Page 1

ЛIТО SUMMER

2012

03.05 — 11.08

ПОДІЯ

М ІС Ц Е

ДАТА

/

Володимир Будніков ‘Відображення’

Щербенко Арт Центр

2 4.05

Іван Семесюк ‘Українські сни-мрії’

Боттега Галерея

Віктор Марущенко ‘Раннє’

EVENT

PLACE

— 03.0 7.2 012

Vоlodymyr Budnikov ‘Reflection’

Shcherbenko Art Centre

03.05

— 15.05.2 012

Ivan Semesyuk ‘Ukrainian dreams’

Bottega Gallery

Боттега Галерея

17.05

— 2 9.05.2 012

Victor Marushchenko ‘Early’

Bottega Gallery

Група Tenpoint (Максим Побережський i Олексій Тищенко) ‘Holygram’

Боттега Галерея

31.05

— 05.0 6.2 012

Group Tenpoint (Maksim Poberezhsky and Oleksij Tischenko) ‘Holygram’

Bottega Gallery

Леся Мальська ‘Від’єднання’

Боттега Галерея

31.05

— 05.0 6.2 012

Lesya Malska ‘Disconnected’

Bottega Gallery

Мааріт Мурка ‘Холодна війна у мистецтві’

Боттега Галерея

0 7.0 6

— 16.0 6.2 012

Maarit Murka ‘Cold war in Art’

Bottega Gallery

Група Шапка (Токарева Олександра i Секереш Олеся) ‘Перепрокласти’

Боттега Галерея

19.0 6

— 3 0.0 6.2 012

Group ‘Shapka’ (Tokareva Alexandra, Sekeresh Olesya) ‘Rethink’

Bottega Gallery

Даніїл Галкін ‘Абсолютно Міфічний’

Боттега Галерея

03.0 7

— 21.0 7.2 012

Daniil Galkin ‘Absolutely fabulous’

Bottega Gallery

Тарас Ковач ‘Фронтмен’

Боттега Галерея

2 4.0 7

— 11.08.2 012

Taras Kovach ‘Frontman’

Bottega Gallery

Apl315, Homer, Synchrodogs, Назар Білик, Анна Валієва, Анна Звягінцева, Марія Куліковська, Зоя Орлова, Володимир Сай, Андрій С и до ре нко, М арина Тал ю т т о ‘Любіть Україну!’ в рамках фестивалю I love Kiev

Галерея Лавра

0 9.0 6

— 2 0.0 6.2 012

Apl315, Homer, Synchrodogs, Nazar Bilyk, Аnna Valieva, Anna Zvyagintseva, Maria Kulikovskaya, Zoya Orlova, Volodya Say, Andriy Sydorenko, Marina Talutto ‘Love Ukraine’, festival ‘I love Kiev’

Gallary Lavra

Прийом заявок на участь у четвертому конкурсі МУХі 2012

Боттега Галерея

0 9.0 4

— 3 0.0 6.2 012

Acceptance of applications for participation in the fourth contest MUHі 2012

Bottega Gallery

Освітня програма 2012

Проект здійснено за підтримки Юрія Когутяка Організатор Марина Щербенко

DATE

Educational programm 2012

The project supported by Yuriy Kogutiak Organizer Marina Shcherbenko


Про Щербенко Арт Центр / About Shcherbenko Art Centre

Щербенко Арт Центр заснований у 2012 році як некомерційна організація галеристкою і кураторкою Мариною Щербенко. Діяльність центру спрямована на розвиток сучасної культури в українському суспільстві.

Shcherbenko Art Center was founded in 2012 by gallery owner and curator Marina Shcherbenko, as a nonprofit organization that promotes contemporary culture in Ukrainian society.

Головне завдання роботи Щербенко Арт Центру — це, в першу чергу, створення можливостей, для діалогу між представниками світу мистецтва і широкою аудиторією.

The main goal of Shcherbenko Art Center is primarily to create opportunities for dialogue between the art establishment and the wider audience.

Крім виставкової діяльності планується проведення конференцій з історії та теорії мистецтва, майстер-класів і консультацій з провідними майстрами українського та зарубіжного сучасного мистецтва. Також велика увага буде приділятися освітній та просвітницькій програмі, організації масштабних проектів з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

In addition to the exhibitions it is planned to hold conference on the history and theory of art, workshops and consultations with leading Ukrainian and foreign artists of contemporary art. Also, attention will be given to educational program, organizing of large-scale projects with the use of modern information and communication technologies.

Це буде експериментальний майданчик для роботи з молодим мистецтвом (в першу чергу з проектами художників номінантів та переможців проекту МУХі). Постійної експозиції в Арт Центрі не передбачено, а основні виставки, які плануються — це медіапроекти, фотографія, живопис, графіка, інсталяції, об’єкти, відеоарт. Тут будуть проходити кінопокази та музичні перформанси, арт-лабораторії та інші творчі експерименти.

This will be an experimental venue for the young art (mostly with projects of nominees and winners of MUHі project). Art Center does not provide permanent exhibition. The main exhibitions which will be held are — media projects, photography, painting, drawing, installations, objects, video-art. It will be held film screenings and musical performances, art-laboratories and other creative experiments.

‘Цілі чимось дивувати публіку – немає. Хотілося б спокійно і впевнено працювати, відкривати талановитих цікавих художників, репрезентувати їх нові роботи, відчувати і реагувати на нові культурні явища. Крім цього хотілося б щоб цей новий арт-простір став місцем мультимедійних, творчих та освітніх експериментів в галузі візуального мистецтва, дизайну, музики, театру і літератури’ — зазначила Марина Щербенко.

‘We don` have purpose to surprise the audience. We would like to work calmly and confidently, to discover interesting talented artists and represent their new art works, to feel and react to the new cultural phenomenon. In addition, we would like to make this venue a place of creative, media and educational experiments in the field of visual arts, design, music, theater and literature’ — said Marina Shcherbenko.

Щербенко Арт Центр розташований в історичному центрі Києва за адресою: вулиця Михайлівська, 22в. Виставковий зал оснащений відповідно до сучасних виставкових технологій.

Shcherbenko Art Center is located in the historical center of Kiev at the Mikhailovskaya St, 22v. The exhibition hall is equipped in accordance with modern exhibition technologies.

Щербенко Арт Центр відкрив свої двері для відвідувачів 24 травня 2012 року, проектом Володимира Буднікова ‘Віддзеркалення’.

Shcherbenko Art Center will open its doors to visitors on 24th of May 2012, with project ‘Reflection’ created by Vladimir Budnikov.

Щ Е Р Б Е Н КО А Р Т Ц Е Н Т Р

S H C H E R B E N KO A R T C E N T R E

Вул.Михайлівська, 22в Київ, 01001 Тел.:+38 (044) 279 53 53, 279 83 83 e-mail: info@shcherbenkoartcentre.com www. shcherbenkoartcentre.com

Mykhaylivs'ka str., 22v Kyiv, 01001 Tel.:+38 (044) 279 53 53, 279 83 83 e-mail: info@shcherbenkoartcentre.com www. shcherbenkoartcentre.com

Години відвідування: Вівторок — Субота з 11:00 до 20:00 Понеділок, Неділя — вихідні  Вхід вільний

Opening hours: Tuesday — Saturday from 11:00 untill 20:00 Monday, Sunday — closed Admission is free

2


Віддзеркалення виступає в проекті, як форма комунікації. Найпростіша форма копіювання перетворюється на таємничий процес перебудови реальності через її помноження.

V.Budnikov ‘Reflection’

Сам проект стає відтворенням ситуації конфронтації, дуелі. Реальність справжня і реальність віддзеркалена навзаєм позбавляються від власних змістів, перекреслюючи одна одну, й кінець кінцем відновлюються, перетворені на єдину чисту й абстрактну форму. Віддзеркалення і реальність разом уособлюють нову об’єднану, пружну, непевну й мінливу реальність. Нова подвійна реальність інтенсивніша за стару, вона більш виразна і яскрава. Вона як картинка для психологічного тесту Роршаха, вільна ‘монотипія’, абстрактний багатоваріантний простір, нейтральна зона для досліджень, готова набути найвідчайдушніших змістів.

In this project reflection is represented as a form of communication. The simplest form of copying turns into a mysterious process of restructuring of reality through its multiplication. The project itself is a reproduction of the situation of confrontation, a duel. The reality and reflected reality get rid of each others contents, replacing each other, and eventually revive, converted to a single pure and abstract form.

Володимир Будніков, ‘Вiддзеркалення’ (фрагменти інсталяції) 2010, алюміній

Volodymyr Budnikov, ‘Reflection’ (fragments of the installation) 2010, aluminum

24.05 — 03.07.2012

Відповідність, побудована не задля правдивого відображення, а задля ілюзії, яка поглинає реальність, затягує цю реальність у водну площину або у люстро, сама перетворюється на ілюзію або на ідеальний недосяжний світ. Як результат — маємо світ і маємо сокровенну таємницю цього світу в усій її разючій буквальності.

/

Лінія горизонту між двома реальностями мов хребет. Це лінія збудження, ‘сторожовий пункт’, зона повної довіри та єднання двох репрезентативних систем. Таке єднання зосереджене на самому собі, а саме на взаємодії та взаємовпливі обох власних складових – справжній та ілюзорній. Відповідність одної реальності іншій має бути переконливою, інакше якщо наші дві системи не співпадатимуть – результат віддзеркалення не принесе жодної втіхи.

Reflection and reality together represent a new unified, flexible, uncertain and changing reality. The new double reality is more intensive than the old, it is more expressive and colorful. It is like a picture for Rorschach psychological test, a free ‘monotype’, abstract and multivariate space, a neutral zone for investigations, ready to acquire the most desperate contents.

Compliance is built not for the true reflection, but for illusion that absorbs reality and put it in a flatness of water. This compliance turns into illusion itself. As a result we have the world and have innermost mystery of this world in all its striking literality.

3

Shcherbenko Art Centre

Horizon line between the two realities is like the spine. This is the line of excitation, ‘point guard’, area of full confidence and unity of two representative systems. This kind of unity is focused on itself, on interaction of its both components — real and illusive. Complience between realities should be convincing, in another case — the result of reflection won’t bring any joy.


VOLODY M Y R B U D N I KO V

Народився в 1947 р. 1965 – Закінчив Республіканську художню середню школу ім. Т.Г.Шевченка. 1965–1971 — Роки навчання у Київському державному художньому інституті (майстерня академіка Тетяни Яблонської). З 1975 р. – член Національної спілки художників України. Заслужений діяч мистецтв України. Професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Живе і працює в Києві.

24.05 — 03.07.2012 / Щербенко Арт Центр

ОСНОВНІ ВИС ТАВКИ:

S E L E C T E D E X H I BI T IO N S :

2 011 ‘Спека’ (разом із Владою Ралко), Арт Київ (Київ, Мистецький арсенал), ‘Хлопчики й Дівчатка’ (разом із Владою Ралко), ‘Я Галерея’, Київ, Україна 2 010 ‘Пейзаж. Ретроспектива’, Музей російського мистецтва, Київ, Україна, ‘Хмари’, Боттега Галерея, Київ, Україна 2 0 0 9 ‘Рай’, Боттега Галерея, Київ, Україна 2 0 08 Гоголь-Фест, Київ, Україна 2 0 0 7 ‘Рисунки’, Грац, Австрія ‘Полювання’, галерея ‘Я Галерея’, Київ, Україна ‘Битва’, галерея ‘Лавра’, Київ, Україна 2 0 0 6 ‘Нові роботи’, галерея ‘Ательє Карась’, Київ,

2 011 ‘Heat’, Art Kiev, Art Arsenal, Kyiv, Ukraine ‘Boys and Girls’, ‘Ya gallery’, Kyiv, Ukraine 2 010 ‘Landscape. Retrospection’, Museum of Russian art, Kyiv, Ukraine ‘Clouds’, Bottega Gallery, Kyiv, Ukraine 2 0 0 9 ‘Paradise’, Bottega Gallery, Kyiv, Ukraine 2 0 0 7 ‘Hunt’, ‘Ya Gallery’, Kyiv, Ukraine 2 0 0 7 ‘Battle’, Lavra gallery, Kyiv, Ukraine 2 0 0 7 ‘Classic motiv’, ‘Atelier Karas’ gallery, Kyiv, Ukraine 2 0 0 6 ‘New works’, ‘Atelier Karas’ gallery, Kyiv, Ukraine 2 0 05 ‘Metaphisik of code ‘, ‘Lavra’ gallery, Kyiv, Ukraine 2 0 0 4 ‘Painter’s Delight or Vacations in Rome’, ‘Atelier

2 0 05 2004 2 0 03

2 0 01

/

В. Буднiков ‘Вiддзеркалення’

В ОЛ О Д И М И Р Б УД Н І КО В

2000 Was born in 1947. In 1965 graduated from Kyiv Art School. 1965–1971 — graduated from Kyiv Art Institute (masterclass of the academician T. Yablonskaya). Member of the National Artists Union of Ukraine (since 1975). Honoured Art Worker of Ukraine. Professor V. Budnikov is teaching painting at Ukrainian Academy of Arts. Lives and works in Kyiv.

19 9 9 19 98 19 9 7 19 96

19 95

С Т И П Е Н Д ІЇ, Н А Г О Р О Д И : 2 0 0 7 Стипендія CCN Graz (Грац, Австрія) 2 0 01 Стипендія NESCOBURGENLAND 19 98 Звання ‘Художник року’, премія ‘Золотий перетин’, III Міжнародний Артфестиваль в виставковому центрі Український Дім (Київ, Україна)

R E W A R D S, G R A N T S : 2 0 0 7 Grant CCN Graz, Austria 2 0 01 Grant UNESCOBURGENLAND 19 98 rank ‘Artist of the Year’, prize ‘Golden crossing’, III International Art Festival, exhibition center Ukrainion House (Kyiv, Ukraine)

19 94 19 93 19 9 2 19 91

Україна ‘Метафізика коду’, галерея ‘Лавра’, Київ, Україна ‘Прощавай, зброє’, Київ, Україна ‘Перша колекція’, Київ, Україна ‘Нескінченна подорож’, галерея ‘Ательє Карась’, Київ, Україна ‘Рисунки’, галерея ‘Лавра’, Київ, Україна Виставка живопису, галерея ‘In der Gerbgruben’, Бургенленд, Австрія ‘Нові спрямування’, Київ, Україна ‘Ретроспектива’, галерея ‘Л-арт’, Київ, Україна ‘Об’єкти’, Центр Сучасного Мистецтва ‘Совіарт’, Київ, Україна ‘XX художників України (кінець століття)’, Київ, Україна ‘Трієнале скульптури’, Київ, Україна ‘Оазис’, виставковий зал НСХУ Київ, Україна ‘Kunst Melle’, Берлін, Німеччина ‘Wia Regia-97’, Ерфурт, Німеччина Виставковий зал ‘EEG’, Берлін, Німеччина ‘Український авангард 1910 – 1996’, Оденсе, Данія ‘Біле в білому’, Центральний виставковий зал НСХУ, Київ, Україна Галерея ‘Palette’, Клеве, Німеччина Галерея ‘Kunst-Brucke’, Берлін, Німеччина ‘Секрет життя’, галерея ‘Аліпій’, Український дім, Київ, Україна Палац ‘Егерманн’, Бургенленд, Австрія Галерея ‘Інтерконтиненталь’, Берлін, Німеччина Галерея ‘Сергій Попов’, Берлін, Німеччина Галерея ‘Лоджія’, Хілтон, Відень, Австрія Галерея ‘Раїсса’, Ерфурт, Німеччина Галерея ‘Кес д’Епарнь’, Тулуза, Франція Галерея ‘Інсельштрассе, 13’, Берлін, Німеччина Галерея ‘Хандесвербенд’, Відень, Австрія

Karas’ gallery, Kyiv, Ukraine ‘Farewell to Arms’, Kyiv, Ukraine 2 0 03 ‘Infinite Journey’, ‘Atelier Karas’ gallery, Kyiv, Ukraine ‘First collection’, Kyiv, Ukraine 2 0 0 2 ‘Landscape’, Center for Contemporary Art ‘Soviart’, Kyiv, Ukraine 2 0 01 ‘Drawings’, ‘Lavra’ gallery, Kyiv, Ukraine. Gallery ‘In der Gerbgruben’, Burgenlend, Austria 2 0 0 0 ‘Retrospection’, ‘L-art’ gallery, Kyiv, Ukraine. ‘New tendencies’, Kyiv, Ukraine 19 9 9 ‘Objects’, Center for Contemporary Art ‘Soviart’, Kyiv, Ukraine ‘XX Artists of Ukraine, the end of the century)’, Kyiv, Ukraine 19 98 ‘Oasis’, Exhibition Hall of the Union of Artists of Ukraine, Kyiv, Ukraine 19 9 7 ‘Retrospection’, Exhibition Hall ‘EEG’, Berlin, Germany ‘Non-Figurative Painting’, Kyiv, Ukraine ‘Wia Regia–97, Erfurt, Germany ‘Kunst Melle’, Berlin, Germany ‘Kyiv, Odense, Toulouse’, Kyiv, Ukraine 19 96 ‘White in White’, Exhibition Hall of the Union of Artists of Ukraine, Kyiv, Ukraine ‘Ukrainian Avantgarde 1910–1996’, Odense, Denmarк 19 95 ‘Secret of Life’, Gallery ‘Alipiy’, Kyiv, Ukraine Gallery ‘Kunst Brucke’, Berlin, Germany Gallery ‘Palette’, Kleve, Germany Palace Egermann, Burgenland, Austria 19 94 Gallery ‘Intercontinental’, Berlin, Germany Gallery ‘Sergei Popov’, Berlin, Germany 19 93 Gallery ‘Loggia’, Hilton, Vienna, Austria) Gallery ‘Raissa’, Erfurt, Germany Gallery ‘K. d’Eparne’, Toulouse, France 19 9 2 Gallery ‘Inselstrasse, 13’, Berlin, Germany 19 91 Gallery ‘Handeswerbend’, Vienna, Austria

КОЛ Е К Ц І Ї:

C O L L E C T IO N S :

Національний музей образотворчого мистецтва, Дніпропетровський художній музей, Чернігівський художній музей, Бердянський художній музей, Ізмаїльський музей імені А.В. Суворова, Кіровоградський краєзнавчий музей, Миколаївський художній музей, Музей історії Києва, Запоріжський художній музей, Музей Людвіга (Аахен, Німеччина), ‘Museum Haus am Checkpoint Charlie’ (Берлін, Німеччина), ‘Ціммерлі Арт Музеум’ (Рутгерс, НьюДжерсі, США), Berliner Bank (Берлін, Німеччина), Deutcher Bank (Берлін, Німеччина), AWT (Відень, Австрія), Mercury Globe Ukraine (Київ, Україна), Kunst Gallery Gleser (Берлін, Німеччина), Maiya Polsky Gallery (Чикаго, США), Райнер Гільдебрандт (Берлін, Німеччина), Ігор Диченко (Київ, Україна). Твори В. Буднікова також знаходяться в галереях та приватних колекціях Австрії, Німеччини, США, Югославії, Японії.

Museum of History of Kyiv, National Art Museum (Kyiv), Museum of Russian Art, Dnipropetrovsk, Art Museum, Zaporizhzhya, Art Museum, Chernigiv, Art Museum, Sumy; Art Museum, Ismail, Art Museum, Berdyansk, Ludvig Museum (Aachen, Germany), Museum Haus am Checkpoint Charlie (Berlin, Germany), Zimmerly Art Museum Colection (Ruthgers, USA), Berliner Bank (Berlin, Germany), Deutcher Bank (Berlin, Germany), AWT (Vienna, Austria), Mercury Globe Ukraine (Kyiv, Ukraine), Kunst Gallery Gleser (Berlin, Germany), Maiya Polsky Gallery (Chicago, USA), Rainer Gildebrandt (Berlin, Germany), Igor Dychenko (Kyiv, Ukraine), galleries and private collections in Austria, Germany, USA, Japan, France.

4


V.Budnikov ‘Reflection’

/ 24.05 — 03.07.2012 /

Volodymyr Budnikov, ‘Reflection’ (fragments of the installation) 2010, aluminum

5

Shcherbenko Art Centre

Володимир Будніков, ‘Вiддзеркалення’ (фрагменти інсталяції) 2010, алюміній


/ I. Семесюк ‘Українські сни-мрії’ 03.05 — 15.05.2012

IВАН СЕМЕСЮК IVAN SEMES YUK

Народився 21 листопада 1979 року в Києві. У 1997 році закінчив Державну художню школу ім. Т. Г. Шевченка. У 2003 році закінчив Національну Академію образотворчого мистецтва і архітектури, факультет скульптури. Закінчив аспіратнтуру і магістратуру Наїс (2007 р.). Член Національної Спілки художників України та Спілки дизайнерів України. Співзасновник і голова союзу вільних художників ‘Свобода або смерть’.

Born November in 21, 1979 in Kiev. In 1997 he graduated from the Schevchenko State School of art. In 2003 he graduated from the National Academy of Fine Art and Architecture, sculpture. Phd in sculpture. Member of the National Artists Union of Ukraine and the Union of Designers of Ukraine. Cofounder and chairman of Union of free artists ‘Freedom or Death’.

ПЕРСОНАЛЬНІ ВИС ТАВКИ:

S O L O E X H I BI T IO N S :

2 012 ‘Ukrainian dreams’, Боттега Галерея, Київ, Україна 2 0 0 6 Президентський фонд Л. Д. Кучми ‘Україна’, Київ, Україна 2 0 05 представництво ООН в Україні, Київ, Україна 2 0 03 галерея ‘Ірена’, Київ, Україна 2 0 01 Український фонд культури, Київ, Україна 2 0 0 0 галерея ‘Ірена’, Київ, Україна 19 9 9 ‘Відлуння часу’, галерея ‘Ірена’, Київ, Україна

2 012 ‘Ukrainian dreams’, Bottega Gallery, Кyiv, Ukraine 2 0 0 6 President Leonid Kuchma Foundation ‘Ukraine’, Кyiv, Ukraine 2 0 05 United Nations Office in Ukraine, Кyiv, Ukraine 2 0 03 Irena Gallery, Кyiv, Ukraine 2 0 01 Ukrainian Cultural Foundation, Кyiv, Ukraine 2 0 0 0 Irena Gallery, Кyiv,, Ukraine 19 9 9 ‘Echoes of Time’, Irena Gallery, Кyiv, Ukraine

Г РУ П О ВІ В И С Т А В К И :

G RO U P E X H I BI T IO N S :

2 011 ‘Свобода або смерть’, Мала галерея Мистецького Арсеналу, Київ, Україна 2 010 ‘Гоп-арт’, Центр сучасного мистецтва, Пермь, Росія Фестиваль ‘Жива Перм’, Центр сучасного мистецтва, Пермь, Росія ‘МУХі’, Інститут проблем сучасного мистецтва та галерея ‘Боттега’, Київ, Україна. Спец-проект ‘Матч смерті’, фестиваль ‘АртКонтемпорарі’, Український дім, Київ, Україна 2 0 0 9 ‘Гоголь-FEST’, фестиваль сучасного мистецтва ‘Мистецький арсенал’, Київ, Україна. ‘Regard d’України’, Український культурний центр при посольстві України у Франції, Париж 2 0 08 ‘Regard d’України’, Український культурний центр при посольстві України у Франції, Париж ‘Скульптурне трієнале’, ЦБХ, Київ, Україна ‘Україно наша’, галерея ‘Арт-Фокстрот’, Київ, Україна ‘Гоголь-FEST’, фестиваль сучасного мистецтва ‘Мистецький арсенал’, Київ, Україна 2 0 0 7 ‘Триєнале з текстилю’, ЦБХ, Київ, Україна ‘Київ Дизайн — 20’, Ювілейна виставка присвячена 20-тію Спілки дизайнерів України, Музей ім.Т. Г. Шевченка, Київ, Україна ‘Французька весна в Києві’, Київ, Україна 2 0 05 ‘Ретроспектива і сучасність’, Краків, Польща. ‘Wiklina’, пленер з ленд-арту, Болестрашіце, Польща ‘Cкульптурное Триєнале’, ЦБХ, Київ, Україна 2 0 0 4 ‘Французька весна в Києві’, ‘Український дім’, Київ, Україна 2 0 03 ‘Крок до діалогу: Норвегія-Україна’, Ставангер, Норвегія 2 0 0 2 ‘Cкульптурное Триєнале’, ЦБХ, Київ, Україна

2 011 ‘Freedom or death’, Petite Gallery of Mystetskyi Arsenal, Кyiv, Ukraine 2 010 ‘Third textile triennale’, Central House of Artist, Кyiv, Ukraine ‘Gop-art’, Center of contemporary art, Perm, Russia Living Perm festival, Center of contemporary art, Perm, Russia ‘MUHi’, The Institute of Contemporary Art and Bottega Gallery, Кyiv, Ukraine 2 0 0 9 Special project ‘Death match’, festival ‘Artcontemporary’, Ukrainian House’, Кyiv, Ukraine ‘Gogol-FEST’, festival of contemporary art, Mystetskyi Arsenal, Кyiv, Ukraine 2 0 08 ‘Regard d’Ukraine’, Ukrainian Cultural Center at the Embassy of Ukraine in France, Paris Triennale of sculpture, Central House of Artist, Кyiv, Ukraine ‘Our Ukraine’, Art Foxtrot Gallery, Кyiv, Ukraine ‘Gogol-FEST’, festival of contemporary art, Mystetskyi Arsenal, Кyiv, Ukraine 2 0 0 7 ‘Textile triennial’, Central House of Artist, Кyiv, Ukraine ‘Kiev Design-20’, Jubilee exhibition dedicated to 20th anniversary of Ukrainian designers union, Кyiv,, Ukraine ‘French spring in Kiev’, Кyiv,Ukraine 2 0 05 ‘Retrospective and modernity’, Krakow, Poland ‘Wiklina’, land art plain air, Bolestraszyce, Poland Triennale of sculpture, Central House of Artist, Кyiv, Ukraine 2 0 0 4 ‘French Spring in Kiev’, ‘Ukrainian House’, Кyiv, Ukraine 2 0 03 ‘Step to the dialogue: Norway-Ukraine, Stavanger, Norway 2 0 0 2 Triennale of sculpture, Central House of Artist, Кyiv, Ukraine

‘Українські сни-мрії’, неординарного сучасного художника Івана Семесюка це продовження попереднього проекту ‘Традиції. Ребрендінг’.

народ є просто енциклопедичним прикладом взаємодії і боротьби мотивацій, ідей і протилежних устремлінь окремих особистостей. Переживши епоху комуністичного будівництва, ми вже ніколи не будемо такими як раніше. Переживши чорнобильську трагедію, ми ввібрали в себе розуміння зловісної ролі людини у долі планети. Свій відбиток залишили в нас і великі війни 20-го століття, з їх махновщиною, національно-визвольним рухом або німецьким націонал-соціалізмом.Але примітно так само і те, що старі і перевірені століттями аграрні архетипи не здаються без бою і часто переплітаються з новими в химерні і химерні як уві сні образи ... Вишиті подушки представлені на виставці є ‘логотипами’ і символами цих самих снів і мрій. Як відомо, основна функція подушки полягає саме в тому, щоб на ній спати і бачити сни. Вони безпосередньо втілюють сновидіння українців і в кожного з них свій сон. Ось такий іконостас наших мрій, вівтар катастроф, історичних перемог і поразок без яких нас би і не було.

Боттега Галерея

/

КОЛ Е К Ц ІЇ: Роботи знаходяться в музеях і приватних колекціях України, а також у приватних колекціях за кордоном (Норвегія, Польща, Росія, Франція, Австрія, США та ін).

C O L L E C T IO N S : His works are in museums and private collections in Ukraine, and in private collections abroad as well (Norway, Poland, Russia, France, Austria, USA, etc.)

Людський розум наповнений найрізноманітнішими речами, поняттями, архетипами і установками які мотивують нас до тих чи інших вчинків і дій, прагненням і навіть мріям. Такі установки мотивують не лише окремо взяту особистість, а й цілі маси людей, такі стійкі колективи як нації і людство в цілому. Минулий 20-е століття породло багато нових кліше, які вкоренилися у свідомості людини і стали його невід’ємною частиною. Оцінювати їх, звичайно, можна по-різному і кожен може винести свій вердикт .. Ці установки можуть не тільки об’єднувати але й роз’єднувати людей, служити як на благо, так і на шкоду (в залежності від точки зору). Політичні, навколофутбольні або ж літературні уподобання, всі вони стоять на глибокому фундаменті архетипів нашої свідомості, всі вони народжуються в наших снах і мріях. У цьому сенсі такий людський колектив як український

6


I.Semesyuk ‘Ukrainian dreams’

/

Human mind is filled with a wide variety of things, concepts, archetypes and attitudes that motivate us to certain actions and activities, aspirations and even dreams. Such social attitudes motivate not only individual personality, but whole masses of people, such resistant groups as a nation and humanity as a whole. The last 20th century gave a rise to many new social attitudes, which are rooted in human consciousness and become an integral part of it. Evaluation can be different and everyone is free to render a verdict.. These social attitudes not only divide people, they serve as the benefit or harm (it depends on your point of view). Political, literary tastes, near football themes — they are all on a deep foundation of the archetypes of our consciousness, they are born in our dreams, and dreams. In this sense, a human community as the Ukrainian nation is simply encyclopedic example of interaction and fighting of

motivations, ideas and opposite aspirations of individuals. Having lived through the era of communist construction, we will never be like before. Having survived the Chernobyl tragedy, we have absorbed an understanding of a sinister role of people in the fate of planet. The great wars of the 20th century also left a mark in us, with their Makhnovschina, the national liberation movement, or the German national socialism. But remarkable is that old and checked by centuries agricultural archetypes don`t give up without fight, and often intertwined with new, bizarre and chimeric images like in dream… Embroidered pillows presented at exhibition are ‘logos’ and symbols of slumber and dreams. It is known that the main function of pillow is to sleep and dream on it. They just embedy the dreams of Ukrainians and each of them has his dream. Here is an iconostasis of our dreams, the altar of catastrophes, historic victories and defeats, without them we would never have happened.

7

Bottega Gallery

The exhibition ‘Ukrainian slumber-dreams’ by extraordinary contemporary artist Ivan Semesiuk will be a continuation of the previous project ‘Tradition. Rebranding’.

/

Ivan Semesyuk, Project ‘Ukrainian dreams’, 2012, Bottega Gallery, Kyiv

03.05 — 15.05.2012

Iван Семесюк, Проект ‘Українські сни-мрії’, 2012, Боттега Галеря, Київ


ВІ К Т О Р М А РУ Щ Е Н КО

Народився в 1946 році у м.Новосибірськ, Росія З 1951 року живе і працює в Києві, Україна

Born in 1946 in Novosibirsk. Since 1951 lives in Kyiv, Ukraine.

S O L O E X H I BI T IO N S :

2 0 08 ‘Донбас – країна мрій’, Палац актуальних мистецтв, Глюкштадт, Німеччина 2 0 05 ‘Донбас – країна мрій’, Центр сучасного мистецтва, Київ, Україна 19 98 Місяць фотографії в Братиславі, галерея ‘Profil’, Братислава, Словаччина 19 96 Ретроспектива 1976-1996, Спілка художників України, Київ, Україна 19 96 ‘Життя з Чорнобилем’, міський музей, Weilheim, Німеччина

2 0 08 ‘Dreamland Donbas’, Palace for Contemporary Art, Gluckstadt, Germany 2 0 05 ‘Dreamland Donbas’, Center for Contemporary Art at NaUKMA, Kyiv, Ukraine 2002 — ‘Objectivity’, RA gallery, Kyiv, Ukraine 19 98 A Month of Photography in Bratislava, Profil gallery, Slovak Republic ‘Ukraine’, Werkstattgalerie, J. Gloor + E. Vogel, Aapay, Switzerland 19 96 Retrospective 1976-1996, Artists Union of Ukraine, Kyiv, Ukraine 19 96 ‘Leben mit Tschernobyl’, Stadtmuseum, Weilheim, Germany

Г РУ П О ВІ В И С Т А В К И : 2 0 0 6 ‘HI HAVIA UNA VEGADA TXERNÒBIL’, Центр сучасного мистецтва, Барселона, Іспанія 2 0 0 4 Бієнале сучасного мистецтва. Куратор – Єжи Онух. Сан-Паулу, Бразилія. 2 0 03 Бієнале ‘DONUMENTA ARS DANUBIANA’, Регенсбург, Німеччина 2 0 01 49-та бієнале сучасного мистецтва у Венеції, участь в основній експозиції ‘Плато людства’. Венеція, Італія 2 0 0 0 ‘Мій світ’, спільно з художницею Марією Примаченко, ‘Комунальна галерея’, Берлін, Німеччина

G RO U P E X H I BI T IO N S : 2 0 0 6 ‘HI HAVIA UNA VEGADA TXERNÒBIL’, Contemporary Art Centre, Barcelona, Spain 2 0 0 4 ‘Dreamland Donbas’, 26th Sao Paulo Biennial, Sao Paulo, Brazil 2 0 03 ‘DONUMENTA ARS DANUBIANA’, Regensburg, Germany 2 0 01 ‘Brand ‘Ukrainian’, Center for Contemporary Art at NaUKMA, Kyiv, Ukraine 2001 — 49 Biennale di Venezia, Plateau of Hum-ankind, Venice, Italy 2 0 0 0 ‘My World’, collaboration with Maria Pryimachenko, Kommunale Galerie, Berlin, Germany

Боттега Галерея

/

17.05 — 29.05.2012

/

В.Марущенко ‘Раннє’

V IC T O R M A R U S H C H E N KO

ПЕРСОНАЛЬНІ ВИС ТАВКИ:

Частина цих фотографій в 1990 році була представлена ​​в Лозаннському музеї фотографії (Musée de l’Elysée) на грандіозної виставці ‘100 фотографів зі Східної Європи’ і згодом Музеєм куплена.

In 1990 some of these photographs were presented in Lausanne Museum of Photography (Musée de l’Elysée) on a grand exhibition ‘100 photographers from Eastern Europe’ and later purchased by the Museum.

Виставка Віктора Марущенко ‘Раннє’ складається з фотографій, зроблених у 80-90-х роках в Україні і є, в першу чергу, документом часу.

Victor Marushchenko’s exhibition ‘Early’ consists of photographs taken in 80-90s in Ukraine and is, primarily, a record of time.

Швейцарський арт-критик і історик Маріанне Герольд (Мarianne Herold) в 1997 році писала:

Swiss art critic and historian Marianne Gerold wrote in 1997:

‘Фотографії Віктора Марущенко — це виключно чіткі і виразні документи епохи, відмічені його упевненістю в тому, що ‘фотографія тільки тоді цікава, коли містить частину життя ‘. Ці фотографії звернені безпосередньо до того, хто їх споглядає, тому що розповідають історії людей. У виразах облич героїв не тільки їхні почуття, а й почуття автора в момент зйомки. Вперше був створений портрет України, який фактично є хронікою останнього двадцятиріччя і показує країну на зламі, країну, яка завойовує свою незалежність. Це актуальна і дуже важлива робота.’

8

‘Photographs of Victor Marushchenko — are entirely clear and distinct documents of era, marked by his conviction that ‘the photograph is interesting when it contains a part of life.’ These photographs are addressed directly to the person who contemplates them, because they tell stories about people. In expressions on the faces of heroes aren’t only their feelings, but feelings of the author at the time of shooting. At first time was created a portrait of Ukraine, which is actually a chronicle of the last twenty years and shows a country at the turn, the country that won its independence. It is actual and very important work.’


V.Marushchenko ‘Early’

/ 17.05 — 29.05.2012 / Photo from Victor Marushchenko project ‘Early’, 2012, Bottega Gallery, Kyiv

9

Bottega Gallery

Фото з проекту Віктора Марущенко ‘Раннє’, 2012, Боттега Галлерея, Київ


/

Tenpoint ‘Holygram’

T E N P OI N T

Tenpoint — проект Максима Побережського і Олексія Тищенко, київських медіахудожників, піонерів віджєїнга в Україні. Побережський Максим Борисович (1978). Народився і працює в Києві, Україна. Тищенко Олексій Володимирович (1978). Народився і працює в Києві, Україна.

Tenpoint - project by Maksym Poberezhsky and Oleksij Tischenko, Kiev Media Artists, who are the pioners in vj-art in Ukraine.

Г РУ П О ВІ В И С Т А В К И :

G RO U P E X H I BI T IO N S :

2 012 ‘Культуризм’, інтерактивна медіаінсталяція. Українське Тіло, Київ, Україна 2 011 ‘Додана вартість’, серія з чотирьох робіт. МУХі 2011, Київ, Україна ‘Килим’, медіаінсталяція. Боттега Галерея, Київ, Україна ‘Re-animation’, медіаінсталяція. 2 010 ‘Gogolfest opening show’, Гоголь-фест Майдан Незалежності, Київ, Україна ‘Light3’, медіаінсталяція. Гоголь-фест, Київ, Україна 2 0 0 9 ‘Im-table’ (разом з Frontpictures), інтерактивна інсталяція. Kvitnufest, Київ, Україна ‘Dreams of the lost roads’, Гоголь-фест in concert, Київ, Україна ‘Macro’, архітектурний realtime mapping. Gogolfest, Київ, Україна 2 0 08 ‘Гав-гав’, інтерактивна інсталяція. Бурса, Київ, Україна ‘Паразит’, інтерактивна інсталяція. Обробка телевізійного сигнала у реальному часі. Гоголь-фест, Київ, Україна

2 012 ‘Bodybuilding’, interactive installation, Kiyv, Ukraine. «Ukrainian Body», Kyiv, Ukraine 2 011 ‘Added value’, series of four papers, MUHi 2011, Kiyv, Ukraine ‘Carpet’, mediainstallation, Bottega Gallery, Kiyv, Ukraine «Re-animation», media-installation 2 010 ‘Gogolfest opening show’, Gogolfest, Kiyv, Ukraine ‘Light3’, media-installation, Gogolfest, Kiyv, Ukraine 2 0 0 9 ‘Im-table’ (with Frontpictures), interactive installation, Kvitnufest, Kiyv, Ukraine ‘Dreams of the lost roads’, Gogolfest, Kiyv, Ukraine ‘Macro’, architectural realtime mapping, Gogolfest, Kiyv, Ukraine 2 0 08 ‘Bow-wow’, interactive installation, Bursa, Kiyv, Ukraine. ‘Parasite’, interactive installation, Gogolfest, Kiyv, Ukraine

Релігія – це, як відомо, віра в надприродне. Втім, всі ми знаємо про те, що завдяки технологіям людство давно вже ‘перевершило’ природу, а це значить, що надприродне, в буквальному сенсі слова, стало нашою повсякденною реальністю. Вже не ‘закони природи’, а невидима циркуляція ефемерних цифрових даних, ‘закодованої інформації’, визначає зараз наш життєвий горизонт, дозволяючи нам долати звичні обмеження ‘матеріального світу’. Слово ‘чудо’, що вживається тепер зазвичай в парі зі словом техніка, давно вже втрати-

ду релігійної містики, до речі, дива насправді мають цілком раціональне пояснення; просто йдеться про раціональність ‘вищого порядку’, — божественну, не доступну ‘простим смертним’.

Боттега Галерея

/

31.05 — 05.06.2012

Maksim Poberezhsky (1978). Born and works in Kyiv, Ukraine Oleksij Tischenko (1978). Born and works in Kyiv, Ukraine

ло невід’ємну колись ауру божественного; розбещені прогресом, ми звикли до того, що чудеса супроводжують нас на кожному кроці, і ми знаємо про те, що всі вони мають раціональне пояснення. В нашому, вже повсякденному, надприродному більше немає нічого ‘ірраціонального’. Парадокс полягає в тому, що наш такий ‘раціоналістичний’ сучасний світогляд всеодно продовжує триматися на вірі. Тільки тепер це віра в технології, в раціональність ‘технологічних чудес’: адже для переважної більшості з нас функціонування надскладних мікросхем залишається справжнім таїнством. Сучасна раціональність полягає в тому, що ми вже навіть не намагаємося осягнути чергове технічне диво власним розумом, нам достатньо просто вірити в те, що воно має якесь раціональне пояснення, що за ним стоїть якийсь алгоритм, відомий втаємниченим спеціалістам. Але, що як ‘Холіграм’ працює насправді силою святого духа? Що більшість з нас може протиставити цьому припущенню, окрім загальної відсилки до загадкових ‘сучасних технологій’. З погля-

10

Зрештою, ‘божественне’ — це, як вчить нас матеріалізм, всього лиш проекція наших фантазій, які завжди закорінені в досвіді. Техніка сьогодні не тільки доповнює та вдосконалює наші тіла, забезпечуючи їм додаткові ‘надприродні’ можливості, навіть наші ‘душі’, по великому рахунку, — продукт технологічних можливостей. ‘Завантажуючи свої думки в Інтернет, ви будете вічно жити в кешах Google, навіть після своєї смерті’, повідомляють нам на сайті ‘Google church’ (!). Інтернет гарантує нам безсмертя душі, що становить, виявляється, не що інше, як цифрову базу персональних даних, ймовірно, цілком достатню для того, щоб забезпечити найбільш справедливий страшний суд. Для наших цифрових душ айпеди пропонують опцію сповіді, а спеціальні сайти – можливість онлайн-молитви та тести на виявлення рівня духовності. Фантазії сучасної людини визначаються технологічним прогресом, нові технології відкривають нам нові простори для роботи уяви, медіа-образи наповнюють наші сни і мрії, а технічні метафори забезпечують нам пояснення світу і самих себе. Залишається тільки змиритися з тим фактом, що ми давно вже стали кіборгами. Відповідно, цілком закономірним є і, запропонований Максом Побережським, цифровий медіа-іконостас, покликаний задовольнити потреби нашої техно-духовності. Важливий момент тут полягає в тому, що для задоволення цих потреб нам тепер потрібно йти не в церкву, а на бієнале сучасного мистецтва.


Tenpoint ‘Holygram’ /

But, what if ‘Holigram’ is actually the power of the Holy Spirit? What most of us can oppose this assumption, except general reference to mysterious ‘modern technology’. In terms of religious mysticism, by the way, miracles have

For our digital souls iPod offers the option of confession, and special web sites — the ability to online prayer and tests to determine the level of spirituality. Fantasies of modern man are determined by technological progress, new technologies offer us new spaces for imagination, media images fill our dreams, and technical metaphors provide us with an explanation of the world and ourselves. We can only accept the fact that we are cyborgs for a long time. From this point of view digital mediaiconostas offered by Maksim Poberezhsky is very logical. It is designed to meet the needs of our techno-spirituality. The important moment here is that to meet these needs we haven`t go to church, we can visit the Biennale of Contemporary Art.

actually quite rational explanation; it is about

11

Tenpoint, fragment of the project ‘Holygram’, 2012, video

Bottega Gallery

The paradox is that our so ‘rational’ modern worldview still has ability to continue only because of faith. But now it is the faith in technology, rationality of ‘technological wonders’: in fact for most of us functioning of microchips remains a real mystery. Modern rationality is that we do not even try to understand another technical marvel by own mind, we simply believe that it has some kind of rational explanation, that it is some kind of algorithm, known for initiate experts.

Finally, as materialism teaches us, the ‘divine’ — is just a projection of our fantasies, which are always rooted in experience. Technology today not only complements and improves our bodies, giving them ‘supernatural’ possibilities; even our ‘soul’ is the product of technological capabilities. ‘Downloading your thoughts in the Internet, you will forever live in Google, even after your death,’ tell us ‘Google church’. Internet provides us the immortality of the soul, that is nothing but a digital database of personal information is probably quite sufficient to provide the fairest Last Judgment.

Теnpoint, фрагмент із проекту ‘Holygram’, 2012, відео

/

The word ‘miracle’ that is used now in pair with the word technology, long ago lost the divine aura; spoiled by the progress we are accustomed to the fact that miracles accompanied us at every turn, and we know that all of them have a rational explanation. In our everyday supernatural nothing is ‘irrational.’

the rationality of ‘higher order’ — the divine, not available for ‘mere mortals’.

31.05 — 05.06.2012

It is known that religion is faith in the supernatural. However, we all know that thanks to the technology mankind has been ‘surpassed’ nature, which means that the supernatural in the literal sense, has become our daily reality. Not the ‘laws of nature’, but invisible circulation of ephemeral digital data, ‘encoded information’ sets out our standard horizon, allowing us to overcome the usual limits of ‘material world’.


LES YA MAL SKAYA

Леся Мальська. Народилась 1973 року в Києві, Україна. Живе та працює в Києві, Україна

Lesya Malska. Born in 1973 in Kiev Lives and works in Kiev, Ukraine

ПЕРСОНАЛЬНI ВИС ТАВКИ:

P E R S O N A L E X H I BI T IO N S :

2 010 ‘Відчуження’, Мистецький Aрсенал, Київ, Україна 2 0 08 ‘Світанок. Захід. Далай-лама XIV.’, Галерея ‘Лавра’, Київ, Україна ‘Вечірній Київ’, Галерея ‘Колекція’, Київ, Україна 2 0 0 7 ‘Натуральний делірій’, Музей ім. Щусєва (МУАР), Москва, Росія ‘Одягнена в тінь’, Pinchuk Art Centre, Sky Cafe, Київ, Україна 2 0 0 6 ‘Вода як повітря’, Галерея ‘RA’, Київ, Україна ‘Моя сталь’, Галерея ‘L’Art’, Київ, Україна 2 0 05 ‘Моя сталь’, Музей ім.Щусева (МУАР), Москва ‘Революція?’, Dewey Ballantine Gallery, Лондон, Англія ‘Революція?’, Музей ім.Сахарова, Москва, Росія

2 010 November 2010 ‘Alienation’ Art Arsenal Kyiv, Ukraine 2 0 08 ‘Dawn. West. Dalai Lama XIV.’, Gallery ‘Lavra’, Kyiv, Ukraine ‘Evening Kyiv’ Gallery ‘Collection’, Kyiv, Ukraine 2 0 0 7 ‘Pure delirium’ Museum. Schuseva (moire), Moscow, Russia ‘Dressed in a shadow’, Pinchuk Art Centre, Sky Cafe, Kyiv, Ukraine

Г РУ П О ВI В И С Т В К И :

C O L L E C T I V E E X H I BI T IO N S : 2 011 ‘Сycle’ Exhibition ‘Spase Odyssey 2011’, Art Arsenal Kyiv, Ukraine 2 0 0 9 ‘Common Loss’, Art Festival ‘Gogolfest’, Kyiv, Ukraine The ‘Uporno’ Gallery ‘Karas’, Kyiv, Ukraine ‘Crystal Kiev’, Art Festival ‘I Love Kiev’, Gallery ‘Lavra’, Kyiv, Ukraine 2 0 0 7 ‘My steel’ Fotobienalle-2007, Kyiv, Ukraine

2 011 Квітні 2011 ‘Круговоріт’, Виставка ‘Коcмічна Одіссея 2011’, Мистецький Aрсенал, Київ, Україна 2 0 0 9 ‘Common Loss’, Арт-фестиваль ‘Гогольфест’, Київ, Україна Проект ‘Упорно’, Галерея ‘Карась’, Київ, Україна ‘Crystal Kiev’, Арт-фестиваль ‘I Love Kiev’, Галерея ‘Лавра’, Київ, Україна 2 0 0 7 ‘Моя сталь’, Фотобієнале-2007, Київ, Україна 2 0 05 ‘Orange Revolution’, Ukrainian Institute, НьюЙорк, США

Боттега Галерея

/

31.05 — 05.06.2012

/

Л.Мальська ‘Від’єднання’

ЛЕСЯ МАЛЬСЬКА

Ми живемо у вік телебачення, де роль, яку відіграють політики в якості об'єктів, за якими спостерігає суспільство, веде до перекосу не тільки реальності відносин між урядами та населенням, а й відносин між особистістю та займаною нею посадою (президента). Зараз йдуть масивні інвестиції на підтримку потужної передачі інформації від влади до населення, в той же час народ залишається в невіданні. Відсутність людських відносин між системою влади і суспільством, підтримуване засобами масової інформації, привело до розриву будь-якого значимого зв'язку.

12

Through the age of television, the accepted role of politicians as objects for viewing has skewed not only the reality of the relationship between government and population, but also the relationship between personality and position. While massive investments are made to maintain powerful transfers of information from governments to populations, the complete absence of human relationships within systems of power and media have resulted in a disconnection of any meaningful communication.


L.Malskaya ‘Disconnected’ / 31.05 — 05.06.2012 /

Lesya Malskaya, visualization of the project ‘Disconnect’, 2012, Bottega Gallery, Kyiv

13

Bottega Gallery

Леся Мальська, візуалізація проекту ‘Від’єднання’, 2012 , Боттега Галерея, Київ


/ М.Мурка ‘Холодна вiйна в мистецтвi’ 07.06 — 16.06.2012 / Боттега Галерея

МААРI Т МУРКА MAARIT MURKA

Народилась 1981 Освiта: 2009 Школа Балтійського кіно і медіа 2004 — 2006 Академія витончених мистецтв в Хельсінки 2000 — 2004 Естонська академія мистецтв 1997 — 2000 Коледж ‘Old Town Educational’, факультет мистецтв

Born in 1981 Education: 2009 Baltic Film and Media School screenplay MA 2004 — 2006 Academy of Fine Arts of Helsinki painting MA 2000 — 2004 Estonian Academy of Arts painting BA 1997 — 2000 Old Town Educational College art department

ПЕРСОНАЛЬНІ ВИС ТАВКИ:

S O L O E X H I BI T IO N S :

2 010 ‘Темні Землі’ Hobusepea галерея, Таллінн, Естонія ‘Hairpower’ Галерея 21 Рига, Латвія ‘Hairpower’ Korjaamo галерея, Хельсінкі ‘Hairpower’ Bottega Gallery, Київ, Україна ‘Hairpower’ Y Галерея Мінськ, Білорусь ‘Hairpower’ Ваал галерея, Таллінн, Естонія 2 0 0 9 ‘0,43’ і ArtDepoo SooSoo галерея, Таллінн, Естонія ‘0,43’ Корьяамо галерея, Гельсінкі, Фінляндія 2 0 08 ‘Я художник з пострадянських країн?’ Nobilis простір, Париж, Франція 2 0 0 7 ‘ART + ПОЛІТИКА = POWER’ ArtDepoo, галерея, Таллінн, Естонія ‘STALKER’ Міська галерея, Таллінн, Естонія ‘Fotofobia’ Батарейний в’язниці в Таллінні, Естонія ‘Новий початок’ Draakon галерея, Таллінн, Естонія 2 0 0 6 ‘Прокинься!’ ArtDepoo, Таллінн, Естонія 2 0 05 ‘Насправді там’ Ваал галерея, Таллінн, Естонія 2 0 03 ‘Естонський хлопчик. Естонська дівчина’ (з Тиніс Saadoja) Ваал галерея, Таллінн, Естонія

2 010 ‘Dark Land’ Hobusepea Gallery, Tallinn, Estonia ‘Hairpower’ Gallery 21 Riga, Latvia ‘Hairpower’ Korjaamo Gallery, Helsinki ‘Hairpower’ Bottega Gallery, Kiev, Ukraine ‘Hairpower’ Y Gallery Minsk, Belarus ‘Hairpower’ Vaal Gallery, Tallinn, Estonia 2 0 0 9 ‘0.43’ ArtDepoo and SooSoo Gallery, Tallinn, Estonia ‘0.43’ Korjaamo Gallery, Helsinki, Finland 2 0 08 ‘I´m an artist from post-soviet country?’ Nobilis space, Paris, France 2 0 0 7 ‘ART+POLITICS=POWER’ ArtDepoo, Gallery, Tallinn, Estonia ‘STALKER’ City Gallery, Tallinn, Estonia ‘Fotofobia’ Patarei prison,Tallinn, Estonia ‘The new beginning’ Draakon Gallery, Tallinn, Estonia 2 0 0 6 ‘Wake up!’ ArtDepoo, Tallinn, Estonia 2 0 05 ‘The truth is out there’ Vaal Gallery, Tallinn, Estonia 2 0 03 ‘Estonian boy. Estonian girl’ (with Tõnis Saadoja) Vaal Gallery, Tallinn, Estonia

Г РУ П О ВІ В И С Т А В К И :

G RO U P E X H I BI T IO N S :

2 012 ‘Естетика проти інформації’ Klaipeda культурного центру Литви 2 011 ‘Естетика проти інформації’ 4-а Московська бієнале сучасного мистецтва, Галерея мистецтв Зураба Церетелі, Москва, Росія ‘Лаура Põld, Мааріт Мурка, Sirja -. Лииса Eelma Tapyba iš Estijos’ Стара художня галерея міста, Вільнюс, Литва ‘Жінка з першого погляду’ Magmart кінофестивалю Палаццо делле Арті Ніаполі, Італії ‘Моя еротика’ Rakvere музей Естонії 2 010 ‘Перетворення!’ Естонський архітектурний музей, Таллінн, Естонія ‘Macht Frei Kunst’ Печ, Угорщина ‘III Міжнародний фестиваль відеоарту Gamagüey’, Кубі ‘23 відео Миттєвості Numeriques та ін Poetiques’ Марсель, Франція ‘VIDEOHOLICA 2010 3-я’ Варна, Болгарія ‘Суверенна виставка Фонду мистецтв’ Барбікан-центр, Лондон, Великобританія

2 012 ‘Aesthetics vs Information’ Klaipeda Cultural Center Lithuania 2 011 ‘Aesthetics vs Information’ 4th Moscow Biennale of Contemporary Art Zurab Tsereteli Art Gallery, Moscow ‘Laura Põld, Maarit Murka, Sirja – Liisa Eelma. Tapyba iš Estijos’ Old Town Art Gallery, Vilnius, Lithuania ‘Woman`s glance’ Magmart Film Festival Palazzo delle Arti Napoli Italy ‘My erotica’ Rakvere Museum, Estonia 2 010 ‘Convert!’  The Museum of Estonian Architecture,Tallinn, Estonia ‘Kunst macht frei’ Pecs, Hungary ‘III International Festival of Video Art Gamagüey’, Cuba ‘23es Instants Video Numeriques et Poetiques’ Marseille, France ‘VIDEOHOLICA 2010 3rd’ Varna,  Bulgaria ‘The Sovereign Art Foundation Exhibition’  Barbican Centre,  London, UK ‘Festival Internazionale del Cinema d`Arte —

IXth edition’ Bergamo, Italy ‘MAGMART, THE BEST OF’, Naples, Italy 2 010 ‘Deflection being. 21 century art from the collection of Tartu Art Museum’ Tartu Art Museum 2 0 0 9 ‘Note’ Võru City Gallery ‘Sleepwalkers — Black Nights Film Festival’, Estonia ‘AsoloArtFilmFestival XXVIII edition’ Naples, Italy ‘II Festival International de Videoarte Decamaguey’ Decamaguey, Cuba ‘Souveniers from earth’ international Cable TV station ‘Self-portraits. Poses and diagnosis’ KUMU Art Museum, Estonia ‘MAGMART — video under volcano’ Naples Italy

‘Фестиваль Кіно Інтер-дель-д` Arte’ — IXth видання ‘Бергамо, Італія ‘MAGMART, THE BEST OF’, Неаполь, Італія ‘Відхилення буття. 21 століття мистецтво з колекції Художнього музею Тартуського’ Тартуський художній музей 2 0 0 9 ‘Примітка’ Виру галерея ‘Сновиди — Кінофестивалю Темних ночей’, Естонія ‘AsoloArtFilmFestival XXVIII видання’ Неаполь, Італія II Міжнародний фестиваль-de-Videoarte Decamaguey’ Decamaguey, Куба ‘Сувеніри від землі’ міжнародна станція кабельного телебачення ‘Автопортрети. Пози і діагноз’ Художній музей KUMU, Естонії ‘MAGMART — відео під вулканом’ Неаполь, Італія ‘IGVFest’ Дублін, Ірландія

14


M.Murka ‘Cold War in Art’ / 07.06 — 16.06.2012 /

Мааріт Мурка, проект ‘Холодна війна в мистецтві’, 2012, Музей війни, Естонія

Maarit Murka, project ‘Cold War in Art’, War Museum, Estonia

15

‘Cold War in Art’ is the Estonian painter Maarit Murka’s (born in 1982) vision of the Cold War. Represented are all the more essential participants of that war: the United States, the Union of Soviet Socialist Republics, Cuba, Vietnam, both Koreas, Germany, and, due to where the exhibit got its start, also Estonia. The artist has painted onto the image of each state a symbol or text that, during the Cold War period, vividly represented that state. There are also other, less obvious, artistic puns, but it is up to the exhibit visitors to find these on their own. Also, it is possible to leave a recollection of Soviet-era Estonia right on it – jot down, with a marker, where you’re from, and how the Soviet era affected your community (for instance, traffic restrictions due to Soviet military activities, and so on). But please do it briefly, so that others will also have room to write something!

Bottega Gallery

Виставка ‘Холодна війна в мистецтві’ — це бачення холодної війни естонської художниці Мааріт Мурки (1982 року народження). Вона представила найбільш істотних учасників цієї війни: США, СРСР, Куби, В’єтнаму, обидві Кореї, Німеччини, і Естонії, завдяки якій виставка отримала свій початок. Художниця намалювала на зображенні кожної держави символ або текст, який, в період холодної війни, яскраво представляв цю державу. Є й інші, менш очевидні, художні каламбури, але це вже завдання відвідувачів — відшукати їх.


G RO U P SHAPKA

ПЕРСОНАЛЬНІ ВИС ТАВКИ:

S O L O E X H I BI T IO N S :

2 011 ‘Мір.Дружба.Жвачка’, персональний проект групи, Мала Галарея Мистецького Арсеналу, Київ, Україна

2 011 ‘Peace. Friendship. Gum’ personal project, Petit gallery in Mystetskyi Arsenal, Kyiv, Ukraine G RO U P E X H I BI T IO N S :

Г РУ П О ВІ В И С Т А В К И :

2006 року була створена група Шапка (Токарева Олександра, Секереш Олеся, Гальченко Ксенія). З 2012 року до складу групи входять: Токарева Олександра і Секереш Олеся.

The group was established in 2006 (Tokareva Alexandra, Sekeresh Olesya, Galchenko Xenia). Since 2012, the group includes: Alexandra Tokareva and Sekeresh Olesya.

2 010 МУХІ 2010, Інститут проблем сучасного мистецтва, Київ, Україна ‘Abstraction vision test’ Я галарея, Київ, Україна ‘Жінки в міні’ Bottega Gallery, Київ, Україна ‘Третій день’ персональний проект групи ‘Шапка’, Київ, Україна ‘Art Paris’ Париж, Франція ‘Образ майбутнього’ виставка фіналістів, Київ, Україна Виставка номінантів шорт-листа премії ‘PinchukArtPrize’, Київ, Україна 2 0 0 9 ‘Поза системою’ Інститут проблем сучасного мистецтва, Київ, Україна 2 0 08 Міжнародний фестиваль ‘Міт-Ост’, Ужгород, Україна Студентські та пленерні виставки, Угорщина

2 010 MUHI 2010, Institute of Contemporary Art, Kyiv, Ukraine ‘Abstraction vision test’ Ya Gallery, Kyiv, Ukraine ‘Women in mini’ Bottega Gallery, Kyiv, Ukraine ‘Third Day’ personal project of the group ‘Shapka’, Kiyv, Ukraine ‘Art Paris’, Paris, France ‘Image of the Future’ exhibition of the finalists of site-specific project, Kyiv, Ukraine Exhibition of nominees from shortlist of ‘PinchukArtPrize’, Kyiv, Ukraine 2 0 0 9 ‘Out of System’ Institute of Contemporary Art, Kyiv, Ukraine 2 0 08 International Festival ‘Myth-Ost’, Uzhgorod, Ukraine Students and plein air exhibitions, Hungary

Боттега Галерея

/

19.06 — 30.06.2012

/

Шапка ‘Перепрокласти’

Г РУ П А ШАПКА

Проект ‘Перепрокласти’ заснований на розумінні настання певного моменту, пункту, точки в життя людини після яких приходить переосмислення прокладеного до, шляху. На тлі повного спокою і смирення, щось може відбуватися, виникаючи з нічого. Підсвідомість проводить велику роботу над тим, що відбувається, потім все структуруючи, ‘відшліфовуючи’ закидає свідомості, яке в свою чергу формує нові сенси життя і системи значень, що відповідають більш досконалої моделі світу і нового розуміння власного життя і життя людей взагалі. Перепроложення маршруту допоможе позбавиться від історії минулого досвіду, так як він блокує наш розум диктуючи правила заготовлених раніше шаблонів поведінки.

Project ‘Rethink’ based on an understanding of the onset of a certain point in life, after which comes rethinking of the paved way. Against the background of complete tranquility and humility, something may occur, appearing out of nothing. The subconscious mind is working on what is happening and transfers structured material to consciousness, which in turn, creates a new senses of life and system of values that correspond to more advanced models of the world, a new understanding of your life and life of the people in general. Rethinking of the route will help to get rid of the history of past experience, which blocks our mind, dictating rules created earlier patterns of behavior.

Контраст є основним фактором, що впливає на модель мислення на етапі перелому. Початкова форма думок, перебуваючи в певній площині, деформується змінюючи свою модель, переходячи в контрастну попередньої середовищіу існування.

Contrast is the main factor that influence on the model of thinking at turning point. The primary form of thought, being in a certain plane, deforms by changing its model and proceeds to contrast of the previous habitat.

16


Shapka ‘Rethink’ / 19.06 — 30.06.2012 /

Група ‘Шапка’, об’єкти з проекту ‘Перепрокласти’, 2012. Папє маше, h=30 см

Group ‘Shapka’ visualization project ‘Rethink’, 2012, Bottega Gallery, Kyiv

Group ‘Shapka’, objects from the project ‘Rethink’, 2012. Papier mache, h=30 sm

17

Bottega Gallery

Група ‘Шапка’, візуалізація проекту ‘Перепрокласти’, 2012, Боттега Галерея, Київ


D A N II L GALKIN

Народився в 1985 році в місті Дніпропетровську. Закінчив Дніпропетровський театральнохудожній коледж, вчився в Дніпропетровській Академії Будівництва та Архітектури. Гран-прі конкурсу МУХі 2011 року, номінант премії PinchukArtCentre 2011 року. Живе і працює в Дніпропетровську.

Daniil Galkin was born in 1985 in Dnepropetrovsk. He graduated from Dnepropetrovsk Theatre and Art College. He studied also in Dnipropetrovsk Academy of Engineering and Architecture. He received The Grand Prix MUHi 2011, PinchukArtCentre Prize 2011 nominee. Lives and works in Dneptopetrovsk.

ВИС ТАВКИ:

E X H I BI T IO N S :

2 011 Проект ‘Брошка страху’, групова виставка ‘Середовище існування’, куратор Марина Щербенко, Боттега Галерея, Київ, Україна Проект ‘Вівісекція Особистості’, кураторський проект Олександра Соловйова ‘Незалежні’, Мистецький Арсенал, Київ, Україна Проект ‘Бережіться дітей’, кураторський проект Марини Щербенко МУХі 2011, Інститут проблем сучасного мистецтва, Київ, Україна 2 010 Групова виставка в рамках ‘Тижня актуального мистецтва’, Львів, Україна Групова виставка в рамках фестивалю лендарту ‘Хортиця — Воронка’, Запоріжжя 2 0 0 9 Групова виставка ‘Занурення в чорно-білий простір’, галерея Діорама, Дніпропетровськ, Україна 2 0 08 Групова виставка в рамках фестивалю лендарту ‘Хортиця — Три щогли або сонце встає на 2 хвилини раніше, ніж учора’, Запоріжжя, Україна 2 0 0 7 Груповий проект ‘Занурення в літо’, галерея Діорама, Дніпропетровськ, Україна Груповий проект ‘Вар’єте’, галерея Діорама, Дніпропетровськ, Україна

2 011 Project ‘Brooch of fear’, group exhibition ‘Habitat’, curator Marina Shcherbenko, Bottega Gallery, Kiev Project ‘Vivisection of Personality’, exhibition ‘Independent’, curator Alexander Solovyov, Mystetskyi Arsenal, Kiev Project ‘Beware of Children’ on MUHi 2011, curator Marina Shcherbenko, Modern Art Research Institute, Kieiv 2 010 Group exhibition in the ‘Art Contemporary Week’, Lviv Group exhibition during the festival land art ‘Khortytsya – Funnel’, Zaporizhya 2 0 0 9 Group exhibition ‘Immersion in black and white space’, Diorama Gallery, Dnipropetrovsk 2 0 08 Group exhibition during the festival land art ‘Khortytsya – Three masts or the sun rises 2 minutes faster than yesterday’, Zaporizhya 2 0 0 7 Group exhibition ‘Immersion in the summer’, Diorama Gallery, Dnipropetrovsk Group exhibition ‘Variety show’, Diorama Gallery, Dnipropetrovsk

Проект ‘Абсолютно Міфічний’ складається з двох об’єктів, що символізують первісну чистоту і невловиму свободу, породжують проблеми відносин матеріального і духовного, фізичного і психічного явищ, які відображаються в декількох етапах експозиції. Міфічні образи, представлені в тривимірному просторі матеріального світу, трансформуються в двовимірну площину — простір, який повністю розщеплює їх первісну сутність. Зникнення явищ, які, насправді, не існують, передає метафізичне значення інсталяції, і робить їх присутність Абсолютно Міфічною.

Project ‘Absolutely Fabulous’ consists of two objects that symbolize the original purity and elusive freedom. They raise problems of relations between material and spiritual, physical and mental processes that appear in several stages of exposition. Mythical images are presented in three-dimensional space of the material world, which transform in two-dimensional plane — a space that completely breaks their original essence. The disappearance of the process, which doesn’t actually exist, conveys metaphysical significance of installation, making the presence of it absolutely mythical.

Боттега Галерея

/

03.07 — 21.07.2012

/ Д.Галкін ‘Абсолютно Мiфiчний’

Д А Н ІЇ Л ГАЛКIН

Центральна частина експозиції відтворює сюжет про Чотирьох вершників апокаліпсису, що персоніфікують собою катастрофи та катаклізми, які передують події Другого пришестя і Страшного суду. Але відсутність вершників на неприборканих конях, символізує прямо протилежне значення. Таким чином, інсталяція натякає на тленність матеріального і вічність духовного.

18

The central part of the exposition recreates the story of the Four Horsemen of the Apocalypse, that personify a disaster and calamities that precede the Second Coming and the events of Doomsday but absence of riders on horses, symbolizes the opposite meaning. Thus, installation hints at perishability of material and eternity of spiritual.


D.Galkin ‘Absolutely fabulous’ / 03.07 — 21.07.2012 /

Daniil Galkin, visualization of the project ‘Absolutely Fabulous’, 2012, Bottega Galler, Kyiv

19

Bottega Gallery

Даніїл Галкін, візуалізація проекту ‘Абсолютно Міфічний’, 2012, Боттега Галерея, Київ


ТАРАС КО В А Ч

Народився 1982 році в Ужгороді, Україна. Живе та працює в Києві, Україна

Born in 1982 in Uzhgorod, Ukraine Lives and works in Kyiv, Ukraine

P E R S O N A L E X H I BI T IO N S :

2 010 Персональна виставка, галерея ‘Тадзіо’, Київ, Україна ‘Солодка’, галерея ‘Тадзіо’, Київ, Україна Золота медаль Академії мистецтв України, друга премія конкурсу ім. Г. Якутовича, Київ, Україна 2 0 0 9 Перша премія Всеукраїнського триєннале графіки, лауреат премії ім. М. Дерегуса. НСХУ, Київ, Україна

2 010 ‘Tadzio’ gallery, Kyiv, Ukraine ‘Sweet’, ‘Tadzio’ gallery, Kyiv, Ukraine Gold medal of the Academy of Arts of Ukraine, the second place of Yakutovych Prize, Kyiv, Ukraine 2 0 0 9 First Prize of the Ukrainian triennial graphics, winner of the Deregus Prize. NAAU, Kyiv, Ukraine G RO U P E X H I BI T IO N S :

Г РУ П О ВI В И С Т В К И : 2 011 ‘Середовище існування’’ куратор Марина Щербенко, Bottega Gallery, Київ, Україна ‘Paper Work’ BlackSquareGallery, Майамі, США ‘Сontemporary art’, аукціонний дім ‘Золотое сечение’, Київ, Україна 2 010 ‘Елементарні частини’, Харківська муніципальна галерея, Харків, Україна ‘Українське молоде актуальне мистецтво’, аукціонний дім ‘Золотое сечение’, Київ, Україна ‘Стрімкі сни’, куратор Н. Філоненко, артцентр ‘Я. Гретера’, Київ, Україна ‘Дизайн’, аукціонний дім ‘Золотое сечение’, Київ, Україна

2 011 ‘Habitat’ ‘curator Marina Shcherbenko, Bottega Gallery, Kyiv, Ukraine ‘Paper Work’ BlackSquareGallery, Miami, USA ‘Contemporary art’, the auction house ‘Golden ratio’, Kyiv, Ukraine 2 010 ‘Elementary parts’, Kharkov Municipal Gallery, Kharkiv, Ukraine ‘Ukrainian young contemporary art’, auction house ‘Golden ratio ‘, Kyiv, Ukraine ‘The steep dreams’, curator Natalia Filonenko, art centre ‘J. Hretera’, Kyiv, Ukraine Exhibition ‘Design’ auction house ‘Golden ratio’, Kyiv, Ukraine

Боттега Галерея

/

24.07 — 11.08.2012

/

Т.Ковач ‘Фронтмен’

TARAS KO V A C H

ПЕРСОНАЛЬНІ ВИС ТАВКИ:

Людина маленька і велика, сильна і беззахисна, ніжна і дика одночасно красива, потворна або прекрасна у своїй недосконалості. Сумніви і тривоги особистості в масі собі подібних — все здається грандіозним і непорушним, а через мить несерйозним і дріб'язковим. Мабуть, з таких неоднозначностей і вибудовуються різні схеми або системи, які оточують нашу повсякденність, то з чим ми живемо всередині, всередині свого механізму. Цей механізм рухається і діє він нібито висловлює внутрішній стан його власника, тобто хоча б так дізнаєшся про нього. Поведінка тіла створює образ, узагальнений знак. Такий знак є складовою великої системи. Він слабкий на диструктивному тлі, і в той же час змінюється і ось — грубий, нахабний силует ріже недоторкане поле. Людство — безліч таких знаків, налічує, містить і вибудовує з них складну структуру почуттів. Суперництво — першочергове якість лідерства, виділяє номінантів, виділяючи їх з мас. Ціле, вибудуване з окремих складових, породжує такі одиниці.

20

Human personality – great or not, strong or defenseless, gentle or wild, it is beautiful in its imperfection. Doubt and anxiety of the individual among others — everything seems grand and immutable, but after a moment frivolous and insignificant. Perhaps with such ambiguities emerge schemes, or systems that surround our everyday life, something with which we are living inside, inside our own mechanism. This mechanism moves and acts, it expresses the internal state of its owner, in this way you learn about it. The behavior of the body creates an image, a generalized symbol. This symbol is part of a large system. It is weak on the destructive background, and at the same time it is changing and eventually — rude, arrogant silhouette that is cutting untouched field. Mankind has a lot of these symbols and builds complicated structure of emotions. Competition — the primary quality of leadership, identifies nominees, selecting them from the masses. The whole built up of separate components, generates the following items.


T.Kovach ‘Frontman’ / 24.07 — 11.08.2012 /

Taras Kovach, a fragment from the project ‘Frontman’, 2012, Etching, 12х4

21

Bottega Gallery

Тарас Ковач, фрагмент з проекту ‘Фронтмен’, 2012, Офорт, 12х4


‘Любіть Україну!’ / 09.06 — 20.06.2012 / Галерея Лавра

Країна, де ми живемо, очима художників складена з різноманітних вражень, спогадів, спостережень, роздумів, відображених у творах мистецтва у масштабному творчому проекті ‘Любіть Україну!’

A country where we live, through the eyes of artists drawn from a variety of experiences, memories, observation, reflections, reflected in works of art in large-scale project ‘Love Ukraine!’. 22


A P L 315 ‘С Т И Л Ь Ж И Т Т Я У ФІ Л Ь М І . Р О З П И С В А Г О Н І В’ A P L 315 ‘ L I F E S T Y L E T H E M O V I E . W R I T I N G S O N C A RG O T R A I N S’

S Y N C H RO D O G S ‘ U K R A I N A’

ГАЛЕРЕЯ ЛАВРА К ІЇ В, ВУЛ . Л А В Р С К А, 1 ЧАСИ РОБОТИ: З 12 :0 0 Д О 2 0:0 0 ПН. — ВИХІДНИЙ

Н А З А Р Б І Л И К ‘ КО Н Т Р Ф О Р М И ’ N A Z A R BI LY K ‘ KO N T R F O R M S’ А Н Н А В А Л ІЄ В А ‘А Н О Т А Ц І Я ’ А N N A V A L I E V A ‘А N N O T A T IO N’ А Н Н А З ВЯ Г І Н Ц Е В А ‘Д ВІ Р’ A N N A Z V Y A G I N T S E V A, ‘ Y A R D’

GALLERY LAV RA K Y I V, L A V R S K A S T R . 1 OPENING HOURS: 12 A .M T I L L 2 0 P.M . MON — CLOSED

‘Love Ukraine!’

H O M E R (ОЛ Е КС А Н Д Р К У Р М А З) HOMER (ALE X ANDER KURMAZ)

М А Р І Я К УЛ І КО В С Ь К А ‘ Б Е З Н А З В И ’ M A R I A K U L I KO V S K A Y A ‘ U N T I T L E D’ З О Я О РЛ О В А ‘ Х Р А М ’ ZO Y A O R L O V A ‘С H U RC H’

/

В ОЛ О Д И М И Р С А Й ‘О Б'Є М Н И Й Ж И В О П И С . К И Ї В’ V O L O D Y A S A Y ‘ DI S P L A C E M E N T P A I N T I N G . K Y I V ’ А Н Д Р І Й С И Д О Р Е Н КО ‘ Р Е К Р Е А Ц І Й Н А З О Н А’ A N D R I Y S I D O R E N KO ‘ R E C R E A T IO N A L ZO N E’

09.06 — 20.06.2012

М А Р И Н А Т А Л Ю Т Т О ‘А Б Е Т К А’ M A R I N A T A L U T T O ‘А L P H A B E T ’

/

A P L 315 ‘С Т И Л Ь Ж И Т Т Я У ФІ Л Ь М І . Р О З П И С В А Г О Н І В’

Gallery Lavra

A P L 315 ‘ L I F E S T Y L E T H E MOV IE. W RITINGS ON C A RG O T R A I N S’

23


‘Любіть Україну!’

HOMER (ОЛ Е КС А Н Д Р К У Р М А З)

/

09.06 — 20.06.2012

/

HOMER (ALEXANDER KURMAZ)

Галерея Лавра

S Y N C H RO D O G S

‘ U K R A I N A’

24


‘Love Ukraine!’

НАЗАР БІЛИК ‘ КО Н Т Р Ф О Р М И ’

N A Z A R BI LY K ‘ KO N T R F O R M S’

/ 09.06 — 20.06.2012 /

А Н Н А В А Л ІЄ В А ‘А Н О Т А Ц І Я ’

Gallery Lavra

АNNA VALIE VA ‘А N N O T A T IO N’

25


‘Любіть Україну!’

А Н Н А З ВЯ Г І Н Ц Е В А ‘Д ВІ Р’

/

09.06 — 20.06.2012

/

ANNA Z V YAGINT SE VA ‘ Y A R D’

Галерея Лавра

М А Р І Я К УЛ І КО В С Ь К А ‘БЕЗ НАЗВИ’

M A R I A K U L I KO V S K A Y A ‘ U N T I T L E D’

26


‘Love Ukraine!’

З О Я О РЛ О В А ‘Х РАМ’ ZO Y A O R L O V A ‘С H U RC H’

/ 09.06 — 20.06.2012 /

В ОЛ О Д И М И Р С А Й ‘О Б’Є М Н И Й Ж И В О П И С . К И Ї В’

Gallery Lavra

VOLODYA SAY ‘ DI S P L A C E M E N T P A I N T I N G . KYIV’

27


‘Любіть Україну!’

А Н Д Р І Й С И Д О Р Е Н КО ‘ Р Е К Р Е А Ц І Й Н А З О Н А’

/

09.06 — 20.06.2012

/

A N D R I Y S I D O R E N KO ‘ R E C R E A T IO N A L ZO N E’

Галерея Лавра

МАРИНА ТАЛЮТ ТО ‘А Б Е Т К А’

MARINA TALUT TO ‘А L P H A B E T ’

28


ОРГАНІЗАТОР

ЗА ПІДТРИМКИ

БОТТЕГА ГАЛЕРЕЯ

ВОРОНОВ АРТ ФУНДАЦІЇ

W W W.BOTTEGA-GALLERY.COM W W W.BOTTEGA-MAGAZINE.COM ТЕЛ.044 279 53 53

ГАЛЕРЕЯ ‘БОТТЕГА’

MUHI2012@BOTTEGA-GALLERY.COM

ПРОВОДИТЬ КОНКУРС СЕРЕД МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В СУЧАСНИХ НАПРЯМКАХ АУДІО, ФОТО, ВІДЕО, АНІМАЦІЯ, ЖИВОПИС, ПЕРФОРМАНС, ІНСТАЛЯЦІЯ, СКУЛЬПТУРА І Т.Д. ДЛЯ ЕКСПОНУВАННЯ В РАМКАХ ПРОЕКТУ ‘МУХІ’ (МОЛОДІ УКРАЇНСЬКІ ХУДОЖНИКИ)

ЗАВДАННЯМ ПРОЕКТУ Є ПОШУК МОЛОДИХ, ТАЛАНОВИТИХ, РЕФЛЕКСУЮЧИХ ХУДОЖНИКІВ, ЯКІ ВІДЧУВАЮТЬ КОНТЕКСТ СЬОГОДЕННЯ.

2012

З 9 КВІТНЯ ПО 30 ЧЕРВНЯ

3 8 ЛИСТОПАДА ПО 28 ЛИСТОПАДА

ЗБІР ЗАЯВОК

ВИСТАВКА НОМІНИНТІВ В

УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ

ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО

ВІКОМ ДО 35 РОКІВ

МИСТЕЦТВА

29


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ 2012.

Естетичне виховання — ції виховання почуттів, на якіх базується свідомість, а відповідно, інтелект и все ті, що відрізняє людину. І Тільки тоді, коли ці почуття знаходяться у звічній гармонії з навколішнім світом, формується Особистість в усій її повноті. ГЕРБЕР Т РІД

Д И Т Я Ч А С Т УД І Я В B O T T E G A G A L L E R Y Викладачі у нашій дитячій студії — художники-педагоги, котрі мають багатолітній досвід роботи з дітьми. Вони не ставлять своєю метою виховання професійних художників та не нав’язують учням естетичних канонів. Першочергове завдання художнього виховання – розкрити й розвивати потенційні творчі здібності, закладені в кожну дитину з народження, незалежно від того, в якому напрямі будуть розвиватися ці здібності, коли дитина почне дорослішати. Мистецтво служить засобом вираження почуттів, сприйняття і думок, а також допомогає дитині розвивати свій внутрішній світ і будувати багатосторонні стосунки з реально існуючим фізичним світом і з іншими людьми. Саме тому, займаючись творчістю, тобто створюючи графічні і живописні роботи, а також твори пластичного мистецтва, діти зустрічаються з процесами сприйняття, з емоційною і суспільною сторонами життя людини на різних ступенях її розвитку. І таким шляхом вони гармонійно розвиваються та стають здатними до оригінальності творчої думки в пошуках будь-яких рішень і висування ідей. Художнє виховання здатне вирішувати особливо важливі задачі, пов’язані з необхідністю багатостороннього розвитку особистості в суспільстві, і, відповідно, місце, яке воно займає в сучасній системі виховання, є далеко не другорядним.

ІС Т О Р І Я М И С Т Е Ц Т В А Д ЛЯ ДІТЕЙ: Т ЕОРІЯ + ПРАК Т ИКА

БОТ ТЕГА ГАЛЕРЕЯ Київ, вул.Михайлівська, 22б Тел. 279 53 53, 279 83 83 Часи роботи: Вт-Сб з 11.00 до 20.00 Нд. Пн. – вихідний info@bottega-gallery.com www.bottega-gallery.com

Замальовки, арт-тренінги, заняття живописом, графікою та багато іншого Т Р И В А Л ІС Т Ь ЗАНЯТ ТЯ: 1,5 години

30

види мистецтва жанри мистецтва мистецтво первісної людини стародавній Єгипет передня Азія Греція і елліністичний світ


ШКОЛА ФОТОГРАФІЇ ВІКТОРА МАРУЩЕНКА В BOTTEGA GALLERY

К У Р С Ф О Т О Г Р А ФІЇ Д Л Я Ш КОЛ Я Р І В ( ВІ Д 13 Р О К І В) Що ми знаємо про фотографії? Трохи історії. Фотографія в сучасному світі. Які бувають фотоапарати. Класифікація фотоапаратів. Базові поняття фотографії. Експозиція і технічні функції управління. Від технічних функцій у творчі. Обсяг, пластика, рух. Експонометрія. Отримання технічно правильних фотографій. Світло та освітлення. Як правильно використовувати навколишнє освітлення. Заняття в студії. Чи є сьогодні правила побудови кадру актуальними? Прості прийоми. Практичні заняття. Заключне заняття. Основні правила фотографування. Видача сертифікатів.

Т Р И В А Л ІС Т Ь З А Н Я Т Т Я : 2—2,5 години.

БОТ ТЕГА ГАЛЕРЕЯ Київ, вул.Михайлівська, 22б Тел. 279 53 53, 279 83 83 Часи роботи: Вт-Сб з 11.00 до 20.00 Нд. Пн. – вихідний info@bottega-gallery.com www.bottega-gallery.com

31


Редактор: Марина Щербенко

Editor: Marina Shcherbenko

Куратор проектів: Марина Щербенко

Curator of the project: Marina Shcherbenko

Координатор: Марія Вергелес

Сoordinator of the project: Maria Vergeles

Коректор: Людмила Єгорова

Proofreading: Lyudmyla Egorova

Переклад: Анастасія Барахвостова

Translation: Anastasia Barahvostova

Дизайн: Максим Чатський

Design: Maximus Chatsky

Боттега Галерея Київ, вул.Михайлівська, 22б Тел. +38 (044) 279 53 53, 279 83 83 Часи роботи: Вт-Сб з 11.00 до 20.00 Нд. Пн. – вихідний info@bottega-gallery.com www.bottega-gallery.com Щербенко Арт Центр Київ, вул.Михайлівська, 22в Часи роботи: Вт-Сб з 11.00 до 20.00 Нд. Пн. — вихідний Тел. +38 (044) 279 53 53, 279 83 83 info@shcherbenkoartcentre.com www.shcherbenkoartcentre.com Сopyright 2012 на газету: Bottega Gallery, Київ Сopyright 2012 на роботи, фотографії, тексти: належать автору. На обкладинці: Група ‘Шапка’, об’єкти з проекту ‘Перепрокласти’, 2012. Папє маше, h=30 см

Bottega Gallery Mykhaylivs’ka str., 22b Tel.: +38 (044) 279 53 53, 279 83 83 Opening hours: Tue-Sa from 11 a.m till 20 p.m. Su. Mon – closed info@bottega-gallery.com www.bottega-gallery.com Shcherbenko Art Centre Kyiv, Mykhaylivs’ka str., 22v Opening hours: Tue-Sa from 11 a.m till 20 p.m. Su. Mon — closed Tel.: +38 (044) 279 53 53, 279 83 83 info@shcherbenkoartcentre.com www.shcherbenkoartcentre.com Copyright 2012 at the newspaper: Bottega Gallery, Kyiv Copyright 2012 at work, photographs, texts: by the author. On cover: Group ‘Shapka’, objects from the project ‘Rethink’, 2012. Papier mache, h=30 sm

Arsenale 2012  

Arsenale 2012 / bottega gallery / shcherbenkoartcentre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you