พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ มัทธิว-กิจการฯ

Page 43

มัทธิว 2:1 42 a โหราจารยมาเฝาพระกุมาร ประกาศกเขียนไววา 1 6 b ในรัชสมัยกษัตริยเฮโรด พระ “เมืองเบธเลเฮม ดินแดนยูดาห เยซูเจาประสูตทิ เี่ มืองเบธเลเฮมในแควน เจามิใชเล็กทีส่ ดุ ในบรรดาหัวเมือง ยูเดีย โหราจารยบางทานจากทิศตะวัน แหงยูดาห 2 c ออก เดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม สืบ เพราะผนู ำคนหนึง่ จะออกมาจากเจา ถามวา “กษัตริยช าวยิวทีเ่ พิง่ ประสูตอิ ยทู ี่ ซึ่งจะเปนผูนำอิสราเอลประชากร ใด พวกเราไดเห็นดาวประจำพระองค ของเรา” 7 ขึ้น จึงพรอมใจกันมาเพื่อนมัสการพระ ดังนั้น กษัตริยเฮโรดทรงเรียกบรรดา 3 องค” เมือ่ กษัตริยเ ฮโรดทรงทราบขาวนี้ โหราจารยมาเฝาเปนการสวนพระองค พระองคทรงวนุ วายพระทัย ชาวกรุงเยรู- ทรงซักถามถึงวันเวลาทีด่ าวปรากฏ 8แลว ซาเล็มทุกคนตางก็วนุ วายใจไปดวย 4พระ ทรงใชบรรดาโหราจารยไปทีเ่ มืองเบธเลองคทรงเรียกประชุมบรรดาหัวหนาสมณะ เฮม ทรงกำชับวา “จงไปสืบถาม เรือ่ งพระ และธรรมาจารยd ตรัสถามเขาวา “พระ กุมารอยางละเอียด และเมือ่ พบพระกุมาร คริสตจะประสูติที่ใด” 5เขาจึงทูลตอบวา แลว จงกลับมาบอกใหเรารู เราจะไดไป “ในเมืองเบธเลเฮม แควนยูเดีย” เพราะ นมัสการพระองคดว ย” 9เมือ่ บรรดาโหรา

2

2

ในบททีห่ นึง่ มัทธิวนำเสนอพระเยซูเจาในฐานะโอรสของกษัตริยด าวิด และพระบุตรของ พระเจา ในบทที่สองนี้ ทานเกริ่นใหเราทราบถึงพระภารกิจของพระองคในการชวยกูคนตางชาติให รอดพน บรรดาโหราจารยผูแทนคนตางชาติเหลานี้ไดรับเรียกมาหาแสงสวางของพระองค (ขอ 1-12) พระเยซูเจาจะตองรับทุกขทรมานเชนเดียวกับประชากรของพระองค คือตองหนีไปประเทศอียปิ ต (ขอ 13-15) ตองเปนเชลยอีกครั้งหนึ่ง (ขอ 16-18) ชนที่เหลือสวนนอยจะกลับมาอยางต่ำตอย (ขอ 19-23 ดู 23 เชิงอรรถ l) มัทธิวนำเรือ่ งราวจากพระคัมภีรเ หลานี้ (midrash) เลาเหตุการณทเี่ กิดขึน้ ในปฐมวัย ของพระเยซูเจาสะทอนใหคิดถึงปฐมวัยของโมเสส เพื่อสอนความจริงเดียวกันกับที่ลูกาสอน โดยใช คำทำนายของสิเมโอน (ลก 2:34 เชิงอรรถ l ) b “ในรัชสมัยกษัตริยเ ฮโรด” ราวปที่ 5 หรือ 4 กอนคริสตศักราช เฮโรดเปนกษัตริยป กครองแควน ยูเดีย อิดูเมอา และแควนสะมาเรีย ตั้งแตป 37-4 กอนคริสตศักราช (ดู ลก 2:2 เชิงอรรถ b) c เรือ่ งเลาทำนองนี้ มักจะใชถอ ยคำกวาง ๆ ไมเจาะจง ทิศตะวันออกมักจะถูกใชเปนแหลงทีม่ าของ นักดาราศาสตร เชน โหราจารยเหลานี้ d “ธรรมาจารย” เรียกอีกอยางวา “อาจารยกฎหมาย” (ลก 5:17 กจ 5:34) หรือ “นักกฎหมาย” (ลก 7:30 ; 10:25 ฯลฯ) บทบาทของธรรมาจารย คืออธิบายความหมายของพระคัมภีร โดยเฉพาะอยางยิง่ ธรรมบัญญัติของโมเสสเพื่อกำหนดขอปฏิบัติสำหรับชีวิตประจำวันของชาวยิว (ดู อสร 7:6 เชิงอรรถ c ; บสร 39:2 เชิงอรรถ b) บทบาทนีท้ ำใหพวกธรรมาจารยไดรบั เกียรติและมีอทิ ธิพลในหมปู ระชาชน ธรรมาจารยสวนใหญมาจากชาวฟาริสี แตไมใชทุกคน (3:7 เชิงอรรถ f) ธรรมาจารยพรอมกับบรรดา หัวหนาสมณะและผูอาวุโสรวมเปนสภาสูงสุดของชาวยิว หรือ “สภาซันเฮดริน” a