Page 1


แผนปฏิบัตงิ านอภิบาลและประกาศข่ าวดี

สังฆมณฑลราชบุรี ประจําปี 2011-2015

ส่ วนที่สอดคล้องและสั มพันธ์ กบั แผนแม่ บทงานอภิบาล ของสภาพระสั งฆราชคาทอลิกแห่ งประเทศไทย


คําประกาศ เรื่อง

ข้ อกําหนด คริสตศักราช 2010 แผนอภิบาลสั งฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2011 - 2015 สังฆมณฑลราชบุรีตระหนักในพระพรทีพ่ ระเป็ นเจ้าประทานแก่คณะสงฆ์และสัตบุรุษมาโดยตลอด ขอให้

เราอ่านพินยั กรรมข้อ 1 ของพระสังฆราช กาเยตาโน ปาซอตตี พระสังฆราชองค์แรกของเรา ความว่า “เราปรารถนาให้ พระสงฆ์ พนื้ เมืองดํารงชีพในความศักดิ์สิทธิ์ ทวีจํานวน มีความสามัคคี ปรองดองกัน ช่ วยกันนํามิสซังราชบุรีให้ เจริญใน ความรู้ ถึงพระเจ้ า เราจะระลึกถึงพระสงฆ์ พนื้ เมืองด้ วยการเฝ้ าวิงวอนพระเจ้ าเสมอ” พ่อขอสืบเจตนาและปรารถนาอย่างแรงกล้าของพระสังฆราชองค์แรกให้เกิดขึ้นในสังฆมณฑลราชบุรี คือ ความเป็ นหนึ่งเดียวกัน “ Ut Unum Sint” ให้มีการบริ หารสังฆมณฑลแบบมีส่วนร่ วมทั้งพระสังฆราช ผูถ้ วายตน และฆราวาส โดยยึดหลักการทางเทววิทยาที่วา่ “ศีลมหาสนิทรวมทุกคนเป็ นหนึ่งเดียวกัน” แนวทางการบริ หารสังฆมณฑลจึงกําหนดเป็ นนโยบายไว้ดงั ต่อไปนี้ 1. ให้มีโครงสร้างและการบริ หาร ข้อกําหนดและแผนงาน เพือ่ ความเข้าใจตรงกัน การประสานงาน ความร่ วมมือ ติดตาม การประเมินผล การทํางานอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง 2. ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่ วมของบุคคลในระดับต่าง ๆ ด้วยการมีส่ว นร่ วมในการแสดง ความ คิดเห็นเพือ่ ความดีของส่วน เพือ่ ความเป็ นหนึ่งเดียวกัน 3. ให้มีการศึกษา สํารวจ และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร และทรัพย์สิน เพือ่ งานอภิบาล แพร่ ธรรม และ การบริ หารสังฆมณฑล 4. บริ หารการเงินของสังฆมณฑลในทุกระดับอย่างประหยัด โปร่ งใส ซื่อสัตย์ และมีประสิทธิภาพ 5. พัฒนา และส่งเสริ มพระสงฆ์ ผูถ้ วายตน ผูน้ าํ ฆราวาส และฆราวาส ให้ปฏิบตั ิงานอภิบาล และประกาศข่าวดีใน ชีวติ ประจําวันโดยให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ และส่งเสริ มให้ปฏิบตั งิ านร่ วมกัน

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 2


6. กําหนดเขตพิเศษเพือ่ งานประ กาศข่าวดี เพือ่ การร่ วมกันทํางาน ให้ความสําคัญต่องานแพร่ ธรรม และมีการ จัดสรรทรัพยากร นโยบายดังกล่าวกลับกลายเป็ นความจริ งด้วยสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรีครั้งที่ 1/2010 สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน ค.ศ. 2010 สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม ค .ศ. 2011 ด้วยหลักการ “ ศีลมหาสนิทรวมเราทุกคนเป็ น หนึ่งเดียวกัน” ตามแนวทาง “การบริหารสั งฆมณฑลแบบมีส่วนร่ วม ” ตัวแทนพระสงฆ์ นักบวชชาย – หญิง และสัตบุรุษมา รวมกันเพือ่ ภาวนาขอพระจิตเจ้านําทางเราในการกําหนดแนวทางที่เป็ นรู ปธรรม และสอดคล้องกับแผนอภิบาลคริ สตศักราช 2010-2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ทีป่ ระกาศโดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เ มื่อ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2010 ข้อกําหนดสังฆมณฑลราชบุรี คริ สตศักราช 2010 เป็ นผลมาจากสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรีครั้งที่ 1/2010 และเป็ นกฎหมายเฉพาะทีส่ อดคล้องกับกฤษฎีกาสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย และประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มี ผลบังคับใช้ท้งั บุคคล และนิติบุคคลในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี การบริ หาร และจัดการต่าง ๆ ในสังฆมณฑลทุกเรื่ องจะต้อง ดําเนินการให้เป็ นไปตามหลักการ และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดฉบับนี้ (กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 466) และให้ ยกเลิกธรรมเนียมใด ๆ ที่ขดั กับข้อกําหนดนี้ดว้ ย แผนปฏิบตั ิงานอภิบาล และประกาศข่าวดีสงั ฆมณฑลราชบุรีคริ สตศักราช 2011-2015 เป็ นผลมาจากเจตนา ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ด้วยการมีส่วนร่ วมจากสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรีครั้งที่ 1/2010 จึงกําหนด แนวทางสู่ปฏิบตั ิให้เกิดผลอย่างชัดเจนด้วยการกําหนดเป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ โครงการ งาน กิจกรรม ระยะเวลา สภาพความสําเร็จ งบประมาณ ผูร้ บั ผิดชอบ และให้สาํ นักงานสังฆมณฑลเป็ นผูร้ ับผิดชอบติดตาม

และประสานงาน ให้

ประเมิน และรายงานผลเป็ นประจําทุกปี เพือ่ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น พ่อขอให้ทุกคนในสังฆมณฑลราชบุรี ใส่ใจ ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการต่าง ๆ ตามข้อกําหนด และแผนอภิบาลอย่างจริ งจัง จึงขอประกาศให้มีผลบังคับใช้ข้อกําหนดสั งฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2010 และแผนปฏิบัติงานอภิบาล และประกาศข่ าวดีสังฆมณฑลราชบุรีคริสตศักราช 2011 - 2015 ตั้งแต่วนั ที่ประกาศ ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2011สํานักพระสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี โอกาสวันสมโภชพระนางมารี ยร์ บั เกียรติยกขึ้นสวรรค์

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 3


อวยพรมาด้วยความเคารพและเป็ นหนึ่งในพระคริ สตเจ้า

( พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปั ญญา กฤษเจริ ญ ) พระสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี

( บาทหลวงยอห์น บอสโก ไพยง มนิราช) แชลเซลเลอร์

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 4


สารบัญ คําประกาศ 1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ 2.แผนงาน ฝ่ ายอภิบาลคริสตชน เป้ าหมายที่ 1 เป้ าหมายที่ 2 ฝ่ ายอภิบาลคริสตชน และฝ่ ายบุคลาภิบาล เป้ าหมายที่ 3 ฝ่ ายอภิบาลคริสตชน และฝ่ ายสั งคม เป้ าหมายที่ 4 ฝ่ ายงานธรรมทูต เป้ าหมายที่ 5 เป้ าหมายที่ 7 เป้ าหมายที่ 9 ฝ่ ายอบรมศึกษา เป้ าหมายที่ 6 ฝ่ ายสั งคม เป้ าหมายที่ 8 ฝ่ ายสํ านักงานสั งฆมณฑล เป้ าหมายที่ 10 3. สภาพความสํ าเร็จ และผู้รับผิดชอบ 4. ประชากรตามแผน

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 5


วิสัยทัศน์ ประชากรของพระเจ้า ร่ วมเป็ นหนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา ติดตาม และประกาศพระเยซูคริ สตเจ้า

พันธกิจ พระศาสนจักรในประเทศไทย มุ่งอุทิศตนฟื้ นฟูชีวติ ให้สนิทกับพระคริ สตเจ้า โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็ นหนึ่งเดียว ร่ วมมือและแบ่งปั นซึ่ งกันและกัน แสวงหาคุณค่าพระอาณาจักรในบริ บทสังคม เสวนาฉันพี่นอ้ งกับผูม้ ีความเชื่ออื่น ประกาศพระเยซูคริ สตเจ้าและเป็ นประจักษ์พยาน ด้วยการดําเนินชีวติ เรี ยบง่าย รักและรับใช้ปวงชน โดยเน้นผูย้ ากไร้

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 6


แผนงาน ฝ่ ายอภิบาลคริสตชน

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 7


ฝ่ ายอภิบาลคริสตชน เป้ าหมายที่ 1 เสริมสร้ างศิษย์ และพัฒนาความเชื่อโดยพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์และการอธิษฐานภาวนา ยุทธศาสตร์ : 1.ให้ การฉลองวันพระเจ้ า เป็ นวันสํ าคัญอันก่ อให้ เกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ด หล่ อเลีย้ งชีวิตศิษย์ และพัฒนาความเชื่อ โดยอาศัยพระวาจา ศีลมหาสนิทและการภาวนา โดยมุ่งให้ เกิดเป็ นประสบการณ์กับพระเจ้ า จนสามารถเป็ นพลังขับเคลื่อน ชีวิตคริสตชนที่เป็ นประจักษ์ พยานในทุกมิติของชีวิตในสั งคม วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม 1. พระสงฆ์ให้ความ 1. งาน พระสงฆ์ให้ สําคัญเป็ นอันดับแรก ความสําคัญเป็ นอันดับ กับพิธีมิสซาบูชา แรกกับพิธีมิสซาบูชา ขอบพระคุณ

ร่ องรอย

1.1 จัดเสวนาพระสงฆ์ระดับสังฆมณฑล อย่างจริ งจัง 1.2 จัดอบรมอย่างเข้มข้น /เข้าเงียบ พระสงฆ์ เพือ่ ปลุกจิตสํานึกให้เห็น ความสําคัญและคุณค่าของมิสซาต่อชีวติ สงฆ์ 2. คริ สตชนมีส่วนใน 2. งานให้ความรู ้และ 2.1 อบรมความรู ้ ด้านพิธีกรรมระดับวัด / เขต พิธีมิสซาบูชาขอบ ความเข้าใจเพือ่ ให้ พระคุณอย่างมีชีวติ คริ สตชนมีส่วนในพิธี 2.2 ให้ความรู ้ หลังมิสซา 5 นาที ชีว จนเกิดประสบ มิสซาบูช า ขอบ การณ์ กับพระเจ้า เพิม่ พระคุณอย่างมี พูนความเชื่อ ชีวติ ชีวา จนเกิด ประสบการณ์กบั พระ เจ้า เพิม่ พูนความเชื่อ 3 . พระสงฆ์และ 3.งานจัดให้ พระสงฆ์ 3.1 จัดแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบใน สัตบุรุษร่ วมกันทําให้ และสัตบุรุษร่ วมกันทํา พิธีกรรมเป็ นกลุ่ม/เขต (ระดับวัด) วันอาทิตย์เป็ นการ ให้วนั อาทิตย์เป็ นการ ฉลองวันพระเจ้าอย่าง ฉลองวันพระเจ้าอย่าง แท้จริ งและต่อเนื่องใน แท้จริ งและต่อเนื่องใน การดําเนินชีวติ การดําเนินชีวติ

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ เทอมละครั้ง

-

โอกาสเข้าเงียบ

-

เทอมละครั้ง

100,000

ทุกสัปดาห์

-

เทอมละครั้ง

-

หน้า 8


ฝ่ ายอภิบาลคริสตชน เป้ าหมายที่ 1 เสริมสร้ างศิษย์ และพัฒนาความเชื่อโดยพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์และการอธิษฐานภาวนา ยุทธศาสตร์ : 2. พระวาจาและชีวิตภาวนา i เป็ นแก่ นของการเสริมสร้ างและพัฒนาความเชื่อ วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน ร่ องรอย เวลา โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม ดําเนินงาน 4.มุ่งให้พระวาจาและ 4. โครงการพัฒนา 4.1 ส่งเสริ มสัตบุรุษอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัว เวลาประชุม การอธิษฐานภาวนา อบรม เพือ่ ให้สตั บุรุษ 4.2 แบ่งปั นพระวาจาในกลุ่มตามรู ปแบบ เป็ นส่วนสําคัญของ ตระหนักและรู ้จกั นํา ของวิถีชุมชนวัด/กลุ่ม/เขต ชีวติ ประจําวัน พระวาจาและการ อธิษฐานภาวนาเป็ น ส่วนสําคัญของชีวติ ประจําวัน 5.ฟื้ นฟูกระบวน การ 5 . โครงการ อบรม 5.1 ตั้งคณะกรรมการกําหนดหัวข้ออบรม ปี 2012 อบรมความเชื่อ การ ความเชื่อ สอนคําสอน ความเชื่อ /ให้ความรู ้ดา้ นคําสอนแก่ สอนคําสอน และการ และการอบรมต่อเนื่อง สัตบุรุษ / โดยร่ วมกับศูนย์คาํ สอน อบรมต่อเนื่องของ ให้ คริ สตชนในเขตวัด (Delivery) ชีวติ คริ สตชนทั้ง ระบบ 0

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

งบประมาณ -

-

หน้า 9


ฝ่ ายอภิบาลคริสตชน เป้ าหมายที่ 2 สร้ างและพัฒนาชุมชนวัด ยุทธศาสตร์ : 1. วิถีชุมชนวัด เป็ นวิธีการหลักและสํ าคัญที่สุด โดยต้ องจัดให้ มีคณะทํางานรับผิดชอบ จัดการ กํากับดูแล ติดตามและพัฒนาให้ ก้าวหน้ าอย่ างเป็ นขั้นตอน วัตถุประสงค์ของ โครงการงานกิจกรรม 1. มุ่งสร้างเอกภาพ และปลุกจิตสํานึกใน ความเข้าใจ รวมทั้ง สร้างผูน้ าํ ในสมาชิก ของ พระศาสนจักรทุก ระดับ 2.สนับสนุนสมาชิก ของพระศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู ้ อภิบาล นักบวช ครู คาํ สอนและผูน้ าํ ชุมชน สร้างและพัฒนาชุมชน วัด 3 . สนับสนุนให้ สมาชิกของพระศาสน จักรเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงพันธกิจการ ประกาศข่าวดี

โครงการ งาน กิจกรรม 1.โครงการ อบรมและ พัฒนากิจกรรมแพร่ ธรรมของกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีระบบ ต่อเนื่อง และเป็ นไปตาม แผนงาน 2.โครงการ สนับสนุน ผูอ้ ภิบาล นักบวช ครู คําสอนและผูน้ าํ ชุมชน เพือ่ สร้างความเข็มแข็ง ในด้านความเชื่อในวัด และสังฆมณฑล 3. โครงการ สนับสนุน ให้สมาชิก ทุกคนของ วัด เข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงพันธกิจการ ประกาศข่าวดี 4. โครงการติดตาม และพัฒนาให้สมาชิก สภาอภิบาลระดับวัด และระดับสังฆมณฑล มีส่วนร่ วมในการทํา หน้าที่อย่างจริ งจัง

ร่ องรอย

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ

1.1 งานส่งเสริ มงานแพร่ ธรรมของแต่ละ เทอมละครั้ง กลุ่ม 1.2 โครงการอบรมอย่างต่อเนื่องตาม เทอมละครั้ง แผนงานและจิตตารมณ์ของแต่ละกลุ่ม

2.1 ระดับวัด งานส่งเสริ มความศรัทธา เทอมละครั้ง ต่อแม่พระ การอ่านพระคัมภีร์ ฯลฯ 2.2 โครงการจัดอบรมผูน้ าํ ให้มีความเชื่อ เทอมละครั้ง ที่เข็มแข็ง

3.1 งานส่งสมาชิกของวัดเข้าสู่การอบรม ฆรวาสแพร่ ธรรม 3.2 โครงการส่งผูส้ นใจเข้าศึกษาต่อ คริ สตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม / สถาบันแพร่ ธรรมเพือ่ จบเป็ นครู คาํ สอน 4.1 โครงการจัดอบรมให้ความรู ้ กับสภา อภิบาลวัดให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ และ ความมีส่วนรวมในกิจกรรมของวัดอย่าง จริ งจัง 4.2 งานประชุมสภาอภิบาลวัด /เขตเพือ่ ติดตามผลการมีส่วนร่ วม

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

ตามจริ ง ตามจริ ง

ตามจริ ง

2 ปี ครั้ง

-

ปี ละครั้ง

-

3 ปี ครั้ง

เดือนละครั้ง

100,000

-

หน้า 10


ฝ่ ายอภิบาลคริสตชน เป้ าหมายที่ 2 สร้ างและพัฒนาชุมชนวัด ยุทธศาสตร์ : 2. กําหนดให้ มีสภาอภิบาลระดับวัด และมุ่งให้ สภาอภิบาลระดับวัด โดยการนําของพระสงฆ์ เจ้ าอาวาส อีกทั้ง กลุ่มองค์กร และกลุ่มกิจกรรมคาทอลิกต่ างๆ มีส่วนร่ วมในการทําหน้ าที่อย่ างจริงจัง วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน ร่ องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม 5.โครงการส่งเสริ มวิถี 5.1 โครงการจัดทีมอบรม (ทีมอํานวย เทอมละครั้ง 100,000 ชุมชนวัด การ,ทีมบริ หาร,ทีมดําเนินการ) พระสงฆ์ และฆราวาส ให้เข้าใจกระบวนการวิถี ชุมชนวัด 5.2 งานส่งตัวแทนไปอบรมเพือ่ มาเป็ น ตามโอกาส 300,000 วิทยากร 5.3 งานพัฒนา BEC วัดนําร่ อง เดือนละครั้ง 50,000

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 11


แผนงาน ฝ่ ายอภิบาลคริสตชน และ ฝ่ ายบุคลาภิบาล

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 12


ฝ่ ายอภิบาลคริสตชน และฝ่ ายบุคลาภิบาล เป้ าหมายที่ 3 สร้ าง และพัฒนาผู้อภิบาล และผู้ร่วมงานอภิบาล ยุทธศาสตร์ : 1.การอบรมเพื่อเป็ นผู้อภิบาล วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม 1.ให้บิดามารดา และ 1 . งานอบรมบิดา ชุมชนวัด ได้รับการ มารดา และคริ สตชน อบรม ในวัดเรื่ องความเชื่อ และศีลธรรม 2. ปฏิรูปการอบรมใน 2 . งานร่ วมมือและ บ้านอบรมทุกระดับ สนับสนุนการอบรม ในบ้านเณรเล็กราชบุรี

3.สังฆมณฑล มุ่งให้ ความร่ วมมือเต็มที่ใน การเตรี ยมผูใ้ ห้การ อบรมและอาจารย์

ร่ องรอย

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ

1.1 งานจัดอบรมพ่อบ้าน แม่บา้ น และ เทอมละครั้ง กลุ่มต่าง ๆ เช่น พลมารี ครู ซีโล่ (ระดับ (เขต) วัด/เขต)

50,000

2.1 งานส่งเสริ มกระแสเรี ยกการสวด ภาวนาร่ วมกันในครอบครัว การพาลูก ไปวัด 2.2 งานส่งเด็กเข้าค่ายกระแสเรี ยก 2.3 งานดูแลเอาใจใส่สามเณรลูกวัดเมื่อ กลับมาพักผ่อนที่บา้ น 3.1 งานร่ วมจัดทํานโยบายและหลักการ 3.2 งานติดตามนโยบายและหลักการ

ทุกสัปดาห์

-

ทุกปี ทุกปี

-

ทุกปี ทุกปี

-

3.งานสังฆมณฑล มุ่ง ให้ความร่ วมมือเต็มที่ ในการเตรี ยมผูใ้ ห้การ อบรมและอาจารย์ ที่ บ้านเณรใหญ่ 4. มีการอบรมต่อเนื่อง 4 . โครงการ อบรม 4.1 โครงการ On Going Formation ทีเ่ สริ มสร้างและ ต่อเนื่องเพือ่ เสริ มสร้าง พัฒนาทักษะผูอ้ ภิบาล และพัฒนาทักษะผู ้ อภิบาล ในด้านความ เชื่อและศีลธรรม

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

ทุกปี

ตามจริ ง

หน้า 13


ฝ่ ายอภิบาลคริสตชนและฝ่ ายบุคลาภิบาล เป้ าหมายที่ 3 สร้ างและพัฒนาผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานอภิบาล ยุทธศาสตร์ : 2. การสร้ างและพัฒนา คริสตชนเพื่อเป็ นผู้ร่วมงานอภิบาล วัตถุประสงค์ของ โครงการงานกิจกรรม 1 . รวมสรรพกําลัง ของสังฆมณฑล ราชบุรี ในการฝึ ก อบรมเพือ่ สร้าง ผูร้ ่ วมงานอภิบาลที่มี คุณภาพ 2 . ให้ สังฆมณฑล ราชบุรีสรรหาและ ส่ง บุคลากรของตนเข้ารับ การอบรม ศึกษา

โครงการ งาน กิจกรรม 5.โครงการสร้างทีม ฝึ กอบรมที่ ประกอบด้วย สงฆ์ นักบวช และฆราวาส ระดับสังฆมณฑล และ ระดับวัด 6.โครงการสรรหาและ ส่งบุคลากร เข้าศึก ษา อบรมเพือ่ งานอภิบาล

ร่ องรอย 5.1 งานสรรหาพระสงฆ์ นักบวชและ ฆราวาส ที่มีความพร้อมให้เข้าร่ วมทีม ฝึ กอบรมและดําเนินการอบรม

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ ทุกปี

ตามจริ ง

6.1 สรรหาและส่งบุคลากรที่สนใจเข้า ทุกปี ศึกษาอบรมเพือ่ งานอภิบาลตามแผนงาน ที่กาํ หนดไว้เป็ นขั้นตอน

ตามจริ ง

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 14


ฝ่ ายอภิบาลคริสตชนและฝ่ ายบุคคลาภิบาล เป้ าหมายที่ 3 สร้ างและพัฒนาผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานอภิบาล ยุทธศาสตร์ : 3. แผนงานและหลักสู ตรระยะสั้ น ระยะยาว ในการสร้ าง /พัฒนาผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานอภิบาลต้ องเป็ น รู ปธรรม จัดให้ มีองค์กรรองรับอย่ างชัดเจนและต่ อเนื่อง วัตถุประสงค์ของ โครงการงานกิจกรรม 3 . แผนงานและ หลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว ในการสร้าง / พัฒนาผูอ้ ภิบาลและ ผูร้ ่ วมงานอภิบาล อย่าง เป็ นรู ปธรรม จัดให้มี หน่วยงาน ฝ่ ายรองรับ อย่างชัดเจนและ ต่อเนื่อง

โครงการ งาน ร่ องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ กิจกรรม 7 . โครงการ จัดทํา 7.1 วางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่าง ทุกปี ตามจริ ง แผนงานและหลักสูตร ชัดเจน เช่นในสถาบันเทววิทยาหลักสูตร ระยะสั้น ระยะยาว ใน พิเศษ,โครงการจัดทําหลักสูตร การสร้าง / พัฒนาผู ้ อภิบาลและผูร้ ่ วมงาน อภิบาล อย่าง เป็ น รู ปธรรม จัดให้มี หน่วยงาน ฝ่ ายรองรับ อย่างชัดเจนและ ต่อเนื่อง

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 15


แผนงาน ฝ่ ายอภิบาลคริสตชน และฝ่ ายสั งคม

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 16


ฝ่ ายอภิบาลคริสตชน และฝ่ ายสั งคม เป้ าหมายที่ 4.อภิบาลครอบครัว เด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ และคริสตชนกลุ่มพิเศษต่ างๆ ยุทธศาสตร์ : 1. ทีมอภิบาลระดับ สั งฆมณฑลและระดับวัด มีความเชื่อ ความรักและความหวัง พร้ อมทั้งมีความรู้ ความ เข้ าใจ และทักษะในงานและบทบาทงานอภิบาลกลุ่มต่ างๆ โดยเฉพาะ วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน ร่ องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม 1. สร้างทีมอภิบาล 1 . โครงการ จัดทีม 1. 1งานจัดทีมอภิบาล /คณะกรรมการ ตามวาระ ระดับสังฆมณฑล และ อภิบาล และจัดทําแผน อบรมด้านชีวติ ครอบครัว /เยาวชน/สตรี / ระดับวัดอย่างจริ งจัง งานอภิบาลครอบครัว ผูส้ ูงอายุ/พลมารี ฯลฯ และเป็ นรู ปธรรม ระดับวัดและระดับ 1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรี ปี ละครั้ง 20,000 สังฆมณฑล ระดับสังฆมณฑล 2.สร้างระบบเครื อข่าย 2.โครงการ ประชุม 2 . 1 โครงการจัดประชุมสัมมนา และติดตามงาน ระดับสังฆมณฑล ในการติดตาม ช่วย เหลือ และ สนับสนุน อภิบาลครอบครัว เด็ก 2.2 คณะกรรมการผูส้ ูงอายุท้งั ระดับ เมษายน 2554 40,000 เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ สังฆมณฑลและระดั บวัด /ผูส้ ูงอายุ ทีมงานอภิบาล และคริ ตสชนกลุ่ม ตัวอย่าง /ลูกกตั�ู�ู ไปร่ วมงานชุมชน พิเศษต่าง ๆ ระดับ ผูส้ ูงอายุ สังฆมณฑล 2.3 ประชุมคณะกรรมการระดับสังฆ สามัญ 6 ครั้ง 25,000 มณฑล ต่อปี ใหญ่ 1ครั้ง 2.4 อบรมฟื้ นฟูจติ ใจคณะกรรมการ ตุลาคม65,000 ชมรมผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑล ,และ พฤศจิกายน ระดับประจําปี 2554 2.5สนับสนุนให้กลุ่ม/ชมรมผูส้ ูงอายุ อายุ ตลอดปี 5,000 จดทะเบียนเป็ นสมาชิกสภาผูส้ ูงอายุแห่ง ประเทศไทย 2 . 6 จดทะเบียนเป็ นองค์กร ตลอดปี สาธารณประโยชน์ 2.7 คณะกรรมการชมรมผูส้ ูงอายุ มิถุนายน6,000 สังฆมณฑลเข้าร่ วมการประชุม Caritas ธันวาคม 2554 Thailand

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 17


วัตถุประสงค์ของ โครงการงานกิจกรรม

โครงการ งาน กิจกรรม

ร่ องรอย

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ

2.8 คณะกรรมการชมรมผูส้ ูงอายุ ระดับสังฆมณฑล / วัดไ ปร่ วมการ ประชุมสัมมนาประจําปี ของ คณะอนุกรรมการเพือ่ ผูส้ ูงอายุ 2.9 ตรวจร่ างกายผูส้ ูงอายุ 2.10 ติดตาม- เยีย่ มเยียน- ขยายเครื อข่าย ผูส้ ูงอายุตามวัดต่าง ๆ 2.11 ปรับปรุ งทะเบียนผูส้ ูงอายุใน สังฆมณฑลราชบุรี 2.12 จัดการประชุมคณะกรรมการสตรี คาทอลิก 2.13 ประสานงาน

พฤศจิกายน 2554

21,000

ตามแผน ตามแผน

5,000 25,000

ปี ละครั้ง

5,000

4 ครั้งต่อปี

20,000

ตลอดทั้งปี

5,000

2.14 การเยีย่ มเยียน- ขยายเครื อข่ายตาม วัดต่าง ๆ 2.15 การบรรเทาใจและฟื้ นฟูจติ ใจ เยาวชนหญิงในสถานพินิจ

ตลอดทั้งปี

10,000

ตลอดทั้งปี

5,000

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 18


ฝ่ ายอภิบาลคริสตชนและฝ่ ายสั งคม เป้ าหมายที่ 4.อภิบาลครอบครัว เด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุและคริสตชนกลุ่มพิเศษต่ างๆ ยุทธศาสตร์ : 2. แผนงานอภิบาลระดับสั งฆมณฑลและวัด วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน ร่ องรอย โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม 1. เน้นการอภิบาล 3.โครงการ อภิบาล 3.1 งานอบรมเตรี ยมสู่ชีวติ ครอบครัว ครอบครัว เด็ก เยาวชน ครอบครัว เด็ก เยาวชน และการอภิบาลครอบครัว สตรี โดยเฉพาะอย่าง สตรี โดยเฉพาะอย่าง ยิง่ การอบรมเตรี ยมสู่ ยิง่ การอบรมเตรี ยมสู่ ชีวติ ครอบครัวและการ ชีวติ ครอบครัวและการ อภิบาลครอบครัว อภิบาลครอบครัว ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง 2 . เน้นให้แผนงาน 4 . โครงการ จัดทํา 4.1 โครงการจัดตั้งทีมวิจยั งานอภิบาล อภิบาล สนองตอบต่อ แผนงานอภิบาล ระดับ ของสังฆมณฑล เพือ่ วางแผนจัดทํา สังฆมณฑลที่ สนอง แผนงานอภิบาล สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นใน สภาพสังคมปั จจุบนั ตอบต่อสิ่งใหม่ที่เกิด 4.2 เข้าร่ วมการสัมมนาสตรี คาทอลิก ขึ้นในสภาพสังคม ระดับชาติ ปั จจุบ นั

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ ตามแผน

ปี 2012

1 ครั้งต่อปี

ตามจริ ง

100,000

10,000

หน้า 19


แผนงาน ฝ่ ายงานธรรมทูต

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 20


ฝ่ ายงานธรรมทูต เป้ าหมายที่ 5 ประกาศและแบ่ งปันข่ าวดี ยุทธศาสตร์ : 1. สมาชิกของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยต้ องกล้ าเป็ นประจักษ์ พยานถึงข่ าวดีด้วยชีวิต วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม 1.ฟื้ นฟูการเจริ ญชีวติ 1.โครงการอบรมผูน้ าํ คริ สตชน ด้วยการ คริ สตชน อบรมความเชื่อ และ ความรู อ้ ย่างลึกซึ้งและ ต่อ เนื่อง

ร่ องรอย

1.1 พัฒนาบุคคลากรหน่วยประกาศ พระวรสาร 1.2พัฒนาบุคลากรศูนย์คริ สต์ศาสนา ศาสตร์ 1.3อบรมครู คาํ สอน 1.4อบรมครู คาทอลิก 1.5อบรมข้าราชการครู คาทอลิกให้เป็ นผู ้ แพร่ ธรรม 2. โครงการคําสอน 2.1 คําสอนทางไปรษณี ย ์ Delivery 2.2 คําสอน Delivery 3.โครงการอบรมฟื้ นฟู 3.1 อบรมฟื้ นฟูจติ ใจฆราวาสแพร่ ธรรม จิตใจ ทุกรุ่ น 3.2 ฟื้ นฟูจติ ใจครู คาํ สอนและครู คาทอลิก 2. ให้ความสําคัญอย่าง 4. งานติดตามคริ สต 4.1 งานเยีย่ มเยียนคริ สตชน จริ งจังในการติดตาม ชนทีล่ ะเลยความเชื่อ 4.2 คําสอนเด็กคาทอลิกตามวัดที่ คริ สตชนที่ละเลย และ /หรื อละทิง้ การ ห่างไกล ความเชื่อและ/หรื อ ละ ปฏิบตั ิศาสนกิจในแต่ 4.3 คําสอนภาคฤดูร้อน ทิ้งการปฏิบตั ิศาสนกิจ ละวัด 4.4 ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ครอบครัว คริ สตชนมีความเชื่อมัน่ คงท่ามกลาง กระแสของวัตถุนิยม โดยปฏิบตั ิ ศาสนกิจอย่างศรัทธา

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

เวลา ดําเนินงาน ตลอดปี

งบประมาณ 80,000

ตลอดปี

80,000

ตุลาคม ตุลาคม กันยายน

60,000 60,000 20,000

ตลอดไป ตลอดไป ตุลาคม

100,000 50,000

ตุลาคม

50,000

ตลอดปี ตลอดปี

100,000 -

มีนาคมเมษายน ตลอดปี

570,000 -

หน้า 21


ฝ่ ายงานธรรมทูต เป้ าหมายที่ 5 ประกาศและแบ่ งปันข่ าวดี ยุทธศาสตร์ : 2.งานธรรมทูตเป็ นธรรมชาติของพระศาสนจักร และเป็ นพันธกิจที่ได้ รับมอบหมายจากพระคริสตเจ้ าเพื่อความ รอดพ้ นของมนุษย์ ทุกคน วัตถุประสงค์ของ โครงการงานกิจกรรม

โครงการ งาน กิจกรรม 5. โครงการอบรมเพื่ อ ปลูกจิตสํานึก จิตตารมณ์ธรรมทูต แก่สมาชิกของแต่ละ วัดและสถานศึกษา

ร่ องรอย 5.1 ปลุกจิตสํานึกพ่อ- แม่ ให้เห็น ความสําคัญในการอบรมบุตรหลานใน เรื่ องความเชื่อ และศีลศักดิ์สิทธิ์ 5.2 ชุมนุมยุวธรรมทูต

5.3 ชุมนุมครู คาํ สอน 6. งานส่งเสริ มกระแส 6.1 อบรมเด็กให้เป็ นยุวธรรมฑูต เรี ยก 7. งานรวบรวมและ 7.1 ให้ความรู ้ความเชื่อผ่านทางสื่อต่าง ๆ แบ่งปั นทรัพยากรเพือ่ 7.2 ให้บริ การและแนะนําข้อมูลทาง งานธรรมฑูตระหว่าง ศาสนา วัดและสังฆมณฑล 7.3 สนับสนุนให้วดั และโรงเรี ยนเป็ น ฐานและสนามแพร่ ธรรม 8. โครงการจัดทํา 8.1 อบรมฆราวาสแพร่ ธรรม แผนงานธรรมฑูตและ 8.2 อบรมพระสงฆ์เรื่ องงานธรรมทูต หลักสูตรอบรมระยะ 8.3 อบรมผูน้ าํ ยุวธรรมทูต สั้น และระยะยาว โดย 8.4 ส่งบุคลากรเรี ยนทั้งในและนอก มุ่นเน้นเทววิทยาเรื่ อง ประเทศ ความเป็ นหนึ่งเดียว

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ ตลอดปี

-

ธันวาคมมกราคม มกราคม กรกฎาคม

35,000 50,000 40,000

ตลอดปี ตลอดปี

10,000 -

ตลอดปี

-

ตลอดปี ตุลาคมธันวาคม กรกฎาคม ตลอดปี

320,400 100,000 25,000 200,000

หน้า 22


ฝ่ ายงานธรรมทูต เป้ าหมายที่ 7 คริสตศาสนจักรสั มพันธ์ ศาสนสั มพันธ์ และการเข้ าสู่ วัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ : 1. คริสตชนคาทอลิกต้ องเปี่ ยมด้ วยความเชื่อ ความรัก และความหวังที่มั่นคง มีชีวิตจิตที่ลึกซึ้ง มีความรู้ ด้าน พระคัมภีร์ เรียนรู้ และเข้ าถึงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน ร่ องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม 1. สร้างทีมผูร้ ับผิด 1. โครงการสร้างทีม 1.1 จัดทําแผนงานรองรับทิศทางอภิบาล กุมภาพันธ์2012 1,500 ชอบประจําสังฆ ผูร้ ับผิดชอบประจํา สังฆมณฑลและแผนงานระดับชาติ มกราคม2011 มณฑล อย่างจริ งจัง สังฆมณฑลพร้อมแผน 1.2 งานสรรหาผูเ้ ป็ นแต่ละวัด 15,000 ปฏิบตั ิงาน 1.3 โครงการอบรมผูน้ าํ ศาสนสัมพันธ์ เมษายน 1.4 งานประชุมประจําเดือน ตลอดปี 24,000 1.5 งานขวัญกําลังใจ เยีย่ มเยือนเจ็บป่ วย ตลอดปี 15,000 ,มิ สซา สมาชิกผูล้ ่วงลับ และสังสรรค์ ประจําปี 2.1 โครงการอบรมประจําปี เมษายน 60,000 2. จัดการอบรมและ 2. โครงการอบรม 2.2 โครงการอบรมเยาวชนศาสน กรกฎาคม 20,000 ศึก ษาวิจยั ให้มี ความ สัมมานาและศึกษา วิจยั ให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญ สัมพันธ์ เชี่ยว ชาญและมีผู ้ 2.3 โครงการอบรมศาสนสัมพันธ์ พฤศจิกายน 50,000 เชี่ยวชาญรวมทั้งจั ดทํา ระดับชาติ คู่มือหรื อแนวทางการ 2.4 โค รงการศึกษาวิจยั งานศาสน ตลอดปี 30,000 ทํางานด้าน คริ สต ศาสนจักรสัมพันธ์ สัมพันธ์ ศาสนสัมพันธ์และการ เข้าสู่วฒั นธรรมรวมทั้ง มีการติดตามประเมิน ผลอย่างต่อเนื่องและ จริ งจัง

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 23


วัตถุประสงค์ของ โครงการงานกิจกรรม

โครงการ งาน กิจกรรม 3. โครงการจัดทําคู่มือ แนวทางการทํางาน ด้านคริ สตศาสนจักร สัมพันธ์ศาสนสัมพันธ์ และการเข้าสู่ วัฒนธรรม รวมทั้งมี การติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่องและ จริ งจัง

ร่ องรอย

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ

3.1 โครงการจัดทําคู่มือแนวปฏิบตั ิเมื่อ ปี 2002 เข้าร่ วมในพิธีกรรมพีน่ อ้ งศาสนาอื่น ๆ 3.2 โครงการจัดทําคู่มือการเข้า สู่ ปี 2003 วัฒนธรรม 3.3 งานติดตามและประเมินผล ตลอดปี

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

30,000 30,000 -

หน้า 24


ฝ่ ายงานธรรมทูต เป้ าหมายที่ 7 คริสตศาสนจักรสั มพันธ์ ศาสนสั มพันธ์ และการเข้ าสู่ วัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ : 2. เสวนากับพี่น้องคริสตสั มพันธ์ วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน ร่ องรอย โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม 4. โครงการเสวนากับ 4.1 โครงการภาวนาเพือ่ เอกภาพ พีน่ อ้ งคริ สตชนต่าง 4.2 งานประชุมประจํา 3 เดือน นิกาย 4.3 โครงการวันแม่แห่งชาติ 4.4 งานกิจกุศล ช่วยเหลือสังคม 4.5 งานเยีย่ มเยียนคริ สตมาส และวัน ฉลองต่าง ๆ 5.โครงการเสวนากับพี่ 5.1 โครงการถวายพระพรพระบาท น้องต่างความเชื่อ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 5.2 งานเยีย่ มเยียนผูน้ าํ ศาสนาวันคริ สต มาส, เยีย่ มเยียนระหว่างการสัมมนาและ เยีย่ มเยียนในโอกาสต่าง ๆ 5.3 กิจกรรมร่ วมงานในงานพิธีกรรม และประเพณี ต่าง ๆ ของพีน่ อ้ งพุทธ และ มุสลิม 5.4 ส่งสาสน์แสดงความยินดี วัน วิสาขบูชาและสิ้นเดือนถือศีลอด (รอมฎอม) 5.5 กิจ กรรมภาวนาวันสันติภาพโลก 24 ตุลาคม ที่แก่งกระจาน เพชรบุรี 5.6 ประสานงานกับ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ กุมภาพันธ์ พ.ค/ส.ค/พ.ย/ ก.พ สิงหาคม พฤษภาคม ตลอดปี

20,000 5,000

พฤศจิกายน

50,000

ธันวาคม

15,000

ตลอดปี

10,000

30,000 10,000 10,000

มิถุนายน/ ตุลาคม ตุลาคม

6,000

ตลอดปี

-

3,000

หน้า 25


ฝ่ ายงานธรรมทูต เป้ าหมายที่ 9 เทคโนโลยีและการสื่ อสาร ยุทธศาสตร์ : 1. พระศาสนจักรจําเป็ นต้ องใช้ สื่อ และเทคโนโลยีทุกรู ปแบบเพื่อประกาศข่ าวดีด้วยความรอบคอบ วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน ร่ องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม 1. มุ่งให้ผอู ้ ภิบาลของ 1.โครงการให้ความรู ้ 1.1 โครงการอบรมอาสาสมัคร ด้าน ธันวาคม 3,000 พระศาสนจักรได้รบั เรื่ องสื่อและ เทคโนโลยีเครื่ องเสียงและวีดีทศั น์ การอบรม ให้มีความรู ้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม 1.2 โครงการอบรมการบันทึกเสียง ตุลาคม 3,000 ความเข้าใจและ 2.โครงการอบรมผูน้ าํ 2.1โครงการอบรมทําเว็บ ไซต์ เพือ่ การ เมษายน 10,000 ตระหนักอย่างจริ งจัง หน่วยงานในเรื่ องสื่อ ประกาศ ในเรื่ องการสื่อสาร และเทคโน โล ยีเพื่อ 2.2 โครงการอบรมผูน้ าํ หน่วยงานด้านสื่อ กันยายน 5,000 และเทคโนโลยีสมัย การประกาศข่าวดี และเทคโนโลยี ใหม่และสามารถเลือก ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 2. ส่งเสริ มให้สมาชิก 3.โครงการให้ความรู ้ 3.1 งานให้ความรู ้ดา้ นสื่อ และคุณธรรม ตลอดปี ของพระศาสนจักร ผ่านสื่อในเรื่ องสื่อ ฝ่ ายวิทยุ และเว็บไซต์ รู เ้ ท่าทันสื่อ เห็น ศึกษาและรู ้เท่าทันสื่อ 3.2 งานติดตามสื่อที่เป็ นอันตรายต่อเด็ก ตลอดปี ความสําคัญของสื่อ จนสามารถมีมโน และเยาวชน ศึกษา สามารถเป็ น ธรรมที่ถูกต้อง มโนธรรมให้แก่สงั คม 3. สร้างบุคลากรที่มี 4. โครงการพัฒนา 4.1 โครงการศึกษาดูงานประจําปี ธันวาคม 20,000 ความสามารถระดับ เจ้าหน้าที่สื่อให้มี 4.2 โครงการสัมมนาระดับชาติ มกราคม 20,000 สังฆมณฑล ในการ คุณภาพสร้างสรรค์ ผลิตสื่อที่ดี มีคุณภาพ และถูกต้องตามหลัก สร้างสรรค์ และถูก ความเชื่อและข้อคํา ต้องตามหลักความ สอน เชื่อและข้อคําสอน 5 . โครงการสร้าง 5.1 งานติดตามนวัตกรรม เพือ่ การ ตลอดปี และตอบสนองความ นวัตกรรมและสื่อใหม่ ประกาศ ต้องการของแต่ละ ทุก 2 ปี เพือ่ ประกาศ 5.2 โครงการอบรม นวัตกรรมเพือ่ การ กุมภาพันธ์ 10,000 กลุ่มเป้ าหมาย ข่าวดี ประกาศ 5.3 โครงการผลิตเพือ่ การประกาศ ตลอดปี 30,000

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 26


วัตถุประสงค์ของ โครงการงานกิจกรรม

โครงการ งาน กิจกรรม 6. งานพัฒนาสื่อ วิทยุ ให้ครอบคลุม กลุ่ม เป้ า หมายในสังฆมณฑล 7 . งานพัฒนาสาร สังฆมณฑลและเว็บ ไซต์สงั ฆมณฑลให้ เข้าถึงสมาชิกทุกคน ในสังฆมณฑล

ร่ องรอย

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ

6.1 งานติดตามการกระจายเสียงในพื้นที่ ตลอดปี 6.2 งานจัดทําเว็บไซต์ สถานีวทิ ยุ ตลอดปี

5,000 10,000

7.1 งานจัดทําวรสารสังฆมณฑล ทุก 3 ตลอดปี เดือน 7.2 งานสํารวจความต้องการของสมาชิก ธันวาคม และประเมินผล 7.3 งานทําเว็บไซต์ ตลอดปี

120,000

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

3,000 36,000

หน้า 27


ฝ่ ายงานธรรมทูต เป้ าหมายที่ 9 เทคโนโลยีและการสื่ อสาร ยุทธศาสตร์ : 2. ผลิตรายการ ให้ ความร่ วมมือ และสร้ างเครือข่ ายกับสื่ อมวลชนต่ างๆ เพื่อส่ งเสริมสนับสนุนคุณค่าและ วัฒนธรรมอันดีงามของสั งคม วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน ร่ องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม 8. โครงการผลิตราย 8.1 งานประสานกับสื่อมวลชนใน การให้ความร่ วมมือ สังฆมณฑล และสร้างเครื อข่ายกับ 8 . 2 งานประสานกับสื่อมวลชน สื่อมวลชนต่าง ๆ เพือ่ ระดับชาติ ส่งเสริ มสนับสนุน 8.3 งานร่ วมมือเครื อค่ายวิทยุคาทอลิก คุณค่าและวัฒนธรรม 8.4 งานจัดทําวีดีทศั น์ประวัติวดั ใน 30,000 อันดีงามของสังคม สังฆมณฑล

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 28


แผนงาน ฝ่ ายอบรมศึกษา

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 29


ฝ่ ายอบรมศึกษา เป้ าหมายที่ 6 การศึกษาอบรมแบบคาทอลิก ยุทธศาสตร์ : 1. สถานศึกษาคาทอลิกได้ รับการปฏิรูปจริงจัง และเปิ ดใจ ให้ เป็ นสนามแห่ งการอบรม และเป็ นฐานแห่ งการ ประกาศข่ าวดีในบริบทของสั งคมไทย วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน ร่ องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม และ ตุลาคม-มีนาคม 100,000 1.ให้การศึกษาอบรม 1.โครงการ ให้การ 1.1 การจัดอบรมผูบ้ ริ หาร ครู ผูบ้ ริ หาร ครู และ ศึกษาอบรมผูบ้ ริ หาร บุคลากรเรื่ องการศึกษาคาทอลิก คุณค่า พระวรสาร บุคลากรทางการศึกษา ครู และบุคคลกร - อบรมผูบ้ ริ หารครู ในเรื่ องคุณค่าและ 1.2 มาตรฐานและคู่มือการบริ หาร ตุลาคม20,000 ความหมายที่แท้ จริ ง และบุคลากรเรื่ อง โรงเรี ยนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี กุมภาพันธ์ ของการเป็ นสถาน การศึกษาคาทอลิก ศึกษาคาทอลิก ในการ - จัดทําคู่มือการบริ หาร ผสมผสานวัฒนธรรม โรงเรี ยนคาทอลิก / กับความเชื่อและความ มาตรฐานงาน เชื่อกับชีวติ 2. ทําให้คุณค่าของ พระวรสาร ศีลธรรม คุณธรรมจริ ยธรรม จิต อาสาและชีวติ ภาวน า อยูใ่ นบรรยากาศ การ เรี ยนการสอนและใน ทุกกิจกรรม

2 . โครงการ ทําให้ คุณค่าของพระวรสาร - บูรณาการคุณค่า พระวรสารในทุกสาระ การเรี ยนรู ้ - การสร้างบรรยากาศ ของการภาวนา สงบ เงียบ - กิจกรรมพัฒนา ผูเ้ รี ยนและกิจกรรมอื่น ๆ สร้างเสริ มจิตอาสา - การจัดบรรยากาศ พิธีกรรม กิจกรมทาง คริ สต์ศาสนา - การ สอนคําสอนใน โรงเรี ยน

2.1 การจัดการอบรมการบูรณาการคุณค่า พระวรสารสําหรับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 2.2 งานการดําเนินบรรยากาศคาทอลิก ในโรงเรี ยน 2.3 รายงานการดําเนินงาน 2.4 รายงานการดําเนินงาน 2.5 รายงานการจัดการเรี ยนคําสอน

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

กุมภาพันธ์

1,000

กุมภาพันธ์

1,000

กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์

1,000 1,000 1,000

หน้า 30


วัตถุประสงค์ของ โครงการงานกิจกรรม 3.ผูป้ กครองและ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจัด ให้เด็กคาทอลิกทุกคน ได้รับการศึกษาอบรม และได้เรี ยนคําสอนใน โรงเรี ยนคาทอลิก 4.จัดให้มีฝ่ายจิตตา ภิบาลในสถาน ศึกษา คาทอลิก เพือ่ ทําหน้าที่ ช่วยงานอภิบาลใน สถานศึกษา ครอบครัว วัดและชุมชน

โครงการ งาน กิจกรรม 3.โครงการ ผูป้ กครอง และผูบ้ ริ หารจัดให้เด็ก คาทอลิกทุกคน - สนับสนุนให้เด็ก คาทอลิกทุกคนเรี ยน ในโรงเรี ยนคาทอลิก 4.โครงการจัดให้มีฝ่าย จิตตาภิบาล - กําหนดฝ่ ายจิตตา ภิบาลในโครงสร้าง โรงเรี ยน - จัดทําคู่มือการ ดําเนินงาน จิต ตาภิบาล 5.จัดให้มีครู จติ ตาภิ 5.โครงการ จัดให้มีครู บาลในสถานศึกษา จิตตาภิบาล คาทอลิก ในจํานวนที่ - กําหนดตําแหน่งครู มีอตั ราส่วนสอดคล้อง จิตตาภิบาลและ และเหมาะสมกับ พัฒนา จํานวนนักเรี ยน 6.จัด ให้มีการสอน 6. โครงการ จัดให้มี คุณธรรม จริ ยธรรม ฯ การสอนคุณธรรม โดย อาศัยคุณค่าแห่ง - จัดการเรี ยนวิชา พระวรสาร สําหรับ คริ สต์ศาสนาและ สถานศึกษาคาทอลิก จริ ยธรรมคริ สต์ - บูรณาการจริ ยธรรม คริ สต์ในการอบรม ตามคุณค่าพระวร สาร

ร่ องรอย

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ

3.1 รายงานจํานวนนักเรี ยนคาทอลิก เรี ยนในโรงเรี ยน

กุมภาพันธ์

1,000

4.1 รายงานการดําเนินงานจิตตาภิบาล

กุมภาพันธ์

1,000

4.2 คู่มือการดําเนินงานจิตตาภิบาล โรงเรี ยนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ตุลาคมกุมภาพันธ์

30,000

5.1 แบบสํารวจตําแหน่งครู จิตตาภิบาล

กุมภาพันธ์

1,000

6.1 รายงานการจัดการเรี ยนการสอน คริ สตศาสนา 6.2 การอบรมครู สอนวิชาคริ สตศาสนา

กุมภาพันธ์

1,000

มิถุนายน

50,000

6.3 การจัดการอบรม และการ ประเมินผลการดําเนินการ

ตุลาคม กุมภาพันธ์

50,000

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 31


วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน ร่ องรอย โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม 7.จัดให้มีการอบรม 7.โครงการ จัดให้การ 7.1 การอบรมเรื่ องสื่อศึกษา สิทธิ เรื่ องสื่อศึกษา สิทธิ อบรมเรื่ องสื่อ มนุษยชน สันติศกึ ษาเพศศาสตร์ศกึ ษา มนุษยชน สันติศึกษา - บูรณาการในการ นิเวศวิทยา ตามคําสอนคริ สตศาสนา เพศศาสตร์ศกึ ษาและ เรี ยนตามธรรมชาตก นิเวศวิทยา ลุ่มสาระ

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ ตุลาคมกุมภาพันธ์

20,000

หน้า 32


ฝ่ ายอบรมศึกษา เป้ าหมายที่ 6 การศึกษาอบรมแบบคาทอลิก ยุทธศาสตร์ : 2. สถานศึกษาคาทอลิกมีพันธกิจในการจัดการศึกษาให้ กับเด็กและเยาวชนผู้รอโอกาสในรู ปแบบต่ างๆ ด้ วย วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน ร่ องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม 1.ทุนการศึกษาให้เด็ก 8 . โครงการ จัด 8.1 รายงานการให้ทุนการศึกษา กุมภาพันธ์ 1,000 ด้อยโอกาส ทุนการศึกษาให้เด็ก ด้อยโอกาส

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 33


แผนงาน ฝ่ ายสั งคม

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 34


ฝ่ ายสั งคม เป้ าหมายที่ 8 พันธกิจรัก-รับใช้ สังคมโลก ยุทธศาสตร์ : 1. คริสตชนตระหนักในพระพรแห่ งความรักที่สมบูรณ์ในพระคริสตเจ้ า ปฏิบัติพันธกิจรัก-รับใช้ เคารพ และคืน ศักดิ์ศรีให้ เพื่อนมนุษย์ สั งคม โลกและสิ่ งสร้ าง รับรู้ ถึงความทุกข์ ยากของสั งคม. วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน ร่ องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม 1. เพือ่ เป็ นมโนธรรมที่ 1.โครงการ ให้การ 1.1 กิจกรรมอบรมทักษะ การอยูใ่ น ตลอดปี 18,000 สังคมอย่างมีศกั ดิ์ศรี กลุ่มเป้ าหมาย เด็ก ถูกต้องแท้จริ ง เป็ นต้น ศึกษา ความรู ้ดา้ น แบบทางด้านธรร ม สังคม การเมือง และ และเยาวชนในสถานพินิจ จํานวน 80 คน อภิบาลและมีส่วนร่ วม เศรษฐกิจ ที่อยูบ่ น อย่างแข็งขัน ในด้าน พื้นฐานของศาสนา 1.2 กิจกรรมอบรมและฟื้ นฟูประเพณี ตลอดปี 6,000 เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมชุมชน กลุ่มเป้ าหมาย กลุ่ม สังคม การดูแลและ และศักดิ์ศรี ความเป็ น ชาติพนั ธุ์ 2 หมู่บา้ น (ม.หนองบาง จ . มนุษย์ รักษาธรรมชาติและ กาญจนบุรีและม.วังโค จ.ราชบุรี) สิ่งแวดล้อม 1.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดปี 94,000 - สัมมนาพนักงานภายในศูนย์สงั คม พัฒนา - พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสังคมใน ประเด็นต่าง ๆ - พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร จํานวน 1.4 กิจกรรมอบรมเด็กทุนการศึกษา (ทุก ปี ละครั้ง 29,000 ประเภท) จํานวน 70 คน จาก 3 อําเภอ 2 จังหวัด (จ.กาญจนบุรี ,จ.ราชบุรี) 1.5 การพัฒนาศักยภาพเวชบุคคล 15,000 คาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 35


ฝ่ ายสั งคม เป้ าหมายที่ 8 พันธกิจรัก-รับใช้ สังคมโลก ยุทธศาสตร์ : 2.จัดให้ มีแผนงานด้ านสั งคม ระดับสั งฆมณฑลและระดับวัด โดยจัดให้ มีผู้รับผิดชอบอย่ างเป็ นรู ปธรรมชัดเจน และจัดให้ มีวัดนําร่ องในเรื่องงานด้ านสั งคมด้ วย วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน ร่ องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม ตลอดปี 24,000 1.แผนงานด้านสังคม 1 . งานส่งเสริ ม 1 . โครงการเกษตรกรรมยัง่ ยืน ระดับสังฆมณฑล และ สนับสนุนสงเคราะห์ กลุ่มเป้ าหมาย 6 แห่ง ประกอบด้วย กิจกรรมดังนี้ ระดับวัด โดยจัดให้มี และพัฒนาเพือ่ น - เยาวชนเกษตร (ม.ดอนโพ จ .ราชบุรี ผูร้ ับผิด ชอบอย่างเป็ น มนุษย์ รู ปธรรมชัดเจน และ และม.รางหว้า จ.กาญจนบุรี) จัดให้มีวดั นําร่ องใน - ศูนย์การเรี ยนรู เ้ กษตรกรรมยัง่ ยืน เรื่ องงานด้านสังคม จํานวน 2 แห่ง (ม.ดอนโพ จ.ราชบุรี และ ม.รางหว้า จ.กาญจนบุรี) ด้วย - MOU. ความร่ วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาและศูนย์สงั คมพัฒนา - การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร เป้ าหมาย

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 36


ฝ่ ายสั งคม เป้ าหมายที่ 8 พันธกิจรัก-รับใช้ สังคมโลก ยุทธศาสตร์ : 3.ส่ งเสริมกิจกรรมคาทอลิกแพร่ ธรรม เช่ น เครดิตยูเนียน สมาคมนักบุญ วินเซน เดอ ปอล และกิจการช่ วยเหลือ สั งคมในรู ปแบบต่ างๆ อย่ างเป็ นรู ปธรรม วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน ร่ องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม 27,4000 1.ส่งเสริ มกิจกรรม 1.สังคมโลกและสิ่ง 1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัค ร ตลอดปี คาทอลิกแพร่ ธรรม ที่มี สร้างในกระบวนการมี เพือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาส (คนสูช้ ีวติ ) เป้ าหมาย ในสังฆมณฑลราชบุรี ส่วนร่ วมที่เข็มแข็ง อาสาสมัครในชุมชน 6 แห่ง (ม.หนอง และยัง่ ยืน บาง,ม.นามกุย,ม,พุถ่อง จ.กาญจนบุรี , ม. วังโค ม .บ้านฆ้อง ,ม.ไทรงาม จ .ราชบุรี ) ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ - พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครด้านการ เขียนโครงการ การเขียนรายงาน การ ประสานงานฯลฯ - กิจกรรมอบรมให้ความรู ก้ บั ผูด้ อ้ ยโอกาสในประเด็นต่าง ๆ - ติดตามและประสานงาน 2. โครงการศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร ตลอดปี 256,000 เพือ่ คนไร้สญ ั ชาติ เป้ าหมาย เพือ่ ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยกับกลุ่มคน ไร้สญ ั ชาติ 9 พื้นที่ (ม.วังโค , ม.ห้วย กระวาน , ม.ห้วยผาก ,ม.โป่ งแห้ง , ม. หนองตาดั้ง ,ม.พุระกํา ,ม.ท่ากุลา ,ม.ทุ่ง เศรษฐี,ม.ห้วยคลุม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี) ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ -กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จํานวน 6 หมู่บา้ น จํานวน 600 คน - กิจกรรมส่งคนป่ วยหนัก รับการรักษา กับแพทย์เฉพาะด้าน และติดตามผล จํานวน 25 คน - กิจกรรมอบรม สําหรับเด็กพิการด้าน ร่ างกาย จํานวน 14 คน แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 37


วัตถุประสงค์ของ โครงการงานกิจกรรม

โครงการ งาน กิจกรรม

ร่ องรอย

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ

3.โครงการสานรัก สานฝัน สานสัมพันธ์ สานสายใย กลุ่มเป้ าหมาย เด็กและ เยาวชนในสถานพินิจ ประกอบด้วย กิจกรรมดังนี้ - อบรมทักษะด้านคุณค่า ศักดิ์ศรี ของ ตนเองและผูอ้ ่ืน - อบรมด้านอาชีพ - กิจกรรมส่งความสุขเทศกาลคริ สตมาส และปี ใหม่ - กิจกรรมพ่อแม่อุปถัมภ์ 4. โครงการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ ตลอดปี ภัยโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน กลุ่มเป้ าหมาย 4 ชุมชน (ม.หนองบาง จ .กาญจนบุรี ,ม. ลานคา,ม.ไทยประจัน,ม.หินสี จ.ราชบุรี ) จํานวน 200 คน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ - อบรมความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ภัยพิบตั ิท้งั ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและภัย ที่เกิดจากมนุษย์ - กิจกรรมป้ องกันภัยในระดับชุมชน - จัดตั้งคณะกรรมการป้ องกันภัย ประสานงานกับสํานักงานป้ องกันและ บรรเทาสาธารณภัยประจําจังหวัด - ประชุมคณะกรรมการป้ องกันภัยชุมชน -ติดตามและประสานงาน

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

12,500

108,000

หน้า 38


วัตถุประสงค์ของ โครงการงานกิจกรรม

โครงการ งาน กิจกรรม

ร่ องรอย

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ

5. โครงการศูนย์สงั คมพัฒนาย่อย ตลอดปี จํานวน 3 เขต (อ.สวนผึ้ง จ .ราชบุรี ,อ. ทองผาภูมิ ,อ.ศรี สวัสดิ์ จ .กาญจนบุรี ) จํานวน 13 คน บทบาทหน้าที่ติดตาม และประสานงานร่ วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ สังคมพัฒนาฯราชบุรี 6. โครงการทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ตลอดปี จํานวน 294 ทุน (294 คน) จากพื้นที่ - จ.ราชบุรีประกอบด้วย ม .ไทรงาม ,ม. ห้วยคลุม,ม.ท่ากุลา,ม.ท่ามะขาม,ม.ตะโก ล่าง,ม.บ่อหวี ,ม.ด้วยกระวาน ,ม.วังโค,ม. โป่ งแห้ง,ม.ห้วยนํ้าหนัก,ม.ทุ่งตาล - จ.เพชรบุรี ประกอบด้วย ม.ท่ายาง - จ.กาญจนบุรี ประกอบด้วย ม .พุถ่อง,ม. นามกุย ,ม.ดงโคร่ ง ,ม.หนองบาง ,ม.กุ่ย แหย่ ,ม.หาดแตง ,ม.ต้นมะพร้าว ,ม.แม่ กระบุง ,ม.นํ้ามุด ,ม.ถํ้าพระธาตุ ,ม.พุตะ เฮียง ,ม.ปลายดินสอ ,ม.นํ้าตกบ้านห้วย ขมิ้น ,ม.เขาโจด ,ม.องจุ ,ม.นาสวน ,ม.อง สิต,ม.ดงเสลา,ม.องเผาะ - จ.สุพรรณบุรี ประกอบด้วย ม .วังยาว กิจกรรมประกอบด้วย - ทุนจากการรณรงค์จติ ตารมณ์หมาพรต ในโรงเรี ยน จํานวน 205 ทุน - ทุนจากองค์กร ANZWC จํานวน 23 ทุน - ทุนจากมูลนิธิเด็กกลุ่มแม่น้ าํ โขง จํานวน 66 ทุน 7. กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กบ้านท่ากุลา กลุ่มเป้ าหมาย เด็กเล็กก่อนวัยเรี ยน แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

ตลอดปี

48,000

205,000 80,500 587,300 120,000

หน้า 39


วัตถุประสงค์ของ โครงการงานกิจกรรม

โครงการ งาน กิจกรรม

ร่ องรอย

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ

8. โครงการช่วยเหลือด้านสถานะบุคคล ตลอดปี กลุ่มเป้ าหมาย คนไร้สญ ั ชาติ พื้นที่ตาํ บล ตะนาวศรี อ.ส่วนผึ้ง จ.ราชบุรี

20,000

9. โครงการแนวทางการแก้ไขปั ญหาการ ตลอดปี ล่มสลายทางประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวติ ความเชื่อดัง่ เดิมโดยการมีส่วนร่ วมของ ชุมชนบ้าน (บนความร่ วมมือระหว่าง ศูนย์สงั คมพัฒนาฯ ,สํานักงานกองทุน สนับสนุนงานวิจยั ท้องถิ่น (สกว.) และ ชุมชน 2 แห่ง ได้แก่ ม.ดงเสลา และม .อง เผาะ

200,000

10 . โครงการแนวทางการฟื้ นฟู ตลอดปี วัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นเพือ่ การดูแล รักษาป่ า โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน บ้านแม่กระบุง (บนความร่ วมมือระหว่าง ศูนย์สงั คมพัฒนาฯ ,สํานักงานกองทุน สนับสนุนงานวิจยั ท้องถิ่น (สกว.) และ ชุมชน 1 แห่ง คือ ม.แม่กระบุง) 11. โครงการเฝ้ าระวังและป้ องกันภัย ตลอดปี การค้ามนุษย์ในรู ปแบบของความ ร่ วมมือ ศูนย์ปฏิบตั ิการค้ามนุษย์ ภาคเอกชน 12. โครงการการพัฒนาศักยภาพเวช ตลอดปี บุคคลคาทอลิก กิจกรรมประกอบด้วย - ออกหน่วยพยาบาลให้บริ การตรวจวัด ความดันโลหิตและให้คาํ ปรึ กษาด้าน สุขภาพและให้การปฐมพยายาบาล เบื้องต้น - กิจกรรมตรวจสุขภาพอนามัยกับคณะ นักบวชหญิงและนักเรี ยนค่ายคําสอน

100,000

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

10,000

60,000

หน้า 40


วัตถุประสงค์ของ โครงการงานกิจกรรม

โครงการ งาน กิจกรรม

ร่ องรอย

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ

- กิจกรรมเยีย่ มบ้านชุมชนวัดเขาพระ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี - กิจกรรมพัฒนาจิต ประกอบอบรมฟื้ นฟู จิตใจ คณะกรรมการเวชบุคคลฯและ ประชุมสามัญประจําปี และฟื้ นฟูจิตใจ มวลสมาชิก - กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ - กิจกรรม แบ่งปั นนํ้าใจ 4.โครงการให้ความรู ้ - สัมมนาฝ่ ายสังคม ปี ละครั้ง คําสอนด้านสังคมของ - ประชุมกรรมการอํานวยการงานด้าน ปี ละ 2 ครั้ง พระศาสนาจักร สังคม คริ สตชนในสังฆ - โครงการรณรงค์มหาพรตทั้งในและ ปี ละครั้ง มณฑลและในสถาน นอกเทศกาล การศึกษา 5 . งานประสาน 1.งานประสานองค์กร /หน่ วยงาน ตลอดปี สัมพันธ์ระหว่าง ระดับชาติภายนอกพระศาสนจักร สังฆมณฑลและหรื อ -กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง ของมนุษย์ องค์กรในการระดม -สํานักงานส่งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์ จัดหา และแบ่งปั น ทรัพ ยากรและปั จจัย ผูด้ อ้ ยโอกาส -สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง ต่าง ๆ เพือ่ งานด้าน สังคมของพระศาสน เสริ มสุขภาพ (สสส.) -คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ จักร -สภาทนายความแห่งประเทศไทย -องค์กรแอมแนสตี้แห่งประเทศไทย -มูลนิธิเด็กกลุ่มแม่น้ าํ โขง -องค์กร ANZWG. (Australian New Zealand Women Group Bangkok.) -องค์กร IWC. (Intenational Women’s of Thailand) -องค์กร AIC. แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

50,000 20,000 10,000

72,000

หน้า 41


วัตถุประสงค์ของ โครงการงานกิจกรรม

โครงการ งาน กิจกรรม

ร่ องรอย

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ

-ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่ง ประเทศไทย งานประสานองค์กร / หน่วยงาน ภายในพระศาสนจักร -องค์กร /หน่วยงานในฝ่ ายสังคม สภา พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย -คณะนักบวชชาย- หญิงในระดับ สังฆมณฑล -หน่วยงานในฝ่ ายสังคมของสังฆมณฑล -โรงเรี ยนในเครื อคาทอลิก งานประสานองค์กร /หน่ วยงานระดับ จังหวัด 1.MOU. ความร่ วมมือระหว่างสํานักงาน กองทุนสนับสนุนงานวิจยั ท้องถิ่น (สกว.) กับศูนย์สงั คมพัฒนาฯราชบุรี 2.MOU. ควา มร่ วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎ หมู่บา้ นจอมบึง ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั ศูนย์สงั คมพัฒนาฯราชบุรี 3. MOU. ความร่ วมมือระหว่างชุมนุม สหกรณ์เครดิตยูเนียน แห่งประเทศไทย กับศูนย์สงั คมพัฒนาฯราชบุรี 4.สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง ของมนุษย์จงั หวัดราชบุรี รู ปแบบการ ประสานงาน -คณะกรรมการคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ เด็กจังหวัดราชบุรี ตําแหน่ง นักสังคม สงเคราะห์ภาคเอกชน (ผูท้ รงคุณวุฒิ) -กรรมการพิจารณากองทุนเด็กจังหวัด ราชบุรี

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 42


วัตถุประสงค์ของ โครงการงานกิจกรรม

โครงการ งาน กิจกรรม

ร่ องรอย

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ

-เครื อข่ายศูนย์ปฏิบตั ิการและป้ องกันภัย การค้ามนุษย์จงั หวัดราชบุรี ภาคเอกชน (โดยคําสัง่ ผูว้ า่ ) -สํานักงานอัยการจังหวัด (การทําหน้าที่ ของนักสังคมสงเคราะห์ (วิชาชีพ ) ตาม ป.วิอาญา 21) 5.กรรมการทีมวิจยั แนวทางการสร้างคน รุ่ นใหม่จงั หวัดราชบุรี 6.สํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย จังหวัดราชบุรี,กาญจนบุรี 7. สํานักงานป้ องกันและควบคุม โรคติดต่อที่ 4 จ.ราชบุรี 8.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยา วชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี 9.เครื อข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก 10.โรงพยาบาลประจําจังหวัด 11.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด งานประสานองค์กร /หน่ วยงาน ระดับ ท้ องถิ่น -องค์การบริ หารส่วนตําบลพื้นที่ เป้ าหมาย -ผูน้ าํ แกนนําชุมชน จํานวน 34 หมู่บา้ น 11 ตําบล 3 เทศบาลตําบล (เทศบาล ตําบลบ้านสิงห์ ,เทศบาลตําบลชัฎป่ าว หวาย ,เทศบาลบ้านฆ้อง )8 อําเภอ 3 จังหวัด (ในเขตสังฆมณฑล ) 1 จังหวัด (นอกเขตสังฆมณฑล) -โรงพยาบาลสวนผึ้งและโรงพยา บาล ส่งเสริ มสุขภาพตําบลตะนาวศรี

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 43


วัตถุประสงค์ของ โครงการงานกิจกรรม

โครงการ งาน กิจกรรม

ร่ องรอย

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ

-เรื อนจํากลางราชบุรี จังหวัดราชบุรี / เรื อนจํากลางนครปฐม -จ.ราชบุรี ประกอบด้วย โรงเรี ยนอนุบาล สวนผึ้ง,โรงเรี ยนรุ จริ พัฒน์,โรงเรี ยนบ้าน ท่าขาม,โรงเรี ยนบ้านสวนผึ้ง, โรงเรี ยนบ้านห้วยหมู ,โรงเรี ยนราช บริ การนุ เคราะห์,โรงเรี ยนสวนผึ้งวิทยา , โรงเรี ยนตชด .ถํ้าหิน ,วิทยาลัยเกษตรเขา เขียว,หาวิทยาลัยราชฎัภหมู่บา้ นจอมบึง -จ.กาญจนบุรีโรงเรี ยนบ้านกุยแหย่ , โรงเรี ยนบ้านนามกุ่ย ,โรงเรี ยนดงโคร่ ง , โรงเรี ยนบ้านต้นมะพร้าว ,โรงเรี ยนบ้าน นํามุด ,โรงเรี ยนบ้านองจุ ,โรงเรี ยนเทพ มงคล,วิทยาลัยเกษตรกาญจบุรี ,โรงเรี ยน นาสวน ,โรงเรี ยนองสิต ,โรงเรี ยนเสลา , โรงเรี ยนศรี สวัสดิ์พทิ ยาคม,มหาวิทยาลัย ราชฎัภกาญจนบุรี -จ.เพชรบุรี โรงเรี ยนวัดท่าเฮียง 6.งานจัดให้มีแผนงาน 1.การประชุมกรรมการอํานวยการงาน ปี ละ 2 ครั้ง ด้านสังคมระดับ ด้านสังคม ปี ละครั้ง สังฆมณฑลและระดับ 2.การสัมมนาฝ่ ายสังคม 3.คารี ตสั ระดับวัด (นําร่ อง 2 แห่ง คือวัด ตลอดปี วัด โดยจัดให้มีผรู ้ ับ ผิดชอบอย่างเป็ นธรรม หาดแตงและวัดไทรงาม) ชัดเจนและจัดให้มีวดั นําร่ องในงานด้าน สังคมด้วย

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

50,000 -

หน้า 44


วัตถุประสงค์ของ โครงการงานกิจกรรม

โครงการ งาน กิจกรรม 7.โครงการส่งเสริ ม กิจกรรมคาทอลิก แพร่ ธรรมที่มีใน สังฆมณฑลราชบุรี

ร่ องรอย

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ

1.โครงการเครดิ ตยูเนียน จํานวน 6 ตลอดปี หมู่บา้ น (ม.ดอนโพ ,ม.นาคอก ,ม.แม่ กระบุง,ม.ห้วยคลุม,ม.ห้วยกระวาน,ม.ดง เสลา) กิจกรรมประกอบด้วย -จัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนียน -กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่ม เครดิตยูเนียน -กิจกรรมถอดบทเรี ยน

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

400,000

หน้า 45


แผนงาน ฝ่ ายสํ านักงานสั งฆมณฑล

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 46


ฝ่ ายสํ านักงานสั งฆมณฑล เป้ าหมายที่ 10 การประสานสั มพันธ์ ยุทธศาสตร์ : 1. คริสตชนทุกฐานะชีวิต เข้ าใจอย่ างแท้ จริงถึงความหมายการเป็ นพระศาสนจักรหนึ่งเดียวแห่ งพระกายทิพย์ ของพระคริสตเจ้ า จึงจําเป็ นต้ องสร้ างกระบวนการการสื่ อสารและการมีส่วนร่ วม โดยเน้ นหลักการสามประกา รคือการ เสริมสร้ างชุมชนให้ เข็มแข็ง การทํางานเป็ นองค์รวม และการมีส่วนร่ วมอย่ างจริงจัง วัตถุประสงค์ของ โครงการ งาน ร่ องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ โครงการงานกิจกรรม กิจกรรม 1. สังฆมณฑลฯ จัดทํา 1.โครงการ จัดทําและ 1.แผนปฏิบตั ิงานอภิบาลและประกาศ 5 ปี ต่อครั้ง แผนงานอภิบาลฯ บริ หารแผนปฏิบตั ิงาน ข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ประจําปี และ /หรื อ จัดทําแผน อภิบาลและประกาศ ๒๐๑๑-๒๐๑๕ ปฏิบตั ิงานอภิบาลและ ข่าวดี สังฆมณฑล ราชบุรี ประจําปี ประกาศข่าวดี ให้ สอดคล้องและ ๒๐๑๑-๒๐๑๕ สัมพันธ์กบั แผนแม่บท งานอภิบาล ค . ศ . ๒๐๑๑ – ๒๐๑๕ 2. เน้นการมีส่วนร่ วม 1. งานประชุมสมัชชา 1.ประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี 5 ปี ครั้ง ตามจริ ง มีธรรมาภิบาล ความ สังฆมณฑลราชบุรี เป็ นเอกภาพและ ครั้งที่ ๑/๒๐๑๐ ประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ 2. งานดําเนินงานและ 2.ดําเนินงานและติดตามตามข้อกําหนด ปี ละครั้ง จิตตารมณ์รกั และรับ ติดตามตามข้อกําหนด ใช้เป็ นวัฒนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี องค์กรของ สังฆ ๒๐๑๐ มณฑลราชบุรี

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 47


วัตถุประสงค์ของ โครงการงานกิจกรรม 3 . มุ่งให้เกิดการ ติด ต่อกันอย่าง สมํ่าเสมอ เรี ยบง่าย โดยเน้นให้เกิดการ ประสานสัมพันธ์เป็ น เครื อข่าย มีการแบ่งปั น ทรัพยากร และการ ติดต่อกันในหมู่ สมาชิกของของ สังฆ มณฑลราชบุรี ซึ่ง ปฏิบตั ิภารกิจต่างกัน

โครงการ งาน กิจกรรม 1. งาน ประชุมและ ติดตามงานของสภา สภาอภิบาลสังฆ มณฑล 2. งาน ประชุมและ ติดตามงานของสภา ฆราวาสสังฆมณฑล

4. สังฆมณทลมีสภา อภิบาลระดับสังฆ มณฑล และมีบทบาท ในการสร้างชุมชนวัด อย่างจริ งจัง

ร่ องรอย

เวลาดําเนินงาน งบประมาณ

1.บันทึกประชุมและติดตามงาน

ปี ละ2ครั้ง

100,000

2.บันทึกประชุม และติดตามงาน

ปี ละ2ครั้ง

100,000

3. งาน ประชุมและ ติดตามงานสภาสงฆ์ ของสังฆมณฑล

3. บันทึกประชุม และติดตามงาน

ปี ละ2ครั้ง

4 . งาน จัดตั้งและ บริ หารสภาอภิบาล และสภาฆราวาส สังฆมณฑล

4.บันทึกประชุม และแผนงาน

ตลอด 5 ปี

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

-

100,000

หน้า 48


3. สภาพความสํ าเร็จ และผ้ ูรับผิดชอบ

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 49


เป้ าหมาย 1.เสริ มสร้างศิษย์และพัฒนา ความเชื่อ โดยพระวาจา ศีล ศักดิ์สิทธิ์และการอธิษฐาน ภาวนา 2.สร้างและพัฒนาชุมชนวัด 3.สร้างและพัฒนาผูอ้ ภิบาลและ ผูร้ ่ วมงานอภิบาล 4.อภิบาลครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ และ คริ สตชน กลุ่มพิเศษต่างๆ 5.ประกาศและแบ่งปั นข่าวดี 6.การศึกษาอบรมแบบคาทอลิก 7.คริ สตศาสนจักรสัมพันธ์ ศาสนสัมพันธ์และการเข้าสู่ วัฒนธรรม 8.พันธกิจรัก-รับใช้สงั คมโลก 9.เทคโนโลยีและการสื่อสาร 10. การประสานสัมพันธ์

2011 60

สภาพความสํ าเร็จ ( ร้ อยละ) 2012 2013 2014 2015 70 80 90 100

งบประมาณ -

ผู้รับผิดชอบ (หน่ วยงาน ฝ่ าย) -ฝ่ ายอภิบาลคริ สตชน

60 60

70 70

80 80

90 90

100 100

-

- ฝ่ ายอภิบาลคริ สตชน - ฝ่ ายอภิบาลคริ สตชน - ฝ่ ายบุคคลาภิบาล - ฝ่ ายอภิบาลคริ สตชน - ฝ่ ายสังคม

60

70

80

90

100

-

60 60 60

70 70 70

80 80 80

90 90 90

100 100 100

-

- ฝ่ ายงานธรรมฑูต - ฝ่ ายอบรมศึกษา - ฝ่ ายงานธรรมฑูต

60

70

80

90

100

-

- ฝ่ ายสังคม

60 60

70 70

80 80

90 90

100 100

-

- ฝ่ ายงานธรรมฑูต - สํานักงานสังฆมณฑล

หมายเหตุ 1.

ผูร้ ับผิดชอบตามตารางข้างบนนี้ คือผูร้ ับผิดชอบหลัก ตามโครงสร้าง ยังสามารถร่ วมมือกับฝ่ ายอื่นที่เกี่ยวข้องได้

2.

ค่าร้อยละตามตาราง คือ ค่าร้อยละตามเป้ าหมายเชิงปริ มาณและคุณภาพ

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 50


4. ประชากรตามแผน

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 51


4.1 วัด ประกอบด้ วย 1. อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 2. รองอาสนวิหารยอห์น บอสโก ราชบุรี 3. วัดพระคริ สตหฤทัย วัดเพลง 4. วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย 5. วัดแม่พระสายประคํา หลักห้า 6. วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง 7. วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบี้อง 8. วัดนักบุญมาร์การี ตา บางตาล 9. วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ ง 10. วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 11. วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรื อ 12. วัดนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก 13. วัดแม่พระเป็ นที่พ่งึ ท่าหว้า 14. วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง 15. วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี 16. วันนักบุญลูกา หนองนางแพรว 17. วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุกเขาหลวง 18. วัดนักบุญอักแนส ชัฏป่ าหวาย 19. วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง 20. วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี หาดแตง 21. วัดพระเมตตา ไทรงาม 22. วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี 23. วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม 24. วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม 25. วัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า 26. วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ แพรกหนามแดง

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 52


4.2 โรงเรียน ประกอบด้ วย 1. ดรุ ณาราชบุรี 2. ดรุ ณาราชบุรีวเิ ทศศึกษา 3. ดรุ ณาราชบุรีพาณิ ชยการ 4. ดรุ ณานุเคราะห์ 5. ดรุ ณานุกูล 6. เรื องวิทย์ พระหฤทัย 7. ดําเนินวิทยา 8. วันทามารี อา 9. เทพินทร์วทิ ยา 10. ธีรศาสตร์ 11. เทพวิทยา 12. วีรศิล ป์ 13. อนุชนศึกษา 14. ดรุ ณราชบุรีโปลีเทคนิค 15. ดรุ ณากาญจนบุรี 16. วังตาลวิทยา 4.3 กิจกรรมคาทอลิกแพร่ ธรรม ประกอบด้ วย 1. เยาวชน 2. ส่งเสริ มชีวติ ครอบครัว 3. ชมรมสภาอภิบาลวัด 4. วินเซนต์ เดอปอล 5. คูร์ซิลโล 6. พลมารี 7. ศาสนสัมพันธ์ 8. หน่วยประกาศ 9. เซอร์ร่า 10. เวชบุคคล 11. สตรี คาทอลิก แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 53


12. ผูส้ ูงอายุ 13. พระเมตตา 14. พระคัมภีร์ 15. พิธีกรรม 16. ยุวธรรมทูต 17. ศูน ย์คาํ สอน 18. สื่อมวลชน 19. สังคมพัฒนา 20. กลุ่มชาติพนั ธ์ 21. ศูนย์วชิ าการ 22. กิจกรรมคาทอลิกในโรงเรี ยน 23. ที่ดิน 24. สํานักมิสซัง

แผนปฏิบตั งิ านอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 54


แผนฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดีสังฆมณฑลราชบุรี 2011-2015  

แผนฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 - 2015 สังฆมณฑลราชบุรี

Advertisement