZIENING

-UZIEKPLEIN OP METER HOOGTE MET TRAP VAN LAAG NAAR 
(ET -UZIEKPLEIN WORDT ĦTHE PLACE TO BEħ ALS CONTRAMAL TUSSEN DE ZALEN MET EEN VARIªTEIT IN HOOGTES SOMS INTIEM EN SOMS WEIDS )N DE GEVELS IS DIT PLEIN NADRUKKELIJK AFLEESBAAR (IER KOMT DE SYNERGIE TUSSEN DE MUZIEKSTROMINGEN TOT STAND TEMIDDEN VAN DE VERSCHILLENDE BARS OP HET PLEIN (ET GEHEEL ZAL WERKEN ALS EEN GROTE CULTUUR SNELKOOKPAN $ANKZIJ DE KORTE LOOPAFSTANDEN TUSSEN DE BIOTOPEN KUNNEN DE VERSCHILLENDE ZALEN EENVOUDIG AAN ELKAAR GEKOPPELD WORDEN :O IS ER DE MOGELIJKHEID OM BIJVOORBEELD BIJ EEN ĦDANCE EVENTĦ OF EEN JAZZ FESTIVAL MEERDERE BIOTOPEN TE GEBRUIKEN (ET SYNERGIEVOORDEEL ZAL ZIJN WEERSLAG MOETEN VINDEN IN DE EXPLOITATIE +ENMERK VAN HET -UZIEKPALEIS IS DE OPZET WAARBIJ EEN MAXIMALE FLEXIBILITEIT WORDT NAGESTREEFD (ET PLEIN ALS CENTRUM VOOR ALLE VERSCHILLENDE MUZIEKSTIJLEN FUNGEERT PRIMAIR ALS CULTURELE INTEGRATIEZONE EN MAAKT HET MOGELIJK OM GROTE FESTIVALS EN STADSFEESTEN TE ORGANISEREN IN HET -UZIEKPALEIS $E VERSCHILLENDE DELEN VAN HET PLEIN ELK MET ZIJN EIGEN AFMETINGEN EN SPECIFIEKE INRICHTING BIEDEN AANEENGESCHAKELD EEN RIJK SCALA AAN SFEREN EN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN $E VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN DIT PLEIN ZIJN ECHTER ZO GELEGEN DAT ZIJ ²²K TIJDELIJK KUNNEN WORDEN AFGESCHERMD VAN HET GEHEEL :O KAN HET PLEIN EEN ZEER GUNSTIG EFFECT HEBBEN OP DE EXPLOITATIE VAN HET GEBOUW 6ERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN HET PLEIN KUNNEN TIJDELIJK WORDEN VERHUURD VOOR CONGRESSEN MUZIEKMARKTEN PRODUCTPRESENTATIES TELEVISIEOPNAMEN ETC :O ZIJN ER AAN HET PLEIN BIJVOORBEELD VERSCHILLENDE CONFERENTIERUIMTEN GELEGEN DIE EVENTUEEL GEKOPPELD AAN DE +AMERMUZIEKZAAL KUNNEN WORDEN VERHUURD TEN BEHOEVE VAN CONFERENTIES $E VERSCHILLENDE SUB FOYERS KUNNEN WORDEN VERHUURD VOOR BIJVOORBEELD RECEPTIES EN GELEGENHEIDSDINERS /MDAT DE VERSCHILLENDE DELEN VAN HET PLEIN GOED BEREIKBAAR ZIJN MET GROTE GOEDERENLIFTEN ZIJN TIJDELIJKE GEBRUIKERS IN STAAT OM EIGEN APPARATUUR OF INRICHTING MEE TE NEMEN

'EBRUIKSMOGELIJKHEID -UZIEKPLEIN ALS AANEENGESLOTEN STADSPLEIN-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 

'EBRUIKSMOGELIJKHEID -UZIEKPLEIN ONDERVERDEELD IN SUBFOYERS


$OORSNEDE -UZIEKPLEIN MET OMLIGGENDE ZALEN
).4%2)%52

/M DE ZALEN ALS EXPRESSIEVE ELEMENTEN ZO GOED MOGELIJK TOT HUN RECHT TE LATEN KOMEN WORDEN DE ALGEMENE BOUWDELEN MINDER EXPRESSIEF VORMGEGEVEN :O KRIJGEN BIJVOORBEELD DE KERNEN ALS VERTICALE CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN WAARAAN AAN WEERSZIJDEN DE NIEUWE ZALEN WORDEN GEKOPPELD EEN NEUTRALE DONKERE AFWERKING DIE WAAR NODIG BESTAAT UIT AKOESTISCH MATERIAAL (ET PLEIN ALS ALGEMENE PUBLIEKSVOORZIENING KRIJGT ¨¨N BASIS VLOERAFWERKING DIE DUURZAAM EN SLIJTVAST IS ZODAT HET PLEIN ALS ¨¨N GEHEEL HERKEN BAAR IS $OOR HET TOEPASSEN VAN BIJZONDERE KLEURVLAKKEN OP DEZE BASIS KUNNEN ECHTER TOCH VERSCHILLENDE SFEREN WORDEN OPGEROE PEN EN BIJZONDERE PLEKKEN WORDEN GEMARKEERD /P HET PLEIN WORDEN DE CENTRALE PLEKKEN GEVORMD DOOR DE VASTE ELEMENTEN BARS EN BUFFETTEN DIE EEN BLINKENDE SPIEGELENDE UITSTRALING HEBBEN $E LOSSE ELEMENTEN ZIT EN STAMEUBELS OP DE VERSCHILLENDE PLEKKEN MAKEN DEEL UIT VAN DE VERSCHILLENDE SFE RENIDENTITEITEN EN KUNNEN DAARIN ONDERLING TOTAAL VERSCHILLEND ZIJN

2EFERENTIE GRAND BAR-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 

2EFERENTIE /RPHEUS !PELDOORN !((

2EFERENTIE -EDIATHEEK !NDR¨ -ALRAUX


-OGELIJKE INTERIEUR INDELING MUZIEKPLEIN LAAG 
2EFERENTIE /RPHEUS !PELDOORN !RCHITECTUURSTUDIO ((-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 


2EFERENTIE /RPHEUS !PELDOORN !RCHITECTUURSTUDIO ((
6%2,)#(4).'

,ICHT VERVULT EEN BELANGRIJKE ROL IN HET -UZIEKPALEIS .IET ALLEEN NOODZAKELIJK OM ĤS AVONDS EN ģS NACHTS TE KUNNEN FUNCTIONEREN

MAAR HET SPEELT OOK EEN HEEL BELANGRIJKE ROL IN DE ĦBELEVINGħ VAN HET GEBOUW ,ICHT SCHEPT SFEER (ET RICHT DE AANDACHT ,ICHT HELPT DE BEZOEKER ZIJN WEG TE VINDEN $E VERSCHILLENDE BIOTOPEN MET IEDER HUN EIGEN SFEER EN DE GROTE DIVERSITEIT AAN ACTIVITEITEN BINNEN HET COMPLEX MAKEN HET NOODZAKELIJK DAT DE LICHTINSTALLATIE ZEER FLEXIBEL IS %N DAT HET LICHT HEEL EENVOUDIG AANGEPAST KAN WORDEN AAN DE SPECIFIEKE VRAAG VAN DAT MOMENT 6OOR DE BUITENWERELD MOET HET -UZIEKPALEIS ĤS AVONDS EEN UITNODIGEND KARAKTER HEBBEN 0RIKKELEND WARM LEVENDIG )EDERE KEER WEER VERRASSEND (ET LICHT MOET SPANNEND EN CONTRASTRIJK ZIJN +LEURIG FEESTELIJK EN AFWIS SELEND 3CHADUWRIJKE PLEKKEN WISSELEN FEL VERLICHTE HOTSPOTS AF $E WAND VLOER EN PLAFONDVLAKKEN IN VELE STERK WISSELENDE VERSCHIJNINGSVORMEN WORDEN AANGELICHT EN VORMEN DAARDOOR ALS HET WARE EEN GROOT ARMATUUR /P ANDERE PLAATSEN WORDEN DECORATIEVE ARMATUREN TOEGEPAST OM DE BIJZONDERE AARD VAN DIE RUIMTEN TE ACCENTUEREN $AARNAAST MOET DE INSTALLATIE DUURZAAM ZIJN EN EENVOUDIG TE ONDERHOUDEN

2EFERENTIE RESTAURANT 0ALAIS DE 4OKYO 0ARIJS ,ACATON 6ASSAL-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 

2EFERENTIE BAR #/$! !PELDOORN !RCHITECTUURSTUDIO ((


6ERLICHTING INTERIEUR KAMERMUZIEKZAAL

!ANLICHTEN VAN ZALEN

!VONDVERLICHTING SYMFONIEZAAL
39-&/.)% ")/4//0 !RCHITECTUURSTUDIO ((

$E 3YMFONIE BIOTOOP BESTAAT UIT DE GROTE ZAAL DIE MET DE OMLIGGENDE FOYERS GEHANDHAAFD WORDT ALSMEDE DE VOORZIENINGEN IN DE KELDER TEN BEHOEVE VAN DE GROTE ZAAL %R ZAL EEN AANTAL RENOVATIEWERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD MET BEHOUD VAN HET ARCHI TECTONISCHE KARAKTER DE AKOESTIEK EN DE SFEER :O ZAL ONDER ANDERE HET ZITCOMFORT IN DE ZAAL WORDEN AANGEPAST DOOR HET PLAATSEN VAN NIEUWE STOELEN EN WORDEN DE EXPLOITATIEMOGELIJKHEDEN VAN DE FOYERS VERBETERD DOOR DEZE AAN WESTELIJKE ZIJDE TE VERRUIMEN /OK KAN DE FOYER OP DE BEGANE GROND WORDEN GEKOPPELD AAN EEN HORECAVOORZIENING MET UITLOOPMOGELIJKHEDEN NAAR DE TERRASSEN AAN DE AAN TE LEGGEN #ATHARIJNESINGEL $E ZAAL BIEDT TALLOZE THEATERTECHNISCHE MOGELIJKHEDEN DIE NOG VERDER WORDEN UITGEBREID TIJDENS DE RENOVATIE /VERIGENS IS JUIST HET BEHOUD VAN DE GROTE ZAAL MET ZIJN BEROEMDE AKOESTIEK EN KARAKTERISTIEKE ARCHITECTUUR UIT DE JAREN ZEVENTIG DE KATALYSATOR VOOR HET CONCEPT VAN HET COMPACTE -UZIEKPALEIS :ONDER DEZE ZAAL ZOU HET -UZIEKPALEIS NIET DE LEGITIMITEIT GEHAD HEBBEN ZICH OP DEZE WIJZE ZO MANIFEST IN DE STAD OP DEZE PLEK TE PRESENTEREN $E BESTAANDE LICHTSTRATEN AAN DE NOORD EN WESTZIJDE ZIJN BIJ HET POSITIONEREN VAN DE NIEUWBOUW GERESPECTEERD EN GEHANDHAAFD ALS HAAST NATUURLIJKE OVERGANGEN :O IS DE HOOFDOPZET VAN HET HUIDIGE -UZIEKCENTRUM 6REDENBURG OOK DE BASIS VAN HET ONTWERP VOOR HET TOEKOMSTIGE -UZIEKPALEIS $E TIJDELIJK VERWIJDERDE KUNSTWERKEN EN DELEN VAN DE 5TRECHT ZULLEN EEN NIEUWE PLEK KRIJ GEN IN HET GEBOUW :O KRIJGT DE 6ERZEKERINGSENGEL EEN NIEUWE PROMINENTE PLEK IN DE ZUIDGEVEL ONDER DE KAP

6ERZEKERINGSENGEL OP HAAR NIEUWE PLEK-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 

4HE 2OLLING 3TONES IN DE SYMFONIEZAAL

3YMFONIEORKEST IN DE SYMFONIEZAAL


)NTERIEUR SYMFONIEZAAL OUDE TOESTAND
!FWERKINGEN SYMFONIE BIOTOOP-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 

&OYERS SYMFONIEZAAL OUDE TOESTAND


)NTERIEUR SYMFONIEZAAL OUDE TOESTAND
0/0 ")/4//0

*O #OENEN #O ARCHITEKTEN

(ET INTERIEUR VAN DE 0OPZAAL ZAL BESLOTEN AANDOEN DOOR HET DIRECTE KARAKTER VAN AFWERKING EN ZICHTBARE CONSTRUCTIES (ET LAND SCHAP VAN OPLOPENDE VLOEREN IS DE BASIS VOOR EEN CONTINU BEELD VAN TRAPPEN WAARONDER DE TOE EN UITGANGEN EN WAAROP DE STA EN ZITPLEKKEN EN BUFFETTEN TE VINDEN ZIJN %EN DRIEHOEKIG PLATFORM NAAST DE ZAAL BOVEN DE BUITENTRAP IS EEN WELKOME AANVULLING OP HET LANDSCHAP VAN TERRASSEN DIE HET INTERIEUR VAN HET GEBOUW DE NODIGE BEHOEFTE AAN VERPOZING EN OVERZICHT ZULLEN VERSCHAFFEN

"ALUSTRADEN "RONS GEANODISEERD ALUMINIUM-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 

!CHTERWAND 'EPERFOREERD BRONS GEANODISEERD ALUMINIUM


)NTERIEUR POPZAAL MET ZICHT OP HET PODIUM

)NTERIEUR POPZAAL MET ZICHT OP DE ACHTERWAND
'EVELBEELD POPZAAL

0OPZAAL IN CONTEXT-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 

'EVELMATERIAAL GEPROFILEERD PREFABBETON


$WARSDOORSNEDE POPZAAL
#2/33/6%2 ")/4//0 ., ARCHITECTS

$E CROSSOVERZAAL IS VOOR IEDEREEN .AAST CONCERTEN IS DE BIOTOOP MET ZIJN EIGEN FOYER OOK TE GEBRUIKEN VOOR DANCEFEESTEN STANDUP COMEDIANS MODESHOWS

PRODUCTPRESENTATIES EN CONGRESSEN $E ZAAL HEEFT EEN VLAKKE VLOER EN DOOR HET ONTBREKEN VAN EEN VAST PODIUM IS DE ZAAL ŁEXIBEL INDEELBAAR )N DE BASISOPSTELLING ZIJN ER TOTAAL ZITPLAATSEN .AAST DE FOYER HEEFT OOK DE ZAAL EEN EIGEN BAR $E AANSLUITENDE LIGGING VAN DE KLEEDKAMERS EN BACKSTAGERUIMTEN MAKEN IN COMBINATIE MET HET ŁEXIBELE PODIUM MEERDERE OPSTELLINGEN MOGELIJK $E ZAAL IS EEN HELDER DOOSVORMIG VOLUME MET UITSTEKENDE LOGES EN BALKONS $E FOYER LIGT DIRECT ONDER DE ZAAL $E A SYMMETRISCH GEPLAATSTE LOGES EN BALKONS VERSTERKEN EEN DYNAMISCH GEBRUIK VAN DE ZAAL 4EZAMEN MET DE VERKEERSRUIMTEN VORMEN ZIJ HET SPECIŀEKE UITERLIJK VAN DEZE BIOTOOP $E CROSSOVERZAAL PROBEERT IN ALLE RICHTINGEN CONNECTIES TE MAKEN MET ZIJN OMGEVING $E HOOFDENTREE LIGT BOVEN OP DE POPZAAL %EN VAN DE BALKONS MAAKT EEN DIRECTE VERBINDING MET DE JAZZZAAL (ET IS MOGELIJK OM DE FOYER VAN DE KAMERMUZIEKZAAL OVER TE LATEN LOPEN IN DE FOYER VAN DE CROSSOVERZAAL (ET GROTE HEMELVENSTER ZET DE ZAAL OVERDAG IN HET DAGLICHT EN DE LOGES OPENEN ZICH IN DE NOORD EN WESTGEVEL MET UITZICHTEN OVER DE STAD

#ONCERT-ODESHOW

-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 

5NPLUGGED

#ONFERENTIE

$ANCE


#ROSSOVER BIOTOOP
)NTERIEUR CROSSOVER FOYER

)NTERIEUR CROSSOVER CAF¨-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 


)NTERIEUR CROSSOVERZAAL TIJDENS CONCERT

)NTERIEUR CROSSOVERZAAL TIJDENS MODESHOW
+!-%2-5:)%+ ")/4//0 !RCHITECTUURSTUDIO ((

"OVEN DE GROTE ZAAL SYMMETRISCH TEN OPZICHTE VAN DE ĦLANTAARNħ EN DE KERNEN BEVINDT ZICH DE +AMERMUZIEKZAAL $E +AMERMUZIEKZAAL IS EEN COMPACTE BREDE HALF RONDE ZAAL MET TWEE DEELS VRIJHANGENDE BALKONS )N TOTAAL ZIJN ER ZITPLAATSEN

WAARVAN ER VEEL DICHTBIJ HET PODIUM ZIJN DOOR DE GEKOZEN OPZET NET ALS IN DE BESTAANDE GROTE ZAAL !CHTER HET PODIUM IS EEN GROOT VENSTER DAT BIJ SPECIALE GELEGENHEDEN ZICHT OP HET CENTRALE -UZIEKPLEIN EN 6REDENBURG .OORD ZAL BIEDEN 0RIMAIR UITGANGSPUNT IS EEN GOEDE KAMERMUZIEK AKOESTIEK EN DAARNAAST ALLE COMFORT EN SFEER VOOR DE VOORAL HIER VEELEISENDE BEZOEKERSCATEGORIE $AARNAAST ZIJN ER VOORZIENINGEN OPGENOMEN OM DE +AMERMUZIEKZAAL OOK GESCHIKT TE MAKEN VOOR VERSTERKTE MUZIEK EN CONFERENTIES !LS MATERIALISERING WORDT NET ALS IN DE BESTAANDE GROTE ZAAL VEEL MET HOUT GEWERKT $E +AMERMUZIEKZAAL IS VIA EEN DIRECT NAAR BENEDEN LOPENDE TRAP VERBONDEN MET HET BOVENSTE PLEINNIVEAU (IER BEVINDT ZICH HET PLEINGEDEELTE DAT TE GEBRUIKEN IS ALS FOYER VOOR DE +AMERMUZIEKZAAL $E +AMERMUZIEKZAAL IS EVENALS DE OVERIGE ZALEN GOED BEREIKBAAR PER LIFT VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

+AMERMUZIEKZAAL LAAG ZAALNIVEAU-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 

+AMERMUZIEKZAAL LAAG EERSTE BALKON

+AMERMUZIEKZAAL LAAG TWEEDE BALKON


)NTERIEUR KAMERMUZIEKZAAL
7ANDAFWERKING !MERIKAANS KERSEN

0ODIUMVLOER +EROEWING

4HEATERSTOELEN IN NACHTBLAUWPAARS-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 

-AQUETTE KAMERMUZIEKZAAL


$WARSDOORSNEDE KAMERMUZIEKZAAL
*!:: ")/4//0

ARCHITECTUURCENTRALE 4HIJS !SSELBERGS

/PTIMALE IMPROVISATIEMACHINE MET DRIE HELDER GEORGANISEERDE SPEELRUIMTEN IN VERSCHEIDENE AFMETINGEN $E *AZZ BIOTOOP HANGT BOVENIN HET NIEUWE -UZIEKPALEIS 5TRECHT $E DRIE HOOFDONDERDELEN ZIJN DUIDELIJK AŁEESBAAR DE JAZZZAAL ALS GROOTSTE DE JAZZCLUB ALS ANTICHAMBRE MET EEN WONDERSCHOON UITZICHT OVER DE OUDE STAD EN DE WORKSHOPRUIMTE DIE ER HERKENBAAR ONDERUIT ZAKT BOVEN HET NIEUWE ALGEMENE ONTMOETINGSPLEIN HALVERWEGE HET -UZIEKPALEIS $OOR HET MAKEN VAN EEN WAND TUSSEN ZAAL EN CLUB DIE OP VERSCHILLENDE MANIEREN IS TE OPENEN IS HET MOGELIJK OM OP ŁEXIBELE EN ONGEDWONGEN WIJZE GEBRUIK TE MAKEN VAN BEIDE KERN ACTIVITEITEN 6ANUIT DE BINNENZIJDE WORDEN OP STRATEGISCHE PLEKKEN OPENINGEN GEMAAKT DIE BIJDRAGEN AAN HET ZICHT VAN BINNENUIT NAAR BUITEN ZOALS HET GROTE VENSTER IN DE JAZZCLUB MET OPTIMAAL ZICHT OP DE OUDE STAD !CHTER HET PODIUM IN DE JAZZZAAL ZIJN PROJECTIES MOGELIJK EN DRAGEN VERSCHUIFBARE VOORZETWANDEN BIJ AAN EXTRA GELAAGDHEID :IE DAAR DE 5TRECHTSE *AZZMACHINE EEN LAY OUT MET TAL VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT IMPROVISATIE EN PERFECT BRUIKBARE ŁEXIBELE VERBLIJFSRUIMTEN EN VERBINDINGEN

(OUTEN VLOEREN

'EVELMATERIAAL JAZZ BIOTOOP GESTANSTE PLAAT-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 

-AQUETTE JAZZCLUB


)NTERIEUR JAZZZAAL
2EFERENTIEBEELD INTERIEUR

.OORDAANZICHT JAZZ BIOTOOP-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 


:UIDOOST AANZICHT JAZZ BIOTOOP ACHTER DE GEVEL VAN DE KAP
0,!44%'2/.$%.

%XPEDITIE

%XPEDITIE

,AAG 

,AAG 

,AAG 

,AAG -UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 


0UBLIEK

!RTIESTEN

-EDE WERKERS

0UBLIEK

,AAG 

,AAG 

0UBLIEK ALGEMEEN 0UBLIEK HORECA #OMMERCIEEL VERHUURBARE RUIMTE 3YMFONIEZAAL 0OP ROCK ZAAL #ROSS OVER ZAAL +AMERMUZIEKZAAL *AZZ CLUB EN ZAAL "ACKSTAGE ARTIESTEN EN KANTOREN "ACKSTAGE GOEDEREN 4ECHNIEK

LAAG TM ZOZ ,AAG 

,EGENDA
,AAG 

,AAG 

,AAG 

,AAG -UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 


,AAG 

,AAG 

0UBLIEK ALGEMEEN 0UBLIEK HORECA #OMMERCIEEL VERHUURBARE RUIMTE 3YMFONIEZAAL 0OP ROCK ZAAL #ROSS OVER ZAAL +AMERMUZIEKZAAL *AZZ CLUB EN ZAAL "ACKSTAGE ARTIESTEN EN KANTOREN "ACKSTAGE GOEDEREN 4ECHNIEK

,AAG DAK

,EGENDA
$//23.%$%.

$OORSNEDE !!

$OORSNEDE ""-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 


$OORSNEDE ##

0UBLIEK ALGEMEEN 0UBLIEK HORECA #OMMERCIEEL VERHUURBARE RUIMTE 3YMFONIEZAAL 0OP ROCK ZAAL #ROSS OVER ZAAL +AMERMUZIEKZAAL *AZZ CLUB EN ZAAL "ACKSTAGE ARTIESTEN EN KANTOREN "ACKSTAGE GOEDEREN 4ECHNIEK

,EGENDA
'%6%,3

.OORDGEVEL

7ESTGEVEL-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 


:UIDGEVEL

/OSTGEVEL


-UZIEKPALEIS 5TRECHT OKTOBER 


/PDRACHTGEVER 0ROJECTORGANISATIE 3TATIONSGEBIED 0/3 3TICHTING -UZIEKPALEIS 3AMENWERKENDE ARCHITECTEN !RCHITECTUURSTUDIO (( OVERKOEPELEND ARCHITECT ALSMEDE KAMERMUZIEK BIOTOOP EN SYMFONIE BIOTOOP *O #OENEN #O ARCHITEKTEN POP BIOTOOP ARCHITECTUURCENTRALE 4HIJS !SSELBERGS JAZZ BIOTOOP ., !RCHITECTS CROSSOVER BIOTOOP !DVISEURS 3TICHTING -UZIEKPALEIS #ONSTRUCTEUR )NGENIEURSBUREAU :ONNEVELD "6 )NSTALLATIEADVISEUR )NGENIEURSBUREAU ,INSSEN "6 "OUWFYSICA EN !KOESTIEK $(6 ,EVEL !COUSTICS 4HEATERTECHNIEK 4EAM 0ROJECTS "RANDVEILIGHEID 3AVE !DVISEUR PUBLIEKSSTROMEN #AUBERG (UYGEN ,ICHTADVIES (ANS 7OLFF PARTNERS !ANNEMER (EIJMANS 5TILITEITSBOUW "6

6ISUALISATIES VOORPAGINA EN P     5")+MH
Profile for Bouwput Utrecht

Bouwplan Muziekpaleis DO 2009  

Dit is het definitief ontwerp, met laatste visualisaties.

Bouwplan Muziekpaleis DO 2009  

Dit is het definitief ontwerp, met laatste visualisaties.

Profile for bouwput
Advertisement