พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ มัทธิว-กิจการฯ

Page 139

138

พระวรสารตามคำบอกเลาของ นักบุญมาระโก I เหตุการณกอนที่พระเยซูเจาทรงเริ่มเทศนาสั่งสอน การประกาศของยอหน ผทู ำพิธลี า ง 1 การเริม่ ตนขาวดีaเรือ่ งพระเยซู เจาเปนพระคริสต พระบุตรของพระเจาb 2 มีเขียนไวในหนังสือประกาศกอิสยาหวา ดูซิ เราสงผนู ำสารของเราไป ขางหนาทาน เพือ่ เตรียมทางสำหรับทาน 3 คนคนหนึ่งรองตะโกนในถิ่น ทุรกันดาร วา จงเตรียมทางขององคพระผเู ปนเจา จงทำทางเดินของพระองคใหตรงเถิด 4 ยอหนผูทำพิธีลางในถิ่นทุรกันดาร เทศนสอนเรื่องพิธีลาง อันแสดงถึงการ กลับใจเพื่อจะไดรับการอภัยบาป 5ประ ชาชนจากทั่วแควนยูเดีย และชาวกรุง

1

1

เยรูซาเล็มทัง้ หลายไปพบเขา รับพิธลี า ง จากเขาในแมน้ำจอรแดน โดยสารภาพ บาปของตน 6ยอหนแต งกายดวยผา ขนอูฐ ใชหนังสัตวคาดเอวc กินตั๊กแตน และน้ำผึ้งปา 7และประกาศวา “มีอีกผู หนึ่ ง กำลั ง มาภายหลั ง ข า พเจ า ทรง อำนาจยิง่ กวาขาพเจา ขาพเจาไมสมควร แมแตจะกมลงแกสายรัดรองเทาของเขา 8 ขาพเจาใชน้ำทำพิธลี า งใหทา นทัง้ หลาย แตเขาจะทำพิธลี า งใหทา น เดชะพระจิต เจา” พระเยซูเจาทรงรับพิธลี าง ครั้งนั้น พระเยซูเจาเสด็จจากเมือง นาซาเร็ธ แควนกาลิลี และทรงรับพิธลี า ง 9

“ขาวดี” หรือ “พระวรสาร” แปลจากภาษากรีก euaggelion เปนเรื่องการสถาปนา พระอาณาจักรของพระเจา (ดู มธ 4:17 เชิงอรรถ f) พันธสัญญาเดิมไดกลาวถึงขาวดีนี้บางแลว (อสย 40:9; 52:7; 61:1) แตพระเยซูเจาไดทรงกลาวถึงขาวดีนี้อยางชัดเจนโดยทรงประกาศอยางเปดเผย (1:14//; มธ 4:23; 9:35; ลก 4:43; 8:1; เทียบ มก 16:15) ทรงเชิญชวนมนุษยทุกคนใหมีความเชือ่ (มก 1:15 ดู มธ 8:10 เชิงอรรถ b; รม 1:16 เชิงอรรถ h) พระอาณาจักรของพระเจาไดมาถึงใน องคพระเยซูเจา (มธ 11:5ฯ; ลก 4:18,21) บรรดาศิษยจะนำขาวดีนไี้ ปประกาศใหมนุษยทวั่ โลกไดทราบ ตอจากพระองค (16:15; มธ 24:14ฯ; 26:13ฯ; กจ 5:42 เชิงอรรถ q; กท 2:7) ขาวดีนี้ในขั้นแรก ไดรบั การประกาศดวยปากเปลาแลวจึงบันทึกเปนลายลักษณอกั ษรจนกระทัง่ มีรปู แบบทีก่ ำหนดไวใน หนังสือพระวรสารทัง้ สีข่ องเรา b สำเนาโบราณบางฉบับละคำวา “พระบุตรของพระเจา” c สำเนาโบราณบางฉบับวา “ยอหนใชหนังอูฐแตงกาย” (เทียบ มธ 3:4) a