Page 1

Alexander Zhyvotkov


Трактат про живопис із саду тиші (Живописні об’єкти О. Животкова)

Є порожнеча і не час. Порожнеча — не відсутність маркірування про стору, а дзвінка чистота глиняного глечика, гото вого прийняти в себе рідину і надати їй форми. Не час — не відсутність часу, а його обширний варіант, який долається “штучністю” справи рук художника, ритуалом його ремесла. Все почи нається з рами. У класичній картині рама окреслює межу з чу жорідним їй простором. Так народжується нескінченна суперечка про ілюзію та Реальність, поезію й правду, про істину й обман. Картина — це вікно, що породжує гордовиту упевненість у нашій винятковості у світі. Це екран ідей та тон кого павутиння почуттів. В об’єктах Животкова рама — рудимент. Якщо в ранніх творах вона уписувалася в полотно, продряпувалася, стаючи внутрішньою рамою, то нині в неї інша функція. Рама — порт. Порт — місце зустрічі трьох стихій: води, землі і повітря. Порт — чистилище, місце транзиту. Погляд глядача легко проникає повз межі ра ми, вирушаючи у плавання у напрямку до на ступної гавані, в розчинений простір, і повер тається назад. Рамапорт об’єднує простір полотна з просто ром зали (універсумом). Переборюючи їх неми нуче протистояння, притаманне класичній кар тині, в об’єкті Животкова рама стає частиною його структури, формальним елементом. Вона створює нову цілісність, де простір і час прими ряються в тиші. Тиша народжується із порожнечі й не часу. Сад тиші — Едемський Сад, побачений на зламі ти сячоліть.

Біле — всеколір. Біле і чорне — ахроматизми. Але якщо чорне — це поглинання усіх кольорів, то біле — це їх початок, потенційність, розчленованість. Чорне зберігає пам’ять усіх кольорів. Біле — ще не розгорнуте їх віяло. “Білий Сад” Животкова — це довготривале очікування того, що на екрані нашої пам’яті спалахнуть кольори: червоний, синій, жовтий. Так зникає відчуття гравітації. …Животков несе своє полотно. Обережно спу скається Андріївським узвозом повз людей, які торгують. В якусь мить (полотно велике) ненаро ком чіпляє прилавок, мало не скинувши на зем лю коробочки, дзвіночки, матрьошки. Навздогін чує: “Гей, обережніше зі своїми дверима!”. І далі лунають не надто приємні епітети. Глас народу. Вже не вікнокартина, а “двері”об’єкт. Значу щий епізод. Колірний об’єкт — це картина, що забула про те, що вона була вікном у світ. Невидиме скло, крізь яке глядач, зручно влаштувавшись, спогля дав, перетворюється на щільну, непрозору пло щину. Ми стоїмо із Сашком біля вікна на виставці, присвяченій пам’яті його брата, який загинув. Розмовляємо про це есе. Сашко каже: “Знаєш, якщо у тебе не буде часу написати текст, візьми чистий білий аркуш у рамку, підпиши його, і цьо го буде достатньо”. Отакий уклін у бік Селіндже ра, а через його голову — у бік майстра чайної церемонії Ієкена Фудзімурі, період Токугава. Я знайшов час і написав текст. “У ньому абсолютно нічого немає, і всетаки, здається, там щось є”. Тiберій Сільваші Травень 2000 р.

3


Treatise on Painting from the Garden of Silence (A.Zhyvotkov's pictorial objects)

There is an empty space and nontime. The emptiness is not the lack of the indication of space but the ringing purity of a clay jug, ready to accept some liquid and shape it into. Nontime is not the lack of time but a profane variant of it, which is overcome with the “single ness” of an artist’s work and handicraft ritual. Everything makes a start from the frame. A classical picture frame sets the boundary on the space which is alien to that of the picture. That is the way for the neverending debates about an illusion and the reality, poetry and ordinariness, the truth and a lie to come into being. A picture is a window, giving us an opportunity to be convinced of our being exceptional in the world. It is a screen of our ideas and a delicate web of our feelings. Zhyvotkov’s frame is an objectrudiment. In his early works, it fitted in with the canvas, scratching it and becoming an inner one. Today, its function is different. It is a frameport. The port is a meeting place of three elements: water, earth and air. The port is a transit place, purgatory. A viewer’s eyes easily traverse the frame, leave it to take a trip to another harbor in the wide world of space and come back. A frameport unites a canvas space and a hall space (the universe). Overcoming their unavoid able opposition, so characteristic of a classical frame, Zhyvotkov’s one becomes a formal compo nent of his art object structure. His frame creates new continuity, with space and time being recon ciled in silence. Silence is called into being by an empty space and nontime. The Garden of Silence is Garden of Eden, seen at the close of the millennium. The white comprises all colors. The white and the black are both colorless, with the black taking up all colors and the white being

4

their beginning, potentiality and unity. The black keeps memory of all colors. The white is a fan of them, not spreading yet. Zhyvotkov’s “White Garden” is an endless waiting for the colors, red, blue and yellow, to burst upon our view on the screen of our memory. The feeling of gravitation disappears this way. Zhyvotkov is carrying his canvas. He is carefully going down Andriyivs’ki Uzviz past the people, sell ing there. At a moment (the canvas is big, you know), he accidentally touches a counter and near ly brings it down with all the little boxes, bells and Russian dolls on it. Immediately after that, a cry is heard: “Hey! Ease off a bit with your door!” And some epithets sound, with their not being quite courteous. It is the voice of the people. The canvas is not a windowpicture any more. It becomes a doorobject. The event is meaningful. A colorobject is a picture which has forgotten its being a window into the world. The invisible pane, through which a viewer is cozily contemplating it, turns into a nontransparent plane. At the exhibition, organized in memory of his late brother, we are standing together with Sasha by the window, with the plastic cups of wine in the hands. We are talking about the essay. “Listen, if you don’t have any spare time to write the text, simply take a clean sheet of paper, frame and subscribe it. It will be enough.” Such compliments in the direction of Salinger and over his head — to Ieken Fudzimura, a famous master of Japanese tea ceremony of the Tokugawa period. I have found the time and composed the text. “There is nothing at all in it, but still there seems to be something there.” Tiberiy Silvashy May, 2000


Композиція №7 із серії “Вікно”. 1997, 135 х 120, п., о. From the series “Window”. Composition #7. 1997, 135 х 120, оil on canvas. 5


Робота №7 із серії “Дорога”. 2000, 53 х 144, п., о. From the series “The road”. Composition #7. 2000, 53 х 144, оil on canvas.

Там, за нигде, за его пределом — Черным, бесцветным, возможно, белым — Есть какаято вещь, предмет. Может быть, тело. …даже тогда, когда света нет. Йосип Бродський

Тканина цивілізації сплетена з грубих волокон і над то проникна. Проти волі нас щось захльостує, обер тає, від величезної швидкості ми сліпнемо, захли наємося і водночас відчуваємо запаморочливе захоп лення. Усіх відпущено на свободу. Нас вабить цей світ. І дивлячись на такий живопис, ми відкриваємо для се бе таке, що доводиться переживати лише під макси мальним натиском життя… Олександрові Животкову притаманні первинні відчуття спорядженого у важкий похід воїна, який до лає простори у пошуках східного краю материка, у по шуках “Святої землі”. Потаємне релігійне відчуття місії еманує з кожного його полотна. Полотно дивовижно витримано, йому притаманні класична завершеність, строгий чекан, summa summarum живописної ево люції і культури. Полотно цінне як художній супровід певного ритуалу, необхідного майстрові для істинного утвердження. 6

Незважаючи на сувору обмеженість палітри худож ника, здається, однак, що зображення скроєно, ніби в найновішому блискучому архітектурному задумі з “ся ючих” матеріалів. Цьому емоційному враженню часто сприяє навмисна витягнутість формату, максимально довгого, тривалого, крайнього, позамежного. У стилі Животкова потужно присутні іконна плоскість, твердь, навіть якщо вона небесна, знання канону . Це ду ховність, яка розуміється насамперед як найвища ви могливість до зображувального ряду, істинна ora et labora майстразографа, який ніколи не задоволь няється першими ж видимими смислами. Іноді здається, що це самотній голос людини, як тиха жало ба Іова, вторує монокольоровій мелодії григоріансь кого наспіву з тим, щоб, зміцнівши в своїй рішучості, повністю утвердитися в урочистому славослов’ї вели чезного соборного органа. Праця над картиною втягує, як літургійне дійство, переходячи вже у предстояння художника, а потім і глядача перед Образом. Іноді картина художника і зовнішньо навдивовижу схожа на сторінку нотного стану, де “византийские крюки поет черница…”. Художника томить істинно кавказька пристрасть до холодної зброї, до особливої суворої обрядової краси клинка. Ось чому так часто з’являються в його творах як


Подвійний пейзаж із серії “Дорога — дощ”. 1998, 53 х 70, п., о. From the series “Rainy road”. Doble landscape. 1998, 53 x 70, oil on canvas.

метафори гострі продряпування, шпарини, прорізи. Ча сто вони буквально завершують величезний скрупуль озний звід зусиль над створенням картини. Переконливо й органічно сприймаються ці прорізи по твердому шару закам’янілої фарби. Вони схожі на вольове продряпування лезами мечів по твердому камінню, вчинене хрестоносцями, які торжествували, на колонах у храмі Гроба Господнього. Проріззю художник не заперечує і не вбиває картину. Це так двовимірна плоскість картини у нього то різко, то каскадом занурюється в глибину, всередину самої себе; це проступає і проривається несправедливо відхилена глибина, незапитаний простір. Ці прорізи іррадіюють у наш світ темну безодню всесвіту, ніби на гадування про суворий образ Малевича — “світ як скважність”. Повертається один з вимірів — глибина, і художник чесно намагається повернути його картині. Простір по той бік розпоротого полотна входить у наш світ, як гість у чорній масці та чорному плащі, й зану рюється у строкате тіло карнавальної площі. Мислимі безодні перетворюються на тактильні, відчутні форми, що обіцяють або солодкі чуттєві переживання, або езо теричні знання, оволодіння незбагненним, таємницею. Олександр Животков — один з небагатьох худож ників, які вміють за допомогою живопису зображати

страждання. Ось, наприклад, Пікассо у деструктивних розломах і декларативній антикрасивості вирішив за боронену світським мистецтвом тему. Як часто мені згадується — до речі й не до речі — животковські “ну арні” образи, зокрема картини “Жінка з кров’ю на об личчі”, численні твори з відбитком трагічності у самій якості структурної композиції. Це трагічність, яка ро зуміється в належному духовному спектрі, стоїчно і піднесено, як зворотна частина ідеального світу, що має удосталь своїх нескінченних щедрот смислу. “Темнеет надо мною свет…”. Тут стає зрозуміло, як у Достоєвського, що проти лежність здоровому — не хворий, а той, хто страждає. Людина, яка не страждає, в дебелості, закам’янілій бай дужості своїй потворна. І тут присутня та підстава для страждання, що надає право художникові говорити. Складна, прекрасна, поранена, в прорізах і схвильо ваних фактурах, картина Животкова — це філософсь ке висловлювання, прояв віри в безкінечність, утверд ження духовного начала. Це схоже на визволення духу з оков матерії. І коли дух звільняється, людина нале жить універсальному нескінченному простору те перішнього й майбутнього. Дмитро Корсунь, художник 7


There, behind nowhere, beyond its bound — Black, colorless, possibly, blank — There’s a certain thing, an object. Maybe, a body. …even in case there is no light to watch it. Joseph Brodsky (translated by I.Zhmuliukina)

The fabric of civilization is woven of coarse threads, and there is a strong draft there. Despite our will, there is something for us to be overwhelmed by it and whirled in it. Reaching a breakneck speed, we stop making out any thing as if we became blind, and at the same time, we start being choked with emotions and beside ourselves with delight. Everyone turns free. The whole world calls us and waits for. And when we look at such painting, something special is opening up before us; something that we only happen to go through under the highest possible pressure of our life… Alexander Zhyvotkov is a warrior, equipped to take the field and get over the space in search of the eastern bor der of the mainland, “The Holy Land.” The emanation of his secret religious mission feeling is a distinctive feature of his works. His canvas is strikingly severe, with its being excellently developed and measured out; it is summa summarum of pictorial evolution and culture. His canvas is a very important artistic illustration of a ritual, which is necessary for the master’s true selfaffirmation. In spite of the artist’s painting from a severely restricted palette, his imagination idea seems to be executed of “shining” material like that of a brilliant modern architec tural project. The size of his canvas; lengthened deliber ately, lengthened as much as possible, lengthened to the limit, lengthened excessively; often contributes to such an emotional impression. Zhyvotkov’s painting style compris es icon flatness, “the firmament,” even in case it is the blue vault of heaven, and the knowledge of canon. This is the spirituality which consists in the artist’s being highly exacting to his work first of all; it is the true “ora et labora” of the masterzograf, who is never satisfied with the very first apparent purport of it. Sometimes, it seems to be a man’s lonely voice like Job’s quiet lamentation, repeating a monotonous Gregorian melody to get determined in the ceremonial glorification of a cathedral organ. When the painting is in its progress, it can carry the artist away like a liturgical action and turn into his pos ing, and then — into his viewer’s posing, before The Image. Sometimes, the artist’s picture even resembles a page with the staves on it, where “a nun is chanting Byzantine hooks…” The artist like a Caucasian passionately loves cold arms and a special severe ritual blade beauty. That is why there

8

appear to be very often sharp scratches, slits, cuts on his pictures, used in a metaphorical way. It is often they suc cessfully crown all the great efforts to create a work. These cuts on a paint layer, turned to stone, are con vincing and quite appropriate. They seem the ones, done with triumphant crusaders’ swords, on the stone columns in the Holy Sepulcher. By making the cuts, the artist does not disclaim his pic ture, nor does he mar it: that is the way for a twodimen sional picture plane to be completely immersed into itself, into its own depth, straightway or by a cascade of events, and for the depth, an unclaimed space, rejected unfairly, to show and force through. The cuts irradiate the dark deep of the universe into the world, as if reminding us of “the world as porosity,” a severe image of Malevich’s. One of the dimensions — the depth — comes back, and the artist honestly tries to give it back to the picture. The space over a ripped canvas enters our world like a guest, clocked in black, with their face under a black mask, and penetrates into the particolored body of a carnival square. Imaginary deeps turn into tactile forms, which have a lot of promise as pleasing feelings or esoteric attainments, the acquirement of Arcanum, the uncomprehended mystery. Alexander Zhivotkov is an outstanding artist who is able to express suffering in his painting. For example, Picasso was able to represent a theme, placed under a taboo by society art, in his destructive breaks and declaratory antibeauty. Zhyvotkov’s “nuimages” — “The Woman with some blood on her face” and many other works, with tragic nature being the quality of their structural compo sition — come to my mind very often, to the point and not. Being part of spiritual spectrum, the tragic nature can be understood in a stoical and sublime way as the reverse side of an ideal world with an abundance of its numerous gifts of different meanings: “The light is getting dark above me…” It becomes clear here as in Dostoyevsky’s works that the opposite of a healthy one is not a sick but a suffering one. The one who cannot suffer is monstrous in their heartlessness. There is the ground for suffering in Zhyvotkov’s works which gives the artist the right to speak out. Zhyvotkov’s picture, complicated, beautiful, wounded, with its cuts and a troubled paint layer, is a philosophical embodiment of the artist’s firm belief in spirituality strengthening and infinity. A human spirit seems to become released from the matter. If their spirit is free, a human being belongs to the universal endless space of the present and future. Dmytro Korsun’ an artist


Робота №6 із серії “Вікно”. 1997, 100 х 90, п., о. From the series “Window”. Composition #6. 1997, 100 х 90, оil on canvas.

9


10

Робота № 1 із серії “Варіанти з білим”. Пам'яті Сергія Животкова.19992000 рр., 200 x 110, п., о. From the series “Wariants with white”. In memory of Sergey Zhyvotkov. Work #1. 19992000, 200 x 110, oil on canvas.


Робота № 2 із серії “Варіанти з білим”. Пам'яті Сергія Животкова.19992000 рр., 200 x 110, п., о. From the series “Wariants with white”. In memory of Sergey Zhyvotkov. Work #2. 19992000, 200 x 110, oil on canvas.


12

Робота № 3 із серії “Варіанти з білим”. Пам'яті Сергія Животкова.19992000 рр., 200 x 110, п., о. From the series “Wariants with white”. In memory of Sergey Zhyvotkov. Work #3. 19992000, 200 x 110, oil on canvas.


Робота № 4 із серії “Варіанти з білим”. Пам'яті Сергія Животкова.19992000 рр., 200 x 110, п., о. From the series “Wariants with white”. In memory of Sergey Zhyvotkov. Work #4. 19992000, 200 x 110, oil on canvas.


14

Робота №1 із серії “Дорога”. 2001, 194 х 113,5, п.,о. From the series “The road”. Work #1. 2001, 194 х 113,5, оil on canvas.


15

Робота №2 із серії “Дорога”. 2001, 194 х 113,5, п.,о. From the series “The road”. Work #2. 2001, 194 х 113,5, оil on canvas.


Пейзаж до роботи №6. 1998, 42 х 61, п., о. Landscape for the work #6. 1998, 42 х 61, оil on canvas. 16


Робота № 3 із серії “Дорога”. 2001, 102 х 202, п., о. From the series “The road”. Work #3. 2001, 102 х 202 оil on canvas 17


Робота №2 із серії “Дорога”. 2001, 68 х 166, п., о. From the series “The road”. Work #2. 2001, 68 х 166, оil on canvas. 18


Жіночий образ. 2001, 167 х 117, п., о. Female image. 2001. 167 x 117, oil on canvas.


В якусь мить у майстерні залишились тільки сажа, білила, рука та біль. Чому з цього виникли “Дороги” я не знаю. Відверто кажучи, я взагалі не знаю, “Дороги” це чи ні. Врештірешт, якщо б я потребував слів більше, ніж картин, я б писав не картини, а слова...

20


Робота № 7 із серії “Варіанти з чорним”. 2002, 50 х 199, п., о. From the series “Variants with black”, Work #7. 2002, 50 х 199, oil on canvas.

Робота № 4 із серії “Варіанти з чорним”. 2002, 50 х 200, п., о. From the series “Variants with black”, Work #4. 2002, 50 х 200, oil on canvas.

Робота № 8 із серії “Варіанти з чорним”. 2002, 50 х 198, п., о. From the series “Variants with black”, Work #8. 2002, 50 х 198, oil on canvas. 21


Робота № 10 із серії “Варіанти з чорним”. 2002, 102 х 202, п., о. From the series “Variants with black”. Work #10. 2002, 102 х 202, оil on canvas. 23


Робота №7. 2003, 30 х 51, п., о. Work #7. 2003, 30 х 51, оil on canvas.

25


26


Робота №2 із серії “Пртасів Яр”. 2003, 97 х 95, п., о. From the series “Protasiv ravine”. Work #2. 2003, 97 х 95, оil on canvas. 27


Робота №1 із серії “Дорога (Протасів Яр)”. 2004, 60 х 80, п.,о. From the series “The road (Protasiv ravine)”. Work #1. 2004, 60 х 80, оil on canvas. 28


Робота №2 із серії “Дорога (Протасів Яр)”. 2004, 60 х 80, п.,о. From the series “The road (Protasiv ravine)”. Work #2. 2004, 60 х 80, оil on canvas. 29


Робота №1 із серії “Місто”. 2004, 100 х 100, п., о. From the series “The city”. Work #1. 2004, 100 х 100, оil on canvas. 30


Робота № 2 із серії “Місто”. 2004, 100 х 100, п., о. From the series “The city”. Work #2. 2004, 100 х 100, oil on canvas. 31


Робота №5. 2003, 100 х 100, п., о. Work #5. 2003, 100 х 100, оil on canvas. 32


Робота №4 із серії “Дорога”. 2003, 100 х 100, п., о. From the series “The road”. Work #4. 2003, 100 х 100, оil on canvas. 33


Робота із серії “Дорога (Протасів Яр)”. 2004, 60 х 70, п., о. From the series “The road (Protasiv ravine)”. 2004, 60 х 70, oil on canvas. 34


Робота №1 із серії “Протасів Яр”. 2003, 97 х 141, п., о. From the series “Protasiv ravine”. Work #1. 2003, 97 х 141, оil on canvas. 35


Робота №1 із серії “Варіанти з чорним”. 2003, 92,5 х 97, п.,о. From the series “Variants with black”. Work #1. 2003, 92,5 х 97, оil on canvas. 37


Робота №1 із серії “Либідь”. 2004, 70 х 200, п.,о. From the series “Lybid”. Work #1. 2004, 70 х 200, оil on canvas. 38


Робота із серії “Дорога (пам'яті Сергія Животкова)”. 2004, 70 х 137,5, п., о. From the series “The road (in memory of Sergey Zhyvotkov)”. 2004, 70 х 137,5, oil on canvas. 39


Робота № 2 із серії “Либідь”. 2004, 70 х 200, п.,о. From the series “Lybid”. Work #2. 2004, 70 х 200, оil on canvas. 40


Робота №1 із серії “Либідь”. 2004, 150 х 200, п., о. From the series “Lybid”. Work #1. 2004, 150 х 200, оil on canvas. 41


42


Робота №3 із серії “Протасів Яр”. 2003, 100 х 100, п., о. From the series “Protasiv ravine”. Work #3. 2003, 100 х 100, оil on canvas. 43


Робота №2 із серії “Балконні двері”. 2005, 150 х 130, п., о. From the series “Balcony door”. Work #2. 2005, 150 х 130, оil on canvas. 44


Робота №3 із серії “Балконні двері”. 2005, 150 х 130, п., о. From the series “Balcony door”. Work #3. 2005, 150 х 130, оil on canvas. 45


Робота №1 із серії “Балконні двері”. 2005, 150 х 130, п., о. From the series “Balcony door”. Work #1. 2005, 150 х 130, оil on canvas. 46


Робота №1 із серії “Пам'яті Іраклія Паарджіані”. 2006, 110 х 200, п., о. From the series “In memory of Irakly Parjiani”. Work #1. 2006, 110 х 200, оil on canvas. 49


Робота №3 із серії “Пам'яті Іраклія Паарджіані”. 2006, 110 х 200, п., о. From the series “In memory of Irakly Parjiani”. Work #3. 2006, 110 х 200, оil on canvas. 50


Олександр Животков Народився 31 березня 1964 року. Живе та працює в Києві. 1975>82 — Республіканська художня середня школа ім. Т. Г. Шевченка 1982>88 — Київський Державний художній інститут 1989 — Член Спілки художників України 1992 — Член групи "Живописний заповідник" Персональні виставки 2008 "З приватних колекцій". Галерея "Боттего", Міжнародний центр "Український дім", Київ, Україна "Живопис родини Животкових за останні 100 років", Державний музей російського мистецтва, Київ, Україна 2007 "Рома" Сумський художній музей, Суми, Україна Галерея "Триптих", Київ, Україна Галерея "Ленін", Запоріжжя, Україна 2006 Галерея "Триптих", Київ, Україна 2005 "Перша виставка в галереї "Триптих"", Київ, Україна 2004 "Протасів Яр". Галерея "Ательє Карась", Київ, Україна 2002 "Варіанти з чорним". Галерея "Ательє Карась", Київ, Україна 2001 Виставка робіт родини Животкових. Центральний будинок художника Спілки художників України, Київ, Україна Центр сучасного мистецтва "Совіарт", Київ, Україна 2000 "Шість Білих диптихів". Галерея "Ательє Карась", Київ, Україна 1998 Галерея "Ательє Карась", Київ, Україна 1997 Галерея "Ательє Карась", Київ, Україна 1996 Державний музей російського мистецтва, Київ, Україна Галерея "Ірена", Київ, Україна 1994 Виставка однієї картини. Галерея "БланкАрт", Київ, Україна Галерея "Барва", Київ, Україна 1992 Галерея "Барва", Київ, Україна 1990 Центральний будинок художника Спілки художників України, Київ, Україна

1988 "Нові імена, нові тенденції". Музей історії Києва, Київ, Україна Групові виставки 2008 " Живописний заповідник. Версія 2008". Галерея "Боттего", Київ, Україна 2007 "АртКиїв" артпроект. Центр "Український дім", Київ, Україна "Край прикордону". Цикл виставок по Польщі 2006 "Край прикордону". Цикл виставок по Польщі "Край прикордону". Культурний центр польско української дружби, Львів, Україна "АртКиїв" артпроект. Центр "Український дім", Київ, Україна 2004 "Прощавай, зброє!" Мистецький центр "Арсенал", Київ, Україна 2003 "Пустеля. Дороги". Галерея "РА", Київ, Україна 2002 "10 років "Живописному заповіднику". Національний художній музей України, Київ, Україна 2001 Виставка українських художників. Музей "Гаррах Палац", Відень, Австрія 2000 Животков Олег, Животков Олександр. Галерея "Ірена", Київ, Україна "Нові направлення". Центральний будинок художника Спілки художників України, Київ, Україна V Артфестиваль. Центр "Український Дім", Київ, Україна 1999 "Мистецтво XX століття". "Артманеж", Москва, Росія 1998 Бієнале нефігуративного живопису. Центр "Український Дім", Київ, Україна Трієнале живопису. Центральний будинок художника Спілки художників України, Київ, Україна Артфестиваль. Центр "Український Дім", Київ, Україна 1996 Група "Живописний заповідник". Музей сучасного мистецтва, Хмельницький, Україна Міжнародний Артфестиваль, проект "Золотий Перетин". Центр "Український Дїм", Київ, Україна Виставка робіт родини Животкових. Музей російського мистецтва, Київ, Україна 53


1995 "Живописний заповідник — 3". Центр "Український Дім", Київ, Україна "Біле, чорне, червоне". КиєвоМогилянська академїя, Київ, Україна Український живопис. Мюнхен, Німеччина "Дахау95", сучасний живопис та скульптура Європи. Дахау, Німеччина 1994 Міжнародний симпозіум живопису "Українсько французькі зустрічі". ХустКиїв, Україна Українські художники. Мюнхен, Німеччина "Полістилізм". Український живопис. Берлін. Німеччина 1993 "Український авангард XX століття". В межах програми "Дні Києва в Тулузі", Музей Августинців, Тулуза, Франція "Живописна пластика". Національний художній музей, Київ, Україна "Живописний заповідник — 2". Музей російського мистецтва, Київ, Україна "Традиції Малевича". Музей історії Києва, Київ, Україна 1992 "Українське мистецтво". Хельсинки, Фінляндія "Українське мистецтво". Лондон, Великобританія Виставка країн Східної Європи. Париж, Франція "Українське мистецтво". ЛейпцигНюрнберг, Німеччина "Живописний заповідник — 1". Центральний будинок художника Спілки художників України, Київ, Україна "Український живопис". Центральний будинок художників (ЦБХ), Москва, Росія

1991 Виставка українських художників. Вупперталь, Німеччина 1990 "Три покоління українського мистецтва" Київ ОденсеКопенгаген, УкраїнаДанія 1989 "Сєднєв89". Національний художній музей, Київ, Україна Всесоюзний конкурс живопису. Центральний будинок художників (ЦБХ), Москва, Росія Міжнародна виставка молодих художників соціалістичних країн, "Манеж", Москва, Росія "21 погляд", виставка українських художників. Оденсе, Данія 1988 Всесоюзна молодіжна виставка. "Манеж", Москва, Росія Республіканський конкурс живопису "Світ, подія, людина". Дім художника, Україна "Діалог крізь століття". Виставка, присвячена 1000річчю Хрещення Русі. Колекції Міністерство культури (Україна), Дирекція Спілки художників (Україна), Музей російського мистецтва (Україна), Національний художній музей (Україна), Сумський художній музей (Україна), Хмельницкий художній музей (Україна), Міністерство культури (Росія), Kunsthlstorlschen Museum (Відень, Австрія). Роботи знаходяться в музеях та приватних зібраннях Європи, Америки, Азії та Африки.

Alexander Zhyvotkov Was born on March 31 in 1964. The artist lives and works in Kiev. 197582 — Studied at Taras Shevchenko Republican Middle Art School 198288 — Studied at Kiev State Art Institute 1989 — Member of the Ukrainian Artists Union. 1992 — Member of Picturesque reservation group. Personal exhibitions 2008 "From private collections". Bottega Gallery , Ukrainian House, Kiev, Ukraine. "Painting of the Zhivotkovs' family for the last 100 54

years", Museum of Russian Art, Kiev,Ukraine. 2007 "Roma", Sumy Art Museum, Ukraine. Gallery "Triptych ", Kiev, Ukraine. "Lenin Gallery ", Zaporojie, Ukraine. 2006 Gallery "Triptych ", Kiev, Ukraine. 2005 "The first exhibition in the "Triptych ", Gallery "Triptych", Kiev, Ukraine. 2004 "Protasov Yar". Gallery "Atelier Karas ", Kiev, Ukraine. 2002 "Variants with black". Gallery "Atelier Karas ",


Kiev, Ukraine. 2001 Exhibition of the Zhyvotkovs' family works. Artist's House, Kiev, Ukraine. Center of Modern Art "Soviart", Kiev, Ukraine. 2000 "Six white diptychs ". Gallery "Atelier Karas ", Kiev, Ukraine. 1998 Gallery "Atelier Karas ", Kiev, Ukraine. 1997 Gallery "Atelier Karas ", Kiev, Ukraine. 1996 Museum of Russian Art, Kiev, Ukraine. Gallery "Irena ", Kiev, Ukraine. 1994 Exhibition of the one picture so. "Blank Art Gallery", Kiev, Ukraine. Gallery "Barva ". Kiev, Ukraine. 1992 Gallery "Barva ". Kiev, Ukraine. 1990 Artist's House, Kiev, Ukraine. 1988 "New names, new tendencies". Museum of Kiev's History, Kiev, Ukraine. Group exhibitions 2008 "Picturesque reservation. Version 2008". Bottega Gallery, Kiev, Ukraine. 2007 Art Kiev , art project, Ukrainian House, Kiev, Ukraine. "Border line". Cycle of exhibitions in Poland. 2006 "Border line ". Cycle of exhibitions in Poland. "Border line ". The Cultural Center of Ukrainian Polish Friendship. Lviv, Ukraine. Art Kiev, art project, Ukrainian House, Kiev, Ukraine. 2004 "Goodbye, arms". Arsenal. Kiev, Ukraine. 2003 "Desert. Roads." Gallery "RA", Kiev, Ukraine. 2002 "10 years of "Picturesque reservation". National Art Museum, Kiev, Ukraine. 2001 Exhibition of Ukrainian Artists . "HarrahPalace Museum", Vienna, Austria. 2000 Zhyvotkov Oleg, Zhyvotkov Alexander. "Irena " gallery, Kiev, Ukraine. "New directions". Artist's House, Kiev, Ukraine. V Art Festival. Ukrainian House, Kiev, Ukraine. 1999 "The Art of XX Century". Art Manezh, Moscow, Russia. 1998 Biennale of non figurative painting. Ukrainian House, Kiev, Ukraine. Triennale of painting. Artist's House, Kiev, Ukraine. Art Festival. Ukrainian House, Kiev, Ukraine. 1996 "Picturesque reservation group". Museum of Modern Art, Khmelnitskiy, Ukraine. International Art Festival, "Golden Peretyn project". Ukrainian House, Kiev, Ukraine. Exhibition of the Zhyvotkovs' family works. Museum of Russian Art. Kiev, Ukraine. 1995 "Picturesque reservation — 3". Ukrainian House, Kiev, Ukraine. "Black, white, red". Kievo Mohylyanska Academy, Kiev, Ukraine. Ukrainian painting. Munich, Germany.

 "Dahau95", European modern painting and sculpture. Дахау, Germany. 1994 International painting symposium "Ukrainian French meetings". KhustKiev, Ukraine. Ukrainian artists. Munich, Germany. "Polistylism".Ukrainian painting. Berlin, Germany. 1993 "Ukrainian vanguard of XX Century". In the fram ing of program "Kiev's Days in Toulouse", Augustine's Museum , Toulouse , France. "Painted plastique". National Art Museum, Kiev, Ukraine. "Picturesque reservation — 2". Museum of Russian Art. Kiev, Ukraine. "Malevich's traditions". Museum of Kiev's History, Kiev, Ukraine 1992 "Ukrainian Art". Helsinki, Finland. "Ukrainian Art". London, Great Britain. East Europe countries' exhibition. Paris. France. "Ukrainian Art". LeipzigNurnberg, Germany. "Picturesque reservation —1". Hall of Artists' Union, Kiev, Ukraine. "Ukrainian painting ". Central House of Artist, Moscow, Russia. 1991 Exhibition of Ukrainian Artists . Vuppertal, Germany. 1990 "Three generations of Ukrainian Art". Kiev OdenceCopenhagen, Ukraine Denmark. 1989 "Sednev89". National Art Museum, Kiev, Ukraine. AllUnion painting competition. Central House of Artist, Moscow, Russia. International exhibition of young artists from socialistic countries. Manezh, Moscow,Russia. "21 views", exhibition of Ukrainian artists. Odence, Denmark. 1988 AllUnion youth exhibition. Manezh. Moscow, Russia. Republican painting competition "The World, Event, Man". Artist's House, Kiev, Ukraine. "Dialogue trough the Centuries". 1000 years of baptiz ing Russ exhibition. Collections Ministry of Culture (Ukraine) Direction of the Ukrainian Artists Union (Ukraine), Museum of Russian Art (Ukraine), National Art Museum (Ukraine), Sumy Art Museum (Ukraine), Khmelnitskiy Art Museum (Ukraine), Ministry of Culture (Russia), Kunsthlstorlschen Museum (Vienna, Austria). The works are in museums and private collections in Europe, America, Asia and Africa.

55


Олександр Животков. Каталог творів. Київ. 2008 Куратори: Олександр Муджірі, Віталій Щербенко, Марина Щербенко Автори статей: Тіберій Сільваші, Дмитро Корсунь Фоторепродукування: ВХ[студіо], Валерій Хлебцевич Фотопортрети: ВХ[студіо] Переклад на українську Валентина Огризко Переклад на англійську Ірина Жмулюкіна Макет, друк: ВХ[студіо] п/с 103, Київ—54, 01054, Україна Тел.: +38044 / 4175389, 3612557 bx@ukr.net Alexander Zhyvotkov. Paintings. Kyiv. 2008 Curators: Alexander Мujiri, Vitaliy Scherbenko, Маrina Scherbenko Text: Tiberiy Silvashy, Dmytro Korsun’, Reproduction: ВХ[studio], Valery Hlebtsevich Translation: ukrainian Valentina Ogryzko; Translation: english Irina Zhmulyukina Design & pfintig: ВХ[studio] P.O.box 103, Кyiv—54, 01054, Ukraine Tel.: +38044 / 4175389, 3612557 bx@ukr.net Партнер галереї Ресторан “Діксіленд”

In partnership with Restaurant “Dixie Land”

G A L L E R Y

вул.Михайлівська, 22б, 01001 Київ, Україна Тел.: +38044 2795353 Факс: +38044 2798383 bottegagallery@gmail.com www.bottegagallery.com

22b, Мykhaylivska str., 01001 Kyiv, Ukraine Tel.: +38044 / 2795353 Fax: +38044 / 2798383 bottegagallery@gmail.com www.bottegagallery.com

Alexander Zhyvotkov  

Alexander Zhyvotkov