Page 1

R E S U LTAT E N K R A N T


2

RESULTATENKRANT

ZATERDAG 9 MAART 2013

Directeur LLTB

‘Ontmoetingsplek voor ondernemers’

Wim van de Belt, directeur LLTB:

O

p de plek van het voormalige Landbouwhuis in Roermond is in 2012 het Ondernemersplein Limburg geopend. Een versmelting van twee rijksmonumenten tot één van de modernste kantoorpanden en vergaderlocaties in de omgeving. Vrijwel alle mensen die zich bezighouden met ondernemersbelangen zijn werkzaam op het Ondernemersplein Limburg. Limburg loopt wat dit betreft voorop in Nederland. Dat deden we al door ons als LLTB, LWV en MKB Limburg te verenigen in

Ondernemend Limburg Kamer van Koophandel. En nu lopen we opnieuw voorop door ook de Kamer hierin te betrekken. Elders in het land zie je dat we hierin worden nagevolgd. De samenwerking kreeg voor de buitenwacht voor het eerst goed gestalte toen de drie werkgeversorganisaties eind 2006 hun gezamenlijke visie op ondernemend Limburg presenteerden. Die samenwerking heeft zich sindsdien alleen maar verdiept en er bovendien voor gezorgd dat de politiek de belangrijke sleutelrol weer onderkent die ondernemers – en daarmee de ondernemersorganisaties – spelen in de economie, de werkgelegenheid en de welvaart. De bewoners van het Ondernemersplein Limburg vertegenwoordigen gezamenlijk het overgrote deel van het Limburgse bedrijfsleven. Met de toenemende samenwerking blijken de belangen steeds meer samen te vallen. Wat leeft in de ene organisatie blijkt ook vaak te leven in de andere. Veel dossiers zijn hetzelfde. Dus we kunnen eenvoudig krachten bundelen en efficiënter werken. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, infrastructuur en de gemeentelijke bestuursstructuur. De samenwerking kan in de toekomst alleen maar verder uitgroeien. Je kunt denken aan de Belastingdienst, aan het UWV, die hier dan een front office kunnen hebben. Daarmee kun je de dienstverlening aan de Limburgse ondernemers verder optimaliseren. We hebben nog ruimte en daar is ook belangstelling voor. Alleen is het aan ons ervoor te waken, dat er alleen partijen komen die voor de ondernemersbelangen gaan. De netwerkfunctie die het Ondernemersplein heeft, komt overigens niet alleen permanente bewoners ten goede. Het Ondernemersplein beschikt over een conferentiecentrum met een diversiteit aan vergaderzalen. Wekelijks maken groepen ondernemers gebruik van onze vergadermogelijkheden. Maar ook hier is ruimte voor meer. Kortom, het Ondernemersplein Limburg is een ontmoetingsplek voor ondernemers. U bent allemaal welkom.”


RESULTATENKRANT

ZATERDAG 9 MAART 2013

Voorzitter LLTB

‘Floriade zet Limburg op de wereldkaart’ Noud Janssen, voorzitter LLTB:

2

012 was het jaar van de Floriade. Zeven maanden lang stonden de Limburgse land- en tuinbouw in het brandpunt van de belangstelling. Op het podium van de wereld konden tientallen LLTB-ondernemers laten zien waartoe de Nederlandse agrarische sector in staat is. Zij kregen veel waarderende reacties. En dat niet alleen: ook zakelijk legden zij de basis voor nieuwe, vaak internationale kansen voor hun business. Terugkijkend is de Floriade zeker geslaagd. De verwachte bezoekersaantallen zijn ondanks het tegenvallende weer en de economische recessie gehaald. Weliswaar op het nippertje, maar toch. Mooi is ook, dat onze Floriade door een onderzoeksgroep met daarin vertegenwoordigers van gehandicaptenorganisaties, is uitgeroepen tot de meest toegankelijke ooit. Zoals verwacht, waren de rapportcijfers die de bezoekers gaven nogal wisselend. Van teleurstellend en peperduur uitje tot blij verrast en moet je gezien hebben. Het blijft lastig om het bij zo’n groot evenement alle bezoekers volledig naar de zin te maken, maar ik denk dat iedereen wel aansprekende presentaties heeft gezien. Zoals het Huis van de Smaak, dat letterlijk in de smaak viel en

ook het paviljoen van Nederland Bloeit, dat hele goede kritieken heeft gehad. Maar ook individuele en samenwerkende agrarische ondernemers hebben goed gescoord. Een belangrijke oogst vind ik ook, dat talrijke politieke en handelsdelegaties uit de hele wereld Venlo hebben bezocht. Het Floriadepark wordt de komende jaren ontwikkeld als groen businesspark: het Venlo Green Park. Een groot deel van de aangelegde tuinen en de infrastructuur blijven behouden en in de loop van 2013 wordt het park opengesteld voor het publiek. Het Paviljoen Nederland Bloeit heeft met ruim 275.000 bezoekers aan de verwachtingen voldaan. LTO Noord, ZLTO en LLTB hebben samen met FrieslandCampina, HAS Hogeschool, Productschap Akkerbouw, Jan Linders Supermarkten, ZON fruit & vegetables, Nunhems, Interpolis en Van Drie Group geïnvesteerd in het paviljoen. Voor alle bezoekers was dit paviljoen een bijzondere verrassing om de land- en tuinbouw in ‘levende lijve’ te ervaren in de filmische beeldverhalen van ondernemers uit alle sectoren, in de amuses op de lopende band en in de gesprekken met een groot aantal leden uit onze verenigingen. Een groot compliment is op zijn plaats voor alle leden die een of meerdere dagen in

het paviljoen hun eigen verhaal hebben verteld en vrijwillig daarvoor tijd hebben uitgetrokken. Vertellen waarmee ondernemers in de land- en tuinbouw bezig zijn, is en blijft noodzakelijk. Ik ben dan ook blij, dat het paviljoen een tweede leven gaat leiden. En ook de vooraf gewenste rol van de Floriade als katalysator van MKB-innovaties in Noord- en Midden-Limburg, lijkt goed te zijn vervuld.”

CO L O F O N Dit is een productie van LLTB Belangenbehartiging Fotografie Peter Wijnands Photography - Maartje van Berkel Vormgeving Nieuwe Oogst - Janita van Dijk Redactie, eindredactie en coördinatie Grooh Communicatie Copyright Niets uit deze uitgave mag in enige vorm worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Bronvermelding is vereist. Deze speciale uitgave is met de grootste zorg samengesteld. Aansprakelijkheid De uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade door onjuiste berichtgeving.

Bekijk ook het digitale jaarverslag op www.lltbjaarverslag.nl

3


4

RESULTATENKRANT

ZATERDAG 9 MAART 2013

r e s u ltat e n akkerbouw 1. De vakgroep Akkerbouw van de LLTB heeft met 20 deelnemers in de akkerbouw en andere gewassen het tweede jaar van de pilot ‘beregenen met precisietechnieken’ uitgevoerd. De pilot laat zien dat precisieberegening een efficiëntere inzet en betere benutting van water en nutriënten geeft. Daarmee draagt dit LLTB-initiatief bij aan verbetering van het rendement voor de deelnemers en levert het ook milieuwinst op.

Akkerbouw

‘Innovaties duurzaam bodembeh geven akkerbouw nieuw perspe 

Chrit Wolfhagen, voorzitter vakgroep Akkerbouw: “Een belangrijke ontwikkeling voor nu en de toekomst is een duurzaam beheer van de bodem. Nieuwe technieken om veel nauwkeuriger de waterbehoefte te meten en daarmee te bepalen wanneer en hoeveel beregening nodig is, worden nu uitgerold. Ook het voorkomen van erosie in Zuid-Limburg is een belangrijk resultaat dat we toeschrijven aan 2012, maar dat feitelijk het resultaat is van twintig jaar belangenbehartiging. Met betrekking tot erosie is met de Provincie Limburg en Waterschap Roer en Overmaas een forse slag gemaakt van regel naar doel. Niet per se nietkerende grondbewerking, maar erosie voorkomen. Dat zat er natuurlijk altijd al in, maar het idee is het afgelopen jaar stevig aangescherpt. Dat blijkt onder meer uit een aantal nieuwe maatregelen, waaronder de aardappeldrempels. Daarbij worden tussen de aardappelruggen dwarse drempels aangebracht, waardoor het water niet verder naar beneden loopt. Vanaf 1990 zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van verschillende

2. In najaar 2012 is een onderzoek gestart naar het bufferend vermogen van wintertarwe op bufferstroken ter voorkoming van erosie in vergelijking met gras en/of luzerne. Als het onderzoek positief uitpakt dan passen bufferstroken op deze manier veel beter in het bouwplan van de akkerbouwer. 3. De LLTB heeft een themabijeenkomst georganiseerd over de ontwikkelingen in plantenveredeling in het algemeen en de diverse gentechnieken in het bijzonder. Door deze themabijeenkomst zijn de leden beter geïnformeerd over de kansen en risico’s die deze technieken met zich mee kunnen brengen.

Fruitteelt

‘Fruitteelt moet nog meer haar verantwoordelijkheid voor het buitengebied nemen’ Raymond Notermans, voorzitter vakgroep Fruitteelt: “We kunnen naast onze eigen percelen natuurlijk niet ook nog eens elke vierkante meter Limburgs landschap controleren op bacterievuur, maar binnen een straal van 500 meter rond fruitteeltbedrijven zouden Limburgse telers het wel als hun plicht moeten zien. Bacterievuur kan grote schade aanrichten in de boom- en fruitteelt, maar ook in tuinen en parken, de natuur en het landschap. We zijn allemaal gebaat bij een mooi landschap en daar horen (fruit)boomgaarden net zo goed bij als meidoornhagen, mits die hagen goed worden beheerd. Het is doodzonde wanneer er met gemeenschapsgeld zo’n haag wordt aangelegd en er vervolgens bacterievuur in komt, want dan is rooien meestal de enige optie om het risico op besmetting voor fruitteeltbedrijven weg te nemen. We moeten dus alert blijven op uitbraken en onze verantwoordelijkheid nemen in het buitengebied. Met onder meer de terreinbeherende organisaties, als IKL, Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Provincie Limburg en gemeentelijke overheden, heeft de LLTB afspraken gemaakt over het beheer, het melden en het aanpakken van bacterievuur. Dat hebben we gedigitaliseerd via www.bacterievuur.nl. Door die afspraken houden we het probleem beheersbaar en hebben we bijvoorbeeld kunnen bedingen dat bij herinrichtingsplannen rekening wordt gehouden met de aanplant en onderhoud van meidoornhagen, omdat deze vatbaar zijn voor bacterievuur. En als blijkt dat ze niet goed worden onderhouden, kunnen we maatregelen laten nemen en trekken we als sector aan de bel.”

R e s u ltat e n F r u i t t e e lt 1. De LLTB is met de NFO het overleg aangegaan over een gelijkwaardigere contributie voor enkelen dubbelleden en verbetering van de samenwerking. LLTB wil graag één contributienota voor alle ondernemers met fruitteelt in Limburg. NFO wil graag zelf de contributienota blijven sturen op basis van haar eigen landelijke contributiesystematiek. Het overleg is nog niet afgerond. 2. In breed overleg met ondernemers, LLTB-afdelingen, gemeentes en terreinbeherende organisaties is het probleem bacterievuur besproken. In het overleg zijn afspraken gemaakt over de aanplant en het onderhoud van meidoornhagen om in de toekomst aantasting van meidoornhagen met bacterievuur en op fruitpercelen te voorkomen. 3. De LLTB heeft is in samenwerking met de Limburgse politie, toeleveranciers en verzekeraars een overleg gestart om de diefstal van beregeningssproeiers tegen te gaan. Een kleine ‘eerste’ stap in het tegenhouden van diefstallen is de legitimatieplicht per 1 januari 2013 bij het aanbieden van metaal aan recyclingbedrijven.


RESULTATENKRANT

ZATERDAG 9 MAART 2013

5

Vrouw en Bedrijf

eer ctief’ methoden om erosie te voorkomen. De afgelopen vijf jaar is dat in een stroomversnelling gekomen toen de overheid ondernemers wilde verplichten tot de aanleg van groenstroken, wat nadelig zou zijn geweest voor de landbouwstructuur. Eerder dreigde de overheid dat een groot deel van de akkerbouwgrond in Zuid-Limburg verplicht grasland zou moeten worden. Met de oplossing die nu is gevonden, hebben we dat weten te voorkomen en hebben we de helft van het akkerbouwareaal gered. Het project ‘beregenen met precisietechnieken’ en de afspraken over voorkomen van erosie zijn belangrijk voor optimale benutting van water en nutriënten en vermindering van de uitspoeling. Daarnaast dragen ze bij aan een betere sturing van de groei van de gewassen. Mooie resultaten voor onze leden zelf, maar ook voor de samenleving, die minder last heeft van bijvoorbeeld modder op de weg, en voor de kwetsbare natuurgebieden vanwege vermindering van de uitspoeling van nutriënten.”

Rian Janssen, voorzitter Vrouw en Bedrijf:

‘Een praktische oplossing voor een ingewikkeld probleem’ “Het is niet iets waar je elke dag bij stil staat, maar het moet wel goed zijn geregeld. Je huwelijkse voorwaarden. Het is echter een ingewikkeld verhaal en als je het zelf goed wilt uitzoeken, loop je het risico verstrikt te raken in een hoop juridisch jargon. Hoe ingewikkeld dat is, hebben we als Vrouw en Bedrijf aan den lijve ondervonden. Vier jaar heeft het uiteindelijk gekost om de website www.huwelijksevoorwaarden.nu in de lucht te krijgen. Het project ‘Huwelijkse voorwaarden’ vloeit voort uit het landelijke traject ‘Je verdiende loon’, waarin bleek dat er veel vragen waren over dit onderwerp. In de agrosector zien we veel man-

vrouw maatschappen, waarbij de vrouw - als het mis gaat - vaak met lege handen staat. Dat is over het algemeen geen kwestie van opzet, maar van onwetendheid. Met Huwelijksevoorwaarden.nu komt daar een einde aan. De website is het resultaat van talloze overleggen met advocaten, notarissen en accountants. Via deze praktische site krijg je aan de hand van ja/nee-vragen duidelijke antwoorden, waar je als bezoeker daadwerkelijk wat hebt. Een mooi resultaat! Overigens blijft het raadzaam, ook bij bijvoorbeeld zaken als een testament, iedere vijf jaar te checken of alles nog up to date is.”

R e s u ltat e n V r o u w e n B e d r i j f 1. Vrouw en Bedrijf heeft in 2012 agrarische vrouwen bewust gemaakt van het belang goede afspraken te maken met hun partner en deze regelmatig te actualiseren. Goede afspraken zijn nodig om mogelijke problemen over de voortzetting van het bedrijf en eigen toekomst in geval van faillissement, scheiding of overlijden te voorkomen. De website www.huwelijksevoorwaarden.nu is online en geeft actuele informatie. 2. Vrouw en Bedrijf heeft in 2012 twee excursies georganiseerd om een kijkje te nemen op de bedrijven van collega’s. De excursies zijn gecombineerd met een lezing over beloning van buitenlandse arbeidskrachten en over het gebruik van social media om burgers meer te betrekken bij het boerenbedrijf. 3. Vrouw en Bedrijf heeft meegedacht over de speech die de Nederlandse vrouwenvertegenwoordiger 2012, Anke Vervoord, heeft uitgesproken namens Nederland bij het toespreken van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Haar motto was: ‘Vrouwen dragen wereldwijd bij aan de oplossing van het voedselvraagstuk’.


6

RESULTATENKRANT

ZATERDAG 9 MAART 2013

Tuinbouw Open Teelten

‘Arbeidsmigranten moeten keuzevrijheid beh R e s u ltat e n T u i n b o u w Open Teelten 1. Voor een groot aantal kleine teelten vraagt de toelating van gewasbeschermingsmiddelen een minder uitgebreid dossier, waardoor meer gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn voor diverse teelten. Voor een aantal knelpunten is tijdelijke toelatingen door de LLTB aangevraagd en toegekend waardoor bescherming van de teelten mogelijk blijft. 2. Eind juni 2012 liep de cao voor alle werknemers in de open teelten af. Met de vakbonden zijn onderhandelingen gestart voor een nieuwe cao waarbij wordt ingezet op een beperkte loonstijging en flexibele inzet van medewerkers in drukke tijden. 3. In 2012 is op initiatief van de LLTB een Masterclass Ondernemerschap georganiseerd en met positief resultaat afgesloten met de deelnemers. De LLTB vakgroep Tuinbouw Open Teelten stimuleert actief het ondernemerschap met het programma ‘Versterking Ondernemerschap’.

Tuinbouw Bedekte Teelten

‘We hebben de basis gelegd voor een beter rendement in 2013’ Jaap van den Beukel,  voorzitter vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten: “Met het gegeven dat de situatie in de glastuinbouw het afgelopen jaar nou niet echt rooskleurig was, vertel ik niemand wat nieuws. In de vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten kijken we dan ook liever vooruit. Met behulp van een landelijke enquête hebben we haarscherp de urgentie tot rendementsverbetering in beeld gebracht. De oplossing is voor een groot deel te vinden in meer marktgericht produceren. Daarvoor moeten we ons minder individueel opstellen en meer denken in samenwerkingsverbanden. Niet alleen met tuinders onderling, maar ook – zoals we al doen - met partijen als Syntens, banken en de Kamer van Koophandel. Een ander resultaat dat in 2013 zijn vruchten gaat afwerpen, is het draaiboek dat we hebben ontwikkeld met betrekking tot de glasbank. De overheid heeft de solitaire vestigingen qua uitbreidingsmogelijkheden op slot gezet, maar als we een kwaliteitsbijdrage leveren door bijvoorbeeld glas te saneren, creëren we weer ruimte voor onszelf. Daar hebben we zelf baat bij, maar ook de overheid en de maatschappij. Tenslotte zijn kennisbijeenkomsten gepland; voornamelijk op het gebied van energie. Via Masterclasses wkk of ‘het nieuwe telen’ (minder fossiele brandstof, meer biobrandstoffen en geothermie) kunnen we een beter rendement op bedrijfsniveau realiseren. Deze resultaten leggen wat mij betreft de basis voor een gezonde toekomst voor de Limburgse glastuinbouwsector.”


RESULTATENKRANT

ZATERDAG 9 MAART 2013

B o o m - e n Va s t e P l a n t e n t e e l t

houden’ Ton Besouw, 

‘We kunnen de wereld helpen in kennis, niet in kilo’s’

voorzitter vakgroep Tuinbouw Open Teelten: “Arbeidsmigranten zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze economie. Dat geldt voor ons, maar ook voor bijvoorbeeld de bouw en horeca. In onze sector is de afgelopen jaren keihard gewerkt om ruimte te creëren voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten op de bedrijven. Nu moeten we die ruimte zien te behouden. Als LLTB staan we voor goed werkgeverschap en dus voor goede huisvesting van onze werknemers. Het vinden van huisvesting is voor de arbeidsmigranten zelf vaak een moeilijke opgave, zeker als het om tijdelijk verblijf gaat. Het is prettig als die tijdelijke huisvesting zo dicht mogelijk bij de werkplek is; op het bedrijf van de ondernemer. Bovendien bieden onze faciliteiten hen een ideale kennismaking met het werk en de omgeving. Als dat allemaal goed bevalt, is de stap naar blijvende huisvesting een stuk makkelijker. Tijdelijke werknemers kunnen zelf kiezen waar ze gaan wonen, bij hun werk of elders. Die vrijheid moeten zij behouden, vindt de LLTB. De land- en tuinbouw hebben samen met rijk, gemeenten, woningbouwcorporaties en de uitzendbranche een nationale intentieverklaring ondertekend waarin een normenset voor huisvesting is opgenomen. Als iedereen zich daaraan houdt, kunnen de arbeidsmigranten ook in de toekomst goed wonen, een inkomen verwerven en een bijdrage aan de land- en tuinbouw blijven leveren.’’

R e s u ltat e n T u i n b o u w Bedekte Teelten 1. De LLTB heeft meegewerkt aan de uitwerking van de Glasbankregeling tot een praktisch en operationeel instrument en draaiboek, waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Met de inzet van de LLTB wordt ontwikkeling van bestaande, solitair liggende, glastuinbouwbedrijven boven 3 hectare netto glas mogelijk bij gelijktijdige levering van een kwaliteitsbijdrage door sanering in de verhouding van 1 vierkante meter uitbreiding tegen 2 vierkante meter sloop. Voor de sloop van (solitaire) glasopstanden is een tegemoetkoming beschikbaar. De regeling kan na formele vaststelling door gemeenten in werking treden. 2. De LLTB heeft voor en met ondernemers een serie van bijeenkomsten, masterclasses en excursies ontwikkeld en aangeboden om beschikbare kennis uit onder andere Kas als Energiebron te ontsluiten voor alle leden, met als doel rendementsverbetering. De focus is gelegd op energie en duurzaamheid met bijeenkomsten op gebied van Masterclass wkk, het Nieuwe Telen, inzet van biobrandstoffen en toepassing van geothermie. LLTB en LTO Groeiservice geven het netwerk en de activiteiten voor vaktechnische kennisuitwisseling extra aandacht en een nieuwe impuls. 3. De economische situatie op de glastuinbouwbedrijven is nauwlettend gevolgd en via een enquête in beeld gebracht. De urgentie tot rendementsverbetering en verbetering van de marktpositie is nadrukkelijk in beeld gebracht. De resultaten laten zien dat versterking van marktgericht produceren, innovatief ondernemerschap en de samenwerking op gebied van afzet nodig is en blijft. De LLTB ondersteunt initiatieven daartoe en werkt samen met Syntens, Kamer van Koophandel, banken, overheden, Greenport Innovation Center en telersverenigingen.

Jan Veltmans, voorzitter vakgroep Boom- en Vaste Plantenteelt: “In de boom- en vaste plantenteelt hebben we afgelopen jaar nadrukkelijk de grensoverschrijdende samenwerking opgezocht. Voornamelijk met onze oosterburen, waar veel collega-ondernemers zaken doen. Want van de tachtig miljard aan agroproducten die we jaarlijks exporteren, gaat zo’n dertig miljard naar Duitsland. Limburg grenst aan het Ruhrgebied, dat met 18 miljoen inwoners economisch natuurlijk uitermate aantrekkelijk is. De boom- en vaste plantentelers zien de markten en benutten de kansen. De Duitse collega’s vinden op hun beurt onze verbinding met de havens van Rotterdam en Antwerpen hoogst interessant. Naast de export biedt grensoverschrijdend ondernemen kansen voor samenwerking in projecten om kennis te delen. We kunnen de wereld niet van hieruit voeden, maar we kunnen wel onze kennis en knowhow delen met en verkopen in landen, in bijvoorbeeld Azië, die daarmee zelf net zo efficiënt kunnen worden als wij. De Floriade is wat betreft grensoverschrijdend ondernemen echt een bruggenbouwer geweest; óver de ketens en sectoren heen en met landen zijn samenwerkingsverbanden gebouwd. En ook het feit dat de Kamer van Koophandel nu met al haar internationale kennis bij de LLTB in het Ondernemersplein Limburg in Roermond zit, is voor ons ondernemers zeer voordelig. Die samenwerking werpt zeker haar vruchten af in de komende jaren!”

R e s u ltat e n B o o m - e n Va s t e P l a n t e n t e e l t 1. Op initiatief van de LLTB werken de LLTB vakgroep, de Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas en The Green Connection aan een krachtenbundeling in de belangenbehartiging voor Limburgse boom- en vaste planten kwekers. 2. De LLTB heeft in 2012 op de Floriade een kennismakingsdag georganiseerd met ruim 60 Duitse boomkwekers, leden van het Verband Rheinischer Baumschulen, gericht op het leggen van nieuwe, zakelijke contacten. 3. De LLTB is in samenwerking met de Limburgse politie, toeleveranciers en verzekeraars een overleg gestart om de diefstal van beregeningssproeiers tegen te gaan. Een kleine ‘eerste’ stap in het tegenhouden van diefstallen is de legitimatieplicht per 1 januari 2013 bij het aanbieden van metaal aan recyclingbedrijven.

7


8

RESULTATENKRANT

ZATERDAG 9 MAART 2013

Va r k e n s h o u d e r i j

‘Een toekomstbestendige varkenshouderij die past in de omgeving’ R e s u l tat e n Va r k e n s h o u d e r i j 1. Het antibioticagebruik in de varkenshouderij is inmiddels met 50 procent teruggebracht. Daarmee is de doelstelling tot en met 2012 ruimschoots gehaald. 2. De tarieven van Rendac voor het ophalen en verwerken van kadavers zijn gedaald en aangepast onder druk van de vakgroep Varkenshouderij. Daarnaast is gewerkt aan de introductie van alternatieve ophaalsystemen, koeling en aanbieden van kadavers in gesloten containers, in het project KADANS. 3. In 2012 is het project ‘Zicht op gezonde dieren’ afgesloten. Het project heeft bijgedragen aan een verbetering van de diergezondheid en heeft inzicht gegeven in noodzakelijke aanpassingen in bedrijfsvoering en management van de varkenshouder in nauwe samenwerking met de dierenarts en adviseur(s).

Mark Tijssen, voorzitter vakgroep Varkenshouderij: “De Limburgse varkenshouders hebben in oktober het rapport ‘Aanbevelingen voor Limburgse varkenshouders en hun omgeving’ gepresenteerd. Daarin geven we onze visie op de varkenshouderij in Limburg in 2020. De Limburgse intensieve veehouderij wil tot de meest duurzame en innovatieve in Nederland behoren. Als LLTB vakgroep Varkenshouderij zijn we die uitdaging aangegaan. We hebben heel helder een beeld geschetst van hoe de varkenshouderij er

in 2020 voor zou moeten staan. De vijf ambities uit de Verklaring van Roermond waren de leidraad; uitmuntend ondernemerschap, samenwerking in de keten en met maatschappelijke groeperingen, Limburg als beste duurzaam en gezond buitengebied, draagvlak in de samenleving van plattelandsgemeenten en het verhogen van de toegevoegde (economische) waarde. Het rapport met de aanbevelingen is aangeboden aan gedeputeerde Patrick van der

Broeck. Hij was erg te spreken over het feit dat we zelf het voortouw hebben genomen en een visie hebben geformuleerd. Ook gaf hij aan dat de varkenshouders trots mogen zijn op hun bedrijf en dat ze dit meer mogen uitstralen en daar kan ik me van harte bij aansluiten! De aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen en verwerkt in de Verklaring van Roermond 2010 en Zo Ziet Limburg Dieren (voorheen de innovatieagenda duurzame veehouderij Limburg).”

Pa a r d e n h o u d e r i j

‘Wie aan paardensport denkt, denkt aan Limburg’

R e s u l t a t e n P AA R DEN h o u d e r i j 1. De LLTB heeft in 2012 intensief ingezet op verbetering van het welzijn van paarden. Daarnaast is een start gemaakt met de uitwerking van de BasisCheck Paardenwelzijn, waarmee paardenhouders concrete tips kunnen krijgen om het welzijn van paarden te verbeteren. 2. De LLTB heeft in samenwerking met de fokkerijorganisaties een visie uitgewerkt over de preventie en aanpak van bestrijding van paardenziekten. 3. De LLTB heeft samen met de Provincie Limburg verder uitvoering gegeven aan het Limburgs Paardensportplan. Het Limburgs Paardensportplan heeft tot doel de paardensector economisch te versterken. De LLTB heeft diverse bijeenkomsten georganiseerd met ondernemers om kennis te delen die bijdraagt aan versterking van het ondernemerschap.

Mat Vestjens, voorzitter vakgroep Paardenhouderij: “Dat was het doel dat de LLTB vakgroep Paardenhouderij, de KNHS regio Limburg, de Provincie Limburg, Huis voor de Sport en Topsport Limburg voor ogen hadden met het opstellen van het Limburgs Paardensportplan. Het resultaat is een door alle partners gedragen visie op hoe Limburg kan uitgroeien tot paardensportprovincie

nummer één in Nederland. Deze visie leidt tot concrete projecten en acties die de paardensportsector sporttechnisch en economisch versterken. En de paardensport versterkt op haar beurt, met haar talloze nevenactiviteiten, de economie in Limburg. Het is niet voor niets één van de speerpunten van ons provinciebestuur.

Voor de sport betekent het paardensportplan een versterking van het aanbod door nieuwe activiteiten, versterking van de sportinfrastructuur door gericht accommodatiebeleid, versterking van de kracht van de verenigingen, versterking van talentscouting en talentontwikkeling en versterking van topsport en topevene-

menten. Voor de ondernemers worden de pijlen gericht op versterking van het ondernemerschap, via maandelijkse bijeenkomsten, op bedrijfsbezoeken bij collega’s om kennis en ervaring te delen en op de lobby voor ontwikkelingsmogelijkheden. Wie aan paardensport denkt, denkt dus inmiddels inderdaad aan Limburg!’’


RESULTATENKRANT

ZATERDAG 9 MAART 2013

9

Pluimveehouderij

‘Onderweg naar de kip van morgen’ R e s u ltat e n P l u i m v e e h o u d e r i j 1. De pluimveehouderij is een programma gestart om het antibioticagebruik terug te brengen. De doelstelling voor 2012 was 20 procent reductie. De pluimveehouderij heeft in 2012 36 procent gerealiseerd en heeft daarmee de doelstelling voor 2012 ruim gehaald. 2. Met het project ‘Kip van morgen’ is een begin gemaakt met het ontwikkelen van specificaties voor duurzame kip en een blijvend verdienmodel voor pluimveehouders. De pluimveehouderij wil zich hiermee ontworstelen aan de maatschappelijke discussie over de reguliere vleeskuikenhouderij. 3. De pluimveehouderij heeft zich sterk gemaakt voor een snelle implementatie van het kooiverbod met een overgangsregeling voor echte knelgevallen. Hiermee moet oneerlijke internationale concurrentie worden voorkomen en is een knelgevallenregeling bij omschakeling uitgewerkt. Daarnaast is een intensieve lobby gestart om te voorkomen dat ‘kooi-eieren’ uit andere landen de markt verstoren.

Eric Hubers, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij: “Als het beeld dat de maatschappij heeft van de pluimveehouderij niet goed is, heeft dat alles te maken met communicatie. Het is onze taak de burger te laten zien hoe het er werkelijk aan toe gaat op onze bedrijven. Het beeld dat men nu heeft, is vaak het beeld dat partijen als Wakker Dier hebben geschetst en dat is pertinent onjuist.

We moeten laten zien hoe we onze houderijsystemen verduurzamen. Hoe we innoveren met people, planet en profit als leidraad. Als wij het niet vertellen, wie dan wel? Daarom hebben we afgelopen jaar aan voorlichtingscampagnes gewerkt, zoals KipKiplekker en Blij met een ei. We hebben lesmateriaal ontwikkeld en

aangeboden op scholen, maar ook bijvoorbeeld op de Margriet Winterfair gestaan. Daar merk je duidelijk dat mensen zo hun eigen ideeën hebben over de sector, maar ook dat die ideeën vaak heel weinig te maken hebben met de werkelijkheid. We moeten dus uitleggen hoe het zit, zodat mensen

een onderlegde keuze kunnen maken. Zodat ze weten dat als clubs als Wakker Dier het voor het zeggen hebben, ondernemers met zo’n hoge productiekosten worden opgezadeld dat Nederlandse kip onbetaalbaar wordt. Terwijl er niks mis is met Nederlandse kip. Dat laten we zien met de Kip van morgen.’’

Rundvee- en schapenhouderij

‘We moeten de oplossing niet alleen in meer volume zoeken’ R e s u ltat e n r u n d v e e - e n schapenhouderij 1. In het kader van het verminderen van het mestoverschot is de fosfaatproductie in de rundveehouderij middels het voerspoor in 2012 met 6 miljoen kilogram verminderd. Deze hoeveelheid vermindert de druk op de mestmarkt. 2. In de rundveehouderij heeft de intensieve aandacht voor reductie van het antibioticagebruik in 2012 geleid tot een afname van 25 procent. Hiermee is de doelstelling voor 2012 behaald. 3. Arvalis heeft een reken- en beslisprogramma voor mestscheiding ontwikkeld. Hiermee kunnen rundveehouders voor hun eigen bedrijfssituatie nagaan of en wanneer mestscheiding financieel aantrekkelijk is. Dit kan voor vier soorten mestscheiders.

Jan van der Staak, voorzitter vakgroep Rundvee- en schapenhouderij: ,,Wij hebben in 2012 vooral naar de toekomst gekeken. Voornamelijk om ons voor te bereiden op het quotumloos tijdperk, dat in 2015 aanbreekt. In Nederland zijn we de laatste jaren teveel bezig geweest met het volmelken van het quotum. Daardoor zijn we te zeer gefocust geweest op de opbrengstkant en is te weinig rekening gehouden met de kostprijs. Het volume was bepalend en daardoor lag de nadruk vooral op uitbreiding. Plannen in die richting gaan bij de meeste melkveehouders dan ook voorlopig

even de ijskast in. Veehouders werden al in 2011 met fors hogere kostprijzen geconfronteerd en in de tweede helft van 2012 liep die stijging verder op. Extra liters leveren daardoor niet meer op en de winstmarge is meer en meer onder druk komen te staan. We zijn dan ook bezig uit te zoeken hoe we dit tij kunnen keren. Het afgelopen jaar is in elk geval wel duidelijk geworden dat we dat meer moeten gaan zoeken in kostenbesparing dan in productieverhoging.’’


10

RESULTATENKRANT

ZATERDAG 9 MAART 2013

De Winning Limburg

‘We moeten blijven knokken voor onze ruimte’ R e s u ltat e n D e W i n n i n g L i m b u r g 1. De afdeling De Winning Limburg ondersteunt het belang van communicatie tussen boeren en tuinders en burgers. Met het project ‘Loeren bij de boeren’ is een uitstekend concept neergezet waar burgers de kans krijgen om een kijkje te nemen op het boerenbedrijf. Het project wordt actief ondersteund door een grote groep leden en vrijwilligers uit de afdeling De Winning Limburg. 2. De gemeente Maasgouw heeft een nieuwe Structuurvisie tot en met 2030 uitgewerkt. De afdeling De Winning Limburg heeft zich actief ingezet om de land- en tuinbouw een goede plek te geven in deze Structuurvisie. De politieke lobby in Maasgouw heeft helaas te weinig resultaat opgeleverd en laat weinig ruimte voor boeren en tuinders in de toekomst.

Jan Evers, voorzitter afdeling De Winning Limburg: “Vanuit de LLTB afdeling De Winning Limburg hebben we in 2012 keihard geknokt voor ruimte om te ondernemen in de gemeenten Leudal en Maasgouw. Dat viel niet mee. In Leudal zijn we al zes jaar bezig met een bestemmingsplan buitengebied en er ligt nog steeds maar een voorontwerp. Allerlei politieke ontwikkelin-

gen gooiden steeds roet in het eten, waardoor onder meer de resultaten die we in de eerste drie jaar hadden bereikt van tafel gingen en we feitelijk opnieuw konden beginnen. En in Maasgouw bepaalt de structuurvisie dat de agrarische sector zich alleen mag ontwikkelen in dienst van

3. De provinciale weg N280 tussen Weert en Roermond is een belangrijke verkeersader voor het regionale verkeer. De Provincie Limburg is bezig met herstructurering van deze weg om de verkeersveiligheid te vergroten. Een aantal varianten kan de mogelijkheden voor het landbouwverkeer voor het oversteken en of het gebruik maken van de N280 beperken. Met de inzet van extra camera-apparatuur is op belangrijke oversteken het landbouwverkeer geteld om daarmee het belang van goede oversteken voor de landbouw bij de Provincie Limburg onder de aandacht te brengen. recreatie en natuur. We hebben ontzettend veel moeite gedaan om die structuurvisie in boervriendelijke richting te buigen, heel veel gesprekken gehad met wethouders en de burgemeester, er zijn tachtig zienswijzen ingediend, maar er is te weinig mee gedaan. Dat klinkt als een slecht resultaat , maar we moeten niet

vergeten dat als we er niet tussen zitten, geen bezwaar maken, niet het gesprek aan zouden gaan, dat we dan veel verder van huis zouden zijn. Gemeente Leudal bijvoorbeeld wilde aanvankelijk niets weten van mestverwerking op bedrijfsniveau, maar na het nodige overleg gaan ze nu toch met ons de mogelijkheden bekijken.’’


RESULTATENKRANT

ZATERDAG 9 MAART 2013

11

H e u v e ll a n d

‘Zuid-Limburg houdt ook van boeren’ Peter Erkens, voorzitter afdeling Heuvelland: “Eigenlijk houdt iederéén wel van Zuid-Limburg. Van de natuur en de mooie vergezichten. Maar bijna niemand beseft, dat het heuvellandschap grotendeels boerenland is. Daarom hebben wij, de drie ZuidLimburgse afdelingen van de LLTB ervoor gekozen een en ander scherp te stellen; in de documentaire ‘Boeren houden van Zuid-Limburg’. Mensen moeten zich realiseren dat wanneer ze – vaak vol bewondering – kijken naar de natuur en het landschap dat voornamelijk wordt gecreëerd en onderhouden door boeren. Dat landschap is nodig voor toerisme en recreatie. En dus is het belangrijk dat boeren kunnen blijven boeren, met de wetenschap dat elk stukje Limburg uniek is. Dat houdt dus in dat aan de ene kant kansen liggen in verbreding en streekproducten en dat aan de andere kant sector en omgeving niet zonder een moderne, primaire landbouw kunnen. We moeten elkaar stimuleren en motiveren, zoveel mogelijk gebruik te maken van, maar ook rekening te houden met de baten én de lasten die onze omgeving ons biedt. We hebben veel enthousiaste reacties gekregen op de documentaire, die als een eyeopener wordt ervaren. Nu pakken we het traject verder op en gaan we onder meer met regionale overheden in gesprek om te zien hoe we deze kwestie op een voor iedereen zo lucratief mogelijke manier kunnen aanpakken.”

R e s u l t a t e n H e u v e ll a n d 1. De afdeling Heuvelland heeft de leden geïnformeerd over de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen en de kosten en baten ervan. Zuid-Limburg breed hebben ruim 100 leden concrete interesse getoond en voor hen is collectief een voorstel uitgewerkt met behulp van LLTB Ledenvoordeel. Ongeveer 50 leden hebben gebruik gemaakt van dit voorstel en daarvan zal 50 procent concreet gaan investeren in zonnepanelen. 2. Met het project ‘Boeren houden van Zuid-Limburg’ is contact gelegd en een dialoog gestart tussen boeren en tuinders en burgers waarbij heel nadrukkelijk de rol van boeren en tuinders in het maken en onderhouden van het landschap is toegelicht. De bijeenkomst in de zomer en het beeldverhaal hebben een uitstekende indruk achtergelaten. Het draagvlak voor de agrarische sector is verhoogd. 3. De afdeling Heuvelland heeft bij de uitwerking van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied en het groenstructuurplan van de gemeente Voerendaal ingesproken. De inspraak heeft geleid tot verruiming van de bouwmogelijkheden op het bouwblok en betere gebruiksmogelijkheden van de gronden.

M e r g e ll a n d

‘De gemeente ziet ons als een belangrijke economische drager’ R e s u l t a t e n M e r g e ll a n d 1. De afdeling Mergelland heeft zich actief ingezet voor aanpassing van de bestemmingsplannen buitengebied Nuth, Maastricht en het groenstructuurplan Eijsden-Margraten. Hierbij is ingezet op verruiming van de bouwmogelijkheden op het bouwblok en de gebruiksmogelijkheden van gronden. 2. Met het project ‘Boeren houden van Zuid-Limburg’ is contact gelegd en een dialoog gestart tussen boeren en tuinders en burgers waarbij heel nadrukkelijk de rol van boeren en tuinders in het maken en onderhouden van het landschap is toegelicht. De bijeenkomst in de zomer en het beeldverhaal hebben een uitstekende indruk achtergelaten. Het draagvlak voor de agrarische sector is verhoogd. 3. Met vertegenwoordigers van de gemeente Eijsden-Margraten is een agrarisch bedrijf bezocht. Dit heeft bijgedragen aan betere kennis en ervaring over de agrosector in de gemeente en er is draagvlak ontwikkeld voor een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de agrarische sector de komende jaren.

Ger Urlings, voorzitter afdeling Mergelland: “De band tussen agrariër en gemeente is uitermate belangrijk. Onze band met de gemeente Nuth bijvoorbeeld, is zeer goed en daar heeft iedereen baat bij. Maar die band moet je wel onderhouden. Het moet van twee kanten komen. Twee jaar geleden hebben we een excursie georganiseerd voor de gemeenteraadsleden

naar twee agrarische bedrijven. De deelnemers waren daarover erg enthousiast. Verrast misschien ook wel. Want veel van wat er in onze sector gebeurt, is voor buitenstaanders vaak onbekend. Dat erkennen ze ook bij de gemeente, dat ze onze kennis nodig hebben voor het ontwikkelen van een goed beleid voor het buitengebied.

En Nuth is voor zo’n zeventig procent buitengebied. Groot voordeel is dat het gemeentebestuur de sector ziet als een belangrijke, economische drager; met de paardenhouderij voorop. Om dat economisch belang zo goed mogelijk te benutten, wil de gemeente een inventarisatie maken van hoe ze agrariërs meer en beter kan

faciliteren op het gebied van regelgeving. Onder de titel ‘Kiezen voor Toekomst’ hebben de agrarische ondernemers in Nuth samen met de gemeente een interactieve bijeenkomst gehad, waarvan de uitkomsten komend jaar bekend worden en dan zullen we zien hoe de facilitering richting de agrosector concreet wordt gemaakt.’’


12

RESULTATENKRANT

ZATERDAG 9 MAART 2013

OostMaas

‘Betalen voor uitbreiding gaat gewoon te ver’ R e s u ltat e n O o s t M a a s 1. In structuurvisies was opgenomen dat bij uitbreiding van het bouwblok betaald zou moeten gaan worden. Een intensieve politieke lobby van de afdeling OostMaas heeft ertoe geleid dat het voorstel voor betaling bij uitbreiding van het bouwblok, zoals dat in eerste instantie werd gebracht, van tafel is. In plaats van een verplichting tot betaling heeft een ondernemer nu de keuze om een bijdrage in het kwaliteitsmenu te doen. Hiermee is het verplichte karakter weg. 2. De nieuwe structuurvisies van Beesel, Roerdalen en Echt-Susteren zijn door inzet van de afdeling OostMaas aangepast en meer toegesneden op de land- en tuinbouw. De ontwikkelingsruimte voor de landbouw blijft daarmee gewaarborgd. 3. De afdeling OostMaas heeft op eigen initiatief een visie op een vernieuwde invulling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) uitgewerkt voor alle gemeenten in haar afdeling. Deze visie is met de leden en met de Provincie Limburg besproken.

Paul Craenen, voorzitter afdeling OostMaas: “Daar stonden we wel even van te kijken, ja. Een verplichte heffing bij uitbreiding van agrarische bedrijven. Onacceptabel natuurlijk. In de ontwerp structuurvisie had de gemeente Roerdalen opgenomen dat behalve een landschappelijke inpassing ook geld moest worden gestort in een fonds. In het Limburgs Kwaliteitsmenu schrijft de provincie voor welke tegenprestaties agrariërs moeten leveren bij uitbreiding van hun bedrijf en wat deze tegenprestaties minimaal moeten zijn. Voor agrarische bedrijven is dat land-

schappelijke inpassing en infiltratie van hemelwater. Bij hele grote ontwikkelingen of ontwikkelingen in kwetsbaar gebied kan de gemeente aanvullende eisen stellen. Als extra maatregelen nodig zijn dan vinden wij dat de agrariër deze maatregelen moet nemen op of nabij zijn bedrijf. Je kunt dan denken aan de aanleg van landschap of landschapselementen, materiaalgebruik en architectuur van nieuwe gebouwen, sloop van overtollige gebouwen, natuuraanleg of

extra milieumaatregelen. Alleen als de agrariër geen van deze maatregelen wil nemen, kan hij een afdracht doen in het kwaliteitsfonds. Landschappelijke inpassing is overigens altijd verplicht. Die verplichte, financiële compensatie ging te ver en daar hebben we als LLTB afdeling OostMaas met succes tegen geprotesteerd. Veel agrariërs in Roerdalen hebben ook individueel gereageerd op de structuurvisie. De gemeenteraad heeft het plan uiteindelijk op 20 december verworpen.’’

Peel en Maas

‘Onze pilot wordt uitgerold over het hele land’ Peter van de Pas, voorzitter afdeling Peel en Maas: “Als bestuur van de LLTB afdeling Peel en Maas zijn we tevreden over de behaalde resultaten in het nieuwe bestemmingsplan. We houden ruimte om door te ontwikkelen, tegen werkbare tegenprestaties. En als we zo eens om ons heen kijken, bij de omliggende gemeenten, mogen wij tevreden zijn met dit resultaat. Dat hebben we mede te danken aan de goede samenwerking tussen de LLTB en de Rabobank, de Plattelandscoöperatie Peel en Maas regio, BoerenBond Helden e.o. en Lozon. Een ander succes is de pilot die afgelopen jaar heeft gelopen in verband met archeologisch onderzoek. De gemeente Peel en Maas heeft als eerste Nederlandse

gemeente een archeologische verstoringenkaart voor het hele buitengebied. Waar voorheen voor elke bodembewerking dieper dan veertig centimeter een vergunning moest worden aangevraagd, is die grens nu verlegd naar zestig centimeter. Veel gronden zijn immers in het verleden al veel dieper bewerkt voor bijvoorbeeld de teelt van asperges, schorseneren en bomen. De invoering van de archeologische verstoringenkaart scheelt onze leden een hoop tijd qua vergunningaanvragen, maar belangrijker nog, het scheelt ook veel kosten. Deze aanpak wordt nu over de rest van Nederland uitgerold.’’


RESULTATENKRANT

ZATERDAG 9 MAART 2013

13

Weerterland

‘Boeren doe je met je buren, ga de dialoog aan!’ R e s u ltat e n W e e rt e r l a n d

Hans Bovend’eerdt, voorzitter afdeling Weerterland: “Of het écht een resultaat is van 2012, is moeilijk te zeggen. In dialoog zijn met je omgeving is een continu proces. Een jaar of tien geleden was dat natuurlijk minder aan de orde, maar de laatste paar jaar is het steeds belangrijker geworden. Om je ruimte te behouden om te ondernemen, heb je draagvlak nodig in de maatschappij. Daarom zijn we als LLTB afdeling Weerterland de dialoog aangegaan met het gemeentebestuur en de stichting Leefbaar Buitengebied in Nederweert. Om het gesprek aan te gaan met een zo breed mogelijke afspiegeling van de samenleving, proberen we ook

leden van de dorpsraden te betrekken. En ondernemers uit de recreatieve hoek. Gezamenlijk kunnen we dan de burger informeren over dingen die in het buitengebied spelen. Nu organiseren we al informatiebijeenkomsten samen met de gemeente en de stichting Leefbaar Buitengebied, waarbij we gezamenlijk de inhoud bepalen. Dat kan dus ook gaan over fijn stof of bijvoorbeeld de herziening van de geurverordening. Boeren doe je met je buren. We hebben elkaar nodig, daarom gaan wij de dialoog aan.’’

1. De gemeente Weert heeft in 2012 een nieuw bestemmingsplan uitgewerkt. Op twee informatieavonden is uitleg gegeven over de voorgenomen aanpassingen en is op basis van de reacties van de leden een zienswijze opgesteld en ingediend bij de gemeente Weert. De inspraak door de afdeling Weerterland heeft geleid tot aanpassingen in het bestemmingsplan ten gunste van de landbouw. 2. De gemeente Nederweert wilde de geuremissie in het buitengebied strenger maken. Onder druk van een sterke lobby van de afdeling Weerterland is het beleid op gebied van geuremissie wel strenger geworden, maar veel minder dan aanvankelijk voorgenomen door de gemeente. 3. De afdeling Weerterland is een dialoog gestart met de gemeente Nederweert en maatschappelijke organisaties. Eén van de gesprekken ging over ‘biobased economy’: het gebruik van biomassa als bron voor niet-voedseltoepassingen. De afdeling Weerterland heeft hiermee laten zien dat de land- en tuinbouw prachtige mogelijkheden hebben om met hun (rest)producten een duurzame economie te realiseren.

R e s u ltat e n P e e l e n M a a s 1. In het tot stand komen van het nieuwe bestemmingsplan heeft de LLTB afdeling Peel en Maas constructief overleg gehad met de gemeente Peel en Maas. De gemeente heeft niet alles zoals de afdeling heeft aangedragen, overgenomen, maar desondanks kijkt de afdeling positief terug naar hoe het proces verlopen is. Bijvoorbeeld in het kader van archeologie is de verstoringskaart met bijdrage van de LLTB ontwikkeld waarbij percelen die onderzocht zijn een bewerkingsdiepte van 60 centimeter hebben gekregen in plaats van 40 centimeter. Dit biedt een oplossing voor agrarische grondbewerking bij onder andere asperge-, boom- en schorsenerenteelt. 2. Met de reportages over agrarisch ondernemers uit de gemeente Peel en Maas in de lokale bladen is getracht de afstand te verkleinen tussen burger en de agrarische sector. Gezien de positieve reacties gaat de afdeling hier mee door. 3. In 2012 was het onderwerp van de thema-avond ondernemerschap ‘Blijf dicht bij jezelf’. Wederom een goed bezochte avond waarbij de combinatie van theorie en praktijk gepresenteerd door een gastspreker en ondernemers uit Peel en Maas een succesformule blijkt te zijn.


14

RESULTATENKRANT

ZATERDAG 9 MAART 2013

H o r s t- V e n l o

‘Hoogste tijd voor maatschappelijke educatie’ R e s u ltat e n H o r s t- V e n l o 1. In 2012 was de landelijke aftrap van ‘Kom in de Kas’ in LLTB afdeling Horst-Venlo. Een landelijk evenement waarbij zo’n 200.000 bezoekers bij de verschillende bedrijven een kijkje in de keuken konden nemen. Een groot succes met een positieve uitstraling vanuit de agrarische sector. 2. In oktober is de ontwerp-structuurvisie Horst aan de Maas gepubliceerd. De LLTB afdeling Horst-Venlo heeft hier veel aandacht aan besteed. Niet zonder succes. Naar aanleiding hiervan zijn de LLTB en de gemeente aan tafel gaan zitten om constructief te kijken waar de knelpunten zitten en te zoeken naar oplossingen en alternatieven. 3. Verschillende agrarische ondernemers uit de LLTB afdeling Horst-Venlo zijn in 2012 genomineerd geweest voor prijzen. Dit spreekt waardering uit naar de individuele ondernemer en de agrarische sector.

Edwin Michiels, voorzitter afdeling Horst-Venlo: “Want het is niet zo dat mensen per se een slecht beeld van ons hebben. Ze weten te weinig over de sector om zich een goed beeld te vormen. We hebben vijftien jaar lang verzaakt de burger mee te nemen in de ontwikkelingen die wij doormaakten en nu dekt de vlag de lading

niet meer. Als je als moderne ondernemer vertelt dat je paprika’s teelt, stelt geen enkele burger zich daar een bedrijf als dat van Wijnen bij voor. Het deelnemen aan - en winnen van - ondernemerswedstrijden en evenementen als Kom in de Kas en het

Weekend van het Varken zijn uitgelezen kansen daaraan te werken. Het sluit ook naadloos aan op de lange termijn visie van de LLTB: in 2025 is elk agrarisch bedrijf een lust voor de omgeving. En dan gaat het er zeker niet alleen om hoeveel groen je rond je bedrijf hebt, het gaat

om de perceptie. Het heeft alles te maken met trots. Als wij trots zijn op wat we doen en onze deuren durven openzetten, moeten we het toch voor elkaar krijgen dat onze omgeving weer trots is op ons, op de krachtige sector die we zijn.”

V e n r ay

‘Een einde aan frustratie en inefficiëntie’ 

Diederik Nijenhuis, voorzitter afdeling Venray:

“We hadden het binnen de LLTB afdeling Venray al jaren op de agenda staan en afgelopen jaar is het gelukt. Een eerlijke en transparante verdeling van de bouwleges. De discussie spitste zich toe op de vaststelling van de bouwsom. De verhoudingen tussen de verschillende bedrijfssectoren wat betreft de hoogte van de bouwsom was zoek en de agrarische sector was kind van de rekening. Dat ging zover dat agrarische ondernemers letterlijk tegelijk met de bouwaanvraag een bezwaarschrift tegen de legeskosten indienden. Dat leidde aan onze kant, maar ook aan de kant van de gemeente Venray, tot frustratie en inefficiënte procedures. Gelukkig stond de gemeente, waarmee we een goede band hebben en die ons als waardevolle speler in het buitengebied, maar ook de regionale economie ziet, open voor een oplossing. Die hebben wij, met steun van een aantal agrarische adviesbureaus, gevonden in een tabel met daarin prijzen per vierkante meter, gekoppeld aan het soort agrarisch bouwwerk. Deze nieuwe manier van werken is eerlijk, transparant en voor iedereen duidelijk. Dat betekent een einde aan de frustraties bij ondernemers, een einde aan onnodige procedures en een meer evenwichtige kostentoedeling waar het om de bouwleges gaat.”

R e s u l tat e n V e n r ay 1. Door de inzet en lobby van de LLTB zijn de bouwleges verlaagd en transparanter geworden en daarmee ook de WOZ-waardering. Verder heeft er een versoepeling plaatsgevonden in de regels omtrent welstand. 2. Samen met de andere ondernemersverenigingen is een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een opwaardering van de N270 (Deurneseweg), waarbij ook nadrukkelijk aandacht is voor het landbouwverkeer. 3. In het project Loobeek zijn afspraken gemaakt met het Waterschap Peel en Maasvallei en de gemeente Venray over de fasering van de plannen en consensus, voordat tot uitvoering wordt overgegaan.


RESULTATENKRANT

ZATERDAG 9 MAART 2013

15

Maasduinen

‘Daarin hebben we een stevig robbertje gevochten’ R e s u ltat e n M a a s d u i n e n 1. Een agrarische paragraaf die gaat over de invulling van het gebied is aan de Regiovisie toegevoegd en gewijzigd door inspanningen van de LLTB. De bedoeling is dat uit de regiovisie straks beleid wordt geformuleerd; ook met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw. De LLTB blijft dit proces kritisch volgen. 2. Inspraak van de LLTB in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied in de gemeente Bergen. Bij het vorige bestemmingsplan werd de inspraak door de gemeente afgewezen. 3. De waterstand in de Niers was in 2012 veel te hoog. Door klachten en schadeclaims van de aanliggende leden (met begeleiding van de LLTB) is een extra maaibeurt uitgevoerd. Daarmee zakte in één dag de stand met 52 centimeter.

Jacques van Bergen, voorzitter afdeling Maasduinen: “Het Masterplan Maasdal. Ja, daar waren we het helemaal niet mee eens! Een projectbureau had onderzocht wat er allemaal moest gebeuren langs de Maas om in de toekomst problemen met hoge waterstanden te voorkomen. En dat terwijl je in deze omgeving bij zeer hoge waterstanden hooguit natte

voeten krijgt. Al die maatregelen stonden in geen enkele verhouding met de claims die werden gelegd op landbouwgrond. Het plan hing aan elkaar van verbeterpunten voor recreatie en natuur, ten koste van landbouw. Boeren in het gebied moesten ook maar iets in de verbrede

sector gaan doen. Dat is niet wat het gebied verdient en daar konden wij het als landbouw natuurlijk niet mee eens zijn. Laat die boeren die daar nog zitten nou boeren, zodat die economische pijler voor de regio behouden blijft. Daarin is wel een stevig robbertje gevochten, maar

het resultaat is er ook naar. De afspraak is nu dat het officieel geen structuurvisie is, maar dat we het meer zien als een ideeënboek. Dat is een mooi winpunt, maar het betekent niet dat we klaar zijn. Dit moeten we de komende tijd scherp in de gaten blijven houden.”


RESULTATENKRANT

ZATERDAG 9 MAART 2013

S i t ta r d e . o .

‘Wederzijds respect en begrip zijn de basis voor een goede verstandhouding’ R e s u ltat e n S i t ta r d e . o . Rick van Eijk, voorzitter afdeling Sittard e.o.: “Als je respect hebt voor elkaar en van elkaar weet waar je mee bezig bent, is er meer wederzijds begrip. Daarom vinden wij de banden die we hebben met de gemeenten binnen de LLTB afdeling Sittard e.o. zo ontzettend belangrijk. Dat betekent voor ons wel een mooie uitdaging, omdat we met zoveel gemeenten te maken hebben. En elke gemeente heeft weer zijn eigen regels. Maar we merken wel dat het zijn vruchten afwerpt. Zeker als je ziet hoe zo’n gemeentebestuur reageert op een uitnodiging om eens een kijkje te komen nemen op onze bedrijven. We nodigen elk jaar gemeenten uit voor bedrijfsexcursies. In 2012

was Sittard-Geleen aan de beurt. Dan merk je dat juist deze face-to-face ontmoetingen heel waardevol zijn. Dat neemt niet weg dat we constant alert moeten zijn in verband met bijvoorbeeld gemeentelijke bestemmingsplanwijzigingen, die we altijd toetsen aan de agrarische belangen. Daar organiseren we dan ook bijeenkomsten over voor onze ondernemers en die worden erg goed bezocht. Agrariërs hebben het al druk genoeg en hebben niet altijd tijd om individueel alle plannen van gemeenten te bestuderen. Als LLTB afdeling kunnen we ze daar goed in ondersteunen.’’

1. De afdeling Sittard e.o. heeft de leden geïnformeerd over de mogelijkheden van aanschaf van zonnepanelen en de kosten en baten ervan. Zuid-Limburg breed hebben zich ruim 100 leden laten informeren over de mogelijkheden op dit gebied. 50 leden hebben een individueel adviesgesprek met Arvalis gehad. 50 procent van de leden die een adviesgesprek hebben gehad, zullen waarschijnlijk in 2013 concreet gaan investeren in zonnepanelen. 2. De afdeling Sittard e.o. heeft zich actief ingezet voor de aanpassing van bestemmingsplannen buitengebied van Sittard, Geleen-Born en Schinnen. Hierbij is ingezet op het verruimen van de bouwmogelijkheden op het bouwblok en de gebruiksmogelijkheden van gronden. 3. Met het project ‘Boeren houden van Zuid-Limburg’ is contact gelegd en een dialoog gestart tussen boeren en tuinders en burgers waarbij heel nadrukkelijk de rol van boeren en tuinders in het maken en onderhouden van het landschap is uiteengezet.

16

Resultatenkrant LLTB 2012  

Een overzicht van de behaalde resultaten in de belangenbehartiging door de LLTB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you