Page 1

magazine Generation ME’s World

F R E E

C O P Y

Ann

นางสาวพัชรี โอเจริญ (แอน)

Plus นิตยสารส�ำหรับวัยรุ่นที่มีเรื่องราวของ Generation ME ในยุคโซเชียลมีเดีย 1

Fanpage WHY TEEN

Magazine


KiccK จ�ำหน่ ายรองเท้าสตั๊ด, รองเท้าฟุตบอลของแท้ 100%

บริการจัดส่ งฟรี ท่ วั ประเทศ เราการั นตีคุณภาพและบริการ ด้วยความไว้ วางใจจากลูกค้ามากมาย ที่มที งั ้ นักเตะรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ สนามเล็ก นักเตะอาชีพสโมสรดัง และนักเตะระดับ Star

2


3


Editor's Talk อาทิ คอลัมน์ Story of Gen Me พาไปท�ำความรู้จกั “WHY TEEN” ฉบับนีค้ งจะท�ำให้ผอู้ า่ นสงสัย ในความหมาย ของวัยรุ่นที่ติดโซเชียลมีเดียตลอดเวลา กับที่มาที่ไปของค�ำว่า Gen Me ว่าเป็ นเช่นไร จนเกิดค�ำถามเข้ามาในหัวว่า “ท�ำไม” วัยรุ่นต้องอยู่กับ ส่วนคอลัมน์ Gen Mind ผู้ปกครองทีม่ ปี ั ญหากับการ โซเชียลมีเดีย เลี ้ยงลูกกลุ่ม Gen Me มักจะพบกับอาการของโรคหลงตัวเอง จนผมได้ มาสะดุดตากับ นิตยสารฉบับหนึง่ ที่มีหน้ า Narcissism ซึง่ เราจะได้รบั ค�ำแนะน�ำจากผู้เชีย่ วชาญ ด้านจิตวิทยา ปกเป็ นเด็กวัยรุ่นสาวนอนกับพื ้นยกกล้ องสมาร์ ทโฟนขึ ้นถ่าย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย ภาพตนเอง แล้วโปรยหัวว่า “THE ME ME ME GENERATION” และเชื่อว่าเนื ้อหาสาระดีๆ ในคอลัมน์อื่นๆ ก็มีความ ที่ได้ ให้ ค�ำนิยามไว้ วา่ เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1980 ที่มี พฤติกรรมเอาตัวเองเป็ นศูนย์กลางของสังคม วัยรุ่นจะมีความ น่าสนใจไม่แพ้ กนั จะท�ำให้ เราเข้ าใจถึงการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม หลงตัวเองมากกว่ารุ่ นพ่อรุ่ นแม่ถึงสามเท่าตัว และถูกเรี ยก ของวัยรุ่ นในยุคปั จจุบนั กับการใช้ ชีวิตที่ติดกับเทคโนโลยี ซึ่งนอกจากนีพ้ บแง่มุมดีๆ อาทิ เกมไม่ได้ มีไว้ แค่เล่นสนุก ย่อๆ ว่า Gen Me สามารถหาเงินได้ หรือ มิตรภาพในโซเชียลเน็ตเวิร์ค หวังว่าทุก WHY TEEN Magazine ฉบับนี ้อยากเชิญชวน ท่านทีไ่ ด้ อา่ นคงจะสนุกสนานกับเนื ้อหาภายในเล่มนะครับ ผู้อ่านทุกท่านท�ำความรู้ จักกับค�ำนิยามของกลุ่ม Gen Me วัยรุ่ นที่หลงตัวเอง และท�ำความเข้ าใจในพฤติกรรมของคน กลุม่ Gen Me ซึง่ เราต้ องการน�ำเสนอถึงการด�ำเนินชีวิต และ ถ่ายทอดมุมมองความคิดและประสบการณ์จริงของคนกลุม่ นี ้ ให้ ผ้ อู า่ นได้ รับทราบ สุพล เตชะวัฒนาเลิศกิจ magazine

บรรณาธิการ

magazine Generation ME’s World

บรรณาธิการ นายสุพล เตชะวัฒนาเลิศกิจ กองบรรณาธิการ นายขจรเดช มัง่ สุวรรณ์ นายสุพล เตชะวัฒนาเลิศกิจ นายศาศวัต เอี่ยมมีศรี นายเจษฎา คูณอเนกสิน นางสาวนัฐพร มูลโคตร นางสาววิลาวรรณ ชื่นชม

ฝ่ ายภาพ นายศาศวัต เอี่ยมมีศรี นายเจษฎา คูณอเนกสิน กราฟิ ก ดีไซน์ นายสุพล เตชะวัฒนาเลิศกิจ นายเจษฎา คูณอเนกสิน นางสาวนัฐพร มูลโคตร 4

ประสานงานโฆษณา นายขจรเดช มัง่ สุวรรณ์ นางสาวนัฐพร มูลโคตร นางสาววิลาวรรณ ชื่นชม พิสูจน์ อักษร นายขจรเดช มัง่ สุวรรณ์ นายสุพล เตชะวัฒนาเลิศกิจ นายศาศวัต เอี่ยมมีศรี นายเจษฎา คูณอเนกสิน


CONTENTS PAGE Story of Gen Me 06 เกร็ ดเล็กเกร็ดน้ อยเรื่ อง Gen Me

38

Quiz! up’s แบบทดสอบความเป็ น Gen Me

12

Walk out by Gen Me 42 วิธีเข้ าหาเพื่อนของ Gen Me

I-My Idol ไอดอลของผม

14

48

18

24 Hours เกาะติด 24 ชัว่ โมงของ Gen Me

Beauty perfect การเสพศัลยกรรม

22

Social Society ข้ อเสียจากการใช้ สมาร์ ทโฟน (ภาพเล่าเรื่ อง)

Heath Up เมื่อยตาท�ำอย่างไร Gen Me ควรรู้

30

Parent’s Guide พ่อแม่ เลี ้ยง เราอย่างนี ้หรื อ...

54 58

2 Friends มิตรภาพบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค Valentine 62 บอกรักผ่านอินเทอร์ เน็ต

34 38

My Life พาเที่ยวเกม Second Life

Contact Us

36

Channel & Teen ออย LBK Game Caster ไอดอลอันอับ 1

52

Love Question Wifi vs แฟน เลือกอะไรดี ? Gen Mind Narcissistic โรคสุดฮิตของ Gen Me

secondlife.com

64

Gen up App ดูแลสุขภาพส�ำหรับเพื่อนๆ ชาว Gen Me

68

Socialtale หาแฟนจากโซเชียล (เรื่ องเล่าประสบการณ์จริ ง)

69

Sornjai ‘toon ช่ องทางติดต่ อการนิตยสาร “WHY TEEN” การ์ ตนู สอนใจ สาขาวิชาวารศาสตร์ และสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาคาร 2 ชัน้ 11 วิทยาเขตร่มเกล้ า www.facebook.com/whyteenkbu 77 ม.7 ถนนร่มเกล้ า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 www.youtube.com/user/whyteenmagazine โทร 02-904-2222 โทรสาร. 02-904-2200 5


เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเรื่อง Gen Me เราเกิดมาในยุคของเทคโนโลยีมีความเฟื่องฟูสูง มีสิ่งดึงดูดล่อใจเรามากมาย แต่เราอยากที่จะบ่งบอก ตัวตนที่แท้จริงของเรา มาดูกันว่าคนที่เกิดในยุคโลก อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไร ก่อนอื่น เรามาดูยุคต่างๆ ของคนเรากันดีกว่า ว่ามียุคใด และคนแต่ละยุค มีการปลูกฝังความคิดใน ด้านใดกันบ้าง

6


แต่

เราจะเน้นไปที่ คน Gen Me คนที่เกิดในปี 1980 -1999 เป็นยุคของเทคโนโลยีด้านไอทีก�ำลังเฟื่องฟู 7


คน Gen Me

โตมาพร้ อมกับ SocialMedia ยากที่จะ จินตนาการถึงอิทธิพลระหว่ างคนต่ อคน เพื่อนต่ อเพื่อนในแบบที่เราเป็ นอยู่ เราไม่ ได้ พดู ถึงเพื่อน 50 คนหรื อ 100 คนในโรงเรี ยน แต่เราหมายถึงเพื่อนเป็ นพันเป็ นหมื่นคนที่เรา ตามอ่าน news feed ส่อง Facebook, instagram เขาทุกวันๆเราได้ รับอิทธิพลจาก คนหมูม่ ากเยอะกว่าที่คนรุ่นอื่นๆเคยสัมผัส

“ความ มั่นใจใน ตัวเอง”

หน้ าที่การงานหรื อสิ่งที่เราเป็ นอยูต่ ำ�่ ที่สดุ เมื่อ เทียบกับเจเนอเรชั่นอื่นก็เป็ นได้ เพราะเรามี ความคาดหวังต่างๆนาๆ ซึง่ ได้ รับอิทธิพลมา จากกลุม่ คนขนาดใหญ่ดงั ที่กล่าวไว้ ข้างต้ น นอกจากนี ้ เราเป็ นเจเนอเรชั่นที่ชอบ นิยามความเป็ นตัวของตัวเองอย่ างที่สุด คนที่เกิดระหว่างปี 1980 - 2000 มีอะไร ที่เหมือนกันอย่างหนึง่ คือเราถูกปลูกฝั งกัน บ่อยมากๆเรื่ อง “ความมั่นใจในตัวเอง” “ความพึงพอใจในตัวเอง” เพราะตังแต่ ้ ย ุค 1970s เป็ นต้ นมา สังคมเชื่อว่าสิง่ เหล่านี ้ช่วย เพิ่มโอกาสที่เราจะประสบความส�ำเร็จในชีวิต

การที่เราเห็นแต่เพื่อนๆ ไปเที่ยวกันเห็น คนนัน้ คนนีไ้ ปที่นั่นที่นี่ หลายครั ง้ ท�ำให้ เรา รู้ สกึ อยากไปเที่ยวซักที่จะได้ มีแชร์ กบั เขาบ้ าง (หรื อเพื่อนผมใน fb ส่วนใหญ่ ชอบแสดง ความเห็นเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ กัน ผมก็เลยอยากเขียนไปแลกเปลี่ยน กั บ เขาบ้ างและไม่ กั ง วลว่ า คนอื่ น จะมอง แต่ในภายหลังนักจิ ตวิทยากลับพบว่า อย่างไรด้ วย เพราะอิทธิ พลจากคนหมู่มาก ความมัน่ ใจในตัวเอง เป็ น “ผลลัพธ์” ไม่ใช่ สาเหตุกลายเป็ นว่าความพยายามของสังคม ของผมเป็ นแบบนี ้) ที่จะสร้ างความมัน่ ใจตัวเองให้ กับเจเนอเรชัน่ แต่ในความเป็ นจริ งคือมันเป็ นเรื่ องยาก ของเรากลับเป็ นการไปกระตุ้นต่อม “หลงตัวเอง” มากๆ (และต้ นทุนสูงมากๆ) ในการใช้ ชีวิตใน ของเราเข้ ามาแทนที่ แบบที่คนเป็ นพันๆอิจฉา มันแทบเป็ นไปไม่ได้ เลยถ้ าเรามองว่าคนเป็ นพันคนมีความสนใจ ในยุคของเรา อาจจะกล่าวได้ วา่ คนที่มี พันอย่างและสิ่งที่เราท� ำคือท�ำสิ่งที่คนสนใจ ความมัน่ ใจในตัวเองสูงกว่า มักได้ งานทีด่ กี ว่า และจี บ สาวเก่ ง กว่ า แต่ สิ่ ง ที่ ต ามมาคื อ เรา พันอย่างเพื่อให้ คนพันคนสนใจ รั กษางานและความสัมพันธ์ ได้ ยากกว่าคน นี่อาจเป็ นสาเหตุหนึ่งที่หลายงานวิจยั ชี ้ อื่นมาก ว่ า เราเป็ นเจเนอเรชั่น ที่ มี ค วามพึง พอใจใน 8


Ann นางสาวพัชรี โอเจริ ญ (แอน) นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ และสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

9


แต่ก่อนที่จะเข้าใจผิดว่าบทความใน TIME ฉบับนี้มีแต่การวิพากษ์เจเนอเรชั่นของเรา เราเป็ นเจเนอเรชั่นที่ใกล้ ชิดกับพ่อแม่มากกว่าคน มีเรื่องอีกมากมายที่บ่งชีว้ ่ าท�ำไมเจเนอเรชั่นของ เราจะเป็ นเจเรเนชั่นที่ดที ่ สี ุด Army Recruiter ของกองทัพ รุ่ นก่อนๆ อาจด้ วยเทคโนโลยีที่ท�ำให้ เราสื่อสารกันมากขึ ้น สหรั ฐ คนหนึ่ ง อธิ บ ายถึ ง ข้ อ สัง เกตที่ เ ปลี่ ย นแปลงของคน หลายครั ง้ ที่ เ รามัก เปิ ดให้ พ่ อ แม่ ข องเรามี ส่ว นร่ ว มในการ ที่มาเป็ นทหารในอดีตผู้บังคับบัญชาสั่งยังไงก็ท�ำอย่างนัน้ ตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของเราไม่วา่ เราจะโตแค่ไหนก็ตาม แต่ส�ำหรับเจเนอเรชัน่ ของเรานันไปได้ ้ ไกลกว่าเรามักจะเดิน เราเป็ นเจเนอเรชัน่ ที่มีหนี ้ผ่อนบ้ านและหนี ้บัตรเครดิต เข้ าไปหาผู้บงั คัญบัญชาแล้ วบอกว่า "ผมอยากจะท�ำอย่างนี ้ น้ อยกว่าเจเนอเรชัน่ อื่น(เพราะเราติดบ้ านมากขึ ้นและนิยมใช้ บัตรเครดิตของพ่อแม่มากกว่า) และเมื่อผมท�ำเสร็ จ ผมก็อยากท�ำอย่างนันต่ ้ อ 10


“ความพึง พอใจใน ตัวเอง”

เรามัน่ ใจในเรื่ องบางเรื่ องอย่างสุดโต่งในขณะเดียวกัน เราก็ไม่มนั่ ใจเลยกับเรื่ องบางเรื่ อง (เช่นถ่ายภาพขณะลอง ชุดลง facebook เป็ นต้ น)

เครดิต: บทความ Millenials ใน TIME ฉบับ May 20, 2013 ข้ อมูลภาพจาก Kapook

เราเป็ นคนรู้มาก แต่ไม่ขบถ (เรารู้วา่ เกิดอะไรขึ ้นบ้ าง ในสังคมจากในเน็ต แต่อย่าคาดหวังเราเลยว่าเราจะไปตัง้ กลุม่ เคลื่อนไหวเรี ยกร้ องอะไรบ้ าง) เพราะมี subculture ให้ เราเลือกมากมายเต็มไปหมด 11


Quiz! up’s

มาดูกนั ดีกว่า ว่าในตัวคุณมีความเป็น Gen Me อยูห่ รือเปล่า กับแบบทดสอบง่ายๆ 10 ข้อ พร้อมแล้ว ลุยกันเลย

1. วิชาที่คุณตัง้ ใจเรี ยนและคิดว่ าท�ำได้ ดี แต่ ผลสอบออกมาไม่ ได้ เกรด A a. ท�ำใจ b. โทษตัวเอง คิดว่าตังใจเรี ้ ยนไม่พอ c. ร้ องไห้ เงียบๆ ในห้ องนอน d. เถียงกับอาจารย์จนกว่าจะให้ เกรด A 2. ชั่วโมงกิจกรรม อาจารย์ เลือกเราออกมาเต้ นตลกๆ หน้ าห้ อง a. จัดเต็ม เต้ นกระจาย แบบว่าจ้ าง 500 เล่น 5,000 b. ยืนเต้ นโยกไปมานิดหน่อย c. ยืนเฉยๆ กลัวภาพลักษณ์ตวั เองไม่ดี d. บอกอาจารย์วา่ เจ็บขา ไม่ขอออกมาเต้ น 3. มองขึน้ ไปบนฟ้าแล้ วเห็นก้ อนเมฆรู ปทรงแปลกๆ คุณคิดว่ าคล้ ายกับอะไร a. เทวดา เทพเจ้ าที่ดนู า่ กลัว b. ที่นอน ทุง่ ดอกไม้ ที่สวยงาม c. สัตว์ตา่ งๆ ที่อยูร่ วมกันเป็ นกลุม่ d. ตัวเอง

6. คุณเข้ าวัดบ่ อยแค่ ไหน a. ทุกอาทิตย์ หรื อ ท�ำบุญตักบาตรบ่อยๆ b. ทุกเดือน c. เดือนละครัง้ หรื อน้ อยกว่านัน้ d. นับครัง้ ได้ 7. หากคุณไปเจอกลุ่มนักเต้ นสตรี ทแดนซ์ ก�ำลังซ้ อมเต้ นคุณจะ... a. อยูเ่ ฉยๆ b. ยืนดูพวกเขาเต้ น c. เข้ าไปร่วมเต้ นกับคนกลุม่ นัน้ d. เปิ ดเพลงเต้ น ดึงดูดความสนใจจากคนรอบๆ

8. พ่ อและแม่ บ่ นเรื่ องค่ าอินเทอร์ เน็ตของ เดือนนี ้ จึงยกเลิกสัญญาณอนิ เทอร์ เน็ต a. ไม่สนใจหากิจกรรมอย่างอื่นท�ำนอกจาก เล่นคอม b. ขอโทษพ่อแม่ รู้สกึ ผิด จะคิดการใช้ อินเทอร์ เน็ตมากขึ ้น c. ท�ำงานพิเศษหาเงินจ่ายเอง d. ไม่มีก็ไม่เป็ นไร ใช้ wifi คนข้ างบ้ านก็ได้

4. กิจกรรมที่ทำ� อยู่เป็ นประจ�ำ a. ออกไปเที่ยวกับเพื่อน b. อ่านหนังสือ เล่นกีฬา c. เล่นเกม แชทคุยกับเพื่อน d. เต้ นแน่นอก ,ขอใจแลกเบอร์ โทร อัพลงโซเชียลแคม

5. ถ้ าไม่ ได้ เล่ นเกม a. วันนี ้มีหนังอะไรเข้ าบ้ าง b. เฉยๆ ไม่มีผลกระทบอะไร c. คิดว่าจะโหลดอะไรมาดูดี d. หงุดหงิดกระสับกระส่าย ปานจะลงแดง 12


9. หากเดินอยู่มคี นเดินชนเรา พบว่าคนท่ชี น นัน้ ก้มหน้ าเล่ นสมาร์ ทโฟน จึงไม่ ได้มองทาง a. ต่อว่าอย่างรุนแรง ว่าที่หลังหัดมองทางซะ บ้างนะ b. ไม่สนใจเพราะต่อให้ ต่อว่าหรื อบอก เขาก็ ไม่สนใจ c. เดินเข้ าไปขอโทษ คุณไม่ขอโทษฉันขอโทษ เองก็ได้ d. ไม่เป็ นไร เราก็เดินก้ มหน้ าเล่นเหมือนกัน

10. หากขอพรได้ 1 ข้ อจะขออะไร a. ขอให้โลกนี ้ไม่มีสงคราม b. ขอให้มีเทคโนโลยีที่สามารถพาเราไปยังดาว ตา่ งๆ แค่ 1 ชม. c. ขอให้หน้ าตาดี มีเงินใช้ ไม่หมดไมส่ ิ ้น d. ขอ wifi ฟรี ที่แรงที่สดุ ของโลกพร้ อมชุด คอมพิวเตอร์ที่แรงที่สดุ

A

ค�ำตอบ

ตอบมากที่สดุ ผู้ซ่งึ ไร้ แรงเคลื่อนไหวจากเทคโนโลยี คุณเป็ นคนที่ที่ไม่ค่อยสนใจเทคโนโลยีเท่าไหร่ นกั สนใจโลกภายนอกมากกว่าตัวเอง ไม่ค่อยถนัด การใช้ คอมพิวเตอร์ ชอบออกภาคสนาม เป็ นคนลุยไปได้ ทกุ ที่ เป็ นคนมีมนุษย์สมั พันธ์ดี ร่าเริ งแจ่มใส แต่ไม่คอ่ ยดูแลตัวเอง แต่ชอบเทคแคร์ คนรอบข้ าง คุณจึงต้ องสนใจเรื่ องเทคโนโลยี ซะบ้ าง จะได้ ทราบข่าวสารต่างๆ รู้วา่ โลกไปไหนต่อไหนแล้ ว

C

ตอบมากทีส่ ดุ บุคคลทั่วไป จัดว่าเป็ นบุคคลทัว่ ไป ทีไ่ ม่สนใจเรื่องของโซเชียลมากนัก เล่นบ้ างท�ำกิจกรรม อืน่ บ้าง แบ่งเวลาในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี

ตอบมากที่สุด คุณคือจุดเริ่มต้ นของ Gen Me คุณเป็ นบุคคลทัว่ ไปทีช่ อบเทคโนโลยี ชอบโซเชียล เน็ตเวิร์ค มีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ ท�ำอยู่ ตลอดเวลา เป็ นคนมีมนุษย์สมั พันธ์ดี มีเพื่อนมากมายทัง้ เพือ่ นทัว่ ไปและเพือ่ นในโซเชียลเน็ตเวิร์ค การอยูเ่ ฉยๆเป็ นอะไร ที่น่าเบื่อส�ำหรั บคุณ อย่างน้ อยคุณจะต้ องฟั งเพลงแก้ เบื่อ แชทกับเพื่อนๆ ในตอน ตื่นเช้ า กินข้ าว กลับบ้ าน ทุกกิจกรรม คุณจะโพสต์ ลงโซเชียลเพื่อให้ คนอื่นชื่นชมคุณ

D

ตอบมากที่สุด Gen Me ขัน้ เทพ ไม่ว่าคุณจะ อยูท่ ไี่ หน คุณจะท�ำอะไร แน่นอนในมือของคุณต้ อง มีสมาร์ ทโฟน มีเครื่ องเล่นเพลง คุณจะฟั งเพลง ตลอดเวลาไม่วา่ จะเดินออกจากบ้ าน นัง่ รถเมล์ หรื อแม้ แต่ใน เวลาเรี ยน คุณไม่พลาดเรื่ องราวในอินเทอร์ เน็ต เพราะคุณจะ อยูก่ บั มันตลอดเวลา หากขาดกันไป คุณจะรู้สกึ ว่าโลกนี ้กลับ เข้ าสูย่ คุ ดึกด�ำบรรพ์ เป็ นคนมีเพือ่ นเยอะมากในโซเชียลเน็ตเวิร์ค ดูแลตัวเองให้ ดดู เี ป็ นพิเศษ เพือ่ ให้ ตวั เองเด่นและมีความมัน่ ใจ อย่างมาก แต่คณ ุ จะมีอารมณ์ทกี่ ้ าวร้ าวหากไม่ได้ตามทีต่ ้องการ คุณจะหงุดหงิดจนไม่เป็ นการเป็ นงาน หากคุณได้ ข้อนี ้แนะน�ำ ว่าควรแบ่งเวลาให้ เหมาะสมในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ใช้ เวลา อยูก่ บั ครอบครัวซะบ้ าง 13


มนุษย์ทกุ คนย่อมจะมีไอดอลที่ เป็นแบบอย่างให้แก่ตวั เองเสมอไม่วา่ จะ เป็นชายและหญิง และบุคคลทีเ่ ป็นแบบ อย่างให้แก่เรานั้น บางครั้งก็อาจจะ เป็นคนทีใ่ กล้ตวั เรา หรือไกลตัว บางคน อาจมีไอดอลเป็นคนในครอบครัว เช่น พ่อ แต่บางคนอาจจะเป็นดารา นักร้อง ศิลปินหรือคนมีชอื่ เสียง เช่นเดียวกับคุณ เขมรั ฐ การโยธา นักศึกษาหนุ่มวัย 20 ปี ที่ครั ง้ หนึ่ง เคยคิดว่า การเรียนหนังสือก็แค่เรียน ไปวันๆ จนจบมัธยมปลาย แล้ วต่อมหา วิทยาลัยทีไ่ หนสักแห่ง โดยไม่มเี ป้าหมาย ในชีวิต แต่ด้วยความที่ชื่นชอบในสิ่งที่ เกี่ยวข้ องกับระบบคอมพิวเตอร์ ต่างๆ มาก่อน พร้ อมกับเคยอ่านประวัติของ Bill Gates ทีข่ ึ ้นชือ่ ว่าเจ้ าพ่อไมโครซอฟ ท�ำให้ เขาเริ่มมองเห็นเป้าหมายแบบอย่าง และได้ถอื เป็ นจุดเปลีย่ นครังส� ้ ำคัญของชีวติ Why Teen : แนะน�ำตัวเอง ด้วยครับ บูม : ผมชื่อนาย เขมรั ฐ กาญโยธา (บูม) อายุ 18 ปี ปั จจุบนั ศึกษาอยู่ที่ ส ถ า บั น เ ท คโ น โ ลยี ไทย - ญี่ ปุ่ น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลิกส่วนตัว ของผมก็เป็ นคนทีพ่ ดู ไม่คอ่ ยมาก และจะ

พูดแบบตรงไปตรงมา เพราะคิดว่าถ้ า พูดจากใจจริงก็จะดูดกี ว่าคนเสแสร้ งพูดดี แต่ลบั หลังเป็ นอีกแบบ Why Teen : คุณบูมมีไอดอลเป็ นของ ตนเองมั่งหรือเปล่ าครับ บูม : มีสคิ รับ ถ้ าพูดไปทุกคนต่างรู้จกั อย่างแน่นอน Why Teen : ไอดอลของคุณคือใคร กันครั บ บูม : ไอดอลของผมก็คือ Bill Gates ผู้ก่อตัง้ Microsoft นันเอง ้

Why Teen : มีเหตุผลอะไรถึงได้เลือก คุณ Bill Gates มาเป็ นไอดอลของคุณ บูม : Bill Gates ถึงจะเรียนไม่จบเหมือน คนอืน่ ๆ แต่กเ็ ป็ นคนทีม่ เี ปี่ ยมไปความ สามารถเป็ นอย่างยิง่ ไม่มคี วามคิดทีจ่ ะ หยุดนิง่ อยูก่ บั ที่ มีความคิดแปลกๆใหม่ๆ เสมอ อีกทังยั ้ งเป็ นคนทีส่ ร้ างชือ่ เสียงให้ กับ Microsoft ทีท่ กุ คนในโลกนี ้ต่างรู้จกั และเขามีบคุ ลิกทีม่ คี วามเป็ นผู้นำ� สูง กล้า ทีจ่ ะแสดงออก มีความฉลาดหลักแหลม เมือ่ มีโอกาสก็ไขว่คว้ าทันที และยังเป็ นคน ทีม่ คี วามทะเยอทะยานสูง แต่นี ้เป็ นสิง่ ที่ ท�ำให้ ผมชื่นชอบมาก

ถึ ง จะมี เ งิ น ทองมากมายแต่ก็รู้จักการแบ่งปันให้แก่ คนอืน่ การทีเ่ ราแบ่งปันสิง่ เล็กๆน้อยๆ ให้แก่คนอืน่ มันจะท�ำให้ เรามีความสุขตามเมือ่ เห็นรอยยิม้ ของพวกเขา 14


Why Teen : พฤติกรรมที่คณ ุ คิดว่ าเป็ น แบบอย่างที่ดขี อง Bill Gates คืออะไร บูม : Bill Gates เป็ นคนที่น่ายกย่อง เพราะว่าเขาไม่เคยยอมแพ้ หรื อย่อถ้ อ ต่ อ ความยากล� ำ บากในการท� ำ สิ่ ง ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น การผลิตสร้ างระบบ ปฏิบตั ิการต่างๆ เช่น ระบบปฏิบตั ิการ Windows 8 หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ตต่างๆ เช่น Microsoft Surface เขาจะทุ่มเท ทุกอย่างเพื่อให้ ผลงานที่เขาสร้ างมา มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการ ทํางาน เพือ่ ให้ ผ้ ใู ช้ หรือผู้บริโภค มีความ พึงพอใจกับมัน และเมื่อพบเจอข้ อผิด พลาดหรื อข้ อเสียต่างๆ ก็จะเรี ยนรู้ ข้อ ผิดพลาดและข้ อเสียนัน้ ๆ แล้ วน�ำมา ปรับปรุงให้ ดกี ว่าเดิมต่อไปยิง่ ขึ ้น ซึง่ เป็ น พฤติกรรมที่ดที ี่ควรเอาไปเป็ นแบบอย่าง บางครัง้ คนเราก็ท้อได้ แต่กอ็ ย่าถอย

15


Why Teen : ข้ อคิดและทัศนคติท่ คี ุณบูมได้ จาก Bill Gates มีอะไรบ้ างครั บ บูม : ข้ อคิดทีไ่ ด้ หลักๆเลยก็คอื การเรียนรู้จากข้ อผิดพลาด เป็ นสิง่ ที่ Bill Gates เคยเจอไม่วา่ จะ เป็ นตัวเราเองหรื อคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ใหญ่ เด็ก หรื อข้ าราชการจ�ำเป็ นต้ องเรี ยนรู้ จาก ข้ อผิดพลาด ทุกคนมีโอกาสท�ำผิดพลาดกันหมด และไม่มีใครสมบูรณ์แบบในโลกนี ้ แต่หาก เคยผิดพลาดแล้ วเรี ยนรู้ จากมัน และไม่ท�ำผิดพลาดซ� ้ำอีกครั ง้ เพียงเท่านีเ้ ราก็สามารถ ปรับปรุงตนเองไปสูค่ วามส�ำเร็จทีส่ งู กว่าเหมือน Bill Gates ได้ และอีกหนึง่ ข้ อคิดทีไ่ ด้จาก Bill Gates การลงมือท�ำด้ วยตนเอง ในโลกนี ้ยังมีสงิ่ ที่ต้องท�ำด้ วยตัวเอง หยุดพึง่ พาคนอื่น หากยังพึง่ พา คนอื่น เราก็จะไม่สามารถเรี ยนรู้ถงึ กระบวนการ ยิ่งพึง่ คนอื่นเท่าใด เราก็จะสูญเสียความเป็ น ตัวเองไป และเมื่อเราจะปกป้องการพึง่ พาคนอื่น ความส�ำเร็ จก็เป็ นของคุณ ไม่ใช่ของผู้อื่น Why Teen : คุณบูมจะน�ำข้ อคิดที่ได้ มาปรั บปรุ งใช้ ในชีวติ ประจ�ำวันอย่ างไร บูม : เริ่ มจากที่ตวั เราก่อน เมื่อเราท�ำการสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เช่น ท�ำการบ้ าน ท�ำรายงาน หรื อท�ำ โปรเจคส่งครู ลองท�ำด้ วยตัวเองก่อน ท�ำให้ ถงึ ที่สดุ ถ้ าไม่ไหว ค่อยพึง่ พาคนอื่น แต่ไม่ควรพึง่ พาบ่อยๆ มันจะท�ำให้ เราติดเป็ นนิสยั และอย่างที่ผมบอกไปข้ างต้ นก่อนหน้ านี ้ เมื่อมีโอกาส ก็ควรจะไขว้ คว้ ามาก่อนที่จะสายเกินไป ดังส�ำนวนสุภาษิตไว้ วา่ น� ้ำขึ ้นให้ รีบตัก Why Teen : คุณบูมมีอะไรจะฝากกันคนอ่ านบ้ างไหมครั บ บูม : อนาคตเป็ นสิง่ ที่ไม่แน่นอน การมีเป้าหมายในชีวิตหรื อมีความฝั นเป็ นเรื่ องที่ดี แต่การที่ จะท�ำตามความฝั นนันให้ ้ ส�ำเร็ จ เราอาจจะต้ องฝ่ าฝั นอุปสรรคหลายๆอย่าง บางครัง้ อาจจะ ท้ อแท้ แต่ก็ควรน�ำความท้ อแท้ นนมาเปลี ั้ ่ยนเป็ นพลังเพื่อสู้ตอ่ ไปยังใน อนาคตข้ างหน้ า ชีวิตเราเราเป็ นคนก�ำหนดเอง ไม่ มีใครสามารถมาก�ำหนดชีวิตของเราได้ ความฝั นของเราแต่ ละคนมีไม่ เหมือนกัน และน้ อยคนทีจ่ ะท�ำความฝั นนั้นให้ กลาย เป็ นเรื่ องจริงได้ การพยายามท�ำความฝั นนั้นให้ เป็ นจริงถึงจะไม่ ส�ำเร็จอย่ างทีห่ วังไว้ แต่ กย็ ังดีกว่ าคนทีไ่ ม่ ลองพยายามทีจ่ ะท�ำเลย

16


17

www.acct.org


ขาวเชา ตื่นนอน นอนหลับ

Ge เลนมือถือ

แชท

09.00-10.00 น.

10.00-11.30 น.

11.30-1

ลุกจากเตียง โพสตรูป ตอนตื่นนอน เขาหองน้ำ อัพเดทสถานะ Facekbook “ตื่นแลวจะ”

กินขาวไปดวย เลนอินเทอรเน็ตไปดวย

ไปเดินหาง แ ถายรูปลง In ถายวิดีโอ So “อยูพารากอน

16.00-18.00 น.

18.00-20.00 น.

20.00-

เวลาเลนเกมส เพื่อความสนุก และคลายเครียด

รองเพลงเตน Cover ลง Youtube เรียกเรตติ้ง

แชท คุยก “Good เพื่อนใน F

www.facebook.com/whyteenkbu

18


เที่ยว ติดตามขาวสาร

en Me

มื้อกลางวัน เกม Like & Share

14.30 น.

14.30-15.00 น.

15.00-16.00 น.

แตงตัวสวยๆ nstagram ocia lcam นเดินเลน ^_^

กลับบาน เลนอินเทอรเน็ต ฟงเพลง เช็คขาวสาร ทองเว็บ

ไปทานขาวรานอาหาร แพงๆ ถายรูปอาหาร นากินๆ โชวเพื่อนๆ

-22.00 น.

22.00-24.00 น.

24.00-09.00 น.

กับเพื่อน Night” Facebook

เลน smartphone & tablet กอนนอน

นอนหลับ พักผอน อยางเต็มที่

Infographic 19


The P.P. One Apartment หอพัก ลาดกระบัง

พระจอมเกล้ า เจ้ าคุณทหาร ลาดกระบัง และสนามบินสุวรรณภูมิ

20


หอพักเปิ ดใหม่มีคณ ุ ภาพ สไตล์รีสอร์ ท อยูใ่ กล้ สถาบันเทคโนโลยี เหมาะส�ำหรับนักศึกษาและคนท�ำงาน ...เราดูแลท่ านเหมือนญาติมติ ร... ทางด่วนพิเศษ กรุงเทพ - ชลบุรี สถาบันเทคโนโลยีเจ้า คุณทหารลาดกระบัง

ซ. ฉลองกรุง 1 แยก 5 The P.P. One

Tel. 081-866-4773 081-805-4553 02-326-8940

ร.ร.วัดปลูกศัรทธา

The P.P. One หอพัก 21

คณะวิศวะฯ คณะสถาปัตย์

สถาบันเทคโนโลยีเจ้า คุณทหารลาดกระบัง


S

ocial ociety

เหตุการณ์ที่ 1 ารใช้ชีวิตที่อยู่ในโลกของตัวเองโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้าง ในบางครั้ง ก็ส่งผลกระทบต่อคนอื่น โดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจ จนบางครั้งอาจ ท�ำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงโดยไม่เจตนา

เดินเล่นแท็บแล็ตอย่างใจจดใจจ่อ โดยไม่มองทาง อาจท�ำให้เกิด เหตุการณ์ไม่ขาดฝันได้

22


ต่างคนต่างเดินโดยที่ไม่มองทางข้างหน้า มักจะเกิดการชนกัน

แต่เมื่อชนกันทั้งแบบที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ค�ำขอโทษ ต่อกัน ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสมควรจะพูดออกมา

แต่ส�ำหรับกลุ่มคนที่มีโลกส่วนตัวสูง มักจะไม่สนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

23


เหตุการณ์ที่ 2

24


ปกติคนเรามักมีความ อยากรู้อยากเห็น ไม่ว่าเรื่อง นั่นจะส่งผลกระทบต่อตนเอง หรือไม่ก็ตาม

25


แต่ความอยากรู้อยากเห็นก็ไม่ใช่เรื่อง ดีเสมอไป อาจท�ำให้คนอื่นมองว่าเป็น พวกชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่น

26


อ๊ะ!! ้

่ได รับไม

27

บุคคลที่มีความอยากรู้อยาก เห็นมากเกินควร บางครั้ง อาจรับไม่ได้กับบางสิ่งบาง อย่างที่ตนเองได้รับรู้มา


28


29


Parent’s Guide

หรือ...

พ่อแม่ เลี้ยง เราอย่างนี้

เคยสงสัยมั้ยว่าความเป็น Gen Me ในตัวของคุณมันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใด ก็ไม่มีใครบอกได้แต่นี่อาจจะ เป็นพฤติกรรมการทีพ ่ อ่ แม่ ของเราได้ปลูกฝังตัวเรามา ตัง้ แต่ยงั เยาว์วยั แล้วเด็กแบบไหนกันทีม่ แี นวโน้มถูกเลีย้ งดูให้ กลายเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ถูกเรียกว่า Generation ME !!

blog.abcmusicandme.com

ลูกต้ องไม่ เคยผิดหวัง การเป็ นศู น ย์ ก ลางของบ้ าน เพราะฉะนันเมื ้ ่อผู้ใหญ่ในบ้ านไม่เคยขัด และตามใจมาโดยตลอด จึงมักตอบ สนองในทุกเรื่ อง แม้ บางเรื่ องเป็ นเรื่ องที่ ไม่เหมาะสม เช่น การที่ลกู อยากได้ ของ เล่นของคนอื่น พ่อแม่ก็จะต้ องพยายาม หาทางให้ ลกู ได้ ของเล่นชิ ้นนัน้ ไปขอยืม มา หรื อไม่ก็ต้องดิ ้นรนหาซื ้อของเล่นชิ ้น ใหม่จนได้ เป็ นต้ น ลูกเป็ นศูนย์ กลางของบ้ าน หรื อเปล่ า ถ้ าเปรี ยบเทียบกับการเลี ้ยงดูของชาวจีนก็ ประมาณว่าราชาองค์น้อย ที่พอ่ แม่เอาใจ อยากได้ อะไรก็ได้ ไม่วา่ จะกิน จะนอน จะเล่น จะเที่ยว จะให้ ลูกเป็ นผู้ก�ำหนดตังแต่ ้ อายุยงั เล็กๆ ยกทุกอย่างให้ ลูกเป็ นผู้ตดั สินใจ เพราะรักลูกอยากตามใจลูก โดย หารู้ ไม่ว่าสิ่งเหล่านีก้ �ำลังหล่อหลอมให้ ลูกของเรา กลายเป็ นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง และมองตัวเอง ส�ำคัญที่สดุ ไม่แคร์ ความรู้สกึ ของผู้อื่น 30


blog.careerfutura.com

ลูกต้ องเป็ นผู้ ไม่ เคยแพ้ เด็กถูกปลูกฝั งเรื่ องการแข่งขันมาตังแต่ ้ เล็ก เป็ นเด็กที่ต้องเอาชนะอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นการเล่นเกม หรื อการเรี ยนก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น พ่อแม่ที่เล่นกับลูก ถ้ าเป็ นเกมที่ต้องมีผ้ แู พ้ ชนะ พ่อแม่มกั ยอมให้ ลกู เป็ นฝ่ ายชนะตลอด เวลาลูกแพ้ ลูกมักร้ องไห้ หรื ออารมณ์ เสีย แทนที่พ่อแม่จะสอนให้ ลูกรู้ จักการแพ้ ชนะอย่าง เป็ นธรรมชาติและถูกต้ องตามกฎกติกา และให้ เขาได้ ร้ ูจกั การจัดการกับอารมณ์นนั ้ แต่พ่อแม่มักอ้ างว่ารั กลูก กลัวว่าลูกเสียใจก็เลยยอมแพ้ ลูกตลอด จนเมื่อลูก ต้ องไปมีสงั คมของเขาเอง เมื่อเขาแพ้ ก็จะรู้ สึกทนไม่ได้ ไม่ชอบหน้ าอีกฝ่ าย หรื อบางทีก็กลายเป็ นโกรธผู้นัน้ ไปเลย

ลูกไม่ เคยแก้ ปัญหา พ่อแม่มกั จัดการแก้ ปัญหาให้ ลกู ทังหมด ้ เพราะมีความคิดว่าลูกยังเป็ นเด็ก เล็กๆ คิดว่าลูกคงแก้ ปัญหาเองไม่ได้ ทังที ้ ่ บางเรื่องเป็ นเรื่องเล็กๆ และเป็ นเรื่องของ เด็ก แต่พอ่ แม่กไ็ ม่เคยปล่อยวางให้ ลกู ได้ ฝึ กเจอสถานการณ์ด้วยตัวเอง แต่พอ่ แม่ เข้ าไปแก้ ปัญหาจัดการให้ ทงหมด ั้ กลาย เป็ นการเข้ ามาวุ่นวายต่อชีวิตของลูกไป ซะอีก เวลาเจอปั ญหาอะไรต้ องให้ เขาฝึ ก เผชิญหน้ ากับปั ญหาด้ วยตัวเอง เขาก็อาจ จะมองเห็นแต่ตวั เอง เมือ่ เกิดอะไรขึ ้นมา เขาจะมองไม่เห็นปั ญหาของคนอืน่ มัวแต่ โทษว่าเพราะคนอืน่ ท�ำให้ ฉนั เดือดร้ อน

www.achildgrows.com

ลูกต้ องได้ รับค�ำชื่นชมและชมเชย แบบ พ้ อเจ้ อ การชื่ น ชมหรื อ ชมเชยหรื อ ให้ ก�ำลังใจลูกเป็ นเรื่ องจ�ำเป็ น แต่ต้องมี ความพอเหมาะพอดี พ อประมาณ เพราะถ้ าชื่นชมมากจนเกินไป ก็กลาย เป็ นสร้ างปั ญหาด้ วยซ� ้ำ โดยเฉพาะ blog.careerfutura.com อย่างยิง่ การชืน่ ชมเพียงแค่ชมทีภ่ ายนอก ลูกผู้ไม่ เคยล�ำบาก ก็พอ เช่น ชมว่าลูกแต่งตัวสวย หล่อ ข้ อนี ้มักเกิดขึ ้นกับกลุม่ พ่อแม่ชนชันกลางขึ ้ ้นไป ที่ไม่อยากให้ ลกู ล�ำบาก หรื อหน้ าตาดี แต่ไม่ได้ ชมที่พฤติกรรม ยิ่งถ้ าเป็ นพ่อแม่ที่เคยผ่านความล�ำบากมาก่อนแล้ ว ก็เลยยิ่งมีความคิดว่าไม่อยาก ของการท�ำดี ก็จะท�ำให้ ลกู หลงและ ให้ ลกู ของตัวเองล�ำบากเช่นตนเอง ซึง่ เป็ นความคิดและความเข้ าใจที่ผิดๆ เพราะ ถือดีวา่ ตัวเองหน้ าตาดี และน�ำไปสู่ ความล�ำบากจะท�ำให้ ลกู มีภมู ิต้านทานชีวิตที่ดี อาการพวกหลงตัวเองได้ 31


โดยทัง้ หมดนี ท้ ี่ ก ล่า วล้ ว นแล้ ว มี ส่ว นท� ำ ให้ ลูก ของ คุณเข้ าข่ายเป็ นเด็กรุ่นใหม่ที่คิดถึงตัวเอง หรื อภาษาของคน ชาวอเมริ กนั ที่เขาบอกว่าเข้ าข่ายพวกหลงตัวเอง จนถึงกับ บัญญัติศพั ท์ใหม่วา่ “Generation ME” ที่ต้องการสะท้ อนให้ เห็นว่าคนรุ่นใหม่มกั มองแต่ตวั ของตัวเอง สิ่งที่เป็ นปั จจัยอีกอย่างหนึ่งที่เป็ นตัวส่งเสริ มให้ คน รุ่ นใหม่เกิดพฤติกรรมหลงตัวเองก็คือ “สื่อโซเชียล” เพราะ เทคโนโลยีที่พงุ่ เป้ามาที่ตวั เด็กโดยตรง เคยมองว่าเป็ นกลุม่ เป้าหมายที่ท�ำเงินได้ งา่ ย เพราะใช้ เงินง่ายมาก ตกเข้ าไปใน กระแสของพวกกลุม่ ทุนนิยมได้ งา่ ยๆ ยิ่งสมาร์ ทโฟนที่เด็กรุ่น ใหม่ใช้ กนั เกลื่อนเมือง ก็ยิ่งเท่ากับเป็ นการกระตุ้นให้ กลุม่ คน รุ่นใหม่มแี นวโน้ มอย่างมากทีก่ ้ าวเข้ าสูก่ ารเป็ น Generation ME ได้ งา่ ยขึ ้น 32


ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าเด็กเหล่านีไ้ ด้ รับการเลี ้ยงดู ที่เหมาะสมและถูกวิธี มีการปลูกฝั งทักษะชีวิตที่เหมาะ สมกับวัย เมื่อถึงวันที่กระแสบริ โภคนิยมเข้ ามารุ มปะทะ ตัวเด็กอย่างเต็มที่ มีส่ือไฮเทคเข้ ามาถึงบ้ าน แต่ทกั ษะ ชีวิตที่ได้ รับการปลูกฝั งมาอย่างดี อ้ างอิง จาก นิตยสาร Time

www.counselingmarriagefamily.com

33

www.trederfamily.com


Love Question

ค�ำถาม

น ฟ แ ต ็ น ์ เ ร อ อนิ เท vs

อินเทอร์เน็ตที่เปรียบเสมือนเพื่อนซี้อีกคนหนึ่งที่มีรูปลักษณ์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถตามติดไปกับเรา ได้ทุกที่ทุกเวลาตามแต่ใจปรารถนา และเช่นเดียวกับแฟนที่มีตัวตนสามารถจับต้องหรือสัมผัสกายได้และพร้อมที่จะ เดินข้างกายเราไปทุกหนทุกแห่ง แต่สงิ่ ที่มีความเหมือนทังสองอย่ ้ างนี ้บางครัง้ ก็อาจสวนทางกันอย่างที่ขาดไม่ถงึ ขนาดให้ เลือกว่าถ้ าต้ องเลือกระหว่างจะอยูก่ บั อินเทอร์ เน็ตหรื อแฟนอันเป็ นที่รัก แล้ วถ้ าเป็ นคุณ คุณจะเลือกอย่างใด?

นางสาวอรนุช ค�ำเกิด อายุ 20 ปี สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ‘‘เลือก อินเทอร์ เน็ต เพราะ อยูห่ อคนเดียว อินเทอร์ เน็ต ได้ กลายมาเป็ นเพื่ อ นที่ ดี ที่สดุ ในเวลาที่ไม่มีใคร’’

นางสาวสดุดี วุ่นศรี อายุ 21 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร ‘‘เลือก อินเทอร์ เน็ต เพราะ เล่นที่ไหนก็ได้ และบางครัง้ เราก็ ส ามารถรู้ นิ สัย คนจาก การเล่นอินเทอร์ เน็ตทังความ ้ คิ ด จากค� ำ พู ด ที่ พิ ม พ์ อ อก มา’’

นาย อภิชา จิระโชติกร อายุ 22 ปี มหาวิทยาลัย ศรี นครินทรวิโรฒ ‘‘เลือก แฟน เพราะแฟน เป็ นสิ่งที่มีชีวิต มีความคิด มีความรู้ สึก มีจิตใจ และ มนุ ษ ย์ ค วรให้ ความส� ำ คัญ กับสิง่ มีชีวิตก่อน’’ 34

นาย ธนาธิป อภิวัฒนาภา อายุ 21 ปี มหาวิทยาลัย รามค�ำแหง ‘‘เลือก แฟน เพราะแฟนเป็ น คนที่ส�ำคัญกว่า และสามารถ อยู่กบั เราได้ เมื่อยามเราทุกข์ คอยปลอบโยนเรา ดีกว่า สัญญาณอินเทอร์ เน็ตที่ไม่มี ตัวตน’’


นายกิตติคณ ุ ว่องไวพนานิจ อายุ 21 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ‘‘เลือก แฟน เพราะ wifi เป็ น สิ่ ง ที่ จั บ ต้ องไม่ ไ ด้ และไม่ มี จิตใจ แต่แฟนเรานันสามารถ ้ จับต้ องได้ และมีจิตใจ’’

นางสาวศิริกานต์ ก�ำลังดี อายุ 22 ปี มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม ‘‘เลือก อินเทอร์ เน็ต เพราะ สามารถเล่นได้ ทงวั ั ้ นไม่วา่ จะ อยูท่ ี่ไหนก็ตาม’’

นางสาว วัสรา ประดับญาติ อายุ 23 ปี มหาวิทยาลัยอีส เทิร์นเอเชีย ‘‘เลือก อินเทอร์ เน็ต เพราะยัง ไม่มีแฟน คิดว่าอินเทอร์ เน็ต น่าจะดีกว่าการมีแฟน เพราะ มันจะไม่ทิ ้งเราก่อน’’

นาย จีรศักดิ์ แก้ วอ�่ำ อายุ 22 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม ‘‘เลือก แฟน เพราะอินเทอร์เน็ต หาเมื่อไหร่ ก็ได้ แต่แฟนคือ คนที่ต้องการจะอยู่กบั เราไป ทังชี ้ วิต’’

อิ นเทอร์ เน็ตมี ความส�ำคัญมากในยุคปั จจุบนั นี ้ เป็ นทัง้ ทีห่ าความรู้ ความบันเทิ ง หรื อ เพือ่ นคลายเหงา แต่ส�ำหรับค�ำว่าแฟนก็มีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนมากน้อยไปกว่ากัน เพราะ เขาคื อคนที ่รักคุณและพร้ อมจะอยู่กบั คุณไปนานเท่านาน แต่เราก็ ไม่ควรให้ความ ส�ำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งจนมากเกิ นไป ควรสร้างความสมดุลในการให้ความ ส�ำคัญระหว่างอิ นเทอร์ เน็ตกับแฟน เพือ่ ท�ำให้การด�ำเนิ นชี วิตของเรา ปกติ และมี ความสุข

35


Gen Mind

Narcissism โรคสุดฮิตของ Gen Me

arcissism เป็นโรคที่น่าสนใจใน ยุคนี้ มักจะพบในวัยรุ่นยุคใหม่ Why Teen จึงศึกษาและเชิญผู้มี ความรู้ทางด้านนี้มาพูดคุยในเรื่อง จิตวิทยา กับ อาจารย์ ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย คณะจิตวิทยา จุฬาลง กรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึง ที่มาที่ไปของโรค ลักษณะอาการ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และวิธีการ ป้องกัน Why Teen : นิยามของค�ำว่า Narcissism คืออะไร อ.สุภลัคน์ : Narcissism ถ้ าแปลเป็ น ภาษาไทยก็แปลว่า หลงตัวเอง อาการ หลงตัวเอง แต่จริ งๆ ถ้ าเราจะพูดใน แง่ของความผิดปกติ เราจะเรี ยกว่า Narcissistic personality disorder เป็ นหนึ่งกลุม่ อาการของความบกพร่ อง

หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ ซึง่ ใน Narcissistic personality disorder หมายถึง ความผิดปกติทางบุคลิกใน หลายๆอาการ เช่น ความหวาดระแวงสูง เรียกว่า Paranoid personality disorder จะเป็ นพวกลัก ษณะขี ห้ ึง อย่ า งรุ น แรง เป็ นได้ ทงชายและหญิ ั้ ง Narcissistic หรื อ Narcissism ก็จะเป็ นหนึ่งกลุ่ม อาการในโรค Personality disorder หรือ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ ที่แยก ออกมาก็เพราะว่า กลุม่ นี ้จะมีอาการ ลักษณะเฉพาะก็คอื จะคิดและมองในมุม ของตนเองเป็ นหลัก เอาเหตุผล ความเชือ่ ทัศนคติตนของเองเป็ นหลัก โดยที่ไม่ สนใจความคิดของคนรอบข้ าง ต้ องการ การยอมรับจากคนในสังคม โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง เพื่อน อย่างรุ นแรง ชอบแสดง ออกว่าฉันเก่งที่สุด มีความสามารถสูง ในลักษณะ เชิงโอ้ อวด และหลงตัวเอง แ ต่ โ ด ย แ ท้ จ ริ ง แ ล้ ว ค น ที่ มี อาการนี ้จริ งๆ ไม่ค่อยมีความมั่นใจ ในตัวเอง แต่ต้องการการยอมรับจาก คนอื่นเพื่อมาเติมเต็มความมั่นใจให้ กับตนเอง มักจะท�ำสิ่งที่จะท�ำให้ คน ยอมรับ และบอกว่าตัวเองเก่งเสมอ มัก โอ้ อวด และทับถมคนอืน่ แต่ไม่ใช่การ ท�ำร้ ายตนเอง แต่จะเป็ นการท�ำร้ ายจิตใจ ของคนรอบข้ าง 36

อ.สุภลัคน์ ลวดลาย

Why Teen : โรคนีเ้ กิดขึน้ ได้ อย่ างไร อ.สุ ภลัคน์ : อาจจะเป็ นเรื่ องของ พันธุกรรม แต่ที่จริ งแล้ วมักจะให้ ความ ส�ำคัญกับการอบรมเลี ้ยงดูของผู้ปกครอง มากกว่า ซึ่งความผิดปกติทางใจของ มนุษย์ ไม่ใช่อยูๆ่ ก็จะเกิดขึ ้นได้ เอง เป็ น พัฒนาการของโรคทีเ่ กิดขึ ้น เช่น คนทีเ่ ป็ น โรค Narcissism จะมีพฒ ั นาการของโรค ซึง่ เชื่อว่าจะมีมาตังแต่ ้ เด็กแล้ ว อาจจะ เป็ นเด็กที่เลี ้ยงยากที่ถกู ผู้ปกครองตามใจ จนติดเป็ นนิสยั อยากได้ อะไรก็ต้องได้ จะท� ำให้ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ได้ การแสดง ออกทางอารมณ์ ตงั ้ แต่เป็ น ทารก แล้ วพอมาอยูก่ บั ครอบครัวทีร่ ักลูก มากเกินไป ยิ่งท�ำให้ มีอาการมากขึน้ อย่างเช่น ครอบครัวที่ชอบ อวยลูก หรื อ จะเป็ น คุณปู่ คุณย่า ตามใจหลานมาก เกินไป ยกตัวอย่าง พ่อแม่จะตีลกู ก็ห้าม ว่า “อย่าเลยหลานยังเด็กอยู”่ เพราะโดย ส่วนใหญ่ คุณปู่ คุณย่า มักจะรักหลาน มากกว่าลูกของตัวอง


ไม่คิดว่าสิ่งที่ตวั เองท�ำผิด และไม่เคย ผู้ป่วยดูแปลกๆ ในสายตาคนทัว่ ไป สนใจว่าคนรอบข้ างจะรู้สกึ ยังไง แต่ถ้าเขาไม่ท�ำความผิดหรื อท�ำร้ ายผู้อื่น ก็ถือ ว่าเป็ นคนดีของสังคมไม่ท�ำให้ ใคร Why Teen : วิธี ป้ องกั น จากโรค เดือดร้ อน เพียงแต่อยากจะบอกให้ คน รอบข้ างเข้ าใจคนกลุม่ นี ้ จะได้ เรี ยนรู้ที่ Narcissism มีวธิ ีอะไรบ้ าง อ.สุภลัคน์ : ส�ำคัญเลยที่การเลี ้ยงดู จะปรับตัวอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข ของพ่อ แม่ที่เลี ้ยงดูลกู แนะน�ำว่าควร จะผลักดันศักยภาพของลูกให้ ออกมา อย่างแท้ จริ ง อะไรที่ลกู สนใจก็สง่ เสริ ม แต่ อั น ไหนที่ ลู ก ยั ง ท� ำ ไม่ ไ ด้ ก็ ไ ม่ ค วร ต�ำหนิหรือตอกย� ้ำ เช่น “แค่นี ้ท�ำไมท�ำไม่ได้” อาจจะเป็ นการพูดคุยกัน หรื อ ถ้ าจะ ลงโทษกรณีที่มีการท�ำผิดบ้ าง เพื่อให้ เด็กเข้ าใจธรรมชาติของการโดนลงโทษ Why Teen : คนที่มีอาการแบบนีจ้ ะ ถ้ าจะชมเด็กก็ให้ ชมแต่พอดีไม่ต้องมาก สามารถใช้ ชีวติ อยู่กับคนอื่นได้ ไหม ถ้ ามีบทลงโทษ หรื อถ้ าลูกท�ำผิดควรมี อ.สุภลัคน์ : ถ้ าเจอเพื่อนที่หลงตัวเอง การต�ำหนิบ้าง เพื่อที่จะได้ เรี ยนรู้วา่ ชอบวิพากษ์ วิจารณ์คนอื่น ชอบสัง่ สอน สิง่ ที่ท�ำถูก หรื อ ผิด แต่ตวั เองไม่ได้ สามารถท�ำได้ เหมือนที่ พูด หรื อท�ำได้ ไม่ดี พอเราให้ เหตุผล เขา สุดท้ ายนีเ้ ราลองมาสังเกตตัวเรา ก็มกั จะหลบเลี่ยงเสมอ และที่ส�ำคัญจะ หรื อคนรอบตัวเราดูกนั ไหมว่ามีใครเป็ น ไม่ยอมรับการวิพากษ์ วจิ ารณ์จากคนอื่น โรคนี ้กันบ้ างหรื อเปล่า โรคนี ้อาจท�ำให้ Why Teen : ลักษณะอาการของ บุคคลที่เป็ นโรคนี ้ มีลักษณะการ แสดงออกอย่ างไร อ.สุภลัคน์ : มีข้อสังเกตง่ายๆ ด้ วย การสังเกตจากคนรอบข้ าง เพราะ คนไข้ จะไม่ ร้ ู ตั ว ว่ า ตั ว เองผิ ด ปกติ ท�ำให้ การรั กษาเป็ นเรื่ องยาก คนไข้ ส่ว นใหญ่ จ ะไม่ ย อมรั บ ว่ า ตัว เองเป็ น และไม่ร้ ู ตัวว่าเป็ นโรคนี ้ เพราะสติ ปั ญญาของคนไข้ ก็ เ หมื อ นคนเรา ทัว่ ไป เพียงแต่ให้ ความส�ำคัญกับตัว เองมากเกินไป โดยไม่สนใจคนอื่น จน แตกต่างจากคนรอบข้ าง

ME ME ME and

ME 37


My Life

ารเล่นเกมของวัยรุน่ Gen Me ส�ำหรับบางคน เป็นอะไรที่เรียกว่าอยู่ในสายเลือดก็ว่าได้ เด็ก รุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็ชอบเล่นเกมกันทั้งนั้น โดยเฉพาะเกมออนไลน์ทท่ี ำ� ให้วยั รุน่ ไทยติดงอมแงม เกม ออนไลน์ในไทยก็มหี ลากหลายแบบให้เลือกเล่น แต่ละเกม ก็สนุกไปวันๆ เล่นไปสักพักก็เลิก เปลี่ยนไปเล่นเกมอื่น แต่วันนี้มีเกมดีๆมาแนะน�ำเพื่อนๆ Gen Me เกมที่มีทั้ง ความสนุกตื่นเต้น ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ และความ ประทับใจ จากการได้ทอ่ งเทีย่ วไปในทีต่ า่ งๆ เหมือนกับผูเ้ ขียน

พาเที่ยวเกม Second Life

เมื่อผมได้ เข้ าลองเล่นก็อยากบินไปท่องเที่ยวในที่ตา่ ง เพื่อดูความอลังการของสิ่งปลูกสร้ างที่ผ้ ูเล่นคนอื่นเป็ นคน สร้ างขึ ้น และก็ไม่พลาดทีจ่ ะเก็บภาพความประทับใจทีไ่ ด้ ทอ่ ง เทีย่ วไปในสถานทีต่ า่ งๆ มาแชร์ ให้ เพือ่ นๆดูกนั อย่างเช่น กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ “หอนาฬิกา บิก๊ เบน” ทีต่ งอยู ั ้ เ่ คียงคูอ่ าคารรัฐสภา และพระราชวังเวสต์มินส เตอร์ เป็ นสถานที่หลายคนอยากไปถ่ายรูป

เกมนี ้เป็ นเกมออนไลน์ มีชื่อว่า Second life รูปแบบ การเล่นคือจะต้ องสร้ างตัวละครขึ ้นมา คุณสามารถใช้ อวตาร ของคุณท่องเที่ยวไปยังโลกของ Second Life และควบคุม ตัวละครเพื่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ าง เพราะทุกอย่างในเกมล้ วน มาจากฝี มือของผู้เล่นทังสิ ้ ้น เป็ นเกมที่มีความอิสระเปรี ยบ เสมือนชีวิตที่สองบนโลกออนไลน์ จุดเด่นเกมนี ้คือ ตัวละคร ที่เราสามารถบินไปบนท้ องฟ้าอันกว้ างใหญ่ได้ อย่างเหมือน อยูใ่ นความฝั น 38

“หอนาฬิกาบิ๊กเบน”


ที่ตอ่ ไปก็คือ “นครนิวยอร์ก” ในสหรั ฐอเมริกา

secondlife.com

และทันทีมที เี่ มือ่ ไปถึงก็ได้เห็น “อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ” ที่สงู โดดเด่นเป็ นสง่า จึงรี บบินตรงไปเก็บรูปภาพทันที และนี ้ ก็คือสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริ กา ที่แสดงถึงความเป็ น

อิสรภาพ เสรีภาพ สันติภาพ

...ของชาวอเมริ กนั 39

“อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ”


และอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้ เห็นเลยนัน้ ก็คือ “แกรนด์ แคนยอน” ในสหรั ฐอเมริ กา สิง่ มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติเพียงแห่งเดียวในโลก ที่นนั่ มีอะไรให้ ท�ำมากมายจนเลือกไม่ถกู ทังล่ ้ องเรื อชมวิวบน แม่น� ้ำโคโลราโด และยังได้ ไปยืนบนสกายวอล์คสะพานพื ้นกระจกที่สงู ที่สดุ ในโลก และอีกอย่างที่ได้ ท�ำก็คือ บันจี ้จัมพ์ บน แกรนด์ แคนยอน เป็ นอะไรที่ท�ำให้ สนุกได้ จริ งๆ มันท�ำให้ ผมอยากไปที่ แกรนด์ แคนยอน จริ งๆสัก ครัง้ แล้ วสิ

“แกรนด์ แคนยอน”

secondlife.com

40


สุดท้ ายทีจ่ ะพามาเทีย่ ว และหลายๆคนอยากเห็นกับตา และมีความประทับใจไม่แพ้ กนั คือ “หอไอเฟล” สัญลักษณ์ของนครปารี ส ประเทศฝรั่งเศส อนุสาวรี ย์ที่มีผ้ เู ยี่ยมชมมากที่สดุ ในโลก ที่ไม่ได้ มีแค่ความงดทาง ทัศนียภาพ แต่เป็ นการได้ พบพบปะผู้คนมากมายมาจากทัว่ ทุกมุมโลก

secondlife.com

บรรยากาศดีๆ แบบนี ้มาจากความสมบูรณ์ของภาพ กราฟิ กของเกมนีท้ ี่ค่อนข้ างสวยเลยทีเดียว เพราะเกมนี ้ สามารถสร้ างได้ แม้ กระทัง่ พระอาทิตย์ตก หรื ออยากจะให้ เป็ นกลางวันหรื อกลางคือก็สามารถท�ำได้ สามารถปรับแสงสี ท้ องฟ้า หรื ออุณหภูมิให้ มีหิมะตกก็ท�ำได้ ทุกครัง้ ที่ผมเจอสิง่ ปลูกสร้ าง ผมรู้สกึ ตื่นเต้ นจนขนรุกทุกครัง้ กับความสมจริ ง ของแต่ละสถานที่ และก็สงสัยทุกครัง้ ว่าสร้ างได้ จริ งหรอเนี่ย ใครเป็ นคนสร้ างกันนะ และเกมนี ้ยังสามารถถ่ายรู ปไปโชว์ เพือ่ นๆใน facebook ได้ ทนั ทีเลย ส�ำหรับคนที่หาเกมที่ถกู ใจไม่ได้ อาจจะเป็ นเพราะว่า เบื่อกับระบบเกมแบบเดิมๆ ฉากเดิมๆ ที่ต้องเก็บ Level หรื อ ไม่ก็ท�ำ Quest ตามเนื ้อเรื่ องไปวันๆ ท�ำไมไม่มาลองเล่นเกมนี ้ ที่มีที่เที่ยวและฉากที่สวยงามมากมาย และยังมีอะไรที่ท�ำได้ อีกมากมายในชีวิตที่สอง บนโลกเสมือนจริ งนี ้ ในรูปแบบเกม ออนไลน์ดู รับลองได้ เลยว่าอีกนานกว่าคุณได้ พดู ค�ำว่าเบือ่ 41


walk out by Gen Me กลุ่ม Gen Me ส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียว ท�ำอะไรด้วยตัวคนเดียว และจะคุยกับ เพื่อนในโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้การเข้าสังคมในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นเรื่องที่ยากส�ำหรับ พวกเขา แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางออก กลุ่ม Why Teen จึงได้จัดท�ำวิธีการเข้าสังคมแบบที่ไม่เหมือนใคร แปลกและแหวกแนวมาน�ำเสมอให้แก่ผู้อ่านได้รับชมกัน

42


คนทัว่ ไปมักอยู่ด้วยกันเป็ นกลุ่ม และท�ำงานกันเป็ นกลุ่ม

โห! หลอ่ ดีแหะ

อยากจะเข้ าไปคยุ ด้ วยจงั

43


วิธีท่ 1ี

เรี ยกร้ องความสนใจ โดยการปาแท็บเล็ตเข้ าไปในวง (แต่ต้องปาดีๆไม่งนจะโดนหั ั้ วแบบนี ้)

วิธีท่ 2ี สไลด์ตวั เข้ าไปกลางวง แล้วพูดว่าเซอร์ไพรส์ทกุ คนด้ วยใบหน้ ายิ ้มแย้ ม 44


“ท� ำขนาดนี แ้ ล้ วเขาต้ องประทับใจ ในการแสดงออกที่ มุ่ง มั่น ในตัว เรา มัง่ แหละ”

เฮ้ อออ!

“ท�ำไปตังหลายวิ ้ ธีแล้ วก็ยงั ไม่ได้ ผลต้ องวิธี สุดท้ าย...”

“ ”

เข้ าไปคุ ย แบบธรรมดาด้ ว ย ความจริงใจนี่แหละ

และแล้ วโลกที่มีอินเทอร์ เน็ตของหล่อนก็ไม่จ�ำเป็ นอีกต่อไป เมื่อได้ พบเจอกับเพื่อนบนโลก แห่งความเป็ นจริ ง เพียงแค่คณ ุ มีความกล้ าที่จะลองท�ำ 45


779/15 ต.บางปลาสร้ อ ย อ.เมื อ ง จ.ชลบุ รี “ครั ว ทองศรี ” อาหารอร่อ ย แม่ ค ้ า อารมณ์ ดี เฮฮาสนุ ก สนาน อร่ อ ย รวดเร็ ว ทั น ใจ

46


ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ แม่ทองโบ เจ้าเก่า

หน้าศาล จังหวัง

ชลบุรี

Foodspotting @Nutoey

อ.พนมสารคาม ขายอยู่ใน ตลาดนัด วันอังคารและศุกร์ อยู่ริมทะเล บรรยากาศดี แวะมา อิ่มอร่อยได้

โทร : 090-513-3240 47


LBK TV ใครว่าเด็กหาเงินไม่ได้

อย LBK หรือที่รู้จักกันดีว่าออย lawbreaker TV (LBK) ได้กลายเป็น ไอดอล อันดับ 1 ของวัยรุ่นที่คลั่งไคล้การเล่นเกม ในฐานะ Game caster (เกมแคสเตอร์) ในยุคบุกเบิกซึง่ ปัจจุบนั มีคนติดตามมากกว่า 255,000 คน ทาง youtube นับว่าเป็นการปรากฏการณ์แก่วงการ Game caster อย่างมาก Why Teen : ที่มาของ ชื่อ lawbreaker TV คือ อะไรครั บ ออย : lawbreaker แปล ตรงตัว คื อ การแหกกฎครั บ เป็ นอิสระจากกฎเกณฑ์ ไม่ ว่า เราจะท� ำ อะไรก็ ไ ม่มี ใ คร ห้ ามเราได้ ท�ำไปอย่างที่ใจ ต้ องการครั บ

Why Teen : หลายคนยังไม่ ทราบว่ า Game caster คือ อะไรช่ วยอธิบายให้ฟังหน่ อย ออย : Game caster ใน ความคิ ด ผมเหมื อ นพี่ เ ลี ย้ ง เป็ นพี่สอนน้ องครับ ว่าเกมนี ้ เป็ นอย่างไร สนุกไหม เนื ้อเรื่อง ในเกมเป็ นอย่างไร โดยปกติ พวกเราจะเรี ย กว่า แคสเกม 48

ซึ่งต่างจากการรี วิวเกมครั บ ซึ่ง รี วิ ว เกมเหมื อ นแค่พูด ถึ ง ภาพรวมของเกมๆหนึง่ แต่ การแคสเกมคือเราเล่นให้ ดู ตังแต่ ้ ต้นจนจบ Why Teen : รู้จกั Gen Me ไหมครับ แล้ วคิดว่ าตัวเอง และแฟนคลับที่ตดิ ตามอยู่ ในกลุ่ม Gen Me หรือเปล่ า


ออย LAW BREAKER ออย : เคยได้ ยินมาครับว่า เป็ นเหมือนคนที่ไม่สนใจใคร ให้ ความส� ำ คั ญ กั บ ตั ว เอง มากที่สดุ ส่วนตัวผมเองเข้ า ข่ายครับ (หัวเราะ) แต่ตวั เรา นันยั ้ ง ไม่ใ ช่ค รั บ เพราะเรา รู้ หน้ าที่ตวั เองดี แต่ถ้าถาม ว่าแฟนคลับอยู่ในกลุ่มไหม ส่วนมากใช่ครับ Why Teen : นอกจากเล่ น เกมแล้ วเรายั ง ท� ำ หน้ าที่ อะไรในฐานะ Game Caster ออย : นอกจากการเล่นเกม ก็ยงั มี การสอนใช้ โปรแกรม เช่น โปรแกรม flash ในการ วาดตัวละคร 2D ขึ ้นมา หรื อการพากย์ ห นั ง แบบ ข�ำๆครับ คือเราไม่ต้องเล่น เกมอย่างเดียว แต่ท�ำยังไง ก็ได้ ให้ คนที่ดูเรามีความสุข ไปกับเราครับ

Why Teen : การแคสเกม ของออย ในหนึ่งวันใช้ เวลากี่ชมครั บ เรามีการ แบ่ งเวลาอย่ างไร ออย : แคสเกมเป็ นกิจกรรม ยามว่าง การใช้ ครัง้ หนึง่ ก็ขึ ้น อยู่กับเกมว่ามีความยืดยาว หรื อ เราจะเล่นมัว่ ซัว่ แค่ไหน หรื อ เล่ น ตามเนื อ้ เรื่ อ งหรื อ เอาฮา หรือจะลงตามอารมณ์ ปกติจะอยูท่ ี่ 15-30 นาที ไม่ รวมการตัดต่อ และ อัพวิดีโอ จะนานกว่านี ้ครับ Why Teen : มีเหตุผลอะไรที่ เราอยากท�ำงานตรงส่ วนนี ้ ออย : ผมได้ แรงบันดาลใจ เริ่ มต้ นมาจากฝรั่งคนนึงที่ชื่อ Ebeeto เขาเป็ นคนท�ำ Walk though เกม Hitman blood & money ทีต่ ลกดีคนนึง เลย อยากจะท�ำเหมือนกันเขาบ้ าง

Why Teen : มีใครว่ าอะไร เราไหม แล้ วเราได้อะไรจาก การท�ำงานตรงส่ วนนีค้ รับ ออย : ช่วงที่ผมเริ่ มแคสเกม อยูใ่ นปี 2011 ครับ ซึง่ ณ เวลานัน้ อายุของผมก็ยงั ไม่ มาก จึงไม่มีคนว่าอะไร ต่อ มาเราได้ ท� ำ งานตรงจุ ด นี ้ เรื่ อยๆ พอเรามีชื่อเสียง ก็มี สปอนเซอร์ เข้ ามาติดต่อครับ และรายได้ จาก Youtube ที่ เป็ น Partner ได้ มากสุดอยูท่ ี่ 8,000 - 9,000 บาท ต่อเดือน ครั บ โดยมีคนดูคลิปเราตก 30,000 - 40,000 ต่อคลิป จึงไม่มีผลกระทบอะไรครับ Why teen : ในส่ วนของส ปอนเซอร์ ท่เี ข้ ามาติดต่อเรา บอกได้ไหมว่ า มีใครบ้าง ออย : สปอนเซอร์ ที่เข้ ามา ติดต่อจะเป็ นบริ ษัทเกี่ยวกับ

49


การขายแผ่นเกมแท้ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ต่างๆ และ บริ ษัทเกมออนไลน์ ที่เขาจ้ าง ให้ เราท�ำโฆษณาให้ เขาครับ Why Teen : คิดอย่ างไรกับ วั ย รุ่ นที่เป็ นแฟนคลั บ เรา ที่ ดู เ ราแคสเกมแบบเรา เลียนแบบค�ำพูดของเรา ออย : ผมรู้ สึกดีนะ ที่ได้ ท�ำให้ คนกลุม่ นึง หรื อคนไทย ที่ไม่เคยรู้จกั ไม่นิยม อะไร เรื่องพวกนี ้เลย หันมาท�ำแคส เกม ท�ำแชนแนล อะไรเป็ น ของตัวเองมากขึ ้น เหมือนได้ ผลักดันเรื่ องของเกมไปในตัว

รู้สกึ ยินดีมาก ส่วนเรื่ องเลียน แบบค�ำพูด ส่วนตัวผมว่าไม่ ค่ อ ยน่ า จะมี ปั ญหาสัก เท่ า ไหร่นะ อยูท่ ี่วา่ ค�ำพูดนันมั ้ น จะหยาบ หรื อจะไปในทางไม่ ดียงั ไง แต่สว่ นมากไม่คอ่ ย จะมีอะไร เช่น ตอนที่ผมแคส เกม ในคลิปมันร้ องเพลง แฟนคลับก็ไปหาเพลงนันใน ้ ยูทปู ที่เป็ นของชาวต่างชาติ และโพสต์ข้อความว่า มาจาก ออย LBK หรือพิมพ์ภาษาไทย ซึ่งมักจะเกิ ด ปั ญหาตลอด เพราะ ความจริ งต้ องใช้ ภาษาอั ง กฤษในการพิ ม พ์

50

เพราะเป็ นภาษากลางของ โลก ก็ต้องขอโทษแทนจริ งๆ เพราะต้ นเหตุมนั ก็มาจากเรา Why Teen : สุดท้ายนีม้ อี ะไร ฝากถึงทัง้ แฟนคลับ หรื อ น้ องๆในกลุ่ม Gen Me ครับ ออย : อะไรที่เราชอบในทาง ทีด่ เี ราก็ทำ� ไปครับ แต่ควรแบ่ง เวลาให้ กบั กิจกรรมอย่างอื่น ด้ ว ยอย่ า ยึ ด ติ ด มากเกิ น ไป จะท�ำให้ เราเสียการเสีย เสีย เวลาโดยใช่เหตุครับ


51


Beautiful Addict การเสพศัลยกรรม

อม รักพรมาลี ยอดเมือง นักศึกษา สาขาวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เธอเป็น คนทีห่ ลงใหลการท�ำศัลยกรรม ถึงขัน้ ที่เรียกว่าเสพติดศัลยกรรมก็ว่าได้ แต่เธอก็ไม่หวั่นกับการท�ำศัลยกรรม เธอบอกว่าท�ำให้อนาคตเธอเปลีย่ นไป มาท�ำความรูจ้ กั กับเธอคนนีก้ นั เลยค่ะ Why Teen : คุณเอมไปท�ำศัลยกรรมมา กี่ครั ง้ แล้ วค่ ะ พอจะจ�ำได้ ไหม เอม : เอมท�ำมาหลายครั ง้ คะ ทัง้ ดื่ม ฉีด และเสริ ม เอมเองก็จ�ำไม่ได้ Why Teen : แล้ วมีวธิ ีในการเลือก สถานที่ยังไงคะ เอม : เอมเป็ นคนเลือกสถานที่ในการ ท�ำศัลยกรรมเองทุกครัง้ คะ ก่อนที่เอม จะตัด สิ น ใจท� ำ หรื อ ตัด สิ น ใจเลื อ กสถานที่ เ อมจะค้ นคว้ าหาข้ อมู ล จากทาง อินเทอร์ เน็ตก่อน เริ่ มจากหาชื่อคลินิกที่นา่ เชื่อถือ แล้ วเอารายชื่อแพทย์ศลั ยกรรม ดูข้อมูลว่ามีใบรับรองไหม เพื่อความแน่ใจ และความปลอดภัยจากนันเอมก็ ้ จะเข้ า ดูรีวิวก่อนท�ำและหลังท�ำจากนันเอมถึ ้ งจะตัดสินใจว่าเอมจะท�ำที่ไหนหรื อท�ำกับ หมอท่านใด Why Teen : แล้ วรู ปทรงที่ทำ� ล่ ะคะ พิจารณาจากอะไร เอม : การเลือกรูปทรงในการท�ำศัลยกรรมของเอมทุกครัง้ ไม่วา่ จะเป็ น จมูก ปาก หรื อตา เอมจะเลือกทรงที่เข้ ากับใบหน้ าตัวเองมากที่สดุ โดยการใช้ โปรแกรม 3D ของทางคลินิกที่ น�ำรูปถ่ายหน้ าเราทัง้ 3 ด้ าน ซ้ าย ขวา หน้ าตรง เข้ าไปอยูใ่ น 52


โปรแกรมแล้ วท�ำการเลือกทรงจมูก ปาก ตา ที่เข้ ากับใบหน้ า ของเรา เป็ นทางเลือกในการตัดสินใจที่ดีกว่าการน�ำรูปถ่าย ดาราหรื อนักแสดง ไปให้ คุณหมอดูเพราะคุณหมอก็ไม่ สามารถบอกได้ ว่าเมื่อท�ำออกมาแล้ วจะสวยหรื อเข้ ากับรู ป หน้ าของเรามากน้ อยแค่ไหน Why Teen : ก่ อนท�ำศัลยกรรมกลัวไหม เช่ น ข่ าวฉีด สะโพกแล้ วน็อค เสียชีวติ เอม : ก็มีกลัวๆ อยู่บ้างคะ แต่ว่าเราก็เลือกท�ำกับสถาน ความงามที่ปลอดภัยเลือกท�ำกับคุณหมอที่มีความช�ำนาญ มีใบแพทย์ด้านศัลยกรรมรับรอง ก็จะลดความกลัวของเรา ได้ บ้างคะ

Why Teen : งบประมาณในการท�ำศัลยกรรมทุกครั ง้ หาเงินเอง หรื อ ทางบ้ านให้ เงินไปท�ำคะ ถ้ าหาเงินเองมี Why Teen : ครอบครั วหรื อคนรอบข้ าง ส่ งเสริม หรื อ วิธีการหาเงินยังไง คัดค้ าน ไหมคะ เอม : หาเองคะ หาจากงานทีเ่ อมท�ำ เอมเริ่มจากการท�ำงาน เอม : การท�ำศัลยกรรมทางครอบครัวไม่ได้ สง่ เสริ มและไม่ได้ เป็ น PC ตามห้ าง อาศัยความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และเงิน คัดค้ านแต่อย่างใดคะ เพียงแต่เราก็ต้องบอกกับท่านให้ เข้ าใจ ส่วนทีเ่ อมน�ำมาท�ำศัลยกรรม เอมจะไม่รบกวนทางบ้ านคะ ถึงวัตถุประสงค์ของเราด้ วยว่าที่เราท� ำมานัน้ มันก็เป็ นส่วน หนึง่ ที่เราต้ องใช้ ในการท�ำงาน เอมอยูใ่ นวงการ Pretty ,MC Why Teen : หลังจากการท�ำศัลยกรรมแล้ ว เอมคิดว่ า ด้ วยหน้ าที่การงานของเอม รูปร่าง หน้ าตาก็จ�ำเป็ นอย่างมาก ทุกอย่ างที่ทำ� มันเพอร์ เฟกต์ ไหมคะ หรื อว่ าอยากไปแก้ ที่จะต้ องมีการดูแล เสริ มเติมแต่ง อยูต่ ลอดเวลา ซึง่ ท่านเองก็ จมูก ตา หรื อเพิ่มอีกคะ เข้ าใจเอมคะ เอม : อยากไปแก้ จมูกคะ แต่ไม่ใช่เพราะคุณหมอท�ำไม่สวย นะคะ แต่เพราะเอมอยากเปลี่ยนทรง เปลี่ยนแบบดู เรื่ อง Why Teen : มีครั ง้ ไหนที่ทำ� ไปแล้ วไม่ ม่ ันใจ คิดว่ ามันแย่ ศัลยกรรม ส�ำหรั บเอมก็เป็ นเรื่ องปกติไปแล้ ว จะเรี ยกว่า กว่ าเดิมไหม เสพติดศัลยกรรมก็วา่ ได้ เอม : ส�ำหรับเอมไม่มีคะ เพราะผลที่ออกมาในการท�ำแต่ละ ครัง้ ของเอมก็ร้ ูสกึ มัน่ ใจขึ ้น ดูดีมากกว่าเดิม (ยิ ้ม) Why Teen : มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆที่กำ� ลังคิดจะไปท�ำ ศัลยกรรมบ้ างไหม Why Teen : หลังจากการท�ำศัลยกรรม เอมมีวิธี เอม : ทุกคนที่คิดจะท�ำศัลยกรรม ก่อนท�ำเราควรคิดให้ ดี การดูแลรั กษาอย่ างไร ที่ไม่ ให้ มีผลกระทบกับงาน ก่อนว่าเราจะท�ำมันเพื่ออะไร มีประโยชน์มากหรื อน้ อยแค่ ที่ท�ำอยู่คะ ไหน ควรศึกษาสถานที่ ศึกษาแพทย์ผ้ ทู ี่จะท�ำการผ่าตัดให้ เรา เอม : หลังจากการท�ำศัลยกรรมทุกครัง้ แล้ วเอมจะดูแลตัว ก่อนว่าปลอดภัยมากน้ อยเพียงใด กับการที่เราจะต้ องไปเจ็บ เองตามที่คณ ุ หมอแนะน�ำทุกอย่างค่ะ จะท�ำให้ แผลหลังการ ตัวและเสี่ยงกับอันตรายจากผลลัพท์ ที่จะเกิดขึ ้นหลังท�ำ ผ่าตัดหายไวและลดความเสี่ยงต่างๆในการท� ำศัลยกรรม แต่ละครัง้ จะไม่มีผลกระทบกับงานที่ท�ำคะเพราะทุกครัง้ ก่อน ที่เอมจะท�ำเอมจะเครี ยดตารางงานเอมก่อนเสมอให้ วา่ ง 2-3 สัปดาห์ เพื่อใช้ ในการพักฟื น้ 53


เมื่อยตาท�ำอย่างไร Gen Me ควรรู้

EYE

าว Gen Me ที่วันๆ เอาแต่นั่ง เล่นสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆ ไม่ใครก็ใครคงต้องเคยเกิดอาการ ปวดตา ตามัว ตาแห้ง สายตาล้า หรือ มีอาการทางสายตาอื่นๆบ้าง ปัจจุบัน อาการทางสายตาที่เกิดจากการใช้สมาร์ท โฟนมีเพิม่ ขึน้ จากสถิตพิ บว่าผูใ้ ช้สมาร์ทโฟน มากกว่า 50% มีอาการปวดตา ตามัว ตาแห้ง สายตาล้า และปวดศีรษะ รวมทั้ง มีอาการอื่นๆ เช่น ปวดหลัง เมื่อยคอ อ า ก า ร เ ห ล ่ า นี้ มั ก เ กิ ด กั บ ผู ้ ที่ ใ ช ้ คอมพิวเตอร์มากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน

54

HEATH UP


ถ้ าหากคุณเป็ นอีกคนหนึ่งที่ต้องใช้ สมาร์ ทโฟน 2 ชั่วโมงต่ อวัน หรื อมากกว่ านัน้ หรื อไม่ กเ็ ริ่มมีอาการอย่ างที่ บอกบ้ างแล้ ว ต่ อไปนีค้ ือเคล็ดลับเพื่อถนอมดวงตา เวลาใช้ สมาร์ ทโฟนนานๆ 1. กะพริบตาให้ ถ่ ขี นึ ้ อาการตาแห้ ง เกิ ด จากการที่ เ รากะพริ บ ตาน้ อ ยลง เนื่องจากมีสมาธิขณะเล่นสมาร์ ทโฟนนัง่ คุยกับเพื่อนหรื อกับ หนุม่ ๆสาวๆ อัตราการกะพริ บตาจะลดลงจาก 20 - 22 ครัง้ ต่อนาที เหลือเพียง 6 - 8 ครัง้ ต่อนาที ถ้ าไม่อยากตาแห้ งควร จะกะพริ บตาให้ ถี่ขึ ้น หรื ออาจใช้ น� ้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อ ช่วยเพิ่มความชุม่ ชื ้น

2. พักสายตา ทุกๆชัว่ โมงควรเปลี่ยนอิริยาบถ หรื อลุกขึ ้นยืดเส้ นยืด สายบ้ าง เพื่อพักสายตาและป้องกันอาการปวดเมื่อยจาก การใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นเวลานาน

55


วิ ธี บ ริ ห า ร

1. กลอกตาขึน้ - ลงช้ าๆ 6 ครั ง้ โดยเหลือบตาขึ ้นสูงสุดและลงต�่ำสุด ในระหว่างการบริ หารอย่าเกร็ งลูกตา

ตา

กล้ามเนื้อ แบบง่ายๆ

2. กลอกตาไปข้ างขวาและซ้ายสลับกัน โดยกลอกตาไปให้ ขวาสุด และซ้ายสุด ท�ำซ� ้ำ 2 - 3 ครัง้

การบริ ห ารกล้ า มเนื้ อ ตา เป็ น การออกก� ำ ลั ง กล้ า มเนื้ อ ตา เพื่อช่ว ลดความตึงเครียด ของ ดวงตา อาการเพลียตา หรือปวด ตา เนื่องจากใช้สายตามาก โดยมี วิธีปฎิบัตด ิ ังนี้

4. กลอกตาเป็ นวงกลมช้ าๆ โดยเริ่ ม กลอกตาตามเข็ ม นาฬิ ก า ก่อน แล้ วกลอกตาทวนเข็มนาฬิกา ท�ำประมาณ 10 ครัง้ แล้วหยุดพัก 1 วินาที ท�ำประมาณ 2 - 3 รอบ

3. ชูนิว้ ขึน้ มาให้ อยู่ในระดับสายตา ห่ างจากสายตาประมาณ 8 นิว้ แล้ ว จ้ องมองไปที่ระยะไกลๆ ประมาณ 10 ฟุต สลับกับใช้ ตามอง ระยะใกล้ ที่ นิ ว้ มื อ ใช้ เ วลามองแต่ล ะที่ ประมาณ 2 - 3 วินาที ท�ำสลับไปมาเช่น นี ้ประมาณ 10 ครัง้ แล้ วหยุดพัก 1 วินาที ท�ำประมาณ 2 - 3 รอบ

HEATH 56


สุดท้ ายคือค�ำแนะน�ำ เราควรตรวจสุขภาพตาปี ละ 1 ครั ง้ เพื่อวัดความดันตา ตรวจเช็คจอประสาทตาและความผิดปกติ ของสายตาเป็ นประจ�ำ เพราะโรคตาบางอย่ างจะไม่ แสดงอาการ จนกว่ าจะถึงขัน้ รุ นแรงแล้ ว หากตรวจพบโรคตาตัง้ แต่ เนิ่นๆ จะได้ รับการรั กษาอย่ างทันท่ วงที เพื่อช่ วยป้องกันการสูญเสีย ของสายตาได้ ดวงตาของเรามีค่าควรถนอมรั กษาให้ อยู่กับเรา นานเท่ านาน

UP 57


ปัจจุบนั นีโ้ ลกไซเบอร์มคี วามส�ำคัญไม่มากก็นอ้ ย หรือ คิดว่าเป็นโลกจิตนาการก็ได้ ซึ่งมีผลต่อการ ด�ำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน เช่น การโอนเงิน การช�ำระค่า บริการต่างๆ ผ่าน ออนไลน์ ทางอินเอทร์เน็ต แม้แต่การ สั่งอาหาร สั่งสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นส่วนดีที่เป็นประโยชน์ ในชีวิตประจ�ำวัน โซเชียลเน็ตเวิร์ค เข้ามามีบทบาทในชีวิต ของเยาวชนเป็นอย่างมาเช่น เฟสบุ๊ค, ไลน์, อินสตาแกรม ซึ่งโลกไซเบอร์คนเราสามารถมีอิสระทางความคิดได้มากกว่า เพราะไม่มีกรอบทางสังคมจ�ำกัดไว้มากนัก ผู้ใช้จะต้องแยกแยะให้ ออกว่าอะไรเป็นโลกความเป็นจริง หรือ โลกไซเบอร์ แต่ยังมีการหลอก ลวงขายสินค้าและบริการในโลกไซเบอร์ ถึงเวลาส่งมอบแล้ว ได้รับสินค้า หรือบริการ ไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้

นโลกไซบอร์ การยืนยันตัวตนบางทีไม่ร้ ูวา่ เป็ นใคร มีทงใช้ ั้ นามแฝงไม่บอกข้ อมูลที่แท้ จริ ง บางคนก็เปิ ดเผยตัวตน ที่แท้ จริ ง ท�ำให้ มีคนแอบอ้ างโดยใช้ ข้อมูลจากโลกไซเบอร์ ไป กระท�ำให้ คนอื่นเสียหายซึง่ มีผลในโลกความจริ งได้ ถ้ าเราไม่ สามารถพิสูจน์ ได้ ว่า ไม่ใช่เราเป็ นผู้กระท�ำ ในปั จจุบนั มี กฎหมายเกีย่ วกับการกระท�ำผิดทางคอมพิวเตอร์ ซึง่ มีกฎหมาย พรบ.ว่าด้ วยการกระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 อาจเป็ น การป้อมปราบให้ คนกระท�ำผิดทางโลกไซเบอร์ ให้ น้อยลงได้

มิจฉาชีพ หรื อพวกโรคจิตแอบแฝงอยู่ ในโลกโซเชียล เราเห็น ข่าวในชีวิตประจ�ำวันของเราว่าคนโดนฆ่าข่มขืน หรื อพวก หลอกลวงเราโดยง่าย เราต้ องคิดว่าโลกไซเบอร์ เป็ นโลกมายา ถ้ าใครไม่ใช่เพื่อนของเราในโลกแห่งความจริ ง เราต้ องมามอง ว่าเป็ นใคร มาจากไหน ตัวตนที่แท้ จริ งเป็ นอย่างไร อย่าเปิ ด เผยข้ อมูลส่วนตัวให้ บคุ คลนันทราบ ้ เพราะฆาตกรบางครัง้ จะต้ องเหยื่อที่ชอบพูดคุย หรื อคุยกับเราถูกคอก็เป็ นได้

แต่ ใ นโลกไซเบอร์ ก็ ยั ง มี ช่ อ งโหว่ ที่ ใ ห้ คนหาผล ประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ดไี ด้ ตัวอย่างเหตุการณ์ทผี่ ้ คู นใช้ เฟสบุ๊ค หลอกหลวงต่างๆ เช่น ขบวนการใช้ สื่อทางอินเทอร์ เน็ต ล่อลวงหญิงสาวชาวไทยหลอกเอาเงิน บางคนก็แก๊ งค้ ามนุษย์ หลอกสาวไทยให้ เสียเงิน 10 ล้ าน บางคนก็ตกเป็ นเหยื่อของ 58


โลกโซเชียลกับเพื่อนไม่เคยรู้จกั กันมาก่อน ถ้ าจะเรา จะคุยกับเรื่ องที่ชอบเหมือนกันซะมากกว่า เพราะการที่เราจะ คุยกันถูกคอในโลกของสื่อนัน้ จะให้ เกิดมิตรภาพที่เป็ นกลุม่ ก้ อนเราจะสร้ างกลุม่ เพื่อน เช่น คนชอบขี่จกั รยาน สะสมรถ เก่า ตังกลุ ้ ม่ นัดเที่ยว ถ้ าเรารวมสนทนากับกลุม่ ประเภท นี ้จะ ปลอดภัยกว่า กันการคุยกันแบบ 1 ต่อ 1 คนที่แยกไม่ออก ระหว่างโลกแห่งความจริ งกับโลกโซเซียล ที่กล่าวทังหมดนี ้ ้ เหมือนกับเตือนให้ เพือ่ นระวังภัยทีจ่ ะเกิดจาก โลกของโซเชียล และอยากให้ แยกแยะให้ ออกว่าอันไหนโลกแห่งความจริ ง อันไหนหลอกลวงหรื อไซเบอร์ ก็ได้

www.ekaterinawalter.com 59


Kamix shop ตัวแทนจ�ำหน่าย หมวกกัน น็อค AGV, HJC, ICON และชุดสวมใส่ป้องกัน SPIDI, SPYKE ในประเทศไทย ของแท้ 100% และยังมีสนิ ค้ าแบรนด์ดงั ๆ อีกมากมาย

ALPINESTARS, Arai, OGK และอื่นๆ

สนใจ ติดต่อ 080-285-4884 เบอร์ ร้าน และ 02-7438656

60


ที่ตั้งร้าน 459/14 หมู่บ้านลดาวัลย์ (ซ.ศรีดา่ น14) ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพ เปิดวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 19.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) 61


62


Valentine

วันที่ 14 กุมภาพันธ์เป็นวัน Valentine วันแห่ง ความรัก วัยรุ่นจะให้ความส�ำคัญกับวันนี้เป็นพิเศษ เพราะเป็นวันที่เต็มไปด้วยดอกกุหลาบสีแดง การมอบ กุหลาบสีแดงเป็นการบอกรักแทนค�ำพูดของคนในสมัย โบราณ จนถึงปัจจุบันก็ยังมีความคิดแบบเดิม การให้ ของขวัญวันวาเลนไทน์มอบให้คนพิเศษได้หลายอย่าง บอกผ่านความรู้สึก เช่น การมอบช็อกโกแลต ตุ๊กตาหมี ของแฮนด์เมดท�ำด้วยมือ น�ำ้ หอม และสิง่ อืน่ ๆ อีกมากมาย

ส�ำหรั บคู่รักที่ไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันในวันวาเลนไทน์ หมดยุคกับการเขียนจดหมายส่งตู้ไปรษณี ย์ ยุคนี ้จะใช้ โซเชียลมีเดียส่งค�ำอวยพรหวานๆ ผ่านช่องทาง FACEBOOK , LINE , E-MAIL , WHATSAPP หรือจะใช้ โปรแกรม ตัดต่อภาพ ท�ำวิดโี อน่ารักๆ ส่งให้ แฟนของคุณ ช่องทางการสือ่ สารเหล่านี ้ จะช่วยให้ คณ ุ สะดวกยิ่งขึ ้น ส�ำหรับคนที่อยูไ่ กลกัน ส�ำหรับคอลัมน์นี ้ไม่ธรรมดาเลยนะคะ จะมีการแจก ของขวัญกันด้ วย ส�ำหรับใครที่มีไอเดียเจ๋งๆ แชร์ ความคิดว่า วันวาเลนไทน์นี ้จะท�ำอะไรให้ กบั คนพิเศษ สามารถมาแชร์ ใน เพจ Why Teen แค่ 10 ท่านแรก คุณจะได้ รับตุ๊กตาน่ารักๆ ถึงบ้ านคุณทันทีคะ่ เพียงแค่ ร่วมสนุกตามกติกาข้ างต้ น รั บไปเลย ตุ๊กตาน่ ารั กๆ แทนค�ำขอบคุณจาก Why Teen

63


Gen up

App ดูแลสุขภาพส�ำหรับ เพื่อนๆชาว Gen Me

เพื่อนที่ต้องการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เรามีแอพฯมาบอกเพื่อนๆครับ เพราะในโลกยุคปัจจุบันนี้ มีการโฆษณาทางสื่อโซเชียล อยู่มากมาย เช่น โฆษณาร้านอาหาร เครื่องดื่ม ที่ท�ำให้เรารู้สึกอยากที่จะกินหรือดื่ม ในระหว่างที่เราท่องโลกโซเซียล ท�ำให้คนกลุ่ม Gen Me ส่วนใหญ่ สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง เราแยกแอพพลิเคชัน่ ไว้ ให้ เพือ่ นๆ ได้ นำ� ไปทดดลองใช้ ดแู ลสุขภาพร่างกาย แยกเป็ นหมวดหมูไ่ ว้ เลือกสรรค์ ตามไลฟ์ สไตล์ Generation ME อย่างเรา

ประเภทของวิ่ง MapMyRUN GPS Running

เพื่อนๆชาว Gen Me อยาก ออกก�ำลังกายด้ วยการวิ่ง แอพฯ นี ้น่า จะถูกใจคุณเป็ นอย่างยิ่ง ด้ วยความ สามารถในการตรวจจั บ ระยะทาง, ความเร็ ว และพลังงานที่เผาผลาญได้ โดยการวิ่ง ยังมีฟังก์ชนั่ ในการค�ำนวณ สารอาหารที่เราได้ รับจากการกินอาหาร แต่ละชนิดเข้ าไปอีกด้ วย และยังสามารถ เลื อ กดูเ ส้ น ทางการวิ่ ง บนแผนที่ ผ่ า น สัญญาณ GPS ได้ อีกด้ วย

64


ประเภท ออกก�ำลังกายในยิม

Workout Trainer

แอพฯนี ้ช่วยสอนกระบวนท่าในการบริหารส่วนต่างๆ ของร่างกาย ให้ ดูสมส่วนและแข็งแรงขึน้ ด้ วยการออกก�ำลังกายแบบโยคะหรื อ ยกน�ำ้ หนัก ซึ่งสอนด้ วยภาพแบบวิดีโอที่มีการสาธิ ตให้ ดูอย่างเป็ น ขั ้นเป็ นตอน รวมทั ้งมีการเชื่อมต่อกับสังคมคนรั กการออกก� ำลัง กายให้ คุณสามารถแชร์ เทคนิคการออกก�ำลังกายแบบต่างๆ กับคน อื่นๆ ได้ อีกด้ วย

ประเภทการ ควบคุมอาหาร Fooducate

ด้ ว ยแอพฯนี เ้ พื่ อ นๆสามารถดูข้ อ มูล อาหารแต่ ข องละชนิ ด ได้ ว่ า มี คุณค่าทางอาหาร มากน้ อยเพียงใดบ้ าง โดยอ้ างอิงจากฐานข้ อมูลและข้ อมูล ค�ำวิจารณ์จากผู้ใช้ คนอื่นๆ ซึง่ คุณสามารถสแกนบาร์ โค้ ดของอาหารที่อยูใ่ นมือ ของเพื่อนๆ ลงไปเพื่อที่จะดูข้อมูลรายละเอียดของอาหารนัน้ ๆได้ เพื่อช่วย ตัดสินใจในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีตอ่ สุขภาพนัน่ เอง นอกจากนี ้ คุณยัง สามารถเขียนค�ำวิจารณ์อาหารต่างๆ ลงไปให้ ผ้ ใู ช้ คนอื่นเข้ ามาอ่านได้ อีกด้ วย 65


ประเภทตรวจและรักษาสุขภาพ ITriage

แอพฯนี ้ให้ คณ ุ สามารถรับรู้ลกั ษณะของอาการป่ วย พร้ อมทัง้ สาเหตุ และด�ำเนินการรั กษาหรื อปรึ กษาแพทย์ โดยสามารถค้ นหาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ ท่ีสดุ และนัดหมาย แพทย์ในเวลาฉุกเฉินได้ รวมทังยั ้ งสามารถบันทึกประวัติ สุขภาพและการป่ วยของคุณเก็บไว้ ได้ อีกด้ วย

66


ประเภทการตรวจร่างกาย

UHear

สุดท้ ายแอพฯ ส�ำหรับตรวจการได้ ยินของคุณว่าอยูใ่ น ระดับปกติหรื อไม่ โดยการทดสอบว่าเสียงที่เงียบที่สดุ ที่คณ ุ ได้ ยินอยู่ในระดับไหน และทดสอบการฟั งเสียงพูดในที่เสียง รบกวนมาก ช่วยให้ คณ ุ สามารถรู้ตวั เองได้ วา่ การได้ ยินของคุณ นันปกติ ้ หรื อไม่ เพื่อที่จะได้ น�ำไปปรึกษาแพทย์ตอ่ ไป

แอพพลิเคชั่นส�ำหรั บเพื่อนชาว Gen Me ที่ยังห่ วงสุขภาพของตัวเองควรมีตดิ เครื่ องไว้ ซึ่งแต่ ละแอพฯ นัน้ ก็มปี ระโยชน์ แตกต่ างกันออกไปนั่นเอง อย่ าลืมรักษาสุขภาพกันนะครับ อ้ างอิง กระปุก แอพพลิเคชัน่

67


socialtale เรื่องเล่าคนโซเชียล

(ประสบการณ์จริง)

อิน

เทอร์เน็ตในปัจจุบันมีความสะดวกสบาย กว่าเมื่อก่อนมาก ดูหนัง ฟังเพลง คุยกับ คนอืน่ ๆทีเ่ รารูจ้ กั บ้าง ไม่รจู้ กั บ้าง หากเราต้องการรูจ้ กั เขา เราก็แค่ทกั เขาในข้อความ ก็ขนึ้ อยูว่ า่ เขาจะตอบเรารึเปล่า ผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็น ชีวติ จิตใจ ได้เจอสังคมใหม่ๆ คนใหม่ๆ เคยได้ยนิ ข่าว แต่งงานของคนทีเ่ ป็นแฟนกันทางเฟสบุค๊ เลยอยากมีบา้ ง เริ่ มแรกผมเข้ าตามเว็บแชทต่างๆ ก็จะมีหญิงชาย มากมายเข้ ามาโพสต์ให้ แอดเฟสตัวเองบ้ าง ไลน์บ้าง บางคน ก็โพสต์รูปแต่ก็หาได้ ยาก ผมเลยแอดทังหมดเลยเผื ้ ่อเจอคน ที่โดนใจเราสักคนก็ยงั ดี เวลาผ่านไปสักระยะผมก็ได้ มีโอกาส คุยกับผู้หญิงคนหนึง่ รูปทีใ่ ช้ เป็ นโปรไฟล์กไ็ ม่สวยเท่าไหร่แต่ดดู ี ผิวขาว ลองคุยกันดูก็ไม่เสียหาย เธอชื่อแอนเป็ นคนจังหวัด เดียวกัน ก็เลยคุยกันถูกคอ เคยไปเที่ยวตรงนันไหม ้ เคยไป ตรงนี ้ไหม แอนนันเป็ ้ นคนขอเบอร์ ผมเอง ผมก็ให้ ไปเพราะคิด ว่าดีกว่าคุยด้ วยตัวหนังสือ ใกล้ เข้ าสูเ่ ทศกาลวาเลนไทน์ ตามร้ านค้ าต่างๆ ก็นำ� ดอกกุหลาบมาเร่ขายกันเกลือ่ นไปหมด มองไปทางไหนก็มแี ต่ ดอกไม้ บ้าง หัวใจบ้ างผมก็ไม่คดิ อะไร คุยกับแอน แอนก็ถาม ผมว่า “วาเลนไทน์มาเทีย่ วกันไหม แถวบางรักสิโรแมนติกดีนะ” ผมบอกว่า “ไม่วา่ งนะอยูก่ บั แม่” เท่านันหล่ ้ ะครับแอนก็ร้องไห้ ออกมา แอนบอกผมว่า “คนอืน่ ๆทีเ่ ค้ าเป็ นแฟนกัน เค้ าก็มาหา พาไปเทีย่ วแต่ดแู อนสิ แอนไม่มโี อกาสเหมือนคนอืน่ ๆเลย” ผม เป็ นคนทีใ่ จอ่อนกับคนทีร่ ้ องไห้ อยูแ่ ล้ วด้ วยก็เลยตกลง

ช่วงเวลาที่นัดไว้ ก็มาถึงผมรอแอนอยู่ที่ป้ายรถเมล์ ตรงข้ าม สน.บางรัก เนื่องด้ วยผมเป็ นคนขี ้อายมากผมเลย ชวนเพื่ อ นมาคนหนี่ ง บอกว่ า ไปบางรั ก ไม่ เ ป็ นเพื่ อ นเลย อาสาพามา ระหว่างนัน้ แอนก็โทรหาผมแล้ วถามว่าอยู่ ที่ไหน ผมบอกว่าอยู่ตรงป้ายรถเมล์แอนก็มาถึง ผมถึงกับอึ ้ง ตกใจมาก คิดในใจว่า “นี่แอนเหรอ... ท�ำไมไม่เหมือนในรู ปเลย” ลักษณะของแอนต่างจากรู ปที่ ผมเห็นมาก แอนเป็ นคนผิวด�ำ ทาขอบตาด�ำ สีเล็บด�ำ ผอมมาก จนผมคิดว่า ผมแบกแอนด้ วยมือเปล่ายังได้ ที่หนักไปกว่า นัน้ คือเธอดูโทรมมาก เหมือนติดยา แต่เราก็ไม่ควรตัดสิน คนที่ภายนอก เราเลยไปดูหนังกัน 3 คน ซื ้อป๊ อปคอร์ นแบบ บิ๊กไซต์ไปกะกินให้ อิ่มไปเลย ระหว่างที่ดหู นัง แอนได้ เอาขา ของเธอมาพาดทีข่ าผมเหมือนผมเป็ นหมอนหรืออะไรสักอย่าง กินป็ อปคอร์ นอย่างเมามันส์ ไม่พอหยิบก�ำใหญ่ๆ ยัดปาก ผมจนท�ำให้ ผมดูหนังไม่ร้ ู เรื่ องเลย พอหนังจบแอนจะพาผม ไปพบแม่ ผมคิดว่าท่าจะไม่ดีบวกกับเพื่อนไม่ค่อยสบาย ตังแต่ ้ แรกเลยบอกว่า เดี๋ยวพาเพื่อนกลับก่อนแล้ ววันหลัง พามาใหม่ แอนก็โอเค หลังจากนันเพื ้ ่อนผมบอกว่าอย่าไปยุ่งเลยเราไม่ร้ ู ว่า ประวัติเขาเป็ นมายังไง ผมเลยคุยกับแอนให้ เข้ าใจ ว่าไม่ใช่ เรื่ องของหน้ าตา ผิวพรรณที่รับไม่ได้ แต่เพราะแต่งรู ปมาก เกินไปจนท�ำให้ เหมือนคนอื่นที่ไม่ใช่ตวั เราเอง เรื่ องนี ้ท�ำให้ ผมคิดได้ ครับเราไม่ควรตัดสินเขาจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็ น เรื่ องอะไรเราควรรู้ ที่มาที่ไปก่อนจะดีกว่า 68


69


70


71


72


73


http://www.kamixshop.com 086 305 3686

หมูบ่ ้ านลดาวัลย์ (ซ.ศรี ดา่ น14) ถ.ศรี นคริ นทร์ , Bangkok, Thailand 10270

เบอร์ ตดิ ต่ อ 080-2854884 Kamixshop 74

Kamix-shop


75


magazine

Generation ME’s World

76

Why teen magazine  

Generation ME's Worldโลกไม่ได้หมุกรอบตัวคุณ