Page 1

LLTB jaarverslag 2014

1

LLTB jaarverslag 2014 Alles in het belang van onze mooie agrarische sector

Maart 2015


LLTB jaarverslag 2014

Inhoudsopgave Voorwoord

3

1. LLTB-Vereniging

4

2. Bestuurlijke LLTB organisatie a. Ledenraad b. LLTB Bestuur

6

3. Regionale afdelingen – jaarverslagen 3.1 De Winning Limburg 3.2 Peel en Maas 3.3 Horst-Venlo 3.4 Venray 3.5 Maasduinen 3.6 Weerterland 3.7 OostMaas 3.8 Heuvelland 3.9 Mergelland 3.10 Sittard e.o.

11 12 15 19 22 25 28 31 34 37 40

4. Vakgroepen – jaarverslagen 4.1 Akkerbouw 4.2 Boom- en Vaste Planten Teelt 4.3 Fruitteelt 4.4 Paardenhouderij 4.5 Pluimveehouderij 4.6 Rundvee- en Schapenhouderij 4.7 Tuinbouw Bedekte Teelten 4.8 Tuinbouw Open Teelten 4.9 Varkenshouderij

43 44 47 50 53 57 61 68 71 74

5. Ontwikkeling 5.1 Arvalis BV 5.2 HAER BV 5.3 Grooh BV

78 79 81 82

Maart 2015

2


LLTB jaarverslag 2014

Voorwoord Het afgelopen jaar kende ups en downs. Toch voert optimisme de boventoon. Onderzoek van het LEI wijst uit dat de Nederlandse burger de agrarische sector een warm hart toedraagt. En berichtten de media vorig jaar niet dat Limburgse boeren tot de beste van Nederland behoren? Ik voeg daar met trots aan toe dat de beste boeren van Limburg lid zijn van de LLTB! In onze provincie kunnen we ons gelukkig prijzen met een bestuur dat de land- en tuinbouw op waarde weet te schatten. Daar hebben we ons de afgelopen jaren samen met de afdelingen en vakgroepen hard voor gemaakt en dat zullen we blijven koesteren. In onze belangenbehartiging is een goede dialoog met burgers, met consumenten, met overheden en met maatschappelijke organisaties misschien wel de allerbelangrijkste voorwaarde voor het verkrijgen van ontwikkelingsruimte op bedrijfsniveau. Dat kan de LLTB - of LTO Nederland - niet alleen voor elkaar krijgen, dat moeten we samen doen. Met samen bedoel ik niet alleen ons bestuurlijk kader met onze leden. Onze stakeholders en partners kunnen we hierbij niet missen. Hetzelfde geldt voor de zoektocht naar nieuwe kansen en het leggen van verbindingen. Nieuwe verdienmodellen, nieuwe producten en nieuwe afzetmogelijkheden. Die weg moeten we samen afleggen, met ondersteuning vanuit ketenpartijen en kennisinstellingen. We hebben een collectief belang en dus een gezamenlijke opdracht. Daaraan hebben we in 2014 vol overgave gewerkt. Dat blijkt onder meer uit de jaarverslagen van de afdelingen en vakgroepen die in dit document zijn samengebracht. Ook kunt u lezen wat in 2014 de belangrijkste besluiten en activiteiten van de Ledenraad zijn geweest. Tenslotte geeft dit interne verslag een doorkijk in de samenwerking van de LLTB met bijvoorbeeld LTO Nederland en dochterondernemingen Arvalis en Grooh Communicatie. Alles in het belang van onze mooie agrarische sector!

Bas Boots, Waarnemend algemeen directeur.

Maart 2015

3


LLTB jaarverslag 2014

1. LLTB-Vereniging De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is opgericht in 1896 en is gevestigd in het Ondernemersplein Limburg in Roermond. Kenmerkend aan de structuur van de LLTB is haar uitgebreide bestuursnetwerk. De leden zijn regionaal georganiseerd in tien plaatselijke afdelingen met elk hun eigen bestuur. De leden maken tegelijkertijd deel uit van één (of meer) vaktechnische disciplines, ‘vakgroepen’ geheten. Elke vakgroep, tien in totaal, wordt geleid door een bestuur. De voorzitter van de LLTB wordt benoemd door de Ledenraad van de LLTB. Dit is het hoogste verenigingsorgaan. De Ledenraad bestaat uit 19 vertegenwoordigers van de plaatselijke afdelingen en van de vakgroepen. Deze organisatievorm maakt de LLTB tot een gezaghebbende partij, die zowel vakinhoudelijk als lokaal uitstekend is ingevoerd. Veruit de meeste en invloedrijkste bestuurders zijn tegelijkertijd agrarisch ondernemer. Landelijk maakt de LLTB samen met de ZLTO en LTO Noord deel uit van LTO Nederland. In Limburg is de LLTB een bestuurlijke alliantie (zusterorganisaties) aangegaan met de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) en het MKB-Limburg. Deze drie partners werken samen onder de naam Ondernemend Limburg. Ook met de KvK Limburg wordt op strategisch niveau samen gewerkt. Genoemde organisaties zijn net als de LLTB gevestigd in het Ondernemersplein te Roermond.

Maart 2015

4


LLTB jaarverslag 2014

Maart 2015

5


LLTB jaarverslag 2014

2. Bestuurlijke LLTB organisatie De LLTB heeft twee organen, te weten: A. Ledenraad (hoogste orgaan) en B. Bestuur (bestuurt en wordt ondersteund door directie en werkorganisatie). A. Ledenraad Volgens de statuten kiezen de besturen van de afdelingen en vakgroepen uit hun midden ieder voor zich een afgevaardigde in de Ledenraad. Intern is afgesproken dat bij voorkeur de voorzitter wordt afgevaardigd naar de Ledenraad. Ledenraadsleden worden steeds gekozen voor een periode van vier jaar. Aan het einde van die periode van vier jaar treden zij tegelijk af. De Ledenraad bestaat per 31 december 2014 uit 19 leden (en 1 adviserend lid namens het LAJK). De samenstelling van de Ledenraad was op 31 december 2014 als volgt: Giel van Herten Peter Erkens Edwin Michiels Johan Ronnes Ger Urlings Paul Craenen Hans Lansbergen Marie-JosĂŠ Penders-Bolton Diederik Nijenhuis Hans Bovend'eerdt Pieter Heynen Sjaak Walraven Math Vestjens Eric Hubers Jan van der Staak Jaap van den Beukel Wim Notermans Henk Saes Chrit Wolfhagen Ilse Verhoijsen

Afd. De Winning Limburg Afd. Heuvelland Afd. Horst-Venlo Afd. Maasduinen Afd. Mergelland Afd. OostMaas Afd. Peel en Maas Afd. Sittard e.o. Afd. Venray Afd. Weerterland VG Boom- en Vaste Plantenteelt VG Fruitteelt VG Paardenhouderij VG Pluimveehouderij VG Rundvee- en Schapenhouderij VG Tuinbouw Bedekte Teelten VG Tuinbouw Open Teelten VG Varkenshouderij VG Akkerbouw adv. lid LAJK

Voorzitter: Ir. A.J.M. Janssen Secretaris: Mr. A. Steijvers Giel van Herten is op 16 april in de ledenraad gekomen i.p.v. Jan Evers. Marie-JosĂŠ Penders-Bolton is op 7 juli in de ledenraad gekomen i.p.v. Jos Janssen. Wim Notermans is op 17 december in de ledenraad gekomen i.p.v. Stef Hendrix.

Maart 2015

6


LLTB jaarverslag 2014

Activiteiten en relevante onderwerpen 1. Ontwikkelingen LLTB directie en bestuur Er is een extra ledenraadsvergadering bijeengeroepen om een toelichting te geven op het besluit van het LLTB bestuur niet verder te gaan met algemeen directeur Wim van de Belt. Voorzitter Noud Janssen heeft daaraan de conclusie verbonden dat ook hij plaats zal maken om zodoende ruimte te scheppen voor een volledig hernieuwde invulling van de samenwerkingsrelatie tussen voorzitter en directeur. Bert Senden wordt vanuit zijn positie als waarnemend directeur in februari benoemd tot statutair directeur van de LLTB Holding BV. Het bestuur heeft met ingang van 30 juni 2014 Klaas van Mierlo benoemd tot algemeen directeur van de LLTB. Besloten is per 18 november 2014 het hoofdbestuur terug te brengen naar vijf leden, inclusief de voorzitter. 2. Groeiservice Er is landelijk geen overeenstemming bereikt over de wijze waarop de combinatie van vaktechniek, belangenbehartiging en innovatie zou kunnen worden verzorgd en gepositioneerd. Groeiservice BV wordt geliquideerd. In het kader van ‘heroriëntatie Groeiservice’ geeft Jan Veltmans aan initiatief te willen nemen om samen met de LLTB-vakgroepen en ZLTO een fundamentele discussie te voeren over hoe in de toekomst moet worden omgegaan met vaktechniek en de taken van de voormalige productschappen. 3. Bestuurskosten De interne werkgroep Bestuurskosten, bestaande uit bestuur en medewerkers, bekijkt de mogelijkheden de bestuurskosten terug te brengen. 4. Contributie De Ledenraad heeft het bestuur mandaat gegeven om met vakgroepen afspraken te maken over de vraag op welke wijze de kosten van vaktechniek, de Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP) en innovatieprogramma’s kunnen worden doorberekend in de contributie. Het bestuur heeft hierover met zowel de vakgroep Tuinbouw Bedekte als Open Teelten overeenstemming bereikt. De kosten worden via een toeslag op de contributie doorbelast. 5. Natuurrijk Limburg Natuurrijk Limburg lijkt een succes te worden en heeft een positie verworven bij overheden en terrein beherende instanties. Natuurrijk Limburg genereert ook business; er zijn miljoenen beschikbaar voor het beheer en de realisatie van natuur. Vanaf 2016 moet Natuurrijk Limburg de eigen broek ophouden. 6. Finance LLTB Er zijn belangrijke stappen gezet voor de Finance LLTB Groep. De jaarrekeningen 2013 zijn afgerond en goedgekeurd. De verschillende administraties bij de LLTB zijn per 1 juni gecentraliseerd en fysiek bij elkaar gebracht.

Maart 2015

7


LLTB jaarverslag 2014

A. LLTB Bestuur

Elly Roebroek-Keulers Portefeuille: Verenigingszaken Waarnemend voorzitter Aandachtsveld: Water(beheer)plannen, Vrouw en Bedrijf Aandachtsgebied: Sittard e.o.

Henny Hartmann Portefeuille: Ruimtelijke Ordening Aandachtsveld: Akkerbouw Aandachtsgebied: Mergelland en Heuvelland

Mark Tijssen Portefeuille: Duurzaamheid (dierlijk en plantaardig) Aandachtsveld: Sociaaleconomisch beleid Aandachtsgebieden Horst-Venlo en De Winning Limburg

Ton Besouw Portefeuille: Sociaaleconomisch beleid Aandachtsveld: Open teelten, Glas voor Glas Gewasbescherming/plantgezondheid

Pieter van Melick Portefeuille: Omgeving (RO, water, multifunctionele landbouw) Aandachtsveld: Zorgboeren, Flora en Fauna, agrotoerisme, rundvee- en schapenhouderij Aandachtsgebieden OostMaas en Weerterland

Jan Veltmans Portefeuille: International, Water Aandachtsveld: Tuinbouw bedekte teelten, boom- en fruitteelt Aandachtgebied Peel en Maas

Maart 2015

8


LLTB jaarverslag 2014

Activiteiten en relevante onderwerpen 1. Archieven LLTB De LLTB heeft zijn archieven overgedragen aan het Sociaal Historisch Centrum Limburg. 2. Nieuwe Oogst Waarnemend voorzitter Elly Roebroek neemt namens de LLTB zitting in de redactieraad van ledenblad Nieuwe Oogst. 3. Sponsoring Het LLTB bestuur stemt in met de richtlijnen voor sponsoring door de LLTB. Er moet een evenwichtigere verdeling van sponsorbedragen over de sectoren plaatsvinden. 4. Boer-burger energiecoöperatie Het bestuur verleent medewerking aan het verder uitwerken van het initiatief Boer-burger energiecoöperatie en daarbij te proberen een koppeling te maken met het stimuleren van asbestverwijdering. 5. LLTB Jaarcongres Het LLTB Jaarcongres – traditioneel gehouden op de derde donderdag van november – staat dit jaar in het teken van het VN-thema ‘Year of Family Farming, familiebedrijven in de agrosector’. Het is een succesvol congres. 6. Proefboerderij Wijnandsrade Henny Hartmann neemt de voorzittersrol van scheidend voorzitter Noud Janssen over in de Stichting Proefboerderij Wijnandsrade. 7. Zo Ziet Limburg Dieren Op basis van de eindrapportage ZoZietLimburgDieren (ZZLD) wordt ingestemd met het verlenen van twee aanvullende opdrachten, zoals is afgesproken binnen ZZLD en Limburgse Land- en tuinbouw Loont (LLtL). Het gaat om continuering van de website en de monitoringsrapportages die in 2014 nog doorlopen. 8. Werkbezoek Het LLTB bestuur bracht een werkbezoek aan aspergeteler Geraeds. Aan de orde komen zaken als de huisvestingsproblematiek en seizoenarbeiders. Samen met gedeputeerde Patrick van der Broeck bracht het bestuur in september nog een werkbezoek aan biologische tuinderij Peeters-Mertens. 9. Gemeenteraadsverkiezingen De LLTB heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 diverse acties ondernomen om individuele LLTB-leden voor te dragen. Zeventien leden en medewerkers van de LLTB zijn verkozen als raadslid. 10. Intentieverklaring Deltaplan Hoge Zandgronden Jan Veltmans ondertekent namens de LLTB de intentieverklaring, waardoor de LLTB in aanmerking komt voor een rijksbijdrage op maatregelen die ook belangrijk zijn voor de land- en tuinbouw, zoals regelbare drainage en waterconservering. 11. Provinciaal Omgevingsplan Limburg De informatiebijeenkomsten zijn met circa 460 bedrijfsleden goed bezocht. 12. Nieuwe voorzitter Léon Faassen opent op 3 december zijn eerste bestuursvergadering als voorzitter van de LLTB.

Maart 2015

9


LLTB jaarverslag 2014

13. Financiële bijdrage projecten Met ingang van 2014 wordt toekenning van financiële middelen aan projecten (weer) voorbereid via LLTB Belangenbehartiging. In 2014 is een budget van € 232.500,- beschikbaar; bedoeld voor concrete projectinitiatieven. 14. Versterking ondernemersnetwerk glastuinbouw 2014-2015 Het LLTB-bestuur neemt kennis van het besluit van de stichtingsbesturen STOP-SAF, waarin dezen hebben ingestemd met het verzoek van de LLTB en haar vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten de extra kosten voor vaktechniek en cemp/innovatie voor de jaren 2014 en 2015 te compenseren via een zogenoemde groeiregeling. 15. Waterschapsverkiezingen Het LLTB-bestuur stemt in met de maximale zittingsduur van agrarische waterschapsbestuurders, waardoor de zittingstermijnen parallel lopen aan de zittingstermijnen van LLTB-bestuurders. 16. Toekomstperspectief Het bestuur onderschrijft de passage in de analyse over de toekomst en het perspectief van LTO Nederland die aangeeft dat sectoren of vakgroepen naar meer autonomie streven en dat ze zich in dat streven niet altijd meer iets gelegen laten liggen aan de mening van LTO. Het bestuur onderschrijft ook het advies ‘slim mee te bewegen’. 17. Gewasbescherming Door het wegvallen van het Productschap Tuinbouw is de financiering van activiteiten voor behoud van een effectief middelenpakket niet meer via die weg te regelen. De LLTB heeft samen met ZLTO en LTO Noord geconcludeerd dat de sector belang heeft bij het behouden van de coördinator effectief middelenpakket (cemp). Het LLTB-bestuur besluit de ledenraad voor te stellen de bijdrage voor de cemp en innovatie in 2015 – net als in 2014 – door te berekenen op basis van NGE’s naar alle leden met tuinbouwgewassen. 18. Waterkwaliteit Glastuinbouw De glastuinbouw moet vanaf 2016 restwater zuiveren. Waterschap Peel en Maasvallei en de LLTB hebben een convenant voorbereid.

Maart 2015

10


LLTB jaarverslag 2014

3. Regionale afdelingen

Maart 2015

11


LLTB jaarverslag 2014

3.1 Jaarverslag 2014 LLTB afdeling De Winning Limburg Samenstelling van het bestuur 2014 Naam Giel van Herten Har Frenken Johan Geraats Anita Coolen-Rietjens Helma Korten-Verhaegh Hanny Suntjens Willy Verstappen Wil Schrijnwerkers

Woonplaats Grathem Neer Baexem Ell Heythuysen Meijel Hunsel Horn

Functie/ Portefeuille Voorzitter/Ledenraad/Duurzaamheid/Verenigingszaken Secretaris Ondervoorzitter / Water Penningmeester Bestuurslid / Verbrede Landbouw Bestuurslid / Ruimtelijke Ordening Bestuurslid Kandidaat-bestuurslid

Cecile van Herten

Roermond

Medewerker Regionale Belangenbehartiging

Tijdens de jaarvergadering waren volgens het rooster aftredend Jan Evers, Giel van Herten en Grieta Gootjes. De heer Evers, voorzitter stelde zich niet meer herkiesbaar en mevrouw Gootjes was niet meer herkiesbaar. In de vrijgekomen vacature stelde het bestuur Hanneke Suntjens, Heel kandidaat. De heer Van Herten werd bij acclamatie herkozen en mevrouw Suntjens werd bij acclamatie gekozen. De heer Van Herten werd door het bestuur kandidaat gesteld als voorzitter en werd door de vergadering bij acclamatie gekozen tot voorzitter van de afdeling De Winning Limburg. Johan Geraats werd in de bestuursvergadering van april gekozen tot ondervoorzitter. De heer W. Schrijnwerkers woonde vanaf juli 2014 als kandidaat-bestuurslid de vergaderingen bij. Op dit moment is er nog steeds 1 vacature in het bestuur. Algemene ledenvergadering Deze vond plaats op 27 maart 2014. Na de afhandeling van de huishoudelijke punten gaven de heren Guul Smeets, en Harry Maas, directeur en manager zakelijke relaties van de Rabobank een toelichting op de insteek van de Rabobank en hoe de Rabobank de agrarische sector een warm hart toedraagt en wat het beleid is en zal zijn. Op deze avond werd afscheid genomen van Jan Evers als voorzitter en Grieta Gootjes als ondervoorzitter. Aansluitend was er een informele en gezellige avond. Bestuur Het afdelingsbestuur kwam tienmaal in vergadering bijeen. De heer P. van Melick, LLTB bestuur was op 26 februari te gast om met het bestuur over een aantal zaken van gedachten te wisselen. Op 20 maart waren de heren R. Janssen en H. Neessen in de vergadering aanwezig om een toelichting te geven op de Plattelandscoรถperatie. Op 24 september maakte het bestuur kennis met de nieuwe algemeen directeur van de LLTB, de heer K. van Mierlo. De heer H. Mertens, Grooh gaf op 22 oktober een toelichting op communicatie en PR voor de afdeling.

Maart 2015

12


LLTB jaarverslag 2014

Punten die in de bestuursvergaderingen o.m. aan de orde kwamen zijn: • Ontwerp Bestemmingsplan Leudal • Stookbeleid gemeente Leudal • Stichting Bronsgroen natuurbeheer • Ontwikkeling N280 • Wandelnetwerk Leudal/knopenlopen • Faunabeleid, o.a. ganzen en zwarte ratproblematiek • Provinciaal Omgevingsplan Limburg • Beregenen • Waterschap • Wateroverlast en daarmee samenhangend onderhoud van beken en sloten • Rode diesel • Bietenlaadplaatsen • Zaaibakkenproject • Loeren bij de Boeren • Mestverwerking Zevenellen • Pilot Snoeien Hollander/Heide • Snel internet buitengebied • Ballonvaart • Huisvesting seizoenarbeiders • Vergelijking tarief WABO • Vogelgriep • Onderhoud buitengebied • Leerkesven problematiek Maasgouw Overleg met externe organisaties Met de gemeente Leudal is op 14 maart en 11 december overleg gevoerd. Met de gemeente Maasgouw is op 12 december overleg geweest. Op 25 september hadden afgevaardigden van de besturen van de afdelingen De Winning Limburg en Peel en Maas overleg met de Rabobank Peel, Maas en Leudal. In dit overleg werd onder meer gesproken over de situatie in de land- en tuinbouw en de opstelling van de Rabobank. Om de contacten met de gemeente Leudal te verbeteren heeft het afdelingsbestuur een gedeelte van de bindingsdag voor de politieke partijen van Leudal georganiseerd. Deze ontvangst vond plaats op het bedrijf van Wil Schrijnwerkers. Tijdens de ontvangst werd door Harry Kager, beleidsmedewerker LLTB en Mark Tijssen, bestuurslid LLTB een presentatie gehouden over mestverwerking en het mestbeleid.

Ledenactiviteiten De afdeling belegde samen met de afdeling Peel en Maas en het MKB een bijeenkomst op 6 februari waarin het thema 'Oudedagsvoorziening geregeld?' aan de orde kwam. Tijdens deze avond vertelde Jos Hoebink, adviseur Arvalis hoe inzicht te krijgen in het inkomen na bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging. Op 18 februari werd samen met het MKB, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, een ondernemersdebat georganiseerd, waarbij politieke partijen uit Leudal de gelegenheid kregen hun visie te geven op ondernemerschap. Leden, woonachtig in de gemeente Leudal, werden door het bestuur opgeroepen de vergadering van de gemeenteraad van Leudal op 25 februari bij te wonen omdat deze vergadering geheel gewijd was aan de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied.

Maart 2015

13


LLTB jaarverslag 2014

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen riep het bestuur alle leden op om te stemmen op agrarische kandidaten, zodat geen stem voor de landbouw verloren ging. De basisscholen in de gemeenten Leudal en Maasgouw kregen in maart informatie over het zaaibakkenproject, dat als doel heeft de leerlingen op een praktische wijze de groei en bloei van groenten en bloemen te laten zien. Scholen die deelnamen ontvingen zaaigrond en zakjes met verschillende soorten groenten- en bloemenzaden. In juni werden de leden per email opgeroepen om een zienswijze op het Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg in te dienen. In juli organiseerde de afdeling samen met WML een bijeenkomst over beregenen bij Natura 2000 gebieden. De afdeling wil samen met het waterschap en WML een project opzetten om met water van WML te beregenen om zodoende de verdroging bij het Natura 2000 gebied Leudal tegen te gaan. In augustus is daarom met de initiatiefgroep ook een werkbezoek gebracht aan het pompstation Kinrooi waar al een grootschalige beregening infrastructuur ligt. In september ontvingen alle bedrijfsleden schriftelijk informatie over de aanpak van waterschadeclaims en werd het advies gegeven om bij overlast en schade onmiddellijk het Waterschap te bellen, de situatie te fotograferen en de ontwikkelingen te documenteren. Op 14 september organiseerde de Werkgroep Oogstdankviering Midden, samen met de afdeling OostMaas, voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen De Winning Limburg, OostMaas en Weerterland een zeer succesvolle Oogstdankviering op het fruitbedrijf van de familie Hermans in Lerop. Het thema van deze viering was 'Het agrarisch familiebedrijf: Samen oogsten'. De collecte-opbrengst kwam ten goede aan de Voedselbank Limburg. De bedrijfsleden ontvingen eind oktober per email informatie over het Collectief Agrarisch Natuurbeheer. Ter voorbereiding van de overleggen met de gemeenten Leudal en Maasgouw werden de leden uitgenodigd voor een klankbordbijeenkomst op 4 december. Leden ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt en waarin het afdelingsnieuws integraal wordt opgenomen. Aantal leden Op 31 december 2014 telde de afdeling 366 leden, waarvan 230 bedrijfsleden. (2013 373 leden, waarvan 238 bedrijfsleden)

Maart 2015

14


LLTB jaarverslag 2014

15

3.2 Jaarverslag LLTB afdeling Peel en Maas Het bestuur bestond op 31 december 2014 uit: Naam Peter Nouwen Piet Geelen Louis Beumers Inge van Haastert-Neessen Jeanne Hesen-Slots Hans Lansbergen Ruud Lenders Jan Linssen Peter van de Pas Mat Reinders Peter Wulms

Functie Waarnemend voorzitter Secretaris/Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Kandidaat secretaris Adviserend lid Adviserend lid Adviserend lid

Jeroen Achten

Ondersteuning vanuit LLTB

Portefeuille Milieu / Kennis en innovatie Multifunctionele landbouw/Stg. Agro Evenementen Ruimtelijke Ordening / Arbeid Water Ledenraad / Verenigingszaken / PR Ruimtelijke Ordening / Arbeid

Op de algemene vergadering waren volgens het rooster aftredend en niet herkiesbaar Theo Dirkx, Maasbree en Peter van de Pas, Kessel. Harry Willems, Kessel had aangegeven zich tussentijds terug te trekken als bestuurslid. De door het bestuur voorgedragen kandidaten, Louis Beumers en Ruud Lenders, werden bij acclamatie door de vergadering gekozen tot bestuurslid. Omdat er nog geen kandidaat voor het voorzitterschap was, werd besloten dat Peter van de Pas voorlopig als technisch voorzitter zou fungeren. De heer Van de Pas blijft als adviserend lid aan het bestuur verbonden, totdat de nieuwe voorzitter is ingewerkt. In de bestuursvergadering van september werd Hans Lansbergen benoemd tot ondervoorzitter. In diezelfde vergadering heeft het bestuur besloten de Peter Nouwen op de eerstvolgende algemene vergadering kandidaat te stellen als voorzitter. Tot die tijd zal de heer Nouwen fungeren als waarnemend voorzitter. Jaarvergadering De jaarvergadering over het jaar 2014 werd gehouden op 26 februari 2014 in de Houbereij te Panningen. Na de afhandeling van de huishoudelijke punten werd gestart met een verkiezingsdebat, waarbij alle politieke partijen benaderd waren om een bijdrage te leveren aan dit debat. Als blijk van waardering en erkenning voor het vele werk ontvingen de heren Van de Pas en Dirkx uit handen van waarnemend voorzitter Elly Roebroek de zilveren draagspeld van de LLTB. Belangenbehartiging Het afgelopen jaar werden 10 bestuursvergaderingen gehouden. Op de vergadering van 17 februari deed Jan Veltmans, bestuurslid LLTB verslag van actuele zaken uit het bestuur LLTB. Carla van Herten, Arvalis gaf in de bestuursvergadering van april een presentatie over de Multifunctionele landbouw. Op 11 september maakte het bestuur tijdens haar vergadering kennis met Klaas van Mierlo, de nieuwe algemeen directeur van de LLTB.

Maart 2015


LLTB jaarverslag 2014

Herm Neessen en Anton Gijsen van PCPM gaven op 17 november voor het bestuur een toelichting op de stand van zaken en de actualiteiten bij de PCPM. Punten die in de vergaderingen o.m. aan de orde kwamen zijn: • Innovatieknooppunt Peel en Maas • Huisvesting arbeidsmigranten (o.a. legalisatietraject, toeristenbelasting) • Ruimtelijke Ordening en Veegplan (o.a. plattelandswoning, vrijkomende agrarische bebouwing) • Waterschapsverkiezingen en waterschapslasten • Deltaprogramma rivieren voor de Limburgse Maasvallei • Geurverordening Egchel • Faunabeheer Limburg • Natuurbrug Eerselsberg • Campagne '200 boerengezinnen nodigen u uit' • Ondernemersprijs Peel en Maas • Ledenwerving en ledenbinding • Ondersteuning VarkensGilde en AspergeGilde • Samenwerking met PCPM en Boerenbond Helden • Stichting Agro Evenementen • Groenplatform • Landbouwverkeer • Samenwerking met MKB Behaalde resultaten voor de leden in 2014 • In het dossier Huisvesting Arbeidsmigranten is in 2014 veel tijd en energie in gestoken. Het legalisatietraject is verre van soepel verlopen en de afdeling heeft niet alles binnen weten te halen wat men graag had gewild. Met trots mag gezegd worden dat de afdeling hier veel in heeft bereikt. Had de afdeling en de klankbordgroep hier niet hard aan getrokken dan had de uitwerking en het traject er veel ongunstiger uitgezien voor de agrarisch ondernemers dan nu het geval is. • Met succes heeft de LLTB bezwaar gemaakt op de toepassing van de Plattelandswoning in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. De regeling zoals opgenomen had gevolgen voor de bedrijfsvoering en ontwikkelruimte van omliggende bedrijven. Ondanks de inzet van de LLTB is het bezwaar van de archeologievereniging gegrond verklaard en is de vrijstelling van 60 centimeter voor percelen waar asperges, schorseneren of boomteelt plaats heeft gevonden komen te vervallen. • Plannen om natuurbrug Eerselsberg te realiseren en het viaduct af te sluiten voor landbouwverkeer zijn door inzet van de LLTB voorlopig in de ijskast gezet. • De afdeling heeft input geleverd voor de zienswijze van de LLTB op het Provinciaal Omgevingsplan 2014 afgekort POL 2104. De zienswijze heeft geleid tot een aantal wijzigingen ten gunste van de land- en tuinbouw. Overleg met externe organisaties Afgevaardigden van het bestuur woonden op 30 januari een door de provincie Limburg en gemeente Peel en Maas georganiseerde gespreksavond bij over de werkzaamheden van de wegen N277, N275 en N562 tussen Koningslust en Maasbree. Aandachtspunten en suggesties waarmee in de uitvoeringsfase rekening gehouden moesten worden werden aangedragen. Mede namens de afdeling Horst-Venlo zijn zowel Rijkswaterstaat, de gemeente Peel en Maas als de gemeente Horst aan de Maas schriftelijk verzocht om een informatiebijeenkomst te beleggen waarin uitleg gegeven wordt over de wijziging van het originele plan Natuurbrug Eerselsberg. Op 7 maart vond er en gezamenlijke excursie plaats met BBH en PCPM waarbij een paar interessante bedrijven werden bezocht en het contact met de andere bestuurders werd verdiept. Maart 2015

16


LLTB jaarverslag 2014

De raadsleden in de gemeente Peel en Maas ontvingen in mei namens het afdelingsbestuur een brief met daarin de welgemeende felicitaties voor hun benoeming, maar gelijktijdig werd in deze bief aandacht gevraagd voor de agrarische sector en werd de brochure 'De land- en tuinbouw in uw gemeente' meegezonden. Bij de gemeente Peel en Maas werd in augustus schriftelijk aangedrongen om, in verband met de wateroverlast, het onderhoudsschema aan te passen en het maaien van afwaterende sloten met voorrang op te pakken. Samen met het bestuur van de afdeling De Winning Limburg werd op 25 september en 25 november overleg gevoerd met de Rabobank Peel, Maas en Leudal. Daarbij kwam onder meer ter sprake financiering bedrijfsontwikkeling en de afdeling Bijzonder beheer. Het reguliere overleg met de gemeente Peel en Maas vond plaats op 6 november. Dit overleg vond plaats op het bedrijf van Peter van Meijel te Maasbree. De afgevaardigden naar het Groenplatform Peel en Maas kwamen op 17 november bij elkaar. Ron Janssen, PCPM sloot op verzoek van de LLTB hierbij aan. Uit dit overleg moest voor de aanwezigen duidelijk worden welke rol de LLTB kan en wil vervullen binnen het Groenplatform. Namens de afdeling Peel en Maas werd door de LLTB bij de gemeente Peel en Maas een zienswijze ingediend met betrekking tot de ontwerp geurverordening en gebiedsvisie geur Egchel. Ledenactiviteiten Op 6 februari werd voor de leden een bijeenkomst georganiseerd met als thema 'Oudedagsvoorziening geregeld?'. Tijdens deze, door LLTB en MBK georganiseerde, avond vertelde Jos Hoebink, Arvalis over hoe leden inzicht kunnen krijgen in het inkomen na bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging. De afdeling organiseerde samen met MKB en B2B-club Peel-Maas-Leudal een netwerkbijeenkomst in het teken van 'Van producent tot consument' op 3 juni. Daarbij hadden de leden de gelegenheid bedrijfsbezoeken af te leggen bij Lenders BV Prei en Aspergeplanten in Kessel en Box Cleaning Service. Vervolgens konden de aanwezigen aansluiten voor het buffet bij Wijn- en golfdomein Kapelkeshof in Grashoek. In juni werden de bedrijfsleden per email gewezen op de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de nieuwe gebiedsindeling van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Op 31 augustus organiseerde de afdeling Venray de oogstdankviering voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen Peel en Maas, Horst-Venlo, Maasduinen en Venray. Het thema van de viering, welke plaatsvond in zorgboerderij de Haam, Veulen, was 'Het agrarische familiebedrijf'. De opbrengst van de collecte werd geheel besteed aan de Voedselbank Limburg. Eind oktober werden de bedrijfsleden per email geïnformeerd over het Collectief Agrarisch Natuurbeheer. Per email werden de leden geattendeerd op een informatieavond, georganiseerd door Digitotaal Leenders en Trined, over de mogelijkheid van internet in het buitengebied, welke plaatsvond op 17 november. Op 24 november was er een bijeenkomst met als thema 'Maatwerk voor uw onderneming'. Op deze avond kwamen 4 inleiders aan het woord die elk de opdracht hadden meegekregen de leden te voorzien van informatie en tips waar men meteen mee aan de slag kon zonder dat dit gepaard gaat met grote investeringen. Dit waren Maurice Wolters, Arvalis "Energiebesparingen zonder grote investeringen'; Frank Smets, Koenen en Co 'Voor- en nadelen verschillende ondernemingsvormen en fiscale aandachtspunten'; Gerbert Loeffen, Summa 'Herbouwwaarde VAB’s of toch anders verzekeren???' en André Rijs, Salarispoint met Nieuwigheden op het gebied van arbeid(-scontracten). Voor deze avond waren ook de leden van het LAJK regio Peel en Maas uitgenodigd. Leden ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt en waarin het afdelingsnieuws integraal wordt opgenomen. Maart 2015

17


LLTB jaarverslag 2014

Communicatie met burgers Regelmatig publiceerden we in de regionale bladen een reportage over het bedrijf van een van onze leden. Het doel is om de burger beter te informeren over de grote diversiteit aan agrarische bedrijven in onze plattelandsgemeente en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak. Aantal leden Op 31 december telde de afdeling 314 leden, waarvan 188 bedrijfsleden. (2013: 331 leden, waarvan 198 bedrijfsleden).

Maart 2015

18


LLTB jaarverslag 2014

3.3 Jaarverslag LLTB afdeling Horst-Venlo Het bestuur bestond op 31 december 2014 uit: Naam Edwin Michiels Patric Bouten Marcel Dings Paul Baeten Hans Aerts Marieke Claessens-Saris Anoeska Heinemans Jos van Herpen Ruud Lommen Jeroen Achten

Functie Voorzitter Secretaris Ondervoorzitter Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Roermond

Portefeuille Verenigingszaken, Ledenraad Arbeid, PR en Communicatie Ruimtelijke Ordening Venlo Ruimtelijke Ordening Horst aan de Maas Ruimtelijke Ordening Venlo, nieuwsbrief Multifunctionele landbouw, Kennis en Innovatie Multifunctionele landbouw Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening Horst aan de Maas Water Ondersteuning vanuit LLTB

Op de algemene vergadering waren Ruud Lommen en Hans Aerts beide aftredend en herkiesbaar. Per acclamatie werden beide heren herkozen. Jaarvergadering De jaarvergadering van de afdeling vond plaats op 10 maart 2014. Na de afhandeling van de huishoudelijke punten hield Joop Vos, cabaretier zijn act. Belangenbehartiging Het afgelopen jaar werden acht bestuursvergaderingen gehouden. In de vergadering van 23 september was de heer Adriën van Haperen, LLTB aanwezig om met het bestuur te praten over ledenwerving. Op 25 augustus was mevrouw Ellen Berkvens, contactpersoon agribusiness gemeente Venlo te gast om kennis te make met het bestuur. In de op 15 december gehouden vergadering maakte het bestuur kennis met de nieuwe algemeen directeur van de LLTB, de heer Klaas van Mierlo. Samen met het bestuur van de afdeling Venray namen de bestuursleden deel aan een kadertraining op 26 augustus. Onder leiding van Rosie van Uden werd gedurende deze da gewerkt aan het verkennen van intercollegiale samenwerking tussen beide besturen. Punten die daarbij o.m. aan de orde kwamen zijn: zwarte rat, wildschade, ondernemersprijzen, structuurvisies van Horst aan de Maas en Venlo, huisvesting buitenlandse werknemers, kadertraining, OZBbelastingen, Agromarkt Horst aan de Maas, LLTB Visie Geur, strategisch akkoord Venlo, Natuurbrug Eerselsberg, uitgifte beregeningslabels, vegetatielegger, campagne '200 boerengezinnen nodigen u uit voor een keukentafelgesprek'', Agro-markt Horst aan de Maas, faunabeheer, POL 2014, project 'Agrarische sector in beeld', boycot agrarische producten door Rusland, glasvezel buitengebied, IBOR, strategisch akkoord arbeid en werkgelegenheid Venlo, Klavertje 4, wateroverlast afgelopen zomer, ondernemersprijzen, zwarte rat en wilde zwijnen. Behaalde resultaten voor de leden in 2014 Afgelopen jaar werd door de belangenbehartiging onder andere de volgende resultaten behaald: • Plannen om natuurbrug Eerselsberg te realiseren en het viaduct af te sluiten voor landbouwverkeer zijn door inzet van de LLTB voorlopig in de ijskast gezet. • De afdeling heeft input geleverd voor de zienswijze van de LLTB op het Provinciaal Omgevingsplan 2014 afgekort POL 2104. De zienswijze heeft geleid tot een aantal wijzigingen ten gunste van de land- en tuinbouw.

Maart 2015

19


LLTB jaarverslag 2014

• In de evaluatie van de structuurvisie Horst aan de Maas heeft de afdeling weten te bewerkstelligen dat er ruimte wordt geboden om samen met de gemeente andere kwaliteit verbeterende maatregelen te ontwikkelen die beter aansluiten bij de maatschappelijk vraagstukken en zodoende kunnen leiden tot meer draagvlak van een ontwikkeling. • Evaluatie waterschade met het waterschap Peel en Maasvallei. • Samen met Provincie Limburg is de Landbouw Effect Rapportage (LER) opgesteld in kader van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Dit zal in de toekomst gebruikelijk worden bij grote projecten. De LER dient als uitgangspunt voor de landbouwcompensatie. • Gemeente Venlo en de LLTB hebben afgesproken om in 2015 samen de mogelijkheden te onderzoeken voor werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de agrarische bedrijven. • In 2014 is na langdurig lobbywerk van de LLTB voor Noord-Limburg subsidie vrijgekomen vanuit de Provincie om het project collectieve aanpak zwarte rat te starten. De verder uitrol vindt in 2015 plaats. • Opstarten uitgebreidere regionale samenwerking LLTB afdelingen. Overleg gemeenten en externe organisaties Mede namens de afdeling Peel en Maas werd zowel Rijkswaterstaat Limburg als de gemeente Horst aan de Maas én Development Company Greenport Venlo verzocht een informatiebijeenkomst te beleggen waarin aan de leden uitleg wordt gegeven over de status en de inhoud van het plan Viaduct Eerselsberg. De raadsleden in de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo ontvingen in mei namens het afdelingsbestuur een brief met daarin de welgemeende felicitaties voor hun benoeming, maar gelijktijdig werd in deze bief aandacht gevraagd voor de agrarische sector en werd de brochure 'De land- en tuinbouw in uw gemeente' meegezonden. Met de politieke partijen in de gemeente Venlo zijn, naar aanleiding van de kennismakingsgesprekken, contactgegevens uitgewisseld. Met de gemeente Horst aan de Maas is op 14 oktober overleg geweest. Op 3 december was er overleg over de economische situatie in de sector, waaraan de voorzitters van de LLTB afdelingen Horst-Venlo en Venray deelnamen, samen met de wethouders van de gemeenten Venray en Horst aan de Maas en de directie van de Rabobank Horst-Venray. Met de gemeente Venlo is op 15 december overleg geweest. Overige externe contacten Naast het overleg met de gemeenten houdt het bestuur zich bezig met of is ze betrokken bij: overleg politieke partijen, Vereniging Innovatief Platteland, Mooiland en lokale projecten zoals gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (o.a. OMAR), etc. De afdeling heeft kandidaten voorgedragen voor de ondernemersprijs Horst aan de Maas en de Lodewijk van der Grintenprijs. Ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft de afdeling een folder opgesteld met daarin aandachtspunten voor de politieke partijen. Deze folder en begeleidende brief werd aangeboden aan alle politieke partijen in de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo. In deze brief werden de politieke partijen uitgenodigd om met het bestuur van gedachten te wisselen over hun visie op de land- en tuinbouw. Bijna met alle politieke partijen in Horst aan de Maas en Venlo hebben gesprekken plaats gevonden. Hierbij viel op dat partijen die in eerste opzicht niet een directe band lijken te hebben met de land- en tuinbouw allemaal oprecht interesse toonden met als resultaat goede gesprekken en nieuwe contacten. Ledenactiviteiten De leden werden in maart per email opgeroepen om toch vooral te gaan stemmen op een agrarische kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Maart 2015

20


LLTB jaarverslag 2014

In april werden de leden, woonachtig in de gemeente Venlo, gewezen op de ter inzage legging van de ontwerp ruimtelijke structuurvisie van de gemeente Venlo. Bij het indienen van een eigen reactie kon men gebruik maken van de door de LLTB opgestelde conceptbrief. Half augustus werden alle bedrijfsleden schriftelijk geïnformeerd over agrarisch natuurbeheer. Vanaf 2016 kunnen agrariërs niet meer zelf en natuursubsidie aanvragen. Dit kan enkel nog via het collectief, zoals Natuurrijk Limburg. Leden die hiervan gebruik wensten te maken werden opgeroepen zich te melde bij Natuurrijk Limburg. Op 31 augustus organiseerde de afdeling Venray de oogstdankviering voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen Horst-Venlo, Maasduinen, Peel en Maas en Venray. Het thema van de viering, welke plaatsvond in zorgboerderij de Haam, Veulen, was 'Het agrarische familiebedrijf'. De opbrengst van de collecte werd geheel besteed aan de Voedselbank Limburg. Na de viering was er een gezellig samenzijn met muzikale opluistering door de blaaskapel Die Rübensammler uit Leunen. De leden woonachtig in Evertsoord, America en Ysselsteyn werden per email geïnformeerd over de informatiebijeenkomst over het landinrichtingsplan Peelvenen-Mariapeel. Leden ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt en waarin het afdelingsnieuws integraal wordt opgenomen. Aantal leden Op 31 december telde de afdeling 470 leden, waarvan 280 bedrijfsleden. (2013: 491 leden, waarvan 293 bedrijfsleden).

Maart 2015

21


LLTB jaarverslag 2014

3.4 Jaarverslag LLTB afdeling Venray Bestuurssamenstelling Het bestuur bestond op 31 december 2014 uit: Naam Diederik Nijenhuis Sepp Willemsen Jacqueline Custers Tom Derikx Peter van Dijck Erik Direks Paul Litjens Jan v.d. Staak Jeroen Achten

Functie Voorzitter Secretaris Bestuurslid Bestuurslid Ondervoorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Ondersteuning vanuit LLTB

Portefeuille Ledenraad, Verenigingszaken, Verbreding, Arbeid Penningmeester PR en Communicatie Water Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid/Milieu Water

Op de algemene vergadering was Erik Direks volgens het rooster aftredend en herkiesbaar. Hij werd bij acclamatie herkozen tot bestuurslid. Jaarvergadering De jaarvergadering van de afdeling vond plaats op 13 februari in zaal de Kei te Geijsteren en had als centraal thema ‘De verborgen krachten van het familiebedrijf'. Na de afhandeling van de huishoudelijke punten volgde een interactieve inleiding door Piet Titulaer welke als trainer/coach verbonden is aan Movaeres. Belangenbehartiging Het afgelopen jaar werden zeven bestuursvergaderingen gehouden. Arvalis gaf in de bestuursvergadering van april een presentatie over de Multifunctionele landbouw. Op 10 november maakte het bestuur tijdens haar vergadering kennis met Klaas van Mierlo, de nieuwe algemeen directeur van de LLTB. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn: Geurbeleid, kadertraining, Toekomstvisie agrarische sector Venray, Grexwet, APV, Campagne '200 boerengezinnen nodigen u uit voor een keukentafelgesprek', gemeenteraadsverkiezingen, Via Venray (N270), Venrayse Ondernemer Prijs (VOP), Brede maatschappelijke discussie intensieve veehouderij Venray, Lollebeek, Loobeek, Maasgaard, Natuurrijk Limburg, Plattelandswoning, Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum (o.a. OMAR), onderhoud groen en wegen. Op 26 augustus namen de bestuursleden, samen met de bestuursleden van de afdeling Horst-Venlo, deel aan een bestuurskadertraining o.l.v. Rosie van Uden. Op deze dag werd met name aandacht besteed aan de verkenning van de intercollegiale samenwerking tussen beide besturen. Op 3 december was er overleg over de economische situatie in de sector, waaraan de voorzitters van de LLTB afdelingen Venray en Horst-Venlo deelnamen tezamen met de wethouders van de gemeenten Venray en Horst aan de Maas en de directie van de Rabobank Horst-Venray. Overleg met gemeente en externe organisaties De raadsleden in de gemeente Venray ontvingen in mei namens het afdelingsbestuur een brief met daarin de welgemeende felicitaties voor hun benoeming, maar gelijktijdig werd in deze bief aandacht gevraagd voor de agrarische sector en werd de brochure 'De land- en tuinbouw in uw gemeente' meegezonden.

Maart 2015

22


LLTB jaarverslag 2014

Met de gemeente Venray is op 18 september en 5 november overleg geweest. Bij het overleg in september was ook de heer Harrie Deckers, LLTB aanwezig om een toelichting te geven op het Geurbeleid. Het laatste overleg werd vooral gebruikt om met de gemeente over een aantal thema's van gedachten te wisselen om vervolgens concreet een uitvoeringsagenda op te stellen.

Maart 2015

23


LLTB jaarverslag 2014

Raadsleden en commissieleden van de gemeente Venray waren uitgenodigd voor een werkbezoek op 29 november. De gasten werden ontvangen op het varkensbedrijf van de familie Van de Sande in Oirlo. Na het openingswoord en een toelichting op het visiedocument door Diederik Nijenhuis volgde een bedrijfspresentatie en konden de aanwezigen met elkaar in discussie over de vraag 'Hoe kan de agrarische sector nog beter bijdragen aan de kwaliteit van de Venrayse samenleving'. Behaalde resultaten voor de leden in 2014 Afgelopen jaar werd door de belangenbehartiging onder andere de volgende resultaten behaald: • Proactieve benadering politieke partijen ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen; • Het opgestelde visiedocument; • De uitvoeringsagenda i.s.m. de gemeente Venray n.a.v. het visiedocument; • De inzet voor het landbouwverkeer; • De wijziging van de APV in relatie tot boom- en erfgrens; • De Landbouw Effect Rapportage; • Maasgaard; • Evaluatie waterschade met het waterschap. Ledenactiviteiten Leden werden per email geattendeerd op het politiek debat van het Venray’s Ondernemers Café, dat plaatsvond op 23 januari. De bedrijfsleden werden in juni geattendeerd op de ter inzage legging van de vegetatielegger van Rijkswaterstaat. Dit is met name voor leden met grond in de uiterwaarden van de Maas van belang. Op 31 augustus organiseerde de afdeling Venray de oogstdankviering voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen Venray, Horst-Venlo, Maasduinen en Peel en Maas. Het thema van de viering, welke plaatsvond in zorgboerderij de Haam, Veulen, was 'Het agrarische familiebedrijf'. De opbrengst van de collecte werd geheel besteed aan de Voedselbank Limburg. Na de viering was er een gezellig samenzijn met muzikale opluistering door de blaaskapel Die Rübensammler uit Leunen. In november ontvingen alle leden het door het bestuur opgestelde Visiedocument waarin het bestuur staat voor Economisch daadkrachtige familiebedrijven met draagvlak in de samenleving. Boeren in Venray bieden een stevige impuls aan kwaliteit van de lokale gemeenschap in ruil voor ruimte om te kunnen ondernemen. Dat heet 'samen verantwoordelijk voor een toekomstbestendig Venray'. De leden in Ysselsteyn ontvingen per email de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst op 24 november over het Landinrichtingsplan Peelvenen-Mariapeel. De afdeling was mede-sponsor van het smaak-event op de Businessavond 'Smaak zit tussen je oren' op 22 mei. In het verslagjaar werd 2 maal een papieren nieuwsbrief uitgegeven. Leden ontvingen verder wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt en waarin het afdelingsnieuws integraal wordt opgenomen. Aantal leden Op 31 december telde de afdeling 320 leden, waarvan 201 bedrijfsleden. (2013: 332 leden, waarvan 214 bedrijfsleden.)

Maart 2015

24


LLTB jaarverslag 2014

3.5 Jaarverslag 2014 LLTB afdeling Maasduinen Samenstelling van het bestuur eind 2014 Naam Pieter Lucassen Theo Frederix Johan Ronnes Els Nabuurs Jac Cuijpers Marion Hendriks-Laracker Landbouw Ronny Peeters Weem Theo Schreurs Johan Siebers Jeroen Achten

Functie Voorzitter Ambtelijk secretaris Ondervoorzitter Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Ondersteuning LLTB

Portefeuille/aandachtsgebieden Verenigingszaken / Arbeid / Ruimtelijke Ordening Ledenraad / Flora en Fauna / Groene Goud Scholenproject / PR en Communicatie Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke Ordening / Multifunctionele Duurzaamheid, Kennis en Innovatie Water Ruimtelijke Ordening, Water

Tijdens de jaarvergadering op 25 februari 2014 werd Pieter Lucassen door de vergadering gekozen tot voorzitter. Pieter Lucassen en Ronny Peeters Weem, beide aftredend en herkiesbaar werden bij acclamatie herkozen. Mevrouw Hendriks, die al vanaf april 2013 als kandidaatbestuurslid de bestuursvergaderingen bijwoonde, werd gekozen tot bestuurslid. De heer Maurice Linders, Bergen besloot eind april zijn bestuursfunctie neer te leggen.

Algemene ledenvergadering Deze vond plaats op 25 februari 2014. Na het huishoudelijke deel van de jaarvergadering ging de heer Harald Klijnman, directeur Bedrijven Rabobank in op actualiteiten in het bankwezen en met name de Rabobank. Aansluitend gaf Linette Mak een toelichting op de Smaakparels in de regio Maasduinen. Bestuur Het afdelingsbestuur kwam achtmaal in vergadering bijeen. In de aprilvergadering was Carla van Herten, Arvalis te gast om een toelichting te geven op Multifunctionele landbouw zorg, recreatie en educatie. Op 25 november maakte het bestuur kennis met de nieuwe algemeen directeur van de LLTB, de heer K. van Mierlo. Op deze vergadering was ook de heer Th. Witjes aanwezig om met het bestuur van gedachten te wisselen over water en de waterschapsverkiezingen

Overleg met externe organisaties (gemeenten en andere instanties) De raadsleden in de gemeenten gelegen in het afdelingsgebied ontvingen in mei namens het afdelingsbestuur een brief met daarin de welgemeende felicitaties voor hun benoeming, maar gelijktijdig werd in deze bief aandacht gevraagd voor de agrarische sector en werd de brochure 'De land- en tuinbouw in uw gemeente' meegezonden. Op 23 juni en 5 november voerde het afdelingsbestuur overleg met de gemeente Gennep. Raadsleden, commissieleden, College van B en W en ambtenaren betrokken bij het buitengebied van Gennep waren uitgenodigd voor een excursie op 24 juni. De gasten werden ontvangen op het dahlia-, vasteplanten- en aspergebedrijf van de familie Zeegers in Heijen. Na het bedrijfsbezoek aldaar, volgde een bezoek aan het akkerbouw- en vleeskuikenbedrijf van de familie Hendriks in Heijen. Op 13 oktober werd met de gemeente Mook en Middelaar overleg gevoerd.

Maart 2015

25


LLTB jaarverslag 2014

Voor de ambtenaren, raadsleden, college en commissieleden van de gemeente Bergen werd een excursie georganiseerd op 9 september. De ontvangst was op het vermeerderings- en vleesvarkensbedrijf van de familie Megens, Siebengewald. Aansluitend werd het melkveebedrijf van de familie Ingenbleek in Siebengewald bezocht. Met de gemeente Bergen is op 14 augustus overleg gevoerd. Ledenbijeenkomsten De afdeling Maasduinen organiseerde diverse LLTB-cafés: op 14 januari in Wellerlooi, op 22 januari in Siebengewald en op 29 januari in Ottersum. Op deze bijeenkomsten werd onder meer van gedachten gewisseld over het gemeenteoverleg, de bestemmingsplannen, waterbeheer en ruimtelijke ordening. De afdeling ondersteunde, middels een financiële bijdrage, de 'Heisa-dag' op 8 juni in Heijen. Het doel van deze dag is het promoten van de agrarische sector in Heijen met daarbij een kijkje in de werkzaamheden van de agrarische bedrijven. Begin augustus ontvingen alle bedrijfsleden informatie over het Agrarisch Natuurbeheer. Op 31 augustus organiseerde de afdeling Venray de oogstdankviering voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen Maasduinen, Horst-Venlo, Peel en Maas en Venray. Het thema van de viering, welke plaatsvond in zorgboerderij de Haam, Veulen, was 'Het agrarische familiebedrijf'. De opbrengst van de collecte werd geheel besteed aan de Voedselbank Limburg. Leden ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt en waarin het afdelingsnieuws integraal wordt opgenomen. Behaalde resultaten voor de leden in 2014 Afgelopen jaar werd door de belangenbehartiging onder andere de volgende resultaten behaald: •

• • •

Gemeentelijk Verkeer- & Vervoersplan Bergen (GVVP) Opgenomen dat bij reconstructie en/of realiseren van maatregelen bij landbouwroutes een verhardingsbreedte van 7 meter wordt gehanteerd of passeerhavens bij beperkte ruimte. Structuurvisie gemeente Bergen Ten opzichte van de ontwerp structuurvisie is er in de definitieve structuurvisie meer ontwikkelruimte voor agrarische bedrijven en compensaties/bijdrage ten gunste van de landbouw naar beneden vastgesteld. Zienswijze veegbestemmingsplan Gennep Aanpassingen gebruik containervelden ten gunste van de landbouw, opmerking bestemmingswijziging Diekendaal niet overgenomen (afdracht is lager dan wanneer agrarisch naar wonen). Inzet ecoduct A77 heeft helaas niet geleid tot wijziging van de plannen. Afdeling Maasduinen heeft in 2014 enkele nieuwe LLTB leden erbij gekregen. Participatiewet Het is de LLTB afdeling Maasduinen gelukt om bij haar leden diverse arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren. POL 2014 In het POL 2014 zijn enkele aanwijzingen van gronden (goud-, zilver- en bronsgroen) aangepast ten gunste van de landbouw. Smaakparels Op de route van smaakparels zijn diverse bedrijven van leden van de afdeling Maasduinen vertegenwoordigd.

Maart 2015

26


LLTB jaarverslag 2014

• •

Met de nieuwe raadsleden zijn bij diverse bedrijven bezoeken afgelegd om het ijs te breken en de agrarische sector in een goed daglicht te zetten. Twee keer per jaar hebben wij met de diverse gemeenten overlegd over actuele punten o.a. landbouwverkeer, ganzenbeleid, bestemmingsplannen, etc.

Aantal leden Op 31 december 2014 telde de afdeling 191 leden, waarvan 120 bedrijfsleden.

Maart 2015

27


LLTB jaarverslag 2014

3.6 Jaarverslag 2014 LLTB afdeling Weerterland Samenstelling van het bestuur 2014 Naam Hans Bovend'eerdt Christine Kunnen Simon van Loon Nico de Win Jan Wolters Marianne van Loon

Functie Voorzitter Secretaris Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Extern penningmeester

Cecile van Herten

Roermond LLTB

Portefeuille Ledenraad / Verenigingszaken Ruimtelijke Ordening Dialoog Nederweert Water Water / Ruimtelijke Ordening

Tijdens de algemene vergadering waren aftredend en herkiesbaar de heren Simon van Loon en Nico de Win. Beide bestuursleden werden bij acclamatie herkozen. Kirsten Broekhoven, Nederweert trad in juli 2014 tussentijds af. Aan het eind van het verslagjaar stonden nog 3 bestuursvacatures open. Algemene ledenvergadering De algemene ledenvergadering vond plaats op 25 maart 2014 in zaal Briels te Nederweert. Na de afhandeling van de huishoudelijke punten namen Han Swinkels, lector Duurzame Veehouderijketens aan de HAS Hogeschool, en Marc Maas, docent aan de HAS Hogeschool: Advisering, Journalistiek & Marketing/verkoop, de leden mee in een boeiend verhaal over de omgeving van landbouwbedrijven en de toekomst. Gedeputeerde Patrick van de Broeck werd uitgedaagd om hierin mee te denken en zijn visie te geven vanuit provinciaal oogpunt. De avond werd afgesloten met een buffet. Bestuursvergaderingen Het afdelingsbestuur kwam negenmaal in vergadering bijeen. In alle vergaderingen werd veel tijd besteed aan de werving van nieuwe (bestuurs-)leden. Claire Souren, Arvalis gaf in de bestuursvergadering van mei 2014 een presentatie over de Multifunctionele landbouw. In de vergadering van 7 juli 2014 was Harrie Deckers te gast om een toelichting te geven op het Wetsvoorstel Dieraantallen in relatie tot volksgezondheid. Op 3 november maakte het bestuur tijdens haar vergadering kennis met Klaas van Mierlo, de nieuwe algemeen directeur van de LLTB. In diezelfde vergadering was Kirsten Broekhoven aanwezig om met het bestuur van gedachten te wisselen over de voortgang van het project 'De Passie van ...’. Onderwerpen die tijdens de bestuursvergaderingen onder meer aan de orde kwamen zijn: • Project Kempenbroek (Stichting Ark) en Eiland van Weert • Voortgang en uitvoering van het imagoproject ‘De Passie van ….” • Herverkaveling door groei • Weerterland Ondernemersprijs en voordracht Van Summeren • Voorbereiding Waterschapsverkiezingen 2015 • Uitwerking POL en EHS in Weerterland inclusief ledenbijeenkomst • Organiseren inspraak op randweg N266 en N280 • Inspraak in landschapsvisie gemeente Weert • Overleg over legesvoorstel gemeente Weert • Wildbeheer, wildschade en faunabeleid • Wateroverlast en waterschade

Maart 2015

28


LLTB jaarverslag 2014

• • • • • • •

Inspraak in ontwerp bestemmingsplan Weert/Structuurvisie Weert Fijnstofproblematiek Onderhoud van bomen en wegen in het buitengebied Participatie in de Dialoog Nederweert Herkenbaarheid aanvullend BOM+ verplichting Hennepbestrijding Geurverordening Nederweert

Overleg met gemeenten, waterschap en andere organisaties De basisscholen in de gemeenten Nederweert en Weert kregen in maart informatie over het zaaibakkenproject. Dit project heeft tot doel om leerlingen op een praktische wijze de groei en bloei van groenten en bloemen te laten ervaren. Scholen die deelnamen ontvingen zaaigrond en zakjes met verschillende soorten groenten- en bloemenzaden. De raadsleden van Weert en Nederweert ontvingen in mei een brief met daarin de welgemeende felicitaties voor hun benoeming, maar gelijktijdig werd in deze bief ook aandacht gevraagd voor de uitdagingen van agrarische ondernemers en de wet- en regelgeving vanuit landelijke en lokale politiek. Tevens is aan alle raadsleden de brochure 'De land- en tuinbouw in uw gemeente' gezonden. Namens de afdeling werd bij de Provincie Limburg een zienswijze ingediend op het ontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014, het Ontwerp Omgevingsverordening en het Provinciaal verkeers- en vervoersplan. Zowel bij de gemeente Nederweert als bij de gemeente Weert werd in augustus schriftelijk aangedrongen om, in verband met de wateroverlast, het onderhoudsschema aan te passen en het maaien van afwaterende sloten met voorrang op te pakken. Met het College van B&W van de gemeente Weert werd op 2 oktober overleg gevoerd. Het overleg met het College van B&W van Nederweert vond plaats op 18 november. Ledenactiviteiten De bedrijfsleden, woonachtig in de gemeente Weert, ontvingen in april informatie over de Weerterlandprijs en met name de mogelijkheid om zich op te geven voor de Rabobank Verbindingsprijs. De familie Van Summeren, voorgedragen door de afdeling, won de Weerterlandprijs. De LLTB organiseerde voor de leden in Weert en Nederweert op 27 mei een informatiebijeenkomst over het ontwerp POL 2014. Alle leden konden ter plekke detailkaarten inzien. De informatiebijeenkomst werd in samenwerking met Arvalis georganiseerd. Leden ontvingen per email informatie over de zomerborrel voor ondernemers, georganiseerd door de gemeente Weert, op 3 juni. Op 14 september organiseerde de Werkgroep Oogstdankviering Midden, samen met de afdeling OostMaas, voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen Weerterland, De Winning Limburg en OostMaas een zeer succesvolle Oogstdankviering op het fruitbedrijf van de familie Hermans in Lerop. Het thema van deze viering was 'Het agrarisch familiebedrijf: Samen oogsten'. De collecte-opbrengst kwam ten goede aan de Voedselbank Limburg. Het bestuur nodigde een kleine groep ondernemers uit om op 7 oktober om in gesprek te gaan over de uitdagingen die er zijn en welke speerpunten het bestuur van de afdeling Weerterland met voorrang zou moeten oppakken. De bijeenkomst leverde een veelheid aan thema’s en knelpunten op die van invloed zijn op de ontwikkelingsruimte van de land- en tuinbouw. Het bestuur zal hiervan een aantal punten oppakken Maart 2015

29


LLTB jaarverslag 2014

in 2015, maar riep daarbij de hulp en betrokkenheid van de leden bij in door het instellen van ondernemersgroepen rondom een concreet onderwerp, deelname aan een ronde tafel gesprek met het bestuur of door actieve deelname als bestuurslid. Eind oktober werden de bedrijfsleden per email geĂŻnformeerd over het Collectief Agrarisch Natuurbeheer. Op 25 november was een bijeenkomst waarop belanghebbenden geĂŻnformeerd werden over de plannen van de provincie Limburg inzake edelherten rond het Weerterbos. Tevens werd op deze avond de insteek van de LLTB besproken. Leden ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt en waarin het afdelingsnieuws integraal wordt opgenomen. Aantal leden Op 31 december 2014 telde de afdeling 233 leden, waarvan 138 bedrijfsleden. (2013 afdeling 251 leden, waarvan 151 bedrijfsleden).

Maart 2015

30


LLTB jaarverslag 2014

3.7 Jaarverslag 2014 LLTB afdeling OostMaas Samenstelling van het bestuur 2014 Naam Paul Craenen Paul Deckers Marlie Coumans-Janssen Edwin Kurstjens Rob Maessen Gerard van Rossum Ruud Timmermans Paul Vriesen

Woonplaats Echt St. Odiliënberg Reuver Montfort Montfort Roermond Maria Hoop Swalmen

Functie/ Portefeuille Voorzitter / / Ledenraad / Arbeid / Verenigingszaken Secretaris / Milieu Penningmeester Ondervoorzitter / Ruimtelijke Ordening Bestuurslid / Water Bestuurslid, Ruimtelijke Ordening Bestuurslid Bestuurslid

Cecile van Herten

Roermond

Ondersteuning LLTB

Tijdens de jaarvergadering werden de heren Deckers en Kurstjens, aftredend en herkiesbaar, bij acclamatie herkozen. Gerard van Rossum werd bij acclamatie gekozen tot bestuurslid. Aan het einde van het verslagjaar was er nog steeds een vacante bestuursfunctie. Algemene ledenvergadering De algemene ledenvergadering vond plaats op 20 februari 2014 in zaal Housmans te Montfort. Na de afhandeling van de huishoudelijke punten praatte Pieter van Melick, bestuurslid LLTB de leden bij over een aantal actuele zaken. Aansluitend konden de leden genieten van het optreden van Goochelaar Mathijsen en daarna was er nog een informeel en gezellig samenzijn onder het genot van een lekker buffet. Bestuur Het afdelingsbestuur kwam achtmaal in vergadering bijeen. In de vergadering van 17 maart was Paul Kant, WCL te gast om met het bestuur van gedachten te wisselen over de gebiedsontwikkelingen. Claire Souren, Arvalis gaf in de bestuursvergadering van april een presentatie over de Multifunctionele landbouw. In de bestuursvergadering van 4 september was Leon Wolters aanwezig om een toelichting te geven op de Coöperatie Boeren met Natuur. Op 16 oktober kon het bestuur tijdens haar vergadering kennis maken met Klaas van Mierlo, de nieuwe algemeen directeur van de LLTB. In deze vergadering gaven Ton Jeurissen en Harry Houben een toelichting op Landschapspark en project Middelsgraaf. Gedurende het verslagjaar is het bestuur druk geweest met het POL. Daartoe werd diverse malen overleg gevoerd met de gemeenten in het werkgebied. Bovendien woonden bestuursleden de informatieavonden van de LLTB en provincie, waarop ook de kaarten ter inzage lagen, bij. Op een aparte bijeenkomst voor bestuursleden uit Midden-Limburg werden de aangepaste kaarten in detail bekeken en gevraagd om deze, waar nodig, nog te laten wijzigen. Punten die in de bestuursvergaderingen o.m. aan de orde kwamen zijn: • POL 2014 en WCL-kaart • Natura2000-begrenzing • Sponsors • LOG Montfort - Maria Hoop • Dumpingen illegaal afval • Opslag plastic in het buitengebied • Neospora Maart 2015

31


LLTB jaarverslag 2014

• • • • • • • • • •

Deelname project klimaatsverandering EHS: toevoeging gronden / compensatie Openstellen N570 voor landbouwverkeer Verkeers- en vervoersplan gemeente Echt-Susteren Project Middelsgraaf Maaibeleid beken i.v.m. wateroverlast Wildraster Swalmen - Reuver en de Meinweg Faunabeheerplan Coöperatie Boeren met Natuur Hennep

Overleg met externe organisaties (gemeenten en andere instanties) Op 15 mei voerde het afdelingsbestuur overleg met de gemeente Roerdalen. Op 14 juni was er een gesprek met de wethouder van de gemeente Beesel inzake het pachtbeleid. Op 19 juni had het afdelingsbestuur overleg met de gemeente Beesel. Met de burgemeester van Beesel en de politie werd op 17 september gesproken over de hennep- en neosporaproblemen. Het overleg met de gemeente Echt-Susteren vond plaats op 17 december. De voorzitter en secretaris hebben een overleg bijgewoond van WBE Roerstreek inzake raster Meinweg. De basisscholen in de gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen kregen in maart informatie over het zaaibakkenproject, dat als doel heeft de leerlingen op een praktische wijze de groei en bloei van groenten en bloemen te laten zien. Scholen die deelnamen ontvingen zaaigrond en zakjes met verschillende soorten groenten- en bloemenzaden. Namens de afdeling werd bij de gemeente Roermond schriftelijk bezwaar ingediend tegen het verkeersbesluit Provincialeweg N570. De geplande netwerkavond voor Colleges van B&W en raadsleden van de gemeenten Beesel, Roerdalen en Roermond op 26 juni moest helaas geannuleerd worden vanwege gebrek aan belangstelling. Namens de afdeling OostMaas werd bij Gedeputeerde Staten van Limburg een zienswijze ingediend op het Ontwerp-Pol 2014, Ontwerp Omgevingsverordening en het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan. Ledenactiviteiten Ter voorbereiding van het overleg met de gemeente Roerdalen werden de leden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 13 februari. Alle bedrijfsleden waren uitgenodigd op 10 juni om met het bestuur te klankborden en punten aan te dragen voor het overleg met de gemeente Beesel. In samenwerking met de LLTB werden voor de leden informatiebijeenkomsten over het POL gehouden op diverse locaties. Op 14 september organiseerde de Werkgroep Oogstdankviering Midden, samen met de afdeling OostMaas, voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen OostMaas, De Winning Limburg en Weerterland een zeer succesvolle Oogstdankviering op het fruitbedrijf van de familie Hermans in Lerop. Het thema van deze viering was 'Het agrarisch familiebedrijf: Samen oogsten'. De collecte-opbrengst kwam ten goede aan de Voedselbank Limburg. Aansluitend was er voor de leden van de afdeling OostMaas een boerenbarbecue.

Maart 2015

32


LLTB jaarverslag 2014

Alle leden waren uitgenodigd voor een ledencafĂŠ op 9 oktober. Deze klankbordbijeenkomst/dit ledencafĂŠ was met name bedoeld als input voor het overleg met de gemeente Echt-Susteren. Leden ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt en waarin het afdelingsnieuws integraal wordt opgenomen. Aantal leden Op 31 december 2014 telde de afdeling 318 leden, waarvan 203 bedrijfsleden. (2013: 317 leden, waarvan 206 bedrijfsleden).

Maart 2015

33


LLTB jaarverslag 2014

3.8 Jaarverslag LLTB afdeling Heuvelland Het bestuur bestond op 31 december 2014 uit: Naam Peter Erkens Elly Hochs-Heggen Agnes Jacobs-Vaessen Leon Lacroix Ruben Eussen Ron Grooten Veronique Kissels-Waelen Bert Merx Harold Schnackers Jos Schrouff Jo Vanhommerig Guido Brouwers

Woonplaats Heerlen Mechelen Gulpen Gulpen Walem Voerendaal Klimmen Bocholtz Landgraaf Vijlen Simpelveld Schimmert

Functie / Portefeuille / Afvaardiging Voorzitter Secretaris Penningmeester /St. Boerenbond Zuid Ondervoorzitter / voorzitter St. Boerenbond Zuid Bestuurslid / St. Boerenbond Zuid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Adviserend lid namens LAJK

Richard Smeets

Roermond

Ondersteuning vanuit LLTB

Op de algemene vergadering was VÊronique Kissels-Waelen aftredend en herkiesbaar. Zij werd bij acclamatie herkozen. Jaarvergadering De jaarvergadering van de afdeling vond plaats op 24 februari 2014. Na de afhandeling van de huishoudelijke punten gaf de voorzitter een toelichting op het thema: 'Alleen ben je sneller, samen kom je verder'. Aansluitend volgde een geanimeerde gedachtewisseling plaats over de invulling van de belangenbehartiging in 2014. Aansluitend was er nog een gezellig samenzijn. Belangenbehartiging Het afgelopen jaar werden zes bestuursvergaderingen gehouden. Onderwerpen die tijdens bestuursvergaderingen aan de orde kwamen zijn: Agendapunten t.b.v. gemeente-overleggen, organisatie ledenbijeenkomsten/klankbordgroepen, ledenwerving, versterking kadervorming, project 'Modern boeren op oude hoeves', Natura 2000, Herinrichting Mergelland-Oost en Centraal Plateau, hondenbeleid gemeenten, POL 2014, wilde zwijnen, omgang met ballonvaarders, fusie waterschappen, waterschapsverkiezing 2015 Op 24 februari hadden afgevaardigden van de drie zuidelijke afdelingsbesturen en de besturen van de Stichtingen Boerenbond Zuid en Boerenbond Swentibold de startbijeenkomst van het project 'Modern boeren op oude hoeves'. Overleg gemeenten en externe contacten Op uitnodiging van de gemeente Simpelveld namen afgevaardigden van het bestuur deel aan een bijeenkomst op 13 januari waarbij de vraag 'Wie bouwt er mee aan toeristisch Simpelveld' centraal stond. Met de gemeente Gulpen-Wittem is op 4 februari overleg gevoerd. Namens de afdeling werd in april door de LLTB bij de gemeente Simpelveld een bezwaar ingediend tegen het verkeersbesluit tot het instellen van een hoogtebeperking van 2,7 meter en het inrichten van een parkeergelegenheid voor uitsluitend auto’s op de carpoolplaats aan de Nijswillerweg te Simpelveld. Dit heeft ertoe geleid dat een passeerstrook wordt aangelegd waardoor landbouwverkeer en overig verkeer elkaar veilig kan passeren. Maart 2015

34


LLTB jaarverslag 2014

Op 17 april werd door een tweetal leden via de pers aandacht gevraagd voor het betreden van akkers en weilanden in verband met de Amstel Gold Race. De raadsleden in de gemeenten Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals en Voerendaal ontvingen in mei namens het afdelingsbestuur een brief met daarin de welgemeende felicitaties voor hun benoeming, maar gelijktijdig werd in deze brief aandacht gevraagd voor de agrarische sector en werd de brochure 'De land- en tuinbouw in uw gemeente' meegezonden. Op 5 juni woonde de voorzitter de afsluitende bijeenkomst bij van het project 'Herinrichting Mergelland Oost'. Eenzelfde afsluitende bijeenkomst voor de 'Herinrichting Centraal Plateau' vond plaats op 4 november. Op 6 juni had de CDA-fractie Gulpen-Wittem overleg met een afvaardiging van het bestuur over het POL 2014. Bestuursleden van de afdeling woonden op 9 juli een bijeenkomst bij van de stichting Schaapskooi Mergelland waarbij het startsein werd gegeven voor het vernieuwd begrazen van natuurgebieden. Het overleg met het College van B&W en ambtenaren van de gemeente Simpelveld vond plaats op 11 september. Met de gemeente Vaals werd, na een periode van bijna 2 jaar, ook weer het reguliere overleg opgepakt. Daartoe had het bestuur op 8 oktober overleg met de gemeente. Onder het motto 'Boeren houden van Zuid-Limburg' werd op 3 december een werkbezoek georganiseerd voor het College van B&W, raadsleden en ambtenaren van de gemeente Gulpen-Wittem. Zij werden 's middags verwacht op de zorgboerderij van de familie Frijns te Reijmerstok. Na het openingswoord van de voorzitter volgde een zeer interessante rondleiding over het bedrijf. Aansluitend ging Richard Smeets, beleidsmedewerker LLTB in op de trends en ontwikkelingen in de agrarische sector, specifiek toegesneden op de gemeente Gulpen-Wittem. Een afvaardiging van het bestuur heeft samen met Natuurrijk Limburg op 15 december advies uitgebracht over de toegevoegde waarde van samenwerking tussen de VONSS gemeenten op het gebied van de “groene ruimte”. VONSS is een initiatief om te komen tot een samenwerking van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen. Ledenactiviteiten De leden, woonachtig in de gemeente Gulpen-Wittem, waren uitgenodigd voor een klankbordbijeenkomst op 21 januari ter voorbereiding van het overleg met de gemeente Gulpen-Wittem. Aan de vooravond van de terinzagelegging van het POL 2014 werd op 15 mei zowel ’s middags en ’s avonds een ledenbijeenkomst georganiseerd in het kader van het POL 2014. Bert Senden, directeur belangenbelangenbehartiging, verzorgde een presentatie waarbij specifiek werd ingegaan op de aspecten die voor de agrarische ondernemer van belang zijn. Patricia Joosten, jurist bij Arvalis, gaf een inleiding waarbij onder andere werd ingegaan op de procedure en aandachtpunten voor het indienen van een zienswijze. Per email ontvingen alle leden een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst van de organisatie van het fietsevenement Limburgs Mooiste op 3 juni. Belanghebbenden werden deze avond bijgepraat over de routes en tijdstippen. Daarnaast was deze bijenkomst ook bedoeld om opmerkingen en suggesties aangaande dit fietsevenement kenbaar te maken bij de organisatie.

Maart 2015

35


LLTB jaarverslag 2014

Alle leden en gezinsleden waren uitgenodigd voor een gezellige avond met barbecue op het bedrijf van de familie Merx te Bocholtz op zaterdag 28 juni. Ter voorbereiding van het overleg met de gemeente Simpelveld werden leden en niet-leden in deze gemeente uitgenodigd voor een klankbordbijeenkomst op 27 augustus. Op 7 september organiseerde de afdeling Sittard e.o. i.s.m. Vrouw en Bedrijf de oogstdankviering voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen Heuvelland, Mergelland en Sittard e.o. Het thema van de viering, welke plaatsvond bij de familie Janssen te Spaubeek, was 'Het agrarische familiebedrijf'. De opbrengst van de collecte werd geheel besteed aan de Voedselbank Limburg. Na de viering kon iedereen, na de broodjes en vlaai, deelnemen aan een wandeling in de omgeving. Aansluitend was er voor gegadigden een boerenbarbecue. Zowel tijdens de lunch als bij de barbecue kon iedereen proeven en genieten van al het goede dat door de Limburgse land en tuinbouw wordt voortgebracht. Leden en niet-leden, woonachtig in de gemeente Vaals, waren uitgenodigd voor een klankbordbijeenkomst op 17 september ter voorbereiding van het overleg met de gemeente Vaals. Evenals verleden jaar konden alle leden en gezinsleden deelnemen aan eindejaarswandeling. Op zondagmiddag 28 december werd 's middags vertrokken vanaf het bedrijf van de familie Grooten te Klimmen. Aansluitend was er een gezellig samenzijn onder het genot van een stukje vlaai. Degenen die niet in staat waren te wandelen konden deelnemen aan een rondleiding over de zorgboerderij en door de slagerij. Leden ontvingen verder wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt en waarin het afdelingsnieuws integraal wordt opgenomen. Aantal leden Op 31 december 2014 telde de afdeling 319 leden, waarvan 184 bedrijfsleden. (2013: 318 leden, waarvan 188 bedrijfsleden).

Maart 2015

36


LLTB jaarverslag 2014

3.9 Jaarverslag LLTB afdeling Mergelland Het bestuur bestond op 31 december 2014 uit: Naam Ger Urlings Karin Dolmans-Eussen Marion Meels-Roebroek Thomas Broex

Woonplaats Ulestraten Hulsberg Nuth Gronsveld

Michel Huls René Kroonen Gaston Lemlijn Stefan Lemlijn Peter Roebroek Roger Schneiders Bas Rompelberg

Maastricht Schin op Geul Mheer St. Geertruid Wijnandsrade Meerssen Eijsden

Functie / Portefeuille / Afvaardigingen Voorzitter, Verenigingszaken Secretaris Penningmeester Ondervoorzitter, Arbeid en Kennis & Innovatie, Stichting Boerenbond Zuid Bestuurslid / Water Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid / Duurzaamheid Bestuurslid, verbrede landbouw Bestuurslid, Ruimtelijke Ordening, milieu Adviserend lid namens LAJK

Richard Smeets

Roermond

Ondersteuning vanuit LLTB

Tijdens de algemene jaarvergadering werd de heer Huls, Maastricht door het bestuur kandidaat gesteld ter opvulling van de openstaande vacature. De heer Huls werd door de leden bij acclamatie gekozen tot bestuurslid. Jaarvergadering De jaarvergadering van de afdeling vond plaats op 12 juni 2014 op het fruitteeltbedrijf van de familie Petit, in Ulestraten. Voorafgaand aan het officiële gedeelte van de jaarvergadering werd de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een rondleiding over het fruitteeltbedrijf. Tijdens de algemene vergadering waren René Kroonen, Stefan Lemlijn en Marion Meels-Roebroek aftredend en herkiesbaar. Alle bestuursleden werden bij acclamatie herkozen. Ger Urlings werd bij acclamatie herkozen als voorzitter. De heer M. Huls werd door de leden bij acclamatie gekozen tot bestuurslid. Aansluitend was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een buffet. Belangenbehartiging Het afgelopen jaar werden zeven bestuursvergaderingen gehouden. Op 20 januari was Hans Koehorst, LLTB te gast om met het bestuur van gedachten te wisselen over versterking kadervorming. Op 1 december was Klaas van Mierlo, de nieuwe directeur van de LLTB aanwezig om me het bestuur kennis te maken. In maart vonden de tweejaarlijkse voortgangsgesprekken met de bestuursleden plaats. Op 13 oktober werd hierop een vervolg gegeven in een extra bestuursvergadering, die geheel gewijd was aan de uitwerking van de voortgangsgesprekken en het actualiseren van de taakverdeling binnen het bestuur. Punten die in bestuursvergaderingen o.m. aan de orde kwamen waren: agendapunten t.b.v. gemeenteoverleggen, ledenwerving, project 'Modern boeren in oude hoeves', landgoederenzone, verkavelen voor groei, landbouwverkeer, POL 2014, organisatie ledenbijeenkomsten/klankbordgroepen, verslag van en inbreng in de diverse portefeuilles, zoals RO, Arbeid, Water, Verbreding, Milieu, inbreng groencommissies/Technische commissies IKL/Gemeenten, Waterschapbeheerplan en Innovatieprijs gemeente Nuth.

Maart 2015

37


LLTB jaarverslag 2014

Bestuursleden van de afdeling namen op 19 augustus deel aan een door de LLTB georganiseerde informatiebijeenkomst waarop de mogelijkheden voor vrijwillige kavelruil Beek werden besproken. Bestuursleden van de afdeling namen op 13 november deel aan het overleg van de Regio Zuid Overleg gemeenten en externe contacten Op 16 januari vond overleg plaats tussen het afdelingsbestuur en het College van B&W van de gemeente Eijsden-Margraten. De raadsleden in de gemeenten Eijsden, Maastricht, Margraten, Meerssen, Nuth en Valkenburg aan de Geul ontvingen in mei namens het afdelingsbestuur een brief met daarin de welgemeende felicitaties voor hun benoeming, maar gelijktijdig werd in deze brief aandacht gevraagd voor de agrarische sector en werd de brochure 'De land- en tuinbouw in uw gemeente' meegezonden. Op 10 juni werd de aftrap gegeven voor het project 'Veilig omgaan met groot landbouwverkeer'. Samen met de LLTB afdeling, het LAJK en CUMELA Nederland organiseerde de gemeente Eijsden-Margraten een verkeersveiligheidscampagne voor de basisscholen uit deze gemeente. Op 25 september vond de campagne plaats op het terrein van Agrifirm in Margraten. Op 26 september vonden de activiteiten plaats op het melkveebedrijf van maatschap Rompelberg, Eijsden. Aan de hand van het ontwikkeld lesprogramma ‘Veilig Omgaan met Opvallend Landbouwverkeer’ kregen leerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs in een dagdeel praktische kennis en informatie over verkeerssituaties en de grote, opvallende landbouwvoertuigen van medewerkers van loon- en grondverzetbedrijven zélf. Zo nam het verkeersinzicht bij alle betrokkenen toe, zowel bij kinderen maar ook bij loonwerkers zelf, en wordt veilig gedrag in het verkeer gestimuleerd. Onder het motto 'Boeren houden van Zuid-Limburg' werd op 27 oktober voor het College van B & W, de raadsleden, leden van de Ronde Tafel Gesprekken en medewerkers van de gemeente Nuth een excursie georganiseerd. Daartoe werd een bezoek gebracht aan het loonbedrijf van de gebroeders Timmers in Schimmert. Na een presentatie volgde een rondleiding over het bedrijf. Op 8 oktober vond overleg plaats met de gemeente Nuth. Ter voorbereiding van het overleg met de gemeente Eijsden-Margraten vond er op 19 november een klankbordbijeenkomst plaats. Op deze avond konden leden punten aandragen voor het gemeentelijk overleg. Het reguliere overleg met de gemeente vond plaats op 26 november. Ledenactiviteiten 26 januari: De druk bezochte winterwandeling in de omgeving van Mheer was goed voor het onderhoud van de contacten met de leden en gezinsleden en werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd. 14 maart:

Politieke debatavond voor ondernemers in de gemeente Nuth. Op deze, door de afdeling in samenwerking met BBN en OGN georganiseerde, avond werd gedebatteerd over waar de verschillende politieke partijen in Nuth voor staan als het gaat om ondernemerschap.

15 mei:

Aan de vooravond van de terinzagelegging van het POL 2014 werd zowel ’s middags en ’s avonds een ledenbijeenkomst georganiseerd in het kader van het POL 2014. Bert Senden, directeur belangenbelangenbehartiging, verzorgde een presentatie waarbij specifiek werd ingegaan op de aspecten die voor de agrarische ondernemer van belang zijn. Patricia Joosten, jurist bij Arvalis, gaf een inleiding waarbij onder andere werd ingegaan op de procedure en aandachtpunten voor het indienen van een zienswijze.

Maart 2015

38


LLTB jaarverslag 2014

3 juni:

Per email ontvingen alle leden een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst van de organisatie van het fietsevenement Limburgs Mooiste. Belanghebbenden werden deze avond bijgepraat over de routes en tijdstippen. Daarnaast was deze bijenkomst ook bedoeld om opmerkingen en suggesties aangaande dit fietsevenement kenbaar te maken bij de organisatie.

7 september:

Organiseerde de afdeling Sittard e.o. i.s.m. Vrouw en Bedrijf de oogstdankviering voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen Mergelland, Heuvelland en Sittard e.o.. Het thema van de viering, welke plaatsvond bij de familie Janssen te Spaubeek, was 'Het agrarische familiebedrijf'. De opbrengst van de collecte werd geheel besteed aan de Voedselbank Limburg. Na de viering kon iedereen, na de broodjes en vlaai, deelnemen aan een wandeling in de omgeving. Aansluitend was er voor gegadigden een boerenbarbecue. Zowel tijdens de lunch als bij de barbecue kon iedereen proeven en genieten van al het goede dat door de Limburgse land en tuinbouw wordt voortgebracht.

Leden ontvingen verder wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt voor het afdelingsnieuws. Aantal leden Op 31 december 2014 telde de afdeling 303 leden, waarvan 189 bedrijfsleden. (2013: 315 leden, waarvan 198 bedrijfsleden).

Maart 2015

39


LLTB jaarverslag 2014

3.10 Jaarverslag LLTB afdeling Sittard e.o. Het bestuur bestond op 31 december 2014 uit: Naam Marie-JosĂŠ Penders-Bolton

Woonplaats Urmond

Leon Steinbusch Wil Janssen Jan Jessen Huub Beckers Jan Claessen Rob Eggen Jos Janssen Carla Lemans-Linssen Huub Salden Kelly Ubags Rob Diederen Richard Smeets

Schinveld Spaubeek Einighausen Jabeek Beek Windraak Sittard Urmond Guttecoven Puth Doenrade Roermond

Functie / Portefeuille Voorzitter / LLTB Ledenraad / Verenigingszaken / Verbrede Landbouw / Stichting Boerenbond Swentibold Secretaris Penningmeester / Stichting Boerenbond Swentibold Ondervoorzitter / Water Bestuurslid Bestuurslid / Arbeid Bestuurslid / Milieu / Bestuurslid / Bestuurslid Bestuurslid / Ruimtelijke Ordening / Kennis & Innovatie Bestuurslid Adviserend lid namens AJK Sittard/Swentibold Ondersteuning vanuit LLTB

Jos Janssen en Huub Beckers waren op de reguliere algemene vergadering volgens het rooster aftredend en herkiesbaar. Beide heren werden bij acclamatie herkozen. Op de op 26 juni 2014 gehouden extra algemene vergadering werd Marie-JosĂŠ Penders Bolton door de aanwezigen gekozen tot afdelingsvoorzitter. Jaarvergaderingen De jaarvergadering van de afdeling vond plaats op 28 maart 2014 in Merkelbeek. Na de afhandeling van de huishoudelijke punten gaf de heer W. Janssen, voorzitter Stichting Boerenbond Swentibold een korte toelichting op de actuele ontwikkelingen binnen deze stichting. Hierna hield Patrick Lemmens, Arvalis een inleiding over het thema 'Biobased economy: Iets voor u?' De jaarvergadering werd afgesloten met een boerenbroodbuffet voor alle aanwezigen. Op 26 juni 2014 werd een extra algemene ledenvergadering gehouden welke plaatsvond in Schinnen. Op deze extra ledenvergadering werd mevrouw Penders-Bolton door het bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter. Naast deze voorzittersverkiezing werden inleidingen verzorgd door Jos Maas van ABC Adviseurs en Maurice Knops (fiscalist) en Branco Reumkens (notaris) van Metis notarissen, waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan de orde kwamen: Erfrecht, Overdracht bedrijf binnen en buiten familiekring en Pacht. Belangenbehartiging Het afgelopen jaar werden zes bestuursvergaderingen gehouden. De heer H. Koehorst, manager sectorale en regionale belangenbehartiging LLTB was in de vergadering van januari aanwezig om een toelichting te geven op versterking van kadervorming. Op 12 mei was mevrouw E. Roebroek-Keulers, waarnemend voorzitter LLTB te gast om het bestuur bij te praten over de bestuurlijke ontwikkelingen binnen de LLTB. Op 7 juli was de heer P. Geurts van WBE Swentibold aanwezig om met het bestuur kennis te maken en van gedachten te wisselen over jacht, beheer en schadebestrijding. Op 27 oktober maakte het bestuur kennis met de nieuwe algemeen directeur van de LLTB, de heer K. van Mierlo. Punten die in de vergaderingen o.m. aan de orde kwamen zijn Ledenwerving, project 'Modern boeren op oude hoeves', hondenloosloopgebieden, Ontwerp groenstructuurplan gemeente Sittard-Geleen, POL 2014, structuurvisie en inspraak verplaatsing Sinti gemeente Stein, Verkavelen voor groei Beek e.o.,

Maart 2015

40


LLTB jaarverslag 2014

Op 24 februari hadden afgevaardigden van de drie zuidelijke afdelingsbesturen en de besturen van de Stichtingen Boerenbond Zuid en Boerenbond Swentibold de startbijeenkomst van het project 'Modern boeren op oude hoeves'. Met alle bestuursleden werden in maart voortgangsgesprekken gevoerd. Bestuursleden van de afdeling namen op 19 augustus deel aan een door de LLTB georganiseerde informatiebijeenkomst waarop de mogelijkheden voor vrijwillige kavelruil Beek werden besproken. Overleg gemeenten en externe contacten Namens de afdeling werd door de LLTB een zienswijze ingediend bij de gemeente Sittard-Geleen inzake het Ontwerp Groenstructuurvisie. De raadsleden in de gemeenten Beek, Brunssum, Sittard-Geleen, Stein, Schinnen en Onderbanken ontvingen in mei namens het afdelingsbestuur een brief met daarin de welgemeende felicitaties voor hun benoeming, maar gelijktijdig werd in deze brief aandacht gevraagd voor de agrarische sector en werd de brochure 'De land- en tuinbouw in uw gemeente' meegezonden. Het overleg met de gemeente Beek werd op 30 juli weer opgepakt. Op 27 augustus werd overleg gevoerd met de gemeente Onderbanken. Onder het motto 'Boeren houden van Zuid-Limburg' werd voor het College van B & W, de raads-, commissieleden en medewerkers van de gemeente Beek een excursie georganiseerd. Daartoe werd op 24 september een bezoek gebracht aan het akkerbouw- en vleesveebedrijf van de familie Janssen, Spaubeek en het melkveebedrijf van de familie Wouters te Spaubeek. Na een rondleiding over beide bedrijven hield de heer Richard Smeets, LLTB een inleiding over de LLTB organisatie en de trends en ontwikkelingen in de agrarische sector Ledenactiviteiten Ook dit jaar organiseerde de afdeling een nieuwjaarswandeling en wel op 12 januari in en rondom Limbricht. Aansluitend stond voor de deelnemers een heerlijk warm buffet klaar. Aan de vooravond van de terinzagelegging van het POL 2014 werd op 15 mei zowel ’s middags en ’s avonds een ledenbijeenkomst georganiseerd in het kader van het POL 2014. Bert Senden, directeur belangenbelangenbehartiging, verzorgde een presentatie waarbij specifiek werd ingegaan op de aspecten die voor de agrarische ondernemer van belang zijn. Patricia Joosten, jurist bij Arvalis, gaf een inleiding waarbij onder andere werd ingegaan op de procedure en aandachtpunten voor het indienen van een zienswijze. Per email ontvingen alle leden een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst van de organisatie van het fietsevenement Limburgs Mooiste op 3 juni. Belanghebbenden werden deze avond bijgepraat over de routes en tijdstippen. Daarnaast was deze bijenkomst ook bedoeld om opmerkingen en suggesties aangaande dit fietsevenement kenbaar te maken bij de organisatie. Ter voorbereiding van het overleg met de gemeente Beek werden de leden in deze gemeente uitgenodigd voor een klankbordbijeenkomst op 17 juli. De leden woonachtig in de gemeente Onderbanken werden uitgenodigd op en klankbordbijeenkomst op 24 juli. Naast de voorbereiding van het overleg met de gemeente Onderbanken werd specifiek aandacht besteed aan het hondenuitlaatbeleid van de gemeente en de aangewezen hondenlosloopgebieden. Op 7 september organiseerde de afdeling Sittard e.o. i.s.m. Vrouw en Bedrijf de oogstdankviering voor alle leden en gezinsleden van de afdelingen Sittard e.o., Heuvelland en Mergelland. Het thema van de viering, Maart 2015

41


LLTB jaarverslag 2014

welke plaatsvond bij de familie Janssen te Spaubeek, was 'Het agrarische familiebedrijf'. De opbrengst van de collecte werd geheel besteed aan de Voedselbank Limburg. Na de viering kon iedereen, na de broodjes en vlaai, deelnemen aan een wandeling in de omgeving. Aansluitend was er voor gegadigden een boerenbarbecue. Zowel tijdens de lunch als bij de barbecue kon iedereen proeven en genieten van al het goede dat door de Limburgse land en tuinbouw wordt voortgebracht. Alle leden werd de mogelijkheid geboden om met hun gezinsleden deel te nemen aan een excursie naar het Europees Parlement in Brussel op 3 november. Op deze dag kon men nader kennis maken met het Europees Parlement en in gesprek gaan met CDA EuroparlementariĂŤr Jeroen Lenaers. Aan deze dagexcursie namen 44 personen deel. Met de leden, woonachtig rondom de Louise Groevenweg in Stein, werd op 6 november overleg gevoerd over het voornemen van de gemeente Stein om daar een woonwagenkamp te realiseren. Dit werd gevolg door een email met daarin de conceptreactie op het ontwerp bestemmingsplan, welke lede konden gebruiken voor het indienen van een eigen zienswijze. Leden ontvingen verder wekelijks de digitale nieuwsbrieven die de LLTB uitbrengt voor het afdelingsnieuws. Aantal leden Op 31 december 2014 telde de afdeling 197 leden, waarvan 123 bedrijfsleden. (2013 199 leden, waarvan 126 bedrijfsleden).

Maart 2015

42


LLTB jaarverslag 2014

4. Vakgroepen

Maart 2015

43


LLTB jaarverslag 2014

4.1 Vakgroep Akkerbouw De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2014 als volgt: C. Wolfhagen T. Derikx C. Breukers N. Huveneers R. Meuwissen W. Pennings H. Roebroek S. Wimmers J. Crijns G. Meuffels Mw. U. Elskamp

Herkenbosch Veulen Ell Brunssum Baexem Kessel Beek Wijnandsrade Voerendaal Vredepeel Roermond

voorzitter ondervoorzitter lid lid lid lid lid lid adviserend lid adviserend lid secretaris

Tijdens de algemene vergadering was de Wilbert Pennings volgens het rooster aftredend en herkiesbaar. Ter voorziening in de openstaande vacature Midden-Limburg werd de heer Chris Breukers kandidaat gesteld. De heer Pennings werd bij acclamatie herkozen en de heer Breukers werd in het bestuur gekozen. Aan het eind van het verslagjaar waren in totaal nog 2 vacatures in het bestuur voor Noord-Limburg. Omdat de voorzitter tijdens het zittingsjaar aangaf per 1 januari 2015 zijn functie neer te leggen, werd medio 2014 een Vertrouwenscommissie in het leven geroepen die tot taak had een geschikte opvolger te zoeken. Aan het eind van het zittingsjaar werd het adviserend lidmaatschap van Henny Hartmann als vertegenwoordiger van het LLTB bestuur beĂŤindigd vanwege zijn aftreden als LLTB bestuurder.

Algemene vergadering De algemene vergadering werd gehouden op 9 januari te Baexem waar ca. 60 leden en genodigden aanwezig waren. In het huishoudelijke gedeelte werden de notulen en het jaarverslag zonder op- of aanmerkingen afgehandeld. Na de rondvraag ging de heer J. Haanstra, voorzitter LTO Akkerbouw in op de actualiteiten zoals de toekomst van de sector, het 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, GLB en vergroening, lastenverzwaringen, en het tijdperk nĂĄ de productschappen. Bestuur en organisatie Het bestuur kwam in 2013 zesmaal bijeen. In de januarivergadering gaf de heer J. Tobben, LLTB-beleidsmedewerker een toelichting op het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de heer M. Oppenhuis de Jongh, Grooh was aanwezig om met het bestuur van gedachten te wisselen over de vraag om we als sector met open dagen de juiste doelgroep bereiken. Op 30 juni waren de heer R. Nolet en mevrouw C. Souren, Arvalis aanwezig om het nieuwe initiatief 'Glutenvrij' toe te lichten. De heren L. Geurts en A. Fioole, regiohoofd NAK Zuid, praatten op 1 september het bestuur bij over de kwaliteit van het pootgoed. De heer H. Kager, LLTB-beleidsmedewerker sprak met de bestuursleden over de nitraatgehaltes. Op 10 november maakte het bestuur kennis met de nieuwe algemeen directeur van de LLTB, de heer K. van Mierlo. De heer A. van Haperen, LLTB Verenigingszaken gaf een toelichting op de statistieken van de LLTB website en ledennet en de heer H. Kager was nogmaals te gast voor een toelichting over equivalentie. Naast de voorbespreking van de agenda van de vergadering van de LTO Vakgroep Akkerbouw kwamen ook nog de volgende onderwerpen in het bestuur aan de orde: Eiwit- en Oliepad in Zuid-Limburg met steun uit het projectbudget; Slim Bemesten; PerQ; 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn; knolcyperus; Chitwoodi; betere beheersing van onkruiden langs waterlopen; ledenwerving; korting op toeslagrechten; oprichting Maart 2015

44


LLTB jaarverslag 2014

klankbordgroep winderosie; waterpeilen Tungelroyse beek; wateroverlast; evaluatie pachtregelgeving; GLB en aandragen vergroeningsmaatregelen; uitstel inzaaidatum groenbemesters en verlenging uitrijperiode; handelsboycot Rusland; gedragscode plantaardige sectoren; PPS energie en klimaat KIEK; verzoek om financiële bijdrage uit het projectbudget aan de Consumptie Aardappel Academie (CAA). Op 25 augustus werd de jaarlijkse bijeenkomst gehouden met de besturen van de akkerbouwstudieclubs waarop de studieclubs hun ervaringen van het afgelopen seizoen konden uitwisselen en ideeën opdoen voor het nieuwe seizoen. Op deze avond ging de voorzitter in op de actualiteiten in de sector en werden ideeën voor themabijeenkomsten voor het seizoen 2014/2015 besproken. Over de resultaten van de LLTB Vakgroep Akkerbouw zullen we zoals gebruikelijk begin maart 2015 in LLTBverband communiceren. Activiteiten Alle leden waren uitgenodigd voor een informatieavond met als thema Arbeid en Werkgeverschap op 7 mei. Op deze door LLTB en NFO georganiseerde bijeenkomst werden leden geïnformeerd over het akkoord over de nieuwe regeling voor piekarbeiders, wijzigingen en gevolgen Sociaal Akkoord/Wet werk en zekerheid, afspraken met Belastingdienst / cafetaria-regeling, actualiteiten Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw en vitaliteit van personeel en bedrijf. Deze thema's werden toegelicht door medewerkers van de NFO, LLTB en HAER. Verder waren de leden uitgenodigd voor de Open Dag Akkerbouw van Proefboerderij Wijnandsrade op 2 september 2014. Op 5 november konden de leden zich op de hoogte stellen van de nieuwe cao en andere actualiteiten op het gebied van werkgeverschap, fiscaliteiten en sociale zekerheid. Deze avond werd georganiseerd dor de LLTB, in samenwerking met de ZLTO en de Werkgeverslijn. Op 9 december werden leden uitgenodigd voor een bijeenkomst over de ontwikkeling van een systeem voor equivalente maatregelen (ruimte voor bemesten binnen wettelijk kader). Leden van de vakgroep ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB waarin het vakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Los daarvan werden leden in attentiemailings over diverse activiteiten en ledenbijeenkomsten geïnformeerd. Vertegenwoordigingen De voorzitter, de heer C. Wolfhagen was afgevaardigd in de LLTB Ledenraad. Hij was Portefeuillehouder Water en contactpersoon voor de Portefeuille Sociaal Economisch Beleid van de Vakgroep Tuinbouw Open Teelten. In landelijk verband was hij lid van de LTO Vakgroep Akkerbouw en lid van de LTO Werkgroep Consumptieaardappelen en Uien. Verder was hij voorzitter van de LTO Adviescommissie Bemesting en was hij afgevaardigde in LTO werkgroep Flora en Fauna. Voor het Productschap Akkerbouw was hij plaatsvervangend bestuurslid. Daarnaast was hij namens LTO Nederland lid van de Commissie Teeltaangelegenheden (CT) van het Productschap Akkerbouw. Tevens zat hij in de Begeleidingscommissie akkerbouw-PR van het CT. Deze functies werden in verband met de voorgenomen opheffing van het Productschap Akkerbouw m.i.v. 31-12-2015 in de loop van 2014 niet meer of nog slechts ten dele vervuld. Tijdens het zittingsjaar aanvaardde hij de afvaardiging als LTO-bestuurder in de nieuw opgerichte Brancheorganisatie Akkerbouw. De heer N. Huveneers was namens de Vakgroep LLTB Portefeuillehouder Duurzaamheid. Namens het vakgroepsbestuur had hij zitting in de Vertrouwenscommissie voorzitter akkerbouw. De heer T. Derikx was Portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening. In verband met de voorgenomen opheffing van het Productschap Akkerbouw m.i.v. 31-12-2015 kwam de Regionale Programmeringsgroep Maart 2015

45


LLTB jaarverslag 2014

Praktijkonderzoek Akkerbouw Zuid-Oost waar hij zitting in had niet meer bijeen. Wel had hij zitting in de Locatiecommissie PPO Vredepeel. In landelijk verband was hij lid van de evaluatie Knolcyperus Nederland. Hij was tevens plaatsvervangend lid van de LTO Vakgroep Akkerbouw en de LTO Werkgroep Consumptieaardappelen en Uien. Namens het vakgroepsbestuur had hij zitting in de Vertrouwenscommissie voorzitter akkerbouw. De heer R. Meuwissen was lid van de LTO Werkgroep Industriegroenten. Namens het vakgroepsbestuur had hij zitting in de Vertrouwenscommissie voorzitter akkerbouw. De heer S. Wimmers was Portefeuillehouder Kennis en Innovatie. In verband met de voorgenomen opheffing van het Productschap Akkerbouw m.i.v. 31-12-2015 kwam de Regionale Programmeringsgroep Praktijkonderzoek Akkerbouw Zuid-Oost waar hij zitting in had niet meer bijeen. De heer W. Pennings had zitting in de Suikerbegeleidingscommissie van het PA. In verband met de voorgenomen opheffing van het Productschap Akkerbouw m.i.v. 31-12-2015 kwam deze commissie niet meer bijeen. Hij was plaatsvervangend lid in de LTO Adviescommissie Bemesting en lid van de werkgroep communicatieplan van de vakgroep. De heer H. Roebroek was bestuurslid van de Stichting Proefboerderij Wijnandsrade en lid van de LTO Werkgroep Vaktechniek Akkerbouw. Verder was hij bestuurslid van de Stichting Nederlands Instituut voor brouwgerst, mout en bier (NIBEM, PA-orgaan). De heer H. Hartmann was bestuurslid van de Stichting Proefboerderij Wijnandsrade. Wegens vertrek van Noud Janssen als voorzitter van de Stichting werd de heer Hartmann tijdens het zittingsjaar door het LLTB bestuur benoemd tot voorzitter van de Stichting. Mevrouw U. Elskamp was secretaris van de Regionale Programmeringsgroep Praktijkonderzoek Akkerbouw Zuid-Oost. Deze kwam in verband met de voorgenomen opheffing van het Productschap Akkerbouw m.i.v. 31-12-2015 niet meer bijeen. Tevens was zij secretaris van de Stichting Proefboerderij Wijnandsrade en de LTO Werkgroep Industriegroenten. Daarnaast was zijn afgevaardigd in de Locatiecommissie PPO Vredepeel.

Maart 2015

46


LLTB jaarverslag 2014

4.2 Vakgroep Boom- en Vaste Plantenteelt Aan het eind van 2014 was het bestuur als volgt samengesteld: J. Veltmans P. Heynen H. Fleuren Mw. U. Elskamp

Meijel Helden Baarlo Roermond

voorzitter ondervoorzitter bestuurslid secretaris

Het adviserend bestuurslidmaatschap van de heer J. Tholen, Venlo werd in het verslagjaar beëindigd. Vanwege zijn benoeming tot voorzitter van de LLTB op het jaarcongres in 2014 beëindigde bestuurder Léon Faassen per direct zijn bestuursfunctie in het vakgroepsbestuur. Aan het einde van het verslagjaar waren er nog steeds twee vacatures in het bestuur. Algemene vergadering In 2014 werd geen algemene vergadering gehouden. Bestuur Het bestuur kwam in het verslagjaar vijfmaal voor vergaderingen bijeen. Op 17 februari was Leo van de Laak te gast om met het bestuur van gedachten te wisselen over de visie en doelstellingen van de vakgroep en The Green Connection. Op 4 september vergaderden de besturen van de LLTB en LTO Vakgroep met het bestuur van het Verband Rheinischer Baumschulen over grensoverschrijdende boomkwekerij-aangelegenheden op de Kasteeltuinen te Arcen, gevolgd door een rondleiding. Er waren wederom diverse contacten met Duitse boomkwekers, zowel met het bestuur als met de leden. Het LLTB bestuur vaardigde meerdere bestuurders af naar de Wintertagung (ALV) van het Verband Rheinischer Baumschulen (VRB). Naast de bespreking van de doorlopende afspraken en besluitenlijst van de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten kwamen nog de volgende onderwerpen in het bestuur aan de orde: The Green Connection, Treevention, Limburgse land en tuinbouw loont, Herplantplicht en beleid van de Provincie Limburg, water en wateroverlast, koepelproject plantgezondheid, Kasteeltuinen Arcen, werkgeverschap, BOM+ en handhaving, Tuinbouwversnellingsagenda, Alternatieven voor metam-natrium, Gedragscode, Lijst waardplanten bacterievuur en de bijeenkomst voor (financiering van) instandhouding van de bufferzones bacterievuur in Limburg. Het secretariaat Voor de diverse Cultuurgroepen van de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten verzorgde het secretariaat uitnodigingen en mailingen voor LLTB-leden. Overzicht resultaten van de vakgroep Koepelproject plantgezondheid Boom- en vaste plantenkwekers dienden, vaak in samenwerking met advies- en voorlichtingspartijen, diverse projecten vanuit de verschillende cultuurgroepen in bij het koepelproject plantgezondheid, onder de deelprojecten 1) Preventie & weerbaarheid: bodem, bodemleven, plantversterkers en supplementen; 2) Biodiversiteit: uitvoering, demonstratie en communicatie; 3) Nieuwe technieken: precisieboomteelt en behandelmethoden / preventie; 4) Emissiebeperking gewasbeschermingsmiddelen: voorlichtings- en demonstratietraject t.b.v. bewustwording noodzaak emissiebeperking en kennisontsluiting van technieken en maatregelen om daar invulling aan te geven. Financiering van deze projecten kwam uit de nog te besteden restgelden van het Productschap Tuinbouw na opheffing per 1-1-2015. In 2015 gaan advies-, voorlichtings- en onderzoekspartijen gezamenlijk aan de slag met de uitvoering van deze project in de periode 2015-2017. Maart 2015

47


LLTB jaarverslag 2014

Tuinbouwlijn Naar aanleiding van de Russische boycot stelden LLTB, provincie en gemeente Horst aan de Maas medio september de Tuinbouwlijn open voor ondernemers, om hen bij te staan bij de problemen waar zij tegen aan liepen en bij strategische vragen over doorgaan, een nieuwe weg inslaan, innoveren, of bedrijfsbeëindiging. Onder boomkwekers bleek hiervoor vrij weinig belangstelling. Project Werkgroep bodemmoeheid Het projectvoorstel Werkgroep bodemmoeheid was een initiatief van LLTB-leden met hardfruit en vruchtboomopkweek. Aanleiding: het wegvallen van natte grondontsmetting met metam-natrium omdat het m.i.v. augustus 2014 alleen nog onder zeer beperkende voorwaarden toegepast mocht worden. Fruittelers en vruchtboomkwekers die op zandpercelen appels en peren willen herinplanten, hebben te maken met zeer specifieke bodemmoeheid waardoor een nieuwe aanplant van dezelfde soort niet goed weggroeit en onvoldoende tot productie komt. Veel telers hebben geen andere grond voor nieuwe aanplant tot hun beschikking. Onder deskundige begeleiding zoeken individuele ondernemers in praktijktesten in 2015 op hun eigen bedrijf naar betrouwbare alternatieven voor natte grondontsmetting. Activiteiten De bedrijfsleden werden per email uitgenodigd voor een bijeenkomst van de Vakgroep i.s.m. The Green Connection op 25 februari. Op 12 maart was er een bijeenkomst over de Bufferzones Bacterievuur. Leden waren uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 7 mei met als thema 'Werkgeverschap rendabel; van sociaal akkoord tot regeling piekarbeid'. Op deze in samenwerking met de NFO georganiseerde bijeenkomst werden diverse thema's inzake arbeid toegelicht door medewerkers van de NFO, de LLTB en HAER. Op 5 november werd nogmaals een informatiebijeenkomst over arbeid gehouden. Op deze avond over 'kansen de kosten van de nieuwe cao' werden de aanwezigen bijgepraat over de actualiteiten op het gebied van werkgeverschap, fiscaliteiten en sociale zekerheid. Op 9 december werden leden uitgenodigd voor een bijeenkomst over de ontwikkeling van een systeem voor equivalente maatregelen (ruimte voor bemesten binnen wettelijk kader). Tijdens de themabijeenkomst bodemmoeheid in Maasbree werd besloten om een werkgroep over bodemmoeheid op te richten. De eerste bijeenkomst van deze werkgroep was op 11 december. Leden van de vakgroep ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB waarin het vakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Los daarvan werden leden in attentiemailings geïnformeerd over: • Termijnafdracht pensioenpremie gelegenheidswerk verschoven • Brief voorzitter LTO Vakgroep inzake onderzoek Greenpeace bij tuincentra • Indienen projectideëen boomkwekerijsector • Oproep medewerking enquête over scholing en ontwikkeling in de sector • TreeVention • Kosteloze promotie bedrijf op website The Green Connection • Uitnodiging bijeenkomst precisielandbouw in de boomkwekerij Vertegenwoordigingen De heer J. Veltmans was portefeuillehouder Duurzaamheid, Water en Internationaal. Tevens vertegenwoordigde hij de vakgroep in de Tuinbouw Business Club ZON en had hij zitting in het LLTB platform Greenport.

Maart 2015

48


LLTB jaarverslag 2014

Verder vertegenwoordigde de heer Veltmans de vakgroep in het bestuur van de LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten (LTO BVP). Vanuit LTO BVP was hij voorts betrokken bij diverse werkgroepen (Toelatingen, Fytosanitaire zaken), commissies en klankbordgroepen (Mineralen en gewasbescherming). De heer L. Faassen was tot begin november plaatsvervanger voor de portefeuillehouder Werkgeverschap (voorheen Arbeid) en de afvaardiging naar de LTO Werkgeverscommissie. Hij was tot begin november als bestuurslid verbonden aan de Cultuurgroep voor Bos- en haagplantsoenkwekers (LTO BVP). De heer H. Fleuren was portefeuillehouder Werkgeverschap en was tevens afgevaardigd naar de LTO Werkgeverscommissie. Hij was als bestuurder verbonden aan de Cultuurgroep voor Fruitgewassen (LTO BVP). Vanuit LTO BVP was de heer Fleuren voorts betrokken bij diverse werkgroepen (Raad voor de Boomkwekerij, Bacterievuur), commissies en klankbordgroepen. De heer P. Heynen was namens de vakgroep portefeuillehouder Ruimtelijke ordening. Verder had hij zitting in het bestuur van de Cultuurgroep voor Siergewassen in pot en vollegrond (LTO BVP).

Maart 2015

49


LLTB jaarverslag 2014

4.3 Vakgroep Fruitteelt / NFO Kring Limburg Aan het eind van 2014 was het bestuur van de LLTB Vakgroep Fruitteelt / NFO Kring Limburg als volgt samengesteld: S. Walraven F. Hoeymakers M. Bouwens J. van Enckevort G. Jeukens H. Valckx Mw. U. Elskamp

Baarlo Sevenum Beek Sevenum Meerssen Well Roermond

voorzitter ondervoorzitter lid lid lid lid secretaris

Op de algemene ledenvergadering van 19 maart werd de heer Sjaak Walraven, Baarlo officieel benoemd tot voorzitter van de vakgroep. Tijdens die vergadering werd afscheid genomen van Roger Wouters, Reymerstok als bestuurslid. Maurice Bouwens, namens Zuid-Limburg en Harm Valckx, namens de zachtfruitsector worden bij acclamatie tot bestuurslid benoemd. Algemene vergadering De algemene vergadering werd gehouden op 19 maart 2014 op het Ondernemersplein te Roermond waar ongeveer 28 leden en genodigden aanwezig waren. In het huishoudelijke gedeelte werd het jaarverslag 2013 besproken en werd een aantal besluiten genomen voor de landelijke NFO-vergadering inzake contributiestelsel en herbenoeming landelijk voorzitter. Na het formele vergadergedeelte werd het thema 'Ondernemerskwaliteiten in de fruitteelt' behandeld. Ruud Knippenberg en Ron Heijnen van fruitbedrijf Heijnen en Maurice Bouwens vertelden de aanwezigen hoe zij nieuwe wegen zijn ingeslagen. Bestuur Het bestuur kwam in 2014 zesmaal bijeen. Op 14 april woonde de heer Siep Koning namens de NFO de vergadering bij en op 10 juni was de heer Jaco van Bruchem, NFO te gast. Voor de vergadering van juli waren de afdelingsbestuursleden ook uitgenodigd. Deze bestuursvergadering werd gecombineerd met een bezoek aan het bedrijf van Fons en Yvonne Kersten te Sevenum. Deze vergadering werd bijgewoond door de heer Herman Bus, NFO. Op 27 oktober maakte het bestuur kennis met de heer Klaas van Mierlo, algemeen directeur LLTB en was de heer M. Gerritsen, voorzitter NFO eveneens aanwezig. Naast de voorbespreking van de agenda van de vergadering van de NFO kwamen nog de volgende onderwerpen in het bestuur aan de orde: bacterievuur en bufferzones, arbeid, gewasbeschermingsmiddelen en milieu, faunabeleid, Tuinbouwversnellinsgagenda, Master Marktgericht Ondernemen en invulling bestuursvacatures in vakgroep/kringbestuur uit Zuid-Limburg. Tijdens het verslagjaar gaf de heer G. Jeukens namelijk te kennen per 1-1-2015 zijn bestuursfunctie in de kring/vakgroep te willen beëindigen. Contributiekoppeling, toeslagen en korting dubbelleden De LLTB heeft in 2014 bij 11 enkelvoudige leden met 25 NGE of meer aan fruitteeltgewassen een toeslag van € 245,- in rekening gebracht. NFO heeft aan 32 enkelvoudige leden een toeslag doorgerekend. Op basis van verrekening van deze toeslagen heeft de LLTB aan 36 dubbelleden met 25 NGE of meer aan fruitteeltgewassen een korting uitgekeerd naar rato van deze NGE’s. De LLTB Vakgroep Fruitteelt heeft in totaal 127leden, NFO 123. Het totaal aantal dubbelleden is 73.

Maart 2015

50


LLTB jaarverslag 2014

Activiteiten De afdelingen in Limburg hebben weer een aantal bijeenkomsten en excursies voor de leden gehouden in 2014. Hun activiteiten vormen voor een belangrijk deel de basis van de LLTB Vakgroep Fruitteelt / NFOorganisatie in Limburg. Alle leden werden uitgenodigd deel te nemen aan een themabijeenkomst 'Bent u klaar voor de toekomst', welke plaatsvond op 27 januari, Ondernemersplein te Roermond. Na een inleiding van Wouter van Teeffelen, WTE Fruitadvies werden groepsgewijs strategische ontwikkelingen benoemd en de vertaalslag naar kansen gemaakt. De tweede bijeenkomst met het thema 'Strategie en ondernemerschap' vond plaats op 19 maart, aansluitend aan de algemene ledenvergadering. Per email werden de leden geĂŻnformeerd over de verschuiving termijn afdracht pensioenpremie gelegenheidswerk. Leden waren uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 7 mei met als thema 'Werkgeverschap rendabel; van sociaal akkoord tot regeling piekarbeid'. Op deze in samenwerking met de NFO georganiseerde bijeenkomst werden diverse thema's inzake arbeid toegelicht door medewerkers van de NFO, de LLTB en HAER. Op 8 augustus werd een excursie voor de leden georganiseerd met als thema 'Ondernemen onder zeeniveau'. De reis voerde dit maal naar Urk waar 's ochtends de visafslag en het productiebedrijf Korf Vis werd bezocht. Na de lunch werden nog de fruitbedrijven Masteling in Marnesse en Verhagen in Luttelgeest bezocht. Per email werden de leden opgeroepen hun medewerking te verlenen aan de enquĂŞte over scholing en ontwikkeling in de sector. Alle leden konden, met korting, deelnemen aan de praktische taalcursus Pools, welke van start ging op 3 november. Op 5 november werd nogmaals een informatiebijeenkomst over arbeid gehouden. Op deze avond over 'kansen de kosten van de nieuwe cao' werden de aanwezigen bijgepraat over de actualiteiten op het gebied van werkgeverschap, fiscaliteiten en sociale zekerheid. Tijdens de themabijeenkomst bodemmoeheid in Maasbree werd besloten om een werkgroep over bodemmoeheid op te richten. De eerste bijeenkomst van deze werkgroep was op 11 december. In 2014 werd de regeling voor deelname aan de bedrijfsscan diefstalpreventie wederom opengesteld voor agrarische bedrijven. Ook fruittelers konden daar weer gebruik van maken. Overzicht resultaten van de vakgroep/kring Ondernemerschap, zomerexcursie en Tuinbouwlijn Op veel fruitteeltbedrijven staat het rendement onder druk. De markt stagneert. Voor appels en peren is sprake van een aanbodsmarkt. In juli kwam daar de Russische boycot nog bovenop. De arbeidskosten zijn relatief hoog. Welke keuzes maken ondernemers? In het voorjaar zijn twee vakgroep/kringbijeenkomsten over strategie en ondernemerschap in de fruitteelt georganiseerd en in het najaar een afdelingsbijeenkomst. In juli hebben leden en partners deel kunnen nemen aan de bus excursie naar succesvolle ondernemers in de Noordoostpolder, naar Ekofisch (platvisserij) en fruitteeltbedrijven Masteling (eigen afzet) en Verhagen (eigen afzet, professionele huisverkoop, fruitautomaat en stokerij).

Maart 2015

51


LLTB jaarverslag 2014

Naar aanleiding van de Russische boycot hebben LLTB, provincie en gemeente Horst aan de Maas medio september de Tuinbouwlijn opengesteld voor ondernemers, om hen bij te staan bij de problemen waar zij tegen aan lopen en bij strategische vragen over doorgaan, een nieuwe weg inslaan, innoveren, of bedrijfsbeĂŤindiging. Enkele Limburgse fruittelers hebben zich aangemeld. Project Werkgroep bodemmoeheid Het projectvoorstel bodemmoeheid is een initiatief van LLTB-leden met hardfruit en vruchtboomopkweek. Aanleiding: het wegvallen van natte grondontsmetting met metam-natrium omdat het m.i.v. augustus 2014 alleen nog onder zeer beperkende voorwaarden toegepast mag worden. Fruittelers en vruchtboomkwekers die op zandpercelen appels en peren willen herinplanten, hebben te maken met zeer specifieke bodemmoeheid waardoor een nieuwe aanplant van dezelfde soort niet goed weggroeit en onvoldoende tot productie komt. Veel telers hebben geen andere grond voor nieuwe aanplant tot hun beschikking. Onder deskundige begeleiding zoeken individuele ondernemers in praktijktesten op hun eigen bedrijf naar betrouwbare alternatieven voor natte grondontsmetting. Cursus Pools Op initiatief van de vakgroep/kring fruitteelt is in het najaar een taalcursus Pools voor ondernemers en medewerkers uit verschillende sectoren van start gegaan, met speciale korting voor LLTB/NFO-leden. De cursus stelt de deelnemer in staat in het Pools goede en duidelijke werkinstructies te geven en een gesprek te voeren met Poolse medewerkers om duidelijk te maken wat hij/zij wil en verwacht. Vertegenwoordigingen De heer S. Walraven was afgevaardigd naar de LLTB Ledenraad. Tevens nam hij in het verslagjaar de ad hoc portefeuille Internationaal op zich. De heer J. van Enckevort was portefeuillehouder LLTB Water. De heer F. Hoeymakers was portefeuillehouder LLTB Duurzaamheid en namens de kring contactpersoon communicatie over middelen vanuit NFO. Hij was plaatsvervangend lid van het hoofdbestuur van de NFO. Na de ALV namen de heren G. Jeukens en M. Bouwens beiden de portefeuille LLTB Ruimtelijke Ordening waar in verband met de overdracht van deze portefeuille na 2014 wegens het voorgenomen vertrek van de heer Jeukens. De heer H. Valckx nam in het verslagjaar de LLTB portefeuille Multifunctionele Landbouw over van de heer Jeukens. De heer L. Grooten zat namens NFO Kring Limburg in de NFO Productgroep appel. Eind 2014 besloot hij deze functie neer te leggen. De heer Th. Broex, Gronsveld was als agendalid van de vakgroep/kring portefeuillehouder LLTB Arbeid.

Maart 2015

52


LLTB jaarverslag 2014

4.4 Vakgroep Paardenhouderij De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2014 als volgt: M.J.H. Vestjens G.A.M. Pruijsten-Timmermans J.M.E.J. Bemelmans H.J.C. Ebbers P.G.H. van de Pas S. Welschen G. Stibbe

Venlo Roermond Hulsberg Ottersum Kessel Venlo Weert

Voorzitter Secretaris Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Adviserend lid Juridische aangelegenheden

De heren Van de Pas en Ebbers, beide volgens rooster aftredend en herkiesbaar, werden op de algemene vergadering 2014 bij acclamatie herkozen. Daarbij dient aangetekend te worden dat de heer Van de Pas al in 2013 aftredend en herkiesbaar was, maar vanwege het feit dat in dat jaar geen algemene ledenvergadering plaatsvond werd de verkiezing doorgeschoven naar de jaarvergadering 2014. Algemene vergadering De jaarvergadering werd gehouden op 24 maart 2014 bij Havens Diervoeders te Maashees. Na het openingswoord van de voorzitter nam de heer L. Kerkers de leden mee in de virtuele wereld van Havens Diervoeders. B. Minten vulde de presentatie van de heer Kerkers aan met een betoog over de kwaliteit van ruwvoer. Hierna volgde een zeer geanimeerde discussie. Bestuur en organisatie Het bestuur vergaderde in het verslagjaar driemaal en had 3 brainstormsessies over belangenbehartiging. In de vergadering van 30 januari besprak de LLTB de toekomst van de Vakgroep Paardenhouderij. Voorop staat dat het voortbestaan van de Vakgroep Paardenhouderij niet ter discussie staat. Geconcludeerd wordt dat de vakgroep toe moet werken naar een verdienmodel: als we meedoen, word ik er beter van. Verder moet exclusiviteit gewaarborgd worden en gebruik gemaakt worden van Limburgs Paardensportplan. Op 19 maart, met een vervolgsessie op 24 maart voorafgaand aan de jaarbijeenkomst, werd er door de vakgroep gesproken over de lopende zaken en standpuntinname. Zo sluiten SRP en de AOC-Raad aan bij het standpunt dat het Veiligheidscertificaat van de Stichting Veilig Paardrijden geen voorwaarde kan zijn voor het Erkenningsreglement van Aequor. Bereikt is dat Aequor in haar beleid rekening houdt met dit standpunt. Verder wordt geconstateerd dat hippisch onderwijs in beweging is, waarbij het niveau van het voormalige exclusief Deurne vergelijkbaar is geworden met andere AOC-instellingen. LTO/SRP/COPA zijn gestart met het ontwikkelen van parameters om paardenwelzijn in kaart te brengen. Het Vertrouwensloket voor dierverwaarlozing wordt na 2014 niet langer gefinancierd door collectieve middelen uit de productschappen. In de vergadering van 25 augustus was de heer K. van Mierlo, Algemeen Directeur LLTB te gast om kennis te maken met het bestuur. De Masterclass voor jonge Hippische Ondernemers gaat gestart worden op 9 september 2014. De heer P. van de Pas krijgt steun van het bestuur in zijn voorstel op de Handreiking Paardenhouderij in het Omgevingsrecht 2014 onder de aandacht te brengen van gemeenten en adviesbureaus. Verder passeren de landelijke en Europese onderwerpen de revue. Op 4 november ging de heer Jan Janssen, voorzitter Stichting Limburg Paardensport samen met het bestuur aan de slag voor het formuleren van een antwoord op de vraag: Wat bindt de LLTB Vakgroep Paardenhouderij aan de Stichting Limburg Paardensport en omgekeerd. De LLTB vakgroep heeft als kerntaak: versterken van ondernemerschap. Dit wordt bereikt door het organiseren van kennisbijeenkomsten, informatie- en ondernemersnetwerken en door collectieve belangbehartiging. Paardensport is de ‘etalage’ voor handel en economie. Echte ondernemers zullen profiteren van een uniek, internationaal paardensportklimaat. Ondernemers profiteren van goede paardensport, en omgekeerd profiteert de sport van goede ondernemers. Maart 2015

53


LLTB jaarverslag 2014

Naast de bespreking van bovenstaande punten en de LTO en SRP-agenda kwamen in het bestuur o.a. aan de orde: • Mestwetgeving en toeslagrechten • Veiligheidscertificaat • Hippisch onderwijs • Paardenwelzijn en Vertrouwensloket voor dierverwaarlozing • Limburgs Paardensportplan • Handreiking Paardenhouderij • Veiligheid op en rond het bedrijf’ • Btw • Masterclass Resultaten 2014 • Acht jonge hippische ondernemers werden getraind. Zij presenteerden hun verbeterplan tijdens Jumping Indoor Maastricht. • Na jaren voorbereiding en studie is in november de online versie van een welzijnscheck voor paarden gelanceerd. De check is gebaseerd op de Gids voor Goede Praktijken. De Faculteit voor Diergeneeskunde leverde de wetenschappelijke onderbouwing. • Met succes heeft LLTB/LTO het proces gevoerd inzake de waardebepaling voor de WOZ. De Hoge Raad bepaalde dat de paardenhouderij een agrarische bedrijfstak is, waarvoor de cultuurvrijstelling geldt. Onderstaand worden de belangrijkste aandachtspunten en resultaten kort weergegeven. Ledenwerving Het blijkt lastig om paardenhouders te overtuigen van de voordelen van het lidmaatschap van de LLTB. De hoogte van de contributie speelt een rol alsmede de onbekendheid met nut en noodzaak van collectieve belangenbehartiging. In 2014 is er verder nagedacht over uit te zetten acties. • In gemeenten met affiniteit (verenigingen, evenementen, ondernemers) voor de paardenhouderij bijeenkomst (laten) organiseren. Zoeken naar draagvlak en draagkracht vanuit de basis om samen iets op te bouwen. Stempel vakgroep zetten, zodat de doelgroep en ambtenaren de vakgroep weten te vinden. • Verdiepen in het model dat gebruikt wordt voor de Limburgse zorgboeren (Coöperatie Limburgse Zorgboeren). Is dit model ook geschikt voor de paardenhouderij? • Kunnen we de expertise (diensten en kennis) van (bestuurs-)leden vermarkten. Voorbeeld: ruilmarkt (www.noppes.nl). Op zoek naar win-win situatie. • Aanbod van activiteiten rondom het paard en met voldoende gelegenheid om elkaar (sociaal) te ontmoeten. Informeel karakter. • Gebruik social media. Anders durven doen. • Uitnutten van rechtstreekse lijn naar Brussel. • Ledenlijst ‘opschonen’ en zelf (bestuur) nabellen. Wat vindt het lid belangrijk? • Eigen website – Facebook. ‘powered by the LLTB” LTO – COPA-COGECA Working party on Horses R. Pruijsten vervolgt haar activiteit als vicevoorzitter van de COPA-COGECA Working party on Horses. Op 26 april 2013 werd R. Pruijsten voor een periode van twee jaar gekozen. In 2014 werd gewerkt aan de Practical Guide to Assess the Fitness for Transport of Equidae in opdracht van de Europese Commissie. Tevens nam de heer K. Verkerk samen met de voorzitter van het KWPN S.Korver deel aan de expertmeeting over BTW. De expertmeeting werd georganiseerd door de European Equestrian Federation (EEF).

Maart 2015

54


LLTB jaarverslag 2014

LTO in SRP De SRP is het platform van de georganiseerde paardenhouderij naar de landelijke overheid. De koepel Fokkerij/KWPN, de KNHS, FNHO en LTO zijn aangesloten partijen. De ondernemers, fokkers en vertegenwoordigers van de sport werken samen in verschillende werkgroepen. LTO is trekker van de werkgroep Welzijn. De secretaris heeft als voorzitter van de SRP werkgroep Welzijn de opdracht om de voortgangsrapportage van de Gids voor Goede Praktijken op te leveren. De respons van partners in de SRP is laag. P. v.d. Pas, J. Bemelmans, S. Welschen en de secretaris hebben de website BasisCheck voor Paardenwelzijn getest. Algemene indruk is niet positief. De opmerkingen zijn bekend bij de websitebouwer en projectleider, N. Krol. LTO vakgroepvoorzitter R. de Graaf vindt dat de BasisCheck zo niet online kan. Stichting Veilige Paardensport (SVP) en STIGAS werken aan Veiligheidscertificaat op maat, gebaseerd op wettelijk kader (RI&E). Op gebied van diergezondheid – I&R is er instemming verkregen met de insteek voor Registratie (I&R) van Houders. Er is een herziening gekomen in de Handreiking RO paardenhouderij in het Omgevingsrecht. Tot slot is er instemming met het plan om rLTO-leden een digitale ‘Mestmap’ ter beschikking te stellen. De portefeuilles en Limburg Ruimtelijke Ordening: In principe zijn er weinig beperkingen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de professionele paardenhouderij. Problemen worden voornamelijk gemeld uit de hoek van de hobbymatige paardenhouderij en de doorontwikkeling naar (semi-)professionele paardenhouderij. Het betreft voornamelijk de bouw van (schuil-)stallen en de inrichtingen voor training van paarden. Mest, Milieu en Mineralen: De nieuwe Mestwetgeving leidt tot weinig/geen beperkingen voor het aanwenden van mest en/of de afzet van stromest. Sociaal Economische Zaken en Arbeid: LLTB/LTO blijft zich inzetten voor goed werkgeverschap, voor goed en verantwoord omgaan met het personeel, zodat ook personeel de mogelijkheden heeft om zich in deze bedrijfstak te ontwikkelen Activiteiten c.q. projecten In samenwerking met de Vereniging Eigen Paard werd op 22 maart een clinic 'Exterieurbeoordeling voor beginners' georganiseerd. Eenzelfde clinic vond plaats op 1 juni bij Stal Bemelmans in Hulsberg. Op 10 juni organiseerde de Vakgroep in samenwerking Accon AVM een ledenbijeenkomst bij Stoeterij Raayerveld, Baarlo. Na een bezoek aan de stoeterij verzorgde John Raedts, agrarisch adviseur Accon AVM een presentatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de milieuwetgeving en het Europees landbouwbeleid. Alle leden van de vakgroep waren uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst voor de hippische sector welke op 27 oktober plaatsvond bij Equestrian Centre de Peelbergen. Twee LLTB vakgroepbestuursleden, betrokken bij de ontwikkeling van dit nieuwe centrum, informeerden de leden over de realisatie en mogelijkheden. Aansluitend aan de presentaties werden de deelnemers in de gelegenheid gesteld de informatiemarkt te bezoeken. Leden van de vakgroep ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB waarin het vakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Los daarvan werden leden in attentiemailings over diverse activiteiten en ledenbijeenkomsten geïnformeerd. Aantal leden LLTB-leden worden automatisch ingedeeld in de betreffende vakgroep. Het aantal bedrijfsleden bedroeg aan het einde van het verslagjaar 112.

Maart 2015

55


LLTB jaarverslag 2014

Vertegenwoordigingen De voorzitter was lid van de LLTB Ledenraad en was LLTB Portefeuillehouder Kennis en Innovatie. De heer H. Ebbers was LLTB Portefeuillehouder Milieu. De heer P. v.d. Pas was LLTB portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening. Mevrouw Welschen had als aandachtsgebied Diergezondheid en Welzijn. De heer Bemelmans had zitting in de Stichting Limburgs Paardensportplan. Besluit Aan het einde van dit verslag willen wij het bestuur van de LLTB dankzeggen voor de ondervonden financiĂŤle en andere steun. Wij danken Provincie Limburg en verder alle instanties op het gebied van de paardenhouderij voor hun constructieve medewerking aan het organisatorische werk van de vereniging. Tenslotte willen wij hier memoreren de prettige contacten met de ZLTO en LTO Noord en andere partijen binnen de Sectorraad Paarden, LLTB en het Limburgs Paardensportplan.

Maart 2015

56


LLTB jaarverslag 2014

4.5 Vakgroep Pluimveehouderij en Kring Limburg van de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2014 als volgt: E. Hubers M. Coumans P. Ghielen J. Mans J. van Diepen

Ysselsteyn Ospel Nederweert Weert Roermond

Voorzitter Ondervoorzitter Adviserend lid Adviserend lid Secretaris

Er zijn nog steeds vacatures voor de afvaardiging vanuit de Vleeskuikensector en Vermeerderingssector. Algemene vergadering De algemene vergadering vond plaats op 21 mei 2014 in Kelpen-Oler. Na de afhandeling van de huishoudelijke punten hielden Harry Kager, beleidsmedewerker LLTB en Christophe Decroos, medeinitiatiefnemer promotiefilm 'Vlaanderens Trots' een inleiding. Bestuur en organisatie Het bestuur vergaderde in het verslagjaar driemaal. Raymond Nolet, Arvalis praatte in de vergadering van januari het bestuur bij over de Netmentor Pluimveehouderij. In de vergadering van mei was Harrie Deckers, LLTB Grondzaken aanwezig om met het bestuur van gedachten te wisselen over 'Zo ziet Limburg Dieren'. Op 3 september was de heer A. van Haperen, LLTB te gast om met het bestuur te praten over ledenwerving en -binding. In elke vergadering van het bestuur werd de agenda van het landelijke NOP bestuur voorbesproken. Daarnaast kwamen in het bestuur aan de orde: • Integratie NOP - LLTB - NOP Kring Limburg • CAO Dierhouderij • Actuele zaken subvakgroepen • Mest en mineralen • POR-regeling • Diergezondheidsfonds • Euthanseren van dieren • IKB/PSB • Afschaffing dierrechten • Studieclubs • Huisvesting konijnen • Vogelgriep • Avined, Ovoned en Pluimned Resultaten belangenbehartiging LLTB/LTO/NOP 2014 Voor de Vakgroep Pluimveehouderij is 2014 weer een jaar van aanpakken geweest. Door afschaffing van het productschap is veel inzet gepleegd om te komen tot een nieuwe organisatie die de private taken van het productschap zou overnemen. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de overkoepelende organisatie Avined, waarin alle ketenpartijen uit de pluimveehouderij zijn vertegenwoordigd. Deze brancheorganisatie is erkend door het ministerie.

Maart 2015

57


LLTB jaarverslag 2014

Naast Avined zijn Ovoned, voor de legsector met als voorzitter de NOP/LTO voorzitter, en Pluimned, voor de vleessector met als voorzitter de NVP voorzitter, opgericht. Twee door de overheid erkende brancheorganisaties die namens de sector Algemeen verbindend verklaringen kan aanvragen zodat alle betrokkenen verplicht mee moeten betalen of zich moeten houden aan gemaakte afspraken. Binnen Avined wordt jaarlijks gewisseld van voorzitter tussen NOP/LTO en NVP. In 2014 was Eric Hubers als voorzitter van NOP/LTO de voorzitter. Op vele terreinen werden, samen met de leden, activiteiten en projecten uitgevoerd, die er voor zorgden dat de sector zich ook dit jaar weer verder heeft weten te ontwikkelen. Maatschappelijk, maar ook sociaal-economisch. Voor diverse vraagstukken werden oplossingen gevonden. Initiatieven zijn in gang gezet. Met tastbare resultaten. Positieve publiekscommunicatie Communicatieplan ontwikkeld om te laten zien hoe de pluimveesector haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Bijdrage aan verdere doorontwikkeling en uitvoering van ‘Kip kiplekker’, ‘Blij met een Ei’ en ‘Eimago’. In 2013 is gestart met het evenement 'paaseieren rapen op het pluimveebedrijf'. In 2014 heeft dit een vervolg gekregen waarbij de burgers de mogelijkheid kregen om op 10 pluimveebedrijven op tweede paasdag paaseieren te zoeken. Mestbeleid In 2014 is door de vakgroep veel inzet gepleegd om de overheid de afspraak inzake afschaffing van de pluimveerechten na te laten komen. De pluimveesector heeft aangetoond dat zij haar mestafzet op een verantwoorde manier heeft georganiseerd; echter heeft de overheid in 2014 onder druk van de derogatie voor de hele Nederlandse landbouw ervoor gekozen om de rechten te behouden. De vakgroep heeft afgesproken dat in 2017 een evaluatie plaats zal vinden inzake de mestwetgeving en zal de komende jaren met de leden in overleg gaan hoe omgegaan moet worden met de ontwikkelingen rondom de pluimveerechten. Rationele benadering volksgezondheid in relatie tot veehouderij De sector blijft zich inzetten om te voorkomen dat door de politiek op basis van emotie, wetgeving wordt gemaakt. Hiervoor zal met een goede onderbouwing van argumenten weerwoord gegeven dienen te worden tegen de roepende NGO’s welke tegen de intensieve veehouderij zijn. LTO/NOP zal proberen om in goed overleg met de overheid te komen tot werkbare oplossingen zodat een win-winsituatie ontstaat voor alle partijen. Kip van morgen Met de retail wordt achter de schermen verder gewerkt aan een goede invulling van de eisen uit de kip van morgen. De sector is in gesprek en er worden kleine stapjes gemaakt maar we zijn er nog niet. De roep vanuit de consument om rekening te houden met dierwelzijn mogen we niet negeren maar de kosten van de aanpassingen dient de ondernemer terug te krijgen via het eindproduct waarbij de retail haar verantwoordeljkheid ook dient te nemen. Risicobeheersing bedrijven met vrije uitloop De LTO/NOP kring leghennenhouders heeft het initiatief genomen middels een werkgroep het rapport 'Risicobeheersing op insleep en versleep van AI virus bij pluimveebedrijven met uitloop' op te stellen. Hierin worden aanbevelingen gedaan om de risico’s op AI te verkleinen. De werkgroep is tevens bezig geweest om binnen het DGF de bijdrage te verdelen per deelsector waardoor de deelsector met het grootste risico het meeste bijdraagt aan de wettelijke bijdrage. Hopelijk wordt hierover in 2015 een akkoord bereikt. Antibioticagebruik Het antibioticagebruik in de pluimveehouderij is in 2014 door inzet van de hele sector weer gedaald. Het blijft wel balanceren met de keuze tussen inzet van antibiotica en dierenwelzijn. Voor 2015 zal de stap gezet moeten worden naar het gestelde doel van 70% reductie t.o.v. 2009 maar niet ten koste van alles. Belang van dierenwelzijn is voor de ondernemers belangrijker dan het behalen van de 70% reductie. Maart 2015

58


LLTB jaarverslag 2014

AI uitbraken De vakgroep werd op 16 november opgeschrikt door een uitbraak van vogelgriep type H5N8 op een pluimveebedrijf in Hekendorp. Door accuraat ingrijpen van de sector in samenwerking met de overheid is het aantal besmetting beperkt gebleven tot 5 gevallen. Het ministerie heeft in maart 2015 een evaluatie aangekondigd. Deze zal in de loop van 2015 worden aangeboden aan de Tweede Kamer en daar besproken worden. Ingrepenbesluit De Stuurgroep ingrepen heeft in 2014 inzet gepleegd op het werven van bedrijven die bij willen dragen aan het onderzoek naar het houden van ongekapte dieren. De gegevens welke tijdens dit onderzoek worden verzameld zullen gebruikt worden voor de evaluatie in 2017. In 2015 en 2016 zal de stuurgroep hiermee doorgaan. Excretienormen De vakgroep heeft met een gezamenlijke inzet vanuit LTO het aanscherpen van de excretienormen per 1 januari 2015 voorkomen. In 2015 zal het ministerie samen met de sector kijken naar aanpassing van de excretienormen. Blackhead De LTO/NOP kring kalkoenenhouders heeft intensief gewerkt aan oplossingsrichtingen en het beschikbaar krijgen van middelen om het aantal besmettingen met Blackhead te verkleinen of om de impact van een besmetting te verkleinen. Activiteiten De leden ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB waarin het vakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Vertegenwoordigingen De heer Hubers was door de Vakgroep afgevaardigd naar de LLTB Ledenraad. Verder was hij landelijk voorzitter van de LTO/NOP Pluimveehouderij. Tevens was hij in 2014 voorzitter van de Avined en Pluimned. Ook was hij lid van de Commissie Praktijk Onderzoek Pluimvee. De heer Mans had zitting in de landelijke Kring Leghennenhouders. Ook had hij zitting in het bestuur van het Productschap Diervoeders. De heer Mans was tevens bestuurslid van IKB en SVKE. Namens de vakgroep was hij aangewezen als portefeuillehouder LLTB Milieu en Portefeuillehouder Kennis en Innovatie. De heer Coumans was voorzitter van de landelijke Kring Kalkoenenhouders van de NOP, lid van het hoofdbestuur van de NOP en namens deze organisatie afgevaardigd naar de Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg. Verder had hij zitting in de Adviescommissie Praktijkonderzoek Pluimveehouderij PPE. De heer Coumans was namens de vakgroep aangewezen als portefeuillehouder LLTB Ruimtelijke Ordening en Sociaal Economisch Beleid. De heer P. Ghielen was afgevaardigd in de LTO Vakgroep Konijnenhouders. De heer P. Classens, Oirlo was lid van de landelijke Kring Leghennenhouders van de NOP.

Maart 2015

59


LLTB jaarverslag 2014

Aantal leden De LLTB-leden worden op basis van hun meitellinggegevens automatisch ingedeeld in de betreffende vakgroepen. Het aantal bedrijfsleden (incl. NOP-leden) was als volgt:

Afdeling

1-1-2014

1-1-2013

Leghennenhouders

103 leden

103 leden

Vleeskuikenhouders

20 leden

21 leden

Kalkoenen

22 leden

23 leden

Vermeerderaars

14 leden

14 leden

Overig

8 leden

11 leden

Besluit Met de landelijke organisaties en overige kringen werden vruchtbare relaties onderhouden. Op prettige wijze werd ook samengewerkt met de instanties en instellingen op pluimveegebied. Aan allen willen we gaarne een dankwoord richten voor de ondervonden steun en medewerking. Dank zijn wij ook verschuldigd aan de LLTB voor de financiĂŤle en andere steun ook in 2014 ondervonden. In dit dankwoord mogen wij niet vergeten, zij die actief hebben meegewerkt aan het welslagen van onze activiteiten.

Maart 2015

60


LLTB jaarverslag 2014

4.6 Vakgroep Rundvee- en Schapenhouderij De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2014 als volgt: J. van der Staak G. Lemlijn G. Billekens H. Dinghs A. Klopman L. Moonen ing. J. van Diepen

Ysselsteyn Mheer Sevenum Evertsoord Lottum Nederweert Roermond

Voorzitter Ondervoorzitter Lid Lid Lid Lid Secretaris

(Melkveehouderij) (Geitenhouderij) (Schapenhouderij) (Kalfsvleeshouders) (Vleesveeproducenten)

Algemene ledenvergadering De algemene ledenvergadering werd gehouden op 23 januari 2014 in Baexem. De voorzitter, de heer Van der Staak, ging in zijn openingswoord o.m. in op de situatie in de sectoren, de speerpunten en de resultaten van de vakgroep. In het huishoudelijk gedeelte werd het jaarverslag 2013 besproken. In het morgengedeelte van de vergadering ging de heer Kees Romijn, voorzitter LTO Vakgroep Melkveehouderij in op de actuele situatie in de sector. Na de lunchpauze hield de heer Carel de Vries, programmadirecteur Courage, een inleiding over de Toekomst van de melkveehouderij. Aansluitend volgde een geanimeerde discussie. Bestuur en organisatie Dit overleg is vooral bedoeld voor de afstemming tussen de vier subvakgroepen en de sector geitenhouderij en in het verslagjaar kwam men viermaal bijeen. In de vergadering van 4 juli maakte het bestuur kennis met de heer K. van Mierlo, de nieuw algemeen directeur van de LLTB. Subvakgroep Melkveehouderij J. v.d. Staak Ysselsteyn G. Lemlijn Mheer J. AndriĂŤn St. Geertruid J. Brands Lemiers J. Hartman Heibloem M. van den Heuvel Vredepeel P. van Melick Swalmen Fr. Rops Ysselsteyn J. Caubergh Roermond

Voorzitter Ondervoorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Secretaris

De heer J. Brands vertegenwoordigde tegelijkertijd FrieslandCampina in het bestuur. De heer I. Bisseling, Zwolle verliet in april 2014 LTO Nederland, hij werd opgevolgd door Margo Meijerink. De functie van secretaris van de subvakgroep werd vanaf dat moment geheel ingevuld door de heer Caubergh. De heer M. Linders, Bergen beĂŤindigde in mei 2014 zijn bestuursfunctie. Besloten is deze vacature, met het oog op verkleining van het bestuur, niet meer in te vullen. Het bestuur van de Subvakgroep Melkveehouderij kwam 9 maal in vergadering bijeen. Verder werd een extra bestuursvergadering ingelast op 25 augustus welke geheel gewijd werd aan het verkennen van mogelijkheden om het verschil van inzicht tussen NZO en LTO inzake het toestaan van bedrijfsuitbreiding d.m.v. 100% mestverwerking te dichten. Op 14 oktober werd nogmaals een vergadering ingelast waarin uitvoerig van gedachten werd gewisseld over de ontwikkelingen met betrekking tot de Melkveewet. Enkele vergaderingen werden bijgewoond door mevrouw M. Meijerink, LTO Nederland. Maart 2015

61


LLTB jaarverslag 2014

In de vergadering van 14 januari was de heer H. Deckers, LLTB aanwezig om een toelichting te geven op PAS en Ammoniak. De heer H. Kager, LLTB gaf een toelichting op het 5e actieprogramma en de Nitraatproblematiek en de heer B. Senden sloot aan om een toelichting te geven op het POL en de organisatorische ontwikkelingen van de subvakgroep. Op 27 februari waren de heren H. Kager, LLTB en M. Tijssen, bestuur LLTB te gast om een toelichting te geven op mestverwerking i.c.m. fraudebestrijding. De heer P. Swinkels, Arvalis stelde op 15 april het programma 'Veiligheid op melkveehouderijbedrijven' voor aan het bestuur. De heer B. Senden was op 13 mei nogmaals te gast om de ontwikkelingen aangaande POL te bespreken. De heer Kager, gaf op deze vergadering een toelichting op de Equivalente maatregelen Nitraatrichtlijn (Zuid-) Limburg. Voorafgaand aan de junivergadering bracht het bestuur een bezoek aan het melkveebedrijf van Leon Lacroix in Gulpen. Na een rondleiding en toelichting op de bedrijfsontwikkeling hield het bestuur haar vergadering. De heer H. Deckers, LLTB gaf in de septembervergadering een toelichting op de inventarisatie knelgevallen NH3 en Proeftuinen Natura 2000. Op 16 oktober waren mevrouw E. Roebroek, wnd. voorzitter LLTB en de heer K. Romijn, voorzitter LTO Vakgroep Rundvee aanwezig om een toelichting te geven op de totstandkoming van de Melkveewet. Op 18 november heeft Miriam Goedkoop FrieslandCampina een toelichting gegeven op de visie van FrieslandCampina. Op 10 september werd de bijeenkomst gehouden met de besturen van de rundveestudieclubs en de Subvakgroep Melkveehouderij. Een overzicht van de winterprogramma's van Agrifirm, Aelmans Agrarische Advisering, Arvalis Advies, DLV, Hendrix UTD, Karpos, Melkvee Academie en Proefboerderij Vredepeel werden hier gepresenteerd. Tevens werd deze bijeenkomst gebruikt om bij te praten over de actuele stand van zaken in de melkveehouderijsector. Op 12 november had het bestuur van de Subvakgroep Melkveehouderij overleg met het bestuur van de ZLTO Vakgroep en de Belgische Boerenbond waarbij de kennis o.a. op het gebied van de PAS, Melkveewet, vergroening en IBR/BVD werd uitgewisseld, deze bijeenkomst vond plaats op het bedrijf van Co Hartman. Verderop in dit verslag worden de belangrijkste punten van bespreking uitgebreid behandeld. Daarnaast kwamen in de diverse besturen, naast de LTO vakgroepagenda's, aan de orde: • Ontwikkelingsruimte Veehouderij • Diergezondheid en welzijn • Onderzoeksvoorstel 'Natuurlijke antibiotica voor de melkveehouderij' • Dierziekten • Gemeenschappelijk Landbouw Beleid • Mestverwerking • Fosfaatreductie • Faunafonds en ganzenoverleg • Verantwoorde groei melkveehouderij • Melkveewet • Veiligheid op melkveehouderijbedrijven • Provinciaal Omgevingsplan Limburg • PAS en Ammoniak, Mest en mineralen, waaronder NB-wet, stikstofverordening, emissie-arme vloeren, 5e actieprogramma, nitraatproblematiek ontwikkelingen Mestwet; Mestacverwerkingsinitiatief; derogatie, fosfaatplafond

Maart 2015

62


LLTB jaarverslag 2014

• • • • • • •

Project Slimmer bemesten Praktijknetwerken 'open stal met luchtwasser', 'Ammoniak' en 'melken met toekomst' Beregening Pachtzaken Kennisverspreiding Erfafspoeling Ontwikkelingen LLTB Ledenraad

Activiteiten De voorjaarsbijeenkomsten van de subvakgroep vonden plaats op 7 en 10 april. De bijeenkomsten hadden als centraal thema 'Praktische invulling nieuwe mestbeleid'. Op deze avonden schetste de heer M. Tijssen, bestuurslid LLTB de kaders en achtergronden van het nieuwe mestbeleid en gaf de heer H. Kager, beleidsmedewerker LLTB uitleg over de regelgeving en de toepassing. Daarnaast ging de heer B. Rooyakkers van Mestac in op dit initiatief op het gebied van mestverwerking. Op 4, 6 en 11 november vonden de najaarsbijeenkomsten plaats. De laatste ontwikkelingen en achtergronden rondom de Melkveewet werden hier toegelicht door de heren Jan van der Staak, K. Romijn, LTO Nederland (in Midden-Limburg en Zuid Limburg), door de heren H. Huijbers, LTO Nederland (in NoordLimburg). Op alle avonden besprak de heer M. Wagener, directeur Grassa BV de mogelijkheden van grasraffinage voor de melkveehouder. Leden van de subvakgroep ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB waarin het subvakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Subvakgroep Vleesveehouderij L. Moonen Nederweert J. van Can Baneheide G. Hermans Kessel F. Janssen Sevenum F. Tillemans Beringe

Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Het bestuur van de Subvakgroep Vleesveehouderij vergaderde gedurende het verslagjaar 5 maal telkens voorafgaand aan de landelijke vakgroep Activiteiten Op 15 april vond een bijeenkomst plaats waarin de leden door de heer H. Snijders werden bijgepraat over de actuele ontwikkelingen omtrent het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de vleesveesector. Aansluitend werden de volgende actualiteiten behandeld: • Markt door de heer G. Hermans, bestuurslid • Plan van Aanpak Keizersnede door de heer J. van Can, bestuurslid en • Toekomstvisie Vleesveehouderij door de heer L. Moonen, voorzitter subvakgroep In het najaar heeft de complete vakgroep de landelijke heidag inzake de toekomst van de LTO vakgroep Roodvlees bijgewoond. Daar heeft de vakgroep ingestemd met het voorstel van het landelijk bestuur voor de nieuwe opzet voor LTO Roodvlees. Deze opzet zal in het voorjaar van 2015 worden uitgerold. Gedurende het verslagjaar ontvingen de leden wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB waarin het subvakgroepnieuws integraal wordt opgenomen.

Maart 2015

63


LLTB jaarverslag 2014

Subvakgroep Kalverhouderij A. Klopman

Lottum

Voorzitter

De heer G. Koopmans, Velden is per 1 juli afgetreden als voorzitter van de Subvakgroep Kalverhouderij. De heer Klopman heeft zijn functie overgenomen. Activiteiten Om het nieuwe mestbeleid en het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid met de leden kalverhouders te bespreken werd op 28 maart een middagbijeenkomst belegd. De heer H. Kager, beleidsmedewerker LLTB ging in op de gevolgen van het nieuwe mestbeleid voor de kalverhouderij en de individuele ondernemer. De heer L. Peters, Arvalis ging nader in op het nieuwe GLB en wat daarvan de gevolgen voor de kalverhouderij zijn. Per email werden de leden opgeroepen een brief te sturen naar de leden van de Tweede Kamer waarin de gevolgen geschetst worden van het schrappen van de toeslagrechten voor de vleeskalverhouderij. Ook de kalverhouders ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB waarin het subvakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Subvakgroep Schapenhouderij H. Dinghs Evertsoord W. van Cann Swalmen J. Janssen Veulen P. van der Heijden Bemelen J. Wolters Echt

Voorzitter Secretaris Ondervoorzitter Lid Lid

Door een omissie vond de herverkiezing van de heren Wim van Cann, Sef Janssen en Hans Wolters niet in 2013 plaats, maar werd die aan de orde gesteld in de ledenbijeenkomst van 6 februari 2014. Alle drie de bestuursleden werden bij acclamatie herkozen. Het bestuur van de Subvakgroep Schapenhouderij vergaderde 5 maal, telkens voorafgaand aan de landelijke vakgroep. Activiteiten Voor de schapenhouders werd op 6 februari een ledenbijeenkomst gehouden. De heer L. Peters, Arvalis hield op deze avond een inleiding over de schapenhouderij in relatie tot de huidige wet- en regelgeving. Op 15 mei werd voor de leden schapen- en geitenhouders een bijeenkomst georganiseerd over het thema 'Bewust bestrijden van wormen bij schapen en geiten'. Mevrouw J. van Andel van de Provinos Schapenadviesgroep gaf deze avond uitgebreid voorlichting over het bewust bestrijden volgens de laatste inzichten. Deze bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Productschap Vee en Vlees. De leden waren samen met hun partner uitgenodigd voor een bezoek aan de nieuwe schapenslachterij van Jean Leclerq in Hoensbroek op 2 juli. Na een rondleiding door de slachterij werden de 40 deelnemers uitgebreid geïnformeerd over alle relevante zaken rond de aanvoer, de registratie en het slachten, het classificeren en het vermarkten van schapenvlees. Op 29 oktober was de heer Jeljer Wynia, landelijk voorzitter LTO Vakgroep Schapenhouderij te gast om met de leden van gedachten te wisselen over de actuele zaken in de schapenhouderijsector en Profitschaap: hèt kwaliteitssysteem voor de sector.

Maart 2015

64


LLTB jaarverslag 2014

De leden ontvingen per email onder meer: • Handleiding schapen omnummeren via 'mijn dossier'; • Verzoek tot medewerking enquête over wormen en medicijngebruik bij schapen; • Verzoek om medewerking aan een afstudeeronderzoek, in opdracht van het Nederlands Texels Schapenstamboek, naar ruimte voor verbetering in de fokkerij.

De LLTB leden melkgeitenhouders waren uitgenodigd voor een LTO-ledenbijeenkomst op 14 januari in Oirschot. Op deze middag werden de leden bijgepraat over de gevolgen van het nieuwe mestbeleid voor de melkgeitenhouderij door de heer M. Heijmans, beleidsmedewerker ZLTO en konden de geitenhouders met de bestuursleden van gedachten wisselen over de actualiteiten in de melkgeitenhouderij. Belangenbehartiging In onderstaand overzicht zijn kort de belangrijkste onderwerpen en resultaten weergegeven waaraan de vakgroep en de subvakgroepen, samen met LLTB en LTO Vakgroepen, aandacht hebben besteed. LLTB Subvakgroep Melkveehouderij • Regionale gevolgen invulling GLB behartigt; • Gevolgen mestwetgeving voor regionale bedrijven landelijk behartigt; • Specifieke aandacht voor mestverwerkingsinitiatieven; • Bijdrage aan sectorplan en discussie Melkveewet; • Specifieke aandacht voor 5e actieprogramma nitraatrichtlijn en de gevolgen voor met name Zuid Limburg; • Deelname project Slimmer bemesten; • Specifieke aandacht voor ontwikkelingen Natuurbeschermingswet, PAS en de gevolgen voor ontwikkeling van bedrijven in Limburg; • Specifieke aandacht voor IBR/BVD, antibioticabeleid en richtlijn droogzetten; • Specifieke aandacht voor POL 2014; • Actieve regionale bijdrage aan discussie rondom imago melkveehouderij in Nederland.

LLTB Subvakgroep Vleesveehouderij Projectaanvraag ammoniakemissie in Pot- en Hellingstallen De vakgroep heeft in samenwerking met LTO Nederland zich ingezet voor de aanvraag van het project ammoniakemissie in pot- en hellingstallen. Dit project is door het ministerie goedgekeurd en zal in de komende 3 jaar worden uitgevoerd. Stromest De vakgroep heeft samen met de geiten- en schapenhouders gepleit bij het ministerie voor vrijstelling van de verplichte mestverwerking van Stromest. De staatssecretaris heeft na veel druk van de sector en Tweede Kamer ingestemd met deze vrijstelling en dit eind december geregeld. GLB De vakgroep heeft samen met de schapenhouderij inzet gepleegd op het binnenhalen van de graasdierpremies voor vleesvee en schapen vanuit het GLB. Daarnaast heeft de sector tot 2020 een jaarlijkse bijdrage van 0,5 miljoen euro binnengehaald gericht op markt, kennis en innovatie. LLTB Subvakgroep Kalverhouderij GLB In de onderhandelingen omtrent het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft de vakgroep kalverhouderij bij het ministerie een jaarlijkse bijdrage van 10 miljoen euro tot 2020 als overbrugging ontvangen. De Tweede Kamer wil dat dit geld op het boerenerf terecht komt. SBK Maart 2015

65


LLTB jaarverslag 2014

De kalversector heeft als vervanging van het productschap hard gewerkt aan het opzetten van het SBK Stichting Branchorganisatie Kalverhouderij. Aantal leden De LLTB-leden worden op basis van hun meitellinggegevens automatisch ingedeeld in de betreffende vakgroepen. Het aantal bedrijfsleden was op het einde van het verslagjaar als volgt: Subvakgroep Vleesveehouderij Schapenhouderij Kalverhouderij Melkveehouderij

2014 121 leden 63 leden 12 leden 453 leden

2013 123 leden 66 leden 16 leden 461 leden

Vertegenwoordigingen De heer J. v.d. Staak is aangewezen als lid van de LTO Vakgroep Melkveehouderij. Verder is hij aangewezen in de Ledenraad van de LLTB en dossierhouder LLTB Verenigingszaken. Hij is aangewezen als dossierhouder Innovatie, kennisbeleid en onderwijs. De heer J. v. d. Staak heeft in de LTO Vakgroep Melkveehouderij de dossiers Diervoeders, Rundvlees en Gewasbescherming. Vanuit deze dossiers en/of als voorzitter van de subvakgroep LLTB Melkveehouderij is hij bestuurslid Commissie Melkveehouderij en Commissie Boerderijmelk van het Productschap Zuivel, lid bestuur CBS, bestuurslid Adviescommissie Runderen van het Productschap Vee en Vlees, lid commissie CVB van het Productschap Diervoeder en adviseur van de LTO vakgroep Vleesveehouderij. De heer L. Moonen is op voordracht van de LLTB Subvakgroep Vleesveehouderij benoemd tot voorzitter van de LTO vakgroep Roodvlees. De heer G. Koopmans was op voordracht van de Subvakgroep Kalverhouderij benoemd tot voorzitter van de LTO vakgroep Kalverhouderij. Hij is per 1 juli 2014 uitgetreden i.v.m. het aanvaarden van de functie als gedeputeerde van de Provincie Limburg. De heer A. Klopman is op voordracht van de vakgroep aangewezen in de LTO Vakgroep Kalverhouderij van LTO-Nederland, tevens bestuur NVK om zo de primaire belangen van de Limburgse kalverhouderij te vertegenwoordigen in het landelijk bestuur. De heer J. AndriĂŤn is voor de LTO Vakgroep Melkveehouderij en de LLTB Subvakgroep Melkveehouderij dossierhouder Ruimtelijke Ordening. De heer J. Brands is voor de LTO Vakgroep Melkveehouderij dossierhouder Voedselveiligheid en Kwaliteit en Energie en Klimaat. De heer C. Hartman is voor de LTO Vakgroep Melkveehouderij en de LLTB Subvakgroep Melkveehouderij aangewezen als dossierhouder Mineralen. De heer M. van den Heuvel is voor de LTO Vakgroep Melkveehouderij dossierhouder LTO Internationaal, waaronder zuivelbeleid en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en werd in het verslagjaar als opvolger van de heer Linders aangewezen als dossierhouder LLTB Water en Erosie. De heer G. Lemlijn is met de heer J. v.d. Staak dossierhouder LLTB Verenigingszaken. Hij is voor de LTO Vakgroep Melkveehouderij en de LLTB Subvakgroep Melkveehouderij dossierhouder Water en Erosie.

Maart 2015

66


LLTB jaarverslag 2014

De heer Fr. Rops is voor de LTO Vakgroep Melkveehouderij dossierhouder Diergezondheid, Welzijn en Fokkerij. De heer H. Dinghs is namens de Subvakgroep Schapenhouderij afgevaardigd naar de LTO vakgroep Schapenhouderij en is van daaruit belast met de portefeuille I&R en Ruimtelijke Ordening. Verder zit hij in de adviescommissie van het Productschap Vee en Vlees en via Dienst Regelingen in de begeleidingscommissie I&R. Besluit Wij willen wederom aan het eind van dit verslag alle organisaties waarmee de vakgroep in dit jaar op nuttige en prettige wijze heeft kunnen samenwerken danken. Extra dank willen wij richten aan het bestuur van de LLTB voor de ondervonden financiĂŤle en andere steun. Wij hopen en vertrouwen er op dat de prettige samenwerking binnen de organisatiestructuur van de vakgroep bestendigd blijft in het belang van de Limburgse rundveehouderij.

Maart 2015

67


LLTB jaarverslag 2014

4.7 Vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2014 als volgt: J. van den Beukel J. Aerts M. Dings E. Gipmans E. Gubbels C. Houben-Bindels B. van Leeuwen P. Wijnen R. van Appeldoorn A. Hermans

Venlo Venlo Belfeld Venlo Maasbree Meterik Grubbenvorst Panningen Roermond Roermond

Voorzitter Ondervoorzitter/LTO Glaskracht NL Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid per 01-01-2014 Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Adviserend lid Secretaris

Twee bestuursleden, Hans van Haeff, Belfeld, en Koen Saris, Venlo, traden tussentijds af als bestuurslid. Erik Gubbels werd, na een schriftelijke ledenraadpleging rond de jaarwisseling 2013-2014 met algemene stemmen gekozen in het bestuur. Robert van Appeldoorn volgde medio juni 2014 Marcel Janssen als adviseur aan het bestuur op, in verband met het aanvaarden van een andere functie. Aan het einde van het verslagjaar was er nog een vacature in het bestuur.

Algemene vergadering De jaarbijeenkomst, welke gepland stond op 11 februari 2014 met als thema 'Actief Netwerken' werd gecanceld wegens geringe belangstelling vanuit leden-ondernemers. Bestuur en organisatie Het bestuur van de Vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten kwam negen maal in vergadering bijeen. De vergadering van maart werd bijgewoond door Lieke Verstegen van Grooh om met het bestuur van gedachten te wisselen over Kom in de Kas. Tevens was Jan Veltmans, Bestuur LLTB aanwezig om een toelichting te geven op de redenen van vertrek en de vervolgstappen om de vacatures voor algemeen directeur en algemeen voorzitter LLTB in te vullen. In juni was Jan Veltmans nogmaals te gast waarbij intensief gesproken werd over de slechte situatie in de sector. Het bestuur maakte in november kennis met Klaas van Mierlo, algemeen directeur LLTB. Per 2014 ging de nieuwe samenwerking voor glastuinbouwbelangenbehartiging van LLTB, ZLTO en LTO Noord Glaskracht van start. Als LTO Glaskracht Nederland werd vanaf dat moment landelijke belangenbehartiging vanuit één team en één bestuur vormgegeven.Lobby & beleidsbeïnvloeding, ondernemersnetwerk & vaktechniek en innovatieprogramma’s als Kas als Energiebron, CEMP en Glastuinbouw waterproof werden in 2014 centraal vanuit één organisatie geintegreerd uitgevoerd. Daarmee werden deze voor de sector belangrijke en waardevolle functies behouden en geborgd, na het beëindigen van LTO Groeiservice en het Productschap Tuinbouw. Daarmee behoudt de glassector een krachtig privaat ondernemersnetwerk. Het bestuur van de vakgroep voerde eind 2013 en begin 2014 een tiental kantinebijeenkomsten waarin met kleine groepen leden en niet-leden van gedachten gewisseld werd over de vorming van LTO Glaskracht Nederland in het licht van de situatie in de sector en het toekomstperspectief. Een delegatie van het bestuur voerde diverse gesprekken met Accountancy, regionale banken, afzetorganisaties en telersverenigingen en vertegenwoordigers van lokale en Provinciale overheden, mede in het licht van de slechte economische situatie.

Maart 2015

68


LLTB jaarverslag 2014

Gedurende 2014 heeft het bestuur o.a. de volgende onderwerpen aan de orde gesteld en besproken: CAO Glastuinbouw, Huisvesting arbeidsmigranten, Goed werkgeverschap, Versterking Ondernemerschap, Kom in de Kas 2014 en 2015, gevolgen van slechte economische situatie en achterblijvende prijsvorming, vorming en voortgang LTO Glaskracht Nederland en communicatie naar de leden, Energiebesparing en verduurzaming, Topsectorenbeleid, Greenport Holland, Greenport Venlo en Greenport Venlo Innovation Centre, Duurzaamheid water, mineralen en gewasbescherming, Ambitienota Limburgse Land- en tuinbouw Loont, Glas voor Glas-regeling, POL en Zienswijze geothermie, Regionale CO2 voorziening, structuur afzet groentensector, HLG en Mc Kinsey traject, Manifest Tuinbouwversnelling en Urgentieprogramma. Activiteiten De LLTB Vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten organiseerde een informele ontmoetingsbijeenkomst op 28 januari bij Hoeve Rosa in Sevenum voor ondernemers en partners die recent of in de afgelopen jaren het bedrijf hadden beëindigd en werkten aan een nieuw toekomstperspectief: Gedurende januari en februari maakten veel leden gebruik gemaakt van de kantinebijeenkomsten om van gedachten te wisselen over de vorming van LTO Glaskracht Nederland in het licht van de actualiteiten in de sector. In maart ontvingen alle bedrijfsleden nogmaals informatie over de samenwerking in landelijke belangenbehartiging glastuinbouw tussen LLTB, ZLTO en LTO Noord Glaskracht in LTO Glaskracht Nederland, welke sinds 1 januari een feit was. Alle leden waren uitgenodigd om op 6 april plaats te nemen aan de ontbijttafel om de toekomst van onze familiebedrijven te bespreken en zo Kom in de Kas te openen. Deze editie van Kom in de Kas met als thema ‘In de kas kan alles’ vond plaats in de regio Horst aan de Maas. Op 24 juni werd in het Parkhotel in Horst een themabijeenkomst 'Kostenefficiënt voorzien in uw arbeidsbehoefte!' georganiseerd. Na een welkomstwoord door Jaap van den Beukel, voorzitter Vakgroep gingen Carla Houben, portefeuillehouder arbeid en Hans Koehorst, manager regionale en sectorale belangenbehartiging LLTB in op actualiteiten arbeid en werkgeverschap. Daarna konden leden deelnemen aan praktijkgerichte workshops. Op 9 juli voerde de vakgroep een ronde tafel gesprek met een delegatie van leden-glasgroenten-telers over de economische situatie in de sector. Een lijst met noodzakelijke en gewenste acties om het toekomstperspectief van de regio te versterken vormde het resultaat. De problematiek rond prijsvorming en afzet in de glasgroentensector in combinatie met de Russische boycot vormden aanleiding voor overleg met gedeputeerde Van den Broeck en regionale wethouders op 26 augustus. Eén en ander was de katalysator voor Provincie Limburg en LLTB om gezamenlijk een actieplan voor versterking van de Limburgse Tuinbouw uit te werken. Op 28 augustus tekenden LLTB en Provincie Limburg het Manifest TuinbouwVersnelling. LLTB nam voortouw voor het opzetten en aanbieden van een urgentieprogrammma. Kees van Rooij werd bereid gevonden om als trekker en voorzitter van de versnellingsgroep de uitwerking van structurele actie-agenda vorm te geven. Eind oktober ontvingen alle leden schriftelijke informatie omtrent de Tuinbouwversnellingsagenda. Daarbij werden de leden geïnformeerd over de mogelijkheden van het urgentieprogramma en op de hoogte gebracht van de volgende initiatieven waarvan men gebruik kon maken: • Tuinbouwlijn • Scan Ondernemersperspectief met Toekomst • Begeleiding keuze doorgaan of bedrijfsbeëindiging Parallel aan het urgentieprogramma was LLTB betrokken bij de invulling van de strategische agenda van de toekomstgerichte thema’s voor het versterken van de keten van producent tot consument. Dit zou medio 2015 resulteren in het Eindrapport Tuinbouw Versnelling.

Maart 2015

69


LLTB jaarverslag 2014

LLTB vakgroep Bedekte teelten organiseerde in samenwerking met Botany BV, LTO Glaskracht Nederland en Mertens BV op 16 oktober de regionale gewasgezondheidsdag glastuinbouw georganiseerd met een serie interessante workshops over plantgezondheid, gewasbescherming, gewasbeschermingstechniek en middelen. Deze bijeenkomst konden de deelnemers mee laten tellen voor de spuitlicentie. Op 27 november vond de themabijeenkomst Water plaats en tekenden Jan Veltmans namens LLTB en Joop de Hoon namens Waterschap Peel en Maasvallei het bestuursconvenant ‘werken aan waterkwaliteit in de Limburgse glastuinbouw’. LLTB en Waterschap Peel en Maasvallei werken samen om lozingen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 tot vrijwel nul terug te dringen met als resultaat schoon oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden van Noord- en Midden Limburg. Leden van de vakgroep ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB waarin het vakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Los daarvan werden leden in attentiemailings over diverse activiteiten en ledenbijeenkomsten geïnformeerd. Drie voornaamste resultaten 2014 • Tuinbouwmanifest LLTB en Provincie Limburg, Urgentieprogrammma en het initiatief tot het opstellen van de Tuinbouwversnellingsagenda; • Ondertekening bestuursconvenant door LLTB en Waterschap Peel en Maasvallei ‘werken aan waterkwaliteit in de Limburgse glastuinbouw’; • Realisatie, actief draagvlak en praktische invulling van samenwerking als LTO Glaskracht Nederland. Samenwerking en vertegenwoordigingen LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB werken samen als LTO Glaskracht Nederland aan de sectorale belangenbehartiging voor de glastuinbouw op (inter-)nationale thema’s. Jean Aerts heeft namens LLTB vakgroep bedekte teelten zitting in bestuur LTO Glaskracht Nederland en is landelijke portefeuillehouder Water. Carla Houben maakte deel uit van de onderhandelingsdelegatie CAO glastuinbouw, mede gesteund door de regionale afvaardiging in de regiegroep CAO. Pieter Wijnen heeft zitting in de Ondernemersgroep energie (Kas als Energiebron). Annemie Hermans is voor twee dagen per week actief in het team LTO Glaskracht Nederland en is betrokken bij het landelijke dossier ondernemerschap en financiering.

Maart 2015

70


LLTB jaarverslag 2014

4.8 Vakgroep Tuinbouw Open Teelten De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2014 als volgt: W. Notermans mw. A. Hansen R. Lenders R. Meuwissen C. Smeets J. Stemkens R. Pruijsten-Timmermans

Noorbeek Haler Kessel Baexem Helden Neer Roermond

Wnd. voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Secretaris

Op de jaarvergadering was Hay Lemmen, Panningen aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur besloot deze vacature niet meer op te vullen. In juli besloot het bestuur om de adviserende bestuurszetels op te heffen. Als gevolg hiervan maakten de heren J. Bus, Vollegrondsgroente.net; R. de Hoon, Vollegrondsgroente.net en J. Wilms, PPO vanaf die datum geen deel meer uit van dit bestuur. Eind oktober nam Ton Besouw, Grubbenvorst het besluit om niet langer als voorzitter van de vakgroep te willen fungeren en Stef Hendrix, Baarlo besloot begin december zijn bestuurszetel beschikbaar te stellen. Algemene vergadering De algemene vergadering werd gehouden op 25 februari 2014 bij zaal Boszicht, Maasbree. Jan Roefs, voorzitter LTO vakgroep Vollegrondsgroente hield een inleiding onder de titel ‘Limburgse groente verdient Brussels lof’. Na de afhandeling van de huishoudelijke punten namen de bestuursleden Wim Notermans en Anja Hanssen de leden mee op een ontspannen wijze mee langs de Limburgse akkers met vollegrondsgroenten, bollen en industriegroenten. Bestuur en organisatie Het bestuur van de Vakgroep Tuinbouw Open Teelten kwam in 2014 zevenmaal bijeen. Op 29 januari gaf de heer H. Koehorst, LLTB manager sectorale en regionale belangenbehartiging een toelichting op de voortgang integratieproces vaktechniek. Bij de vergadering van 16 april sloten de afgevaardigden van de studieclubs / gewasgroepen aan om met het bestuur van gedachten te wisselen over samenwerking en het plan van de provincie 'Limburgse land- en tuinbouw loont'. Op deze vergadering was tevens de heer B. Senden, directeur Belangenbehartiging LLTB aanwezig. Op 10 september was de heer K. van Mierlo, de nieuwe directeur LLTB te gast om met het bestuur kennis te maken. Daarnaast woonden bestuursleden op 9 december een bijeenkomst bij over de ontwikkeling van een systeem voor equivalente maatregelen op het vlak van mest en mineralen. Naast de voorbespreking van de agenda van de vergadering van de landelijke LTO Vakgroep Vollegrondsgroenten heeft het bestuur van de Vakgroep in 2014 ingezet op: • LLTB - LTO Belangenbehartiging • Manifest Tuinbouwversnelling • Greenport Venlo Innovation • Cao Open Teelten en Regeling Piekarbeid • CEMP en ontmanteling Groeiservice • Asperge Demodag • Duurzaam hergebruik prei-afval • Verticilium project • Opheffen productschap Tuinbouw • Project Beregenen met precisietechnieken • Project Bodemkwaliteit

Maart 2015

71


LLTB jaarverslag 2014

Resultaten belangenbehartiging Integratie vaktechniek en belangenbehartiging Met de overname van Vollegrond.Net door het Team Vollegrond LLTB-ZLTO werd de weg vrijgemaakt naar het versterken van de samenwerking tussen gewaswerkgroepen en de LLTB-vakgroep. Gewaswerkgroepen zullen een extra impuls krijgen door het aanstellen van een extra gewasmanager (0,5 fte). De financiering hiervoor werd in het najaar toegezegd door STOP. CEMP voor vollegrondsgroente teelt is behouden De LLTB vakgroep heeft samen met ZLTO en LTO-Noord de functie van Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP) weten te behouden. Deze functie is essentieel voor het vrijmaken en vrijhouden van toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor werd in LTO-verband besloten dat de 3 verenigingen aan hun leden met vollegrondsgroentegewassen een toeslag op de contributienota gingen heffen voor de financiering van de CEMP met ingang van 2014. Vakgroep Tuinbouw Open Teelten: herkenbaar aanspreekpunt voor Vollegrondstuinder 2014 stond in het teken van bestuurlijke vernieuwing en ledenbetrokkenheid. Dit laatste kwam tot uitdrukking in de vorm van projecten, o.a. alternatieven voor reststromen en mulchfolie, een interactieve jaarvergadering en interviews in het kader van de tuinbouwversnellingsagenda. De herstructurering van de LLTB leidde tot besprekingen over de bestuurlijke vernieuwing en mogelijk samenvoeging met de vakgroep Akkerbouw. Activiteiten Leden waren uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst met als thema 'Werkgeverschap rendabel; van sociaal akkoord tot regeling piekarbeid'. Op deze in samenwerking met de NFO georganiseerde bijeenkomst werden diverse thema's inzake arbeid toegelicht door medewerkers van de NFO, de LLTB en HAER. De aspergedemodag vond plaats op 24 juni bij de familie Martens, Tienray. Op 5 november werd nogmaals een informatiebijeenkomst over arbeid gehouden. Op deze avond over 'kansen e kosten van de nieuwe cao' werden de aanwezigen bijgepraat over de actualiteiten op het gebied van werkgeverschap, fiscaliteiten en sociale zekerheid. Verder waren de leden uitgenodigd voor de Velddemonstratie 'Mineralen op maat' welke plaatsvond op 21 juni op het bedrijf van de Mts. In 't Hulst Ysselsteyn, en voor de aspergedemodag op 25 juni op het bedrijf Van den Beucken in Helden waarbij speciaal aandacht werd besteed aan het thema wildschade. Alle leden waren uitgenodigd deel te nemen aan een dagexcursie op 24 september naar Bejo Zaden in Warmenhuizen. Nieuwsvoorziening De leden ontvingen eind februari schriftelijk informatie over de financiering van de activiteiten in het kader van de Coördinator Effectief Middelen Pakket. Per email werd in april informatie verstuurd over het verschuiven van de termijn afdracht pensioenpremie gelegenheidswerk. Verder werden de leden per email geïnformeerd over: • Contracten Oerlemans voor industriegroententelers; • Oproep deelname peiling over scholing en ontwikkeling en • De velddag grondbewerkingsdemonstratie. De leden ontvangen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB waarin het vakgroepnieuws integraal is opgenomen.

Maart 2015

72


LLTB jaarverslag 2014

Vertegenwoordigingen landelijk en regionaal Wim Notermans PR en imago Anja Hansen PR en imago/Verenigingszaken Ruud Lenders Arbeid en Sociaal economische zaken RogĂŠ Meuwissen Milieu Cep Smeets Flora- en Faunazaken John Stemkens

Wnm. voorzitter vanaf november Geen andere vertegenwoordigingen Geen andere vertegenwoordigingen LTO Expertgroep Arbeid Lid LTO Werkgroep Industriegroenten Portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening LLTB Portefeuillehouder Water LLTB

Mevrouw R. van de Goor en de heer Lauran Geurts hadden namens de vakgroep zitting in het bestuur van de Stichting Agrarisch Limburg (SAL, voorheen Stichting Aandelenbeheer Asparagus).

Maart 2015

73


LLTB jaarverslag 2014

4.9 Vakgroep Varkenshouderij De samenstelling van het bestuur was op 31 december als volgt: M. Tijssen M. Vossen Th. van Eijk W. Gellings M. Houben L. Kuijsten-de Rond C. Lemans-Linssen E. Michiels-Fleuren R. Peeters Weem H. Saes W. Teuwen G. Vullings M. Willems H. Janssen P. Janssen J. van Diepen

Roggel Heibloem Nederweert Merselo Ysselsteyn Montfort Urmond Melderslo Ottersum Weert Stramproy Grubbenvorst Kessel Someren Horst Roermond

Voorzitter Ondervoorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Adviserend lid Dierengezondheid Adviserend lid Accon avm Secretaris

In verband met het aanvaarden van een andere functie in juli 2014 kwam het adviserend lidmaatschap namens Arvalis van Pieter Swinkels te vervallen. Aan het eind van het verslagjaar was deze functie nog niet ingevuld. Algemene vergadering De algemene ledenvergadering werd 's avonds gehouden op 3 februari 2014 in Panningen. De voorzitter, de heer Mark Tijssen keek in zijn openingswoord terug op 2013 en ging daarna o.m. in op actuele ontwikkelingen, diergezondheid, dierwelzijn en het sluiten van de grens voor de export van varkensvlees vanuit Europa naar Rusland door de vondst van Afrikaanse Varkenspest in Litouwen. In het huishoudelijke gedeelte werd het jaarverslag 2013 besproken en goedgekeurd. Wilbert Hilkens, sectormanager ABN AMRO nam de aanwezige varkenshouders mee in de discussie ‘Produceren in een keten, Kans of Bedreiging?’. Na een korte pauze ging Mark Heijmans, beleidsmedewerker bij LTO, in op de stand van zaken van de dierrechten. Hierop volgde een zeer geanimeerde discussie met de aanwezigen. Bestuur en organisatie De ledenraad kwam vijfmaal in vergadering bijeen, waarbij de voorbespreking van de agenda van de vergadering van de LTO Vakgroep Varkenshouderij de hoofdmoot vormde. Op 2 juli werd een extra vergadering ingelast waarop de ledenraad op de hoogte werd gebracht van het aftreden van Maarten Rooijakkers als landelijk voorzitter LTO Varkenshouderij en de ontstane situatie. Op 17 maart maakte de ledenraad kennis met Maarten Rooijakkers, de nieuwe landelijk voorzitter LTO Varkenshouderij. Bert Senden, directeur Belangenbeharting LLTB praatte op 5 juni de ledenraad bij over de stand van zaken van het Provinciaal Ontwikkelingsplan Limburg. Op 18 augustus was Klaas van Mierlo, nieuw algemeen directeur LLTB te gast om kennis te maken. In de vergadering van 13 oktober was Antoon Sanders, Ondernemerscoach ZLTO aanwezig om een toelichting te geven op het onderwerp Goed Werkgevers Kwalitatief Personeel Varkenshouderij. Onderwerpen waren onder meer: Dierziektes (AVP en PED), dierwelzijn (staartcouperen, 4-dageneis en castratie), I&R / VVL, Varkensgezondheid, Convenant Diergezondheidsfonds, Provinciaal Ontwikkelinsgplan Limburg, Ruslandboycot, CBL Inkoopvoorwaarden, Varken van Morgen, Beter Leven Keurmerk, Producenten Organisatie Varkenshouderij, IKB Schakelcommissie, IKB Varken, wilde zwijnen, Water, Cao Dierhouderij, Maart 2015

74


LLTB jaarverslag 2014

Goed werkgeverschap, Fijnstof, Geurvisie, Project Zo ziet Limburg Dieren, Netmentor, Weekend van het Varken, Stichting Varkens in Zicht, Ontwikkelingen LLTB organisatie, Stalbranden, Voercontracten, PORregeling, Toekomstvisie LTO organisatie, Structuurverbetering varkenshouderij, Mestbeleid, Ophalen kadavers. Op 1 september werd de jaarlijkse bijeenkomst gehouden met de besturen van de varkensstudieclubs waarop de winterprogramma's van Accon AVM, Aelmans Agrarische Advisering, Arvalis Advies, Agrifirm, Coppens Diervoeding, DLV, Karpos, Koenen en Co, PIC-NL en Topigs werden besproken. De heer M. Tijssen, voorzitter vakgroep, maakte tevens van de gelegenheid gebruik de actualiteiten in de sector toe te lichten. Op 13 en 14 september van het verslagjaar namen 3 bedrijven deel aan het Weekend van het Varken. De vakgroep verspreidde daarvoor flyers bij de VVV-kantoren en bij de basisscholen in de (buur)gemeenten van de zichtstallen. Ondanks een korte voorbereidingstijd en met dankzegging voor het verzetten van het vele werk door de deelnemende bedrijven, en de aanwezigheid van bestuursleden en leden van het varkensgilde Peel en Maas zijn we er met zijn allen in geslaagd om er een goed weekend van te maken. Op 27 oktober bracht Annie Schreijer-Pierik een bezoek aan het bedrijf van de familie Kuijsten-De Rond ter kennismaking met de sector in het kader van haar werkzaamheden als EuroparlementariĂŤr. In 2014 heeft tweemaal overleg plaatsgevonden met bestuursleden van de Belgische Boerenbond. Hier werden de actualiteiten rondom wet- en regelgeving en de Europese marktsituatie besproken. Vertegenwoordigers van de Landelijke vakgroep LTO en NVV hadden in november overleg met Compaxo waarbij gesproken werd over de problemen die zij ervaren met de afzet van berenvlees. Resultaten belangenbehartiging Samen met NVV en COV is het Recept Duurzaam Varkensvlees bij de staatsecretaris onder de aandacht gebracht. Momenteel wordt door LTO, NVV en EZ hard gewerkt om te komen tot een uitvoeringsagenda in het kader van het Recept Duurzaam Varkensvlees welke in maart aan de Staatssecretaris zal worden aangeboden. Producenten Organisatie Varkenshouderij Door het wegvallen van het Productschap vervallen een aantal taken die voor de varkenssector van groot belang zijn. LTO en NVV willen deze onderbrengen bij de POV. De POV zal vooral een uitvoerende organisatie worden. De sector kan via de POV de taken goedkoper uitvoeren dan de overheid. Organisatorisch 1. Overleg met EZ verbeterd 2. Oprichting POV als vervanger voor uitvoerende taken Productschap 3. Oprichting platform Varkensketen samen met NVV, COV en Nevedi 4. Uitwerking van Recept voor Duurzaam Varkensvlees Markt en kwaliteit 1. Knelpunten in het kader van het Varken van Morgen geĂŻnventariseerd en bespreekbaar gemaakt bij contractpartijen. 2. Bespreekbaar maken van knelpunten in het kader van het slachten van beren.

Maart 2015

75


LLTB jaarverslag 2014

PR en Communicatie 1. Het 'Weekend van het Varken' op 13 en 14 september heeft 27.500 bezoekers getrokken. Er waren 39 varkensbedrijven opengesteld voor bezoek. 2. Via de Big Challenge werd door fietsteams uit de veehouderij € 1,5 miljoen opgehaald voor de kankerbestrijding. 3. Ook in 2013 konden bedrijven die open dagen organiseerden, schoolklassen ontvingen of mee deden aan pr-activiteiten volop beschikken over pr-materiaal over de varkenshouderij. Verspreiding van pr-materiaal vond tot 2013 plaats via het Productschap. Vanaf 2014 verdwijnt het Productschap en wordt bekeken hoe verspreiding van pr-materiaal zal gaan plaatsvinden. 4. Via www.veeteelt.nu kunnen basisscholen beschikken over digitaal lesmateriaal over o.a. de varkenshouderij. Varkensgezondheid 1. De varkenshouderij is er in 2014 in geslaagd om het gebruik van antibiotica verder te reduceren. Gezonde dieren werden gezond gehouden met een verantwoord antibioticagebruik. 2. In 2013 is de varkenshouderij voor het 16e opeenvolgende jaar vrij gebleven van varkenspest. Een prestatie! 3. In 2014 heeft een voorbereiding plaatsgevonden op een AVP Oefening (de oefening is niet doorgegaan i.v.m. AI). 4. Stalcontrole voor de export is weer ingevoerd in plaats van de verplichte klepcontrole waarmee de exportkosten zijn verlaagd. 5. PED identificatie is opgestart in overleg met GD en EZ. Dierenwelzijn 1. Discussie over de 4 dagen regeling is opgestart waarbij 346 ondernemers zich hebben gemeld met problemen. 2. Het aantal gehouden beren is in 2014 verder gestegen. Voldaan wordt aan de markt vraag. 3. Verdere stappen gezet op het dossier van identificatie en registratie. 4. Verklaring van Dalfsen wordt door de Staatssecretaris ondersteund in de Tweede Kamer. 5. Afstemming van de Verklaring van Dalfsen in de aanpak van staartcouperen in Europa als leidraad. 6. Afstemming over invoering klopnummer bij rechtstreekse export van slachtvarkens naar Duitsland. Mest 1. 2. 3.

In 2014 is veel inzet gepleegd om verplichte mestverwerking voor elkaar te krijgen. POR regeling gerealiseerd. Uitbreiding proef mineralenconcentraat (begin januari heeft EZ aangekondigd dat de toegezegde uitbreiding niet doorgaat).

Internationale samenwerking 1. Bijeenkomst PorCOM (belangenbehartigers België, Denemarken, Duitsland en Nederland mee opgestart). Betreft overleg voor afstemming Europese relevante belangen. 2. Versterking van Netwerk in Brussel via Copa Cogeca en Europarlementariërs. Diergezondheidsfonds 1. Nieuw convenant op hoofdlijnen ingevuld in 2014. 2. Overleg afzet producten van gevaccineerde dieren opgestart. 3. Overleg inzake beheer wilde zwijnen en nulstand. 4. Aanpassing plafonds in nieuw convenant.

Maart 2015

76


LLTB jaarverslag 2014

Activiteiten en projecten Via de email werden de leden begin februari opgeroepen een petitie tegen de 4-dageneis te tekenen. In dezelfde periode werd de leden gevraagd alert te zijn na de vondst van Afrikaanse varkenspest op een bedrijf in de Oekraïne. De leden werden via de email geattendeerd op een bijeenkomst Energiebesparing op 22 april. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Project AgroEnergiek en VarkensNET. Op 2 oktober was de eerste inloopavond in Limburg van de nieuwe Producenten Organisatie Varkenshouderij. Op deze avond in Baexem werden de aanwezigen door Ingrid Janssen, Theo Duteweerd en Mark Tijssen meegenomen in het hoe en waarom van de POV, wat het belang is voor de ondernemer en voor de sector. Eind oktober werden de zeugenhouders geïnformeerd over de 4-dageneis en werd hen gewezen op het grote belang om problemen hiermee te melden, zodat de werkelijke omvang van het probleem bij de overheid in beeld gebracht kon worden. Hier hebben zich 346 ondernemers voor gemeld die eind 2014 door de WUR zijn gebeld voor verdere inventarisatie. Leden van de vakgroep ontvingen wekelijks de digitale nieuwsbrieven van de LLTB, waarin het vakgroepnieuws integraal wordt opgenomen. Aantal leden De LLTB-leden worden op basis van hun meitellinggegevens automatisch ingedeeld in de betreffende vakgroepen. Het aantal bedrijfsleden bedroeg aan het einde van het verslagjaar 218 (259 in 2013). Vertegenwoordigingen De heer M. Tijssen had zitting in de Vakgroep Varkenshouderij van LTO Nederland en was door LTO Nederland voorgedragen als lid van de Adviescommissie Varkens van het PVV en lid van de art. 88A commissie. Binnen de LTO Vakgroep Varkenshouderij was hij trekker van de Taakveldgroep Dierenwelzijn. Verder was hij door de vakgroep voorgedragen in het bestuur van SIVA en in het bestuur van Siva-Software bv. Verder was hij vertegenwoordigd in het bestuurscollege QLL Stichting CBS. De secretaris was aangewezen als plaatsvervangend lid van de Vakgroep LTO Varkenshouderij. De heer T. van Eijk was benoemd in de IKB Schakelcommissie. De heer Gellings had binnen LTO het Taakveld Diergezondheid. De heer M. Houben had namens LTO Varkenshouderij zitting in een adviesgroep cao. Mevrouw L. Kuijsten was portefeuillehouder LLTB Sociale Zaken en Arbeid en Verenigingszaken. Mevrouw C. Lemans had zitting in de LTO Taakveldgroep Kennis en Informatiemanagement en had binnen LTO de Taakvelden PR en Communicatie en Innovatief Ondernemen. De heer H. Saes had namens de Vakgroep zitting in de LLTB Ledenraad. De heer W. Teuwen was portefeuillehouder LLTB Duurzaamheid. De heer G. Vullings was LLTB portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening. De heer M. Willems was LLTB portefeuillehouder Water. Besluit Aan het einde van dit verslag willen wij het bestuur van de LLTB dankzeggen voor de ondervonden financiële en andere steun. Wij danken verder alle instanties op het gebied van de varkenshouderij voor hun constructieve medewerking aan het organisatorische werk van de vereniging. Tenslotte willen wij hier memoreren de prettige contacten met onze zusterverenigingen.

Maart 2015

77


LLTB jaarverslag 2014

5. Ontwikkeling De vereniging LLTB-Ontwikkeling heeft als doel middels goed vermogensbeheer de belangenbehartiging van de leden van de LLTB mogelijk te maken. Vanwege veranderingen in de richtlijnen voor de jaarverslaggeving is de vereniging LLTB-Ontwikkeling ingaande boekjaar 2011 verplicht een geconsolideerde jaarrekening te presenteren, waarin volgende rechtspersonen zijn opgenomen: LLTB-Ontwikkeling, LLTB-Belangenbehartiging, LLTB Holding B.V., Arvalis B.V., Arvalis Projectontwikkeling B.V. en Grooh B.V. De vereniging LLTB Ontwikkeling is opgenomen in de fiscale eenheid voor de omzetbelasting tezamen met de vereniging LLTB-Belangenbehartiging, LLTB Holding BV, Arvalis BV, Arvalis Projectontwikkeling BV en Grooh BV. Naast voornoemde rechtspersonen heeft het bestuur van LLTB Ontwikkeling een doorslaggevende zeggenschap over de Stichting Proefboerderij Wijnandsrade en de Stichting Bevordering Agrarisch Onderwijs Limburg, dit vanwege het feit dat het bestuur van LLTB Ontwikkeling de voornoemde besturen benoemt, schorst en ontslaat.

Maart 2015

78


LLTB jaarverslag 2014

5.1 Arvalis Arvalis is een agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) in augustus 2006. Sindsdien heeft ze zich vanuit de thuisbasis Limburg weten te positioneren als marktleider op agrarisch advies. Op 1-1-2014 is ze een intensieve samenwerking aangegaan met ROBA Advies in Deurne en daarmee sindsdien ook actief in Oost-Brabant. Inmiddels is Arvalis werkzaam vanuit 4 vestigingen en heeft zo’n 60 medewerkers. Arvalis staat bekend als de vraagbaak en adviespartner voor boeren en tuinders op het gebied van bedrijfsadvies, locatieadvies, architectuur & bouwadvies, makelaardij, juridisch advies, innovatie en subsidies. De afgelopen jaren is gebleken dat de diepgaande kennis die de afgelopen jaren op deze gebieden is opgebouwd, ook goed bruikbaar is voor andere branches dan de agrarische. Daarom heeft Arvalis tegenwoordig naast agrarische adviseurs, ook makelaars in dienst die gespecialiseerd zijn in de aankoop en verkoop van particuliere woningen in het buitengebied. De omgevingsadviseurs werken ook voor het midden- en kleinbedrijf in het buitengebied. Verder is Arvalis via HAER advies BV (joint venture met AB Werkt) actief in organisatie- en personeelsvraagstukken. Arvalis staat in de sector bekend als: - Vasthoudend en gepassioneerd; - Krachtig en innovatief; - Verbindend/samenwerkend en nuchter. Verder kenmerkt Arvalis zich als een organisatie met een: - Sterke regionale dekking: altijd dicht bij de klant; - Diepgaande kennis op een breed aantal gebieden: ondersteuning in alle stadia van ondernemerschap; - Grote deskundigheid en betrokkenheid op het gebied van complexe vraagstukken. De primaire boodschap van Arvalis is Door het vuur om de ambities van de klant te realiseren. Nieuwe verdienmodellen Individueel advies is een belangrijke activiteit van Arvalis. Omdat het in de snelle mondiale markt waarvoor agrariërs produceren, steeds lastiger wordt om een goede boterham te verdienen, is Arvalis ook op steeds meer manieren actief betrokken bij het stimuleren van nieuwe verdienmodellen, zoals samenwerking in de keten, ontwikkeling van nieuwe producten of andere productiewijzen. Een goed voorbeeld hiervan is de oprichting van Coöperatie Natuurrijk Limburg. Natuurrijk Limburg bundelt de krachten van boeren en particulieren in Limburg op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Een ander voorbeeld is de oprichting van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ). 60 Limburgse zorgboeren hebben zich verenigd in de CLZ om het voor zorgvragers, gemeenten, zorgaanbieders en zorgverwijzers nog makkelijker te maken een passende plek te vinden. In al deze initiatieven heeft Arvalis een belangrijke rol en trekt ze veelal samen op met de LLTB. Denk aan projecten als Gersto, Glutenvrije keten, Schoon tomatenloof, Samenwerking Recycling Drankenkartons Nederland en diverse activiteiten bij Innovatiecentrum Greenport Venlo.

Maart 2015

79


LLTB jaarverslag 2014

Interne structuur Arvalis

Management

Support

Bedrijfsadvies

Arvalis Medewerkers Deelnemingen

Locatieadvies

Architectuur & Bouwadvies

Makelaardij

Juridisch advies

Projecten

Subsidies

60 HAER advies BV/ROBA Advies BV

Maart 2015

80


LLTB jaarverslag 2014

5.2 HAER HAER Advies is de regionale adviesorganisatie op het gebied van personeel, organisatie en werkgeverschap. Dit adviesbureau werd in juli 2011 opgericht door enerzijds Arvalis en anderzijds AB Werkt, welke beiden voor 50 procent aandeelhouder zijn. HAER adviseert en begeleidt werkgevers in zowel de agrarische sectoren als het mkb. Hierbij richt HAER zich op individueel advies rondom personeel en organisatie, maar stimuleert daarnaast ook de professionalisering en ondersteuning van de sector op het gebied van arbeid en werkgeverschap. Het jaar 2014 kenmerkt zich door omzetgroei, flexibilisering van personele bezetting en daarmee van de kosten, en een positieve bijdrage aan het resultaat van de aandeelhouders. Individueel bedrijfsadvies In 2014 is verdere naamsbekendheid en groei gerealiseerd door met name vanuit bestaande netwerken cq. opdrachten, nieuwe opdrachtgevers cq. opdrachten te verwerven. Naast de inkomsten van HAER via beide aandeelhouders en LLTB, is het klantenbestand gegroeid en de orderportefeuille toegenomen. Kenmerkend voor het individueel advies is dat de opdrachten vaak bestaan uit het achteraf oplossen van reeds ontstane medewerkers- en/of organisatievraagstukken. Proactief en toekomstgericht met dergelijke vraagstukken aan de slag gaan, blijft een gebied waarin bedrijven in de doelsectoren nog te weinig investeren. Projectuitvoering Ook in 2014 heeft HAER Advies een duidelijke bijdrage geleverd om de regio te ondersteunen, zowel vanuit haar rol als uitvoeringspartner op het gebied van arbeid en werkgeverschap voor de LLTB, als in samenwerkingen met andere partners. Daarbij kent HAER de relevante ontwikkelingen en wetgeving, de sectoren en de organisaties en kunnen waardevolle verbindingen worden gelegd. In 2014 verzorgde HAER voor de LLTB de regionale uitvoering van de volgende Colland Arbeidsmarktprojecten: Vitaliteit in Bedrijf: • het landelijk ontsluiten van het reeds ontwikkelde instrumentarium op het gebied van vitaal, toekomstgericht werkgeverschap (uitrollen van het gebruik en de mogelijkheden van de eerder ontwikkelde online bedrijfsscan en communiceren van best-practices); • het bieden van aanvullende ondersteuning aan bedrijven in de vertaalslag naar de mogelijkheden in het eigen bedrijf (binnen LLTB-gebied is deze ondersteuning gedurende 2014 aan in totaal 25 ondernemers uitgevoerd); • en het ontwikkelen van aanvullend instrumentarium (ontwikkeling brochure met werknemersverhalen, ontwikkeling werknemersvariant van bedrijfsscan). Kennis en Informatie: Het ontsluiten en beschikbaar stellen van informatie op het gebied van arbeid en goed werkgeverschap: • invullen van de signaal- en doorverwijzingsfunctie, regionale achtervang en vertaalslag met betrekking tot de informatiebehoefte van de regionale achterban in samenwerking met de landelijke werkgeverslijn land- en tuinbouw; • leveren van een bijdrage aan de landelijke doelstellingen en afspraken met betrekking tot het digitaal ontsluiten van kennis, middels de overkoepelende netstructuur op Agriconnect (Kennisbank Arbeid) en middels specifiek daartoe geëigende, regionale, digitale netwerken die vooral zijn gericht op regionale ondernemers; • organiseren van bijeenkomsten en het aanhaken bij reeds georganiseerde bijeenkomsten, zowel landelijk als regionaal als sectoraal; • periodiek raadplegen van de achterban in LLTB-gebied via klantenpanel, zowel kwalitatief als kwantitatief (wensen, behoefte, communicatie). Naast de uitgevoerde Colland Arbeidsmarktprojecten heeft HAER gedurende 2014 in samenwerking met Arvalis groepsbijeenkomsten uitgevoerd op het gebied van veiligheid en haar medewerking verleend aan het project ‘Leren Katalyseren’ van Citaverde.

Maart 2015

81


LLTB jaarverslag 2014

5.3 Grooh Het jaar 2014 kenmerkt zich in eerste instantie door het hervinden van het evenwicht na zoveel onverwachte en abrupte veranderingen. Het team is in 2014 hechter geworden en heeft zich stevig en met succes herpakt na de gebeurtenissen van 2013. In 2014 is Grooh gestart onder leiding van een driemanschap. Bas Boots voor alle personele aangelegenheden en financiĂŤn, Herman Mertens voor alle LLTB zaken en Mirk Oppenhuis de Jong voor de dagelijkse leiding, organisatie, acquisitie en externe klanten, alsmede de communicatieondersteuning landelijk, zoals de LLTB die heeft afgesproken met LTO Nederland. Alle besluiten in 2014 zijn door tenminste twee van deze drie personen genomen en alle financiĂŤle zaken steeds door tenminste twee van deze drie personen ondertekend. In personele zin is de functie van directeur niet meer ingevuld en is het management vervuld, zoals hierboven beschreven. Later in 2014 is met de komst van de nieuwe directeur van de LLTB ook de functie van directeur bij Grooh ingevuld door dezelfde persoon. Het aantal fte gedurende 2014 is op 6,4 gebleven. Grooh heeft een goed jaar gedraaid en met name met klanten als Tjolk en de ECI Cultuurfabriek en de voortzetting van de opdracht bij de Aloisyus Stichting een goed resultaat kunnen realiseren. Voor de LLTB heeft Grooh volgens de SLA stevig bijgedragen in de communicatieondersteuning naar haar leden, maar ook zeker naar de interne doelgroepen. De reorganisatie van de LLTB werkorganisatie en de ondersteuning van het bestuur, alsmede de organisatie van het jaarsymposium hebben veel van de beschikbare uren gevraagd. In de aanloop naar 2015, het jaar waarin Herman Mertens met pensioen zal gaan, is gezocht naar de wijze waarop we de functie van Herman kunnen invullen. De Service Level Agreement met opdrachtgever LLTB blijft een goede werkwijze, waarmee helder en eenduidig taken en projecten worden beschreven. Al is het steeds vaker duidelijk dat in ieder geval een aantal personen binnen Grooh volledig toegewijd moet zijn aan de ondersteuning van de communicatie van de LLTB. In de SLA is deze wijziging ook doorgevoerd. Ten minste twee personen zijn volledig werkzaam voor de LLTB, ongeacht het aantal uren dat zij maken. Verder is in de SLA gewerkt met een vaste component, een projectcomponent en een nader in te vullen deel van de begroting. Het is een goede werkwijze gebleken, die in 2015 ook gehandhaafd zal blijven. Het volgende jaar zal in het teken staan van de reorganisatie van de LLTB en de verdere vorming van de nieuwe organisatie. Tevens wordt in dat jaar afscheid genomen van Herman Mertens en neemt Roel Boots zijn taken over. De verdere ontwikkeling van Grooh zal in sterke mate samenhangen met de ontwikkeling van de LLTB en de behoefte aan communicatieondersteuning. Met de huidige bezetting is een krachtige acquisitie vermoedelijk niet mogelijk. Net als in de jaren hiervoor zal in personele zin worden gestreefd naar optimale efficiency en naar een zo goed mogelijk rendement.

Maart 2015

82

Profile for LLTB

LLTB Jaarverslag 2014  

LLTB Jaarverslag 2014  

Profile for bosters
Advertisement