Page 1

ВЕРСІЯ

2008

picturesque SANCTUARY VERSION 2008

G A L L E R Y


ОПИС НЕБА НАД ЗАПОВІДНИКОМ

Заповідник – природна територія, що охороняється. Слова – це лише палець, яким можна Вказати на те, що назвати неможливо. (Із дзенських афоризмів) У назві «Живописний заповідник» міститься парадокс. Живопис – продукт культури. Заповідник – природний комплекс. Культура – протилежність природі. Вона похідна Дня Сьомого, тому що в цей день відпочинку було створено «нішу пустоти», звідки могли прорости науки й мистецтва. Заповідник – місце, де зберігається природа у своїй чистоті. В одному випадку безмежність, в іншому – порядок, запроваджений бажанням. Споконвічне наближення – відштовхування. Напруження між ними у природі мистецтва. Й найвищі кризові періоди, коли виснажена і вироблена часом мова культурних кодів стає мертвою, і потрібно знову звернутися до її витоків. Заповідник – метафора первинності. Але це й метафора музею-пам’яті, куди ми звертаємося за живим досвідом наших попередників. Крім того, це простір незалежності, підкресленої відстороненості від тиску смаків масового суспільства. Тоді, п’ятнадцять років тому, ми не написали маніфест. Усе проговорювалося під час зустрічей у майстернях, коли переглядалися нові твори. Важливо було тут же реалізувати те, що народжувалося під час бесід. Жива практика була найкращим аргументом під час суперечок, як і вистави, що надавали можливість побачити контекст. У мене залишилися записи, де позначено основні, базові принципи. 1. Картина. Площина-полотно, дошка, папір – продовження стіни. 2. Площинність. Картина – не вікно у світ, а площина, вкрита барвистим матеріалом. Простір максимально наближено до поверхні полотна. 3. Фарба. Найкраще олія з її густотою, в’язкістю, чуттєвістю. 4. Колір. Матеріальний носій Світла. Фарба-колір грубий, надлишковий матеріал, що у процесі обробки перетворюється на поверхню-Світло. 5. Світло. Загадкове явище, можливо, оптичної властивості, що виникає лише над поверхнею полотен живописців, за таємною згодою, було вінцем роботи. Не все, написане фарбами, є живописом. Художник стає живописцем, суб’єктом письма, коли йому недостатньо одних лише фарб, він виробляє Світло. Так проростає смисл. Мистецтвознавець Ганна Рудик свій текст «Заповідник» назвала «Живопис як незавершений проект». Живопис, як фундаментальне мистецтво 2

взагалі, проект, що не має кінця. Твори художників «Заповідника» – лише ланцюг у живописних проектах світового мистецтва і в принципах «Живописного заповідника» – розуміння безперервності цього процесу. У цьому сенсі, можливо, картина – лише епізод у межах мови живопису, що постійно розширюється. Озираючись назад, можна сказати, що програма «Живописний заповідник» була програмою НЕОФОРМАЛІЗМУ. 1. Автономія мистецтва. 2. Мистецтво як прийом. 3. Віра в унікальність художнього досвіду. Звідси ясно, що предмет мистецтва є саме мистецтво. Предмет живопису – сам живопис, «створення його». На початку 1990-х, коли відбувався процес вульгаризації й спрощення поняття «мистецтва», важливо було зберегти самі його межі. Час «смерті живопису» був найкращим для самого живопису, він міг звернутися до дослідження витоків своєї мови і роботи над її розширенням. Картина – не вікно у світ, а площина, вкрита фарбами, джерело трансляції. Річ. Об’єкт. Живопис – візуальна стратегія, де є важливим процес сприйняття, його протяжність, як дзеркальність створення речі. Це потік чуттєвого досвіду, який переживає глядач, як спокуса енергією колірного поля, що відчувається усім тілом. Живопис безцільний, подібний «трате, жертвоприношению или эротике» (Батай). «Я» художника розчиняється в матеріалі. Акт живопису вимагає того, щоб живописець виходив із глибини свого незнання, з точки пустоти, з чистоти… Із сутнісного браку самого себе, підкоряючись природі мови живопису, матеріалу. Живопис сам себе пише, живописець лише підкоряється його волі, веде з ним діалог, резонуючи у відповідь. Полотно не відбиває переживання автора, ідею, думку, щось привнесене ззовні. Це відбиток часу, ще не згущене до спогаду в статичному образі. «Живописний заповідник»дистанціювався від тоталітарної іміджевої машини сучасного суспільства, розробляючи свій культурний текст, вірячи в унікальність художнього (живописного) жесту, в його незалежність від зміни соціально-економічних та культурно-історичних перетворень. Проживається не історія, а подія живопису залишає знаки історії, стаючи тілом живопису. Поля, шляхи, будинки, озера, сніг, дощ, тиша, небо… Небо над «Заповідником». Якщо небо чисте, синє, то можна уявити, дивлячись на нього, що це добре зафарбоване полотно. А значить, це тільки палець, яким можна вказати на те, що назвати неможливо. Живопис – це чистісінька можливість. Тіберій СІЛЬВАШІ


There is a paradox in the name “Picturesque sanctuary”. Painting is a cultural produce. The sanctuary is a natural complex. Culture is contrary to nature. It has originated from the Seventh Day: it was just on that day of rest when “an empty niche” was created, from which arts and sciences could grow. The sanctuary is a place where nature remains pure. The former is boundless; the latter – limited and ordered at will. Everlasting convergence and divergence between them keep art nature in suspense and cause the periods of change when the language of cultural codes, exhausted and depleted with the lapse of time, becomes dead, and it is necessary to turn to its origins again. The sanctuary is the metaphor of both primary nature and our predecessors’ live experience museum-memory. It is an independent space, which is deliberately detached from mass culture preference pressure. Then, fifteen years ago, we did not write any manifesto. Everything was being discussed in studios when new works were presented. It was just important for us to realize the things, produced in discussion. Our live practice and exhibitions were the best arguments, and they gave us an opportunity to see context. I keep some notes of the core principals. 1. Picture. /A plane-canvas, a board, a sheet of paper are extensions of the wall/ 2. Flatness. /The picture is not a window into the space but a plane, covered with the layer of paint. The space is as near to the surface of the canvas as possible/ 3. Paint. /It is better to use oils with their being hard, sticky and sensory/ 4. Color. /It is a material carrier of the Light. In the process of working, a paint-color, rough and surplus material, is transformed into a plane-Light/ 5. Light. /It is a mysterious phenomenon, possibly, an optical one, which only takes place over the surface of a painter’s canvas. By mutual agreement of us all, it is the culmination of the work. In spite of their being painted, it is not whatever things can be considered to be the works of painting. An artist becomes a painter if it is not enough for them to use paints, but it also takes to possess a talent for producing the Light. The purport is found this way. The art critic Anna Rudyk named her text about

DESCRIPTION OF THE SKY ABOVE THE SANCTUARY

The sanctuary is a protected natural sanctuary. A word is just a finger, with which it is possible to indicate the thing that cannot be named. (a Zen aphorism)

the Sanctuary “Painting as a project in progress.” Generally speaking, painting by itself, as fundamental art, is a project in progress. The Sanctuary painters’ works are just links in the chain of world art projects. It is our understanding and one of the core principals for us that the process of new links appearance is ceaseless. Possibly, a picture is just an episode in painting language range expansion. In hindsight, it is possible to say that the “Picturesque sanctuary” program was that of NEOFORMALISM: 1. Art autonomy. 2. Art as a method. 3. Belief in artistic experience uniqueness. It gets clear hereof that the subject of art is art itself; the subject of painting – painting itself, “its being done.” At the beginning of the 1990-s, when the process of art vulgarization and art concept simplism took place, it was important to protect art from it. The time of “the death of painting” was the best for painting because it was possible to turn to its language origins and create new units. A picture is not a window into the world but a plane, with the layer of paint on it. It is the source of transmission. It is a thing. Painting is a visual strategy, with the process of perception and its duration, reflecting a thing being done, being important. It is a sensory experience stream, tempting a viewer with its color field energy. Painting is pointless like “expenditure, sacrifice or erotica” (Batay). An artist’s self dissolves in material. The act of art makes a painter proceed from the point of emptiness, purity; from the depth of their being unaware of it; from their own shortage and obey painting language nature and material. Painting paints itself and bends to its will the painter, who just holds the conversation. The author’s experience, ideas, thoughts are not depicted in the canvas: those are the traces of time which are not condensed enough to become static images. The “Picturesque sanctuary” has distanced itself from the modern society totalitarian corporate machine, developing its own cultural text and believing in the uniqueness of an artistic (pictorial) gesture and its independence from social and economic changes and cultural and historic ones. It is not a historic event but a pictorial one which leaves some historic imprints and becomes painting. There are fields, roads, houses, lakes, snow, rain, silence…, the sky, the Sky above the Sanctuary. If the sky is clear and blue, it is easy to imagine its being a well painted canvas. It means it is just a finger to indicate the thing that cannot be named. Painting is a pure possibility. Tiberiy Sil’vashi 3


ЖИВОПИСНИЙ ЗАПОВІДНИК

Достатньо першого погляду на експозиційний зал, де виставлені роботи художників “Живописного заповідника”, щоб здригнутися від відчуття-здогадки: це картини-щити, це лунка твердь із живопису, і цим щитам притаманна особлива кольорова щільність, суцільність кольорових полів. І кожен, в котрому ще дрімає сувора прапам’ять, буде вражений цим таким знайомим - зімкнутим, таранним, оборонним, ритуальним рядом… Марко Гейко, Олександр Животков, Микола Кривенко, Анатолій Криволап, Тіберій Сільваші – ці п’ять художників, що у 1992 році створили своє об’єднання – групу “Живописний заповідник”. Це вони дійсно, мов аскети-ісіхасти, постійно тримають чуттям і розумом, неначе своє художнє дивне credo, молитву і заклинання про світло, колір, колір, світло, світло… з напівмороку печер. Це світло невидимих вимірів, це колір, та могутня ріка кольору, навальну течію якої містично відчуває над собою Сільваші… Ці художники, маючи власну манеру, доповнюють одне одного, згуртовані єдиним монолітним творчим самовідчуттям. Майстри звикли до метафізичного буття живопису, до стверджуючої руйнації буденного і звичного, до піднесення картини до рівня постійного непорушного, промовистого, мовчазного откровення. Їх картини своєрідно, по-гомерівськи “сліпі”, тому що погляд майстрів спрямований до власної середини (це слово схоже на слово “сердце”), неподільного ядра, до неможливості остаточного вислову, вони дійсно сліпі в тому гомерівському сенсі, що спрямовані тільки до власних провіденційних горизонтів. Їх творчисть можна класифікувати як “національне –наднаціональне”. В роботах вгадуються не тільки вшанування традицій вітчизняного авангарду 1920-х років, але й збагачення здобутками французських і “героїчною генерацією” американських абстракціоністів 1950-х років, поєднаними з напруженим індивідуальним творчим пошуком і стилем. В їх творчості існує могутній вектор виходу до універсального, всесвітнього, в такий простір, що огортає, неначе ясна прохолодна стратосфера, всі низинні смислові прошарки, що лежать в теплих задимлених долинах. В такій картині має необхідно зникнути перелік випадкових ознак, банальна варіативність, пересічна фактичність, хаотичність, різнокаліберність висловів, бо така картина має бути пронизана залізними стрижнями постійної духовної самодисципліни. Це має бути, як явище якості, якщо можна так сказати, така собі “максимальна стеля”, як термін, що використовується в авіації для визначення граничних можливостей у швидкостях і наборі висоти. Художників “Живописного заповідника” об’єднує спосіб написання картин. В їх роботах кожен із багаточисельних прошарків живопису вщент налитий духовним універсумом, який веде художника у світ ідеального. Свіжий прошарок кладеться на попередній, доходячи при цьому до неможливої напруги, в пра4

вовірному переконанні, що “Бог зберігає все”. Як це загалом нагадує могутні геологічні кольорові пласти, що накопичили в собі велетенський час, і тут майстер несамохідь віддається маркшейдерським маренням про близьку золотоносну сліпучу жилу… Для “Живописного заповідника” зображення виступає як новаторський текст, для них важливим завданням є образотворчі можливості площини-тексту при відсутності навіть початкових знаків. Тут важлива для них картина-знак, картина як кінцевий екстракт найвищих якостей мистецтва-малярства перш за все як рафінованої духовної дисципліни. Таке “розумне діяння” притаманне усім майстрам, що чітко усвідомлюють теоретичне завдання, своє місце, особливості, свою “клітинку” у великому і розгалуженому потоці сучасних художніх процесів. Кожна робота пройшла кілька етапів абстрагування, поки не позбавилась первісної мотивації, і, як в поезії Іосифа Бродського, нейтралізвції ліричних випадкових моментів, здобула нову сенсуальність. При цьому основні зусилля художника покладено на принципову “зробленість” аж поки не досягнуто надвисоких якостей “повного оберту”, суцільного креативного циклу. Можна сказати, що кінець роботи, тобто втілення, повертається до якостей задуму, початкового сяяння ідеї. І згодом, досягувши якостей філософської “речі-всобі”, живопис природньо робиться самодостатнім, живиться своїм власним знаковим потенціалом, тому що сугестує в собі, як кінцевий результат – техніку, культуру, еволюцію, ідею традиційної картини. Довершений живопис уже тому викликає благочестя, що досягти його, як і всякої довершеності, вдається лише небагатьом – так висловився Мікеланджело. “Живописний заповідник” уже з самого початку самою тільки назвою, відразу окреслив зону свого ареалу в сучасному мистецтві, де ще існують стабільні цінності станкової картини, напружений пластичний пошук, відданість покликанню і служіння йому. Я знову і знову дивлюсь на цей чудовий справжній живопис, де видно гідний прояв справжнього мистецтва, відчуваю плин часу, сконденсований в ньому і знову чомусь кажу сам собі: І що тепер ми – Відносно того, що не минається? А ми тільки те, що трапляється зараз. Дмитро КОРСУНЬ


Marco Geyko, Alexander Zhyvotkov, Mykola Kryvenko, Anatoliy Kryvolap, Tiberiy Sil'vashi are the five artists who in the year 1992 created their own association, a group “The Picturesque sanctuary ”. As ascetics-isikhasts they are faithful with all their senses and mind to prayer and light spell, light and color, color and light from the semidarkness of caves… like to a marvellous artistic credo. It is the light of invisible dimensions, it is a mighty river of color which swift flow Sil'vashi mysticly feels above himself. These artists, having their own manner, complement each other being joined by common monolith of creative self-perception. Masters got used to metaphysical existance of painting, to asserting destructions of the everyday and usual, to the rising of a picture up to the level of permanent and inviolable, eloquent, taciturn revelation. Their pictures are Homer-blind as masters’ look is directed inside to the heart, to indivisible kernel, to impossibility of final utterance, they are blind indeed in that homeric way being directed only to their own seer horizons. Their work can be classified as “national – supernational”. Not only a profound respect for domestic advance-guard traditions of 1920th, but also enrichment with achievements of French and “heroic generation” of American abstractionists of 1950th combined with a tense individual creative search and style are guessed in works. A mighty vector of outreach to universal, eternal, directs their creative energy into a space which like a clear cool stratosphere shrouds all the low semantic layers of warm foggy valleys. In such picture a number of casual characteristics should disappear - banal variations, ordinary factualness, chaoticness, heterogeneity of utterances - because such picture must be pierced with ferrous bars of permanent spiritual self-discipline. As the phenomenon of quality it must be a so-called “extended peak”, the term used in aviation for determination of maximum possibilities in speed and climb. The artists of the “Picturesque sanctuary” are united by the way of painting. In their works each of numerous layers is full of spiritual universum which leads an artist to the world of ideal. A fresh layer is laid on the previous one, reaching impossible tension in the faithful belief that “God

THE PICTURESQUE SANCTUARY

A quicke look at the “Picturesque sanctuary” display hall is enough to get the shrewd guess - these pictures are shields, they are a stronghold made with painting, and these shields catch an eye by distinctive closeness density, integrity of the coloured fields. And everyone whose rigorous pramemory still dozes will be impressed by this so familiar reserved, ram, defensive, sacral row... preserves everything”. Like mighty geological colored layers accumulated enormous time period, here master commits himself wholly to a surveyor delirium about close blinding gold vein… To the “Picturesque sanctuary” an image comes forward as an innovative text, graphic possibilities of planetext without even initial signs become an important task. Here picture-sign takes a primer position, the picture as final extract of the greatest qualities of art engaged in painting foremost as the refined spiritual discipline. Such “clever act” is typical for masters, who expressly realize theoretical task, their own place, peculiarities, their own “cell” in the large and ramified stream of modern art. Every work underwent a few stages of abstracting, until it lost primitive motivation, and, as the poetry of Joseph Brodskiy says, neutralization of lyric casual moments, got new sensuality. Thus basic efforts of artist are fixed on the key “artificiality” until highest qualities of “complete turn” of continuous creative is not reached. We may say that the end of work returns to the qualities of intention, the initial aureola of the idea. And afterwards, having reached qualities of philosophical “thing-in-itself”, painting of natural is becoming allsufficient, fed by its own sign potential, because in itself it suggest technique, culture, evolution, idea of traditional picture as an ultimate result. Perfect Painting arouses piety because not many succeeded to attain it, as well as any perfection – said Michelangelo. From the very beginning “The Picturesque sanctuary ” by only its name at once outlined the area of the natural habitat in modern art, where stable values of machine picture, tense plastic search, devotion to calling still exist. I look at this wonderful painting over and over again, and see the real art clearly, feel the flow of time, condensed in it, and again for some reason tell myself: So what are we now – Towards things That never wane? Just an incident. Dmytro KORSUN’ 5


6


Марко Гейко

7


Розп’яття. 1999, 61х38, полотно, олія / Crucifiction. 1999, 61х38, oil on canvas

8


Горизонти. 2006, 70х60, полотно, олія / Horizonts. 2006, 70х60, oil on canvas

9


Марко Гейко

Місячне сяйво. 2005-2006, 75х75, полотно, олія / Shining moon. 2005-2006, 75х75, oil on canvas

10


Без назви І. 1998, 122х32, полотно, олія / Untitled І. 1998, 122х32, oil on canvas Без назви ІІ. 1998, 122х32, полотно, олія / Untitled IІ. 1998, 122х32, oil on canvas

11


Образ. 2002, 29х29, фанера, олія / Image. 2002, 29х29, wood, oil

12


Живопис І. 2002, 29х29, фанера, олія / Painting I. 2002, 29х29, wood, oil

13


Ностальгія. 2007, 75х75, полотно, олія / Nostalgy. 2007, 75х75, oil on canvas

14


Марко Гейко

Композиція в синьому. 2004, 75х75, полотно, олія / Composition in blue. 2004, 75х75, oil on canvas

15


16


Олександр Животков


18

Олександр Животков


Пейзаж. 2007, 60 x 80, полотно, планшет / Landscape. 2007, 60 x 80 canvas, planshette

19


20


Без назви. 2007, 98 x 76,5, дерево / Untitled. 2007, 98 x 76,5, wood Без назви. 2007-2008, 96 x 131, картон Untitled. 2007-2008, 96 x 131, cardboard

Без назви. 2007, 96 x 75, дерево / Untitled. 2007, 96 x 75, wood

21


22


Без назви. 2007, 74 x 76,5, дерево / Untitled. 2007. 74 x 76,5, wood

Без назви. 2007-2008, 96 x 131, картон / Untitled. 2007-2008, 96 x 131, cardboard

23


24

Олександр Животков


Без назви. 2007, 116 x 112, картон / Untitled. 2007, 116 x 112, cardboard

25


26


Микола Кривенко

27


Туман і дим №3. 2007, 45 х 60, полотно, олія / Fog and smoke #3. 2007, 45 х 60, oil on canvas

28


Туман і дим №4. 2007, 45х60, полотно, олія / Fog and smoke #4. 2007, 45х60, oil on canvas

29


Туман і дим №2. 2007, 40х50, полотно, олія / Fog and smoke #2. 2007, 40х50, oil on canvas

30


Туман і дим №1. 2007, 40х50, полотно, олія / Fog and smoke #1. 2007, 40х50, oil on canvas

31


32

Микола Кривенко


Туман і дим №10. 2007, 52х71, полотно, олія // Fog and smoke #10. 2007, 52х71, oil on canvas

33


Туман і дим №5. 2007, 31х36, полотно, олія / Fog and smoke #5. 2007, 31х36,oil on canvas

34

Микола Кривенко


Туман і дим №7. 2007, 30х40, полотно, олія Fog and smoke#7. 2007, 30х40, oil on canvas

Туман і дим №8. 2007, 30х40, полотно, олія Fog and smoke#8. 2007, 30х40, oil on canvas

Туман і дим №9. 2007, 30х40, полотно, олія Fog and smoke#9. 2007, 30х40, oil on canvas

35


36


Анатолій Криволап

37


Натюрморт. 1996, 120х100, полотно, олія / Still Life. 1996, 120х100, oil on canvas

38


Варіант модуля. 1997, 120х100, полотно, олія / Version of the module. 1997, 120х100, oil on canvas

39


Композиція. 2000, 93 х 107, полотно, олія / Composition. 2000, 93 х 107, oil on canvas

40


Композиція. 1989, 100х120, полотно, олія / Composition. 1989, 100х120, oil on canvas

41


Структура. 2005, 100 х 80, полотно, олія / Structure. 2005, 100 х 80, oil on canvas

42


Структура. 2005, 100 х 80, полотно, олія / Structure. 2005, 100 х 80, oil on canvas

43


44

Анатолій Криволап


Структури. 1990, 125 х 125, полотно, олія Structures. 1990, 125 х 125, oil on canvas

Композиція. 1994, 125 х 125, полотно, олія Composition. 1994, 125 х 125, oil on canvas

Композиція. 1994, 92 х 92, полотно, олія Composition. 1994, 92 х 92, oil on canvas

45


46


47

Тіберій Сільваші


Без назви. 2007, 130 х 200, полотно, олія / Untitled. 2007. 130 х 200, oil on canvas

48


Без назви. 2007, 130 х 200, полотно, олія / Untitled. 2007. 130 х 200, oil on canvas

49


Без назви. 2007, 100 х 100, полотно, олія / Untitled. 2007. 100 х 100, oil on canvas

50


Без назви. 2007, 100 х 100, полотно, олія / Untitled. 2007. 100 х 100, oil on canvas

51


Тіберій Сільваші


Без назви. 2007, 190 х 25, полотно, олія / Untitled. 2007. 190 х 25, oil on canvas

Без назви. 2007, 190 х 25, полотно, олія / Untitled. 2007. 190 х 25, oil on canvas

Без назви. 2007, 190 х 25, полотно, олія / Untitled. 2007. 190 х 25, oil on canvas


Без назви. 2007, 130 х 200, полотно, олія / Untitled. 2007. 130 х 200, oil on canvas

54


Без назви. 2007, 100 х 100, полотно, олія / Untitled. 2007. 100 х 100, oil on canvas

55


Тіберій Сільваші

Без назви. 2007, 130 х 200, полотно, олія / Untitled. 2007. 130 х 200, oil on canvas

56


57


Марко Гейко / Mark Heiko 58

Народився 4 червня 1956 року. Живе та працює в Києві.

Was born on June 4 in 1956. The artist lives and works in Kiev.

1985 - закінчив Київський державний художній інститут. 1988 - лауреат премії Марії Башкірцевої. 1989 - член Спілки художників України.

1985 - finished the Kiev State Art Institute.. 1988 - laureate of Maria Bashkirtseva` s premier . 1989 - Member of the Ukrainian Artists` Union..

Виставки: 2008 - „Живописний заповідник. Версія 2008”, галерея „Боттега”, Київ, Україна. - «Літня практика», галерея „РА”, Київ, Україна. 2007, 2006, 2000, 1999 ,1998 - галерея «Ательє Карась», Київ, Україна. 2001 - «Метафізика світла», галерея «Совіарт», Київ, Україна. 2000 - Живопис України другої половини ХХ століття, Національний художній музей, Київ, Україна. - V Міжнародний арт-фестиваль, Український Дім, Київ, Україна. - PROART, Міжнародний фестиваль, Київ, Україна. - „Українська графіка ХХ століття”, Національний художній музей, Київ, Україна. - Всеукраїнське Триєналє живопису, Київ, Україна. 1996 - „Арт-клуб 96”, Хмельницький музей сучасного мистецтва, Київ, Україна. 1995, 1993, 1992 - „Живописний заповідник”, Київ, Україна. 1994 - „Київський художній ярмарок – 94”, Київ, Україна. - „Синтези – Славутич 94”, Київ, Україна. - „Мала картина”, Київ, Україна. - „Весна 94”, Київ, Україна. 1993-1994 - „ Мистецтво України”, Тулуза, Франція. 1993 - „Живописна пластика”, Київ, Україна. - „POLYSTILISMUS”, Київ, Україна. 1992 - „Мистецтво вільної України”, Київ, Україна. 1991 - „Українське мистецтво”, Нюрнберг, Німеччина. - „Мистецтво сьогодні”, Полтава – Москва. - „Єдність. 100 українських художників світу 100 – річчю українських поселень в Канаді, Національний музей українського образотворчого мистецтва, Київ, Україна. - Всесвітня виставка „Мистецтво молодих”, Манеж, Москва, Росія. 1990 - „Мистецтво російських художників”, галерея Марі – Терез, Франція. - Групова виставка українських художників, Фінляндія. - „Три покоління українського живопису”, Київ, Україна – Оденсе, Данія. - „Полістилізм 90”, Київ, Україна. 1989 - Виставка полтавських художників, Фейдерштадт, Німеччина. - „Молодість країни”, Київ, Україна. - „70 років ВЛКСМ”, Київ, Україна. - Виставка до 50 – річчя Спілки художників України, Київ, Україна. - Всесоюзна виставка творів живопису, Москва, Росія. 1988 - „Світ, подія, людина”, Київ, Україна. - Всесоюзний конкурс – виставка живопису, Москва, Росія. 1987 - „Рисунок і акварель”, Київ, Україна. - „Молодість країни”, Київ, Україна. - „Країна рад”, Київ, Україна. 1985 - „Світ і молодь”, Київ, Україна.

Exhibitions: 2008 - «Picturesque sanctuary. Version 2008». Bottega Gallery, Kiev, Ukraine. - Gallery «RA», Kiev, Ukraine. 2007, 2006, 2000, 1999, 1998 - Gallery «Atelier Karas », Kiev, Ukraine. 2001 - «Metaphysics of the light», gallery «Soviart», Kiev, Ukraine. - National Art Museum, Kiev, Ukraine. - V Art Festival. Ukrainian House, Kiev, Ukraine. - PROART, International festival, Kiev, Ukraine. 1999 - „Ukrainian graphics of ХХ century”, National Art Museum, Kiev, Ukraine. - All-Ukraine Triennale of painting. Kiev, Ukraine. 1996 - „Art –club 96”, Museum of Modern Art, Khmelnitskiy, Ukraine. 1995, 1993, 1992 - «Picturesque sanctuary». Ukrainian House, Kiev, Ukraine. 1994 - „Kiev Art Fair – 94”, Kiev, Ukraine. - „Syntes – Slavutych 94”, Kiev, Ukraine. - „Small picture”, Kiev, Ukraine. - „Spring 94”, Kiev, Ukraine. 1993-1994 - „Art of Ukraine”, Toulouse , France. 1993 - «Plastic art of painting». National Art Museum, Kiev, Ukraine. - „POLYSTILISMUS”, Kiev, Ukraine. 1992 - „Art of free Ukraine ”, Kiev, Ukraine. 1991 - „Ukrainian Art”, Nurnberg, Germany. - „Art today”, Poltava – Moscow. - „Unity. 100 Ukrainian artists to 100 anniversary of Ukrainian in Canada, National Art Museum, Kiev, Ukraine. - All-Union youth exhibition. Manezh. Moscow, Russia. 1990 - „Art of Russian artists”, gallery Marie – Therese , France. - Ukrainian artists` group exhibition, Finland. - «Three generations of Ukrainian Art». Kiev - Odence-Copenhagen, UkraineDemark. - „POLYSTILISMUS 90”, Kiev, Ukraine. 1989 - Poltava artists` exhibition, Feidershtadt, Germany. - „Youth of the country”, Kiev, Ukraine. - „70 years of L.Y.C.L.S.U.”, Kiev, Ukraine. - Exhibition to 50 anniversary of Ukrainian Artists` Union, Kiev, Ukraine. - All-Union exhibition. Manezh. Moscow, Russia 1988 - Republican painting competition «The World, Event, Man». Artist’s House, Kiev, Ukraine. - All-Union exhibition. Manezh. Moscow, Russia 1987 - „Drawing and aquarelle ”, Kiev, Ukraine. - „Youth of the country ”, Kiev, Ukraine. - „The country”, Kiev, Ukraine. 1985 - „The world and youth”, Kiev, Ukraine.


Was born on March 31 in 1964. The artist lives and works in Kiev.

1975-82 - Республіканська художня средня школа ім. Т. Шевченка 1982-88 - Київський Державний художній інститут 1989 - Член Спілки художників України

1975-82 - Studied at Taras Shevchenko Republican Middle Art School. 1982-88 - Studied at the Kiev State Art Institute. 1989 - Member of the Ukrainian Artists Union.

Персональні виставки 2008 - «З приватних колекцій». галерея „Боттега”, Міжнародний центр «Український дім», Київ, Україна 2007 - «Рома», Сумський художній музей, Суми, Україна - Галерея «Триптих», Київ, Україна - Галерея «Ленін», Запоріжжя, Україна 2006 - Галерея «Триптих», Київ, Україна 2005 - «Перша виставка в галереї «Триптих»», Київ, Україна 2004 - «Протасів яр».Галерея «Ательє Карась», Київ, Україна 2002 - «Варіанти з чорним». Галерея «Ательє Карась», Київ, Україна 2001-2008 - Виставка робіт сім’ї Животкових. Ценральний будинок художника Спілки художників України, Київ, Україна 2001 - Центр сучасного мистецтва «Совіарт», Київ, Україна 1997,1998, 2000 - Галерея «Ательє Карась», Київ, Україна 1996 - Державний музей російського мистецтва, Київ, Україна - Галерея «Ірена», Київ, Україна 1994 - Виставка однієї картини. Галерея «Бланк-Арт», Київ, Україна 1992-1994 - Галерея «Барва». Київ, Україна 1990 - Ценральний будинок художника Спілки художників України, Київ, Україна 1988 - «Нові імена, нові тенденції». Музей історії Києва, Київ, Україна

Personal exhibitions 2008 - «From private collections». Bottega Gallery, Ukrainian House, Kiev, Ukraine. 2007 - «Roma», Sumy Art Museum, Ukraine. - «Lenin Gallery», Zaporojie, Ukraine. 2006-2007 - Gallery «Triptych», Kiev, Ukraine. 2005 - «The first exhibition in the «Triptych», Gallery «Triptych », Kiev, Ukraine. 2004 - «Protasov Yar». Gallery «Atelier Karas», Kiev, Ukraine. 2002 - «Variants with black». Gallery «Atelier Karas», Kiev, Ukraine. 2001 Exhibition of the Zhyvotkovs’ family works. Artist’s House, Kiev, Ukraine. - Center of Modern Art «Soviart», Kiev, Ukraine. 2000 - «Six white diptychs ». Gallery «Atelier Karas», Kiev, Ukraine. 1997-1998 - Gallery «Atelier Karas», Kiev, Ukraine. 1996 - Museum of Russian Art, Kiev, Ukraine. - Gallery «Irena», Kiev, Ukraine. 1994 - Exhibition of the one picture so. «Blank Art Gallery», Kiev, Ukraine. 1992-1994 - Gallery «Barva». Kiev, Ukraine. 1988 - «New names, new tendencies». Museum of Kiev’s History, Kiev, Ukraine.

Групові виставки 2008 - «Живописний заповідник. Версія 2008». Галерея «Боттего», Київ, Україна 2007 - «Край прикордону». Цикл виставок по Польщі 2006 - «Край прикордону». Цикл виставок по Польщі та Україні (Львів) 2004 - «Прощавай, зброє!» Мистецький центр «Арсенал», Київ, Україна 2003 - «Пустеля. Дороги» Галерея «РА», Київ, Україна 2002 - «10 років «Живописному заповіднику». Національний художній музей, Київ 2001 - Виставка українських художників. Музей «Гаррах-Палац», Відень, Австрія 2000 - Животков Олег, Животков Олександр.Галерея «Ірена», Київ, Україна - «Нові направлення». Ценральний будинок художника Національної спілки художників України, Київ, Україна - V Арт-фестиваль. Центр «Український Дім», Київ, Україна 1999 - «Мистецтво XX століття». «Арт-манеж», Москва, Росія 1998 - Бієналє нефігуративного живопису. Центр «Український Дім», Київ, Україна - Триєналє живопису. Центральний будинок художника України, Київ, Україна - Арт-фестиваль. Центр «Український Дім», Київ, Україна 1996, 1995, 1993, 1992 - Група «Живописний заповідник». 1996 - Міжнародний Арт-фестиваль, проект «Золотий Перетин». Центр «Український Дїм», Київ, Україна - Виставка рабіт сім’ї Животкових. Музей російського мистецтва, Київ, Україна 1995 - «Біле, чорне, червоне». Києво-Могилянськая академїя, Київ, Україна - Український живопис. Мюнхен, Німеччина - «Дахау-95», сучасний живопис й скульптура Європи. Дахау, Німеччина 1994 - Симпозіум живопису «Українсько-французькі зустрічі». Хуст-Київ, Україна - Українські художники. Мюнхен, Німеччина - «Полістилізм». Український живопис. Берлін. Німеччина 1993 - «Український авангард XX століття». Тулуза, Франція - «Живописна пластика». Національний художній музей, Київ, Україна - «Традиції Малевича». Музей історії Києва, Київ, Україна 1992 - «Українське мистецтво». Хельсинки, Фінляндія, Лондон, Великобританія - Виставка країн Східної Європи. Париж, Франція - «Українське мистецтво». Лейпциг-Нюрнберг, Німеччина - «Український живопис». Центральний будинок художників, Москва, Росія 1991 - Виставка українських художників. Вупперталь, Німеччина 1990 - «Три покоління українського мистецтва» Київ-Оденсе-Копенгаген, Україна-Данія 1989 - «Седнів-89». Національний художній музей, Київ, Україна - Всесоюзний конкурс живопису. (ЦБХ), Москва, Росія - Виставка молодих художників соціалістичних країн. «Манеж», Москва, Росія - «21 погляд», виставка українських художників. Оденсе, Данія 1988 - Всесоюзна молодіжна виставка. «Манеж», Москва, Росія - Республіканський конкурс живопису «Світ, подія, людина». Дім художника, Україна - «Діалог крізь століття». Виставка, присвячена 1000-річчю Хрещення Русі

Group exhibitions 2008 - «Picturesque sanctuary. Version 2008». Bottega Gallery, Kiev, Ukraine. 2008, 1996 - «Painting of the Zhivotkovs’ family for the last 100 years», Museum of Russian Art, Kiev,Ukraine. 2006-2007 - «Border line». Cycle of exhibitions in Poland and Lviv, Ukraine. 2004 - «Good-bye, arms». Arsenal. Kiev, Ukraine. 2003 - «Desert. Roads.» Gallery «RA», Kiev, Ukraine. 2002 - «10 years of «Picturesque sanctuary». National Art Museum, Kiev, Ukraine. 2001 - Exhibition of Ukrainian Artists. «Harrah-Palace Museum», Vienna, Austria. 2000 - Zhyvotkov Oleg, Zhyvotkov Alexander. «Irena» gallery, Kiev, Ukraine. - «New directions». Artist’s House, Kiev, Ukraine. - V Art Festival. Ukrainian House, Kiev, Ukraine. 1999 - «The Art of XX Century». Art Manezh, Moscow, Russia. 1998 - Biennale of non- figurative painting. Ukrainian House, Kiev, Ukraine. - Triennale of painting. Artist’s House, Kiev, Ukraine. - Art Festival. Ukrainian House, Kiev, Ukraine. 1996, 1995, 1993, 1992 - «Picturesque sanctuary group». 1996 - International Art Festival, «Golden Peretyn project». Ukrainian House, Kiev, Ukraine. 1995 - «Black, white, red». Kievo-Mohylyanska Academy, Kiev, Ukraine. - Ukrainian painting. Munich, Germany. - «Dahau-95», European modern painting and sculpture. Dahau, Germany. 1994 - International painting symposium «Ukrainian-French meetings». Khust-Kiev, Ukraine. - Ukrainian artists. Munich, Germany. - «Polistylism».Ukrainian painting. Berlin, Germany. 1993 - «Ukrainian vanguard of XX Century». «Kiev’s Days in Toulouse», Augustine’s Museum, Toulouse, France. - «Plastic art of painting». National Art Museum, Kiev, Ukraine. - «Malevich’s traditions». Museum of Kiev’s History, Kiev, Ukraine 1992 - «Ukrainian Art». Helsinki, Finland, London, Great Britain. - East Europe countries’ exhibition. Paris. France. - «Ukrainian Art». Leipzig-Nurnberg, Germany. - «Ukrainian painting». Central House of Artist, Moscow, Russia. 1991 - Exhibition of Ukrainian Artists. Vuppertal, Germany. 1990 - «Three generations of Ukrainian Art». Kiev-Odence-Copenhagen, UkraineDenmark. 1989 - «Sednev-89». National Art Museum, Kiev, Ukraine. - All–Union painting competition. Central House of Artist, Moscow, Russia. - International exhibition of young artists from socialistic countries. Manezh, Moscow,Russia. - «21 views», exhibition of Ukrainian artists. Odence, Denmark. 1988 - All–Union youth exhibition. Manezh. Moscow, Russia. - Republican painting competition «The World, Event, Man». Kiev, Ukraine. - «Dialogue trough the Centuries». 1000 years of baptizing Russ exhibition.

59

Олександр Животков / Alexander Zhyvotkov

Народився 31 березня 1964 року. Живе та працює в Києві.


Микола Кривенко / Mykola Kryvenko

Народився - 22 травня 1950 року

Was born on May 22 in 1950.

1969 р. - закінчив Республіканську художню школу. 1978 р. - закінчив графічний факультет Київського державного художнього інституту, навчався у Григорія Гавриленка. Член Спілки художників України

1969 - finished Republican Art School. 1978 - finished graphic faculty of the Kiev State Art Institute. Member of the Ukrainian Artists` Union .

Виставки: 2008 - Живописний заповідник. Версія 2008, галерея "Bottega", Київ, Україна 2006-2007 - "А-4", галерея "Ательє "Карась"" 2006 - "Ню", Варшава, Польща - "Гогольфест", галерея "Арсенал" 2005 - "Сто років НХМУ", НХМУ 2004 - "Прощавай, зброє", галерея "Арсенал" 2001 -Виставки проекту "Діалог із цитатою"; 2000 -"Інтервали". Український національний музей. Київ. Україна. Heine Оnstad Кunstsenter, Осло, Норвегія» - Артфестиваль, центр "Український дім". Київ, Україна. 1999 -"Нові спрямування". Центральний будинок художників, Київ, Україна. - Дні культури України у Парижі.Passaga de Retz. Париж, Франція. 1998 -"Жест і пластика". Галерея "Ательє Карась" - "Два дні - дві ночі музики". Міжнародний художній фестиваль, Одеса, Україна. 1997 -"Пер Гюнт". Тронхайм, Норвегія. 1996 -Артфестиваль. Український дім, Київ, Україна. 1995, 1993, 1992 -"Живописний заповідник". Київ, Україна. 1994 - Виставка українського живопису "Galerie am Wiener Pllatz" Мюнхен, Німеччина. 1993 -"Мала картина". Київ, Україна; - "Мистецтво України". Тулуза, Франція; - "Імпреза". Міжнародне бієнале. ІваноФранківськ, Україна; - "Традиції Малевича". Київ, Україна; - "Живописна пластика". Київ, Україна. 1992 -"Нове в українському живописі". Хельсінкі, Фінляндія 1991-1992 -Українське мистецтво. Живопис. Графіка. Скульптура. Виставка десяти українських художників. Galerie V. Вупперталь, Німеччина. 1990 -Виставка 4-х. Київ, Україна. - Три покоління українського живопису". Київ, Україна - Оденсе, Данія. 1988 -"Нові імена, нові тенденції". Музей історії Києва. Київ, Україна.

Exhibitions: 2008 - «Picturesque sanctuary. Version 2008». Bottega Gallery, Kiev, Ukraine. 2006-2007 - "А-4", Gallery «Atelier Karas», Kiev, Ukraine. 2006 - "Nu", Warsaw, Poland - "Arsenal" gallery, Kyiv, Ukraine 2005 - National Art Museum, Kiev, Ukraine. 2004 - «Good-bye, arms». Arsenal. Kiev, Ukraine. 2001 - Exhibitions of project "Dialogue with citation"; - "Self-identification"; - "Reality of borders"; - "The world as a text, where all has just been said"; - "Explaining to another man"; - "Modernity of art"; - "Author’s come backing". 2000 - "Intervals". Curator V.Raevskiy. National Art Museum, Kiev, Ukraine. - Heine Оnstad Кunstsenter, Oslo, Norway. - Art festival, Ukrainian House, Kiev, Ukraine. 1999 - "New directions". Curator A. Soloviov. Central Artists` House, Kiev, Ukraine. - Ukrainian cultural days in Paris. Curator V.Raevskiy .Passage de Ritz. Paris, France. 1998 - "Jest and plastic". Together with V. Bajay, V. Budnikov. Gallery «Atelier Karas», Kiev, Ukraine. - "Two days – two nights of music". International art festival, Odessa, Ukraine. 1997 - "Pier Gunt". Curator V.Raevskiy. Tronghaim, Norway. 1996 - Art festival, Ukrainian House, Kiev, Ukraine. 1995 - "Picturesque sanctuary - III". Kiev, Ukraine. 1994 - exhibition of Ukrainian painting "Galerie am Wiener Pllatz", Munich, Germany. 1993 - "Small picture". Kiev, Ukraine. - "Art of Ukraine". Toulouse, France. - "Impress". International biennale. Ivano – Frankivsk, Ukraine. - "Malevich`s traditions". Kiev, Ukraine. - " Picturesque sanctuary - II". Kiev, Ukraine. - " Plastic art of painting". Kiev, Ukraine. 1992 - "The new things in Ukrainian painting". Helsinki, Finland. - " Picturesque sanctuary -1". Kiev, Ukraine. 1991-1992 - Ukrainian art. Painting. Graphics. Sculpture. Exhibition of 10 Ukrainian artists. Galerie V. Wuppertal, Germany. 1990 - exhibition of four artists. A. Zhyvotkov, S. Zhyvotkov, O. Lysheha, М. Kryvenko. Kiev, Ukraine. - Three generations of Ukrainian painting. Kiev, Ukraine – Odense, Denmark. 1988 - "New names, new tendencies". Museum of Kiev’s History. Kiev, Ukraine.

Персональні виставки: 1999 - Галерея "L'Агt". Київ, Україна. 1995 - "Твори на рисовому папері". Галерея "Бланк-Арт". Київ, Україна. 1993 - Галерея "Барва". Київ, Україна. 1987 - Будинок кіно. Київ, Україна. - Спілка художників України. Секція графіки. Київ, Україна. 1983 - Спілка художників України. Київ, Україна.

Personal exhibitions: 1999 - Gallery "L'Агt". Kiev, Ukraine. 1995 - "Works on a rice paper". Gallery "Blank - Art". Kiev, Ukraine. 1993 - Gallery "Barva". Kiev, Ukraine. 1987 - Ukrainian House of Movies. Kiev, Ukraine. - The Ukrainian Artists` Union. Section of graphics. Kiev, Ukraine. 1983 - The Ukrainian Artists` Union. Kiev, Ukraine.

60


Анатолій Криволап

Anatoliy Kryvolap

Народився 11 вересня 1946 року в м. Яготині Київської області ( Україна).

Was born on September 11 in1946 in Yahotyn town, Kiev region, Ukraine.

1976 - закінчив Київський державний художній інститут, факультет живопису. Член Національної Спілки художників України. Постійний учасник регіональних та міжнародних виставок.

1976 - finished the Kiev State Art Institute. Member of the Ukrainian Artists` Union . Member of regional and international exhibitions.

Персональні виставки: 2006 - Центр сучасного мистецтва «Совіарт», Київ, Україна. 2005, 2004, 2001 - Галерея «Ательє Карась», Київ, Україна. 2003 - Галерея «Персона», Київ, Україна. 2000 - Центр сучасного мистецтва «Совіарт», Київ, Україна. 2004-2000 - Галерея «ARTEast» , Київ, Україна. 1996 - Галерея «Kaspari», Фюрт, Німеччина. 1993 - Галерея «D`art», Тулуза, Франція. 1992 - Галерея «Donti», Нюрнберг, Німеччина.

Personal exhibitions: 2006 - Center of modern art«Soviart», Kiev, Ukraine. 2005-2004 - Gallery «Atelier Karas », Kiev, Ukraine. 2003 - Gallery «Persona», Kiev, Ukraine. 2001 - Gallery «Atelier Karas », Kiev, Ukraine. 2000 - Center of modern art Soviart, Kiev, Ukraine. 2004-2000 - Gallery «ARTEast» , Kiev, Ukraine. 1996 - Gallery «Kaspari», Furt, Germany. 1993 - Gallery «D`art», Toulouse, France. 1992 - Gallery «Donti», Nurnberg, Germany.

Основні групові виставки: 2008 - Живописний заповідник. Версія 2008, галерея "Bottega", Київ, Україна 2005 - Національний художній музей України, Київ, Україна. 2004 - «Прощавай, зброє!», Мистецький Арсенал, Київ, Україна. 2005, 2002, 1995, 1993, 1992 - «Живописний заповідник», Київ, Україна. 2001 - «Перехрестя», Відень, Австрія. 2000 - V Міжнародний арт фестиваль, Київ, Україна. 1999 - SPECTRUM UND ASPECTE DER MALEREI, Магдебург, Німеччина. 1998 - Міжнародний ярмарок мистецтва, Манеж, Москва, Росія. - ІІІ Міжнародний арт фестиваль, Український дім, Київ, Україна. - Міжнародний весняний салон, Муніципальний палац, Ліон, Франція. 1997 - Evrasische mysterien, Бед Гандерхейм, Німеччина. - ІІ Міжнародний арт фестиваль, Український дім, Київ, Україна. - Міжнародний арт фестиваль, Тулуза – Оденсе – Київ, Франція – Данія – Україна. - Сільваші – Криволап – Степанов. Галерея «Ательє Карась», Київ, Україна. 1996 - Нові надходження, Український Національний музей, Київ, Україна. - Ненаративність. Національна галерея, Однесе, Данія. - І Міжнародний арт фестиваль, Український дім, Київ, Україна. 1995 - Спільна виставка українських і німецьких художників. 1994 - Українсько-французькі зустрічі, галерея «Обрій», Хуст, Французький Культурний центр в Україні. - Мала картина, Виставковий зал Києво-Могилянської академії, Київ, Україна. - Київський художній ярмарок –І. Український дім, Київ, Україна. 1993 - Мистецтво України. Музей Августинів, Тулуза, Франція. - Живописна пластика. З колекції «Містобанку», Національний художній Музей України. 1992 - Поставангард, Нюрнберг, Німеччина.

Main group exhibitions: 2008 - Picturesque sanctuary. Version 2008. Gallery Bottega, Kyiv, Ukraine 2005, 2002, 1995, 1993, 1992 - «Picturesque sanctuary», National Art Museum, Kiev, Ukraine. 2004 - «Good bye, arms!», Art Arsenal, Kiev, Ukraine. 2001 - Crossroads, Vienna, Austria. 2000 - V International art festival, Kiev, Ukraine. 1999 - SPECTRUM UND ASPECTE DER MALEREI, Magdeburg, Germany. 1998 - International Art Fair, Manezh, Moscow, Russia. - ІІІ International Art Festival, Ukrainian House, Kiev, Ukraine. - International spring salon, Municipal palace, Lion, France. 1997 - Evrasische mysterien, Germany. - ІІ International Art Festival, Ukrainian House, Kiev, Ukraine. - International Art Festival Toulouse – Odencse – Kiev, France – Denmark– Ukraine. - Silvashi – Kryvolap – Stepanov. Gallery «Atelier Karas », Kiev, Ukraine. 1996 - National Art Museum, Kiev, Ukraine. - National Gallery, Odencse, Denmark. - І International Art Festival, Ukrainian House, Kiev, Ukraine. 1995 - United exhibition of Ukrainian and German artists. 1994 - Ukrainian - French meetings, gallery «Horizons», Khust, French Cultural center in Ukraine. - Small picture, hall of Kiev Mohyla Academy, Kiev, Ukraine. - Kiev Art Fair I. Ukrainian House, Kiev, Ukraine. 1993 - Art of Ukraine. Augustan’s Museum, Toulouse, France. - «Plastic art of painting». National Art Museum, Kiev, Ukraine. 1992 - Post vanguard, Nurnberg, Germany.

61


Тіберій Сільваші / Tiberiy Silvashi

Народився 13 червня 1947 р., живе і працює в Києві.

Was born on June 13 in1947. Artist lives and works in Kiev.

Персональні виставки: 2006 - Живопис, галерея „Триптих”, Київ, Україна. 2004, 2002 - Живопис, галерея “Ательє Карась”, Київ, Україна. 2003 - Живопис, „Синій проект”, галерея “Ательє Карась”, Київ, Україна. 2001 - Паперові роботи, живопис, Французький культурний центр, Київ, Україна. 2000 - 1+1, галерея “Лавра”, Київ, Україна. - Живопис, галерея „Ательє Карась”, Київ, Україна. 1999 - Кольоропис, Будинок художника, Київ, Україна. 1998 - Живопис, галерея "ARTEast", Київ, Україна. 1998, 1997 - Живопис, галерея "Ательє Карась" Київ, Україна. - Фонд Ганса Зайделя, Київ, Україна. 1995 - Галерея СХ України, ЦБХ, Київ, Україна. - Галерея "Бланк-Арт", Київ, Україна. - Живопис, галерея "Gallery Wiener Platz", Мюнхен, Німеччина. 1993 - Живопис, галерея "Espace Croix-Baragnon", Тулуза, Франція.

Personal exhibitions: 2006 - Painting, gallery „Triptych”, Kiev, Ukraine. 2004 - Painting, Gallery «Atelier Karas », Kiev, Ukraine. 2003, 2002 - Painting, „Blue project”, Gallery «Atelier Karas », Kiev, Ukraine. 2001 - Paper works, painting, French cultural center, Kiev, Ukraine. 2000 - 1+1, gallery “Lavra”, Kiev, Ukraine. - Painting, Gallery «Atelier Karas», Kiev, Ukraine. 1999 - Colours, Central Artists` House, Kiev, Ukraine. 1998 - Painting, gallery "ARTEast", Kiev, Ukraine. 1997-1998 - Painting, gallery «Atelier Karas», Kiev, Ukraine. - Huns Zaidel`s Foundation, Kiev, Ukraine. 1995 - Central Artists` House, Kiev, Ukraine. - Gallery "Blank-Art", Kiev, Ukraine. - Painting, "Gallery Wiener Platz", Munich, Germany. 1993 - Painting, gallery "Espace Croix-Baragnon", Toulouse, France.

Групові виставки: 2008 - Живописний заповідник. Версія 2008, галерея "Bottega", Київ, Україна 2005 - „Les artistes peregrins», Bobigny, Toulouse. 2004 - „Прощавай, зброє”, „Арсенал”, Київ. - «Artsena», Париж, Франція. 2003-2004 - „Зворотний зв'язок”, франко-українські зустрічі, Гурзуф – Київ, Будинок Художників. 2002 - Проект “Діалоги”, Глущенко, Сільваші, галерея “Аліпій”, Київ, Україна. - Landshaft “Живописного заповідника”, Національний музей, Київ. 2001 - “Перехрестя”, Гаррах палас, Kunsthistorisches Museum, Відень. - «Ъ», Дні Києва у Москві, Новий Манеж, Москва. - “Бренд: українське”, Центр сучасного мистецтва, Київ, Україна. - „Діалог з цитатою”, галерея "Ательє Карась", Київ, Україна. 2000 - «Малярство”, Леон Тарасевич, Тіберій Сільваші, Центр сучасного мистецтва, Київ, Україна. - “Pro Art”, Центр ділової та культурної співпраці «Український дім», Київ, Україна - “Нові спрямування”, галерея Спілки художників, Будинок художников, Київ, Україна. Проекти: 1998 - Бієнале нефігуративного живопису, Міжнародний арт-фестиваль, Київ, Україна. 1996 - "Ненаративність", куратор, Міжнародний артфестиваль, Київ, Україна. 1995 - "Живописний заповідник ІІІ", куратор, "Градобанк", Київ, Україна. 1994 - Симпозіум "Українсько-французькі зустрічі", куратор, Центр ділової та культурної співпраці «Український дім», Київ, Україна.

62

Group exhibitions: 2008 - Picturesque sanctuary. Version 2008. Bottega Gallery. 2005 - „Les artistes peregrins», Bobigny, Toulouse. 2004 - «Good bye , arms!», Art Arsenal, Kiev, Ukraine. - «Artsena», Paris, France. - French–Ukranian meetings, Ukraine. 2003 - French –Ukranian meetings,Ukraine, Crimia (Hurzuf) – Kiev, Central Artists` House, Kiev, Ukraine. 2002 - Project “Dialogs”, Hlushchenko, Silvashi, gallery “Alipiy”, Kiev, Ukraine. - Landshaft of “Picturesque sanctuary”, National Art Museum, Kiev, Ukraine. 2001 - “Crossroads”, Harrah Palace, Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria. - «Ъ», Days of Kiev in Moscow, Manezh, Moscow, Russia. - “Brand: Ukrainian”, Center of Modern Art, Kiev, Ukraine. - Painting, gallery «Atelier Karas », Kiev, Ukraine. 2000 - «Painting”, Lion Tarasevich, Tiberiy Silvashi, Center of Modern Art, Kiev, Ukraine. - “Pro Art”, Ukrainian House, Kiev, Ukraine. - “New ways”, gallery of the Ukrainian Artists` Union, Central Artists` House, Kiev, Ukraine. Projects: 1998 - Biennale of non – figurative painting, International Art Festival , Kiev, Ukraine. 1996 - International Art Festival , Kiev, Ukraine. 1995 - "Picturesque sanctuary ІІІ", curator, "Citybank", Kiev, Ukraine. 1994 - French–Ukrainian meetings, curator, Ukrainian House, Kiev, Ukraine.


Живописний заповідник. Версія 2008. Каталог виставки. Київ. 2008 Куратори: Олександр Муджірі, Віталій Щербенко, Марина Щербенко Автори статей: Тіберій Сільваші, Дмитро Корсунь Фото: ВХ[студіо] Переклад на українську: Валентина Огризко, Анна Мілашевич Переклад на англійську: Ірина Жмулюкіна, Олена Давліканова Макет, друк: ВХ[студіо] п/с 103, Київ—54, 01054, Україна Тел.: +38044 / 417‚5389, 361‚2557 bx-studio@ukr.net Picturesque sanctuary. Version 2008. Kyiv. 2008 Curators: Alexander Мujiri, Vitaliy Scherbenko, Маrina Scherbenko Text: Tiberiy Silvashy, Dmytro Korsun’, Reproduction: ВХ[studio] Translation: ukrainian / Valentina Ogryzko, Anna Milashevich Translation: english ‚ Irina Zhmulyukina, Elena Davlikanova Design & printing: ВХ[studio] P.O.box 103, Кyiv—54, 01054, Ukraine Tel.: +38044 / 417‚5389, 361‚2557 bx-studio@ukr.net

Партнер галереї Ресторан “Діксіленд”

In partnership with Restaurant “Dixie Land”

G A L L E R Y

вул.Михайлівська, 22/б, 01001 Київ, Україна Тел.: +38044 279/53/53 Факс: +38044 279/83/83 bottegagallery@gmail.com www.bottega/gallery.com

22/b, Мykhaylivska str., 01001 Kyiv, Ukraine Tel.: +38044 / 279/53/53 Fax: +38044 / 279/83/83 bottegagallery@gmail.com www.bottega/gallery.com

Живописный заповедник  

Живописный заповедник