Page 1

ÚÂÔÚÙ¿˙ 62 ∆Ô˘ NIKO§A §EONTO¶OY§OY ºˆÙ.: §. ¶A¶A¢O¶OY§O™

¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ «Ï·Û¿ÚÈÛÌ·» ÙˆÓ ÁÂÓÂÙÈο ‚ÂÏÙÈˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÔÈÔÈ ÙÂÏÈο Ù· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó

K YPIAKATIKH E §EY£EPOTY¶IA

15 OKTøBPIOY 2006

Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÏfiÌÈ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÌÔÓfiÏ¢ڷ Ù· ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ, Ó· ÛÔÓÛÔÚ¿ÚÂÙ·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÏÏËÓÈο ˘Ô˘ÚÁ›·; ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙÔ 3Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ µÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙȘ 5-7 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∆Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÂÏÔ‡Û ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÀÁ›·˜, ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·, Bionova, ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ «Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ, ‰ÈÎÙ˘ÒÓÂÈ Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ (¤ÏÏËÓ˜ Î·È ÂÈÊ·Ó›˜ ͤÓÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜-Û‡Ó‰ÚÔÈ) Ì ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÙËÓ ∂.∂., Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ٷ media Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ». – ¶ÔÈ· ›ӷÈ, fï˜, Ë Bionova; – ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ EuropaBio, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÏfiÌÈ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 1.500

H ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·, Ù· ÏfiÌÈ Î·È

EÏÏËÓÈ΋ ·Ê›Û· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӈÓ.

ÂÙ·ÈÚ›˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™Ù· ̤ÏË Ù˘ Ê˘ÛÈο Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛfiÚˆÓ, Monsanto Î·È Û›·... ∏ ›‰È· Ë EuropaBio ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ ‰Ú¿ÛË Ù˘ «ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ (lobbying) ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· ΤÓÙÚ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ (∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜), ÒÛÙ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: ñ N· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ Ó· ¢ÓÔ› ÙË ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙȘ Û˘Ó·Ê›˜ ÂÈÛً̘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ñ N· ·ÊÔÌÔȈı› Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ Ôϛ٘. ñ N· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ï·›ÛÈÔ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙ· ªª∂. ◆ K·Ù¿ ÙÔÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™À¡, ¢. ¶··‰ËÌÔ‡ÏË, «›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·ıÒ· ‚ÈÙÚ›Ó· ÂÓfi˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈÎfi˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÂÓfi˜ ·Ó›Û¯˘ÚÔ˘ ÏfiÌÈ, Ë EuropaBio, Î·È Ë ÂÓ EÏÏ¿‰È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Bionova, Ì ÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ H¶A Î·È ÙÔ˘ IÛÚ·‹Ï, Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛË Î·È ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ·ÁÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÚÔfi‰Ô˘». ◆ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∆¿ÎË ∆ÛÈÚÙÒÓË, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Û‡ÓÙ·-

͢ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «Bio» (Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Bionova), «ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ». Ö˜ Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ë̤ڷ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠·˘Ù¿ ¿ÏÏÔÙ ηı·Ú¿ Î·È ¿ÏÏÔÙ οو ·fi ÂÙÈΤÙ˜ fiˆ˜ «ÌÔÚȷΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ» ‹ «‚ÈÔ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ‚ÈÔ·ÔηٿÛÙ·ÛË». OÈ ÔÌÈϛ˜ ›¯·Ó ˆ˜ ı¤Ì·: «∆Ô ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Ú›ÛÎÔ ÙˆÓ °∆O», «H ·Ó¿Ù˘ÍË °∆ Î·È ÌË °∆ ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ»... ◆ O ∆¿Î˘ µÈ‰¿Ï˘, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ µÈÔËıÈ΋˜, Ì·˜ › ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·:

‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘, Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÂÙ·ÈÚ›˜ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӈÓ. OÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∆˙¤ÚÂÌÈ ™Ô˘›Ù, ÌfiÏȘ ÙÔ 2004 ‰‹ÏˆÓ ÛÙÔ BBC Û¯ÂÙÈο ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÈÎÈÏ›· ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӈÓ, ˆ˜ «˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ı· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó Ó· (ÙËÓ) ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó» ◆ O T. ∆ÛÈÚÙÛÒÓ˘ ·Ú·ÙËÚ›: «‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ԇÙ ˘¤Ú, Ô‡Ù ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӈӻ.

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ H M·ÚȤÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. ¶›Ûˆ Ù˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ, ÔÈ ÚÂۂ›˜ H¶A Î·È IÛÚ·‹Ï.

«O˘‰¤ÙÂÚÔÈ» ηÏÂṲ̂ÓÔÈ «OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Â›Ó·È Ôχ ÁÓˆÛÙÔ› Î·È ÛÔ‚·ÚÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¤Á΢ÚÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÛً̘. Ö˜ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ˘¤Ú Î·È Î·Ù¿». – ∆Ô ı¤Ì·, Û˘ÓÂÒ˜, Â›Ó·È ÔÈÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ Î·È ÙÈ Ï¤ÂÈ. ¶.¯., ÁÈ·Ù› η̛· ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂΛ; ◆ «∏ Greenpeace ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚfiÏÔ Û ¤Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ ÚÔˆı› Ù· ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ ·Ú¿ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηٷӷψÙÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÒÓ», Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ë ∂ÏÂÓ· ¢·Ó¿ÏË, ˘‡ı˘ÓË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

T· «Û˘Ó¤‰ÚÈ·» Ù˘ BIO ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿ÓÙ· ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜. ∑ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙËÓ BioNova Ó· Ì·˜ ˘ԉ›ÍÂÈ ¤ÛÙˆ ¤Ó·Ó ÔÌÈÏËÙ‹ Ô˘ Ó· Â›Ó·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì·. ª·˜ ˘¤‰ÂÈÍ ‰‡Ô: ÙÔÓ ¤ÏÏËÓ· ηıËÁËÙ‹ °ÂˆÔÓÈ΋˜ °ÂÒÚÁÈÔ ™Î·Ú¿ÎË Î·È

ÙÔÓ ‚ÚÂÙ·Ófi ÂÚ¢ÓËÙ‹ ∆˙¤ÚÂÌÈ ™Ô˘›Ù. Ö˜, ¤ÂÈÙ· ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ·ԉ›¯ÙËΠˆ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Â›Ó·È ˘¤ÚÌ·¯ÔÈ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӈÓ: O °. ™Î·Ú¿Î˘, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ

Ö˜, ÙfiÛÔ Ë EuropaBio, fiÛÔ Î·È Ë BIO (ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÏfiÌÈ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô) Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ˘¤Ú ÙˆÓ ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (°TO), ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ ∆Ú›ÙÔ ∫fiÛÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰È·Ì¿¯Ë ÛÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ OÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ë EuropaBio ·ÚÂÓ¤‚Ë ˘¤Ú ÙˆÓ ∏¶∞ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ˘Ô¯Úˆı› Ë ∂.∂. Ó· ·ԉ¯Ù› ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӈÓ. °È’ ·˘Ùfi, ‰ÈÂıÓÒ˜, Ù· «Û˘Ó¤‰ÚÈ·» Ù˘ BIO ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ηٿ Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ‰È·ÛΤ„ÂˆÓ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ G8 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔϤÌÈÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘. ∆Ô ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ·fi ÔÏϤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó ˘fi ÙÔÓ «¤ÏÂÁ¯Ô» ÙˆÓ ª∞∆ Ô˘ ÊÚÔ˘ÚÔ‡Û·Ó


K YPIAKATIKH E §EY£EPOTY¶IA

63

15 OKTøBPIOY 2006

ÚÂÔÚÙ¿˙

BÈÔÏÔÁÈο Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ‚ԇϷ ∆Ô˘ XPY™O™TOMOY M¶IKATZIK

ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, fï˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û ÂıÓÈÎfi Î·È ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. ∫·È ΢ڛˆ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜. ªÔÚ›, ‰ËÏ·‰‹, Ó· Ì·›ÓÂÈ Ì›· Ù¿ÍË ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Â›Ó·È ÔÈ ȤÛÂȘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘, ÒÛÙ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ «·ÓÂͤÏÂÁÎÙˆÓ» ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜.

Ú‰ËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ∞ ÒÏËÛ˘, ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙË

ÔÈ... ¯ÔÚËÁÔ› ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. O T. ∆ÛÈÚÙÛÒÓ˘ Ù˘ BioNova ÛˆÛÙ¿ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÛÙ· ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰È·ÙËÚ› ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ‰Ô˘, ·fi Ù· ‚ÈÔη‡ÛÈÌ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ. ◆ §¤ÂÈ Ë ∂ÏÂÓ· ¢·Ó¿ÏË Ù˘ Greenpeace: «¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ Ì˯·ÓÈ΋ fiÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. ∏ ÁÂÓÂÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ·ÙÂÏ‹˜, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· Î·È ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙÔÈ». ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÔÚÁ·ÓÒıËΠÂÌÔÚÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜. §Â›Ô˘Ó ÔÈ ÎÏ·ÛÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ (Monsanto), ·ÏÏ¿ ·Ó ηÓ›˜ ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ı· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÂÌ̤ۈ˜ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÌÂÙ·ÏÏ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÛfiÚˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ: ÙË Novartis (ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ Ë Syngenta, 1Ë ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) Î·È ÙËÓ Bayer Health Care (·‰ÂÚÊ¿ÎÈ Ù˘ Bayer Crop Science, Ô˘ ÂÓÂÏ¿ÎË ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ì ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓÔ Ú‡˙È). ªÚÔÛÙ¿ Û fiÏ· ·˘Ù¿, ¤¯ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·, Î·È ÈÔ Ôχ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÛËÌ·Û›·, fiÙÈ ¯ÔÚËÁÔ› ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ‹Ù·Ó ÔÈ

ÚÂۂ›˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Û΋ÛÂÈ Â˘ı›˜ ȤÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ԉ¯Ù› Ù· ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ. ◆ ∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¤Ó· «ÂȉÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ» Ì ı¤Ì· ÙË «‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜» (™ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ «‰È·ÌfiÚʈÛË» ·ÔÛ‡ÚıËÎÂ Î·È ¤ÁÈÓ «ÂÓË̤ڈÛË»...). ∫·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ‹Ù·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ˘¤ÚÌ·¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӈÓ, fiˆ˜ Ô ÁˆfiÓÔ˜ ™‡ÚÔ˜ ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˜.

K˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·ÙÚÔÓ¿ÚÈÛÌ· O Î. ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ Ì›ÏËÛ Ì ı¤Ì· «ª‡ıÔÈ Î·È ·Ï‹ıÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË ÁˆÚÁ›·», Â›Ó·È Á.Á. ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ µÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÚÒËÓ Û٤ϯԘ Ù˘ Monsanto! O Î. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ϤÂÈ: «EÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏ› fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Û¢Û ӷ ·ÙÚÔÓ¿ÚÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı¤ÙÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ EOº. M‹ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ˘¤Ú ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ E.E.; H ΢‚¤ÚÓËÛË ÔÊ›ÏÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÂÈÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ».

‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ fiÙÈ Ë ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ηٷÎχ˙ÂÙ·È ·fi ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˚ÌÔ‡! ■ ªÂ Ó¤Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi, ÏÔÈfiÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹, ÔÈ µÚ˘Í¤ÏϘ ıÂÛÌÔıÂÙÔ‡Ó Ó¤Â˜ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ 2009, ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «‚ÈÔÏÔÁÈÎfi» Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∫È ·˘Ùfi ÂÂȉ‹ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È «‚ÈÔÏÔÁÈο», ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÏÏ¿ ·fi ÎÏ·ÛÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ. ■ ™‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ÛËÌ·Óı› ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ˆ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi Ú¤ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 70% ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. H ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ 95%. «ªfiÓÔ ÙfiÙ ı· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·», ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡. ªÂ ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ 95% Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.∂., fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ì ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚËÙ¿ ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó °ÂÓÓÂÙÈο ∆ÚÔÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ (°∆O) ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÈÔÏÔÁÈο. AÔÚ›·, fï˜, ÚÔηÏ› Ë ÂÍ·› ÚÂÛË Ô˘ ıÂÛ›˙ÂÙ·È Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ÂΛӷ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó °∆O Û ·Ó·ÏÔÁ›· ¤ˆ˜ 0,9% ÂÍ·ÈÙ›·˜ «Û˘Ìو̷ÙÈ΋˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘» (·fi ÎÔÓÙÈÓ‹ ‰ËÏ·‰‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӈÓ)!

A‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ OÈ ÂÈÙÂÏ›˜ ÙˆÓ µÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ °∆O Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÈϤÔÓ ÏfiÁÔ: ∂Âȉ‹ Ë ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛËÌ›ˆÛ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ·fi ÙÔ 1991 (¤ÙÔ˜ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡) Î·È ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË. ∞Ú· Ë ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ (ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ 70%) ¤ÚÂ ӷ ηٷÚÁËı›, ·ÏÏ¿ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ·ÁÌ¤ÓˆÓ (°∆O). ■ ™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ٷ ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›·, ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο, ÂÚ›Ô˘ 149.000 ÁˆÚÁÈΤ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËı› ˆ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ‹ Û ʿÛË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÚÔ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜. H A˘ÛÙÚ›· η٤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÂÓÙfi˜ Ù˘ E.E., ηıÒ˜ ÙÔ 13,5% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ì ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ºÈÏ·Ó‰›· (7,3%), Ë ™Ô˘Ë‰›· (6,8%), Ë πÙ·Ï›· (6,2%), Ë ∆Û¯›· (6,1%), Ë ¢·Ó›· (5,8%), Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· (5,4%) Î·È Ë ∂ÛıÔÓ›· (5,2%)! ■ Oˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ (2005), Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ 14Ë ı¤ÛË Î·ıÒ˜ ÌfiÏȘ ÙÔ 2,72% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜

T· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο

Ù˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌ˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ Â›Ó·È ‚ÈÔÏÔÁÈ΋. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ 2.671.599 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› 8.269 ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ. ■ ™‡Ìʈӷ ¿ÏÈ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ 2005 ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ‚ÈÔÏÔÁÈο ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ¤ÎÙ·ÛË (΢ڛˆ˜ ÂÏȤ˜, „˘¯·Óı‹, ÛÈÙËÚ¿, ·Ì¤ÏÈ·, ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹), ÂÓÒ ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ·›Á˜, Úfi‚·Ù· Î·È ¯Ô›ÚÔÈ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ϤÔÓ... ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È

¶ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹ Û˘˙‹ÙËÛ ÙÔ ı¤Ì· Î·È ¤ıÂÛ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜. O Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢. °. °Ï·‚¿Î˘ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‡ÛÂÚ· ·fi ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ η٤ıÂÛÂ, ˙‹ÙËÛ ӷ Â·ÓÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÚÔ˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∂.∂., ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î¿ı ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ı· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∂.∂. Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÈÛÙÔÔÈËÙÈο, ηıÒ˜ Ë ÁÂÓÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË (Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·) ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ Î¿ı ÚÔ˚fiÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ı› Ì ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ. ™ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÔÈ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ. ■ ∆ËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Î·È Ë Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, ∫. ª·Ù˙ÂÏ‹, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ °ÂˆÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂.∫., ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ›˜ ÚËÙ¤˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÙfiÙ ԢÛÈ·ÛÙÈο ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ∂.∂. ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘.

biotexnologia  

∑ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙËÓ BioNova Ó· Ì·˜ ˘ԉ›ÍÂÈ ¤ÛÙˆ ¤Ó·Ó Ô- ÌÈÏËÙ‹ Ô˘ Ó· Â›Ó·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì·. ª·˜ ˘¤‰ÂÈÍ ‰‡Ô: ÙÔÓ ¤ÏÏËÓ· ηıËÁËÙ‹ °ÂˆÔ-...

biotexnologia  

∑ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙËÓ BioNova Ó· Ì·˜ ˘ԉ›ÍÂÈ ¤ÛÙˆ ¤Ó·Ó Ô- ÌÈÏËÙ‹ Ô˘ Ó· Â›Ó·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì·. ª·˜ ˘¤‰ÂÈÍ ‰‡Ô: ÙÔÓ ¤ÏÏËÓ· ηıËÁËÙ‹ °ÂˆÔ-...