Page 1

C>:JL7DJLEGD?:8IKG>?:C7JG<!86GC>HH:A6C9:"76G:C9G:8=I ^h DeZc=j  kVc '+bVVgi %jjg &(#% &&#%%idi dji,! BZgWVj] ]i X 7VgZcYgZ

<G>?E

JL@6CH

::CB6A><:68I>:

@ddecjZZcYg^ZaVV\hZZZc\Zo^chldc^c\ ineZ6jhi^ckddg]ZiheZXiVXjaV^gZWZYgV\ kVcE',*#%%%!"k#d#c# ddg <ZhX]^`ik j^h Vc] `VciddgV

CJD;CDD>I IneZ6jhi^c ™ ™ ™ ™ ™ ™

;gVV^\Zh^ijZZgYZldc^c\Zc]ZWWZchX]^iiZgZcYj^io^X]idkZg]ZieVg`# @VkZahkVcXV#&(*b'idiXV#&*%b'# LddcdeeZgkaV`kVcXV#&+.b'# 6VcYZlZhio^_YZZZcgj^bWVa`dcZcVVcYZVX]iZgo^_YZZZcij^c# LddckZgY^Ze^c\/a^X]iZlddc`VbZgbZi\ZoZaa^\ZdeZcZZi`Zj`ZckVcXV#))b'!]VaZcid^aZi AV\Zg\ZaZ\Zcc^kd/\VgV\Z$WZg\^c\bZideV[hiVcYWZY^ZcWVgZ\VgV\ZYZjg!gj^bZlZg`"$ij^c" `VbZgkVcXV#'%b'!ZcigZZZcid^aZi# ™ 9ZWZ\VcZ\gdcY^hj^iZgbViZ\ZhX]^`ikddglZg`ZcVVc]j^h# ™ HaVVekZgY^Ze^c\/(haVVe`VbZghZcZZcXdbeaZiZWVY`VbZgbZil^iiZYZh^\cgVY^Vidg# ™ 6aaZldc^c\Zco^_cj^i\ZkdZgYbZi/iZ\ZalZg`!`aZjgl^i$\g^_hZchVc^iV^g!`aZjgl^i#

Informatie en verkoop:

www.bouwfonds.nl/austin 015 - 276 04 41

www.bouwfonds.nl/austin 015 - 276 04 41

admix·estate 40117

CJD;CDD>I

ch 7ZodZ`d gYVb ^CÉGdiiZ deYZA^K ZiZgb^cVa ^h ^cYZ8gj VVgikVc b % ' c Z de&. g &+#%%jj &%#%%idi

Actie nu of nooit drielaags huis type Austin  
Actie nu of nooit drielaags huis type Austin  

Nieuwbouwproject Vrijenburg, Carnisselande-Barendrecht. Drielaags huis type Austin, geschikt voor kantoor aan huis. Kijk op www.bouwfonds.nl...