Page 1

Rhenen vogelenzang Do stedenbouw

november ‘10


rhenen vogelenzang 2

leeswijzer Het in dit boek gepresenteerde DO Stedenbouw (Definitief Ontwerp) voor Vogelenzang is het resultaat van een nauwe samenwerking van BDP Khandekar met de gemeente Rhenen, Fortress, Van Wijnen en Bouwfonds Ontwikkeling als gedelegeerd ontwikkelaar. Het betreft een verdere uitwerking van de eerder opgestelde Stedenbouwkundige Visie ( juli 2007) en het VO Stedenbouw. Het VO Stedenbouw is in mei 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Naar aanleiding van een discussie over de kwaliteit van de sociale woningbouw en de variatie van woningtypologieĂŤn in het sociale segment is het stedenbouwkundig ontwerp met name op dit gebied nader uitgewerkt en verfijnd.

rhenen vogelenzang

Tevens heeft nader onderzoek uitgewezen dat door sterke schommelingen van de waterstanden in de plas, drijvende woningen technisch en financieel niet haalbaar zijn. De woningen liggen daarom in het talud. Voor het hele plan zijn in samenwerking met Witteveen + Bos en de landschapsarchitecten van BDP Khandekar de hoogtes van de plateaus, de hoogteligging van de woningen en de taluds van de steile hellingen en de plasrand nader uitgewerkt. Het DO Stedenbouw vormt samen met het Beeldkwaliteitplan (maart 2008) het kader voor de realisatie van de nieuwe woonwijk Vogelenzang. Het Beeldkwaliteitplan dient met name ter inspiratie van architecten en landschapsarchitecten en als toetsingskader voor de welstand en de supervisor. Het DO Stedenbouw geeft helder inzicht in structuur, verkaveling, programma en parkeeroplossingen. Tevens wordt nader ingegaan op de specifieke kwaliteit van de verschillende plandelen.


5

6 8 10

de locatie transformatie inleiding

do stedenbouw

13

14 16 18 20 22 24 26 28 30

do stedenbouw programma parkeren poortgebouw wonen aan de uitwaarden bouwvelden plantsoenwoningen gestapelde woningen oeverwoningen

inhoudsopgave

inleiding

rhenen vogelenzang

3


inleiding


de locatie 6

rhenen vogelenzang


Tevens is er vanaf de brug over de Nederrijn uitzicht op de locatie. De invulling van het plangebied zal dan ook in grote mate het beeld van Rhenen beïnvloeden. De steile beboste hellingen en de heldere plas maken deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Maar één derde van de locatie wordt als woonwijk ingericht. Het stedenbouwkundig ontwerp zorgt voor een reïntegratie van de twee afgegraven plateaus in het heuvelachtige landschap. De aanleg van terrassen zorgt voor een geleidelijke overgang vanaf de steile beboste hellingen naar de uiterwaarden en vanaf de hoger gelegen entree van de wijk richting het centrale groene gebied en de plas. Op deze manier wordt het zicht vanaf de wijk op de Rijn, de plas en de heuvels versterkt. Met de invulling van Vogelenzang wordt het panorama van Rhenen langs de Nederrijn op een soepele manier afgerond.

zicht op Nederrijn en Rijnbrug

De locatie

De locatie Vogelenzang heeft een grote landschappelijke waarde. Door de ligging aan de abrupte overgang van de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug naar de uiterwaarden en de Nederrijn kent het gebied aanzienlijke hoogteverschillen. De bosrijke hellingen, de heldere plas en de Nederrijn vormen een unieke landschappelijke omgeving.

zicht op de plas

luchtfoto plangebied

rhenen vogelenzang

7


transformatie 8

< 1905

1905-2001

steile beboste hellingen aan de Nederrijn

zandwinning en kalkzandsteenproductie

2011

>2011

aanleg van een nieuwe terrassenstructuur

wonen en natuur vormen een harmonieus geheel

rhenen vogelenzang


Sinds 1900 was eerst de fabriek L. de Ridder en later de fabriek Vogelenzang actief in de productie van kalkzandsteen. Voor het benodigde zand werd een deel van de Grebbeberg afgegraven en ontstond de huidige zandwinplas. Pas in 2001 heeft de laatste kalkzandsteenfabriek de poorten gesloten. De fabrieken hebben in belangrijke mate de morfologische structuur van de locatie en daarmee het panorama van de stad Rhenen bepaald. Hoewel een decennia durende zandwinning geleid heeft tot het verwoesten van het heuvelachtige landschap, is er wel een fraaie plas ontstaan. Het kalkrijke milieu met voedselarme kwel, schrale plaatsen en stenige zandhellingen, hellingbossen

en de plas in de directe omgeving van Rijn en de Utrechtse Heuvelrug geven het gebied ecologische betekenis. Het gebied is bijzonder rijk aan gradiĂŤnten en natuurlijke dynamiek. De herinrichting van Vogelenzang biedt de kans om een bestaand knelpunt in de migratie tussen Veluwe en Heuvelrug via de Rijnoevers op te heffen. Tevens kan de relatie tussen het rivierdal en de aangrenzende natuurterreinen op de hogere gronden worden verbeterd. Langs de uiterwaarden wordt een ecologische verbindingszone ingericht.

historische postkaart - industrieel verleden

ontbrekende ecologische verbindingen

transformatie

De locatie Vogelenzang kent een rijk industrieel verleden. In 1886 werd de spoorlijn Amersfoort â&#x20AC;&#x201C; Kesteren geopend. Een tweede belangrijke historische verbinding vormde de in 1887 geopende tramlijn Utrecht â&#x20AC;&#x201C; Arnhem. Deze tramlijn liep via het huidige fietspad langs de voet van de Grebbeberg. Het huidige Connexxionterrein was in die tijd in gebruik als tramremise.

ecologische verbindingszone Vogelenzang

migratieroute voor het edelhert

rhenen vogelenzang

9


ofd

informele wandelroute langs de plas

uit

ing

tal

ud

en

-

lager middengebied

ran

d

principe - ontsluiting

terp

principe - hoogteverschillen

hellingen blijven vrij van bebouwing

groen e verb in door de wij dingen k uiterwaarden

als

ingen

ra

losse bebouwing

hemelwaterinfiltra tie

groen talud

bouwvelden losse bebouwing

* n.a.v. een motie in de raad worden de mogelijkheden voor woningbouw aan/op de westrand van de plas onderzocht

principe - groenstructuur

10

rhenen vogelenzang

principe - bebouwingstructuur

rwon

une

oeve

fiets pa onts d luitin gC

oplopende terrassen

oplopende terrassen

jn

on tsl

zic ht li

ho

ca ro lam ut it ei e t

ontwerpprincipes

voetpad naar hooger liggende bebouwing


Ontsluiting De nieuwe wijk krijgt één toegang voor de auto vanaf de Zwarte Weg. De hoofdontsluiting loopt via het voormalige Connexxionterrein en overbrugt geleidelijk het hoogteverschil tussen de Zwarte Weg en Vogelenzang. Hier takt een viertal woonstraten aan op de hoofdontsluiting. Door deze heldere opzet ontstaan zichtrelaties vanuit de woonstraten naar de beboste hellingen en de plas. De hoofdontsluitingsweg biedt al vanaf de ingang naar de wijk uitzicht op de plas, gecombineerd met doorzichten naar de Nederrijn. De straat langs de westelijke plasoever verbindt de woonstraten onderling en is tegelijkertijd een aantrekkelijke wandelroute. Deze wordt in de vorm van een onverhard pad voortgezet langs de noordelijke plasoever en biedt aansluiting op de Grebbeweg en de wandelroutes op de Grebbeberg. De Cuneralaan wordt als langzaam verkeersroute

ingericht. De huidige ontsluiting van de Cunerafabriek via de Cuneralaan blijft gehandhaafd en wordt zodanig aangepast dat deze route ook bij hoogwaterstand toegankelijk blijft. Groenstructuur Bij de herontwikkeling van het gebied tot woningbouwlocatie dient voornamelijk met de reeds aanwezige hoogwaardige natuur rekening te worden gehouden. Tevens zal er langs de plas, de zandrug en de uiterwaarden een ecologische verbindingszone gerealiseerd worden. In het te bebouwen deel van het plangebied is een centrale zone voor een groene invulling gereserveerd. Door dit gebied verlaagd aan te leggen ontstaat een ruimtelijke relatie en geleidelijke overgang naar de plas. Bebouwing De bebouwingsstructuur is afgeleid van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten. De vier bouwvelden op het terrein Vogelenzang kennen een duidelijke oostwest-oriëntatie. Hierdoor ontstaat in de straatjes een zichtrelatie met de plas en zullen ook de beboste hellingen overal in de wijk ruimtelijk beleefbaar zijn. Aan de voet van de steile hellingen en langs de uiterwaarden is voor een lossere invulling gekozen. Hierdoor ontstaan doorzichten vanuit de wijk naar de groene omgeving en informele groene ruimtes en routes tussen de bebouwing. Alleen de bebouwing aan de Zwarte Weg zal een duidelijke rand gaan vormen. Dit is noodzakelijk om de rest van het plangebied af te schermen van de geluidsbelasting door de Lijnweg.

ontsluitingsstructuur: zicht op de hellingen

hoogteverschillen: beleefbaar maken

groenstructuur: aansluiten op de omgeving

ontwerpprincipes

Terrassen introduceren In de stedenbouwkundige visie is de doelstelling geformuleerd om lichte hoogteverschillen in de vorm van terrassen in het gebied te introduceren. Het gebied van de voormalige fabriek Vogelenzang wordt hiervoor gedeeltelijk opgehoogd. Het plateau van de voormalige busremise wordt juist gedeeltelijk afgegraven om een geleidelijke overgang naar het lager gelegen terrein Vogelenzang te realiseren. Door het introduceren van hoogteverschillen in het terrein ontstaan bijzondere ruimtelijke kwaliteiten en interessante mogelijkheden voor de architectonische invulling.

bebouwingsstructuur: wonen in het groen

rhenen vogelenzang

11


do STEDENBOUW


Do stedenbouw 14

rhenen vogelenzang


do stedenbouw

Het stedenbouwkundig ontwerp voor Vogelenzang vormt een vertaling van de tijdens de visievorming vastgestelde ontwerpprincipes en de wensen ten aanzien van de programmatische invulling van Vogelenzang naar een verkavelingsplan.

Ook al bestaan er in de omgeving en op de locatie grote hoogteverschillen, in het ontwerp is er rekening mee gehouden dat alle woningen voor mindervaliden toegankelijk zijn. Het plantsoen zal als verblijfsgebied voor jong en oud worden ingericht en vormt het hart van de wijk.

De stedenbouwkundige opzet is erop geĂŤnt de natuurlijke kwaliteiten van het plangebied optimaal te benutten en te versterken. Door in het plangebied opnieuw een structuur van terrassen te introduceren zal het gebied zich op een natuurlijkere manier in het landschap gaan voegen en beter aansluiten op het panorama van Rhenen. Door lage en losse bebouwing aan de rand van de wijk langs de uiterwaarden ontstaat het beeld van een groene wijk en een soepele overgang naar de natuurlijke omgeving. Licht gebogen ontsluitingswegen zorgen voor een informeel karakter van de wijk. Om een hoge architectonische kwaliteit te waarborgen is tevens een Beeldkwaliteitplan opgesteld, waarin de spelregels voor zowel de architectuur als ook de inrichting van de openbare ruimte omschreven zijn. Een kleurenpalet van zachte, natuurlijke kleuren voor de materialisatie zorgt ervoor, dat de wijk zich harmonieus in de groene omgeving zal voegen. impressie: doorzichten op de Nederrijn

rhenen vogelenzang

15


programma sociale appartementen sociale rijwoningen twee-onder-ĂŠĂŠn kap woningen vrijstaande woningen luxe appartementen vrije sector rijwoningen plantsoenwoningen oeverwoningen

16

rhenen vogelenzang


Ongeveer 37% van het totale woonprogramma wordt in de sociale sector gerealiseerd. Binnen deze categorie is een verdeling van circa 50% appartementen en 50% grondgebonden woningen aangehouden. De grondgebonden woningen genieten van het uitzicht op de uiterwaarden of beschikken over een eigen tuin. In het poortgebouw kunnen circa 24 appartementen in de zorgsector worden gerealiseerd. Hierbij aansluitend kunnen er maatschappelijke (zorg-) functies in de plint worden gerealiseerd. Dit sluit goed aan bij de maatschappelijke (zorg-)functies die in de plint gerealiseerd zullen worden. Appartementen Het merendeel van de appartementen is in het poortgebouw gelegen en wordt in de sociale sector gerealiseerd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een beperkt aantal luxe appartementen als accentbebouwing op bijzondere plekken in de wijk te ontwikkelen.

Rijwoningen Aan de ingang naar de wijk zijn vijf rijtjes in het groen dwars op de Rijn en de uiterwaarden gesitueerd. Deze woningen hebben geen tuin maar genieten vanuit de terrasjes van het uitzicht op de Rijn. Hier zullen zowel starterswoningen in de sociale sector als ook vrije sector woningen gerealiseerd worden. Tevens bestaan de westelijke koppen van de bouwvelden uit rijwoningen. Deze rijwoningen met tuin worden als starterswoningen uitgevoerd. Plantsoenwoningen In het plantsoen worden 15 woningen in de vrije sector gerealiseerd. Deze kunnen als korte rijtjes of als 2-onder-1-kap-woningen worden uitgevoerd. De woningen hebben terrassen op zuid die direct grenzen aan het plantsoen.

2-onder-1-kap-woningen Deze woningen bevinden zich in de bouwvelden. Door het toepassen van deze typologie en de licht gebogen rooilijn met verspringingen ontstaat een speelse en losse opzet. Voortuinen en taluds zorgen voor een groene uitstraling van de smalle woonstraatjes. Vrijstaande woningen Deze woningen worden aan de buitenranden van de wijk gerealiseerd. Op deze manier ontstaat een soepele overgang van bebouwd gebied naar de natuurlijke omgeving. Tevens profiteren deze woningen van het uitzicht op de Nederrijn en de plas.

programma

Vogelenzang vormt de laatste grotere inbreidingslocatie in Rhenen. Een goed afgestemde programmatische invulling van de locatie is dan ook van groot belang voor de huisvestingsmogelijkheden binnen de gemeente. Daarom voorziet het stedenbouwkundig plan in een gevarieerd aanbod aan woningtypologieĂŤn.

Rhenen Vogelenzang DO Stedenbouw

pa

so ap rij be

woningprogramma appartementen rijwoningen in het groen rijwoningen met tuin rijwoningen in het groen plantsoenwoningen appartementen 2-onder-1 kap woningen vrijstaande woningen oeverwoningen totaal: totaal aantal woningen in plangebied:

50 26 16 14 15 21 52 33 10 237

m

vr

To

pp op in

237

op

rhenen vogelenzang

17

to

*e


parkeren parkeren op maaiveld parkeren onder een dek parkeren op eigen terrein - 2/1 kap parkeren op eigen terrein - vrijstaand

18

rhenen vogelenzang


Parkeernorm: Sociale woningen: 1,5pp/woning Begeleid wonen: 0,5pp/woning Vrije sector woningen: 2pp/woning Waarvan: 0,3pp/woning voor bezoekers Bij de vrijstaande woningen worden twee parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. Bij 2/1-kap woningen dient minimaal één parkeerplaats per woning op eigen terrein gemaakt te worden. Bij de vrije sector appartementen worden twee parkeerplaatsen en bij de sociale appartementen één parkeerplaats per appartement in een gebouwde parkeervoorziening gerealiseerd. Het benodigde aantal parkeerplaatsen dient per bouwveld te worden opgelost.

parkeerbalans sociale woningen appartementen rijwoningen begeleid wonen

norm

aantal

pp benodigd

1,5 1,5 0,5

26 42 24

39 63 12

maatschappelijke voorzieningen

2

300m² bvo

6

vrije sector woningen

2

145

290

op eigen terrein

vrijstaande woningen: twee parkeerplaatsen op eigen terrein

410

Totaal aantal pp benodigd: pp in plangebied op maaiveld in gebouwde voorziening

2/1-kap-woningen: één parkeerplaats op eigen terrein

parkeren

Een van de randvoorwaarden bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan voor Vogelenzang was het realiseren van een autoluwe wijk. Auto’s mogen het beeld van de wijk niet domineren. Er is daarom getracht om zoveel mogelijk gebouwde parkeervoorzieningen in de hoogteverschillen te integreren en parkeerplaatsen op maaiveld in parkeerkoffers te bundelen. Op een aantal plekken is parkeren in het wegprofiel geïntegreerd. Hier worden parkeervakken afgewisseld met bomen.

poortgebouw vrije sector app.* 2-onder-1 kap vrijstaand* oeverwoningen*

191 52 42 52 66 20

1pp/kavel 2pp/kavel 2pp/kavel

423

totaal aantal pp * extra: 0.2pp bezoekersparkeren op maaiveld

12,8

rijwoningen: haaks parkeren op maaiveld

rhenen vogelenzang

19


poortgebouw 20

rhenen vogelenzang


situatieschets 1 : 500

In verband met het geluid zal het poortgebouw een stedelijke, meer gesloten gevel langs de Zwarteweg krijgen. Door het toepassen van verschillende materialen, gevelindelingen en kapvormen ontstaat toch een gevarieerd geheel. De oostzijde van het blok is geluidsluw. Hier kan een gevel met een meer open karakter ontstaan met balkons en terrasjes gericht op de plas en de Nederrijn.

soen en naar de plas. Dit verhoogt de complexiteit van de bouwopgave, maar biedt tegelijkertijd de kans om parkeren op een goede manier op te lossen. Door de hoogteligging van het gebouw bestaat de mogelijkheid om op maaiveld te parkeren en het poortgebouw met de aangrenzende rijwoningen via een dek te verbinden. Dit dek verbindt het Grebbekwartier met de nieuwe woonwijk en de uiterwaarden. Het dek kan als gemeenschappelijke verblijfsruimte voor de bewoners worden ingericht.

referentiebeeld: stedelijke allure aan de Zwarteweg

Door de ligging aan de entree naar de wijk is het poortgebouw de ideale plek om een beperkt programma aan maatschappelijke voorzieningen te huisvesten. Tevens zullen in dit gebouw appartementen voor een begeleide woonvorm gerealiseerd kunnen worden.

poortgebouw

De uitstraling van het poortgebouw is in grote mate bepalend voor de uistraling van de wijk. Het gebouw vormt de ingang naar de wijk en is het gezicht van de wijk richting de Lijnweg. Het gebouw is voor de wijk zelfs van cruciaal belang. Door de hoogteligging van de Lijnweg vormt het poortgebouw een optimale afscherming voor het geluid afkomstig van de Lijnweg. De geluidsbelasting op de gevel is op de onderste verdiepingen lager dan op de hogere verdiepingen. Een opening op de begane grond en de eerste verdieping vormt daardoor nauwelijks een belemmering voor de geluidsafschermende werking.

typologieverkenning

impressie: ontwerpstudie poortgebouw, MIX architecten

Kenmerkend voor de directe omgeving van het poortgebouw zijn flinke hoogteverschillen. Zo loopt de Zwarteweg relatief steil af richting de Nederrijn. Tevens zorgt de hoofdontsluiting van Vogelenzang voor een geleidelijke overgang richting het lager gelegen terrein rondom het plantcollage: poortgebouw met uitzicht op de steile hellingen

rhenen vogelenzang

21


22 rhenen vogelenzang

wonen aan de uiterwaarden


De woningen hebben ruime terrassen aan het groen. Het ontwerp van de woningen, de terrassen, lage erfafscheidingen aan het groen en bergingen tussen de terrassen vormen een integrale ontwerpopgave voor de architecten. Door de ligging aan de uiterwaarden is een hoogwaardige uitstraling zowel aan de straat- als ook aan de achterzijde van de woningen van groot belang. Hoogteverschillen in de openbare ruimte kunnen worden benut om de privacy van de terrassen te verhogen. De hoogteverschillen zullen samen met een gevarieerde beplanting doelgericht worden ingezet om een goede zonering en gebruik van het gebied te bevorderen. De groene tussenruimtes kunnen gezamenlijk met de toekomstige bewoners worden ingericht. Op deze manier kan de inrichting op de daadwerkelijke wensen en behoeftes van de bewoners worden afgestemd.

impressie: groen ruimtes aan de uiterwaarden

sfeerbeeld: terrasje aan het groen

wonen aan de uiterwaarden

De woningen in dit plandeel genieten van het uitzicht op de Nederrijn. Groene vingers tussen de bebouwing vormen een directe overgang van het plangebied naar de uiterwaarden. Op deze manier ontstaat ook vanaf de hoofdontsluitingsweg uitzicht op Nederrijn en uiterwaarden.

impressie: rijwoningen aan de uiterwaarden

rhenen vogelenzang

23


bouwvelden 24

rhenen vogelenzang


Door de bebouwing langs de Nederrijn laag te houden wordt het beeld van de oplopende terrassen versterkt. Tevens kent deze rand een losse invulling, waardoor een soepele overgang van de groene uiterwaarden naar de wijk ontstaat. De bouwhoogte is maximaal twee bouwlagen met een bewoonbare kaplaag. Langs de helling in het westen worden duidelijke koppen gerealiseerd. Deze bestaan uit rijwoningen met een verspringende rooilijn. Aan de plas zijn met name vrijstaande woningen gesitueerd. Zo neemt de dichtheid van west naar oost en van noord naar zuid af. Om een monotone uitstraling te voorkomen lopen de straten in een flauwe bocht. De bebouwing volgt de lichtgebogen loop van de straten. De voorgevelzone wordt door een verspringende rooilijn gevarieerd. Langs de oost â&#x20AC;&#x201C; west gerichte woonstraatjes bestaat altijd zicht op de plas en op de steile hellingen.

Alle woningen hebben voortuinen. Op deze manier ontstaat een groene uitstraling in de smalle woonstraatjes. De bebouwing aan de noordzijde van de weg staat op het hoger gelegen bouwveld. Zo ontstaat een asymmetrisch straatprofiel met voortuinen aan de zuidkant en taluds aan de noordkant. De hoogteligging van de bebouwing biedt aanleiding voor een bijzondere architectonische invulling en geĂŻntegreerde parkeeroplossingen.

referentiebeeld: bebouwing op een groen talud

bouwvelden

De stedenbouwkundige opzet voor Vogelenzang kenmerkt zich door de invulling met kleinschalige woningbouw. Aansluitend bij de langgerekte bebouwing van de historische stad op de helling langs de Nederrijn kent ook de opzet voor Vogelenzang een reeks van bouwvelden op oplopende terrassen. De bebouwing loopt parallel aan deze terrassen.

referentiebeeld: 2/1-kap-woningen met voortuinen

referentiebeeld: parkeren tussen hagen

rhenen vogelenzang

25


plantsoenwoningen 26

rhenen vogelenzang


Het plantsoen vormt het laagst gelegen deel van Vogelenzang. Hier zal dan ook bij een hevige regenbui water infiltreren. Vanwege de zandgrond zal er echter geen stilstaand water voorkomen. Het plantsoen mondt uit op de plas. Een trappartij en een lager gelegen vlonder bieden een directe aansluiting op het water en verhogen de belevingswaarde van de plas. referentiebeeld: terrasjes aan het groen

Door de centrale ligging in het plangebied heeft het plantsoen een belangrijke functie. Enerzijds ligt het plantsoen in het verlengde van de centrale ontsluitingsweg. Daardoor is er al vanaf de ingang naar de wijk zicht op het groen en op de daarachter gelegen plas en de steile hellingen. Tevens vormt het plantsoen een belangrijke recreatieve zone en ontmoetingsplek voor de wijk. Het zal dan ook als aantrekkelijke verblijfsplek voor jong en oud worden ingericht. Beplanting en hoogteverschillen kunnen voor een gevarieerd beeld zorgen en bieden ruimte voor interessante speelaanleidingen en een goede overgang tussen privĂŠ terrasjes en openbaar gebied.

referentiebeeld: een groene speelplek

plantsoenwoningen

Aan de noordzijde van het plantsoen zijn woningen gesitueerd. Op deze manier hebben alle woningen zongerichte terrasjes direct aan het groen. De bebouwing mag geen massale wand vormen. Doorzichten vanuit de in het aangrenzende bouwveld gelegen woningen naar het plantsoen zijn belangrijk. De bouwhoogte is ook hier maximaal twee bouwlagen met een bewoonbare kaplaag.

referentiebeeld: wonen aan het groen

rhenen vogelenzang

27


gestapelde woningen 28

rhenen vogelenzang


Door de footprint van de woningen beperkt te houden kunnen de gestapelde woningen op belangrijke plekken in het plangebied als accentbebouwing fungeren. De woningen genieten van bijzondere uitzichten op plas, plantsoen of Nederrijn. Alle gestapelde woningen liggen direct aan de voet van de steile hellingen. De hoogte van de hellingen is dusdanig dat de woningen niet met de nok over de bovenkant van de hellingen uitsteken. De hoogtewerking van de hellingen wordt door het bos nog versterkt. De gestapelde woningen zullen dan ook ruimtelijk ondergeschikt zijn aan de overweldigende groene randen van het plangebied. De ruimtes rondom de gestapelde woningen hebben een natuurlijke, groene uitstraling. Op deze manier wordt de relatie tussen de woonwijk en de groene hellingen versterkt. Tevens bestaat hier de mogelijkheid om speelaanleidingen in de taluds en aan de overgang naar het bos te realiseren.

referentiebeeld: appartementen in de helling

referentiebeeld: beboste hellingen domineren het beeld

gestapelde woningen

De hoogte en massa van de gestapelde woningen is beperkt. De woningen zijn maximaal drie lagen met een bewoonbare kaplaag hoog en kunnen op een parkeerdek gerealiseerd worden. Deze parkeerdeks worden in de taluds ge誰ntegreerd. Zo hoeft er geen verdiepte parkeervoorziening gebouwd te worden om parkeren aan het zicht te onttrekken.

referentiebeeld: variatie door balkons en terrassen

rhenen vogelenzang

29


oeverwoningen 30

rhenen vogelenzang


De oeverwoningen steken daarom op ruime hoogte over het talud uit. Zij genieten van een royaal uitzicht op de plas en de steile hellingen. Om de bebouwing goed in het relatief steile talud te verankeren zal een landhoofd als basis voor de bebouwing en voor de parkeerplaatsen worden aangelegd. Er bestaat de mogelijkheid om aanvullende functies onder het gebouw te realiseren. Daarbij valt te denken aan verdiept parkeren, bergruimte of een laag gelegen terras direct aan het water. De massa van de gebouwen dient echter beperkt te blijven. De oeverwoningen liggen direct aan de overgang van de woonwijk naar een hoogwaardig ecologisch systeem. Zij grenzen aan de rode contour die de bebouwingsgrens van Rhenen vormt. Bebouwing en terrasjes mogen niet over deze contour uitsteken. Plas en uiterwaarden maken deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Tevens vormt de westelijke plasoever de enige directe aansluiting van de nieuwe woonwijk op de plas. De doelstelling van het stedenbouwkundig ontwerp is het om de bijzondere kwaliteiten van de plas en de daarachter gelegen Grebbeberg in de hele wijk beleefbaar te maken. Daarom zijn ter hoogte van de woonstraatjes en aan het centrale plantsoen grotere openingen tussen de oeverwoningen aangehouden. Ook langs de weg is het de bedoeling dat wandelaars kunnen genieten van het uitzicht op de plas. Daarom is de maximale bouwhoogte twee lagen boven maaiveld. Er bestaat wel de mogelijkheid om het dak als terras toegankelijk te maken. Aan- en uitbouwen aan de zijkant van het hoofdvolume zijn niet wenselijk. Parkeren dient in het verlengde van het hoofdgebouw te worden opgelost en kan ook in het gebouw of in een carport worden opgenomen. De taluds tussen de woningen zullen op een natuurlijke manier worden ingericht. Op deze manier wordt de ecologische waarde en de belevingswaarde van de oeverzone verbeterd.

referentiebeeld: bouwen in hoogteverschillen

oeverwoningen

Een relatief steile oeverzone vormt de westelijke rand van de plas. In verband met grote schommelingen in de waterstanden van plas en Nederrijn mag bebouwing pas op een maaiveldhoogte van +11.60 m NAP gerealiseerd worden. Het gemiddelde waterpeil van de plas ligt echter op +6.00 m NAP.

referentiebeeld: royale buitenruimtes bieden uitzicht

principeprofiel: wonen aan de plas

rhenen vogelenzang

31


Brochure Definitief Stedebouwkundig Ontwerp  

Brochure defintief stedebouwkundig ontwerp project Vogelenzang in Rhenen

Advertisement