Page 1

จดหมายข่าว

ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุรี

อาคารบ้ านสิ ทธิดา - ศูนย์ พัฒนาการเด็กพิการ 31/2 ม.10 ต.สวนกล้ วย อ.บ้ านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ และ โทรสาร : 032 - 201 - 533 E - mail : rcse.ratchaburi@gmail.com ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

พฤษภาคม - สิงหาคม 2015 จากใจของพระคุ ณ เจ้ า

ทุกครั้งที่เห็นรูปภาพของคุณพ่อ ซิสเตอร์ กรรมการชมรมผู้สูงวัย ไปเยี่ยมผู้สูงวัยที่บ้าน ที่วัด หรือที่ โรงพยาบาล พ่อเห็นใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสบนใบหน้าของทั้งผู้ไปเยี่ยมและผู้สูงวัย ที่ได้รับการเยี่ยม เป็นภาพที่ งดงาม ประทับใจ และนาความชื่นชมยินดีมาให้ ในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ พ่อภูมิใจมาก ที่พระศาสนจักรไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ความสาคัญแก่ผู้สูงวัยมา ตลอด เป็นการปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าที่ตรัสกับเราทางพระคัมภีร์ และตามคาสอนของพระศาสน จักร ยังมี ผู้สู งวั ยเป็น จานวนมากที่รอคอยการดูแ ลเอาใจใส่ และมีผู้ สูง วัยอี กจ านวนมากเช่น กัน ที่ส ามารถ ให้บริการแก่สังคมและพระศาสนจักร ขอบคุณชมรมผู้สูงวัยสังฆมณฑลราชบุรี ภายใต้การนาของ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ที่อาสาเข้ามาทาให้กิจการของผู้สูงวัยในสังฆมณฑลราชบุรีมีชีวิตชีวาตลอดเวลา ขอพระเป็นเจ้าประทานพรให้ชมรมผู้สูงวัยสังฆมณฑลราชบุรี ได้ทาหน้าที่รับใช้พระศาสนจักร ในการ อภิบาลดูแลผู้สูงวัย ให้สามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างเข้มข้น มีชีวิต ชีวา และเต็มไปด้วยพระพรของพระองค์

(พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ) ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี วิ สยั ทัศน์ ( Vision ) ผูส้ งู อายุคาทอลิกในสังฆมณฑลราชบุร ี ประกาศข่าวดี และเป็ นประจักษ์พยานถึงองค์พระคริสตเจ้า ดาเนินชีวติ ตามแบบอย่างท่านนักบุญยออากิม - อันนา องค์อุปถัมถ์ของผูส้ งู วัย

พันธกิ จ ( Mission ) พระศาสนจักรในสังฆมณฑลราชบุร ี มุง่ อุทศิ ตนเพื่อฟื้นฟูชวี ติ ให้สนิทกับพระคริสตเจ้า โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ ์สิทธิ ์ เป็ นหนึ่งเดียวกัน รัก ห่วงใย ใส่ใจผูส้ งู วัย ผูป้ ว่ ย ผูย้ ากไร้ ให้มสี ุขภาพและสวัสดิการด้านสังคม


จดหมายถึงท่านผูอ ้ ่าน ท่านผู้สูงวัย และผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน “กรมผู้สูงอายุ”ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งถูกจัดตั้งมา เพื่อรองรับภารกิจและประเด็นเกี่ยวข้องกับประชากรผู้สูงอายุของประเทศ ที่ทวีจานวนมากขึ้น ทุกปี โดยกาหนดวิสัยทัศน์หรือความคาดหวังในอนาคตไว้ว่า “ มุ่งสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน” และ ได้แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 2.ผู้สูงอายุติดบ้าน และ 3.ผู้สูงอายุติดเตียง พร้อมทั้งกาหนดองค์ประกอบของ “ ผู้สูงอายุที่มีคณ ุ ภาพ ” ไว้ 4 ประการ ได้แก่ 1.ด้านสุขภาพ ต้องหมั่นออก กาลังกาย ใช้ชีวิตถูกสุขลักษณะ 2.ด้านเศรษฐกิจ ต้องมีรายได้และมีเงินออม 3.ด้านสังคม ต้องใช้ประสบการณ์ที่ สั่งสมไว้มากมายให้เป็นประโยชน์ ต้องมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม เพื่อให้สังคมเห็นคุณค่าและ 4.ด้านสิ่งแวดล้อม มีที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ออกแบบรองรับเหมาะกับผู้สูงวัย สาหรับแผนงานอภิบาลผู้สูงวัยที่เป็นคริตชน นอกจากองค์ประกอบทั้ง 4 แล้ว ยังครอบคลุมการอภิบาล “ด้านจิตวิญญาณ” ความเชื่อ ความรัก และความหวัง โดยอาศัยพระวาจา พิธีบูชาขอบพระคุณ และศีลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อ การเป็น “ผู้สูงอายุคุณภาพที่มีศักยภาพและมีคุณค่า” ดาเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์ควรแก่การเคารพ เต็มเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์ “รักและรับใช้” และสามารถนาข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้าให้แพร่ไปจนสุดปลายแผ่นดินได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สูงวัยเอง ว่าต้องการที่จะ เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวให้ ทันยุคสมัย มีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีสุขภาวะและจิตใจที่งดงามเปีย่ มด้วยความรักเมตตา ตามแบบอย่างพระคริสต์เจ้า มากน้อยเพียงไร และอย่างไร? เพื่อ “จะได้รับชีวิตนิรันดรเป็นมรดกด้วย”(มธ19:29) ด้วยความเคารพรักและรับใช้ด้วยใจยินดี (ยอห์นบอสโก ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค)

ผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี เฮ บิ๊กตู่เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุน การออมแห่งชาติ เมื่อเวลา 10.15 น.วันที่ 21 ส.ค.2558 ที่ทาเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานพิธี เปิดรับสมัครสมาชิกรายแรกของกองทุน การออมแห่งชาติ ซึ่งประชาชนต่างรอคอยกันมาหลายรัฐบาล แต่ยังไม่มีรัฐบาลใดทาได้ สาเร็จนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ก.ค. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกาเนิด รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ว่ากองทุนการออมแห่งชาติเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ ประกอบอาชีพอิสระ หรืออยู่นอกระบบบาเหน็จ บานาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจ้างจ่ายสมทบแล้ว ซึ่งคาดว่ามีอยู่กว่า 30 ล้านคน ได้ออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณ โดยรัฐจะช่วยจ่ายสมทบให้ส่วนหนึ่ง และเมื่อผู้ ออมมีอายุครบ 60 ปี จะได้รับเงินบานาญเป็นรายเดือนตลอดชีพ ถือเป็นการสร้างหลักประกัน ให้กับชีวิตในยามที่ไม่มีรายได้ประจา และเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้าในสังคม สาหรับผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีประมาณ 3,500 สาขาทั่ว ประเทศ โดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชนอย่างเดียวเท่านั้น (อ่านต่อหน้า 3)


(ต่อจากหน้า 2 การออมแห่งชาติ) “ผู้ที่ยิ่งออมเร็ว ออมในอัตราสูง ก็จะได้รับเงินบานาญมากขึ้นตามสัดส่วน อาทิ ออมเดือนละ 1,000 บาท เท่ากัน หากเริ่มออม ตั้งแต่ อายุ 20 ปี เมื่อเกษียณจะได้รับเงินบานาญพร้อมเบี้ยเลี้ยงชีพ รวม 7,000 บาทเศษต่อเดือน แต่หากเริ่มออมอายุ 30 ปี จะได้ เงินบานาญ 4,441 บาทต่อเดือน ขณะที่เริ่มอายุ 40 ปี จะได้ 2,646 บาท เป็นต้น โดยผู้สนใจจะสมัครเข้าร่วมกองทุน สามารถศึกษา ตารางอัตราผลตอบแทนได้ที่ธนาคาร ทั้ง 3 แห่ง” ส่วนผู้ที่มีระยะเวลา หรือจานวนเงินออมน้อย เช่น อายุ 50 ปี ออมเดือนละ 500 เมื่อคานวณแล้วจะได้เพียง 455 บาทต่อ เดือน ซึ่งถือว่าต่ากว่า กอช. จะใช้เงินกองทุนจ่ายสมทบ ให้เป็นเงินดารงชีพเดือนละ 600 รวมกับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 รวมรับ เดือนละ 1,200 บาท จนกว่าเงินในบัญชีจะหมด จากนั้นได้รับเพียงเบี้ยยังชีพ อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิก กอช. เปิดกว้างตั้งแต่ช่วงอายุ 15-60 ปี ครอบคลุม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป คนขับรถแท็กซี่ แม่บ้าน สถาปนิก แพทย์ ทนายความ ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างชั่วคราว นักการเมือง (ส.ส.) นักการเมืองท้องถิ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ฯลฯ โดยสมาชิกต้องไม่อยู่ในระบบบาเหน็จ บานาญภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือกองทุนตาม กฎหมายอื่น ซึ่งได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้างอยู่แล้ว โดยส่งเงินสะสมขั้นต่าได้ตั้งแต่ 50 บาท แต่เมื่อ รวมกันแล้วไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี โดยเงินที่สะสมนี้จะได้รับดอกเบี้ยด้วย สาหรับการสมทบจากภาครัฐจะเพิ่มตามสัดส่วนอายุ ได้แก่ สมาชิกอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี รัฐสมทบร้อยละ 50 ของเงินสะสม แต่สูงสุดไม่เกิน 600 บาทต่อปี ,อายุ 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี รัฐสมทบให้ร้อยละ 80 แต่สูงสุดไม่เกิน 960 บาทต่อปี และอายุ 50 ปีขึ้นไป รัฐสมทบร้อยละ 100 แต่สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี โดย ปกติ กอช.จะรับสมาชิกเฉพาะผู้มีอายุ 15-60 ปี และให้ออมเงินจนอายุ 60 แต่เฉพาะในหนึ่งปีแรกที่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิสมัครเป็น สมาชิกได้ และกาหนดให้ผู้สมัครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมีสิทธิออมกับกองทุนได้ 10 ปี นับจากวันที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะทาให้ได้รับเงิน สมทบจากรัฐอย่างเต็มที่ เช่น หากอายุ 55 สมัครกองทุนในปีนี้สามารถออมได้ 10 จนถึงอายุ 65 ปี.

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 3/ 2558

18 มิ.ย.2558 ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/58 รับทราบนโยบาย ของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ / ประเมินผลการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ / ประเมินผลการไปร่วมงานวันผู้สูงอายุคาทอลิกแห่งชาติ ที่ ขอนแก่น / โครงการจิตอาสา หาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ / การจัดกิจกรมโครงการเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วย พิการ ยากไร้ ฯลฯ ณ ห้องประชุมบ้านสิทธิดา ศูนย์ พัฒนาการเด็กพิการ โดยมี คพ.ปรีดา เวียงชัย ผู้ช่วยจิตตาธิการนาสวดภาวนาเปิดการประชุม อ.เชษฐฯ เป็นประธานการประชุม อ.ธัญญาฯ เป็นผู้ดาเนินการประชุม ขอเชิญคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ประชุมสามัญ ครั้งที่ 4 / 2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเปาโล วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี (สรุปกิจกรรม / ผลงานที่แต่ละชมรมเครือข่าย ได้ทาช่วง ม.ค.- ส.ค. 58 ไปด้วย)

อ่านกีค่ รัง้ ก็ยงั ชอบ ดวงตาทีส่ วยทีส่ ุด คือ ดวงตาทีม่ องแต่สงิ ่ ทีด่ ใี นตัวผูอ้ นื ่ มือทีส่ วยทีส่ ุด คือ มือทีฉ่ ุดดึงผูท้ ลี ่ ม้ ลงให้ลุกขึน้ ขาทีส่ วยทีส่ ุด คือ ขาทีก่ า้ วเดินด้วยสติและปญั ญา ปากทีส่ วยทีส่ ุด คือ ปากทีพ่ ดู ด้วยความรักและความเมตตา


“แสดงความยินดีขอบคุณพระเจ้า โอกาสฉลองนักบุญคามิลโลฯ และ ฉลองครบรอบ 25 ปี ชีวิตนักบวชของ คุณพ่อปรีดา เวียงชัย” ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี นาโดย อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว อ.นิยม อัยราน้อย อ.ศรีอัมพร จันทร์วิจิตรกุล และคณะ ไปร่วมงานขอบคุณพระเจ้าโอกาสฉลองนักบุญคามิลโลฉลองครบรอบ 25 ปีชีวิตนักบวชของคุณพ่อเปาโล ปรีดา เวียงชัย ผู้ช่วยจิตตาธิการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี และฉลองเปิดเสกอาคารบ้านอบรมนักบวช ที่คามิลเลียน โซเชียลเซนเตอร์ ปราจีนบุรี โดยมีพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน เมื่อ 11 ก.ค.2015

กิจกรรมชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 1. ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเดือนละครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ / ตรวจสุขภาพสมาชิก / แสดงความยินดีกับผู้ที่เกิดในเดือนที่ประชุม / ประเมินผลและนัดหมายการทากิจกรรม ฯลฯ

ประชุมคณะกรรมการและสมาชิก

จิตตาธิการกล่าวอวยพรมอบของขวัญ แก่ผู้ที่เกิดในเดือนที่ประชุม

ตรวจสุขภาพสมาชิก

2. เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วย พิการ ยากไร้ 25 ส.ค.58 อาสาสมัครชมรมผู้สูงอายุ สั ง ฆมณฑลฯ ร่ ว มกั บ ชมรมเครื อ ข่ า ยวั ด นักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง และ ซิ สเตอร์ยุพิน ไทยจรรยา ออกเยี่ยม คุณสมปอง ศันสนยุ ท ธ อ า ยุ 8 8 ปี โ ร ค ช ร า คุ ณ เ ฮี ย ง คิด รุ่งเรือง อายุ 82 ปี โรคชรา เบาหวาน คุณสกุล ณ วังขนาย อายุ 76 ปี โรคไต เส้น เลื อดตี บ ซึ่ งทั้ ง สามรายป่ ว ยติ ด เตี ย งอยู่ ที่ บ้ า นและเยี่ ย ม คุ ณ ส าราญ ชาญดิ ล กโชติ อายุ 72 ปี หกล้มผ่าตัดเปลี่ยนลูกสะบ้าเข่าที่ รพ.ศูนย์นครปฐม


กิจกรรมที่บางนกแขวก คุ ณ พ่ อ สมควร หมายแม้ น เจ้าอาวาส ,จิตตาธิการผู้สูงอายุ อาส นวิ ห ารแ ม่ พ ระ บั ง เกิ ด บางนกแขวก ให้ เ กี ย รติ น าพา อาสาสมัครชมรมผู้สูงอายุออก เยี่ยม คุณแม่นันทา พานิชอุดม (มารดา คพ.สิ ท ธิ ผ ล พานิ ช อุ ด ม ) อ า ยุ 9 0 ปี เ ยี่ ย ม คุ ณ สุพ รรณี บุ ษ บก อายุ 89 ปี ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ บ้ า น แ ล ะ เ ยี่ ย ม คุ ณ ธี ร ะ พ ง ษ์ ลิ้ ม เ ฉ ลิ ม ประธานชมรมผู้สูงอายุอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ซึ่งผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา โดย คุณพ่อสมควรฯ ได้อวยพรให้กาลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เล็กๆ น้อยด้วย สร้างความสุข ความประทับใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและญาติพี่น้องเป็นอย่างมาก

HBD คุณพ่อประดิษฐ์ ว่องวารี และแสดงความยินดีกับคุณป้าซิ่วยิ้น กรนพเกล้า

ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ 6 รอบ ( 72 ปี ) ของ คุณพ่อประดิษฐ์ ว่องวารี ที่ปรึกษาชมรมฯ และฉลองแสดงความยินดีกับ อักแนส ซิ่วยิ้น กรนพเกล้า ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง ระดับชาติ ประจาปี 2015 ที่วัดแม่พระสายปะคาหลักห้า อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2015

เยี่ยมเยียนผู้สงู อายุ ผู้ป่วยพิการ วัดกาญจนบุรี คุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ เจ้าอาวาสวัดแม่พระร า ชิ นี แ ห่ ง ส า ก ล โ ล ก ก า ญ จ น บุ รี พ ร้ อ ม ด้ ว ย คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและกรรมการสภาอภิบาล วั ด ออกเยี่ ย มให้ ก าลั ง ใจพี่ น้ อ งสั ต บุ รุ ษ ที่ ป่ ว ยไม่ สามารถไปวั ด ได้ ตามแผนโครงการของชมรม ผู้สูงอายุ กาหนดการออกเยี่ยมผู้ป่วยหลังพิธีบูชามิสซา ขอบพระคุ ณ วั น อาทิ ต ย์ ด าเนิ น การแล้ ว ๒ ครั้ ง ๑.นางกิมเลี้ยน ราพรรณ ป่วยนอนติดเตียงนานแล้ว และ ๒.คุณวสันต์ ว่องประชานุกูล อุบัติเหตุรถชน ต้องเข้าเฝือกพักที่บ้าน


ตั ว แทนชมรมผู้ สู ง อายุ สั ง ฆมณฑลราชบุ รี โดย อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว อ.ศรีอัมพร จันทร์วิจิตรกุล และคณะ น ากระเช้ า ความรั ก ไปเยี่ ย มคุ ณ รั ต น์ ชั ย กิ จ สวั ส ดิ์ ประธานชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุ วัดกาญจนบุรี ผู้สูงอายุ คาทอลิกตัวอย่างระดับชาติ ปี 2558 ซึ่งเพิ่ งหายป่วย ที่ บ้านพัฒนาขนมไทย กาญจนบุรี เมื่อ 22 มิ.ย.2558

กิจกรรมวัดโพธาราม แซยิดสมาชิกใหม่คุณอิสรีย์ รัตนดิลก ณภูเก็ตผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างระดับสังฆมณฑลราชบุรีในฐานะตัวแทนชมรมผู้สูง อายุ และสภาภิบาลวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม กล่าวแสดงความชื่นชมยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 60 ปี ของ ยอแซฟพิบูลย์ ดาราศิลป์ รองผอ.สภาภิบาลวัดฯ และได้รับเกียรติจากคุณพ่อวิริยะ สู้เสงี่ยม เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ มอบรูปแม่พระให้เป็นของขวัญวันเกิด

Congratulation ยวงบอสโกธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ได้รับโล่เกียรติยศรางวัล "ผู้ให้การสนับสนุนและ ช่วยเหลืองานสื่อมวลชน คาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี" ในงานวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 49 จากพระคุณเจ้า ยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 58 ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยินดี มารีอา เสงี่ยม แหวกวารี ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างระดับชาติ จากวัดนักบุญเปาโล กลับใจ โพธาราม และครอบครัวร่วมแสดงความยินดีกับ เทเรซาพนิดา แหวกวารี (ลูกกตัญญูตัวอย่างระดับสังฆมณฑลราชบุรี) สื่อมวล ชนอาสาสมัครสังฆมณฑลราชบุรี ในโอกาสได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ ประเภท บุคคลที่มีผลงานการนาเสนอข่าวสารและ กิจกรรมทางศาสนาผ่านสื่อต่างๆเพื่อส่งเสริมความเชื่อ และ ความรักในครอบครัว เป็นการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า เนื่องในวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 49 จาก พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี เมื่อ วันที่ 2ส.ค.58 ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี


กิจกรรมชมรมเครือข่ายวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี 1. เยีย่ มเยียนผูส้ งู อายุ ผู้ป่วย พิ การ ยากไร้ เดือนละ 5 ราย โดยมีคณ ุ พ่อเสนอ ดาเนิ นสดวก ร่วมอวยพรเยีย่ ม เยียนด้วยทุกครัง้

เยีย่ มป้ าสมหมาย ภูผา

เยีย่ มป้ าทองคา ไพศาลนันท์

เยีย่ มป้ าสมบูรณ์ ฮะกิ มเต็ก

2. จัดจาริ กแสวงบุญทัง้ ในและนอกสังฆมณฑล

จาริกแสวงบุญอาสนวิหารแม่พระนิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี

จาริกแสวงบุญวัดอัลฟองโซและสักการสถาน พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ 20 องค์ ที่หนองคาย

3. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดภาวนาอุทิศแก่ผู้เสียชีวิต

25 มิ.ย. 58 ยอแซฟฮั้ว แซ่อึ้ง

28 ก.ค. 58 ยอห์นบอสโกเต็ก หลอยส่วน

ชมรมครูผส้ ู งู อายุสารสิ ทธิ พ์ ิ ทยาลัยจัดโบว์ลิง่ การกุศล คพ.ยะรัตน์ ไชยรา อธิการฯคพ.มณฑล โรจนสุทศั น์กลุ ผูอ้ านวยการโรงเรียน สารสิทธิ ์ฯ ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ นายก สมาคมศิษย์เก่าฯ ท่านนภิ นทร ศรีสรรพางค์ อดีต สว.จังหวัดราชบุร ี (ศิษย์เก่าฯ) ร่วมเป็นประธานตัดริบบิน้ เปิดการแข่งขัน โบว์ลงิ่ การกุศล ซึง่ ชมรมครูผสู้ งู อายุสารสิทธิ ์ฯ โดย รศ.บุญเพราะ แสงเทียน อดีตท่านผูพ้ พิ ากษาศาลอุทรณ์ ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการการเป็ นเจ้าภาพจัดการ แข่งขัน ทีบ่ า้ นโปง่ โบว์ลงิ่ อ.บ้านโปง่ จ.ราชบุร ี เมือ่ วันที่ 14 มิ.ย. 58


กิจกรรมที่ ชมรมผู้สูง อายุก ลุ่มจอมบึง ซึ่ งตั้งอยู่ที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุ รี โดยมีซิ สเตอร์คณะคาเมไลท์ เป็นผู้ ประสานงานได้ปฏิบัติ ช่วงเดือน มิ.ย.- ส.ค. 58 คือ - ซ. ร่ ว มกั บ อาสาสมั ค รผู้ สู งอายุ เ ขตจอมบึ ง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ในเขตวัดจอมบึง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยวั ด เล็ ก ๆสี่ วั ด ได้ แ ก่ วั ด พระ มารดานิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง, วัดนักบุญ อักแนส ชัฎป่าหวาย, วัดนักบุญลูกา หนองนาง แพรว และวัดนัก บุญอันเยลา เมริชี ซอนต้า.... เพื่อนาพระพรแห่งความรักและพระเมตตาของ พระเป็นเจ้า พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เล็กๆ น้อยๆ เป็นกาลังใจให้กับผู้สุงอายุที่อยู่บ้าน ตามลาพัง และผู้ป่วยที่ต้องการกาลังใจ - ซิส เตอร์แ ละอาสาสมั ครผู้สูงอายุ ได้ร่วมมื อ ช่ ว ยงานด้ า นอภิ บ าล คพ.เจ้ า วั ด เช่ น สอนค า สอน / ฝึกหัดขับร้อง / กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน / เตรียมงานฉลองวัด ฯลฯ เป็นต้น

ฉลองครบรอบชีวิตสมรส 25 - 55 ปี

26 ก.ค. 58 พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณรื้อฟื้นพันธสัญญารักโอกาสฉลอง ครบรอบ 25 - 55 ปีชีวิตสมรสที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง มีคู่สมรสเข้าร่วมพิธี 11 คู่ คู่ของคุณเชี้ยว จิรวัฒนาพันธ์ (ผู้สูงอายุ ตัวอย่างระดับชาติปี 2556 ) ครองรักยาวนานที่สุด 55 ปี อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมฯสังฆมณฑลราชบุรี ครบรอบ 45 ปี คณะกรรมการสภาภิบาลวัด ย้อนอดีตจัดบรรยายกาศแต่งงานแบบชาวจีน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราช พระสงฆ์ บุตร หลาน มิตรสหายแสดงความยินดีถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เจ้าของ ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ทีป่ รึกษา พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ / ค.พ.ไพยง มนิราช / ค.พ.ประสิทธิ์ รุจิรัตน์ ผู้จัดทา อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว / อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค / คุณพรประภา วิเชียรศิลป์ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี

จดหมายข่าว ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2015  
จดหมายข่าว ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2015  

จดหมายข่าว ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2015

Advertisement