Issuu on Google+


     

⌫    ⌫⌫   ⌫     ⌫⌫      ⌫⌫      ⌫     ⌫⌫    ⌫ ⌫   ⌫⌫                ⌫     

   


⌫ ⌫ ⌫   ⌫⌫ ⌫    ⌫⌫ ⌫  ⌫     ⌦  ⌫     ⌫  ⌦ ⌫⌫⌫  ⌫⌫ ⌫  ⌦ ⌫   ⌫ ⌫  ⌫ ⌫    ⌫   ⌫⌫ ⌫⌫  ⌫   ⌫⌫ ⌫  ⌫  ⌫ ⌫ ⌫  


  ⌫ 

 ⌫⌫⌫    ⌫ ⌫⌦⌫⌫  ⌫ ⌫⌫   ⌫      ⌫⌫ ⌫   ⌫    ⌫  ⌫⌫  ⌫⌦⌫ ⌦       ⌫⌫ ⌫ ⌫⌦ ⌫ ⌫⌦⌦    ⌫  ⌫   ⌫      ⌫                  ⌫        ⌫          ⌦  ⌫                     ⌦⌫ ⌫  ⌫  


    ⌫ ⌫   ⌫     ⌫  ⌫     ⌫ ⌫⌫  ⌫⌦⌫            ⌫  ⌫         ⌫                ⌫ ⌫               ⌫                ⌫⌫  ⌫⌫ ⌫  ⌫⌫   ⌫  ⌫  ⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫ ⌫ ⌫  ⌫  ⌦ ⌫⌦  ⌫   ⌫  ⌦     ⌦  ⌫⌫ ⌫  ⌫   ⌫⌫ 


⌫        ⌫⌫⌫  ⌫ ���                  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫                ⌫   ⌫ ⌫⌫  

⌫    ⌫  ⌫       ⌫      ⌦   ⌫        ⌫ ⌫       ⌫ ⌫⌫    ⌫ ⌫

  

       


⌫          ⌫    ⌫  ⌫     ⌫  ⌫  ⌫    ⌫      ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫    ⌦⌫   ⌫  ⌦⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌦⌫ ⌦⌫⌫ ⌫⌦  ⌫ ⌫ ⌦⌫  ⌦⌦⌫  ⌦   ⌦   ⌦     ⌫               ⌫ ⌫      ⌫ ⌫     ⌫      ⌦  ⌦     ⌫⌦⌦ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌦⌦⌫    ⌫  ⌫⌫    ⌫               ⌫     ⌫           ⌦         ⌫    ⌫      ⌫  ⌫                        ⌫    ⌫⌫


 ⌫      ⌫⌫                  ⌫     ⌫  ⌫⌫  ⌫   ⌫    ⌫  ⌫                ⌫       ⌫  ⌫     ⌫               ⌫   ⌫  ⌫⌦⌫  ⌦⌫     ⌫        ⌫  ⌫      ⌫ ⌫      ⌫⌫ ⌫   ⌫    ⌫    ⌫                    ⌫ ⌫⌫⌫  ⌫  ⌫      ⌫        ⌫    


  ⌫             ⌫          ⌫    ⌦            ⌦⌫⌦ ⌫   ⌫   ⌫ ⌫         ⌫    ⌫    ⌫ ⌦   ⌦    ⌫  ⌫⌫ ⌫  ⌦⌫      ⌫     ⌫   ⌫

  ⌫   ⌫      ⌫             ⌫                      ⌫⌫ ⌫  ⌫    ⌫    ⌫ ⌫⌫  ⌦   




  ⌫                ⌫    ⌫ ⌫       ⌦⌫⌦⌫ ⌫ ⌫   ⌫                 ⌦              ⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫ ⌫⌫⌦  ⌫ ⌫⌫     ⌫⌫ ⌫⌫⌫⌫  ⌫⌦⌫⌫ ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  

 ⌫ ⌫⌫   ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫  ⌫⌫⌫ ⌫         ⌫⌫


⌫⌫               ⌫⌦  ⌫  ⌫     

⌫ ⌫

    ⌫      ⌫    ⌫ ⌫⌫⌫   ⌫  ⌦⌫     ⌫⌫⌫⌦  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫   ⌦                              ⌫ ⌫  ⌫⌫⌫     ⌫  ⌫            ⌫            ⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫ ⌫  


  ⌫⌫   ⌫ ⌫ ⌫   ⌫ ⌫  ⌫⌫  ⌫       ⌦⌫ ⌦     ⌫ ⌫   ⌫ ⌫   ⌫⌫ ⌫ ⌫    ⌫⌦ ⌫   ⌫ ⌫ ⌫     ⌫  ⌫ ⌫     ⌫    ⌦⌫    ⌫⌫         ⌫        ⌫          ⌫ ⌫  ⌫⌫⌫ ⌫               ⌦  ⌦     ⌫           ⌫⌫⌫   ⌫         ⌫    ⌫  ⌫        ⌫     


⌫⌫          ⌫⌫⌫ ⌫        ⌫  ⌫⌫⌫

   


⌫⌫           ⌫          ⌫⌫  ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫     ⌫    ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫                             ⌫   ⌫                       ⌫⌦    ⌫     ⌦⌦ ⌫     


            ⌫                       ⌫  ⌫         ⌫       ⌫     ⌫       ⌫ ⌫    ⌫ ⌦ ⌫⌫  ⌫⌫ ⌫⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫  ⌫      ⌫     ⌫                          ⌦  ⌫  ⌦                   ⌫         ⌫    ⌫        ⌫                  ⌫  ⌫               ⌦                             ⌫                   




                    ⌫  ⌫       ⌫      ⌫⌫    ⌫  ⌫  ⌫




⌫⌫      ⌫⌫       ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫  ⌫⌫      ⌫⌫ ⌫ ⌫  ⌦   ⌫     ⌦ ⌫ ⌫    ⌫⌫   ⌫⌫   ⌫⌫  ⌫  ⌦⌦⌫   ⌫⌫   ⌫      ⌫    ⌫   ⌫  ⌫  ⌫ ⌫    ⌫  ⌦ ⌫  ⌫  ⌫⌦⌫    ⌫    ⌫  ⌫   ⌫ ⌦  ⌫     ⌫  ⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫   


     ⌦      ⌦      ⌫             ⌦ ⌫  ⌫    ⌦ ⌫ ⌦  ⌫     ⌦⌦   ⌫ ⌫    ⌫  ⌫⌦       ⌦⌫  ⌫ ⌦⌦⌫⌫  ⌫ ⌦ ⌫ ⌫      ⌫   ⌫    ⌫ ⌦ ⌫⌫                                    ⌦   ⌦     ⌫      ⌦      ⌦                 ⌦    ⌦    ⌫    ⌦⌦   ⌫ ⌫ ⌫  ⌫⌦  ⌦  ⌦  ⌫  ⌫   ⌫    ⌦⌫  ⌫⌫⌫⌫   ⌫⌫⌫  


  ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫

   ⌫ ⌫   ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫  ⌫  ⌫       ⌫      ⌫⌫                 ⌦⌫ ⌫   ⌦   ⌦   ⌫   ⌫⌫ ⌫⌫⌦ ⌫   ⌫ ⌫   ⌦    ⌫⌫   ⌦⌫ ⌫⌫  ⌫  ⌫  ⌫ ⌫




          ⌫ ⌫   ⌫       ⌫⌫    ⌫⌫    ⌫⌫  ⌫                   ⌦          ⌫  ⌫     ⌫     ⌫  ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫⌫   ⌫⌫ ⌫⌫⌫   ⌫     ⌫⌫     ⌫ ⌫    ⌦ ⌫⌫ ⌫⌫  




⌫⌫            ⌫   ⌫⌫                 ⌫  ⌫⌫    ⌫ ⌫     ⌫ ⌦ ⌫⌦ ⌫⌫  ⌫⌫⌫  ⌫⌫  ⌫ ⌦              ⌫ ⌦ ⌦ ⌦⌫ ⌫⌫ ⌦⌫  ⌦ ⌫       ⌫ ⌫ ⌦⌫ ⌦⌫ ⌦    ⌫⌫    ⌫ 


                                                 ⌫  ⌦⌦     ⌫ ⌫⌫ ⌫      ⌫ ⌫⌫ ⌫          ⌫            ⌫           ⌫  ⌫  ⌫⌫     ⌫ ⌫   ⌫⌫     ⌫    ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫             ⌦  ⌦            ⌫            ⌫  ⌫ ⌫⌫ ⌫⌦




                                            ⌫    ⌫  ⌫ ⌫⌫     ⌫  ⌫    ⌫ ⌫  ⌦ ⌫ ⌫      ⌦    ⌫ ⌫ ⌫    ⌫ ⌫          ⌫              ⌫      ⌫   ⌫    


⌫พือ่ นสมาชิก สารคำสอนทีร่ กั ทุกทาน หวังวาคงสบายดี ถึงแมวา เหตุการณบา นเมือง

จะยังคงนาเปนหวงอยู เราคงตองรวมแรงรวมใจภาวนากันตอไป ปนเี้ ปนปพระวาจาและศีลมหาสนิท ของพระศาสนจักรเอเชีย สารคำสอนในป นี้ จึ ง จะเน น ย้ำ ในเรื่ อ ง ⌫     จะวาไปแลวในความเปนจริง ทัง้ สองอยางนีค้ วบคกู นั อยแู ลวจนแยกไมออก จากทีเ่ ราไดเรียนรมู าวา ในพิธี บู ช ามิ ส ซาบู ช าขอบพระคุ ณ ซึ่ ง เป น จุ ด สุ ด ยอดของการภาวนาทั้ ง หลายนั้ น เราแบ ง ออกเป น 2 ภาคดวยกัน นัน่ ก็คอื ภาคพระวาจาและภาคศีลมหาสนิท ซึง่ จะขาดสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ไมได ในโอกาสนี้ อิสราเอล จึงขอนำเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง   ⌫       ⌫       ⌫   มาแบงปน ซึ่ง อิสราเอลไดมีโอกาสเขารวมรับฟงดวย ซึง่ เห็นวามีประโยชน เอกสารนีส้ รุปมาจากคำสอนขององคสมเด็จพระสันตะปาปา ยอหนปอลทีส่ อง เรื่ อ ง    ⌫     อีกครั้งหนึ่งและนำเสนอโดยคุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร จึงถือโอกาสขอบคุณคุณพอมา ณ ทีน่ ดี้ ว ย ทีท่ ำใหเรามีเครือ่ งมือในการชวยอบรมเด็กๆ ของเรา ฉบับแรกนี้ อิสราเอล คิดวาเราคงตองรแู หลงทีม่ าทีจ่ ะตองศึกษาเสียกอนวา ศีลมหาสนิทนัน้ มีแหลงที่มาจากไหน และเพื่อจะเขาใจความหมายของศีลมหาสนิท จำเปนที่จะตองรูวาการฉลอง ศีลมหาสนิทนีค้ อื อะไร รวมถึงการตีความหมายของศีลม���าสนิทดวย ไปติดตามกันเลยดีกวา....

ÈÕÅÁËÒʹԷ แหลงทีม่ า : พันธสัญญาใหม 1.เรื่องเลาเรื่องการตั้งศีลมหาสนิท (มธ 26:26-29 มก 14:22-25 ลก 22:15-20 และ 1 คร 11:23-25) เนื้ อ หาสาระเรื่ อ งการตั้ ง ศี ล มหาสนิ ท เหล า นี้ ถูกถายทอดกันตอๆ มาเปนบทสูตรของการฉลองศีลมหาสนิท ในกลมุ คริสตชน




2.คำสัญญาแหงศีลมหาสนิท ในเรื่องการตั้งศีลมหาสนิท หรือแมแตในเรื่องการลางเทา(ยน 13) หรือการทวีขนมปง(ยน 6) หรือแมแตบทภาวนาสงฆ(ยน 17) ที่เราไดทราบนั้นไมไดมีอะไรเกี่ยวของกับเรื่องคำสัญญา แหงศีลประการนี้มากนัก แตทีละเล็กทีละนอยตางหาก ที่โดยอาศัยความเขาใจความหมาย ของความตายของพระเยซู เ จ า ทำให เ ข า ใจความหมายของคำสั ญ ญาหรื อ พั น ธสั ญ ญา แหงความรักและความรอดที่มาจากศีลมหาสนิท 3.การรับอาหารศักดิส์ ทิ ธิข์ องคริสตชน นั ก บุ ญ ลู ก าใช คำว า “พิ ธี บิ ข นมป ง ” (กจ 2:42) หมายถึง การบิขนมปงรวมกันของคริสตชนสมัยแรก ถ อ ยคำ “พิ ธี บิ ข นมป ง ” สำหรั บ ชาวยิ ว หมายถึ ง การรวมในการบิปงโดย การถวายพระพร บิขนมปง และแจกจายขนมปงใหแกทุกคน และพิธีนี้สำหรับ พระวรสารนั ก บุ ญ มาระโกถื อ ว า เป น พิ ธี ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ (มก 8:19)และที่ สุ ด พิ ธี บิ ข นมป ง นี้ มี ค วามหมาย เจาะจงถึ ง พิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ แห ง ศี ล มหาสนิ ท ของคริสตชน




ลักษณะสำคัญของการถวายบูชาขอบพระคุณ เพือ่ จะเขาใจความหมาย ของศีลมหาสนิท จำเปนทีจ่ ะตองพิจารณาวาการฉลองศีลมหาสนิทนีค้ อื อะไร 1.ลักษณะของเรื่องเลาการตั้งศีลมหาสนิท พระเยซูเจาทรงตั้งศีลมหาสนิทเปนดังการเลี้ยงอำลาบรรดาศิษย ซึ่งการเลี้ยงนี้มีลักษณะเปน “การฉลอง” ณ หองชัน้ บนทีก่ รุงเยรูซาเล็ม(มก 14:15; ลก 22:12) ทีม่ กี ารเลีย้ งทีท่ กุ คนพักผอน ทีโ่ ตะอาหารและมีขนมปงและเหลา องนุ เปนอาหาร และ ณ ทีน่ นั้ เองทีศ่ ลี มหาสนิทไดถกู ตัง้ ขึน้ 2.ลักษณะการบิปง บรรดาศิษยไดปฏิบตั กิ นั อยางซือ่ สัตย โดยการนำของถวายมามอบใหเพือ่ “แบงปน” ใหคนยากจน (รม 15:26; ฟป 1:5) เปนการรวมกันเพื่อภาวนาและเพื่อบิขนมปง กลุมคริสตชนรวมกันทุกๆ ตอนเย็นของวันแรกของสัปดาห(1 คร 16:2; ยน 20:19; วว 1:10) เปาโลเนนวาการบิขนมปง ตองกระทำในกลมุ กับเพือ่ นพีน่ อ ง และปกติการบิขนมปงนัน้ เปนสวนทีไ่ มสามารถแยกออกได กับการประชุมเพื่อประกาศพระวาจา สถานที่ที่จะกระทำคือหองชั้นบนที่ไดมีการจุดเทียน หรือโคมใหสวาง

3.ลักษณะเรื่องอาหารค่ำสุดทายจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ การเลีย้ งศักดิส์ ทิ ธิน์ เี้ ปนสงิ สำคัญ และดูเหมือนเปนการตอบสนองความหิวกระหายของคริสตชน แมเปาโลยอมรับวาการเลีย้ งฉลองพิธบี ขิ นมปงนี้ จะเปนการเลียนแบบชาวยิว หรือการเลีย้ งของคน ตางศาสนาดวย แตทานเนนวาตองแตกตางอยางสิ้นเชิง คือ ตองเปนการเลี้ยงแหงมิตรภาพแท ความเปนพี่นองที่ขาดไมไดเลยในกรณีนี้ การเลี้ยงกันฉันพี่นองหรือการแบงปนอาหารนี้จะตอง ตามมาดวยการบิขนมปงอันศักดิ์สิทธิ์เสมอ (1 คร 11:17, 34) หมายความวา เหนือสิงใด การบิขนมปงศักดิ์สิทธิ์นี้ คือ สาระสำคัญที่สุดของการชุมนุมในการแบงปนอาหารและความตอง การอืน่ ๆ ของคริสตชน 


การตีความหมายของศีลมหาสนิท

♦ตามเรื่องเลาการตั้งศีลในพระคัมภีร ความหมายนี้พบไดจากพระวรสารจากพระโอษฐ ของพระเยซูเจาเอง และเราพบวาจากพระวาจาที่ประกาศการตั้งศีลนี้เอง ที่ประกาศใหเห็นถึง “ความรอดพน” ♦“มือ้ อาหาร” ทีพ่ ระเยซูเจามอบใหเพือ่ อำลา(ลก 22:15; 1 คร 11:23; ดู ยน 13:1) เปรียบกับ การฉลองปสกาใหม (ลก 22:15) ♦“การประทั บ อยู ข องพระเยซู เ จ า ” พระองค ป ระกาศว า นี่ คื อ “กาย” และ “โลหิ ต ” พระองคคอื ผอู ยเู บือ้ งหลัง พันธสัญญาของพระเจากับมนุษย เปนพระองคเองทัง้ ครบ ไมใชเพียง สั ญ ลั ก ษณ แต เ ป น พระองค เ องจริ ง ๆ เลื อ ดและเนื้ อ คื อ ชี วิ ต ดั ง นั้ น พระองค ป ระกาศว า นี่คือชีวิตของพระองคเอง ♦“การระลึกถึงความตายของพระคริสตเจา” การมอบเลือดและเนือ้ เปนอาหารเทากับเปนการ ประกาศถึงความตายของพระองค มอบชีวิต เปนบูชาชดเชยบาป เลือดของพระองคคอื เลือด เพื่อชำระลางบาปมนุษยชาติ ♦“การรื้อฟนพันธสัญญาใหม” บรรดาผนู พิ นธพระวรสารและนักบุญเปาโลตางยืนยันวา ถวยกาลิกสนคี้ อื ถวยแหงพันธสัญญาใหม อันยืนยงตลอดไป และยังประกาศใหเห็นถึงการรอคอยการเลี้ยงฉลองในชีวิตนิรันดรดวย          ⌫        ⌫    

บทนำ รากฐานอันเปนบอเกิดชีวติ ของพระศาสนจักร คือ เหตุการณแหงพระทรมาน การสิน้ พระชนม และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา หรือที่เรียกวา "รหัสธรรมปสกา" เหตุการณสำคัญ ในชวงสุดทายของชีวติ ของพระองค คือ พระทรมาน "การตั้ ง ศี ล มหาสนิ ท " โดยแท จ ริ ง คื อ การประกาศถึ ง รหั ส ธรรมป ส กานั่ น เอง (สังเกตเมื่อพระสงฆเสกศีลแลวทันที เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแหงความเชื่อวา"พระคริสตเจา ไดสนิ้ พระชนม พระคริสตเจาไดทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระคริสตเจาจะเสด็จกลับมาอีกครัง้ หนึง่ ") พระสันตะปาปาทรงเนนความจริงทีว่ า ทุกบูชามิสซาคือการฉลองศีลมหาสนิท เปนการรวมทุกสิง่ เขาเปนหนึง่ เดียวโดยองคพระคริสตเจาเพือ่ ถวายแดพระบิดาเจา ทัง้ นีโ้ ดยอาศัยพลังของพระจิตเจา ดังนัน้ โดยสรุป พระศาสนจักรมีชวี ติ โดยศีลมหาสนิทนีเ้ อง การถวายบูชาขอบพระคุณคือศูนยกลาง คำภาวนา ชีวติ และเอกลักษณของพระศาสนจักร 


บททีห่ นึง่ “รหัสธรรมแหงความเชือ่ ” พระสันตะปาปาทรงเนนหนักถึงขอความจริงประการสำคัญกอนอืน่ ใดทีว่ า ศีลมหาสนิท นั้นคือการประกาศถึงความตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจา ซึ่งก็คือ ผลงานสูงสุดในการไถกูเปนเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น การถวายบูชาของพระคริสตเจา กับการถวายบูชาแหงศีลมหาสนิท จึงเปน “บูชาเดียวกัน" พระอาจารยเจาทรงปรารถนาใหการถวายบูชาของพระองคแดพระบิดาเจานัน้ รวมเปน หนึ่งเดียวกับบูชาที่พระศาสนจักรกำลังถวาย ซึ่งยอมหมายความวาในการถวายบูชาของ พระศาสนจั ก รในพิ ธี ศี ล มหาสนิ ท เรี ย กร อ งให พ ระศาสนจั ก รถวายชี วิ ต ของตนเอง เชนเดียวกัน(ขอ 13) เราทราบมาตลอดทุกยุคทุกสมัยวา ชีวติ ของพระศาสนจักรในประวัตศิ าสตร แหงความรอดนัน้ มีรากฐานสำคัญทีส่ ดุ อยทู ี่ "ศีลมหาสนิท" ดังนัน้ ศีลมหาสนิทจึงเปนการเลีย้ งแทจริง ทีพ่ ระคริสตเจาทรงมอบพระองคเพือ่ หลอเลีย้ ง ชี วิ ต ของเรา"(ข อ 16) "พระเยซู เ จ า ตรั ส ตอบเขาว า เราบอกความจริ ง แก ท า นทั้ ง หลายว า ถาทานไมกนิ เนือ้ ของบุตรแหงมนุษย และไมดมื่ โลหิตของเขา ทานจะไมมชี วี ติ ในตนเอง" (ยน 6:53) "เพราะเนือ้ ของเราเปนอาหารแท และโลหิตของเรา เปนเครือ่ งดืม่ แท" (6:55) พระสันตะปาปายังคงย้ำใหเราชัดเจน ในเรื่องคำสอนของพระสังคายนาที่เมืองเตรนท เกี่ยวกับศีลมหาสนิท เรื่องแผนปงและน้ำองุนที่เปลี่ยนเปนพระกายและพระโลหิต พระองค เนนคำสอน ที่มั่นคงเกี่ยวกับศีลมหาสนิทเมื่อเสกแลว วาเปนการประทับอยูของพระคริ���ตเจา โดยสมบูรณ ภายใตรูปปรากฏของแผนปงและเหลาองุน โดยทางการฉลองพิธีศีลมหาสนิทนี้เอง พระเยซูคริสตเจาประทานพระจิตของพระองค แกเราดวย องคพระจิตเจาซึ่งเราทุกคนรองหาอยางพิเศษและเจาะจงในบทเสกศีล "ขอทรง พระกรุ ณ าส ง พระจิ ต มาบั น ดาลให ป ง และเหล า องุ น นี้ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เปลี่ ย นเป น พระกาย และพระโลหิตขององคพระคริสตเจา..." ดวยเหตุนี้ ศีลมหาสนิทจึงเปนการประกาศใหเห็นชัดถึงการรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา ในปจจุบนั ทีเ่ ราคริสตชนจะตองมงุ ตลอดประวัตศิ าสตรแหงความรอดสุดกำลัง และสุดชีวติ ของเรา เพือ่ หวานเมล็ดแหงชีวติ ทีเ่ ปย มดวยความเชือ่ จึงกลาวไดวา วิสยั ทัศนของคริสตชนคือตองมงุ ใหเกิด "ฟาใหมและแผนดินใหม" (วว 21:1) ตอปญหามากมายในปจจุบันที่แผกวาง ปญหาที่กำลังขัดขวางสันติภาพ ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน เราคริสตชนยิ่งตองปกหลักใหมั่นคงโดยประกาศถึงความหวังที่ตองยืนหยัด เพื่อชีวิตนิรันดร ดังนั้นจึงกลาวไดวาศีลมหาสนิทนี้ขณะที่เรารับ เราก็กำลังรวมสวนชีวิตนิรันดร ในอวสานกาลดวย ตามพระวาจาของพระเยซูเจาในพระวรสาร “ใครกินเนือ้ และดืม่ โลหิตของเรา ก็มชี วี ติ นิรนั ดร และเราจะทำใหเขากลับคืนชีพในวันสุดทาย" (ยน 6:54) 


ดวยเหตุนี้ พระเยซูเจาจึงทรงปรารถนาประทับอยทู า มกลางเราตอไปโดยทางศีลมหาสนิท พระองคประทับในการเลีย้ งแหงชีวติ และความหวัง ในการบูชาแหงพันธสัญญาของมนุษยชาติ เพื่อใหชีวิตแกพระศาสนจักรโดยความรักของพระองค "การลางเทา" มีความหมายอยางยิง่ เมือ่ ยอหนใหภาพของพระอาจารยเจาเปนผสู อนเรือ่ ง "ความรักและความเปนหนึ่งเดียว" (เทียบ ยน 13:1-20) ดังนั้น นักบุญเปาโลจึงเตือนวา "เปนการไรประโยชนสำหรับกลมุ คริสตชน ทีจ่ ะเขารวมในอาหารค่ำของพระอาจารยเจา ขณะทีย่ งั เจริญชีวติ ทีม่ แี ตกแยกกันเอง และไมใสใจตอคนยากจน" (เทียบ 1 คร 11:17-22, 27-34) การประกาศถึงความตายของพระอาจารยเจา "จนกวาพระองคจะเสด็จมา" (1 คร 11:26) มีความหมายวาทุกคนไมวาใครก็ตามที่รวมสวนในพิธีศีลมหาสนิทนั้น ไดยอม มอบตนที่จะเปลี่ยนชีวิต และทำใหชีวิตของตนนั้นเปนความหมายที่แทจริงของ "ศีลมหาสนิท" เปนการ "ขอบพระคุณพระเจา" ผลของการยอมเปลี่ยนตนเองเชนนี้ จะเปลี่ยนแปลงโลก ทีเ่ ต็มไปดวยความยากลำบาก ความตึงเครียดตางๆ ไดอยางแนนอน ทัง้ นี้ โดยอาศัยการฉลอง พิธีศีลมหาสนิทและชีวิตคริสตชนโดยรวม พระศาสนจักรจึงนำความหวังมาใหเราทุกคน "โปรดเสด็จมาเถิดพระเยซูเจาขา" (วว 22:2) (ติดตามตอฉบับหนา)

เปนไงบางสำหรับเนื้อหาสำคัญๆ ที่นำมาใหไดศึกษากัน อยาลืมใหเด็กๆ เปดพระคัมภีร และ อานไปพรอมๆ กับคุณครูดว ย วันละเล็กวันละนอย เด็กๆ ก็จะซึมซับและรักทีจ่ ะอานพระคัมภีร มากขึ้น และเพื่อจะนำคำสอนของพระเยซูเจาที่อานจากพระคัมภีรนั้น มาปฏิบัติจริงในชีวิต ประจำวัน เปนกำลังใจใหกันและกันในคำภาวนาเพื่อผูรวมงานในทุงนาของพระองค

ขอพระเจาอวยพรและนำทางในกิจการของพระองคเสมอ

 ⌫   ⌫    ⌫  ⌫ ⌫ ⌫     










  

สวัสดีครับ บรรดาผูรักงานคำสอนทุกทาน เปดปการศึกษาใหมปนี้ หลายคนคงรูสึกใจคอไมสูดีนัก เนื่องจากวิกฤตการณบานเมือง ที่ทุกคนตางเอาใจชวยใหผานพนไปไดดวยดี แตละทานก็คงจะมีความรูสึกแตกตางกันออกไป เห็นดวย ไมเห็นดวย และแสดงออกมากนอยตางกัน แตที่แนๆ ....สงสารประเทศไทย.... สือ่ สนุกกับเด็กขางวัดฉบับนีใ้ หชอื่ ตอน "สังคมออนไลน สนามแพรธรรมแหงใหม" บางทานอาจไมเขาใจหรือรูสึกไกลตัว แตจริงๆ แลว หากไดสัมผัสแลวจะทราบวาเปนสังคมที่ใหญมากๆ และไมควรมองขามเลยทีเดียวจากเหตุการณความขัดแยง ในบานเมืองเรา สังคมออนไลนมบี ทบาทไมนอ ยทีท่ ำให เกิดกระแสความรสู กึ จากการใหขอ มูลขาวสาร การแสดง ความคิดเห็นความรูสึกของคนที่อยูในสังคมกลุมนี้ เกริน่ นำมาซะยาวแลว อาจมีบางทานทีไ่ มรจู กั วา "สังคม ออนไลนคอื อะไร" ขออธิบายงายๆ วา สังคมออนไลน เปนอีกสังคมหนึ่งของคนในยุคปจจุบัน ที่อินเตอรเน็ต เขามามีบทบาทในการดำเนินชีวติ โดยใชประโยชนจาก อินเตอรเน็ตเพือ่ การติดตอสือ่ สาร คนหา แลกเปลีย่ นขอมูล ซึง่ สามารถเชือ่ มตอเครือขายโยงใยทัว่ โลก ตางชาติตา งภาษา ดวยเหตุนี้เอง "สังคมออนไลน" จึงเปนอีกสังคมหนึ่งที่เราสามารถ "แพรธรรมได" เมือ่ หลายปกอ น อินเตอรเน็ตถูกมองวาเปนเครือ่ งมือทีย่ งั ไมจำเปน เพราะกลมุ ผใู ชเปนยังนอย และเสี่ยงตอการเปดเผยขอมูลที่ไมอาจควบคุมได แตปจจุบันคงเราตองหันกลับมามอง และเริ่มกันไดแลวครับ




     ⌫               ⌫  ⌫  ⌫ ⌫⌫            ⌫ ⌫  ⌫        ⌦  ⌫ ⌫ ⌫ ⌦      ⌫    ⌫  ⌫   ⌫

   ⌫

 ⌫⌫⌦⌫

⌫   ⌫ ⌫⌫   เว็บบล็อกแปลขาวของพระสันตะปาปา ใหคริสตชนไทยไดอา นกัน เจาของเว็บเปนเยาวชนคนเกงกำลังเรียนอยตู า งประเทศ กลับมาเมือ่ ไร วงการเว็บไซตคาทอลิกคงไดสะเทือนอีกครั้ง ขอชื่นชมครับ




ยังมีอกี หลายเว็บทีไ่ ดทำแลว ไมวา จะเปน บุคคล กลมุ วัด โรงเรียน องคกรใดๆ เราชวยกันนำสิ่งดี คำสอนตางๆ ขาวดีของพระเจา ชวยกันประกาศในสังคมออนไลน คอยๆ ทำ คอยๆ เริม่ ใครมี weblog สวนตัวทีเ่ คยเขียนเรือ่ งราวตางๆ ก็อยาลืมเพิม่ คำสอนหรือพระวาจา เขาไปดวย หรือการสง Email แบงปนขอคิดพระวาจาประจำวัน ในกลมุ เพือ่ น สงตอๆ กันไป จากเพือ่ นเราสเู พือ่ นของเพือ่ น และ เพื่อนของเพื่อน ก็จะทำใหพระวาจาเผยแผไปไดไกล นอกจากนีย้ งั มีอกี หลายวิธกี ารทีเ่ ราสามารถชวยกันทำได ในสังคมออนไลนแหงนี้ คิดวาชาวไซเบอรคงรดู ี จึงฝากความคิด เล็กๆ นอยๆ นีไ้ วใหสานกันตอ อีกไมนานเชือ่ แนวา จะมีคนทีร่ จู กั พ���ะเจาเพิม่ มากขึน้ โดยผานสิง่ ทีเ่ ราทำในวันนี้ เพราะหากเราเคยใช Search Engine คนหาขอมูลตางๆ ในอินเตอรเน็ต เชน Google เราจะพบวามีเรื่องราวมากมายหลายอยางอยูในโลกอินเตอรเน็ต คราวนี้ เราจะมาชวยกันเพิ่มขาวดีของพระเจาในสังคมออนไลน ทีใ่ ครๆ ก็สามารถคนพบได 24 ชัว่ โมง แมเราจะนอนหลับ สิง่ ทีเ่ รา ไดเขียนไดสรางเอาไว ก็จะชวยเปนเครื่องมือประกาศใหเรา ลากันไปกอน ใครมีความคิดเห็นอยางไร ก็เขียนสงมาไดนะครับ จะไดชวยกันพัฒนางานคำสอน-แพรธรรม ใหเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

ขอพระเจาประทานพรสำหรับทุกทาน สวัสดีครับ ปล. รวมกันภาวนาเพือ่ ความสงบสุข สันติ ความรัก ความสามัคคีจะไดเกิดขึน้ ในประเทศไทย ของเรานะครับ 


 ⌫ ⌫   ⌫     ⌫      ⌫     ⌫   ⌫ ⌫    ⌫    ⌫    ⌫     ⌫  ⌫    ⌫  ⌫ ⌫ ⌦       ⌫⌦  ⌫    ⌫    ⌫⌫    ⌫⌫    ⌫   ⌫ ⌫      ⌫     ⌫ ⌫ ⌫    ⌫ ⌫     ⌫     ⌫     ⌫   ⌫    ⌫      ⌫




¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 1 à¾×èÍ¹æ ª‹Ç¡ѹà¢Õ¹¾ÃÐÇÒ¨Òŧ㹪‹Í§ÊÕèàËÅÕèÂÁãˌ˹‹Í¹Ш•Ð àÃÒ¨Ð䴌ÌÙÇ‹Ò ¾ÃÐà«ٺ͡ÍÐäáѺàÃÒ àÊÃç¨áŌǡçμ¡á싧áÅÐÃкÒÂÊÕãËŒÊǧÒÁμÒÁ㨪ͺ




กิจกรรมที่ 2 มีพยัญชนะและสระมาใหเพื่อนๆ ทั้งหมด 12 คำ ชวยเรียงเปนคำใหอานไดถูกตองหนอยนะจะ ทีส่ ำคัญเมือ่ ไดคำทีเ่ รียงไดถกู ตองแลว อยาลืมใหความหมายและคำอธิบายแกเด็กๆ ของเราดวย




กิจกรรมที่ 3 มีคำถามมาให 10 ขอ ชวยกันหาคำตอบทีถ่ กู ตองใหหนอย 1. ใครกันนะที่เปนผูที่พระเยซูเจาเรียกวา “ประกาศกผูยิ่งใหญ” 2. แลวเพื่อนๆ ทราบไหมวาทำไมพระเยซูเจาจึงทรงเรียกทานวาอยางนั้น 3. เมื่อมีคนถามพระเยซูเจาวา ยอหนบัปติส คือใคร พระเยซูเจาทรงอางอิงพระคัมภีร ของใคร เปนคำตอบแกพวกเขา และพระคัมภีรนั้นมีใจความวาอยางไร 4. ปนี้พระศาสนจักรเอเชียกำหนดใหเปนปอะไร 5. พระหรรษทานคืออะไรและใครเปนผูประทานพระหรรษทานใหเราเปนของขวัญ 6. พระเยซูเจาทรงสัญญาวาจะสงใครมาอยูกับเราเมื่อพระองคเสด็จขึ้นสวรรคแลว 7. ใครเปนผูนำทางฝายวิญญาณของเราและนำทางเราอยางไร 8. พิธีบิขนมปงสำหรับชาวยิวนั้นหมายถึงอะไร 9. นักบุญเปาโลกลาวไววา การบิขนมปง เปนสวนทีไ่ มสามารถแยกออกจากการกระทำใด 10. พระคัมภีรตอนใดที่ยืนยันวา เมื่อเรารับศีลมหาสนิทเรากำลังเขามีสวนในชีวิตนิรันดร กับพระเยซูเจาดวย  ⌫      ⌫ ⌫    ⌫  

 ⌫




พระคัมภีร ท างไปรษณี ย ⌫ ⌫  ⌫

Á¹ØÉ•ÁÔä´Œ´ÓçªÕÇÔμ´ŒÇÂÍÒËÒÃà·‹Ò¹Ñé¹ áμ‹´ÓçªÕÇÔμ´ŒÇ¾ÃÐÇÒ¨Ò·Ø¡¤Ó ·ÕèÍÍ¡¨Ò¡¾ÃÐâÍÉ°•¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒ (Á¸ 4:4) หลั ก การและเหตุ ผ ล โครงการพระคั ม ภี ร ไ ปรษณี ย

บทเรียนที่ตองศึกษา มาจากพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม เนื่องจากพระคัมภีรเปนพระวาจาของพระเจา ทัง้ หมด 4 แบบเรียน ที่กลาวถึงขอเรนลับตาง ๆ ของพระเจา (ยน 1: 1-18) เปนแหลงความจริงทั้งปวงที่นำความรอด แบบเรียนที่ 1 และเปนระเบียบทางศีลธรรมสำหรับมนุษยทกุ คน พระวรสารตามคำบอกเลาของนักบุญลูกา 6 ชุด ดังนั้น ทางศูนยคริสตศาสนธรรมราชบุรี รวมกับ ประกอบไปดวยบทเรียน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร จึงจัดทำ แบบเรียนที่ 2 โครงการพระคัมภีรทางไปรษณียขึ้นมา เพื่อเปน หนังสือกิจการอัครสาวก 7 ชุด อีกชองทางหนึ่งสำหรับผูสนใจ ที่กำลังแสวงหา ประกอบไปดวยบทเรียน หนทางในการดำเนินชีวติ และเพือ่ ทำใหพระคัมภีร แบบเรียนที่ 3 เปนหลักทีด่ ที สี่ ดุ สำหรับเปนแนวทางในการดำเนิน บทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ ประกอบไปดวยบทเรียน 4 ชุด ชีวติ คริสตชน (DV 2, 10) แบบเรียนที่ 4 วั ต ถุ ป ระสงค บทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส 2 ชุด 1. เ พื่ อ ใ ห ค ริ ส ต ช น ไ ด ศึ ก ษ า พ ร ะ คั ม ภี ร ประกอบไปดวยบทเรียน และนำข อ คิ ด ที่ ไ ด จ ากการอ า นพระคั ม ภี ร เมือ่ ศึกษาครบทัง้ 4 แบบเรียน มาเปนหลักปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิตที่ดี ทานจะไดรบั ใบประกาศฯ และ 2. เพือ่ ใหผทู สี่ นใจไดเรียนรแู ละเขาใจหลักคำสอน พระคัมภีรเลมครบเปนรางวัล ของคริสตศาสนาโดยผานทางพระคัมภีร 


คุณสมบัติผูสมัครเรียน นักเรียน นักศึกษา พี่นองคริสตชน และผูสนใจที่มีอายุ 8 ปขึ้นไป

50

คาใชจา ย บาท ตลอดการศึกษา

สนใจ กรอกใบสมัครดานลาง ตัด และสงมาที่ ศูนยคริสตศาสนธรรม มิสซังราชบุรี 31/2-4 ถ.สมบูรณกุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 วงเล็ บ มุ ม ซองด ว ยว า (พระคั ม ภี ร ท างไปรษณี ย ) หรือสงมาทางโทรสาร(แฟกซ) หมายเลข 032-314-836 ติดตอสอบถาม สำนักงาน 032-314-733 หรือเขาไปสมัครเรียนไดที่เว็บไซต www.kamsondeedee.com ใบสมัครสามารถถายเอกสารเพิ่มเติมไดนะจะ

..........................................................................ตัดสวนนีแ้ ละสงมาตามทีอ่ ย......................................................................................... ู ãºÊÁÑ ¤ à ชือ่ ............................................................. นามสกุล......................................................... ชือ่ เลน................................... อายุ...............ป ว/ด/ป เกิด.............................................. ศาสนา......................................... ที่อยูสำหรับจัดสงเอกสาร บานเล���ที.่ ........................... หม.ู ........................ หมบู า น/โรงเรียน/องคกร/อาคาร........................................................................................ ถนน............................................................ ซอย........................................................... ตำบล/เขต.................................................. อำเภอ/แขวง............................................... จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย. ................................... **กรุณาเขียนชื่อ-ที่อยูใหชัดเจน เพื่อปองกันการผิดพลาดในการจัดสงเอกสาร ขอบคุณคะ สารคำสอนฉบับที่ 135 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2010