Beleidsdocument bouwkundewinkel definitief

Page 1

BELEIDSDOCUMENT BOUWKUNDEWINKEL Stichting Steun Toegepaste Wetenschapsbeoefening door studenten TUE (41091252)


1. Inleiding 1.1 Beschrijf de aanleiding voor oprichting of ontstaansgeschiedenis van de instelling. De Bouwkundewinkel is ontstaan uit de themagroep Planning die in 1973 is opgericht als reactie op de wijze waarop door de vakgroep invulling werd gegeven aan de ruimtelijke planning. Hierbij lag het accent op de theorievorming van de problematiek van regionale onder- en over ontwikkeling. In 1975 werd deze themagroep uitgebreid met een Bouwkundig Advies Bureau (BAB), die de wetenschappelijke theorieĂŤn aan de praktijk ging toetsen. Vanuit het BAB ontstond, met de opkomst van Wetswinkels en WetenschapsWinkels, geleidelijk een belangrijke studentenactiviteit. Omdat de activiteiten van het BAB zich uitbreiden over de gehele faculteit Bouwkunde werd de winkel in 1985 omgedoopt tot WetenschapsWinkel. Sinds 1989 is er een facultair medewerker bij de winkel werkzaam die hulp biedt bij de kwaliteitsbewaking en kennisoverdracht binnen de winkel. Tegenwoordig is de Bouwkundewinkel de laatste WetenschapsWinkel van de Technische Universiteit Eindhoven. Het oorspronkelijke doel van de winkel is het beantwoorden van vragen uit de samenleving om zodoende een maatschappelijke taak te vervullen. Sinds enkele jaren heeft de Bouwkundewinkel ook een tweede doel welke toeneemt in belang, namelijk het inbrengen van praktijkopdrachten in het reguliere onderwijsprogramma van de faculteit Bouwkunde. Bij de bouwkundewinkel werken vier studenten en ĂŠen facultair medewerker. Sinds de oprichting van de Bouwkundewinkel zijn tal van bouwkundige problemen onderzocht, adviezen gegeven en ontwerpen gemaakt. De resultaten worden in de vorm van een brief, presentatie of (onderzoeks-)rapport aan de opdrachtgever gepresenteerd. 1.2 Optioneel: geef beknopt weer waarom de instelling als ANBI wenst te worden aangemerkt. De bouwkundewinkel heeft als wetenschapswinkel zowel een maatschappelijke taak als het dienen van de wetenschap en het onderwijs, waarmee we het algemeen belang dienen. We zijn verder een vereniging zonder winstoogmerk en hebben een onafhankelijk bestuur waardoor de integriteitseisen niet in het geding komen. Financieel gezien is er sprake van een gescheiden vermogen, onze instelling beschikt dus niet over het vermogen alsof het zijn eigen is, en de kosten en bestedingen zijn goed gebalanceerd. De beheerders van ons bestuur zijn allen vrijwilligers. In de statuten is vastgelegd dat in geval van opheffing het resterende bedrag besteed wordt aan een soortgelijk doel. Verder hebben we een actueel beleidsplan en publiceren we ieder jaar ons volledige jaarverslag incl. begroting en realisatie op onze openbare website: www.bouwkundewinkel.nl . Dit achten wij een mooie basis om officieel als ANBI te worden erkend.

1


2 Gegevens instelling 2.1 Beschrijf in dit onderdeel de zakelijke gegevens van de instelling, bijvoorbeeld: •

Naam instelling:

• • • • • • •

Roepnaam: RSIN / fiscaal nummer: Post- of vestigingsadres: Postcode: e-mailadres: Telefoonnummer: Nummer Kamer van Koophandel:

Stichting Steun Toegepaste Wetenschapsbeoefening

door studenten TUE

Bouwkundewinkel 009750976 PO box 513, 5600 MB, Eindhoven bwwinkel@bwk.tue.nl 0402472621 KvK 41091252 Gegevens bankrekening t.b.v. donaties: NL81INGB0005965420

2


3. Beleid en strategie 3.1 Wat is het doel van uw instelling, wat wil zij bereiken? Waak er voor om niet enkel in algemene bewoordingen het doel te beschrijven, wees zo specifiek mogelijk. De Bouwkundewinkel heeft twee doelstellingen, een externe doelstelling binnen de samenleving en een interne doelstelling binnen de faculteit Bouwkunde. 1. De Bouwkundewinkel biedt hulp bij het oplossen van bouwkundige problemen door advies te geven aan individuen en instellingen die om financiële redenen niet bij reguliere adviesbureaus terecht kunnen. Huurders, stichtingen, non-profit instellingen en verenigingen vallen binnen deze doelgroep van de Bouwkundewinkel. a) Particulieren en gemeenten worden vanaf 2012 anders aangepakt. Zij worden gezien als commerciële instellingen. Gezien dit feit vragen wij aan hen €200 voor een rapport dat na afronding van de opdracht wordt opgesteld. 2. De Bouwkundewinkel biedt aan studenten de mogelijkheid om praktische kennis op te doen. Dit kan door deelname aan projecten en keuzevakken die door de Bouwkundewinkel aangeboden worden in het onderwijsprogramma. Zowel in Bachelor College als Graduate School.

3.2 Wie of wat behoort tot de doelgroep? Zie 3.1. 1. Huurders, stichtingen, non-profit instellingen en verenigingen vallen binnen de doelgroep van doelstelling 1, evenals particulieren en gemeenten. De doelgroep van doelstelling 2 zijn Bachelor en Masterstudenten van de faculteit Bouwkunde op de TU/e. 3.3 Hoe zal de stichting haar doel bereiken? De doelstellingen van de Bouwkundewinkel zijn het bieden van hulp bij bouwkundige problemen en het bieden van de mogelijkheid aan studenten om kennis te maken met de praktijk. Het is gebleken dat deze doelstellingen supplementair aan elkaar kunnen zijn. Door aanvragen in het onderwijs van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven onder te brengen, worden beide doelstellingen bereikt. De komende jaren zal er naar gestreefd worden deze integratie verder te verbeteren. De naamsbekendheid van de Bouwkundewinkel bij studenten is een onmisbare schakel bij de integratie in het onderwijs. Bepaalde aanvragen lenen zich goed om in bestaande vakken of disciplines te worden geïntegreerd. Hierdoor is het mogelijk grote aantallen studenten op een laagdrempelige en zeer directe manier duidelijk te maken wat de meerwaarde van de Bouwkundewinkel kan zijn voor hun ontwikkeling als bouwkundige. De kracht van de onderwijsaanvragen die door studenten worden uitgevoerd ligt in het toepassen van theoretische kennis in de praktijk op een kleinschalige en directe manier. Het uitvoeren van een project bij de Bouwkundewinkel is voor studenten een leerzame ervaring waarin theorie en praktijk samenkomen. De Bouwkundewinkel hoopt in de toekomst nog veel studenten de kans te bieden om deze ervaring op te doen en hiermee een bijdrage te leveren aan de maatschappij. De Bouwkundewinkel is opgericht als schakel tussen de kennis van de faculteit Bouwkunde en de maatschappij. De bereikbaarheid van de Bouwkundewinkel speelt een cruciale rol bij het uitvoeren van deze taak. Het doel voor volgend jaar is het blijven zoeken naar effectieve manieren om onze doelgroep te bereiken.

3


Om voldoende aanvragen op te kunnen nemen, worden ook opdrachten van particulieren aangenomen wanneer deze geschikt zijn om in het onderwijs te plaatsen. Op deze manier hopen we een gevarieerder aanbod voor het onderwijs te genereren en tevens meer inkomsten binnen te krijgen. Het blijkt dat er vanuit particulieren ook veel vraag is naar bouwkundige oplossingen voor problemen en wanneer de opdrachten erg interessant zijn voor het onderwijs, blijven we deze aannemen. Voornamelijk op het gebied van Bouwfysica hebben we gemerkt veel opdrachten binnen te krijgen, terwijl het juist lastiger was hiervoor studenten te vinden. EĂŠn van de redenen was dat er minder bouwfysica studenten in de master instromen op dit moment. Op deze doelgroep zullen we dus ook expliciet focussen. Daarnaast hebben we een wachtlijst toegepast voor de opdrachten met betrekking tot bouwfysica, zodat we het aantal opdracht die we aanbieden reĂŤel kunnen houden. Architectuuropdrachten juichen we vaak juist toe, omdat deze erg populair zijn onder de studenten. Vorig jaar is de Bouwkundewinkel overgestapt op het Bachelor College en de Graduate School. Waar we ons voorheen alleen op Masterstudenten hebben gericht, zijn we nu ook op zoek naar Bachelor studenten die opdrachten willen uitvoeren voor de Bouwkundewinkel. Voortaan bieden we de opdrachten aan per kwartiel en voor 5 studiepunten. Ook bieden we nog steeds opdrachten aan voor studenten uit de oude fase van de master. De integratie naar het nieuwe systeem gaat goed. Elk kwartiel hebben we volop inschrijvingen en zijn voornamelijk de architectuuropdrachten snel vol. Vanwege de juiste hulpmiddelen, zoals de aangepaste studiewijzer en studentenguide, is het duidelijk voor de studenten en docenten wat er van ze wordt verwacht. In de afgelopen jaren heeft er een verbreding plaatsgevonden in het type van de aanvragen. In de opdrachten worden steeds meer facetten van de studie Bouwkunde belicht. Dit is een ontwikkeling die wij toejuichen, aangezien daardoor studenten van verschillende richtingen de mogelijkheid wordt geboden praktijkervaring op te doen. Ook bieden sommige projecten de kans om via media-uitingen de Bouwkundewinkel te profileren en daardoor een bredere doelgroep te bereiken.

4


4 Werkzaamheden en activiteiten 4.1 Beschrijf in dit onderdeel de specifieke werkzaamheden of activiteiten die uw instelling uitvoert of zal uitvoeren. De Bouwkundewinkel in het algemeen behoort tot de WetenschapsWinkels verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Wij helpen groeperingen en individuen die problemen of vragen hebben op bouwkundig gebied, maar niet over de financiële middelen beschikken om een regulier adviesbureau of architectenbureau in te schakelen. Onze doelgroep bestaat dan ook voornamelijk uit huurders, bewonersgroepen, non-profit instellingen en verenigingen. De winkel wordt bemand door vier studenten en begeleid door een medewerker van de faculteit Bouwkunde, dit zijn de winkeliers. Wij plaatsen de aanvragen in het onderwijs van de faculteit Bouwkunde. Daarbij wordt de student die een aanvraag gaat uitvoeren tijdens zijn project begeleid door een docent binnen de faculteit en een medewerker van de winkel. De studenten gaan doorgaans op bezoek bij de aanvragers en bespreken het bouwkundig probleem. Vervolgens wordt op een wetenschappelijke wijze het probleem onderzocht. Het eindproduct van de studenten, in bijna alle gevallen een verslag, wordt opgestuurd naar de aanvrager. Hierbij kan de winkel rekenen op de medewerking en ondersteuning van de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. De Bouwkundewinkel heeft zoals eerder vermeld vier winkeliers en één begeleider. Zij runnen samen de gehele bouwkundewinkel. De functieverdeling is als volgt: Anouk van Otterlo als voorzitter, Mark van Esdonk als secretaris, Lineke van der Wal als PR-medewerker en Renée Thierij als winkelier. Daarnaast hebben we nog een onafhankelijk bestuur die onze stichting beheert, wat beter wordt toegelicht in punt 5. De winkelier met de voorzittersfunctie van de Bouwkundewinkel (in dit geval Anouk) is altijd de secretaris van het bestuur van Stichting Steun. Belangrijk in deze rolverdeling is het feit dat de Bouwkundewinkel een horizontale organisatiestructuur heeft. De opdrachten, ook wel aanvragen genoemd, en de daarbij behorende activiteiten worden door alle winkeliers uitgevoerd. De PR-medewerker is actief betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het PR-beleid. De voorzitter en secretaris hebben globaal gezien een ordenende functie, waarbij het van belang is dat de Bouwkundewinkel als zodanig kan blijven functioneren. Een winkelier is volledig toegespitst op het afhandelen van opdracht van het begin tot het eind. Vanuit de faculteit is een medewerker betrokken bij de voortgang en vergaderingen van de bouwkundewinkel.

5


5 Bestuur 5.1 Beschrijf in dit onderdeel de bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden, bijvoorbeeld: • Voorzitter: Floor van Schie Gerard Verschuren • Penningmeester: • Secretaris: Anouk van Otterlo 5.2 Geef in dit onderdeel weer wat het beloningsbeleid inzake het bestuur (of beleidsbepalende orgaan is). Het bestuur van de stichting is volledig vrijwillig. Er wordt dus geen beloning uitgekeerd. Ook geen vacatiegelden of onkostenvergoedingen. 5.3 Optioneel: geef indien van toepassing, een beschrijving van de rol van de Raad van Toezicht. We hebben een Raad van Toezicht in de vorm van een Begeleidingscommissie. Zij kijken jaarlijks wat de huidige procedure is en toetsen deze aan de lange termijn doelstellingen. Mochten deze niet goed genoeg overeen komen, kunnen zij invloed uitoefenen op de procedures. 5.4 bevestig dat (statutair) geregeld is dat een ander natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. Beschrijf ook hoe dat in de dagelijkse praktijk is geborgd (functiescheiding, handelingsbevoegdheden, evt. verwijzing naar beschrijving interne organisatie, huisreglement) We zijn een zelfstandige vereniging met een eigen onafhankelijk bestuur waardoor het niet mogelijk is voor een persoon om te beschikken over het vermogen van de instellingen alsof het zijn eigen vermogen is. Dit staat vastgelegd in onze statuten.

6


6 FinanciĂŤle gegevens 6.1 Neem in dit onderdeel een zo gedetailleerd mogelijk cijfermatig overzicht op van alle inkomsten en uitgaven, te weten een begroting of meerjarige prognose. De Bouwkundewinkel Eindhoven wordt grotendeels gefinancierd door de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Het beschikbaar gestelde budget wordt ondergebracht op een kostenplaatsnummer waar de Bouwkundewinkel toegang tot heeft om haar kosten onder te brengen. Daarnaast heeft de Bouwkundewinkel Eindhoven binnen Stichting Steun een plaats om tegoeden en reserveringen onder te brengen. Dit heeft tot gevolg dat er twee realisaties en begrotingen aanwezig zijn in dit beleidsdocument.

Kostenplaats Overzicht realisatie 2016 en begroting 2017

Begroting 2016

Realisatie 2016

Begroting 2017

Baten Centrale middelen Stagevergoeding Stichting Steun

10000 0 4070

10000,00 0,00 3523,00

10000 0 3640

Totaal

14070

13523,00

13640

Kosten Loonkosten

12300

12133,52

12200

Subtotaal

12300

12133,52

12200

500 100 50 100 50 20 100 50 250 50 100 400

292,80 257,77 0,00 5,50 0,00 2,70 91,63 0,00 235,95 47,31 0,00 455,85

500 300 0 50 50 20 100 20 250 50 100 500

1770

1389,51

1440

14070 0

13523 0

13640 0

Representatie- en promokosten Drukkosten Printkosten Reiskosten Kantoorartikelen Koffiekosten Telefoonkosten Materiaalkosten Websitekosten Diversen Onvoorzien Beleidskosten Subtotaal Totaal Baten - Kosten

Uitleg bij de verschillende posten op de volgende pagina.

Centrale middelen De Bouwkundewinkel ontvangt jaarlijks een bedrag van de faculteit op het kostenplaatsnummer. Met deze middelen kunnen een substantieel deel van de kosten gedekt worden die de Bouwkundewinkel maakt. 7


Stichting Steun Er is in 2007 overeengekomen dat Stichting Steun garant staat voor het bedrag dat een vierde winkelier kost. Aan het einde van het boekjaar wordt opgemaakt welk bedrag het kostenplaatsnummer tekort komt voor deze extra winkelier. Dit verschil wordt in het nieuwe jaar opgeheven door eigen financiÍle middelen in Stichting Steun. Loonkosten De medewerkers van de Bouwkundewinkel krijgen maandelijks een vergoeding voor hun werkzaamheden. Representatie- en promokosten Om de naamsbekendheid van de Bouwkundewinkel te vergroten, wordt jaarlijks veel aandacht besteed aan promotie. Kosten voor het drukken van dit promotiemateriaal wordt gefinancierd van de kostenplaats. Daarnaast vallen onder deze post ook de printkosten van postermateriaal en de kosten van relatiegeschenken. Drukkosten Iedere aanvraag wordt bij de Bouwkundewinkel afgerond met een brief of een rapport. De kosten die gemaakt worden voor het printen en inbinden hiervan worden gefinancierd van de kostenplaats. Printkosten Het eventueel opwaarderen van de printpas, zodat we agenda’s notulen en ander printmateriaal op de lokale printers in Vertigo kunnen printen. Reiskosten De gemaakte kosten voor het bezoeken van aanvragers kan door de studenten gedeclareerd worden, mits het om het vervoeren van meetapparatuur gaat. De medewerkers van de Bouwkundewinkel moeten hiervoor toestemming geven aan de student. Kantoorartikelen Voor de werkzaamheden van de Bouwkundewinkel worden een aantal algemene kosten gemaakt. Het grootste gedeelte van deze overheadkosten wordt besteed aan kantoorartikelen. Koffiekosten In 2005 is voor de koffieautomaten een kaartsysteem ingevoerd, waardoor de Bouwkundewinkel zelf de kosten voor gebruik van de koffieautomaat moet betalen. Telefoonkosten Onder de telefoonkosten vallen de kosten van de telefoongesprekken die ten behoeve van de werkzaamheden van de Bouwkundewinkel worden gevoerd. Materiaalkosten Voor ontwerpprojecten is het van belang dat het resultaat op professionele wijze gepresenteerd wordt. Indien de Bouwkundewinkel het noodzakelijk acht dat de uitvoerende student voor de presentatiemaquette zelf materiaal aanschaft, wordt dit materiaal door de Bouwkundewinkel vergoed. Diversen Onder de post diversen vallen onder andere de cadeautjes die winkeliers krijgen als ze weggaan bij de Bouwkundewinkel. Onvoorzien 8


Voor de post onvoorzien is een bedrag gereserveerd van 5 procent van de additionele posten op de begroting naast de loonkosten van de winkeliers. Beleidskosten Er worden beleidsavonden en de jaarvergadering georganiseerd.

Rekening Stichting Steun Overzicht realisatie 2016 en begroting 2017 Begroting 2016

Realisatie 2016

Begroting 2017

Baten Sponsorgelden Inschrijfgelden Extra verslagen Donaties Rente

2000 1000 0 10 50

2000 2470 66,97 10 72,44

2000 1500 50 10 80

3060,00

4619,41

3640,00

3600,00

3541

3600,00

Totaal

3600,00

0

3600,00

Baten - Kosten

-540,00

+1078,41

+40

Totaal Kosten Loonkosten

De baten die overblijven, worden toegevoegd aan ons stamvermogen op de stichting, bedoeld voor continuĂŻteitsdoeleinden. Zie punt 6.2. voor uitgebreidere toelichting. Uitleg bij de verschillende posten:

Sponsorgelden Aangezien in het verleden het budget van de faculteit sterk is verlaagd, is ervoor gekozen sponsoren aan te trekken. Van deze sponsorgelden wordt momenteel de promotiekosten betaald. Inschrijfgelden De Bouwkundewinkel vraagt voor elke aanvraag 15 euro inschrijfgeld. Er is voor gekozen inschrijfgeld te vragen om ervoor te zorgen dat alleen serieuze aanvragen binnenkomen. Daarnaast dienen aanvragen van particulieren een bedrag van â‚Ź200 over te maken voordat ze het eindverslag ontvangen. Donaties De Bouwkundewinkel ontvangt jaarlijks donaties van mensen die tevreden zijn over het werk van de Bouwkundewinkel of van mensen die de winkel een warm hart toedragen. Rente Jaarlijks ontvangt de Bouwkundewinkel rente over het bedrag dat op de rekening van Stichting Steun staat.

9


Loonkosten Er is een bedrag gereserveerd om een extra winkelier vanuit ons budget bij Stichting Steun te betalen aan kostenplaats. Het verschuldigde bedrag aan kostenplaats zal worden overgemaakt vanuit stichting steun aan het begin van het nieuwe jaar.

6.2 Beschrijf in dit onderdeel in algemene zin eventuele bijzonderheden inzake het verkrijgen van inkomsten of doen van uitgaven. Vermeld tevens voorgenomen voorzieningen en/of reserveringen, met name ook continuïteitsreserveringen en eventueel aan te houden stamvermogen. Doordat we de inmiddels de enige overgebleven wetenschapswinkel zijn op de TU/e (Technische Universiteit Eindhoven) en de meeste gestopte wetenschapswinkels in hun statuten hadden staan dat ze in geval van opheffing hun bijdrage moesten nalaten aan een soortgelijke instelling, hebben we een stamvermogen opgebouwd. Dat geldbedrag dat op momenteel op onze stichtingsrekening staat is bedoeld voor continuïteitsdoeleinden. Dat wil zeggen, in geval van opheffing, gebruiken we dit geld om alle projecten en processen naar behoeve af te kunnen wikkelen. Dit bedrag wordt dus niet gebruikt voor uitgaven, tot een eventuele afwikkeling/opheffing zich voordoet. Tot slot:

We hebben geen meerjarige prognose in cijfers. Maar om onze continuïteit te waarborgen, kunt u de afgelopen jaarbegrotingen en realisaties vinden in de bijlage. Verder is dit beleidsplan een samenvatting van ons 36 pagina lange jaarverslag. Onze jaarverslagen met daarin nog aanvullende informatie over de projecten, klantenevaluaties, aanvraagprocedure, en werknemers zijn gepubliceerd en te vinden op: http://www.bouwkundewinkel.nl/wat-doen-wij/jaarverslag/

10


7. Bijlage Kostenplaats Overzicht realisatie 2015 en begroting 2016 Begroting 2015

Realisatie 2015

Begroting 2016

Baten

Centrale middelen Stagevergoeding Stichting Steun Totaal

10000 0

2486,17 11.376,00

10000 0

4420

0

4070

14420,00

13862,17

14070

12300

11376,00 790,56

11500 800

12300,00

12166,56

12300,00

1000 50 150 0 100 50 20 150 100 100 100 100 200

969,78 88,72 0 0 27,29 22,97 4,95 97,45 0 235,95 36,85 0 211,65

500 100 50 0 100 50 20 100 50 250 50 100 400

2120,00

1695,61

1770,00

14420,00

13862,17

14070

0,00

0,00

0,00

Kosten Loonkosten Vergoeding VGZ Subtotaal (1) Representatie- en promokosten Drukkosten Printkosten Portokosten Reiskosten Kantoorartikelen Koffiekosten Telefoonkosten Materiaalkosten Websitekosten Diversen Onvoorzien Beleidskosten Subtotaal (2) Totaal

Baten - Kosten

11


Rekening Stichting Steun Overzicht realisatie 2015 en begroting 2016 Begroting 2015

Realisatie 2015

Begroting 2016

Baten Sponsorgelden Inschrijfgelden Donaties Rente Totaal

1500 500 0 200

2000 1115 0 138,80

2000 1000 10 50

2200,00

3253,80

3060,00

3600

0

3600,00

3600,00

0

3600,00

-1400,00

+3253,80

-540,00

Kosten Loonkosten Totaal Baten - Kosten

De baten die overblijven, worden toegevoegd aan ons stamvermogen op de stichting, bedoeld voor continuĂŻteitsdoeleinden. Zie punt 6.2. voor uitgebreidere toelichting.

12


Kostenplaats Overzicht realisatie 2014 en begroting 2015 Begroting 2014

Realisatie 2014

Begroting 2015

Baten

Centrale middelen Stagevergoeding Stichting Steun Totaal

10000 0

10000 0

10000 0

5264

3473,12

4420

15264,00

13473,12

14420,00

12264

12228,96

12300

12264,00

1228,96

12300,00

1100 100 300 0 100 200 50 200 100 400 100 150 200

790,47 40,99 0 3,84 42,80 10 4,40 127,28 24 0 119,80 0 80,58

1000 50 150 0 100 50 20 150 100 100 100 100 200

3000,00

1244,16

2120,00

15264,00

13473,12

14420,00

0,00

0,00

0,00

Kosten Loonkosten

Subtotaal (1) Representatie- en promokosten Drukkosten Printkosten Portokosten Reiskosten Kantoorartikelen Koffiekosten Telefoonkosten Materiaalkosten Websitekosten Diversen Onvoorzien Beleidskosten Subtotaal (2) Totaal

Baten - Kosten

13


Rekening Stichting Steun Overzicht realisatie 2014 en begroting 2015 Begroting 2014

Realisatie 2014

Begroting 2015

Baten Sponsorgelden Inschrijfgelden Donaties Rente Totaal

1500 210 0 175

2000 1175 200 210,31

1500 500 0 200

1885,00

3585,31

2200,00

5264

3473,12

3600,00

Kosten Loonkosten Totaal Baten - Kosten

5264,00

3473,12

3600,00

-3379,00

+112,19

-1400,00

De baten die overblijven, worden toegevoegd aan ons stamvermogen op de stichting, bedoeld voor continuĂŻteitsdoeleinden. Zie punt 6.2. voor uitgebreidere toelichting.

14