Page 1

LLTB jaarverslag 2015

0

LLTB jaarverslag 2015 Klaar voor de toekomst

Maart 2015


LLTB jaarverslag 2015

Inhoudsopgave Voorwoord

2

1. LLTB Vereniging

3

2. Bestuurlijke LLTB organisatie a. Ledenraad b. LLTB Bestuur

5

3. Regionale afdelingen – jaarverslagen 3.1 De Winning Limburg 3.2 Peel en Maas 3.3 Horst-Venlo 3.4 Venray 3.5 Maasduinen 3.6 Weerterland 3.7 OostMaas 3.8 Heuvelland 3.9 Mergelland 3.10 Sittard e.o.

14 15 18 22 24 27 30 34 37 40 43

4. Vakgroepen – jaarverslagen 4.1 Akkerbouw 4.2 Boom- en Vaste Planten Teelt 4.3 Fruitteelt 4.4 Paardenhouderij 4.5 Pluimveehouderij 4.6 Rundvee- en Schapenhouderij 4.7 Tuinbouw Bedekte Teelten 4.8 Tuinbouw Open Teelten 4.9 Varkenshouderij

46 47 50 54 57 60 64 71 74 77

5. Ontwikkeling 5.1 Arvalis BV 5.2 HAER BV 5.3 Grooh BV

82 83 85 86

Maart 2015

1


LLTB jaarverslag 2015

Voorwoord Het afgelopen jaar was een bewogen jaar. Om optimaal klaar te zijn voor de toekomst heeft de Limburgse Landen Tuinbouwbond (LLTB) een grondige reorganisatie achter de rug, die heeft geleid tot ingrijpende veranderingen op bestuurlijk niveau en in de werkorganisatie. In de werkorganisatie moesten twaalf arbeidsplaatsen verdwijnen en het hoofdbestuur is teruggebracht van zeven naar vijf leden. Met deze reorganisatie zijn de fundamenten gelegd voor een vereniging die helemaal up-to-date is. Het is nu aan bestuurders en medewerkers van de LLTB om de ambities nader vorm te geven. ´Anders durven doen´, is het motto van de LLTB. De vereniging staat als belangenbehartiger van boeren en tuinders middenin een samenleving, waarin van alles gaande is. Denk aan het Europese streven naar een duurzame en eerlijke landbouwsector, de Limburgse plannen rond natuur en alle andere uitdagingen waarmee de sector te maken heeft. Dat maakt dat de LLTB als organisatie niet stil kan blijven zitten. De wereld om ons heen verandert en daar moeten wij proactief op inspelen. De LLTB is en blijft een krachtige ledenorganisatie die bewust kiest voor zelfstandigheid. Veel dossiers worden vooral lokaal en regionaal bepaald. Juist dáár ligt de kracht van de LLTB. Door de sterke positie die de afgelopen decennia is opgebouwd, zijn we op lokaal en provinciaal niveau een sterke gesprekspartner voor overheid, maatschappelijke organisaties en partners. Om die positie te behouden, moeten we in beweging blijven; daarbij moeten soms harde noten worden gekraakt. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat reorganisaties op persoonlijk vlak nooit leuk zijn, maar ze zijn vaak wel noodzakelijk. De LLTB is mede dankzij deze hervormingen klaar voor een toekomst, waarin boeren en tuinders een grote rol (blijven) spelen op het gebied van voedselvoorziening, duurzaamheid en landschapsbeheer. Een toekomst waarin we meer dan ooit verbindingen zoeken. Met de provincie, met gemeenten, met partners en vooral met onze leden.

Bas Boots, Waarnemend algemeen directeur.

Maart 2015

2


LLTB jaarverslag 2015

1. LLTB Vereniging De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is opgericht in 1896 en is gevestigd in het Ondernemersplein Limburg in Roermond. Kenmerkend aan de structuur van de LLTB is haar sterke bestuursnetwerk. De leden zijn regionaal georganiseerd in tien plaatselijke afdelingen met elk hun eigen bestuur. De leden maken tegelijkertijd deel uit van één (of meer) vaktechnische disciplines, ‘vakgroepen’ geheten. Elke vakgroep, negen in totaal, wordt geleid door een bestuur. De voorzitter van de LLTB wordt benoemd door de ledenraad van de LLTB. Dit is het hoogste verenigingsorgaan. De ledenraad bestaat uit 19 vertegenwoordigers van de plaatselijke afdelingen en van de vakgroepen. Deze organisatievorm maakt de LLTB tot een gezaghebbende partij, die zowel vakinhoudelijk als lokaal uitstekend is ingevoerd. Veruit de meeste en invloedrijkste bestuurders zijn tegelijkertijd agrarisch ondernemer. Landelijk maakt de LLTB samen met de ZLTO en LTO Noord deel uit van LTO Nederland. In Limburg is de LLTB een bestuurlijke alliantie (zusterorganisaties) aangegaan met de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) en MKB-Limburg. Deze drie partners werken samen onder de naam ‘Ondernemend Limburg’. Ook met de KvK Limburg wordt op strategisch niveau samen gewerkt. Genoemde organisaties zijn net als de LLTB gevestigd in het Ondernemersplein te Roermond.

Maart 2015

3


LLTB jaarverslag 2015

Maart 2015

4


LLTB jaarverslag 2015

2. Bestuurlijke LLTB organisatie De LLTB heeft twee organen, te weten: A. Ledenraad (hoogste orgaan) en B. Bestuur (bestuurt en wordt ondersteund door directie en werkorganisatie). A. Ledenraad Volgens de statuten kiezen de besturen van de afdelingen en vakgroepen uit hun midden ieder voor zich een afgevaardigde in de ledenraad. Intern is afgesproken dat bij voorkeur de voorzitter wordt afgevaardigd naar de ledenraad. ledenraadsleden worden steeds gekozen voor een periode van vier jaar. Aan het einde van die periode van vier jaar treden zij tegelijk af. De ledenraad bestaat per 31 december 2015 uit twintig leden (en één adviserend lid namens het LAJK). De samenstelling van de ledenraad was op 31 december 2015 als volgt: Hans Lansbergen Peter van Dijck Eric Hubers Jan van der Staak Tom Derikx Pieter Lucassen Mat Vestjens Jaap van den Beukel Edwin Michiels Han Fleuren Sjaak Walraven Hans Bovend'eerdt Henk Saes Giel van Herten Paul Craenen Marie-José Penders-Bolton Ger Urlings Wim Notermans Peter Erkens Ilse Verhoijsen

Afd. Peel en Maas Afd. Venray VG Pluimveehouderij VG Rundvee- en Schapenhouderij VG Akkerbouw Afd. Maasduinen VG Paardenhouderij VG Tuinbouw Bedekte Teelten Afd. Horst-Venlo VG Boom- en Vaste Plantenteelt VG Fruitteelt Afd. Weerterland VG Varkenshouderij Afd. De Winning Limburg Afd. OostMaas Afd. Sittard e.o. Afd. Mergelland VG Tuinbouw Open Teelten Afd. Heuvelland adv. lid LAJK

Voorzitter: Eric Hubers Secretaris: Nicole Alberts

Tom Derikx is op 12-1-2015 Chrit Wolfhagen opgevolgd Han Fleuren is op 3-2-2015 Pieter Heynen opgevolgd Pieter Lucassen is op 10-3-2015 Johan Ronnes opgevolgd Peter van Dijck is op 16-3-2015 Diederik Nijenhuis opgevolgd

Maart 2015

5


LLTB jaarverslag 2015

Activiteiten en relevante onderwerpen De ledenraad komt in 2015 vier keer op reguliere basis bij elkaar. In verband met de reorganisatie binnen de LLTB vinden verscheidene, besloten vergaderingen plaats, waarvan geen notulen zijn gemaakt. 2015 is geen gemakkelijk jaar. In de loop van 2014 wordt naar aanleiding van de Koersnota ‘LLTB Dichterbij’ de reorganisatie binnen de LLTB ingezet en in 2015 krijgt dit traject een vervolg in de uitvoering. De organisatie wordt anders ingericht, zodat deze ‘meer aansluit bij de behoeften van de leden en klaar is voor de toekomst’. Een en ander heeft zijn weerslag op de werkorganisatie en brengt ook personele gevolgen met zich mee. Een deel van de collega’s moet de organisatie verlaten. Er wordt een sociaal plan opgesteld en de OR is hier actief bij betrokken. Ook de Bestuurlijke Vernieuwing is in 2015 in gang gezet. De ledenraad gaat werken met diverse commissies. Leading is de Commissie Bestuurlijke Vernieuwing, bestaande uit Marie-José Penders, (voorzitter), Hans Lansbergen, Eric Hubers, Jaap van den Beukel en Jan Veltmans (namens het bestuur). Presidium Eric Hubers fungeert in 2015 als voorzitter van de ledenraad en Peter Erkens wordt benoemd tot vicevoorzitter. Activiteiten en relevante onderwerpen Afscheid Vanwege het feit dat hun termijnen verlopen, wordt afscheid genomen van: -

Pieter Heynen (ledenraad) Johan Ronnes (ledenraad) Diederik Nijenhuis (ledenraad)

Ook de algemeen directeur Klaas van Mierlo verlaat de LLTB. Bas Boots volgt hem op als waarnemend algemeen directeur op 25 oktober 2015. Welkom De ledenraad verwelkomt Pieter Lucassen, als nieuw lid. De ledenraad stemt unaniem in met de benoeming van Thijs Rompelberg als LLTB hoofdbestuurslid. Ook sorteert de ledenraad voor op het feit dat er in 2016 een nieuwe voorzitter moeten worden gekozen. Daartoe worden reeds enkele gesprekken gevoerd. Herbenoeming Jan Veltmans en Pieter van Melick worden door de ledenraad herbenoemd tot hoofdbestuurslid van de LLTB. Governance De ledenraad stemt in met de nieuwe governancecode, de aangepaste statuten en de aangepaste reglementen. Edwin Michiels wordt naar voren geschoven om namens de ledenraad de passerende aktes bij de notaris te ondertekenen. Dit gebeurt met de statuten op 23 november 2015. Communicatie De ledenraad en het bestuur besluiten over te gaan tot een meer open en transparante communicatie.

Maart 2015

6


LLTB jaarverslag 2015

Krediet Unie De ledenraad oriënteert zich actief om met Ondernemend Limburg een Krediet Unie in het leven te roepen. Paul Verhoeven van MKB-Limburg wordt uitgenodigd om een toelichting te komen geven. De beoogde Krediet Unie wordt in 2015 niet gerealiseerd, maar blijft in 2016 op de agenda staan van het federatiebestuur van Ondernemend Limburg. Financiële zaken Accountant Er wordt een procedure gestart om een nieuwe accountant te vinden voor de LLTB-groep. De keuze valt op ABAB. Contributie 2015 De ledenraad besluit over 2015 geen contributieverhoging door te voeren. Jaarrekening en begroting Op financieel gebied keurt de ledenraad de jaarrekening 2014 en de begroting voor 2015 van de LLTB-groep goed. De ledenraad verleent décharge aan het bestuur. Vermogen De ledenraad geeft opdracht een nieuwe vermogensbeheerder, naast de Rabobank, te zoeken. Staalbankiers komt als winnaar uit de bus.

Maart 2015

7


LLTB jaarverslag 2015

A. LLTB Bestuur LĂŠon Faassen (voorzitter) Portefeuille:Verenigingszaken, Kennis & Innovatie Aandachtsveld: Werkgeverschap en onderwijs Aandachtsgebieden: Horst-Venlo en OostMaas

Elly Roebroek-Keulers Portefeuille: Verenigingszaken Waarnemend voorzitter

Mark Tijssen Portefeuille: Duurzaamheid (dierlijk en plantaardig) Aandachtsveld: Sociaal-economisch beleid Aandachtsgebieden: Venray en De Winning Limburg

Jan Veltmans Portefeuille: Internationaal, Water Aandachtsveld: Tuinbouw bedekte teelten, boomen fruitteelt Aandachtgebied: Peel en Maas en Maasduinen

Pieter van Melick Portefeuille: Omgeving (RO, water, MFL) Aandachtsveld: Zorgboeren, Flora en Fauna, agrotoerisme, rundvee- en schapenhouderij Aandachtsgebieden: Weerterland

Thijs Rompelberg Portefeuille: Economie, Ondernemerschap en Werkgeverschap Aandachtsveld: Melkveehouderij en akkerbouw Aandachtsgebieden: Sittard e.o., Heuvelland en Mergelland

Maart 2015

8


LLTB jaarverslag 2015

Activiteiten en relevante onderwerpen 2015 staat in het teken van een regorganisatie. Het bestuur vergadert in 2015 twaalf keer regulier, twee keer met betrekking tot Arvalis en één keer samen met de ledenraad. Het bestuur vergadert daarnaast enkele keren in beslotenheid in het kader van eerder genoemde reorganisatie. In het kader van genoemde reorganisatie voert het bestuur gesprekken met afdelings- en vakgroepsbesturen. Per november 2015 neemt Elly Roebroek-Keulers afscheid als lid van het LLTB-hoofdbestuur. Per november 2015 volgt Thijs Rompelberg Elly Roebroek op in het LLTB-hoofdbestuur. Daarbij worden ook de portefeuilles van de hoofdbestuursleden op enkele punten aangepast. Per 25 oktober 2016 neemt Klaas van Mierlo (algemeen directeur) afscheid van de LLTB. LLtL Het bestuur nam deel aan de Inspiratiebijeenkomst Limburgse Land- en Tuinbouw Loont op 5 maart 2015. Aspergerie Het bestuur nam in april 2015 deel aan de Aspergerie 2015 en nodigde daarvoor enkele gasten uit. Bestuurlijke Vernieuwing In het kader van Bestuurlijke Vernieuwing nam het bestuur zitting in enkele commissies die vanuit de ledenraad in het leven zijn geroepen. (o.a. HR, Governance, Financiën, Beleggingen). Contributie Het bestuur stelt de ledenraad voor de contributie van 2014 in 2015 te handhaven. Modernisering LTO Nederland Het bestuur is actief betrokken bij de toekomststrategie van LTO Nederland. Stichting Eigen Huis Het bestuur draagt Mark Tijssen voor als bestuurslid Stichting Eigen Huis. Op 26 mei 2015 wordt hij benoemd in het betreffende bestuur. Draagspelden Het bestuur reikt diverse draagspelden en een beeldje uit. De volgende personen zijn geëerd in zilver: • • •

Chrit Wolfhagen uit Herkenbosch, voorzitter vakgroep Akerbouw; Martin Houben uit Ysselsteyn, voorzitter vakgroep varkenshouderij; Diederik Nijenhuis uit Merselo, voorzitter afd. Venray.

Elly Roebroek-Keulers krijgt ter gelegenheid van haar afscheid, als waardering voor haar jarenlange inzet binnen de LLTB, de gouden LLTB draagspeld. Jan van der Staak uit Ysselsteyn, bestuurslid Venray en voorzitter rund en schapen ontvangt het beeldje.

Maart 2015

9


LLTB jaarverslag 2015

Natuurrijk Limburg De stichtingsvorm van Natuurrijk Limburg wordt omgezet in de Coöperatie Natuurrijk Limburg. Waterschapsverkiezingen Op 18 maart 2015 vinden Waterschapsverkiezingen plaats, waarbij het bestuur van de LLTB diverse ondersteuningen met een stemadvies ondersteunt. Versnellingsagenda Tuinbouw De Versnellingsagenda Tuinbouw, werkt een concreet actieprogramma uit om deze beweging, die deels reeds in 2014 in gang is gezet, verder te stimuleren. De werkgroep onder leiding van burgemeester Kees van Rooij (Horst aan de Maas) overhandigt een eindrapport aan de opdrachtgevers provincie Limburg en de LLTB. Directe aanleiding is de Russische boycot van Nederlandse groenten en fruit. Die leidt tot het inzicht dat structureel anders werken noodzakelijk is. De werkgroep spreekt uitvoerig met ondernemers in het tuinbouwcluster en met alle andere partijen in de keten. Tientallen mensen melden zich spontaan met het aanbod op één of andere manier een bijdrage te leveren aan de toekomst van de tuinbouw. Het besef van de nieuwe werkelijkheid is doorgedrongen, van de urgentie om in beweging te komen en de noodzaak te veranderen. Uit de meer dan honderd ideeën die tijdens het onderzoek boven komen drijven, kiest de stuurgroep vijf concrete actievoorstellen. Het bestuur is actief betrokken bij deze Tuinbouw Versnellingsagenda. Benoemingen bestuur in 2015 (vanuit LLTB): Léon Faasen Bestuurslid KNBTB Bestuurslid AB SBB (via LTO) Bestuurslid Regie Orgaan SIA (via LTO) Bestuurslid SAL (Herbenoeming november 2015) Bestuurslid Fagoed

Sinds januari 2015 Sinds april 2015 Sinds maart 2015 Sinds maart 2015 Sinds april 2015

Mark Tijssen Bestuurslid Stichting Eigen Huis

Sinds 26 mei 2015

Thijs Rompelberg Lid hoofdbestuur

Per 1 oktober 2015

Jan Veltmans In de ledenraad van november 2015 herbenoemd voor een tweede termijn als lid hoofdbestuur. Voorgedragen voor herbenoeming als lid Raad van Toezicht Cita Verde Ava Californië sinds 2015. Pieter van Melick In de ledenraad van november 2015 herbenoemd voor een tweede termijn als lid hoofdbestuur. Nieuwe vertrouwenspersoon LLTB als opvolger van Elly Roebroek. Het bestuur benoemt Bas Boots tot waarnemend Algemeen Directeur LLTB per 25 oktober 2015, die een nieuw MT in het leven roept. Aan het eind van 2015 bereidt het bestuur de openstelling voor van de vacature Algemeen Directeur LLTB. Het bestuur besluit Bas Boots te benoemen als bestuurder in de Stichting Agri Connect.

Maart 2015

10


LLTB jaarverslag 2015

Statuten en Reglementen Het bestuur bereidt ten behoeve van besluitvorming in de ledenraad een aanpassing voor van de Statuten en Reglementen van de LLTB. Op 23 november 2015 passeert de acte van de statuten. Fosfaatrechten Het bestuur lobbyt om de fosfaatproductie in de melkveehouderij te beperken met fosfaatrechten, een verplichte kringloopwijzer voor alle melkveehouders en aanscherping van voerspoor. Jaarcongres Op 19 november 2015 vindt het LLTB Jaarcongres plaats in Het Forum in Roermond. Het thema is: ‘De toekomst van onze welvaart’. Het congres wordt weer druk bezocht en draagt bij aan het algemene LLTB-familie-gevoel. De achterban beloont het symposium met een 7,6. Transformatie Vrouw en Bedrijf naar Netwerk Agrarische Vrouwen Het bestuur keurt de toekomstvisie goed van Vrouw en Bedrijf nieuwe stijl. In deze toekomstvisie wordt een professionaliseringsslag voorgesteld met een inhoudelijk programma en een naamswijziging (Netwerk Agrarische Vrouwen). Het bestuur ziet het belang van de positie van de vrouw op het boerenerf en zegt een actieve ondersteuning toe. Mansholt Het bestuur geeft groen licht aan de participatie om samen met Theatergezelschap Mansholt de voorstelling Mansholt te realiseren en op te voeren voor de leden en zo een stukje bewustzijn te creëren over de geschiedenis in relatie tot de sector en de dialoog met de leden aan te gaan. Bestuurdersdagen Op 26 juni en 18 december 2015 vinden Bestuurdersdagen plaats. De laatste wordt afgesloten met een gezellige kerstviering in de Campus van het Ondernemersplein. De focus ligt op de rollen en verantwoordelijkheden van alle bestuurslagen. Deelnemingen en Stichtingen In 2015 wordt op verzoek van het bestuur het project Deelnemingen en Stichtingen gerealiseerd. Het overzicht in dit document bevat de deelnemingen en relaties van de LLTB, waarin de LLTB juridisch, bestuurlijk of financieel participeert, of anderszins statutair betrokken is. Het bestuur stemt in met een eenmalige financiële bijdrage aan Knowhouse én besluit het belang van LLTB Holding in het Duitse Hansa Terminhandel GmbH te verkopen. DHZ Het bestuur ondertekent de bestuursovereenkomst Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) en biedt dat in gezamenlijkheid met de partner op 7 september 2015 aan aan de minister. Paardensportplan Limburg Het bestuur besluit te participeren in het Paardensportplan Limburg. Het plan beoogt de positie van Limburg als dé paardensportprovincie van Nederland te versterken.

Maart 2015

11


LLTB jaarverslag 2015

Niet vinken maar vonken LLTB neemt haar verantwoordelijkheid in het project van gemeenten. Naar aanleiding van de Verklaring van Roermond in 2010 is Zo Ziet Limburg Dieren (ZZLD) opgericht, waarbij de doelstelling benoemd is dat iedere veehouderij in 2025 een lust is voor de omgeving. In dat kader zijn twintig projecten opgezet rondom duurzaamheid, ruimtelijke ordening, markt en verdienmodellen. Bij de uitvoering van innovaties bleek al snel dat deze moeilijk te realiseren zijn, omdat overheidsregels in de weg staan. Niet vinken, maar vonken richt zich op: a. draagvlak creĂŤren in de omgeving en b. het faciliteren van ondernemers Emissieproject Glastuinbouw De uitstoot van nutriĂŤnten en gewasbeschermingsmiddelen door de glastuinbouw moet worden teruggebracht. Het bestuur ziet het belang hiervan in. Het emissieproject wordt als een pilot neergezet, zodat het wellicht later landelijk kan worden uitgerold. Mediatraining Het bestuur krijgt een mediatraining. Deze wordt gegeven door medewerkers van Grooh. KJV Pieter van Melick ondertekent namens het LLTB-bestuur het samenwerkingsconvenant Koninklijke Jagersvereniging op 26 oktober 2015, waarbij wordt bekrachtigd dat beide partijen nauwer gaan samenwerken en veelvuldiger zullen afstemmen. Arvalis In het kader van de toekomst van Arvalis buigt het bestuur zich over de strategische koersbepaling. Grooh In het kader van de toekomst van Grooh, buigt het bestuur zich over de strategische koersbepaling. Staatssecretaris Het bestuur gaat op 12 november 2015 samen met staatssecretaris Martijn van Dam naar LLTBleden Elly en Edwin Michiels voor een kennismakingsbezoek met de sector. Beregening Natura 2000 Het bestuur besluit te participeren in een haalbaarheidsonderzoek naar alternatieven voor de beregening met grondwater rondom het Natura2000-gebied Leudal. Ledenzorg Het bestuur geeft opdracht de diensten die de LLTB in het kader van ledenzorg aan haar leden aanbiedt, te herijken. Ondernemend Limburg Het bestuur geeft een hernieuwd commitment af ten aanzien van de samenwerking binnen Ondernemend Limburg. Maart 2015

12


LLTB jaarverslag 2015

Maart 2015

13


LLTB jaarverslag 2015

14

3. Regionale afdelingen

MAASDUINEN VENRAY

PEEL EN MAAS

HORST-VENLO

WEERTERLAND

DE WINNING LIMBURG

OOSTMAAS

SITTARD E.O.

HEUVELLAND MERGELLAND

Maart 2015


LLTB jaarverslag 2015

3.1 Jaarverslag LLTB afdeling De Winning Limburg 2015 Bestuurssamenstelling Samenstelling van het bestuur 2015: Naam Giel van Herten Johan Geraats Anita Coolen-Rietjens Helma Korten-Verhaegh Wil Schrijnwerkers Hanny Suntjens Willy Verstappen Har Frenken

Woonplaats Grathem Baexem Ell Heythuysen Horn Meijel Hunsel Neer

Functie/ Portefeuille Voorzitter/Wnd. secretaris/Ledenraad/Ruimtelijke Ord Ondervoorzitter/Water Penningmeester/Verenigingszaken/Loeren bd Boeren Bestuurslid/Multifunctionele Landb/Loeren bd Boeren Bestuurslid/Ruimtelijke Ordening Bestuurslid Bestuurslid/Arbeid Adviserend bestuurslid

Bert Vergoossen

Roermond

Projectleider LLTB

Tijdens de jaarvergadering waren volgens het rooster aftredend en herkiesbaar Anita Coolen en Willy Verstappen. Beide bestuursleden werden bij acclamatie herkozen. Wil Schrijnwerkers werd bij acclamatie gekozen tot bestuurslid. In verband met zijn benoeming tot dagelijks bestuurslid van het Waterschap legde Har Frenken, Neer zijn functie als secretaris neer. Vanaf juni fungeerde Giel van Herten als waarnemend secretaris. Door de interne reorganisatie binnen de LLTB nam eerst Hans Koehorst en daarna Bert Vergoossen de taken over van Cecile van Herten. Algemene ledenvergadering Deze vond plaats op 25 februari 2015 met als thema 'Is de ondernemer de nieuwe melkkoe van de samenleving?'. Na het officiĂŤle gedeelte vond er een politiek debat plaats tussen de politieke partijen die deelnamen aan de provinciale statenverkiezingen van Limburg. Het debat werd geleid door oudwethouder Twan Huyskens. Aansluitend was er een informele en gezellige avond. Bestuur Het afdelingsbestuur kwam achtmaal in vergadering bijeen. Klaas van Mierlo, directeur LLTB was op 2 september te gast om met het bestuur over de reorganisatie van gedachten te wisselen. Punten die in de bestuursvergaderingen o.m. aan de orde kwamen zijn: -

Bestemmingsplan Leudal Landschapsvisie Maasgouw Biobased Zevenellen Compensatie Buggenumse Veld Routenetwerk voor doorgaand landbouwverkeer Ontwikkeling N280 Disteloverlast en Jacobskruiskruid Faunabeleid, o.a. mezen- en roekenschade, zwarte ratproblematiek en project edelherten Zaaibakkenproject Loeren bij de Boeren Pilot Snoeien Snel internet buitengebied Waterschaps- en provinciale verkiezingen Veiligheid platteland Pilot 'Vergroten meldingsbereidheid criminaliteit buitengebieden Leudal en Nederweert" Maart 2015

15


LLTB jaarverslag 2015

-

Project Dieselwacht Kadernota Huisvesting arbeidsmigranten/toeristenbelasting Onderhoud buitengebied Leudal neemt de leiding (ringleiding voor beregeningswater)

Overleg met externe organisaties Een afvaardiging van het bestuur had op 26 januari overleg met de gemeente Leudal over het pilotproject Onderhoud bomen door agrariërs. Op 9 februari werd samen met het bestuur van de afdeling Weerterland overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de KJV en Wildbeheereenheden in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert. Doel van dit overleg was de samenwerking verder te verbeteren om daarmee het beheer en schadebestrijding nog beter te kunnen doen. Namens de afdeling werd door de LLTB in april een brief verstuurd aan de gemeente Leudal inzake de Notitie Reikwijdte en detailniveau Wijnaerden. In juli werd namens de afdeling een brief naar de gemeente Leudal verzonden inzake de Ontwerp Kadernotitie Huisvesting Arbeidsmigranten. Eveneens in juli ontving deze gemeente een reactie op het Ontwerp Reparatie- en Veegbestemmingsplan Leudal. Op 18 november werd nogmaals een brief gestuurd aan de gemeente Leudal. Hierin werd het standpunt van de LLTB verwoord inzake Mooi Buggenum 2. Met de gemeente Leudal is op 11 juni en 9 december het reguliere overleg gevoerd. Daarnaast hadden afgevaardigden van het bestuur op 11 november een gesprek met wethouder Walraven over de klachten die de afdeling ontving over de houding van de gemeente tegenover nieuwe ontwikkelingsplannen van agrariërs o.a. over mestbe- of verwerking. In Horn hadden boeren in samenwerking met Cumela op 31 augustus aan Statenleden laten zien dat een vijf meter brede parallelweg voor fietsers en landbouwvoertuigen écht te smal is om de verkeersveiligheid te garanderen. Dit met het oog op de plannen rond de nog aan te leggen parallelweg van de N280 tussen Baexem en de A2. Dit werd vervolgd op 24 september toen gedeputeerde Eric Geurts uitleg kreeg van LLTB-lid Har Vogels uit Horn over de obstakels en problemen die hij tegenkomt als hij met zijn tractor de weg op gaat. Geurts gaf na afloop aan dat de tractorrit een eyeopener voor hem was. Tevens was er aandacht voor de problematiek van dassen en wilde zwijnen. Ledenactiviteiten De basisscholen in de gemeenten Leudal en Maasgouw kregen in maart informatie over het zaaibakkenproject, dat als doel heeft de leerlingen op een praktische wijze de groei en bloei van groenten en bloemen te laten zien. De 8 basisscholen die deelnamen ontvingen zaaigrond en zakjes met verschillende soorten groenten- en bloemenzaden. Alle leden van de LLTB-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg waren uitgenodigd voor een waterborrel op 3 april. Deze waterborrel was bedoeld om in informele sfeer terug te kijken op de verkiezingsuitslag en de bestuurlijke zaken die zich de laatste jaren op het gebied van landbouw en water hebben afgespeeld. Ook konden leden belangrijke thema's meegeven aan de bestuurders. Vanuit het werkgebied van De Winning Limburg zijn Thieu Bongers en Har Frenken als bestuurders betrokken De afdeling organiseerde, samen met de afdeling Weerterland, de Plattelandscoöperatie Peel & Maas en Stichting Bronsgroen Natuurbeheer, op 7 juni een wandeltocht langs de Tungelroyse Beek. Tijdens de tocht werd stil gestaan bij nieuwe landschapselementen, nieuw agrarisch natuurbeheer en het 'Poortenproject'. Tevens vond de uitreiking van de certificaten aan de kringloopboeren in Midden-Limburg plaats. Maart 2015

16


LLTB jaarverslag 2015

Op zondag 26 april vond de vijfde editie plaats van 'Loeren bij de boeren'. Maar liefst 8.500 mensen kwamen af op dit event. Deze editie stond in het teken van faunaschade en de beheersing daarvan en de ongeveer 25 km. fraaie fietstocht voerde langs diverse boerenbedrijven in Horn, Heythuysen, Baexem en Leveroy. Mede namens de PlattelandscoĂśperatie Peel en Maas, de Stichting Bronsgroen en de afdeling Weerterland werd op 26 mei een avond georganiseerd, waarop informatie werd gegeven over de mogelijkheid om agrarisch natuurbeheer als neventak en inkomstenbron uit te voeren. De leden waren uitgenodigd voor een extra ledenvergadering op 16 juni, waarop door LĂŠon Faassen en Klaas van Mierlo, voorzitter en directeur LLTB, een toelichting werd gegeven op de reorganisatie van de LLTB. Met een eenmalige bijdrage van de LLTB werd in augustus Pilotproject Dieselwacht opgestart, waaraan 6 leden deelnamen. Ter voorbereiding van de overleggen met de gemeenten Leudal en Maasgouw werden de leden uitgenodigd voor een klankbordbijeenkomst op 2 december. Verder ging Marc Niessen, Arvalis Makelaars, op deze avond kort in op de (on-)mogelijkheden om natuur te verleggen zodat op eigen grond natuur aangelegd kan worden of juist de natuurclaim van de grond afgehaald kan worden. Leden ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt en waarin het afdelingsnieuws integraal wordt opgenomen.

Maart 2015

17


LLTB jaarverslag 2015

3.2 Jaarverslag LLTB afdeling Peel en Maas 2015 Bestuurssamenstelling Het bestuur bestond op 31 december 2015 uit: Naam Peter Nouwen Piet Geelen /Jan Linssen Hans Lansbergen Louis Beumers Inge van Haastert-Neessen Jeanne Hesen-Slots Ruud Lenders

Functie Voorzitter Secretaris/Penningmeester Ondervoorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Mat Reinders

Adviserend lid

Jeroen Achten

Ondersteuning vanuit LLTB

Portefeuille Duurzaamheid / Kennis en innovatie Ledenraad / Verenigingszaken / PR MFL/Stg. Agro Evenementen Arbeid / Ruimtelijke Ordening Water / Groenplatform Ruimtelijke Ordening / Arbeid

Op de algemene vergadering waren volgens het rooster aftredend en herkiesbaar Inge van Haastert en Jeanne Hesen. Beide bestuursleden werden bij acclamatie herkozen. Verder is er nog altijd een vacante bestuursfunctie. Peter Nouwen, welke vanaf september 2014 al als waarnemend voorzitter functioneerde werd door het bestuur kandidaat gesteld voor de voorzittersfunctie. De heer Nouwen werd bij acclamatie gekozen tot voorzitter. Jan Linssen volgde de heer Piet Geelen op als secretaris/penningmeester, een functie welke de heer Geelen 10 jaar heeft vervuld. Peter Van de Pas welke als voormalig voorzitter als adviserend lid aan het bestuur verbonden was totdat een nieuwe voorzitter was gekozen, nam op de algemene vergadering afscheid. Peter Wulms, adviserend bestuurslid legde zijn functie neer als gevolg van de fusie van de BoerenBond Helden. Jaarvergadering De jaarvergadering over het jaar 2015 werd gehouden op 16 maart 2015 in de Houbereij te Panningen. Na de afhandeling van de huishoudelijke punten hield Anne Buit een inleiding over 'De boer als voetballer, het spel van het ondernemen'. Pieter van Melick, bestuurslid LLTB praatte de aanwezigen vervolgens bij over actualiteiten op het gebied van Natuurrijk Limburg in relatie tot GLB, Fauna- en Wildbeheer en Multifunctionele Landbouw. Tot slot informeerde Jan Veltmans, bestuurslid LLTB over de ontwikkelingen bij de LLTB en de visie richting de toekomst.

Maart 2015

18


LLTB jaarverslag 2015

Belangenbehartiging Het afgelopen jaar werden 9 bestuursvergaderingen gehouden. Op de vergadering van 18 mei was de heer M. Brockmann, MKB te gast, waarbij hij met het bestuur van gedachten wisselde over de vraag op welke wijze en waar LLTB en MKB elkaar kunnen versterken. LĂŠon Faassen en Klaas van Mierlo, voorzitter en directeur LLTB gaven op 25 juni in de bestuursvergadering een toelichting over de opbouw en reorganisatie van de LLTB. Bestuursleden namen deel aan een Workshop Social Media op 1 april. De voorzitter nam op 15 juli deel aan een overleg met de overige afdelingsvoorzitters in NoordLimburg, waarbij onder meer gesproken werd over de herijking van taken en werkzaamheden van de LLTB-afdelingen. Punten die in de vergaderingen o.m. aan de orde kwamen zijn: -

Huisvesting arbeidsmigranten legaliseringstraject Plattelandswoning Geurverordening Egchel Faunabeheer Limburg Natuurbrug Eerselsberg Herinrichting bovenloop Grootte Molenbeek Archeologiebeleid Inventarisatie van knelpunten met het landbouwverkeer Landbouwfolie Ondernemersprijs Peel en Maas Ondersteuning VarkensGilde en AspergeGilde Regio van de Smaak Samenwerking met PCPM en Boerenbond Helden Samenwerking met MKB BBC Stichting Agro Evenementen Groenplatform Reorganisatie LLTB Afdelingsvisie Radio Peel en Maas Fusie Boerenbond Helden

Behaalde resultaten voor de leden in 2015 - In het dossier Huisvesting Arbeidsmigranten is in 2014 veel tijd en energie in gestoken. Het legalisatietraject is verre van soepel verlopen en de afdeling heeft niet alles binnen weten te halen wat men graag had gewild. In 2015 is door alle partijen hard gewerkt aan de legalisatie, in goed overleg met de gemeente is hier het maximale uitgehaald voor de betrokken agrariĂŤrs.

Maart 2015

19


LLTB jaarverslag 2015

- Met succes heeft de LLTB bezwaar gemaakt op de toepassing van de Plattelandswoning in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Door alle partijen is intensief gewerkt aan een oplossing voor dit probleem op maat dit is echter niet voor alle betrokken situaties haalbaar. Naar de meest acceptabele oplossing voor de probleemgevallen wordt vooralsnog gezocht. - Plannen om natuurbrug Eerselsberg te realiseren en het viaduct af te sluiten voor landbouwverkeer zijn door inzet van de LLTB opnieuw bestudeerd, er is een oplossing in voorbereiding waarbij het viaduct voor beide functies open blijft. - Er heeft op initiatief van LLTB en in overleg met de gemeente een inventarisatie plaatsgevonden van knelpunten voor het landbouwverkeer. Deze inventarisatie heeft een goed inzicht verschaft in deze knelpunten. Samen met de gemeente en provincie wordt nu gewerkt aan mogelijke oplossingsrichtingen voor de knelpunten. In de gemeenteraad is hiertoe met algemene stemmen een motie aangenomen. - In het overleg met de gemeente is meerdere malen gesproken over het beleid ten aanzien van het opruimen van landbouwfolie in het buitengebied. Herhaalde oproepen van het Aspergegilde en de LLTB heeft niet tot een gewenst resultaat geleid om het beeld van het buitengebied te ontzien van storende opslag van landbouwfolie. Na inzet van enkele handhavingsacties van de gemeente is nu afgesproken dat een werkgroepje zich begin 2016 zal gaan inzetten om hiervoor passend beleid te organiseren. Overleg met externe organisaties Op 12 februari hadden afgevaardigden van het bestuur overleg met Jan Philipsen en They Willems om de doelstellingen van de afdeling bij het Groenplatform te bespreken. Leden van de CDA Fractie Limburg waren uitgenodigd voor een werkbezoek op 6 maart. De aanwezigen werden rondgeleid over de bedrijven van Lenders BV Prei en Aspergeplanten en Bejo Zaden BV, Kessel. Aansluitend vond er een dialoog plaats over o.a. wateraangelegenheden, PAS, landbouwverkeer en wildbeheer. Het reguliere overleg met de gemeente Peel en Maas heeft twee maal plaatsgevonden Op 16 april bij de zorgtuinderij Kaate te Helden. Tijdens dit overleg zijn de volgende onderwerpen besproken: legalisering huisvesting Arbeidsmigranten, voortgang plattelandswoningen, LOGEgchel, knelpunten landbouwverkeer, Archeologie, opruimen landbouwfolie en het wildbeheer. Op 4 december vond nogmaals overleg plaats met de gemeente Peel en Maas, ditmaal op het bedrijf van de heer W. van den Eertwegh, Kessel. De voortgang van de agendapunten uit het vorige overleg zijn besproken. Namens de afdeling Peel en Maas werd eind augustus door de LLTB bij de gemeente Peel en Maas een zienswijze ingediend met betrekking tot het Ontwerp-bestemmingsplan 1e reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied Peel en Maas. Door reorganisaties en fusies zijn een aantal deelnemers aan het vijfhoekoverleg komen te vervallen of in een gewijzigde en nog afwachtende situatie beland. Het bestuur van LLTB heeft dit besproken met PCPM en de overige betrokken organisaties benaderd over hun standpunt inzake samenwerking. In 2016 wordt hierover uitsluitsel verwacht. Fusie boerenBond Helden: al in 2014 zijn er voorbereidingen getroffen voor de fusie van BoerenBond Helden met Boerenbond Deurne en Isidorus om te komen tot een nieuwe sterke en robuuste organisatie. Voor deze fusie was een ontbinding van de bestaande statuten van BoerenBond Helden noodzakelijk. Voor deze ontbinding was advies van het hoofdbestuur van LLTB Roermond noodzakelijk. Na bestudering van alle stukken door het afdelingsbestuur, uitgebreid overleg met het LLTB hoofdbestuur, het bestuur van BoerenBond Helden en het bestuur van Boerenbond Deurne en Isidorus is besloten een positief advies af te geven voor deze fusie. Met het nieuwe bestuur van de Rabobank heeft enkele malen overleg plaatsgevonden over de toekomstige samenwerking en de nieuwe overlegstructuur. Gezien de uitbreiding van het werkgebied van de bank wordt de voorkeur uitgesproken over toekomstige samenwerking met de Maart 2015

20


LLTB jaarverslag 2015

afdelingen Peel en Maas en De Winning Limburg. In 2016 worden hierover nieuwe afspraken gemaakt. Ledenactiviteiten Alle bedrijfsleden kregen begin maart per email uitleg over en nuancering van het legalisatietraject huisvesting arbeidsmigranten, naar aanleiding van een brief van de gemeente Peel en Maas. Eind maart werden de leden geĂŻnformeerd over de uitkomst van het overleg met de gemeente, namelijk dat het paraplu bestemmingsplan voor legalisatie van huisvesting van arbeidsmigranten zo spoedig mogelijk wordt vastgesteld Leden werden per email opgeroepen om toch vooral te gaan stemmen op 18 maart voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Alle leden van de LLTB-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg waren uitgenodigd voor een waterborrel op 3 april. Deze waterborrel was bedoeld om in informele sfeer terug te kijken op de verkiezingsuitslag en de bestuurlijke zaken die zich de laatste jaren op het gebied van landbouw en water hebben afgespeeld. Ook konden leden belangrijke thema's meegeven aan de herkozen bestuurders. Op 30 augustus organiseerde de afdeling Peel en Maas de oogstdankviering voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen Peel en Maas, Maasduinen, Horst-Venlo en Venray. Het thema van de viering, welke plaatsvond bij Loonbedrijf Maas BV, Kessel-Eik, was 'Groeikracht in ons'. De opbrengst van de collecte kwam geheel ten goede aan de Stichting Wensambulance. Op16 september werd een bijeenkomst gehouden waarin leden gevraagd werden knelpunten voor landbouwverkeer in de gemeente Peel en Maas aan te dragen. Na een korte toelichting door Peter Nouwen, afdelingsvoorzitter hielden Ruud Lenders en Jeanne Hesen, bestuursleden een presentatie over de reeds bekende knelpunten en de verzamelde knelpunten uit de enquĂŞte. Niels Bosch, DHV Royal Haskoning gaf daarna een toelichting op het onderzoek naar landbouwverkeer. Begin september werden de leden per email geattendeerd op de informatiebijeenkomst op 10 september en de excursie op 19 september inzake het Project 'Peelvenen - Life+ Groote Peel'. Leden ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt en waarin het afdelingsnieuws integraal wordt opgenomen.

Aantal leden Op 31 december telde de afdeling 292 leden, waarvan 177 bedrijfsleden. (2014: 314 leden, waarvan 188 bedrijfsleden).

Maart 2015

21


LLTB jaarverslag 2015

3.3 Jaarverslag LLTB afdeling Horst-Venlo 2015 Bestuurssamenstelling Het bestuur bestond op 31 december 2015 uit: Naam Edwin Michiels Patric Bouten Marcel Dings Paul Baeten Hans Aerts Marieke Claessens Jos van Herpen Katrien Lommen

Functie Voorzitter Secretaris Ondervoorzitter Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Kandidaatbestuurslid

Portefeuille Verenigingszaken, ledenraad / Water Arbeid, PR en Communicatie Ruimtelijke Ordening Venlo Ruimtelijke Ordening Horst aan de Maas Ruimtelijke Ordening Venlo, nieuwsbrief Multifunctionele landbouw, Kennis en Innovatie Duurzaamheid, RO Horst aan de Maas

Jeroen Achten

Ondersteuning vanuit LLTB

Anoeska Heinemans, Lottum en Ruud Lommen, Velden beĂŤindigden tussentijds hun bestuurslidmaatschap. Het bestuur was ten tijde van de jaarvergadering er niet in geslaagd kandidaten voor te dragen, waardoor vacatures voor deze bestuursfuncties bleven. Vanaf juni woonde Katrien Lommen als kandidaatbestuurslid de vergaderingen bij. Jaarvergadering De jaarvergadering van de afdeling vond plaats op 20 april 2015 bij Henk Aarts BBQ-specialist, America. Na het huishoudelijke deel van de jaarvergadering volgde een rondleiding door het bedrijf van Henk Aarts en konden leden met eigen ogen aanschouwen hoe de agrarische producten verwerkt worden tot producten klaar voor de consumptie. Belangenbehartiging Het afgelopen jaar werden zes bestuursvergaderingen gehouden. In de vergadering van 21 september gaf Klaas van Mierlo, directeur LLTB uitleg over de laatste ontwikkelingen m.b.t. de reorganisatie van de LLTB. Op 10 februari was er samen met het bestuur van de LLTB afdeling Venray overleg met Jan Classens, ABM en Ankie Rutten, Cultuurpad over de activiteiten van beide organisaties en over de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. De voorzitter nam op 15 juli deel aan een overleg met de overige afdelingsvoorzitters in NoordLimburg, waarbij onder meer gesproken werd over de herijking van taken en werkzaamheden van de LLTB-afdelingen. Punten die in de bestuursvergaderingen o.m. aan de orde kwamen zijn: Maasgaard, waterschapsverkiezingen, Booremert, Fiets4daagse Venray, PR en communicatie, zwarte rat en wilde zwijnen, ondernemersprijzen, reorganisatie LLTB, regenwaterbuffer Belfeld en afkoppeling Aalsbeek, project asbestsanering, Project Groote Molenbeek en landbouwverkeer. Overleg gemeenten en externe organisaties Met de gemeente Venlo is op 11 juni overleg geweest, waarbij met name gesproken werd over de gebiedsontwikkelingen in de gemeente, Kom in de Kas, Project Zwarte Rat en glasvezel buitengebied. Op 20 november werd nogmaals met de gemeente Venlo overleg gepleegd, waarbij naast bovengenoemde punten ook nog gesproken werd over asbestsanering, duurzame energieinitiatieven, gemeentelijke belastingen en onderwijs in de gemeente Venlo. Namens de afdeling werd door de LLTB een zienswijze ingediend op het Ontwerp Bestemmingsplan Plattelandswoningen Venlo.

Maart 2015

22


LLTB jaarverslag 2015

Met de gemeente Horst aan de Maas is op 15 september overleg geweest. Daarbij kwam aan de orde de regiovisie landelijk gebied Noord-Limburg, bestemmingsplan buitengebied Horst aan de Maas en de opstart van het project collectieve asbestsanering. Ledenactiviteiten De leden woonachtig in Evertsoord, America en Ysselsteyn werden in januari per email geĂŻnformeerd over de informatiebijeenkomst over het landinrichtingsplan Peelvenen-Mariapeel. De leden in Venlo werden per email op de hoogte gebracht van de door D66 Venlo georganiseerde discussieavond over Economische groei en Innovatie op 6 februari. In maart deed het bestuur een oproep per email om bij de waterschapsverkiezingen op 18 maart gericht te stemmen. Alle leden van de LLTB-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg waren uitgenodigd voor een waterborrel op 3 april. Deze waterborrel was bedoeld om in informele sfeer terug te kijken op de verkiezingsuitslag en de bestuurlijke zaken die zich de laatste jaren op het gebied van landbouw en water hebben afgespeeld. Ook konden leden belangrijke thema's meegeven aan de herkozen bestuurders. Het bestuur attendeerde de leden in de gemeente Venlo op een bijeenkomst m.b.t. de uitbreiding van het Nationaal Park de Maasduinen. Belanghebbenden werden aangeraden deze door gemeente Venlo en het Overlegorgaan Nationaal Park georganiseerde bijeenkomst bij te wonen. Op 8 juli was er een, door de LLTB georganiseerde, informatiebijeenkomst over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Op deze avond gaven Bert Vergoossen, LLTB en Patricia Joosten, Arvalis uitleg over de inhoudelijke aspecten van het ontwerp-PIP en het MER. Thijs van Kempen, agrarisch ondernemer en klankbordlid vertelde over de inzet en tot slot vertelde Hidde Hoetink, Natuurrijk Limburg over de mogelijkheden van natuurbeheer door agrariĂŤrs. Op 30 augustus organiseerde de afdeling Peel en Maas de oogstdankviering voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen Horst-Venlo, Maasduinen, Peel en Maas en Venray. Het thema van de viering, welke plaatsvond bij Loonbedrijf Maas BV, Kessel-Eik, was 'Groeikracht in ons'. De opbrengst van de collecte kwam geheel ten goede aan de Stichting Wensambulance. Samen met de afdeling Venray werd een nieuwe impuls gegeven aan boerderijeducatie, zoals naar het voorbeeld van Klassenboeren. Een eerste aanzet daartoe was het organiseren van een bijeenkomst met de deelnemers aan Mooiland op 28 september. Op deze avond lichtte Mieke Theunissen, projectleider LLTB het model en de organisatie van Klassenboeren toe en vertelde Christiaan van Rooij, medewerker Cultuurpad over de makelaarsfunctie van deze vereniging. Mede namens het Waterschap Peel en Maasvallei werden de leden in het gebied van de Groote Molenbeek uitgenodigd voor een werkatelier op 30 november. Het was een interessante en interactieve avond. Conform afspraak ontvingen de aanwezigen in december nog een terugkoppeling van dit werkatelier en van de in gang gezette acties. Leden ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt en waarin het afdelingsnieuws integraal wordt opgenomen. Aantal leden Op 31 december telde de afdeling 426 leden, waarvan 254bedrijfsleden. (2014: 470 leden, waarvan 280 bedrijfsleden).

Maart 2015

23


LLTB jaarverslag 2015

3.4 Jaarverslag LLTB afdeling Venray 2015 Bestuurssamenstelling Het bestuur bestond op 31 december 2015 uit: Naam Peter van Dijck Sepp Willemsen Jacqueline Custers Tom Derikx Paul Litjens Patrick Wijnhoven Bas Willems Jeroen Achten

Functie Portefeuille Voorzitter Ledenraad/Verenigingszaken/Kennis en Innovatie Secretaris / Penningmeester Vicevoorzitter Water Bestuurslid Duurzaamheid / Multifunctionele landbouw Bestuurslid Ruimtelijke Ordening Bestuurslid Arbeid/Ruimtelijke Ordening Bestuurslid Water Ondersteuning vanuit LLTB

Op de algemene vergadering waren volgens het rooster aftredend Jacqueline Custers, Diederik Nijenhuis en Jan van der Staak. De heren Nijenhuis en Van der Staak waren, vanwege de maximale zittingstermijn niet meer herkiesbaar. Erik Direks stelde tussentijds zijn bestuurszetel beschikbaar. Mevrouw Custers werd bij acclamatie herkozen en de 2 door het bestuur voorgedragen kandidaten, te weten Patrick Wijnhoven, Wanssum en Bas Willems, Blitterswijck werden bij acclamatie gekozen tot bestuurslid. In diezelfde vergadering werd Peter van Dijck gekozen tot voorzitter als opvolger van Diederik Nijenhuis. Jaarvergadering De jaarvergadering van de afdeling vond plaats op 5 maart bij Racecircuit de Peel in Ysselsteyn en had als centraal thema ‘Het effect van een veranderende wereld'. Na de afhandeling van de huishoudelijke punten hielden Jan Huitema, lid Europees Parlement en Patrick van der Broeck, gedeputeerde provincie Limburg een inleiding over het thema. Voorafgaand aan deze ledenvergadering werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een rondleiding over het racecircuit in Ysselsteyn. Belangenbehartiging Het afgelopen jaar werden acht bestuursvergaderingen gehouden. In de bestuursvergadering van 4 mei waren LĂŠon Faassen en Klaas van Mierlo, voorzitter en directeur LLTB aanwezig om het bestuur bij te praten over de reorganisatie van de LLTB. Onderwerpen die in de bestuursvergaderingen aan de orde kwamen zijn: Uitvoeringsagenda gemeente Venray, Vrijkomende agrarische bebouwing, Arbeidsparticipatie, Venrayse Ondernemers Prijs (VOP), Project 'De Heidsche Peel', Reorganisatie LLTB, Boerderijeducatie, Zwarte rat, Fiets4daagse, Natuurrijk Limburg, Via Venray (N270), OZB-tarieven, Brede maatschappelijke discussie Intensieve veehouderij Venray, Geurwet, Ledenwerving, Snoeien en maaien van bermen, POL, Routenetwerk landbouwverkeer en malaise in de varkenssector. Op 10 februari was er samen met het bestuur van de LLTB afdeling Horst-Venlo overleg met Jan Classens, ABM en Ankie Rutten, Cultuurpad over de activiteiten van beide organisaties en over de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. De voorzitter nam op 15 juli deel aan een overleg met de overige afdelingsvoorzitters in NoordLimburg, waarbij onder meer gesproken werd over de herijking van taken en werkzaamheden van de LLTB-afdelingen.

Maart 2015

24


LLTB jaarverslag 2015

Overleg met gemeente en externe organisaties Met de gemeente Venray is op 11 juni en 12 december overleg geweest. Gesprekspunten van het overleg in juni waren o.a. Fairtrade/regiotrade, Via Venray/N270, Plattelandswoning, de nieuwe geurwet en ontheffingenbeleid voor het verbranden van snoei- en sprokkelhout. Het overleg in december vond plaats op het bedrijf van Ed Classens, Kwekerij Vieverde. Na een presentatie over het bedrijf werd onder meer gesproken over het Veegplan, Omar, zwarte rat en grond in depot. Behaalde resultaten voor de leden in 2015 Afgelopen jaar werden door de belangenbehartiging onder andere de volgende resultaten behaald: •

Water: aandacht voor de komende fusie van waterschappen per 1-1-2017, lobby op het voorkomen van wateroverlast bij calamiteiten, praktische projecten m.b.t. betere waterkwaliteit van erf en beken;

Boerderijeducatie: inzet om een nieuwe impuls te geven aan boerderijeducatie: professioneel opgezet, toegankelijk voor leden in alle bedrijfstakken, gelegenheid tot promotie en transparantie van onze diverse sectoren;

lobby op asbestsanering;

gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid in de brede maatschappelijke discussie ‘overleven met dieren’;

verder invulling gegeven aan de gezamenlijke uitvoeringsagenda i.s.m. de gemeente Venray: verantwoordelijkheid nemen m.b.t. maatschappelijke thema's;

inspraak in uitvoeringsproject Heidsche Peel;

overleg met gemeente over o.a. de plattelandswoning; landbouwverkeer en geurwet.

Ledenactiviteiten In maart deed het bestuur een oproep per email om bij de waterschapsverkiezingen op 18 maart gericht te stemmen. Alle leden van de LLTB-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg waren uitgenodigd voor een waterborrel op 3 april. Deze waterborrel was bedoeld om in informele sfeer terug te kijken op de verkiezingsuitslag en de bestuurlijke zaken die zich de laatste jaren op het gebied van landbouw en water hebben afgespeeld. Ook konden leden belangrijke thema's meegeven aan de herkozen bestuurders. Op 8 juli was er een, door de LLTB georganiseerde, informatiebijeenkomst over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Op deze avond gaven Bert Vergoossen, LLTB en Patricia Joosten, Arvalis uitleg over de inhoudelijke aspecten van het ontwerp-PIP en het MER. Thijs van Kempen, agrarisch ondernemer en klankbordlid vertelde over de inzet en tot slot vertelde Hidde Hoetink, Natuurrijk Limburg over de mogelijkheden van natuurbeheer door agrariërs. Op 30 augustus organiseerde de afdeling Peel en Maas de oogstdankviering voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen Venray, Horst-Venlo, Maasduinen en Peel en Maas. Het thema van de viering, welke plaatsvond bij Loonbedrijf Maas BV, Kessel-Eik, was 'Groeikracht in ons'. De opbrengst van de collecte kwam geheel ten goede aan de Stichting Wensambulance. Samen met de afdeling Horst-Venlo, Maasduinen en Peel en Maas werd een nieuwe impuls gegeven aan boerderijeducatie, zoals naar het voorbeeld van Klassenboeren. Een eerste aanzet daartoe was het organiseren van een bijeenkomst voor de deelnemers aan Mooiland op 28 september. Op deze avond lichtte Mieke Theunissen, projectleider LLTB het model en de organisatie van Klassenboeren toe en vertelde Christiaan van Rooij, medewerker Cultuurpad over de makelaarsfunctie van deze Stichting. Evenals verleden jaar konden de leden van de afdeling met korting kaarten bestellen voor de uitreikingsavond van de Venrayse Ondernemersprijzen. In het verslagjaar werd 2 maal een papieren nieuwsbrief uitgegeven. Maart 2015

25


LLTB jaarverslag 2015

Leden ontvingen daarnaast wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt en waarin het afdelingsnieuws integraal wordt opgenomen. Aantal leden Op 31 december telde de afdeling 301 leden, waarvan 194 bedrijfsleden. (2014: 320 leden, waarvan 201 bedrijfsleden).

Maart 2015

26


LLTB jaarverslag 2015

3.5 Jaarverslag LLTB afdeling Maasduinen 2015 Bestuurssamenstelling Samenstelling van het bestuur eind 2015: Naam Pieter Lucassen Theo Frederix Els Nabuurs Jac Cuijpers John Hendriks Marion Hendriks-Laracker Ronny Peeters Weem Theo Schreurs John Siebers

Functie Voorzitter Ambtelijk secretaris Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Jeroen Achten

Ondersteuning LLTB

Portefeuille/aandachtsgebieden Ledenraad/Fauna/Verenigingszaken/RO Scholenproject/PR en Communicatie Ruimtelijke Ordening Arbeid RO/MFL Duurzaamheid / Kennis en Innovatie Water RO/Water

Tijdens de jaarvergadering op 10 maart was Johan Ronnes, Heijen volgens het rooster aftredend en niet meer herkiesbaar. De door het bestuur kandidaat gestelde John Hendriks, Wellerlooi werd bij acclamatie door de leden gekozen. Aan het einde van het verslagjaar was er nog steeds een openstaande vacature. Algemene ledenvergadering Deze vond plaats op 10 maart 2015. Na het huishoudelijke deel van de jaarvergadering gaf de heer Rini Kerstens een lezing over Sagen en legenden in de rol als verhalenverteller. Al met al voor iedereen een hele interessante lezing over het ontstaan van allerlei verhalen. De jaarvergadering werd afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje. Bestuur Het afdelingsbestuur kwam achtmaal in vergadering bijeen. In de vergadering van januari was Hans Koehorst, LLTB te gast om me het bestuur van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van kadervorming. Arie Cornelissen, gemeente Bergen verzorgde in april voor het bestuur een toelichting over 'Ondernemen met de natuur'. Op 26 mei was Jacob Knoops bij de vergadering aanwezig om een toelichting te geven op Internationale samenwerking in de regio. LĂŠon Faassen en Klaas van Mierlo, resp. voorzitter en directeur LLTB, waren op 1 september te gast om met het bestuur te discussiĂŤren over de toekomst van de LLTB. De voorzitter nam op 15 juli deel aan een overleg met de overige afdelingsvoorzitters in NoordLimburg, waarbij onder meer gesproken werd over de herijking van taken en werkzaamheden van de LLTB-afdelingen.

Maart 2015

27


LLTB jaarverslag 2015

Punten die aan de orde kwamen in de bestuursvergaderingen: -

Rampenbestrijding oog water Hoogwatergeul Well Niers Arbeid en Pilot Participatie Projectplannen Tielebeek Pilot archeologie Reorganisatie LLTB Smaakparels Natura 2000 PAS en bestemmingsplannen Wildschade Handreiking pachtovereenkomst door overheden Oost-West verbindingen Modder op wegen AgriFestijn Peilverhoging stuw Sambeek Parkeerbeleid Gennep

Overleg met externe organisaties (gemeenten en andere instanties) Met de gemeente Bergen is op 2 februari overleg gevoerd, waarin o.a. gesproken werd over de Participatiewet, infrastructuur, landschap & groenonderhoud en de pilot archeologie. Op 16 september vond een vervolgoverleg plaats. Naast vorengenoemde punten kwamen ook nog aan de orde OostWest Verbinding en het bestemmingsplan buitengebied. Op 20 april werd met de gemeente Mook en Middelaar overleg gevoerd. Daarbij kwam o.a. aan de orde Pachtbeleid, Compensatie sluis Heumen i.r.t. dassenburcht en het verwijderen van maasheggen i.v.m. hoogwaterveiligheid. Met afgevaardigden van de gemeente Gennep vond op 17 juni overleg plaats, waarbij onder meer ter sprake kwam de Pilot Participatie en de infrastructuur. Op 10 november vond een gezamenlijk overleg plaats met afgevaardigden van de gemeente Gennep en Mook en Middelaar. Aansluitend aan het overleg volgde een rondleiding over het bedrijf van Koen Jos Berns te Milsbeek. Ledenbijeenkomsten De afdeling Maasduinen organiseerde diverse LLTB-cafĂŠs: op 13 januari in Wellerlooi, op 20 januari in Afferden en op 4 februari in Ottersum. Op deze bijeenkomsten werd onder meer van gedachten gewisseld over het gemeenteoverleg, Agrifestijn 2015, infrastructuur Well-Wellerlooi, regiovisie, waterbeheer en ruimtelijke ordening. Begin maart werden de leden schriftelijk opgeroepen hun stem voor de waterschapsverkiezingen niet verloren te laten gaan en bracht een stemadvies uit voor Theo Witjes. De leden werden per email uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op 8 juli over gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Op deze avond gaven Bert Vergoossen, LLTB en Patricia Joosten, Arvalis uitleg over de inhoudelijke aspecten. Thijs van Kempen, agrarisch ondernemer en namens de sector vertegenwoordigd in de belangen- en klankbordgroep, vertelde over de inzet in de afgelopen periode. Tot slot ging Hidde Hoetink, Natuurrijk Limburg, in op de uitgezette acties. De afdeling ondersteunde het Agrifestijn dat eind augustus werd georganiseerd in de regio Ottersum. Dit evenement wordt een keer in de 3 jaar gehouden en hiermee wordt de agrarische sector gepromoot. De leden konden, tegen een gereduceerde prijs, toegangskaarten krijgen voor de Netwerkavond op 28 augustus in het kader van het Agrifestijn Maasduinen. Op zondag 30 augustus werd het Agrifestijn geopend met een Oogstdankviering, waarna diverse agrarische bedrijven de deuren openden voor het publiek. Maart 2015

28


LLTB jaarverslag 2015

Op 30 augustus organiseerde de afdeling Peel en Maas de oogstdankviering voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen Maasduinen, Horst-Venlo, Peel en Maas en Venray. Het thema van de viering, welke plaatsvond bij Loonbedrijf Maas BV, Kessel-Eik, was 'Groeikracht in ons'. De opbrengst van de collecte kwam geheel ten goede aan de Stichting Wensambulance. Half november ontvingen de leden per email informatie over landbouwverkeer in de kernen Gennep en Ottersum. Leden ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt en waarin het afdelingsnieuws integraal wordt opgenomen. Behaalde resultaten voor de leden in 2015 Afgelopen jaar werd door de belangenbehartiging onder andere de volgende resultaten behaald: •

• •

Niers Het waterschap heeft op aandringen van de LLTB besloten om te gaan voor het landbouwscenario voor dit gebied. Momenteel is er overleg tussen diverse organisaties om dit vóór de fusies van de waterschappen te realiseren. Re-integratie De pilot die hiervoor door de LLTB Maasduinen is gevoerd is een groot succes geworden. Een 8-tal personen is momenteel werkzaam in de agrarische sector. Het arbeidsparticipatieproject zal zelfs als landelijk voorbeeld gaan dienen. Nieuwe leden Ook in 2015 is het weer gelukt om enkele nieuwe leden te werven voor de LLTB. AgriFestijn De organisatie heeft van dit 3-jaarlijks festijn weer een groot succes gemaakt. Diverse bedrijven in de regio Ottersum hebben op dit Agrofestijn hun bedrijven voor het publiek opengesteld. Smaakparels Op deze route die door ons gebied loopt zijn diverse leden met hun bedrijf vertegenwoordigd. In 2015 hebben zich er weer enkele bedrijven bijgevoegd. Gemeente-overleg Twee keer per jaar hebben wij met de diverse gemeenten overlegd over actuele punten o.a. landbouwverkeer, ganzenbeleid, bestemmingsplannen, etc.

Aantal leden Op 31 december 2015 telde de afdeling 185 leden, waarvan 116 bedrijfsleden. (2014: 120 bedrijfsleden).

Maart 2015

29


LLTB jaarverslag 2015

3.6 Jaarverslag LLTB afdeling Weerterland 2015 Bestuurssamenstelling Samenstelling van het bestuur 2015: Naam Hans Bovend'eerdt Gerard Kemper Christine Kunnen Simon van Loon Nico de Win Marianne van Loon

Functie Voorzitter Bestuurslid Secretaris Bestuurslid Bestuurslid Extern penningmeester

Bert Vergoossen

Roermond LLTB

Portefeuille Ledenraad / Verenigingszaken / Fauna Water Ruimtelijke Ordening Dialoog Nederweert / Ruimtelijke Ordening

Gerard Kemper, melkveehouder in Weert werd tijdens de algemene vergadering bij acclamatie gekozen tot bestuurslid. In oktober heeft de heer Jan Wolters, zijn bestuursfunctie neergelegd. Aan het eind van het verslagjaar stonden nog 3 bestuursvacatures open. Door de interne reorganisatie binnen de LLTB nam eerst Hans Koehorst tijdelijk en daarna Bert Vergoossen de taken over van Cecile van Herten. Algemene ledenvergadering De algemene ledenvergadering met als thema 'De jacht een serieuze zaak!' vond plaats op 26 maart 2015 bij Ons Boerenerf, Banendijk 5, Nederweert-Eind. Deze avond werd verzorgd met medewerking van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Na de afhandeling van de huishoudelijke punten hield Hubert Stassen, jager en actief binnen de Faunabeheereenheid en secretaris van WBE Grenskant, een gepassioneerde en informatieve presentatie over de jacht en het jagen. De avond werd afgesloten met een buffet. Bestuursvergaderingen Het afdelingsbestuur kwam vijfmaal in vergadering bijeen. In de vergadering van 3 februari was Kirsten Pustjens-Broekhoven te gast om met het bestuur van gedachten te wisselen over ‘De Passie van …' en vormen van communicatie. Op 21 september was Léon Faassen, voorzitter LLTB aanwezig om een toelichting te geven op de reorganisatie van de LLTB. Tijdens de vergadering van 29 oktober was de Plattelandscoöperatie Peel en Maas regio te gast om met elkaar over natuur- en landschapsbeheer te spreken.

Maart 2015

30


LLTB jaarverslag 2015

Onderwerpen die tijdens de bestuursvergaderingen onder meer aan de orde kwamen: -

Voortgang en uitvoering van het imagoproject ‘De Passie van …' Landschapsplan Weert Eiland van Weert Kempenbroek Natuurbeheersplan POL-uitwerking Midden-Limburg Niet vinken maar vonken Mestverwerking op bedrijven in Midden-Limburg N280 (Roermond-Weert) N266 (randweg Nederweert) Rapport Buitengebied in Balans Provinciaal routenetwerk doorgaand landbouwverkeer Wildbeheer, wildschade en faunabeleid (wilde zwijnen, uitzetten dassen) Knolcyperus Pilot 'Vergroten meldingsbereidheid criminaliteit buitengebieden Leudal en Nederweert" Reorganisatie LLTB Fijnstofproblematiek Hennepbestrijding

Overleg met gemeenten, waterschap en andere organisaties Op 9 februari werd samen met het bestuur van de afdeling De Winning Limburg overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de KJV en Wildbeheereenheden in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert. Doel van dit overleg was de samenwerking verder te verbeteren om daarmee het beheer en schadebestrijding nog beter te kunnen doen. Het bestuur was uitgenodigd voor een bijeenkomst op 13 februari waarin de kavelovergang in het Project Sarsven en de Banen officieel bekrachtigd werd door gedeputeerde Patrick van der Broeck. De basisscholen in de gemeenten Nederweert en Weert kregen in maart informatie over het zaaibakkenproject. Dit project heeft tot doel om leerlingen op een praktische wijze de groei en bloei van groenten en bloemen te laten ervaren. De 15 basisscholen die deelnamen ontvingen zaaigrond en zakjes met verschillende soorten groenten- en bloemenzaden. In samenwerking met aspergeteler Bob van Nieuwenhoven uit Nederweert-Eind en horecaman Coen van der Zanden uit Ospel werd, in het kader van 'De Passie van …', op 16 april een aspergediner georganiseerd waarvoor ook het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nederweert was uitgenodigd. 'De Passie van…' werd vervolgd op zondag 20 september met een lunch tussen de koeien op het bedrijf van Gerrie Pouwels, Weert. Op 23 december schoof kalkoenenhouder Thijs van Meijl aan bij het kerstdiner van de klas van juf José van de basisschool De Bongerd in Nederweert. Thijs nam kalkoenhapjes mee voor het kerstdiner. Afgevaardigden van de afdeling hadden op 23 maart een gesprek met gedeputeerde Patrick van der Broeck, waarbij o.a. het plan voor het uitzetten van edelherten aan de orde kwam. De conclusie van het overleg was dat de provincie vanwege het ontbreken van draagvlak niet zou overgaan tot het uitzetten van edelherten. Maart 2015

31


LLTB jaarverslag 2015

Samen met andere belangenorganisatie was de LLTB betrokken bij het opstellen van de natuuren landschapsvisie van de gemeente Weert. In meerdere bijeenkomsten heeft de LLTB inbreng geleverd. Het bleek aanvankelijk moeilijk om draagvlak te krijgen voor het LLTB-geluid (geen grondclaims buiten goudgroene natuur en beheer door boeren). Later lukte dit wel.

De LLTB was betrokken bij het project Eiland van Weert, een pilotproject om Weert e.o. klimaatbestendiger te maken. Projectleider is Ark Natuurontwikkeling, die in de ogen van de LLTB onvoldoende transparant was over de maatregelen die werden opgepakt. Uit onvrede over de gang van zaken heeft de LLTB een brief naar Geputeerde Staten gestuurd en is het overleg opgeschort. Op 21 september vond overleg plaats met het LAJK Weerterland. Aanleiding was het contact van het LAJK met de PvdA in Nederweert en hoe we elkaar hierin kunnen versterken. Afgesproken werd de onderlinge contacten structureel te onderhouden en activiteiten goed op elkaar af te stemmen. Op 20 oktober heeft de LLTB ingesproken bij de commissie Ruimte van de gemeente Weert en haar ongenoegen geuit omdat de LLTB onvoldoende werd betrokken bij ontwikkelingen in het buitengebied zoals het project Eiland van Weert, de natuur- en landschapsvisie de Gebiedsontwikkeling Weert-Cranendonk. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de LLTB in 2016 de gelegenheid krijgt om de commissie bij te praten over de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw en aan te geven hoe de gemeente hier op kan inspelen. Op 4 november vond een gesprek plaats tussen het bestuur, hoofdbestuurslid Jan Veltmans en gedeputeerde Patrick van der Broeck. De LLTB sprak de gedeputeerde er op aan dat in het buitengebied natuurontwikkeling plaatsvindt die beperkingen of schade oplevert voor agrariĂŤrs. De LLTB vindt dit niet acceptabel en wil betrokken worden. De aanpak Buitengebied in Balans in de gemeente Nederweert is in 2015 voortgezet. De LLTB was hierbij betrokken om de belangen van de landbouw te behartigen. De LLTB bleef zich kritisch opstellen over de N266, de randweg Nederweert. Samen met 14 andere belangengroepen (Cumela, dorpsraden, natuur- en milieuverenigingen) heeft deze alliantie gereageerd op de ontwerp structuurvisie voor de randweg. Volgens de LLTB zijn nut en noodzaak niet aangetoond en kan de nieuwe randweg voor het landbouwverkeer zelfs een verslechtering van de huidige situatie betekenen. In december heeft de LLTB gereageerd op een brief van de PvdA aan de peelgemeenten (waaronder Weert en Nederweert) waarin werd verzocht om een stand still van de veehouderij en geen nieuwe omgevingsvergunningen af te geven, ook als bedrijven aan alle vereisten voldoen. De LLTB heeft naar de gemeenten gereageerd en de brief met argumenten kunnen weerleggen. Ledenactiviteiten Alle leden van de LLTB-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg waren uitgenodigd voor een waterborrel op 3 april. Deze waterborrel was bedoeld om in informele sfeer terug te kijken op de verkiezingsuitslag en de bestuurlijke zaken die zich de laatste jaren op het gebied van landbouw en water hebben afgespeeld. Ook konden leden belangrijke thema's meegeven aan de herkozen bestuurders.

Maart 2015

32


LLTB jaarverslag 2015

De afdeling organiseerde, samen met de afdeling De Winning Limburg, de Plattelandscoöperatie Peel & Maas en Stichting Bronsgroen Natuurbeheer, op 7 juni een wandeltocht langs de Tungelroyse Beek. Tijdens de tocht werd stil gestaan bij nieuwe landschapselementen, nieuw agrarisch natuurbeheer en het 'Poortenproject'. Tevens vond de uitreiking van de certificaten aan de kringloopboeren in Midden-Limburg plaats. Leden ontvingen per email een uitnodiging voor de door de afdeling De Winning Limburg georganiseerde fietstocht op 26 april. Deze vijfde editie van 'Loeren bij de Boeren' kwam dit jaar onder meer ook op het bedrijf van de familie Verstappen in Leveroy. Mede namens de Plattelandscoöperatie Peel en Maas, de Stichting Bronsgroen en de afdeling De Winning Limburg werd op 26 mei een avond georganiseerd, waarop informatie werd gegeven over de mogelijkheid om agrarisch natuurbeheer als neventak en inkomstenbron uit te voeren.

Op 5 september organiseerde de Werkgroep Oogstdankviering Midden, samen met de afdeling, voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen De Winning Limburg, OostMaas en Weerterland een zeer succesvolle Oogstdankviering op het terrein van de Landdag bij de fam. Rietjens in Altweerterheide. Voor deze eigentijdse viering van woord, gebed en zang werd gekozen voor het thema ‘Met hart en ziel’. Wie ben je als boer en tuinder in deze tijd? Waar ligt je passie om boer te zijn? De collecte kwam ten goede aan de lokale geloofsgemeenschap van Altweerterheide. Aansluitend kon iedereen een hapje, afkomstig van de barbecue, eten. Leden van de afdeling werden per email geïnformeerd over de informatiebijeenkomst over het project 'Peelvenen - Life+ Groote Peel' op 10 september. Dit project van de provincies Limburg en Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en WPM, is er op gericht om het hoogveen in de Groote Peel te herstellen en het veenmos terug te laten keren. Leden ontvingen per email de uitnodiging voor de zomerborrel voor ondernemers, georganiseerd door de gemeente Weert, op 6 juli. Het bestuur nodigde een kleine groep Nederweertse ondernemers uit om op 12 november in gesprek te gaan over de uitdagingen die er zijn en welke speerpunten het bestuur van de afdeling Weerterland met voorrang zou moeten oppakken. Harrie Deckers, projectleider LLTB was op deze avond aanwezig om inbreng te leveren over Buitengebied in Balans. Een kleine groep ondernemers uit Weert werd uitgenodigd om op 23 november met het bestuur in gesprek te gaan over de uitdagingen die er zijn en welke speerpunten het bestuur van de afdeling Weerterland met voorrang zou moeten oppakken. Leden ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt en waarin het afdelingsnieuws integraal wordt opgenomen. Aantal leden Op 31 december 2015 telde de afdeling 216 leden, waarvan 129 bedrijfsleden. (2014: 233 leden, waarvan 138 bedrijfsleden).

Maart 2015

33


LLTB jaarverslag 2015

3.7 Jaarverslag LLTB afdeling OostMaas 2015 Bestuurssamenstelling Samenstelling van het bestuur eind 2015: Naam Paul Craenen Paul Deckers Marlie Coumans-Janssen Edwin Kurstjens Rob Maessen Gerard van Rossum Paul Vriesen Thijs Jongen

Woonplaats Echt St. Odiliënberg Reuver Montfort Montfort Roermond Swalmen Maria-Hoop

Functie/ Portefeuille Voorzitter/Ledenraad/Arbeid/Verenigingszaken Secretaris / Duurzaamheid en Milieu / Fauna Penningmeester, Ruimtelijke Ordening Ondervoorzitter/Ruimtelijke Ordening Bestuurslid/Water Bestuurslid, Ruimtelijke Ordening Bestuurslid, Ruimtelijke Ordening Kandidaat-bestuurslid

Bert Vergoossen

Roermond

Ondersteuning LLTB

Tijdens de jaarvergadering waren Marlie Coumans-Janssen en Paul Vriesen aftredend en herkiesbaar. Beide bestuursleden werden bij acclamatie herkozen. Ruud Timmermans, Maria Hoop trad op de jaarvergadering tussentijds af. Een opvolger was nog niet bekend. Aan het einde van het verslagjaar waren hierdoor nog steeds twee vacante bestuursfuncties. Thijs Jongen woonde vanaf september 2015 als kandidaatbestuurslid de vergaderingen bij. Door de interne reorganisatie binnen de LLTB nam eerst Hans Koehorst en daarna Bert Vergoossen de taken over van Cecile van Herten. Algemene ledenvergadering De algemene ledenvergadering vond plaats op 26 februari 2015 in zaal Housmans te Montfort. Na de afhandeling van het officiële gedeelte konden de leden genieten van het optreden van oud Buuttekampioen Gilbert Petit uit Ulestraten en daarna was er nog een informeel en gezellig samenzijn onder het genot van een lekker buffet. Bestuur Het afdelingsbestuur kwam achtmaal in vergadering bijeen. Op 10 september waren Léon Faassen en Klaas van Mierlo, voorzitter en directeur LLTB te gast om een toelichting te geven op de reorganisatie van de LLTB. Punten die in de bestuursvergaderingen aan de orde kwamen of die de aandacht van het bestuur hebben zijn: -

Verkeers- en vervoersplan gemeente Echt-Susteren Landbouwverkeer Roermond Inventarisatie van doorgaande routes voor landbouwverkeer in Midden-Limburg Verbreding A2 Kerensheide - Het Vonderen Mogelijkheden voor mestverwerking in Midden-Limburg (Regionale POL-uitwerking) Pepinusbeek en Middelsgraaf Herinrichting Schelkensbeek Maasnbrachterbeeklossing Toekomstvisie agrarisch Roerdalen Wildraster Swalmen - Reuver - Meerlebroek en de Meinweg Asbest Hennep Vrijkomende agrarische bebouwing Aanwijzing plattelandswoning

-

Schone stallen Interne reorganisatie LLTB Samenwerking met LLTB-afdelingen in Midden-Limburg Maart 2015

34


LLTB jaarverslag 2015

-

LOG Montfort - Maria Hoop Dumpingen illegaal afval Neospora Faunabeheerplan CoĂśperatie Boeren met Natuur Keyport (innovatie stimuleren en helpen met starten)

Overleg met externe organisaties (gemeenten en andere instanties) Op 24 maart had een delegatie van het bestuur overleg met het Waterschap Roer en Overmaas over stuwbeheer in het Eerselen Maasbrachterbeek lossing. De basisscholen in de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond kregen in maart informatie over het zaaibakkenproject, dat als doel heeft de leerlingen op een praktische wijze de groei en bloei van groenten en bloemen te laten zien. De 12 basisscholen die deelnamen ontvingen zaaigrond en zakjes met verschillende soorten groenten- en bloemenzaden. Op 30 maart en 25 november voerde het afdelingsbestuur overleg met de gemeente Roerdalen. Besproken werden de agrarische visie voor Roerdalen, onderhoud van de wegen in het buitengebied en de ontwikkeling van het LOG Montfort-Maria-Hoop. Op 19 mei werd overleg gevoerd met de gemeente Beesel inzake het voornemen van de gemeente over het afsluiten van de Rozendaelseweg voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente heeft de weg daarna afgesloten met een slagboom. De belanghebbende agrariĂŤrs hebben hiervan inmiddels een sleutel ontvangen. Afgevaardigden van het bestuur hadden daarnaast ook overleg met de Wildbeheereenheid Beesel/Reuver/ Swalmen over de gaten in het wildraster. Op 26 mei werd een presentatie over de landbouw en de LLTB gehouden voor de raadsleden van de gemeente Beesel. Met de gemeente Roermond werd overlegd over de ontheffing voor het landbouwverkeer Koninginnelaan. Nadat ter plekke met een gemeenteambtenaar is gekeken heeft de gemeente het bord bij de Koninginnenlaan direct verwijderd. Een mooi resultaat is behaald. Verder vonden overleggen plaats met het Waterschap over de Pepinusbeek en de Middelsgraaf. Op 26 oktober had het bestuur overleg met alle Wildbeheereenheden in het gebied van de afdeling. Hierbij waren ook afgevaardigden van de KJV en LLTB aanwezig. Doel van dit overleg was de samenwerking tussen boeren en jagers nog verder te verbeteren om beheer en schadebestrijding nog beter te kunnen doen. De LLTB streeft ernaar om in elke WBE een agrarische vertegenwoordiger te hebben. Op 29 oktober vond het overleg met de gemeente Echt-Susteren plaats. Er werd gesproken over het beleid voor de uitgifte van pachtgronden, hinder voor het landbouwverkeer door obstakels en de verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide. De voorzitter en secretaris namen op 9 november deel aan een overleg met delegaties van de LLTB-afdelingen Weerterland en De Winning Limburg over de invulling van het regio-overleg Midden-Limburg In november nam Bert Vergoossen, namens de afdeling, deel aan 2 bijeenkomsten over het Gemeentelijk Verkeer- vervoerplan Roermond. De voorzitter nam deel aan de ontbijtsessie van de gemeente Roerdalen op 23 november. De daar geleverde input wordt door Keyport 2020 gebruikt voor ondernemersgerichte en structuurversterkende activiteiten en projecten.

Maart 2015

35


LLTB jaarverslag 2015

Ledenactiviteiten Ter voorbereiding van het overleg met de gemeente Roerdalen werden de bedrijfsleden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 10 maart. Daarbij kwamen onder meer de volgende punten aan de orde: Knelpunten in relatie tot de Gemeente Roerdalen, Ontheffing van afgesloten wegen, Waterbeheer, Ruimtelijke ordening en vergunningen en Wegen en onderhoud van wegen Ook kwam op deze avond de ontstane wateroverlast in het Grootbroek/Eerselen ter sprake. Alle leden van de LLTB-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg waren uitgenodigd voor een waterborrel op 3 april. Deze waterborrel was bedoeld om in informele sfeer terug te kijken op de verkiezingsuitslag en de bestuurlijke zaken die zich de laatste jaren op het gebied van landbouw en water hebben afgespeeld. Ook konden leden belangrijke thema's meegeven aan de herkozen bestuurders. Alle leden ontvingen per email een uitnodiging voor het door de buurafdeling De Winning Limburg georganiseerde 'Loeren bij de boeren' dat plaatsvond op 26 april bij de bedrijven van Verstappen in Leveroy en Schrijnwerkers in Horn. De leden in de gemeente Echt-Susteren werden per email geattendeerd op de, door het Waterschap Roer en Overmaas georganiseerde, inloopavond op 28 april over de herinrichting Middelsgraaf. Op 5 september organiseerde de Werkgroep Oogstdankviering Midden, samen met de afdeling Weerterland, voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen OostMaas, De Winning Limburg en Weerterland een zeer succesvolle Oogstdankviering op het terrein van de Landdag bij de fam. Rietjens in Altweerterheide. Voor deze eigentijdse viering van woord, gebed en zang werd gekozen voor het thema ‘Met hart en ziel’. Wie ben je als boer en tuinder in deze tijd? Waar ligt je passie om boer te zijn? De collecte kwam ten goede aan de lokale geloofsgemeenschap van Altweerterheide. Aansluitend kon iedereen een hapje, afkomstig van de barbecue, eten. Alle bedrijfsleden in de gemeente Echt-Susteren waren uitgenodigd voor een ledencafé op 27 oktober. Deze klankbordbijeenkomst/ledencafé was met name bedoeld als input voor het overleg met de gemeente Echt-Susteren. De bedrijfsleden in de gemeente Roerdalen waren uitgenodigd voor een ledencafé op 12 november. Daarbij werd onder meer gesproken over doorgaande routes voor het landbouwverkeer, landbouwbanden, fauna-aangelegenheden en onderhoud buitengebied. Nieuw dit jaar was de familiebrunch op 22 november waaraan alle leden en hun gezinsleden konden deelnemen. Dit gezellig samenzijn, waaraan 78 personen deelnamen, vond plaats bij Vurenhof in Posterholt. Leden ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt en waarin het afdelingsnieuws integraal wordt opgenomen. Aantal leden Op 31 december 2015 telde de afdeling 299 leden, waarvan 190 bedrijfsleden. (2014: 318 leden, waarvan 203 bedrijfsleden).

Maart 2015

36


LLTB jaarverslag 2015

3.8 Jaarverslag LLTB afdeling Heuvelland 2015 Bestuurssamenstelling Het bestuur bestond op 31 december 2015 uit: Naam Peter Erkens Elly Hochs-Heggen Agnes Jacobs Leon Lacroix Ruben Eussen Ron Grooten Veronique Kissels Bert Merx Harold Schnackers Jo Vanhommerig Jos Schrouff Guido Brouwers Harrie Deckers

Woonplaats Heerlen Mechelen Gulpen Gulpen Walem Voerendaal Klimmen Bocholtz Landgraaf Simpelveld Vaals Schimmert

Functie / Portefeuille / Afvaardiging Voorzitter / ledenraad LLTB / Portefeuille Water Secretaris Penningmeester/St. Boerenbond Zuid/Duurzaamheid Ondervoorzitter / voorzitter St. Boerenbond Zuid Bestuurslid / St. Boerenbond Zuid Bestuurslid / Portefeuille Arbeid Bestuurslid Bestuurslid / Portefeuille Ruimtelijke Ordening Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Adviserend lid namens LAJK

Roermond Ondersteuning vanuit LLTB

Jaarvergadering De jaarvergadering van de afdeling vond plaats op 3 maart 2015. Na de afhandeling van de huishoudelijke punten hield mevrouw Schreijer-Pierik, lid Europees Parlement (CDA/EVP) een inleiding met als thema: 'Wat doet Europa voor u als Euregionaal ondernemer in Nationaal Landschap Zuid-Limburg?' Aansluitend volgde een geanimeerde gedachtewisseling plaats waarna de avond onder het genot van een hapje en drankje werd afgesloten. Aangezien dit thema niet alleen van belang was voor de eigen leden, waren ook de bedrijfsleden van de afdelingen Mergelland en Sittard e.o. uitgenodigd om dit onderdeel van de bijeenkomst bij te wonen. Belangenbehartiging Het afgelopen jaar zijn er 8 bestuursvergaderingen gehouden. Onderwerpen die tijdens bestuursvergaderingen aan de orde kwamen zijn: • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gemeente-overleggen | Organisatie ledenbijeenkomsten/klankbordgroepen Project 'Modern boeren op oude hoeves' Reorganisatie LLTB, Info-bord gemeente Gulpen-Wittem Landbouwverkeer Leaderproject Pachtuitgifte provincie Uitwerking POL 2014 PAS Project Slim bemesten Natura 2000 Natuurrijk Limburg Wildproblematiek: wilde zwijnen, muizenschade Omgang met ballonvaarders Natuurbeheersplan provincie Onderhoud bermstroken Ledenwerving, versterking kadervorming

Maart 2015

37


LLTB jaarverslag 2015

Overleg gemeenten en externe contacten Voerendaal Deelgenomen aan 3 overlegbijeenkomsten van de werkgroep Natuur, landschap en milieu. Onderwerpen, groenstructuurplan, maaibeleid, respecteren gemeentebermen, IKL-projecten, handhaving, et cetera. Vaals Er hebben 6 bijeenkomsten/contactmomenten plaatsgevonden met afvaardigingen van de gemeente Vaals. Na een overleg met de Burgemeester heeft een overlegavond plaatsgevonden waar burgemeester Van Loo, wethouder Kersten en agrarische ondernemers uit de gemeente Vaals aanwezig waren. Door deze bijeenkomst kreeg de gemeente een beter beeld van wat er leeft binnen de sector en kon de gemeente haar beleid en aanpak toelichten. Verder waren er diverse bijeenkomsten welke betrekking hadden op 1000 jaar Vijlen en de plannen daaromheen. Gulpen Wittem Er hebben een 3-tal bijeenkomsten/contactmomenten plaatsgevonden waarbij o.a. de plannen rond de inrichting/ omvorming van landbouwgrond in natuur aan de orde zijn geweest. Verder is er ook overleg geweest inzake het project Modern boeren met oude hoeves en over het steunen van ons bezwaar richting Brussel i.v.m. de Natura 2000 wetgeving. Simpelveld Het bestemmingsplan Buitengebied is in procedure, waar enkele bijeenkomsten/contactmomenten zijn geweest. Er is een ledenbijeenkomst geweest om uitleg en advies te geven. Er is overleg geweest met de wethouder en de buitendienst, met o.a. de vraag om het bermonderhoud onder te brengen bij onze leden. Heerlen Er is 2 keer deelgenomen aan het groenoverleg van de gemeente Heerlen. Op ons advies heeft de LLTB/ Natuurrijk Limburg bemiddeld/geadviseerd bij het in gebruik geven van Natuurgronden. Er is enkele keren overleg geweest over tractorverkeer en de gevolgen van de aanleg van de Buitenring. Ook is er inzet geweest om de agrariërs te betrekken bij beheer van braakterreinen/ stadslandbouw. IBA- kandidaat project. Landgraaf Er is een verzoek richting gemeente gedaan om een overleg in te plannen. Dit is nog in behandeling. Er is enkele keren overleg geweest over tractorverkeer en de gevolgen van de aanleg van de Buitenring. Ook is er inzet geweest om de agrariërs te betrekken bij beheer van braakterreinen/ stadslandbouw. IBA- kandidaat project. Kerkrade In Kerkrade is de problematiek betreffende de aanleg van de Buitenring en het tractorverkeer aan de orde geweest. Ook is er inzet geweest om de agrariërs te betrekken bij beheer van braakterreinen/ stadslandbouw. IBA- kandidaat project.

Maart 2015

38


LLTB jaarverslag 2015

Ledenbijeenkomsten 1. Op 10 maart over de aanpak van de muizenschade en een inleiding over de actualiteiten op het gebied van het nieuwe gemeenschappelijke landbouw beleid (GLB). 2. 6 juni een gezellige avond met barbecue op het bedrijf van de familie Kremer te Vaals. 3. 29 juni een bijeenkomst waar Marieke Hoste en Koert Verkerk, lobbyisten voor LTO Nederland een inkijk in hun dagelijks werk als lobbyist gaven. 4. 7 juli een informatiebijeenkomst over het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied voor de gemeente Simpelveld. Aansluitend ontvingen de leden schriftelijk de conceptreactie van de LLTB op dit voorontwerp, waarvan desgewenst onderdelen overgenomen konden worden voor de eigen conceptreactie. 5. 6 september de oogstdankviering voor alle LLTB leden in Zuid-Limburg op het akkerbouwbedrijf van Norbert Geron, Mechelen. 6. 10 november een gesprek plaats tussen Burgemeester Van Loo, wethouder Kersten en agrarische ondernemers uit de gemeente Vaals. 7. 14 december een bijeenkomst waarop de leden werden bijgepraat over fauna, wildschade en jacht. Voor deze bijeenkomst waren ook de Wildbeheerseenheden in Zuid-Limburg uitgenodigd. Extra inzet • • • • |•

Project Modern boeren met oude hoeves RMO regionaal mobiliteit overleg inzake Landbouwverkeer Bezwaar Natura 2000 wetgeving richting Brussel Bestuurlijk overleg RO en implementatie van het POL 2014 Eén keer/jaar/gemeente een klankbordgroep bijeenkomst

Aantal leden Op 31 december 2015 telde de afdeling 294 leden, waarvan 175 bedrijfsleden. (2014: 319 leden, waarvan 184 bedrijfsleden).

Maart 2015

39


LLTB jaarverslag 2015

3.9 Jaarverslag LLTB afdeling Mergelland 2015 Bestuurssamenstelling Het bestuur bestond op 31 december 2015 uit: Naam Ger Urlings Karin Dolmans-Eussen Marion Meels-Roebroek Thomas Broex Michel Huls RenĂŠ Kroonen Gaston Lemlijn Stefan Lemlijn Peter Roebroek Roger Schneiders Raoul Hamers

Woonplaats Ulestraten Hulsberg Nuth Gronsveld Maastricht Schin op Geul Mheer St. Geertruid Wijnandsrade Meerssen Eckelrade

Functie / Portefeuille / Afvaardigingen Voorzitter, Verenigingszaken Secretaris Penningmeester Onder-vz, Arbeid, K&I, Stichting Boerenbond Zuid Bestuurslid/Water Bestuurslid / Stichting Boerenbond Zuid Bestuurslid Bestuurslid / Duurzaamheid Bestuurslid, verbrede landbouw Bestuurslid, Ruimtelijke Ordening, milieu Adviserend lid namens LAJK

Harrie Deckers

Roermond

Ondersteuning vanuit LLTB

Tijdens de algemene vergadering was Karin Dolmans-Eussen volgens rooster aftredend en herkiesbaar. Zij werd door de leden bij acclamatie herkozen. Aan het eind van het verslagjaar nam Raoul Hamers het adviserend lidmaatschap namens het LAJK over van Bas Rompelberg uit Eijsden. Door de interne reorganisatie binnen de LLTB nam Harrie Deckers de taken over van Richard Smeets. Jaarvergadering De jaarvergadering van de afdeling vond plaats op 29 juni 2015 in de Geulhemermolen te Berg en Terblijt. Na de afhandeling van de huishoudelijke zaken maakten de aanwezigen kennis met de belangenbehartigers in Den Haag en Brussel, te weten Marieke Hoste lobbyiste voor LTO Nederland in Den Haag en Koert Verkerk, lobbyist voor LTO Nederland in Brussel. Zij gaven op deze avond een inkijk in hun dagelijks werk als lobbyist. Aangezien dit thema niet alleen van belang was voor de eigen leden, waren ook de bedrijfsleden van de afdelingen Heuvelland en Sittard e.o. uitgenodigd om dit onderdeel van de bijeenkomst bij te wonen. Aansluitend was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje. Belangenbehartiging Het afgelopen jaar werden zes bestuursvergaderingen gehouden. De vergadering van januari werd gecombineerd met een training voor de bestuursleden. Hiervoor was Hans Koehorst, LLTB manager aanwezig om met het bestuur van gedachten te wisselen over de belangenbehartiging van de LLTB en de rol, taken en verantwoordelijkheden van het afdelingsbestuur daarin. Punten die in bestuursvergaderingen o.m. aan de orde kwamen waren: agendapunten t.b.v. gemeente-overleggen, Eindrapport ElsloĂŤr en Bunderbos, project 'Modern boeren in oude hoeves', Project 'Slim bemesten', ledenwerving, Reorganisatie LLTB, Natuurrijk Limburg, verkavelen voor groei, landbouwverkeer, POL, Innovatieprijs gemeente Nuth, landgoederenzone, organisatie ledenbijeenkomsten/klankbordgroepen, verslag van en inbreng in de diverse portefeuilles, zoals RO, Arbeid, Water, Verbreding, Milieu, inbreng groencommissies/Technische commissies IKL/Gemeenten, Waterschapbeheerplan. Bestuursleden van de afdeling namen op 11 juni en 7 oktober deel aan het overleg van de Regio Zuid.

Maart 2015

40


LLTB jaarverslag 2015

Overleg gemeenten en externe contacten Op 29 januari vond overleg plaats tussen het afdelingsbestuur en het College van B&W van de gemeente Eijsden-Margraten. Daarbij kwamen o.m. aan de orde ontwikkelingen in het buitengebied, verkeersknelpunten en ontwikkelingen infrastructuur, groenstructuurplan en gemeentelijke rioolbelasting. Op 1 april volgde overleg met wethouder Custers en de ambtenaren Aarts, Beijers en Rutten. Tijdens dit overleg werd voornamelijk gesproken over de Landbouwconferentie, POL-uitwerking en Natura 2000. Op uitnodiging van de gemeente woonden bestuursleden op 8 december een informatieavond bij over het bermenbeleid van de gemeente Eijseden-Margraten. Op 29 mei hadden afgevaardigden van het bestuur overleg met Heijmans Wegen BV over het verbeteren van de verkeersveiligheid voormalige N593, Mergellandroute. Op 25 juni werd overleg gevoerd met de gemeente Valkenburg aan de Geul. Belangrijkste punten van bespreking waren beheer landschapselementen, POL-uitwerking, Natura 2000 en Landschapssnelwegen. Mede namens de afdeling Mergelland werd door de LLTB aan de provincie Limburg ondersteuning gevraagd voor het project Kavelruil Beek middels het beschikbaar stellen van gronden en financiĂŤle ondersteuning. Op 26 augustus was de afdeling betrokken bij het opstellen van de Strategische Visie van de gemeente Nuth. De afdeling Mergelland was, samen met een afvaardiging van Cumula, betrokken bij het RMO overleg (Regionaal Mobiliteits Overleg. Getrokken door provincie, met ondersteuning van bureau Royal Haskoning. Vanuit de 3 zuidelijke afdelingen had onze voorzitter zitting in de vertrouwenscommissie in de zoektocht naar een voorzitter Uitvoeringscollectief Zuid van Natuurrijk Limburg. De LLTB afdeling Mergelland heeft 2 leden voorgedragen zitting te nemen, namens LLTB, in het bestuur van de CAV Ulestraten. Op 5 november heeft er overleg plaatsgevonden met medewerkers van de provincie inzake de uitvoering en gevolgen van aanleg Randweg Parkstad. Ledenactiviteiten Op 18 januari vond voor de vierde maal de winterwandeling plaats. Ook dit jaar namen veel leden en hun gezinsleden deel aan deze wandeling welke in de omgeving van Houthem plaatsvond. De afdeling Heuvelland had op 3 maart haar jaarvergadering met als thema 'Wat doet Europa voor u als Euregionaal ondernemer in Nationaal Landschap Zuid-Limburg?' Aangezien het thema niet alleen van belang was voor de eigen leden, waren ook de bedrijfsleden van de afdelingen Mergelland en Sittard e.o. uitgenodigd om dit onderdeel van de bijeenkomst bij te wonen. De afdeling organiseerde samen met de afdelingen Mergelland en Sittard e.o. en Arvalis een informatiebijeenkomst op 10 maart. In het eerste deel van de avond lichtte LLTB bestuurslid Pieter van Melick de stand van zaken aangaande de aanpak van de muizenschade toe. In het tweede deel hield Gido Lemmens, bedrijfsadviseur Arvalis, een inleiding over de actualiteiten op het gebied van het nieuwe gemeenschappelijke landbouw beleid (GLB). Met de deelnemers aan het project 'Modern boeren op oude hoeves' werd voorafgaand aan de workshop op 11 maart overleg gepleegd. Op 6 september organiseerde de afdeling Heuvelland de oogstdankviering voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen Mergelland, Heuvelland en Sittard e.o.. Het thema van de viering, welke plaatsvond op het akkerbouwbedrijf van Norbert Geron, Mechelen, was 'Groeikracht in ons'. Na de viering kon iedereen, onder het genot van broodjes en vlaai, nog gezellig samenzijn.

Maart 2015

41


LLTB jaarverslag 2015

De drie Zuid-Limburgse afdelingen organiseerden, in samenwerking met de LLTB, op 14 december een bijeenkomst waarop de leden werden bijgepraat over fauna, wildschade en jacht. Voor deze bijeenkomst waren ook de Wildbeheerseenheden in Zuid-Limburg uitgenodigd. Leden ontvingen verder wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt voor het afdelingsnieuws. Aantal leden Op 31 december 2015 telde de afdeling 276 leden, waarvan 180 bedrijfsleden. (2014: 303 leden, waarvan 189 bedrijfsleden).

Maart 2015

42


LLTB jaarverslag 2015

3.10 Jaarverslag LLTB afdeling Sittard e.o. 2015 Bestuurssamenstelling Het bestuur bestond op 31 december 2015 uit: Naam Marie-José Penders Swentibold Leon Steinbusch Wil Janssen Jan Jessen Huub Beckers Jan Claessen Rob Eggen Swentibold Jos Janssen Carla Lemans-Linssen Huub Salden Swentibold Kelly Ubags Rob Diederen

Woonplaats Urmond

Functie / Portefeuille VZ/Ledenraad/Verenigingszaken/MFL/Boerenbond

Schinveld Spaubeek Einighausen Jabeek Beek Windraak

Secretaris Penningmeester / Stg. Boerenbond Swentibold Ondervoorzitter Bestuurslid Bestuurslid / Arbeid / Stg. Boerenbond Swentibold Bestuurslid / Duurzaamheid / Stg. Boerenbond

Sittard Urmond Guttecoven

Bestuurslid / Korenwolfcommissie / Natuurrijk Limburg Bestuurslid Bestuurslid/RO/Kennis & Innovatie/Boerenbond

Puth Doenrade

Bestuurslid / Water Adviserend lid namens AJK Sittard/Swentibold

Harrie Deckers

Roermond

Ondersteuning vanuit LLTB

Conform het rooster van aftreden waren de heren Jan Jessen en Jan Claessen aftredend en herkiesbaar. Beide heren werden op de algemene vergadering bij acclamatie herkozen. Door de interne reorganisatie binnen de LLTB nam Harrie Deckers de taken over van Richard Smeets. Jaarvergadering De jaarvergadering van de afdeling vond plaats op 20 maart 2015 in Merkelbeek. Na de afhandeling van de huishoudelijke punten gaf de heer W. Janssen, voorzitter Stichting Boerenbond Swentibold een korte toelichting op de actuele ontwikkelingen binnen deze stichting. Hierna kwam Frank Brinkhaus (bekend van “Boer Zoekt Vrouw”), een verhaal vertellen over hoe hij zijn droom in praktijk heeft gebracht. De jaarvergadering werd afgesloten met een warm buffet voor alle aanwezigen. Belangenbehartiging Het afgelopen jaar werden zes bestuursvergaderingen gehouden. Op 2 november was Léon Faassen, voorzitter LLTB aanwezig om uitleg te geven over het verloop van de reorganisatie binnen de LLTB. In diezelfde vergadering maakte het bestuur kennis met Thijs Rompelberg, nieuw bestuurslid LLTB. Punten die in de vergaderingen o.m. aan de orde kwamen zijn: project 'Modern boeren op oude hoeves', Project slim bemesten, Reorganisatie LLTB, Eindrapport Elsloër- en Bunderbos, VONSS gemeenten, Natuurrijk Limburg, Landbouwverkeer en provinciaal routenetwerk, Natura 2000 en PAS, Verkavelen voor groei Beek e.o., A2-verbreding, Conferentie Oogst van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, fauna, hondenlosloopgebieden, maaibeleid en groenonderhoud gemeente Sittard-Geleen, POL 2014, structuurvisie en inspraak bestemmingsplan gemeente Stein. Op 2 februari overlegde het bestuur met Hans Koehorst over een mogelijke training voor het bestuur. Overleg gemeenten en externe contacten

Maart 2015

43


LLTB jaarverslag 2015

Op 14 januari vond het reguliere overleg plaats met de gemeente Beek, waarbij onder meer gesproken werd over de situatie Hesselseweg, het nieuwe groenbeheer, geurverordening, huisvesting arbeidsmigranten en vrijkomende agrarische bebouwing. Tevens werd gesproken over de stand van zaken project Verkavelen voor groei en de dorpsvisie. Onder het motto 'Boeren houden van Zuid-Limburg' werd voor het College van B & W, de raads-, commissieleden en medewerkers van de gemeente Onderbanken een excursie georganiseerd. Daartoe werd op 20 juni een bezoek gebracht aan het landbouwbedrijf van de familie Hupperetz te Schinveld. Harrie Deckers, LLTB ging in op de trends en ontwikkelingen in de agrarische sector en Gerard Muskens, Alterra gaf een toelichting op het hamsterbeheer. Na een toelichting volgde een zeer interessante rondleiding over het landbouwbedrijf. Op 10 juni vond overleg plaats met de gemeente Stein. Daarbij kwam o.a. aan de orde: Natura 2000, afgesloten veldwegen, illegaal afval in het buitengebied en internet in het buitengebied. Met de gemeente Sittard-Geleen werd het overleg weer opgepakt. In het overleg op 29 juni werd onder meer gesproken over de ontwikkelingen in het buitengebied, verkeer, verbreding van de A2 en uitwerking van POL. Namens de afdeling werd door de LLTB een brief aan het College van B&W gemeente Beek gezonden met het verzoek een parkeerverbod op de Hesselseweg in te stellen. Wethouder Lebens van de gemeente Sittard-Geleen was samen met de ambtenaren die betrokken zijn bij agrarische zaken aanwezig bij een bezoek op 14 oktober aan het melkveebedrijf van de familie Kusters-Creemers te Guttecoven. Na een korte toelichting en rondleiding over het melkveebedrijf, ging Harrie Deckers, LLTB in op de trends en ontwikkelingen in de agrarische sector. Ook volgde een terugkoppeling van de door de afdeling gehouden inventarisatie van knelpunten landbouwverkeer en groenonderhoud. Ook de mogelijke verbreding van de A2 kwam weer aan de orde. Mede namens de afdeling Sittard e.o. werd door de LLTB van de provincie Limburg ondersteuning gevraagd voor het project Kavelruil Beek middels het beschikbaar stellen van gronden en financiĂŤle ondersteuning. Ledenactiviteiten Ook dit jaar organiseerde de afdeling een nieuwjaarswandeling en wel op zondag 11 januari in het Wildpark van Gangelt. Aansluitend konden de deelnemers genieten van een heerlijk diner. Ter voorbereiding van het overleg met de gemeente Sittard-Geleen werden de leden in deze gemeente uitgenodigd voor een klankbordbijeenkomst op 19 februari. De leden woonachtig in de gemeente Stein werden uitgenodigd voor een klankbordbijeenkomst op 25 februari. De afdeling Heuvelland had op 3 maart haar jaarvergadering met als thema 'Wat doet Europa voor u als Euregionaal ondernemer in Nationaal Landschap Zuid-Limburg?' Aangezien het thema niet alleen van belang was voor de eigen leden, waren ook de bedrijfsleden van de afdelingen Sittard e.o. en Mergelland en uitgenodigd om dit onderdeel van de bijeenkomst bij te wonen. De afdeling organiseerde samen met de afdelingen Heuvelland en Mergelland en Arvalis een informatiebijeenkomst op 10 maart. In het eerste deel van de avond lichtte LLTB bestuurslid Pieter van Melick de stand van zaken aangaande de aanpak van de muizenschade toe. In het tweede deel hield Gido Lemmens, bedrijfsadviseur Arvalis, een inleiding over de actualiteiten op het gebied van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Met de deelnemers aan het project 'Modern boeren op oude hoeves' werd voorafgaand aan de workshop op 11 maart overleg gepleegd. Per email ontvingen betrokkenen een uitnodiging voor een overleg over het Bestemmingsplan Louisegroeveweg, dat plaatsvond op 21 mei.

Maart 2015

44


LLTB jaarverslag 2015

Op 29 juni organiseerde de afdeling Mergelland een bijeenkomst waarvoor alle leden in ZuidLimburg waren uitgenodigd. Op deze avond gaven Marieke Hoste en Koert Verkerk, lobbyisten voor LTO Nederland een inkijk in hun dagelijks werk als lobbyist. Naar aanleiding van het gesprek met wethouder Lebens van de gemeente Sittard-Geleen werden de bedrijfsleden uit die gemeente in augustus per brief opgeroepen hun medewerking te verlenen aan de inventarisatie naar knelpunten landbouwverkeer en over het groenonderhoud van de gemeente. De door het bestuur samengestelde lijst met aandachtspunten voor groenbeheer en verkeersonveilige situaties werd aan de gemeente overhandigd. Op 6 september organiseerde de afdeling Heuvelland de oogstdankviering voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen Sittard e.o. Heuvelland en Mergelland. Het thema van de viering, welke plaatsvond op het akkerbouwbedrijf van Norbert Geron, Mechelen, was 'Groeikracht in ons'. De opbrengst van de collecte werd geheel besteed aan de Stichting Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka. Na de viering kon iedereen, onder het genot van broodjes en vlaai, nog gezellig samenzijn. Ook voor de leden in de gemeente Schinnen werd een klankbordbijeenkomst, ter voorbereiding op het gemeenteoverleg, georganiseerd. Dit vond plaats op 27 augustus. De drie Zuid-Limburgse afdelingen organiseerden, in samenwerking met de LLTB, op 14 december een bijeenkomst waarop de leden werden bijgepraat over fauna, wildschade en jacht. Voor deze bijeenkomst waren ook de Wildbeheerseenheden in Zuid-Limburg uitgenodigd. Leden ontvingen verder wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt voor het afdelingsnieuws. Aantal leden Op 31 december 2015 telde de afdeling 185 leden, waarvan 116 bedrijfsleden. (2014 197 leden, waarvan 123 bedrijfsleden).

Maart 2015

45


LLTB jaarverslag 2015

4. Vakgroepen

Maart 2015

46


LLTB jaarverslag 2015

4.1 Vakgroep Akkerbouw Bestuurssamenstelling De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2015 als volgt: R. van Vin T. Derikx C. Breukers N. Huveneers R. Meuwissen W. Pennings H. Roebroek S. Wimmers J. Crijns G. Meuffels

Heel Veulen Ell Brunssum Baexem Kessel Beek Wijnandsrade Voerendaal Vredepeel

voorzitter ondervoorzitter lid lid lid lid lid lid adviserend lid adviserend lid

U. Elskamp

Roermond

secretaris

Tijdens de algemene vergadering trad de heer C. Wolfhagen, Herkenbosch tussentijds af als voorzitter. Na zijn herverkiezing tot wethouder bleek het voorzitterschap van de Vakgroep Akkerbouw hiermee niet meer te verenigen volgens de integriteitscommissie van zijn gemeente. René van de Vin, Heel, voorgedragen door de vertrouwenscommissie, werd door de ledenvergadering bij acclamatie gekozen tot voorzitter van de vakgroep. Rogé Meuwissen was volgens het rooster aftredend en herkiesbaar en werd bij acclamatie herkozen als bestuurder. Algemene vergadering De algemene vergadering werd gehouden op 15 januari te Baexem waar ca. 60 leden en genodigden aanwezig waren. In het huishoudelijke gedeelte werden de notulen en het jaarverslag zonder op- of aanmerkingen afgehandeld. Na de rondvraag hield Matthé Elema, directeur BO akkerbouw een inleiding. De heer Wolfhagen kreeg uit handen van mevrouw Roebroek, bestuurslid LLTB de zilveren draagspeld van de LLTB als blijk van waardering voor zijn jarenlange bestuurlijke inzet voor de akkerbouwsector. Bestuur en organisatie Het bestuur kwam in 2015 zesmaal bijeen. De heer J. Peerboom, WPM was op de vergadering van 22 juni aanwezig om, aan de hand van een presentatie, een toelichting te geven op het onderzoek naar de wateroverlast zomer 2014. Op 31 augustus waren de heren L. Faassen en K. van Mierlo, resp. voorzitter en directeur LLTB te gast om nader kennis te maken met het bestuur, evenals mevrouw M. Theunissen, nieuwe projectleider LLTB. De heer B. Vergoossen, LLTB was op 9 november aanwezig om een toelichting te geven op de bereikbaarheid van percelen en de handhaving en controle erosieverordening. In diezelfde vergadering lichtte de heer H Deckers, LLTB de bestuurlijke vernieuwing binnen de LLTB toe. Naast de voorbespreking van de agenda van de vergadering van de LTO Vakgroep Akkerbouw kwamen ook nog de volgende onderwerpen in het bestuur aan de orde: Knelpunten als gevolg van 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en Project Slim Bemesten; Kwaliteit pootgoed; Knolcyperus en versnelling onderzoek voor bestrijding hiervan; Chitwoodibestrijding; GLB: aandragen vergroeningsmaatregelen en vanggewassen voor vergroening; Samenwerking plantaardige vakgroepen; Water(overlast) en de werkwijze waterschappen; Faunazaken en wildschade; Gewasbescherming en nieuwe etiketten; Nieuw pachtstelsel; Herziening belastingstelsel; Kennisnetwerken; Distelverordening; BO Akkerbouw: Verbindend Verklaring en aandragen LLTBleden vakgroep voor digitale beoordeling voorstellen voor onderzoek en innovatie; Gecombineerde Maart 2015

47


LLTB jaarverslag 2015

opgave en gewascodelijst diversificatie; Emissie en spoelplaatsen; Beperking emissie in ruggenteelten door aanleg drempels; Global-Gap en uitrijden van onbewerkte mest; Beleid overheden m.b.t. bomenaanplant i.r.t. bereikbaarheid akkerbouwpercelen. Op 7 september werd de jaarlijkse bijeenkomst gehouden met de besturen van de akkerbouwstudieclubs waarop de studieclubs hun ervaringen van het afgelopen seizoen konden uitwisselen en ideeën opdoen voor het nieuwe seizoen. Op deze avond ging de voorzitter in op de actualiteiten in de sector en werden ideeën voor themabijeenkomsten voor het seizoen 2015/2016 besproken. Activiteiten Alle leden waren uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst welke in samenwerking met DLV Plant en het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving op 6 januai in Klimmen werd georganiseerd. Op deze middag gaf Brigitte Kroonen-Backbier, PPO een toelichting op de app ter ondersteuning bij-bemesting in aardappelen, Sjef Crijns van DLV Plant lichtte het project 'Slimmer bemesten' toe en Chrit Wolfhagen, toen nog vakgroepvoorzitter ging in op de actualiteiten. Begin april ontvingen alle bedrijfsleden informatie over de Cao Open Teelten en tevens een exemplaar van het nieuwe boekje. Enkele leden namen deel aan de door de LLTB vakgroepen open teelten georganiseerde excursie op 22 september naar Bejo Zaden in Warmenhuizen. Leden van de vakgroep ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB waarin het vakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Los daarvan werden leden in attentiemailings over diverse activiteiten en bijeenkomsten geïnformeerd. Vertegenwoordigingen De voorzitter, René van de Vin, volgde in het verslagjaar de heer Wolfhagen op als lid van de LTO Vakgroep Akkerbouw, als voorzitter van de LTO commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenten, als lid van de LTO Werkgroep Consumptieaardappelen en Uien en tevens nam hij de afvaardiging als LTO-bestuurder in de nieuw opgerichte Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) op zich. Voorts had hij zitting in de sectie Teelt van BO Akkerbouw. In het verslagjaar nam hij ook het lidmaatschap van de LTO Werkgroep Vaktechniek Akkerbouw over van de heer H. Roebroek. Verder was hij de contactpersoon voor de Portefeuille Sociaal Economisch Beleid. De heer T. Derikx werd in het verslagjaar aangewezen in de LLTB ledenraad, als opvolger van de heer C. Wolfhagen. Hij was Portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening. Verder had hij zitting in de Locatiecommissie PPO Vredepeel. In landelijk verband was hij lid van de evaluatie Knolcyperus Nederland. Hij was tevens plaatsvervangend lid van de LTO Vakgroep Akkerbouw en de LTO Werkgroep Consumptieaardappelen en Uien. Ook was de heer Derikx plaatsvervangend lid van het bestuur en de sectie Teelt van BO Akkerbouw. De heer N. Huveneers was namens de Vakgroep LLTB Portefeuillehouder Duurzaamheid. De heer R. Meuwissen was lid van de LTO Werkgroep Industriegroenten. De heer W. Pennings was plaatsvervangend lid in de LTO commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenten. De heer H. Roebroek was bestuurslid van de Stichting Proefboerderij Wijnandsrade. Hij werd in het verslagjaar afgevaardigd naar de Klankbordgroep Erosie Zuid-Limburg. Over de LLTB Portefeuille water werd in het verslagjaar besloten dat bestuurders deze invullen door in hun regio over de actuele situatie contact te onderhouden met de LLTB-bestuurders in de waterschappen. Voor de overige LLTB Portefeuilles werden bestuursleden ad hoc benaderd als daartoe aanleiding was.

Maart 2015

48


LLTB jaarverslag 2015

Mevrouw U. Elskamp was secretaris van de Stichting Proefboerderij Wijnandsrade en de LTO Werkgroep Industriegroenten. Daarnaast was zij afgevaardigd in de Locatiecommissie PPO Vredepeel.

Maart 2015

49


LLTB jaarverslag 2015

4.2 Vakgroep Boom- en Vaste Plantenteelt Bestuurssamenstelling Aan het eind van 2015 was het bestuur als volgt samengesteld: J. Veltmans H. Fleuren H. de Swart P. Wijnhoven C. Michels

Meijel Baarlo Swolgen Wanssum Heide

Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Kandidaatbestuurslid

U. Elskamp

Roermond

Secretaris

Conform het rooster van aftreden was voorzitter Jan Veltmans aftredend en herkiesbaar in 2014. Omdat in 2014 geen algemene vergadering had plaatsgevonden kwam deze herverkiezing in 2015 aan de orde. De heer Veltmans werd bij acclamatie herkozen tot voorzitter. Ter invulling van de twee bestuursvacatures werden Hans de Swart en Patrick Wijnhoven voorgedragen als bestuurslid. Beide heren werden bij acclamatie gekozen tot bestuurslid. Pieter Heynen, Helden trad tussentijds af als bestuurslid, waarmee aan het einde van het verslagjaar nog 1 bestuurszetel vacant is. Caroline Janssen-Michels, Heide woonde in december de bestuursvergadering bij als kandidaatbestuurslid. Algemene vergadering De algemene vergadering vond plaats op vrijdag 13 maart 2015 bij Indoorkarting te Swalmen. Na het formele vergadergedeelte besteedde Jan Veltmans vanuit LTO BVP aandacht aan gewasbescherming en plantgezondheid. Erik van de Vin van Fidus Advies ging in op financieringsvraagstukken en Leo Peters van Arvalis praatte de aanwezigen bij over het ruilen en huren van grond voor boomkwekerijgewassen in het nieuwe GLB. Bestuur Het bestuur kwam in het verslagjaar vijfmaal voor vergaderingen bijeen. Op 26 mei was Ron Janssen, MCPM te gast om met het bestuur van gedachten te wisselen over de professionele invulling BOM+ en kansen voor vergroening. In de vergadering van 20 oktober gaf LĂŠon Faassen, voorzitter LLTB een toelichting op de toekomst van de LLTB. Op 2 september vergaderden de besturen van de LLTB en LTO Vakgroep met het bestuur van het Verband Rheinischer Baumschulen (VRB) in Schloss Dyck te JĂźchen over grensoverschrijdende boomkwekerij-aangelegenheden. Er vonden in het kader van grensoverschrijdende samenwerking meerdere ontmoetingen plaats. Zo vaardigde het LLTB bestuur enkele bestuurders af naar de jaarlijkse Wintertagung (ALV) van het VRB in januari en ontmoetten LLTB en LTO bestuurders elkaar in dezelfde maand op de IPM in Essen in het kader van plantgezondheid en gewasbescherming.

Maart 2015

50


LLTB jaarverslag 2015

Naast de bespreking van de doorlopende afspraken en besluitenlijst van de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten kwamen nog de volgende onderwerpen in het bestuur aan de orde: The Green Connection, Teeltstudiegroep Rozen ZLTO, Tuinbouwversnellingsagenda, Werkgroep Bodemmoeheid herinplant fruit- en vruchtbomenteelt, Reorganisatie LLTB, herziening belastingstelsel, BOM+ en handhaving, beperking middelenpakket boomkwekerij, vergroening tuinbranche/boomkwekerij, werkgeverschap, omgevingsbeleid/ ruimtelijke ordening; markt en afzet, Xylella, T-rijbewijs, Ledenwerving, Website LTO BVP, Marktsituatie, Geestelijk welzijn agrarische ondernemers in moeilijke tijden, Zuiveringsplicht open teelten met ondersteunend glas en TOV, Fytosanitaire zaken, CAO en arbeidsaangelegenheden, Etalage van boomteeltproducten uit de regio langs A73; Bacterievuur en bufferzones in Limburg. Het secretariaat Voor de diverse Cultuurgroepen van de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten verzorgde het secretariaat de digitale uitnodigingen en mailings voor LLTB-leden. Overzicht resultaten van de vakgroep Koepelproject plantgezondheid In 2015 gingen advies-, voorlichtings- en onderzoekspartijen gezamenlijk aan de slag met de uitvoering van de diverse deelprojecten in de verschillende cultuurgroepen onder dit koepelproject met de volgende noemers: 1. 2. 3. 4.

Preventie & weerbaarheid: bodem, bodemleven, plantversterkers en supplementen; Biodiversiteit: uitvoering, demonstratie en communicatie; Nieuwe technieken: precisieboomteelt en behandelmethoden / preventie; Emissiebeperking gewasbeschermingsmiddelen: voorlichtings- en demonstratietraject t.b.v. bewust-wording noodzaak emissiebeperking en kennisontsluiting van technieken en maatregelen om daar invulling aan te geven.

Financiering van deze projecten kwam voort uit de nog te besteden restgelden van het Productschap Tuinbouw na opheffing per 1-1-2015. Project Werkgroep bodemmoeheid Het projectvoorstel Werkgroep bodemmoeheid was een initiatief uit 2014 van LLTB-leden met hardfruit en vruchtboomopkweek. Aanleiding: het wegvallen van natte grondontsmetting met metam-natrium omdat het m.i.v. augustus 2014 alleen nog onder zeer beperkende voorwaarden toegepast mocht worden. Fruittelers en vruchtboomkwekers die op zandpercelen appels en peren willen herinplanten, hebben te maken met zeer specifieke bodemmoeheid waardoor een nieuwe aanplant van dezelfde soort niet goed weggroeit en onvoldoende tot productie komt. Veel telers hebben geen andere grond voor nieuwe aanplant tot hun beschikking. Onder deskundige begeleiding zoeken individuele ondernemers in praktijktesten in 2015 op hun eigen bedrijf naar betrouwbare alternatieven voor natte grondontsmetting. In 2015 bleek het niet mogelijk voor deelnemers om naast de bijdrage uit het LLTB projectbudget fruitteelt in 2014 en 2015 bij partijen als bijv. Provincie Limburg externe financiering te realiseren.

Maart 2015

51


LLTB jaarverslag 2015

Activiteiten Begin april ontvingen alle bedrijfsleden informatie over de Cao Open Teelten en tevens een exemplaar van het nieuwe boekje. Leden van de vakgroep ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB waarin het vakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Los daarvan werden leden in attentiemailings geïnformeerd over: -

Aangifte afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Huren en pachten van grond als boomkweker onder het nieuwe GLB Wet Werk en Zekerheid Nieuw beleid grondwateronttrekkingen Uitnodiging Opendeurdagen The Green Connection van 24 t/m 28 augustus Melden en bestrijden besmettingen knolcyperus Uitnodiging deelname TreeVention op 24 en 25 januari 2016 Oproep om medewerking aan de enquête MVO-leerwerktraject boomkwekerij Noord-Limburg

Verder ontvingen de leden per email de volgende informatie namens de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten: -

Uitnodiging Boomkwekersdag 2015 en afscheid Peter Bontekoe Uitnodiging jaarlijkse vase plantenmiddag op 5 februari Landelijke werkgeversbijeenkomst op 24 februari Uitnodiging Algemene ledenvergadering Cultuurgroep Fruitgewassen op 26 februari Oprichting landelijke website boomkwekerij Uitnodiging vak-avond voor vaste plantenkwekers op 7 mei Informatie over de wetswijziging inzake bacterievuur bufferzones Uitnodiging informatiebijeenkomst EU-maatregelen betreffende Xylella fastidiosa op 22 mei Uitnodiging excursie Vaste Plantenkwekers op 27 mei Uitnodiging spuitlicentiebijeenkomst Vaste Plantenkwekers op 24 juni Uitnodiging aftrapbijeenkomst Koepelproject Bodemgezondheid op 6 en 8 juli Uitnodiging excursie Vaste Plantenkwekers op 29 juli Uitnodiging informatiebijeenkomsten betreffende Xylella fastidiosa op 22 en 23 juli Uitnodiging workshops 'Beheers Xylella met bedrijfshygiëne op 1 en 10 september Uitnodiging deelname stand Beheerdersdag Bos, Natuur & Landschap op 25 september Informatie Vaste Planyenshow Keukenhof Uitnodiging Rozenkwekers voor de Rozen-conventie in mei 2016 in Beijing

Vertegenwoordigingen De heer J. Veltmans was portefeuillehouder Duurzaamheid, Water en Internationaal. Tevens vertegenwoordigde hij de vakgroep in de Tuinbouw Business Club ZON. Verder vertegenwoordigde de heer Veltmans de vakgroep in het bestuur van de LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten (LTO BVP). Vanuit LTO BVP was hij voorts betrokken bij diverse werkgroepen (Toelatingen, Fytosanitaire zaken), commissies en klankbordgroepen (Mineralen en gewasbescherming).

De heer H. Fleuren werd in het verslagjaar afgevaardigd naar de LLTB ledenraad; was portefeuillehouder Werkgeverschap en was tevens afgevaardigd naar de LTO Maart 2015

52


LLTB jaarverslag 2015

Werkgeverscommissie. Hij was als bestuurder verbonden aan de Cultuurgroep voor Fruitgewassen (LTO BVP). Vanuit LTO BVP was de heer Fleuren voorts betrokken bij diverse werkgroepen (Raad voor de Boomkwekerij, Bacterievuur), commissies en klankbordgroepen. De heer H. de Swart was afgevaardigd naar The Green Connection. De heer P. Wijnhoven was namens de vakgroep portefeuillehouder Ruimtelijke ordening.

Maart 2015

53


LLTB jaarverslag 2015

4.3 Vakgroep Fruitteelt / NFO Kring Limburg Bestuurssamenstelling Aan het eind van 2015 was het bestuur van de LLTB Vakgroep Fruitteelt / NFO Kring Limburg als volgt samengesteld: S. Walraven F. Hoeymakers M. Bouwens T. Broex J. van Enckevort H. Valckx

Baarlo Sevenum Beek Gronsveld Sevenum Well

voorzitter ondervoorzitter lid lid lid lid

U. Elskamp

Roermond

secretaris

Guido Jeukens, Meerssen stelde tussentijds zijn bestuurszetel beschikbaar. Op de algemene vergadering werd Thomas Broex bij acclamatie gekozen tot bestuurslid als vertegenwoordiger uit Zuid-Limburg. Algemene vergadering De algemene vergadering werd gehouden op 4 maart 2015 te Baexem. In het huishoudelijke gedeelte werd het jaarverslag 2014 besproken en werd een aantal besluiten genomen voor de landelijke NFO-vergadering inzake contributiestelsel. Na het formele vergadergedeelte lichtte Jan Veltmans namens het LLTB bestuur kort de toekomstvisie van de LLTB en de reorganisatie toe. Daarna legde Erik van de Vin, Fidus Advies de aanwezigen een aantal financieringsvraagstukken voor. Bestuur Het bestuur kwam in 2015 zesmaal bijeen. Op 27 april werd een extra bestuursvergadering gehouden welke geheel gewijd was aan de bespreking van de herstructurering van de vakgroepen van de LLTB. Siep Koning woonde , als directeur NFO, meerdere bestuursvergaderingen bij. Op 22 juni waren LĂŠon Faassen en Klaas van Mierlo, voorzitter en directeur LLTB te gast om met het bestuur van gedachten te wisselen over de reorganisatie van de LLTB. Jaco van Bruchem praatte de bestuursleden op deze vergadering bij over actuele NFOaangelegenheden. Voor de vergadering van augustus waren de afdelingsbestuursleden ook uitgenodigd. Deze bestuursvergadering werd gecombineerd met een bezoek aan de Alfa Bierbrouwerij in Schinnen. Op deze vergadering konden de aanwezigen kennis maken met Patricia Hoogervorst, NFO Innovatiemakelaar en Mieke Theunissen, nieuwe projectleider LLTB. Siep Koning, directeur NFO lichtte de nieuwe verenigingsstructuur NFO voor afdelingen en kringen toe. De vergadering van 26 oktober werd bijgewoond door Michiel Gerritsen van de NFO. Naast de voorbespreking van de agenda van de vergadering van de NFO kwamen nog de volgende onderwerpen in het bestuur aan de orde: Tuinbouwversnellinsgagenda, Project Bodemmoeheid/herinplant, Ledenwerving, Nieuw beleid grondwateronttrekkingen, Arbeid, Gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt, Reorganisatie LLTB, Bacterievuur en bufferzones, Faunazaken o.a. muizenschade en wilde zwijnen, Markt en kwaliteit, Plukdagen, Global Grasp en Spuitkeuringen.

Maart 2015

54


LLTB jaarverslag 2015

Contributiekoppeling, toeslagen en korting dubbelleden De LLTB heeft in 2015 bij 11 enkelvoudige leden met 25 NGE of meer aan fruitteeltgewassen een toeslag van € 245,- in rekening gebracht. NFO heeft aan 31 enkelvoudige leden een toeslag doorgerekend. Op basis van verrekening van deze toeslagen heeft de LLTB aan 57 dubbelleden met 25 NGE of meer aan fruitteeltgewassen een korting uitgekeerd naar rato van deze NGE’s. De LLTB Vakgroep Fruitteelt heeft in totaal 127 leden, NFO 123. Het totaal aantal dubbelleden is 73. Activiteiten De afdelingen in Limburg hebben weer een aantal bijeenkomsten en excursies voor de leden gehouden in 2015. Hun activiteiten vormen voor een belangrijk deel de basis van de LLTB Vakgroep Fruitteelt / NFO-organisatie in Limburg. Begin april werden de leden per email geïnformeerd over het Nieuwe beleid met betrekking tot de grondwateronttrekkingen. Verder ontvingen alle bedrijfsleden in april informatie over de Cao Open Teelten en tevens een exemplaar van het nieuwe boekje. Leden waren uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 22 april met als thema 'De arbeidsmarkt op zijn kop'. Op deze in samenwerking met de NFO en de Werkgeverslijn georganiseerde bijeenkomst werden de leden bijgepraat over de actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeid en werkgeverschap. Helaas vond de voor 15 juli geplande excursie met als thema 'Zomer in Zeeland' geen doorgang vanwege te geringe deelname. Leden van de vakgroep ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB waarin het vakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Overzicht resultaten van de vakgroep/kring Het projectvoorstel bodemmoeheid is een initiatief van LLTB-leden met hardfruit en vruchtboomopkweek. Aanleiding: het wegvallen van natte grondontsmetting met metam-natrium omdat het m.i.v. augustus 2014 alleen nog onder zeer beperkende voorwaarden toegepast mag worden. Fruittelers en vruchtboomkwekers die op zandpercelen appels en peren willen herinplanten, hebben te maken met zeer specifieke bodemmoeheid waardoor een nieuwe aanplant van dezelfde soort niet goed weggroeit en onvoldoende tot productie komt. Veel telers hebben geen andere grond voor nieuwe aanplant tot hun beschikking. Onder deskundige begeleiding hebben individuele ondernemers in praktijktesten op hun eigen bedrijf naar betrouwbare alternatieven voor natte grondontsmetting uitgevoerd. De proefresultaten worden begin 2016 met de deelnemers geëvalueerd. In 2015 is het niet gelukt om naast de bijdrage van het volledige projectbudget LLTB fruitteeltexterne financiering los te krijgen voor tegemoetkoming in kosten die betrokken en deelnemers gemaakt hebben. Vervolg van het project in 2016 zal mede afhangen van financiering. Overige resultaten van de vakgroep/kring staan in het resultatenoverzicht bij de contributienota van LLTB. Vertegenwoordigingen De heer S. Walraven was afgevaardigd naar de LLTB ledenraad. Hij had zitting in het Hoofdbestuur NFO. De heer Th. Broex, Gronsveld was portefeuillehouder LLTB Arbeid. Verder nam hij in het verslagjaar namens de LLTB zitting in het algemeen bestuur van de FBE. De heer J. van Enckevort was portefeuillehouder LLTB Water. De heer F. Hoeymakers was portefeuillehouder LLTB Duurzaamheid en namens de kring contactpersoon communicatie over middelen vanuit NFO. Hij was plaatsvervangend lid van het hoofdbestuur van de NFO.

Maart 2015

55


LLTB jaarverslag 2015

De heer M. Bouwens nam de portefeuille LLTB Ruimtelijke Ordening waar. De heer H. Valckx LLTB was portefeuille Multifunctionele Landbouw.

Maart 2015

56


LLTB jaarverslag 2015

4.4 Vakgroep Paardenhouderij Bestuurssamenstelling De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2015 als volgt: Naam M.J.H. Vestjens J.M.E.J. Bemelmans H.J.C. Ebbers P.G.H. van de Pas S. Welschen G. Stibbe

Plaats Venlo Hulsberg Ottersum Kessel Venlo Weert

Functie Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Adviserend lid Juridische aangelegenheden

M. Theunissen

Roermond

Secretaris

Volgens het rooster van aftreden waren M. Vestjens en S. Welschen aftredend en herkiesbaar tijdens de algemene vergadering. De heer Vestjens en mevrouw Welschen werden bij acclamatie herkozen. Door de interne reorganisatie binnen de LLTB nam eerst Hans Koehorst en daarna Mieke Theunissen de taken over van Ruud Pruijsten-Timmermans. Algemene vergadering De jaarvergadering werd gehouden op 23 februari 2015 bij Ruitersportcentrum Seurenheide, Well. Paul Janssen en Sanne van de Mullekom, de ondernemers van het Ruitersportcentrum, gaven een rondleiding over het bedrijf. Ook vertelden zij hoe zij de verschillende bedrijfsdoelen met elkaar combineren. Peter Scheer, HAS Kennistransfer, nam de aanwezigen mee in zijn verhaal over zijn ervaringen en zijn visie op de Masterclass, welke mogelijk gemaakt werd door de unieke samenwerking van LLTB, Stichting Limburg Paardensport en HAS Den Bosch. Voorzitter Mat Vestjens gaf een toelichting op de ontwikkelingen binnen de LLTB. Ruud Pruijsten, secretaris ging vervolgens in op de resultaten van de vakgroep in LTO-verband en binnen Europa. Hierna volgde nog een zeer geanimeerde discussie. Bestuur en organisatie Het bestuur vergaderde in het verslagjaar viermaal. Afgevaardigden van het bestuur waren op uitnodiging van de gemeente Nuth op 2e Pinksterdag aanwezig bij de feestelijke opening van twee nieuwe rijaccommodaties, te weten stal Bemelmans uit Hulsberg en Hagenbeck Stables uit Wijnandsrade. Verder hebben afgevaardigden van het bestuur een kennismakingsgesprek gevoerd met Marleen Ras (KNHS). Naast de bespreking van bovenstaande punten en de LTO en SRP-agenda kwamen in het bestuur o.a. aan de orde: -

Mestwetgeving en toeslagrechten Limburgs Paardensportplan Masterclass hippische ondernemer Reorganisatie LLTB Ledenbinding en ledenwerving Studiegroep Professionele Paardenhouderij Zuid-Limburg Equine Fertility Centre Dierenwelzijn Arbeid I & R-systeem Fokkerijverordening Btw

Maart 2015

57


LLTB jaarverslag 2015

In de vergadering van 26 januari besprak de LLTB de aangekondigde reorganisatie van de werkorganisatie van de LLTB. Verder werd uitvoerig gesproken over de Masterclass hippische ondernemer dat onder de vlag van Limburg Paardensport uitgevoerd worden. Ook het programma van 2015 kwam in deze vergadering aan de orde. Diverse bijeenkomsten stonden op de planning om al dan niet met andere partijen samen georganiseerd te worden. In de vergadering van 9 juni sloot Hans Koehorst aan vanuit de LLTB werkorganisatie. Over de toekomstige invulling van de ondersteuning van de vakgroep werd op 28 mei een overleg gevoerd met de LLTB directie. Daarop heeft de voorzitter een mail verstuurd met daarin verwoord de gewenste competenties voor de vakgroepondersteuning. Een nieuwe ronde Masterclass gaat van start. Tevens gaat de eerste groep een vervolgtraject volgen. De LLTB heeft een bijdrage van € 5.000,- geleverd. In de vakgroepvergadering van 29 september werd Mieke Theunissen welkom geheten als nieuwe vakgroepondersteuner. Zij heeft een achtergrond in de paardensector, van opleiding tot voormalige werkgever Helicon NHB Deurne. In de vergadering werd gesproken over de uitdagingen waar de vakgroep voor staat: ledenwerving en ledenbinding, het contributiesysteem, media aandacht en ledenprogramma. In de vergadering van 9 november werd een verzoek om cofinanciering van een pilot project voor een kwaliteitslabel “Paarden Welkom” van de VVV Midden-Limburg afgewezen. Een goedkeuring werd ontvangen van het LLTB hoofdbestuur voor een bijdrage van € 5.000,- aan Limburg Paardensport. De insteek is dat deze bijdrage de nieuwe ronde van de Masterclass mogelijk maakt. Echter is gebleken dat het aantal deelnemers is blijven steken op zes. Er werd besloten extra inzet te plegen om deze groep te vergroten. Tevens werd aangegeven dat men de verbinding met Limburg Paardensport wil versterken. Voorgesteld werd om een uitwisselingsprogramma op te gaan stellen met de Rijpaardenfokvereniging om de excursielijst te vullen. Vanuit het hoofdbestuur was een aanleiding gekomen om als vakgroep een verkenning te maken omtrent een nieuw contributiesysteem voor paardenhouderijleden De heer Bemelmans gaf aan zijn bestuursfunctie neer te willen leggen wegens persoonlijke overwegingen. Resultaten 2015 •

Continuering van het succesvolle Masterclass Hippische ondernemer-programma

Een digitale mestberekening voor paardenbedrijven werd opgeleverd als eenvoudige handleiding voor de mestboekhouding

De LLTB/LTO heeft via de COPA de BTW-discussie, voor het verkrijgen van een gelijk speelveld onder een ieder die zich op welke wijze dan ook met paarden bezig houdt, op de agenda van de EU gezet.

Onderstaand worden de belangrijkste aandachtspunten en resultaten kort weergegeven. LTO – COPA-COGECA Working party on Horses In april 2015 eindigde het vicevoorzitterschap van de COPA-COGECA Working party on Horses van R. Pruijsten. Haar functie is overgenomen door James Murphy van de Irish Farm Association. Prioriteiten voor de komende 2 jaar liggen op aandacht voor de BTW problematiek, de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie voor dierenwelzijn en het uitwisselen van best practices op onderzoek en innovatie in de sector om een levensvatbare sector te garanderen. LTO in SRP De SRP is het platform van de georganiseerde paardenhouderij naar de landelijke overheid. De koepel Fokkerij/KWPN, de KNHS, FNHO en LTO zijn aangesloten partijen. De ondernemers, fokkers en vertegenwoordigers van de sport werken samen in verschillende werkgroepen. LTO Maart 2015

58


LLTB jaarverslag 2015

heeft een vertegenwoordiging in alle werkgroepen van de SRP, te weten Dierwelzijn, Ruimtelijke Ordening, Identificatie & Registratie, Fiscaal sociaal economisch beleid, Diergezondheid en Onderwijs. De portefeuilles en Limburg Ruimtelijke Ordening: In principe zijn er weinig beperkingen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de professionele paardenhouderij. Problemen worden voornamelijk gemeld uit de hoek van de hobbymatige paardenhouderij en de doorontwikkeling naar (semi-)professionele paardenhouderij. Het betreft voornamelijke de bouw van (schuil-)stallen en de inrichtingen voor training van paarden. Mest, Milieu en Mineralen: De nieuwe Mestwetgeving leidt tot weinig/geen beperkingen voor het aanwenden van mest en/of de afzet van stromest. Een handreiking in mestbereking voor paardenhouders is beschikbaar voor LLTB leden. Sociaal Economische Zaken en Arbeid: LLTB/LTO blijft zich inzetten voor goed werkgeverschap, voor goed en verantwoord omgaan met het personeel, zodat ook personeel de mogelijkheden heeft om zich in deze bedrijfstak te ontwikkelen. Daarbij is de insteek om niet aan te sluiten bij de nieuwe cao dierhouderij ontwikkelingen, maar richtlijnen te adviseren in een arbeidsvoorwaardenregelement. Activiteiten en projecten In samenwerking met Limburg Paardensport en de Brandweer werden bijeenkomsten over brandveiligheid en de risico's van stalbranden gepland. Helaas werden deze, bij gebrek aan voldoende deelnemers, geannuleerd. Op 21 maart werd het samenwerkingsconvenant Limburg Paardensport ondertekend door de LLTB vakgroepvoorzitter paardenhouderij. Leden van de Vakgroep konden deelnemen aan de ZLTO Ondernemersdag Paardenhouderij op 22 mei. Verder konden de leden de Menclinic van Boyd Exell, georganiseerd door de Menvereniging Mergelland, op 1 juni gratis bijwonen. Op 7 september werd een excursie georganiseerd naar Equistrian Centre de Peelbergen.LLTB leden waren de eerste ondernemers die het centrum bezochten. Leden van de vakgroep ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB waarin het vakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Los daarvan werden leden in attentiemailings over diverse activiteiten en ledenbijeenkomsten geĂŻnformeerd. Aantal leden LLTB-leden worden automatisch ingedeeld in de betreffende vakgroep. Het aantal bedrijfsleden bedroeg aan het einde van het verslagjaar 98. Vertegenwoordigingen De voorzitter was lid van de LLTB ledenraad en was LLTB Portefeuillehouder Kennis en Innovatie. De heer H. Ebbers was LLTB Portefeuillehouder Milieu. De heer P. v.d. Pas was LLTB portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening. Mevrouw Welschen had als aandachtsgebied Diergezondheid en Welzijn. De heer Bemelmans had zitting in de Stichting Limburgs Paardensportplan. Besluit Aan het einde van dit verslag willen wij het bestuur van de LLTB dankzeggen voor de ondervonden financiĂŤle en andere steun. Wij danken Provincie Limburg en verder alle instanties op het gebied van de paardenhouderij voor hun constructieve medewerking aan het organisatorische werk van de vereniging. Tenslotte willen wij hier memoreren de prettige contacten met de ZLTO en LTO Noord en andere partijen binnen de Sectorraad Paarden, LLTB en het Limburgs Paardensportplan. Maart 2015

59


LLTB jaarverslag 2015

4.5 Vakgroep Pluimveehouderij en Kring Limburg van de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders Bestuurssamenstelling De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2015 als volgt: E. Hubers M. Coumans P. Ghielen J. Mans

Ysselsteyn Ospel Nederweert Weert

Voorzitter Ondervoorzitter Adviserend lid Adviserend lid

J. van Diepen

Roermond

Secretaris

Peter Ghielen, Nederweert beĂŤindigde tussentijds zijn adviserend bestuurslidmaatschap namens de konijnensector. Aan het einde van het verslagjaar waren tevens nog vacatures voor de afvaardiging vanuit de Vleeskuikensector en Vermeerderingssector. Algemene vergadering In 2015 werd geen algemene vergadering gehouden. Bestuur en organisatie Het bestuur vergaderde in het verslagjaar tweemaal. Naast de voorbespreking van de agenda van de landelijke vakgroep LTO/NOP kwamen in het bestuur aan de orde: -

Vogelgriep Black Head Samenwerking binnen LTO Btw-verschillen Excretienormen pluimveehouderij Nieuwe LLTB structuur dierlijke vakgroepen Ledenbetrokkenheid Avined Integratie NOP - LLTB - NOP Kring Limburg CAO Dierhouderij Actuele zaken subvakgroepen Mest en mineralen POR-regeling Diergezondheidsfonds Euthanaseren van zwakke dieren op het bedrijf IKB/PSB Studieclubs Huisvesting konijnen Ovoned en Pluimned

Resultaten belangenbehartiging LLTB/LTO/NOP 2015 Voor de Vakgroep Pluimveehouderij is 2015 een jaar geweest van vele veranderingen en roerige tijden. Het eerste jaar na afschaffing van het productschap is veel inzet gepleegd om de overgenomen taken binnen Avined, Ovoned en Pluimned in goede banen te leiden. Tevens is samen met deze organisaties gewerkt aan de aanvraag van een Algemeen bindend verklaring voor Onderzoek en Innovatie. Deze aanvraag zal in 2016 worden afgerond en ingediend. Op vele terreinen werden, samen met de leden, activiteiten en projecten uitgevoerd, die er voor zorgden dat de sector zich ook dit jaar weer verder heeft weten te ontwikkelen. Maatschappelijk, maar ook sociaal-economisch. Positieve publiekscommunicatie Maart 2015

60


LLTB jaarverslag 2015

Bijdrage aan verdere doorontwikkeling en uitvoering van ‘Kip kiplekker’, ‘Blij met een Ei’ en ‘Eimago’. In 2015 hebben de burgers op tweede paasdag weer de mogelijkheid kregen om op pluimveebedrijven paaseieren te zoeken. Mestbeleid In 2015 heeft de pluimveesector gebruik kunnen maken van de POR-regeling. De sector heeft goed gebruik gemaakt van deze regeling. Eind 2015 werd reeds gespeculeerd dat de BV Nederland het fosfaatproductieplafond opgelegd door de EU zou gaan overschrijden door o.a. een toename in de melkveehouderij en de pluimveehouderij. De eerste schattingen lieten een overschrijding van het sectorplafond met ruim 2 miljoen kilo zien. Uiteindelijk werd de overschrijding vastgesteld op 900 ton. De sector blijft van mening dat de pluimveehouderij losgekoppeld moet worden van het fosfaatplafond omdat 90% van de geproduceerderde pluimveefosfaat niet op de Nederlandse bodem terecht komt. Hier zal in 2016 en 2017 ook inzet op worden gepleegd. Rationele benadering volksgezondheid in relatie tot veehouderij De sector blijft zich inzetten om te voorkomen dat door de politiek, op basis van emotie, wetgeving wordt gemaakt. Hiervoor zal met een goede onderbouwing van argumenten weerwoord gegeven dienen te worden tegen de roepende NGO’s welke tegen de intensieve veehouderij zijn. LTO/NOP zal proberen om in goed overleg met de overheid te komen tot werkbare oplossingen zodat een win-win-situatie ontstaat voor alle partijen. Kip van morgen Met de retail is hard gewerkt aan een goede invulling van de eisen uit de kip van morgen. Door de toenemende vraag vanuit de consument is een groot aantal vleeskuikenhouders overgeschakeld naar dit segment. Belangrijk in deze ontwikkeling blijft dat de meerkosten door de consument worden betaald. De roep vanuit de consument om rekening te houden met dierwelzijn mogen we niet negeren maar de kosten van de aanpassingen dient de ondernemer terug te krijgen via het eindproduct waarbij de retail haar verantwoordeljkheid ook dient te nemen. Antibioticagebruik Het antibioticagebruik in de pluimveehouderij is in 2015 licht gestegen. De stijging wordt veroorzaakt door problemen met Black head in de kalkoenhouderij. Hiervoor zijn in Nederland momenteel geen middelen toegestaan waardoor de sector andere middelen inzet om de schade zoveel mogelijk beperkt te houden. De overige sectoren laten een daling zijn maar deze is wel afgezwakt. Het belangrijkste doel, het dalen van de antibiotica resistentie, zet wel door. AI uitbraken Begin 2015 zijn alle gebieden in Nederland weer vrijgegeven na de vogelgriep uitbraken in november 2014. De evaluatie van de uitbraak laat lang op zich laten wachten en was eind 2015 nog niet afgerond. De sector blijft aandringen op snellere afwerking van dergelijke evaluaties zodat bij een volgende calamiteit gebruik gemaakt kan worden van een bijgewerkt draaiboek. Eind 2015 werden we in Nederland geconfronteerd met AI uitbraken in de eendenhouderij in Zuid Frankrijk. Een lastige uitbraak die moeilijk te bestrijden was omdat eenden drager kunnen zijn van het virus zonder dat zij hier problemen mee krijgen. Bijkomend probleem was dat het meerdere varianten betrof en de eendenhouderij op kleinschalige manier is georganiseerd.

Maart 2015

61


LLTB jaarverslag 2015

Ingrepenbesluit De Stuurgroep ingrepen heeft in 2015 inzet gepleegd op het werven van bedrijven die bij willen dragen aan het onderzoek naar het houden van ongekapte dieren om deze te gebruiken voor de evaluatie in 2017. Het is erg lastig om voldoende deelnemers voor dit traject te krijgen. In 2016 gaat de Stuurgroep kijken of zij op een andere manier de gegevens kan verzamelen om een goede evaluatie in 2017 mogelijk te maken. Blackhead De LTO/NOP kring kalkoenenhouders heeft intensief gewerkt aan oplossingsrichtingen en het beschikbaar krijgen van middelen om het aantal besmettingen met Blackhead te verkleinen of om de impact van een besmetting te verkleinen. Activiteiten Gedurende het verslagjaar werden de leden op de hoogte gehouden van de NCD-uitbraak in RoemeniĂŤ, Coryzabesmetting in Stramproy, Vaststelling hoogpathogene AI in Frankijk en laag pathogene AI in Beieren. Via de email konden de leden snel op de hoogte gebracht worden van de laatste ontwikkelingen hierover en eventueel te nemen maatregelen. De leden ontvingen verder wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB, waarin het vakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Vertegenwoordigingen De heer Hubers was door de Vakgroep afgevaardigd naar de LLTB ledenraad. Verder was hij landelijk voorzitter van de LTO/NOP Pluimveehouderij. Tevens was hij voorzitter van Pluimned. Ook was hij lid van de Commissie Praktijk Onderzoek Pluimvee. De heer Mans had zitting in de landelijke Kring Leghennenhouders. Ook had hij zitting in het bestuur van IKB-Ei. Namens de vakgroep was hij aangewezen als portefeuillehouder LLTB Duurzaamheid. De heer Coumans was voorzitter van de landelijke Kring Kalkoenenhouders van de NOP, lid van het hoofdbestuur van de NOP en namens deze organisatie afgevaardigd naar de Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg. Verder had hij zitting in de Adviescommissie Praktijkonderzoek Pluimveehouderij PPE. De heer Coumans was namens de vakgroep aangewezen als portefeuillehouder LLTB Ruimtelijke Ordening en Sociaal Economisch Beleid. De heer P. Ghielen was afgevaardigd in de LTO Vakgroep Konijnenhouders. De heer P. Classens, Oirlo was lid van de landelijke Kring Leghennenhouders van de NOP.

Maart 2015

62


LLTB jaarverslag 2015

Aantal leden De LLTB-leden worden op basis van hun meitellinggegevens automatisch ingedeeld in de betreffende vakgroepen. Het aantal bedrijfsleden (incl. NOP-leden) was als volgt: Afdeling

31-12-2015

31-12-2014

Leghennenhouders

82 leden

103 leden

Vleeskuikenhouders

10 leden

20 leden

Kalkoenen

20 leden

22 leden

Vermeerderaars

11 leden

14 leden

Overig

8 leden

8 leden

Besluit Met de landelijke organisaties en overige kringen werden vruchtbare relaties onderhouden. Op prettige wijze werd ook samengewerkt met de instanties en instellingen op pluimveegebied. Aan allen willen we gaarne een dankwoord richten voor de ondervonden steun en medewerking. Dank zijn wij ook verschuldigd aan de LLTB voor de financiĂŤle en andere steun ook in 2015 ondervonden. In dit dankwoord mogen wij niet vergeten, zij die actief hebben meegewerkt aan het welslagen van onze activiteiten.

Maart 2015

63


LLTB jaarverslag 2015

4.6 Vakgroep Rundvee- en Schapenhouderij Bestuurssamenstelling De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2015 als volgt: J. van der Staak J. van Can G. Billekens H. Dinghs A. Klopman G. Lemlijn

Ysselsteyn Baneheide Sevenum Evertsoord Lottum Mheer

Voorzitter Lid (Vleesveeproducenten) Lid (Geitenhouderij) Lid (Schapenhouderij) Lid (Kalfsvleeshouders) Ondervoorzitter (Melkveehouderij)

ing. J. van Diepen

Roermond

Secretaris

Doordat de heer L. Moonen, Nederweert per 1 januari 2015 geen voorzitter meer was van de Subvakgroep Roodvlees kwam ook zijn functie in het bestuur per die datum te vervallen. Hij werd opgevolgd door de heer J. van Can. Algemene ledenvergadering De algemene ledenvergadering werd gehouden op 5 februari 2015 in Baexem. De voorzitter, de heer Van der Staak, ging in zijn openingswoord o.m. in op de situatie in de sectoren, de speerpunten en de resultaten van de vakgroep. In het huishoudelijk gedeelte werd het jaarverslag 2014 besproken. In het morgengedeelte van de vergadering ging de heer Kees Romijn, voorzitter LTO Vakgroep Melkveehouderij in op de actuele situatie in de sector. Na de lunchpauze hield Norbert van Hemert, Managing Director Lely Nederland een inleiding waarbij hij inzicht gaf in de Missie en Visie van het bedrijf. Alfred Smits verzorgde een inleiding over de toepassing van sensortechnieken. Aansluitend volgde een geanimeerde discussie. Bestuur en organisatie Vakgroep Rundvee- en Schapenhouderij Dit overleg is vooral bedoeld voor de afstemming tussen de vier subvakgroepen en de sector geitenhouderij en in het verslagjaar kwam men viermaal bijeen. In de vergadering van 24 september maakte het bestuur kennis met mevrouw M. Theunissen, nieuwe projectleider LLTB. Subvakgroep Melkveehouderij Bestuur: J. v.d. Staak G. Lemlijn J. AndriĂŤn J. Hartman M. van den Heuvel P. van Melick Fr. Rops J.P. van Aubel

Ysselsteyn Mheer St. Geertruid Heibloem Vredepeel Swalmen Ysselsteyn Eysden

Voorzitter Ondervoorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Adviserend lid namens Friesland/Campina

J. Caubergh

Roermond

Secretaris

Aftredend en herkiesbaar waren Jos Brands, Gaston Lemlijn en Jan van der Staak. Jos Brands, Lemiers gaf te kennen zich niet herkiesbaar te willen stellen. De heren Lemlijn en Van der Staak stelden zich herkiesbaar. Laatstgenoemde was tevens herkiesbaar in de functie van voorzitter. De heren Lemlijn en Van der Staak werden bij acclamatie herkozen.

Maart 2015

64


LLTB jaarverslag 2015

Het bestuur besloot de ontstane vacature niet meer in te vullen, vanwege de gewenste verkleining van het bestuur. Door het terugtreden van de heer Brands kwam ook de vertegenwoordiging namens FrieslandCampina te vervallen. Om toch de koppeling met FrieslandCampina te waarborgen werd besloten Jean Paul van Aubel als adviserend lid toe te voegen aan het bestuur. Het bestuur van de subvakgroep Melkveehouderij kwam 8 maal in vergadering bijeen. Verder werd een extra bestuursvergadering ingelast op 5 juni welke geheel gewijd werd aan de vraag welke positie de LLTB moet innemen in de discussie rondom dierrechten/fosfaatrechten. Enkele vergaderingen werden bijgewoond door mevrouw M. Meijerink, LTO Nederland. In de vergadering van 14 januari was Gerard Meuffels, PPO te gast om met het bestuur te discussiëren over de mogelijkheden voor het uitvoeren van onderzoek op Wijnandsrade en het organiseren van een maïsdag. Op 10 maart schoof de heer H. Wemmenhove, onderzoeker in het project transparant onderhoud van melkinstallaties in de vergadering aan. Dit resulteerde in het oprichten van een Ondernemersgroep AMS. Op 1 september waren Léon Faassen en Klaas van Mierlo, resp. voorzitter en directeur LLTB aanwezig om een toelichting te geven op de reorganisatie van de LLTB. Jan Visser, project Bodem en kringloopwijzer, gaf op 1 december een toelichting op het project bodem en kringlooplandbouw. Focus van het project ligt op de bodem. Op 10 september werd de bijeenkomst gehouden met de besturen van de rundveestudieclubs en de Subvakgroep Melkveehouderij. Een overzicht van de winterprogramma's van Agrifirm, Aelmans Agrarische Advisering, Arvalis Advies, For Farmers Hendrix BV, DLV en Proefboerderij Vredepeel werden hier gepresenteerd. Tevens werd deze bijeenkomst gebruikt om bij te praten over de actuele stand van zaken in de melkveehouderijsector. Op 12 november had het bestuur van de subvakgroep Melkveehouderij overleg met het bestuur van de ZLTO Vakgroep en de Belgische Boerenbond waarbij de kennis o.a. op het gebied van de PAS, Melkveewet, vergroening en IBR/BVD werd uitgewisseld, deze bijeenkomst vond plaats bij de ZLTO. Daarnaast kwamen in de diverse besturen, naast de LTO vakgroepagenda's, aan de orde: -

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Verantwoorde groei melkveehouderij Fosfaatrechten AMvB Grondgebondenheid Geurwet Mestverwerking Weidegang Mest en mineralen Project Slimmer bemesten Zuid-Limburg Erfafspoeling Diergezondheid en welzijn Blauw Tong, IBR/BVD Euthanaseren van kalveren PAS en Ammoniak Fitnesscheck Natura 2000 en de aanpak Zuid Limburg Faunafonds en ganzenoverleg Bestrijding engerlingen / muizenschade / distelverordening Provinciaal Omgevingsplan Limburg Kennisverspreiding Ontwikkelingen LLTB ledenraad Reorganisatie LLTB en nieuwe structuur dierlijke vakgroepen

Activiteiten

Maart 2015

65


LLTB jaarverslag 2015

Om meer aandacht te vestigen op de bijdrage die de Nederlandse melkveehouderij biedt aan het landschap, werden door de LTO vakgroep Melkveehouderij spandoeken ontwikkeld met de tekst 'Wij gaan weer naar buiten' met daarop een foto van zwartbonte of roodbonte koeien. De LLTB subvakgroep Melkveehouderij ondersteunde deze actie en stelde leden in de gelegenheid deze spandoeken aan te schaffen voor de helft van de prijs. De subvakgroep nam de andere helft voor haar rekening. In totaal werden 51 spandoeken uitgeleverd. De voorjaarsbijeenkomsten van de subvakgroep vonden plaats op 8, 9 en 15 april. De bijeenkomsten hadden als centrale thema's 'Aanpak bestrijding IBR/BVD & Plan van aanpak kalverhouderij-melkveehouderij'. Jan van der Staak opende deze avonden waarbij hij nader inging op de laatste actualiteiten. Toon van Hoof, LTO Portefeuillehouder Diergezondheid gaf een toelichting op de thema's. Vervolgens lichtte Arjan Klopman, voorzitter LLTB subvakgroep Kalverhouderij, de visie op de kalversector op het Plan van Aanpak toe. In samenwerking met Arvalis en WUR werd een 'Ondernemersgroep Onderhoud Automatische melksystemen' opgestart, waarbij gekeken werd naar de mogelijkheden om het onderhoud van automatische melksystemen efficiĂŤnter en daarmee goedkoper te maken. In een drietal bijeenkomsten zijn de kostenveroorzakers in kaart gebracht en besproken. In de derde bijeenkomst is zowel met Lely als Delaval gesproken over de mogelijkheden om kosten te verlagen. Begin augustus werden de leden opgeroepen om zich aan te melden voor een Ondernemersgroep Fosfaat Melkveehouderij. De bedoeling hiervan was de problemen rondom de fosfaatrechten in beeld te brengen en zo punten voor de landelijke discussie te formuleren. Op 8 september kwam de Ondernemersgroep voor de eerste keer bijeen waarbij Wim van Rooijen, lid van de landelijke werkgroep fosfaat, een toelichting gaf op de LTO Werkgroep Fosfaat. Op 14 oktober is de groep nogmaals bij elkaar gekomen om de stand van zaken en mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken. Afhankelijk van de nieuwe ontwikkelingen zal de groep in 2016 weer bij elkaar komen. Gezien de onrust in de sector omtrent de keuze van Staatssecretaris Dijksma voor een systeem voor fosfaatrechten, om daarmee de overstijging van het afgesproken landelijke fosfaatplafond, met de daaraan gekoppelde derogatie, terug te dringen organiseerde de Subvakgroep een ledenbijeenkomst op 8 oktober in Baexem. Op deze informatiebijeenkomst gaf Jeanet Brandsma, bestuurslid LTO vakgroep melkveehouderij en portefeuillehoudster Mest en Mineralen een toelichting op de huidige stand van zaken. Op 7, 17 en 21 december vonden de najaarsbijeenkomsten plaats. De laatste ontwikkelingen en actualiteiten binnen de sector werden op deze avonden toegelicht door Jan van der Staak. LĂŠon Faassen, voorzitter LLTB gaf zijn visie op de laatste ontwikkelingen, gezien vanuit LTO- en LLTBperspectief. Gezien deze onderwerpen werden voor deze avonden, in tegenstelling tot voorgaande jaren, ook de leden schapenhouders, roodvleesproducenten, kalver- en geitenhouders uitgenodigd. Verder heeft vakgroepvoorzitter Jan van der Staak afgelopen jaar diverse malen via L1 en andere media zijn visie op ontwikkelingen binnen de melkveehouderij gegeven. Leden van de subvakgroep ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB waarin het subvakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Verder ontvingen leden per email nog: - bericht over de uitzending van Een Vandaag met daarin de reactie van Kees Romijn op de negatieve uitzending van Radar over de manier waarop in de melkveehouderij met kalfjes zou worden omgegaan - de nieuwsbrief Verantwoorde Veehouderij - de uitnodiging voor de slotbijeenkomst Rijenbemesting PPO op 23 februari - informatie over de AMvB Melkveewet

Maart 2015

66


LLTB jaarverslag 2015

- de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst over Bodem en Kringlooplandbouw op 16 december Subvakgroep Vleesveehouderij Bestuur: J. van Can G. Hermans F. Janssen F. Tillemans

Baneheide Kessel Sevenum Beringe

Lid Lid Lid Lid

De heer L. Moonen, Nederweert trad op 1 januari af als voorzitter van de subvakgroep. Tot op heden is deze functie nog niet ingevuld omdat vanuit LTO Nederland gewerkt wordt aan een nieuwe structuur voor de LTO vakgroep Roodvlees. Hier is het bestuur van de subvakgroep Roodvlees direct bij betrokken. Het bestuur van de subvakgroep Vleesveehouderij vergaderde gedurende het verslagjaar 3 maal over de nieuwe opzet van de landelijke vakgroep Roodvlees en de invulling hiervan vanuit Limburg. De bestuursleden waren als portefeuillehouder direct betrokken bij ontwikkelingen voor de sector. Activiteiten De subvakgroep organiseerde in samenwerking met de ZLTO een ledenbijeenkomst op 17 november in Asten. Op deze avond kwam o.a. de samenwerking met de ZLTO aan de orde. Naast nog een aantal actuele onderwerpen werden de leden gevraagd input te leveren voor de speerpunten waar de LTO vakgroep in 2016 aandacht aan moet besteden. Leden van de Subvakgroep waren uitgenodigd voor de najaarsbijeenkomsten op 7, 17 en 21 december, waarop de laatste ontwikkelingen en actualiteiten binnen de sector werden toegelicht door Jan van der Staak. Léon Faassen, voorzitter LLTB gaf zijn visie op de laatste ontwikkelingen, gezien vanuit LTO- en LLTB-perspectief. Gedurende het verslagjaar ontvingen de leden wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB, waarin het subvakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Subvakgroep Kalverhouderij Bestuur: A. Klopman

Lottum

Voorzitter

Activiteiten Om kennis te maken met de nieuwe voorzitter van de Landelijke vakgroep, de heer Wim Thus, werden de leden kalverhouders uitgenodigd voor een, gezamenlijk met de ZLTO georganiseerd, praatcafé op 13 april. Naast de kennismaking en de GLB-actualiteiten werden leden opgeroepen aandachtspunten aan te dragen voor de landelijke vakgroep. Op 8 september vond, samen met de ZLTO, een startbijeenkomst plaats voor een ondernemersgroep rosé kalverhouders. Op 15 oktober was er, samen met de ZLTO, een vaktechnische informatiebijeenkomst georganiseerd waar het thema mestverwerking centraal stond. Verder ontvingen de leden kalverhouders per email bericht over de jaarlijkse studiedag vleeskalverhouderij van de Dierenartsenpraktijk Horst. Leden van de subvakgroep waren uitgenodigd voor de najaarsbijeenkomsten op 7, 17 en 21 december, waarop de laatste ontwikkelingen en actualiteiten binnen de sector werden toegelicht door Jan van der Staak. Léon Faassen, voorzitter LLTB gaf zijn visie op de laatste ontwikkelingen, gezien vanuit LTO- en LLTB-perspectief. Ook de kalverhouders ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB, waarin het subvakgroepnieuws integraal wordt opgenomen.

Maart 2015

67


LLTB jaarverslag 2015

Subvakgroep Schapenhouderij Bestuur: H. Dinghs W. van Cann J. Janssen P. van der Heijden J. Wolters

Evertsoord Swalmen Veulen Bemelen Echt

Voorzitter Secretaris Ondervoorzitter Lid Lid

Het bestuur van de subvakgroep Schapenhouderij vergaderde 5 maal, telkens voorafgaand aan de landelijke vakgroep. Activiteiten Voor de schapenhouders werd op 4 februari een ledenbijeenkomst gehouden. De heer P. Boeijen, NVWA hield op deze avond een inleiding over de controles door de NVWA op een schapenbedrijf o.a. in relatie tot toeslagrechten. Op 26 oktober was de heer Jeljer Wynia, landelijk voorzitter LTO Vakgroep Schapenhouderij te gast om met de leden van gedachten te wisselen over de actuele zaken in de schapenhouderijsector en Kwaliteit borgen met Profitschaap. Leden van de subvakgroep waren uitgenodigd voor de najaarsbijeenkomsten op 7, 17 en 21 december, waarop de laatste ontwikkelingen en actualiteiten binnen de sector werden toegelicht door Jan van der Staak. LĂŠon Faassen, voorzitter LLTB gaf zijn visie op de laatste ontwikkelingen, gezien vanuit LTO- en LLTB-perspectief. Ook de schapenhouders ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB, waarin het subvakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Daarnaast ontvingen de leden per email onder meer: -

een vragenlijst voor het bepalen van het jaarprogramma antwoord van de heer Boeijen op de, op 4 februari, gestelde vragen uitslag vragenlijst antibioticagebruik in de schapenhouderij

Belangenbehartiging In onderstaand overzicht zijn kort de belangrijkste onderwerpen en resultaten weergegeven waaraan de vakgroep en de subvakgroepen, samen met LLTB- en LTO-vakgroepen, aandacht hebben besteed. LLTB subvakgroep Melkveehouderij - Regionale gevolgen invulling GLB behartigt. - Gevolgen mestwetgeving voor regionale bedrijven landelijk behartigt. - Specifieke aandacht voor mestverwerkingsinitiatieven. - Bijdrage aan sectorplan en discussie Melkveewet. - Specifieke aandacht voor 5e actieprogramma nitraatrichtlijn en de gevolgen voor met name Zuid-Limburg. - Deelname project Slimmer bemesten. - Specifieke aandacht voor ontwikkelingen Natuurbeschermingswet, PAS en de gevolgen voor ontwikkeling van bedrijven in Limburg. - Specifieke aandacht voor IBR/BVD, antibioticabeleid en richtlijn droogzetten. - Specifieke aandacht voor POL 2014. - Actieve regionale bijdrage aan discussie rondom imago melkveehouderij in Nederland.

Maart 2015

68


LLTB jaarverslag 2015

LLTB subvakgroep Vleesveehouderij Projectaanvraag ammoniakemissie in Pot- en Hellingstallen De vakgroep is samen met de WUR en de LTO vakgroep bezig met het opstarten van het project en heeft een wijzigingsverzoek ingediend bij RVO. De geplande metingsmethodiek bleek niet uitvoerbaar in de praktijk waardoor na overleg met de TAC RAV (technische advies commissie Regeling Ammoniak en Veehouderij) gekeken is hoe de meting beter afgestemd kan worden met de praktijk situatie. LLTB subvakgroep Kalverhouderij De vakgroep heeft in samenwerking met de vakgroep melkveehouderij een 10 punten plan opgesteld om de kwaliteit van de nuchtere kalveren in Nederland te verhogen zodat deze beter ingezet kunnen worden in de kalverhouderij. Een intensief traject waarbij het belang van beide sectoren gewaarborgd is. Aantal leden De LLTB-leden worden op basis van hun meitellinggegevens automatisch ingedeeld in de betreffende vakgroepen. Het aantal bedrijfsleden was op het einde van het verslagjaar als volgt: Subvakgroep Vleesveehouderij Schapenhouderij Kalverhouderij Melkveehouderij

2015 121 leden 54 leden 10 leden 433 leden

2014 121 leden 63 leden 12 leden 453 leden

Vertegenwoordigingen De heer J. v.d. Staak is aangewezen als lid van de LTO Vakgroep Melkveehouderij. Verder is hij aangewezen in de ledenraad van de LLTB en dossierhouder LLTB Verenigingszaken. Hij is aangewezen als dossierhouder Innovatie, kennisbeleid en onderwijs. De heer J. v. d. Staak heeft in de LTO Vakgroep Melkveehouderij de dossiers Diervoeders, Rundvlees en Gewasbescherming. Vanuit deze dossiers en/of als voorzitter van de subvakgroep LLTB Melkveehouderij is hij bestuurslid Commissie Melkveehouderij en Commissie Boerderijmelk van het Productschap Zuivel, lid bestuur CBS, bestuurslid Adviescommissie Runderen van het Productschap Vee en Vlees, lid commissie CVB van het Productschap Diervoeder en adviseur van de LTO vakgroep Vleesveehouderij. De heer A. Klopman is op voordracht van de vakgroep aangewezen in de LTO Vakgroep Kalverhouderij van LTO-Nederland, tevens bestuur NVK om zo de primaire belangen van de Limburgse kalverhouderij te vertegenwoordigen in het landelijk bestuur. De heer J. AndriĂŤn is voor de LTO Vakgroep Melkveehouderij en de LLTB Subvakgroep Melkveehouderij dossierhouder Ruimtelijke Ordening. De heer C. Hartman is voor de LTO Vakgroep Melkveehouderij en de LLTB Subvakgroep Melkveehouderij aangewezen als dossierhouder Mineralen. De heer M. van den Heuvel is voor de LTO Vakgroep Melkveehouderij dossierhouder LTO Internationaal, waaronder zuivelbeleid en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en is aangewezen als dossierhouder LLTB Water en Erosie. De heer G. Lemlijn is met de heer J. v.d. Staak dossierhouder LLTB Verenigingszaken. Hij is voor de LTO Vakgroep Melkveehouderij en de LLTB Subvakgroep Melkveehouderij dossierhouder Water en Erosie. De heer Fr. Rops is voor de LTO Vakgroep Melkveehouderij dossierhouder Diergezondheid, Welzijn en Fokkerij. De heer H. Dinghs is namens de Subvakgroep Schapenhouderij afgevaardigd naar de LTO vakgroep Schapenhouderij en is van daaruit belast met de portefeuille I&R en Ruimtelijke Ordening.

Maart 2015

69


LLTB jaarverslag 2015

Verder zit hij in de adviescommissie van het Productschap Vee en Vlees en via Dienst Regelingen in de begeleidingscommissie I&R. De heer G. Billekens is namens de Subvakgroep Geitenhouderij afgevaardigde naar de LTO vakgroep Geitenhouderij. De heer J. van Can is namens de subvakgroep Roodvlees afgevaardigde naar de landelijk vakgroep Roodvlees als dossierhouder Mest en Mineralen. De heer F. Tillemans is namens de subvakgroep Roodvlees afgevaardigde naar de landelijk vakgroep Roodvlees als dossierhouder GLB. De heer G. Hermans is namens de subvakgroep Roodvlees afgevaardigde naar de landelijk vakgroep Roodvlees als dossierhouder markt en keten. De heer F. Janssen is namens de subvakgroep Roodvlees afgevaardigde naar de landelijk vakgroep Roodvlees als dossierhouder diergezondheid. Besluit Wij willen wederom aan het eind van dit verslag alle organisaties waarmee de vakgroep in dit jaar op nuttige en prettige wijze heeft kunnen samenwerken danken. Extra dank willen wij richten aan het bestuur van de LLTB voor de ondervonden financiĂŤle en andere steun. Wij hopen en vertrouwen erop dat de prettige samenwerking binnen de organisatiestructuur van de vakgroep bestendigd blijft in het belang van de Limburgse rundveehouderij.

Maart 2015

70


LLTB jaarverslag 2015

4.7 Vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten Bestuurssamenstelling De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2015 als volgt: J. van den Beukel J. Aerts M. Dings E. Gipmans E. Gubbels C. Houben-Bindels B. van Leeuwen P. Wijnen M. Stals

Venlo Venlo Belfeld Venlo Maasbree Meterik Grubbenvorst Panningen Ell

Voorzitter Ondervoorzitter/LTO Glaskracht NL Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

R. van Appeldoorn

Roermond

Adviserend lid

A. Hermans

Roermond

Secretaris

Algemene vergadering De vakgroep benutte de bijeenkomst op 1 oktober 2015, welke samen met de TuinBouwBusinesssClub werd georganiseerd, tevens als jaarbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst werd Maurice Stals, die de vakgroep-vergaderingen reeds als aspirant bestuurder bijwoonde, benoemd tot bestuurslid LLTB Vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten. Bestuur en organisatie Het bestuur van de Vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten kwam acht maal in vergadering bijeen. Met bestuurders van de plantaardige sectoren werd op 26 mei overleg gevoerd met als belangrijkste onderwerp de samenwerking van de plantaardige vakgroepen LLTB. De vergadering van maart werd bijgewoond door Nico van Ruiten, voorzitter LTO Glaskracht Nederland. Op 14 april was Hans Koehorst, manager LLTB te gast die de resultaten van de evaluatiegesprekken met het bestuur besprak. Léon Faassen en Klaas van Mierlo, resp. voorzitter en directeur LLTB, gaven op 1 september een toelichting op de besluitvorming en het verloop van de reorganisatie bij de LLTB. Op 6 oktober maakte het bestuur kennis met Roger Lenders, de nieuwe projectmanager bij de LLTB. Onderwerpen Gedurende 2015 heeft het bestuur o.a. de volgende onderwerpen aan de orde gesteld en besproken: •

• •

High Level Groep, Mc Kinsey onderzoek,vorming van de Federatie Vruchtgroenten Organisatie en de ontwikkeling tot en vorming van Coalitie Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw (HOT), alsmede de positionering van regionale tuinbouwcluster en afzetorganisaties in dat geheel; Rapport Tuinbouwversnellingsagenda, Provinciaal beleidsvisie Limburgse Land- en tuinbouw Loont, Brightlands Greenport Campus, InnovatieCentrumGreenport Venlo en hoe hierop in te spelen door LLTB en tuinbouwcluster met het oog op versterken ondernemerschap; Cao Glastuinbouw, klankbordgroep, Regiegroep en start onderhandelingen naar nieuwe Cao, onderzoek naar arbeidstijdenregeling, regelgeving en acties in kader WWZ; Voorbereiding en organisatie Kom in de Kas editie Venlo 2015, evaluatie en aanzet Kom in de Kas editie Peel en Maas 2016 en input artikelenserie De Limburger over 100 jaar Tuinbouw, Lodewijk vd GrintenPrijs;

Maart 2015

71


LLTB jaarverslag 2015

• • • •

Reorganisatie werkorganisatie LLTB, voorbereiding, uitwerking en bespreking voorstellen bestuurlijke vernieuwing (ondernemersgroepen en vakgroep plant) voor en binnen LLTB; Ambitie speerpunten en aanpak als vakgroep, lidmaatschapsaangelegenheden; Projectmatige aanpak WPM-LLTB Zuiveringsverplichting onder “Samen Zuiver” en aanpak rond melding grondwateronttrekkingen bedekte teelten en pot- en containervelden; Inbreng en mede invulling geven aan landelijke belangenbehartiging LTO Glaskracht Nederland, voor Stichting Programmafonds Glastuinbouw en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland; Inspreken en overleg gemeenten op Ruimtelijke Ordening, Provinciaal aardwarmtebeleid POL, uitvoeren Glas voor Glas-regeling.

Activiteiten De LLTB Vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten organiseerde samen met LTO Glaskracht Nederland op 29 januari een workshop met als thema 'Bijpraten over de Cao Glastuinbouw'. Begin februari ontvingen alle bedrijfsleden informatie over de Cao Glastuinbouw en tevens een exemplaar van het nieuwe boekje. In maart riep de vakgroep per email de leden op hun stem voor de waterschapsverkiezingen niet verloren te laten gaan en, in het belang van de sector, op een van de agrarische kandidaten te stemmen. Op 12 april vond Kom in de Kas plaats in Venlo. Vijf verschillende glastuinbouwbedrijven openden op deze dag hun deuren voor bezoekers. Eind april ontvingen alle bedrijfsleden schriftelijk informatie over de landelijke belangenbehartiging. Daarbij werd nader uitgelegd hoe de samenwerking voor landelijke belangenbehartiging glastuinbouw is geregeld en werden de leden geïnformeerd over de inzet van LTO Glaskracht Nederland in 2014. In samenwerking met de Tuinbouwbusinessclub organiseerde de Vakgroep op 1 oktober een bezoek aan Bayer Crop Science Vegetables Seeds te Nunhem. Dit bezoek werd voorafgegaan door een korte en bondige discussiebijeenkomst waarin de actuele onderwerpen van belangenbehartiging werden gepresenteerd en de LLTB-organisatieveranderingen werden toegelicht. LLTB Vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten organiseerde wederom in samenwerking met Botany BV, LTO Glaskracht Nederland en Mertens BV op 15 oktober de regionale gewasgezondheidsdag glastuinbouw met een serie interessante workshops over plantgezondheid, gewasbescherming, gewasbeschermingstechniek en -middelen. Deze bijeenkomst konden de deelnemers mee laten tellen voor de spuitlicentie. Leden van de vakgroep ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB waarin het vakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Los daarvan werden leden in attentiemailings over diverse activiteiten en ledenbijeenkomsten geïnformeerd. Drie voornaamste resultaten 2015 - Voorjaar presenteerden Provincie en LLTB gezamenlijk de Tuinbouwversnellingsagenda als gezamenlijke en leidende agenda voor een duurzaam toekomstperspectief van het Tuinbouwcluster; - LLTB en Waterschap Peel en Maasvallei starten het samenwerkingsproject “Samen Zuiver” gericht op bewustwording en aanpak om te komen tot terugdringen van emissie en voldoen aan zuiveringsplicht door de Limburgse glastuinbouwbedrijven; - Visie op rol van Vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten in relatie tot LTO Glaskracht Nederland, LLTB en de eigen functie op het terrein van belangenbehartiging glastuinbouw. Samenwerking en vertegenwoordigingen LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB werken samen als LTO Glaskracht Nederland aan de sectorale belangenbehartiging voor de glastuinbouw op (inter)nationale thema’s.

Maart 2015

72


LLTB jaarverslag 2015

Jean Aerts heeft namens LLTB Vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten zitting in bestuur LTO Glaskracht Nederland en is vanuit LTO Glaskracht Nederland portefeuillehouder Water, milieu en plantgezondheid Sierteelt. Linda v.d. Hulst maakte deel uit van de onderhandelingsdelegatie CAO glastuinbouw, mede gesteund door de afvaardiging in de regiegroep Cao en regionale klankbordgroep cao verder bestaande uit Carla Houben, Nicole Litjens, Jos Gipmans, Rob van Enckevort en Ton Smeets. Pieter Wijnen heeft zitting in de Ondernemersgroep energie (Kas als Energiebron). Annemie Hermans is twee dagen per week actief in het team LTO Glaskracht Nederland en is betrokken bij het landelijke dossier ondernemerschap en financiering aardwarmte. Jaap v.d. Beukel heeft zitting in de ledenraad LLTB. Marcel Dings werd in het verslagjaar op voordracht van de Vakgroep door de LLTB benoemd in de besturen van de Stichting ter Ondersteuning Proeftuin Nood-Limburg en de Stichting Asperge Fonds, naast Erik Gipmans.

Maart 2015

73


LLTB jaarverslag 2015

4.8 Vakgroep Tuinbouw Open Teelten Bestuurssamenstelling De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2015 als volgt: W. Notermans A. Hansen R. Lenders R. Meuwissen C. Smeets J. Stemkens U. Elskamp

Noorbeek Haler Kessel Baexem Helden Neer

Wnd. Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Roermond Secretaris

Tijdens de algemene vergadering waren de heren Wim Notermans en Ruud Lenders aftredend en herkiesbaar. Beide heren werden bij acclamatie herkozen. Door de interne reorganisatie binnen de LLTB nam Ursula Elskamp de taken over van Ruud Pruijsten-Timmermans. Algemene vergadering De algemene vergadering werd gehouden op 24 februari 2015 bij zaal Boszicht, Maasbree. Na het openingswoord door de waarnemend voorzitter konden de aanwezigen kennismaken met de nieuwe LLTB voorzitter, Léon Faassen. Hans de Keijzer, sinds 2014 aangesteld als CEMP ging in op het nut en de noodzaak van een Coördinator Effectief Middelen Pakket, (CEMP) voor de Tuinbouw Open Teelten. Tot slot lichtte Jan Roefs het Visiedocument LTO vakgroep Vollegrondsgroente toe. Bestuur en organisatie Het bestuur van de Vakgroep Tuinbouw Open Teelten kwam in 2015 zevenmaal bijeen. Op 11 maart waren Ivo Steeghs, stagiaire en Anton Winkelmolen, kandidaat gewasmanager LLTB aanwezig. De heer Steeghs deed verslag van zijn onderzoek naar een mogelijke samenwerking tussen de Vakgroepen Akkerbouw en Tuinbouw Open Teelten. De bestuurlijke vernieuwing binnen de LLTB was aanleiding om het proces tot samenvoeging te gaan bespreken. In de vergadering van 11 mei gaf Jaap van den Beukel, voorzitter Bedekte Teelten en lid Commissie Bestuurlijke vernieuwing een toelichting op Samengestelde vakgroepen. Op 23 juli gaf Annemie Hermans, projectleider LLTB een presentatie over de veranderingen in de vollegrondsgroentensector en hoe de vakgroep daar in de belangenbehartiging voor haar leden op in zou kunnen spelen. Verder gaf zij een toelichting op het Project Versterking Ondernemersnetwerk vollegrondsgroenten. Op 26 augustus waren Mieke Theunissen, projectleider LLTB Belangenbehartiging en Léon Faassen en Klaas van Mierlo, resp. voorzitter en directeur LLTB te gast. Laatstgenoemde heren lichtten vanuit hun positie de achtergrond van de reorganisatie van de LLTB toe. Jan Veltmans, hoofdbestuurslid LLTB en Roger Lenders, projectmanager LLTB woonden de vergadering van 22 oktober bij. Naast de reguliere bestuursvergaderingen kwam het bestuur nog tweemaal bij elkaar om te discussiëren over de toekomst van de vakgroep open teelten. Op 22 oktober voerde het bestuur, voorafgaand aan de landelijke preimiddag PPO Vredepeel, overleg met de ZLTO Vakgroep. In de tweede helft van 2015 besloot de vakgroep in overleg met de eind 2015 in het leven geroepen LLTB commissie Human Resource (HR) alsnog haar vacature voor voorzitter definitief in Maart 2015

74


LLTB jaarverslag 2015

te vullen, voor de continuïteit in haar afvaardiging naar de landelijke LTO Vakgroep. Daartoe werd een oproep met profielschets voor invulling in de Nieuwe Oogst en op LLTB ledennet geplaatst. Tijdens de procedure meldde zich een kandidaat voorzitter die in 2016 op de jaarvergadering zal worden voorgedragen voor benoeming. Naast de voorbespreking van de agenda van de vergadering van de landelijke LTO Vakgroep Vollegrondsgroenten heeft het bestuur van de Vakgroep in 2015 ingezet op: - Tuinbouwversnellingsagenda - Reorganisatie LLTB - Equivalente maatregelen - Huisvesting arbeidsmigranten - Disteloverlast - Water, o.a. nieuw beleid grondwateronttrekkingen, uit- en afspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlakte- en / of grondwater - Global GAP en onbewerkte dierlijk mest - Global GAP – GRASP - Zuiveringsplicht open teelten met ondersteunend glas en TOV - Verticilium project - Project 'Duurzaam Bodembeheer' - Project 'Innovatieve toepassingsmogelijkheden voor prei’ - Project 'Bodemkwaliteit op zandgrond 2015-2017' - Project 'Versterking ondernemersnetwerk LLTB Tuinbouw' - Project 'Versterking ondernemersnetwerk vollegrond' - Cao Open Teelten en Regeling Piekarbeid - Asperge Demodag (Team Vollegrond LLTB-ZLTO) - Duurzaam hergebruik prei-afval - LLTB - LTO Belangenbehartiging Resultaten belangenbehartiging Integratie vaktechniek en belangenbehartiging De activiteiten bij een aantal gewaspakketten is in het Team Vollegrond LLTB-ZLTO door het wegvallen van capaciteit halverwege het seizoen onder de maat gebleven. Asperge en aardbeien hebben wel goed gedraaid. De facturen van de gewaspakketten zijn voor een aantal gewassen daarom gehalveerd of zelfs geheel komen te vervallen. Netwerkcoördinator vollegrondgroentegewassen De (voorwaarden voor) financiering van de netwerkcoördinator vollegrondsgroentegewassen is in november 2015 definitief rond gekomen na overleg tussen de teammanager projectleiders en het bestuur van STOP. De werving van kandidaten voor invulling van de vacature is toen ook in gang gezet met ondersteuning van Human Resource (HR). Activiteiten Begin april ontvingen alle bedrijfsleden informatie over de Cao Open Teelten en tevens een exemplaar van het nieuwe boekje. De aspergedemodag vond plaats op 23 juni bij de familie Martens, Tienray. Het LLTB/ZLTO team Vollegrond organiseerde op 9 juli een bijeenkomst voor witloftelers op de percelen van Gijs va Dongen, Steenbergen. Gevolg door een bijeenkomst op 17 september. Medio augustus ontvingen de bedrijfsleden per email informatie over het melden en bestrijden van besmettingen knolcyperus. Enkele leden namen deel aan de door de LLTB vakgroepen open teelten georganiseerde excursie op 22 september naar Bejo Zaden in Warmenhuizen.

Maart 2015

75


LLTB jaarverslag 2015

In samenwerking tussen LLTB/ZLTO team Vollegrond en DLV Plant vond op 4 september de landelijke aardbeiendag plaats in Rijsbergen. Op 22 oktober vond de Praktijkmiddag Prei plaats bij PPO Vredepeel. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door LLTB/ZLTO team Vollegrond, WUR-PPO en DLV Plant. Alle leden waren uitgenodigd voor een bijeenkomst op 2 november om met de LTO Vakgroep Vollegrondstuinbouw te discussiĂŤren over de veranderingen in de belangenbehartiging en de rol en invulling van gewasgroepen. Leden preitelers konden op 1 december deelnemen aan een bedrijfsbezoek aan Verbruggen Mechanisatie, Erp. Op 8 december was er een informatiebijeenkomst voor de spruitkooltelers in Zuid-Beijerland, waarbij o.a. gesproken werd over precisielandbouw en rassenkeuze. Tot slot vond op 16 december in Baexem een informatiemiddag plaats met als thema 'Bodem en Kringlooplandbouw'. In deze, door diverse partijen georganiseerde, bijeenkomst werd onder meer gesproken over bodemvruchtbaarheid, bodemconditie en structuurbeheer in relatie tot de akkerbouw en vollegrondteelt. De leden ontvangen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB waarin het vakgroepnieuws integraal is opgenomen. Vertegenwoordigingen landelijk en regionaal Wim Notermans werd in het verslagjaar afgevaardigd naar de LLTB ledenraad. Ruud Lenders was afgevaardigd in de landelijke expertgroep Arbeid vollegrond en was LLTB Portefeuillehouder Arbeid. RogĂŠ Meuwissen werd in het verslagjaar afgevaardigd naar het bestuur van LTO Vollegrond. Verder was hij LLTB Portefeuillehouder Duurzaamheid. Cep Smeets was Portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening LLTB. Tevens was de heer Smeets afgevaardigd in de LLTB Klankbordgroep Fauna. John Stemkens was Portefeuillehouder Water LLTB. Mevrouw R. van de Goor, Maria-Hoop en de heer H. Lemmen hadden namens de vakgroep zitting in het bestuur van de Stichting Agrarisch Limburg (SAL, voorheen Stichting Aandelenbeheer Asparagus).

Maart 2015

76


LLTB jaarverslag 2015

4.9 Vakgroep Varkenshouderij Bestuurssamenstelling De samenstelling van het bestuur was op 31 december als volgt: M. Tijssen M. Vossen Th. van Eijk W. Gellings L. Kuijsten-de Rond C. Lemans-Linssen E. Michiels-Fleuren R. Peeters Weem H. Saes W. Teuwen G. Vullings M. Willems A. van Hoof H. Janssen P. Janssen

Roggel Heibloem Nederweert Merselo Montfort Urmond Melderslo Ottersum Weert Stramproy Grubbenvorst Kessel Vredepeel Someren Horst

Voorzitter Ondervoorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Kandidaatbestuurslid Adviserend lid Dierengezondheid Adviserend lid Accon avm

J. van Diepen

Roermond

Secretaris

Op de algemene vergadering was Martin Houben, Ysselsteyn aftredend en niet herkiesbaar. Omdat op dat moment geen kandidaat was, bleef deze bestuurszetel vacant. Algemene vergadering De algemene ledenvergadering werd 's avonds gehouden op 2 maart 2015 in Panningen. De voorzitter, de heer Mark Tijssen keek in zijn openingswoord terug op 2014 en ging daarna o.m. in op actuele ontwikkelingen, de oprichting van de POV, de Russische boycot en het dierenwelzijn. In het huishoudelijke gedeelte werd het jaarverslag 2014 besproken en goedgekeurd. Als dank voor zijn jarenlange inzet binnen de bestuursgremia van LLTB en voor de varkenshouderij in Limburg in het bijzonder, reikte de voorzitter van de LLTB, de heer Faassen, de zilveren draagspeld van de LLTB uit aan de heer Houben bij gelegenheid van zijn afscheid als bestuurder. Patrick van der Broeck, gedeputeerde provincie Limburg nam de aanwezigen mee in het beleid dat de provincie de afgelopen jaren heeft gevoerd voor de landbouw. Na een korte pauze gaf GĂŠ Backus, directeur Connecting Agri & Food een toelichting op het project Schone Stallen wat hij in het kader van Zo ziet Limburg dieren heeft uitgevoerd. Hierop volgde een zeer geanimeerde discussie met de aanwezigen. Bestuur en organisatie De ledenraad kwam zevenmaal in vergadering bijeen, waarbij de voorbespreking van de agenda van de vergadering van de LTO Vakgroep Varkenshouderij en de VVP de hoofdmoot vormde.

Maart 2015

77


LLTB jaarverslag 2015

Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren onder meer: - Oprichting en uitbouw Producenten Organisatie Varkenshouderij; Recept Duurzaam Varkensvlees - Situatie varkenshouderij, o.a. Traject Vitale varkenshouderij, besteding nationale enveloppe EU-gelden, PiggyLeaks, Markt en consument, stoppersregeling, Varken van Morgen - IKB Schakelcommissie - Lichter slachten met particuliere opslag - Inkoopvoorwaarden CBL - Diergezondheidsfonds - Dierziektes: PED, Crisisdraaiboek, AVP - Dierwelzijn: 4dageneis, euthanaseren, balk- en spleetbreedte, koper- en zinkgehalte varkensvoer - Ophalen kadavers - Weekend van het Varken en Stichting Varkens in Zicht - Cao Dierhouderij en Goed werkgeverschap - Limburgse Land en Tuinbouw Loont - Project 'Slimmer bemesten' - Dierwelzijn, meldpunt Verwaarlozing Landbouwhuisdieren - Wilde zwijnen - NatuurBeschermingswet - Geurwetgeving - TTIP en handelsakkoorden - Reorganisatie LLTB Begin 2015 overhandigden de initiatiefnemers Elly Michiels en Carla Lemans in het bijzijn van LLTB voorzitter Leon Faassen een cheque ter waarde van 1.000 euro aan Anique Custers, manager bij de Kindervallei van het Ronald McDonald Kinderfonds in Valkenburg. Dit bedrag werd bijeen gebracht door de sponsoractie die de vakgroep opgezet had tijdens het Weekend van het Varken in 2014. In het kader van de tweejaarlijkse excursie van het bestuur werd op 14 juli een bezoek gebracht aan het Europees Parlement in Brussel. Naast een rondleiding vonden gesprekken plaats met Koert Verkerk, LTO-lobbyist, Annie Schreijer-Pierik, Europarlementariër CDA en Frits Thissen, Landbouwraad bij de EU. Op 9 september vond bij de zichtstal van de familie Lemans de aftrapbijeenkomst van het Weekend van het Varken plaats waarbij gedeputeerde Theunissen samen met een schoolklas, in het bijzijn van de pers, gezonde hamburgers maakte. Het Weekend van het varken werd dit jaar in Limburg alleen op zondag 13 september gehouden. Bezoekers konden op die dag de bedrijven Op Gên Hei, Berg aan de Maas en Rozendaal BV, Maasbree bezoeken en met eigen ogen zien en ervaren hoe varkens in Nederland worden gehouden. Op 14 september werd de jaarlijkse bijeenkomst gehouden met de besturen van de varkensstudieclubs waarop de winterprogramma's van Accon AVM, Aelmans Agrarische Advisering, Arvalis Advies, Agrifirm, Coppens Diervoeding, DLV, Koenen en Co, Lean in de veehouderij, PIC-NL, Topigs en VIC-Sterksel werden besproken. De heer M. Tijssen, voorzitter vakgroep, maakte tevens van de gelegenheid gebruik de actualiteiten in de sector toe te lichten. In het verslagjaar werd een Vertrouwenscommissie, bestaande uit Mark Tijssen, Gert-Jan Vullings, Lianne Kuijsten-de Rond, Coen Beerens en Martin Houben, in het leven geroepen ter voorbereiding van de opvolging van Mark Tijssen, welke zijn voorzitterschap van de Vakgroep in 2016 statutair beëindigd.

Maart 2015

78


LLTB jaarverslag 2015

Resultaten belangenbehartiging De LLTB vakgroep Varkenshouderij heeft met haar inbreng binnen de LTO Vakgroep Varkenshouderij er aan bijgedragen dat er goed is samengewerkt met NVV in het belang van de varkenssector. Juist nu met slechte prijzen zijn stappen gezet met Vitale varkenshouderij. Tegen de achtergrond van de slechte prijzen en rendementen in de varkenshouderij zijn deze resultaten niet altijd ‘voelbaar’ in de portemonnee en begrijpen we als LLTB Varkenshouderij dat resultaten ook snel naar de achtergrond verdwijnen in een crisissituatie waarin de varkenshouderij zich in 2015 heeft bevonden. Hieronder puntsgewijs de behaalde resultaten van afgelopen jaar: 1. EZ heeft via een Nationale enveloppe een bedrag van15 miljoen beschikbaar gesteld voor een uitvoering van ‘vitale varkenshouderij’. Dit is mede het resultaat van de gevoerde acties door varkenshouders in Den Haag en Brussel en de overleggen die het platform varkensketen heeft gevoerd met Staatssecretaris Dijksma. 2. POV is erkend door het ministerie van Economische Zaken als dé officiële uitvoeringsorganisatie van de varkenshouderij. Inmiddels vertegenwoordigt de POV 85% van de varkenshouders. 3. Op initiatief van POV, LTO en NVV is de regiegroep ‘vitale varkenshouderij’ ingesteld. Dit onder voorzitterschap van Uri Rosenthal en met deelname van Rabobank en EZ. De uitkomsten van het onderzoek 1e fase zijn tijdens ledenbijeenkomsten besproken met de leden. Er is draagvlak om door te werken aan een concreet actieplan en ‘één varkensgeluid’. De hoofdlijnen voor dit actieplan zijn neergezet (lagere kosten, herstructurering en ketenversterking). Ook Staatssecretaris Van Dam is positief over het plan ‘vitale varkenshouderij’. 4. Staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, heeft afgelopen jaar géén kostprijsverhogende wettelijke maatregelen meer afgekondigd voor de varkenshouderij. LTO en NVV hebben haar in alle gesprekken er van overtuigd dat kostprijsverhogende maatregelen varkenshouders de laatste jaren verder financieel onder druk hebben gezet en dat extra wetten en eisen in de markt moeten worden terugverdiend. 5. Ondanks een voorstel in de Tweede Kamer komt er geen nationaal verbod op castreren. 6. Ondanks een voorstel in de Tweede Kamer komt er geen verbod op de huidige kraamboxen. 7. Ondanks een voorstel in de Tweede Kamer komt er geen verplichte invoering van Pro Dromi kraamhokken. 8. Ondanks een voorstel in de Tweede Kamer komt er voorlopig geen einddatum voor staart couperen. 9. De verplichte, lastenverzwarende stalregistratie is uit de Gecombineerde Opgave gehaald. 10. Dijksma heeft de POR-regeling opengesteld. De POR geeft varkens- en pluimveehouders de mogelijkheid om uit te breiden met maximaal de helft van het aantal noodzakelijke varkens- of pluimveerechten tot een maximum ontheffing van 2.500 varkenseenheden per aanvraag. 11. Het nieuwe POV-systeem voor I&R/VVL meldingen is op 4 oktober 2015 van start gegaan. Om varkenshouders goed te informeren over het nieuwe systeem en de nieuwe regelgeving zijn ledenbijeenkomsten georganiseerd. In 2015 werden geen kosten voor de meldingen bij de varkenshouders in rekening gebracht. Dit blijft ook in 2016 vooralsnog zo. 12. Het verbod op het afschrijven van dier- en ammoniakrechten is ingetrokken. Dit bespaart de sector 70 miljoen euro. 13. In het nieuw afgesloten DGF convenant is de bijdrage van de sector bij een uitbraak met miljoenen verlaagd. Daarnaast zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het handhaven van de nuloptie voor wilde zwijnen. Verder zijn stappen gezet richting betere afzet producten van gevaccineerde dieren en welzijnsslachtingen Maart 2015

79


LLTB jaarverslag 2015

14. Klopmerken voor exportvarkens is weer toegestaan. 15. Pilot gestart voor het herinvoeren van de stalkeuring voor export, gericht op verlaging van de kosten en een welzijnsvriendelijke logistiek. 16. Buitengebruik van rodenticiden om ratten en ander ongedierte te bestrijden blijft onder voorwaarden mogelijk. 17. EZ en Rabobank steunen het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en versterking van de varkensketen via het ‘Holland Varken’ voor de varkenshouderij via vitaal varkenshouderijplan. 18. EZ, ketenpartners en Rabobank steunen maatregelen om de export en daarmee de opbrengsten te bevorderen, zoals het stimuleren promotie NL Varkensvlees en ruimte voor nieuwe afzetmarkten. Dit inclusief de bouw en invoering van een nieuw integraal ketenkwaliteitsysteem. 19. In Europees verband zijn maatregelen voor Europese aanbodregulering, zoals: lichter slachten van vleesvarkens, minder zeugen in de EU, het tijdelijk vervroegd slachten van varkens op de agenda gezet. 20. Via de POV is ruim €.100.000,- aan sponsoring geworven die is besteed aan sector PR. (onderhoud en nieuwe zichtstallen, Weekend van het varken, PR materiaal). 21. LTO varkenshouderij heeft zich sterk gemaakt om ontschotting binnen de mestwetgeving tegen te gaan en iedere sector zelf verantwoordelijk is voor het produceren binnen het eigen plafond. 22. LTO varkenshouderij heeft in overleg met haar buitenlandse collega’s en COV in Brussel inzet gepleegd om de opslagregeling, welke voor de Europese Commissie als enige optie gezien werd om de varkenssector te ondersteunen, zo in te steken dat ook de Nederlandse sector hiervan kan profiteren. Activiteiten en projecten De leden waren uitgenodigd voor een bijeenkomst op 19 januari over de Pragmatische Aanpak Stikstof en het Mestbeleid. Harrie Deckers, beleidsmedewerker LLTB gaf uitleg over de PAS die sinds 10 januari 2015 ter inzage lag en per 1 juli 2015 in werking zou treden. Aansluitend ging Harry Kager, beleidsmedewerker LLTB in op de actuele zaken rondom het mestbeleid en de mestverwerking. Via de email werden de leden begin april geïnformeerd over Stalregistratie en konden zij zich aanmelden voor de energiebijeenkomst op 13 april welke georganiseerd werd door VarkensNET in samenwerking met Agro Energiek. Gezien de slechte situatie in de sector, als gevolg van alle extra eisen die Nederland legt bóvenop de al zeer strenge Europese eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn, én de onvoldoende resultaten van het gesprek met staatssecretaris Dijksma werd besloten tot een publieksvriendelijke actie op donderdag 3 september voor het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Het thema van de actie was ‘Als de boer toch niks verdient, dan geven ze het liever gratis weg.’ Doel van deze actie was de Kamerleden te overtuigen van de noodzaak van steun op korte termijn in de vorm van lastenverlichting, zoals het verlagen van de keuringskosten. Leden werden daarom per email opgeroepen om samen in Den Haag actie te voeren om ook op die manier één, sterk en eensgezind, varkensgeluid te laten horen. Samen met Comiva werd op 5 oktober een informatieavond georganiseerd waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan de orde kwamen: situatie varkenssector, Verdeling 30 miljoen Europees geld, Nieuwe I&R/VVL systeem, Dierenwelzijn en Diergezondheid. Harry Kager, beleidsmedewerker LTO hield vervolgens nog een inleiding over het mestbeleid waarbij hij de aanwezigen bijpraatte over de laatste ontwikkelingen. Leden ontvingen op 4 november een email over het couperen van staarten en werden opgeroepen medewerking te verlenen aan een enquête hierover.

Maart 2015

80


LLTB jaarverslag 2015

Op 10 november was er een besloten POV-bijeenkomst waarop de leden geraadpleegd werden over het plan Vitale Varkenshouderij. Leden van de vakgroep ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB waarin het vakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Aantal leden De LLTB-leden worden op basis van hun meitellinggegevens automatisch ingedeeld in de betreffende vakgroepen. Het aantal bedrijfsleden bedroeg aan het einde van het verslagjaar 212 (218 in 2014). Vertegenwoordigingen Mark Tijssen had zitting in de Vakgroep Varkenshouderij van LTO Nederland en was door LTO Nederland voorgedragen als lid van de Adviescommissie Varkens van het PVV en lid van de art. 88A commissie. Binnen de LTO Vakgroep Varkenshouderij was hij trekker van de Taakveldgroep Dierenwelzijn en Internationaal. Verder was hij door de vakgroep voorgedragen in het bestuur van SIVA en in het bestuur van Siva-Software bv. Verder was hij vertegenwoordigd in het bestuurscollege QLL Stichting CBS. De secretaris was aangewezen als plaatsvervangend lid van de Vakgroep LTO Varkenshouderij. Thijs van Eijk was benoemd in de IKB Schakelcommissie. Willy Gellings had binnen LTO het Taakveld Diergezondheid. Lianne Kuijsten was portefeuillehouder LLTB Sociale Zaken en Arbeid en Verenigingszaken en had zitting in een adviesgroep CAO. Carla Lemans had zitting in de LTO Taakveldgroep Kennis en Informatiemanagement en had binnen LTO de Taakvelden PR en Communicatie en Innovatief Ondernemen. Henk Saes had namens de Vakgroep zitting in de LLTB ledenraad. Wim Teuwen was portefeuillehouder LLTB Duurzaamheid. Gert-Jan Vullings was LLTB portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening. Marijn Willems was LLTB portefeuillehouder Water. Besluit Aan het einde van dit verslag willen wij het bestuur van de LLTB dankzeggen voor de ondervonden financiĂŤle en andere steun. Wij danken verder alle instanties op het gebied van de varkenshouderij voor hun constructieve medewerking aan het organisatorische werk van de vereniging. Tenslotte willen wij hier memoreren de prettige contacten met onze zusterverenigingen.

Maart 2015

81


LLTB jaarverslag 2015

5 Ontwikkeling De vereniging Limburgse Land- en Tuinbouw-Ontwikkeling heeft als doel, middels goed vermogensbeheer, de belangenbehartiging van de leden van de LLTB mogelijk te maken. Vanwege veranderingen in de richtlijnen voor de jaarverslaggeving is de vereniging LLTB Ontwikkeling ingaande boekjaar 2011 verplicht een geconsolideerde jaarrekening te presenteren, waarin de volgende rechtspersonen zijn opgenomen: LLTB-Ontwikkeling, LLTBBelangenbehartiging, LLTB Holding BV, Arvalis BV, Arvalis Projectontwikkeling BV en Grooh BV. De vereniging LLTB Ontwikkeling is opgenomen in de fiscale eenheid voor de omzetbelasting tezamen met de vereniging LLTB-Belangenbehartiging, LLTB Holding BV, Arvalis BV, Arvalis Projectontwikkeling BV en Grooh BV. Naast voornoemde rechtspersonen heeft het bestuur van LLTB Ontwikkeling een doorslaggevende zeggenschap over de Stichting Proefboerderij Wijnandsrade en de Stichting Bevordering Agrarisch Onderwijs Limburg, dit vanwege het feit dat het bestuur van LLTB Ontwikkeling de voornoemde besturen benoemt, schorst en ontslaat.

Maart 2015

82


LLTB jaarverslag 2015

5.1 Arvalis Arvalis is een agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) in augustus 2006. Sindsdien heeft ze zich vanuit de thuisbasis Limburg weten te positioneren als marktleider op agrarisch advies. Op 1-1-2014 is ze een intensieve samenwerking aangegaan met ROBA Advies in Deurne en sindsdien ook actief in Zuidoost-Brabant. Inmiddels is Arvalis werkzaam vanuit 4 vestigingen en heeft zo’n 60 medewerkers. Arvalis staat bekend als de vraagbaak en adviespartner voor de agro-, feed- en foodsector op het gebied van bedrijfsadvies, locatieadvies, architectuur & bouwadvies, makelaardij, juridisch advies, innovatie en subsidies. De afgelopen jaren is gebleken dat de diepgaande kennis die de afgelopen jaren op deze gebieden is opgebouwd, ook goed bruikbaar is voor andere branches dan de agrarische. Daarom heeft Arvalis tegenwoordig naast agrarische adviseurs, ook makelaars en tekenaars in dienst die gespecialiseerd zijn in het MKB en de particuliere sector. Daarnaast werken de omgevingsadviseurs ook steeds vaker voor het midden- en kleinbedrijf in het buitengebied. Verder is Arvalis via HAER advies BV (joint venture met AB Werkt) actief in organisatie- en personeelsvraagstukken. Arvalis staat in de sector bekend als: • • •

vasthoudend en gepassioneerd; krachtig en innovatief; verbindend/samenwerkend en nuchter.

Verder kenmerkt Arvalis zich als een organisatie met een: • • •

sterke regionale dekking: altijd dicht bij de klant; diepgaande kennis op een breed aantal gebieden: ondersteuning in alle stadia van ondernemerschap; grote deskundigheid en betrokkenheid op het gebied van complexe vraagstukken.

De primaire boodschap van Arvalis is: ‘Door het vuur om de ambities van de klant te realiseren.’ Nieuwe verdienmodellen Individueel agrarisch bedrijfsadvies is de hoofdactiviteit van Arvalis. Als organisatie is Arvalis echter niet blind voor de veranderingen in de wereld om haar heen. Het aantal agrarische bedrijven neemt steeds verder af en de bedrijven die overblijven, worden steeds groter. Door de verdere hervorming en afbouw van het gemeenschappelijke markt- en prijsbeleid zal de prijsvorming in de sector grilliger worden. Als gevolg hiervan zullen de overgebleven bedrijven hun koers moeten gaan verleggen en op andere wijzen dan voorheen hun inkomenspositie veilig stellen. En wel op een duurzame wijze om maatschappelijke acceptatie veilig stellen. Veel ondernemers worden hierdoor geconfronteerd met veranderende randvoorwaarden, waardoor er nieuwe keuzes binnen het bedrijf gemaakt moeten worden. Arvalis wil zich daarom, naast het reguliere bedrijfsadvies, ook nadrukkelijk richten op het bieden van ondersteuning aan ondernemers bij het maken van de juiste, strategische keuzes voor de toekomst en de uitvoering hiervan. Voorbeeldprojecten die op dit gebied reeds lopen, zijn: Biobased Economy Op het gebied van Biobased Economy speelt Arvalis inmiddels een centrale rol. Zo is Arvalis betrokken als Innovatiemakelaar Biobased Economy en Reststromen namens de Topsector Agro & Food en verbindt via deze weg ondernemers uit de primaire sector met elkaar en andere sectoren. De ervaring leert dat de juiste verbinding tussen partijen vaak aan de basis staat voor unieke en innovatieve projecten. Een voortvloeisel van deze nieuwe initiatieven is de ontwikkeling van het BioTreatCenter in Greenport Venlo. Het BioTreatCenter is een ondernemersgedreven faciliteit waarin kennis en knowhow op het gebied van opwaardering van biomassa en omzetting van reststromen naar Maart 2015

83


LLTB jaarverslag 2015

unieke producten, samenkomt. De fysieke realisatie van dit centrum door de bedrijven is gepland voor 2016 en zal een grote rol gaan spelen in de zoektocht naar nieuwe PMC’s voor de agrarische sector en de mogelijkheden om reststromen tot waarde te brengen. Arvalis is hier nauw bij betrokken. Voeding en gezondheid Vanwege haar groeiende netwerk in de agro-, feed-, en foodsector, raakt Arvalis toenemend betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Zo werkt Arvalis intensief samen met een lokale ondernemer in de productie van innovatieve voeding met meer antioxidanten, vitaminen en glutenvrij (healthy food) die voldoet aan onze dagelijkse behoefte van 350 gram groente en fruit. Voorbeelden zijn preichips (het avond snackmoment) en nutripearls (inname puur gedurende de dag of in de yoghurt). Arvalis is vanaf het eerste moment betrokken; van ideevorming, trial and error, tot realisatie en vermarkting. Interne structuur Arvalis Management

Support

Teamcoördinator Nederweert

Teamcoördina tor Roermond

Teamcoördina tor Oirlo

Teamcoördina tor Gulpen

Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies

Locatieadvies

Locatieadvies

Locatieadvies

Locatieadvies

Architectuur & Bouwadvies

Architectuur & Bouwadvies

Architectuur & Bouwadvies

Architectuur & Bouwadvies

Makelaardij

Makelaardij

Makelaardij

Makelaardij

Juridisch advies

Juridisch advies

Juridisch advies

Juridisch advies

Projecten

Projecten

Projecten

Projecten

Subsidies

Subsidies

Subsidies

Subsidies

Arvalis Medewerkers

60

Deelnemingen

HAER advies BV/ROBA Advies BV

Maart 2015

84


LLTB jaarverslag 2015

5.2 HAER HAER Advies is de regionale adviesorganisatie op het gebied van personeel, organisatie en werkgeverschap. Dit adviesbureau werd in juli 2011 opgericht door enerzijds Arvalis en anderzijds AB Werkt, welke beiden voor 50 procent aandeelhouder zijn. HAER adviseert en begeleidt werkgevers in zowel de agrarische sectoren als het mkb. Hierbij richt HAER zich op individueel advies rondom personeel en organisatie en stimuleert daarnaast de professionalisering en ondersteuning van de sector op het gebied van arbeid en werkgeverschap. Het jaar 2015 levert opnieuw een mooie, positieve bijdrage aan het resultaat van de aandeelhouders op. Individueel bedrijfsadvies In 2015 werd het individueel bedrijfsadvies met name gerealiseerd door vanuit bestaande netwerken en opdrachten, nieuwe opdrachtgevers te verwerven. Kenmerkend voor het individueel advies is dat de opdrachten vaak bestaan uit het achteraf oplossen van reeds ontstane medewerkers- en/of organisatievraagstukken. Proactief en toekomstgericht met dergelijke vraagstukken aan de slag gaan, blijft een gebied waar bedrijven in de doelsectoren nog veel minder spontaan in investeren. Projectuitvoering Ook in 2015 heeft HAER Advies een duidelijke bijdrage geleverd om de sector regionaal te ondersteunen, zowel vanuit haar rol als uitvoeringspartner op het gebied van arbeid en werkgeverschap voor de LLTB, als in samenwerkingen met andere partners. Daarbij kent HAER de relevante ontwikkelingen en wetgeving, de sectoren en de organisaties en kunnen waardevolle verbindingen worden gelegd. In 2015 verzorgde HAER voor de LLTB de regionale uitvoering van de volgende Colland Arbeidsmarktprojecten: Vitaliteit in bedrijf: • •

het landelijk ontsluiten van het reeds ontwikkelde instrumentarium op het gebied van vitaal werkgeverschap; en het bieden van aanvullende ondersteuning aan bedrijven in de vertaalslag naar de mogelijkheden in het eigen bedrijf.

Kennis en Informatie: Het ontsluiten en beschikbaar stellen van informatie op het gebied van arbeid en goed werkgeverschap: • •

Invullen van de regionale signaal- doorverwijzings- en achtervangfunctie, in samenwerking met de landelijke werkgeverslijn land- en tuinbouw; Leveren van een bijdrage aan de landelijke doelstellingen en afspraken met betrekking tot het digitaal ontsluiten van kennis, middels de overkoepelende netstructuur en middels regionale digitale netwerken; Periodiek raadplegen van de achterban in LLTB-gebied via klantenpanel. Naast de uitgevoerde Colland Arbeidsmarktprojecten heeft HAER begin 2015 in nauwe samenwerking met de LLTB een projectvoorstel op het gebied van duurzame inzetbaarheid ingediend bij MKB Nederland. Doel van dit project: ondernemers helpen bij datgene wat ze zélf kunnen doen om medewerkers langdurig inzetbaar, betrokken en gemotiveerd te houden. Hoe zorg je dat medewerkers maximaal presteren, hoe haal je het beste in je personeel naar boven? Als resultaat daarvan konden HAER/LLTB vanaf medio 2015 in totaal 27 bedrijven de mogelijkheid bieden – gesubsidieerd - te werken aan hun personeelsbeleid. Dit project heeft een doorlooptijd tot en met juni 2016.

Maart 2015

85


LLTB jaarverslag 2015

5.3 Grooh Het jaar 2015 wordt voor Grooh gekenmerkt door personele veranderingen met verregaande consequenties. Door de pensionering van de woordvoerder in augustus is eind 2015 een andere adviseur van de acquisitie en externe klanten afgehaald en ingewerkt op de functie van woordvoerder. De vrijgekomen functie van adviseur op acquisitie en externe projecten is niet opnieuw ingevuld. De adviseur evenementen krijgt in 2015 een mooie positie aangeboden bij één van de klanten van Grooh en is medio 2015 vertrokken. Ook die functie wordt niet opnieuw ingevuld. De betreffende taken worden ondergebracht bij de junior adviseur met ondersteuning vanuit de andere adviseurs. Deze personele veranderingen, totaal twee fte minder, leiden ertoe dat de focus van Grooh in de tweede helft van 2015 nagenoeg geheel op de communicatiebehoeften van de LLTB komt te liggen. Om een betere kijk te hebben op het totaal van communicatiebehoeften van de LLTB Groep zijn gesprekken gestart met Arvalis met als resultaat dat ook met Arvalis een SLA voor 2016 is overeengekomen en wordt afgesproken dat de communicatiemedewerkster van Arvalis per 1 januari 2016 wordt overgeplaatst naar Grooh. Er wordt een regulier overleg tussen Grooh en Arvalis afgesproken, waarin de marketing- en communicatie inspanningen worden besproken, geadviseerd en afgestemd. Eind 2015 wordt deze werkwijze al bekrachtigd. Om ondersteuning met communicatieadvies en -uitvoering dichterbij de projectleiders te brengen, wordt Grooh fysiek verplaatst naar een kantoor op dezelfde gang als waar de projectleiders en Arvalis hun kantoren hebben. Dit maakt dat de samenwerking verder verbetert. De begroting voor 2016 bestaat uit de inkomsten uit een tweetal Service Level Agreements, één met de LLTB en één met Arvalis, met daarbij een bescheiden prognose van inkomsten van derden. De totale bezetting van Grooh werkt feitelijk aan de communicatieondersteuning van de LLTB Groep.

Maart 2015

86

Profile for LLTB

LLTB Jaarverslag 2015  

LLTB Jaarverslag 2015  

Profile for bosters
Advertisement