Page 1


คุณพ่อบอสโกอุทิศชีวิตทั้งหมดของท่าน ท�ำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อความสุขและความยินดี ของเยาวชน ท่านเคยกล่าวแก่เยาวชนครั้งหนึ่งว่า เพื่อพวกเธอ พ่อได้เรียน เพื่อพวกเธอ พ่อได้ท�ำงาน เพื่อพวกเธอ พ่อได้ด�ำเนินชีวิต “แค่พวกเธอเป็นเยาวชน พ่อก็รักพวกเธออย่างที่สุดแล้ว” วิธีการด�ำเนินชีวิตของท่าน ได้กลายเป็นระบบการอบรมเยาวชนทีเ่ ยีย่ มยอด ซึง่ รูจ้ กั กันว่า “ระบบป้องกัน” ซงึ่ ใช้เหตุผลเพือ่ สอนให้รถู้ งึ คุณค่า ที่น�ำไปสู่ความดีงาม ใช้ศาสนา เพื่อสร้างมโนธรรมและความรับผิดชอบที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ และความรักใจดี เพื่อสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศแห่งครอบครัวที่มีความอบอุ่นและมีความสุขในชีวิต คุณพ่อบอสโกใช้ดนตรี กีฬา และการแสดงละครในการอบรมเยาวชนในโรงเรียน ความรักศรัทธาที่คุณพ่อบอสโกมีต่อองค์พระเยซูเจ้า โน้ ม น� ำ ให้ ท ่ า นใช้ ค วามรั ก อภิ บ าลในการอบรมเยาวชนมากกว่ า การลงโทษทางร่ า งกาย ด้ ว ยคติ พ จน์ ที่ ว ่ า “ขอแต่วญ ิ ญาณ สิง่ อืน่ ไม่ตอ้ งการ” คุณพ่อได้อทุ ศิ ชีวติ ทัง้ หมดของท่านในการน�ำเด็ก ๆ และเยาวชนไปสูค่ วามสุข ที่แท้จริง

ขอให้สนุกสนานร่าเริงแต่ ...อย่าท�ำบาป คุณพ่อบอสโก


Darunakanchanaburi School 15th Anniversary Special Edition 1995-2010

“Step Forward Together”

ÊÒúÑÞ

วารสารฉบับพิเศษ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี โอกาสฉลองครบรอบ 15 ป (พ.ศ. 2538-2553)

C O NT E NT S

1 คุณพ่อบอสโก ทุกลมหายใจ เพื่อเยาวชน สารแสดงความยินดี 3 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปญญา กฤษเจริญ 4 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 5 นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ 6 นายจ�านงค์ ยอดข�า 7 นายนิคม อินทรโสภา 8 ดร. สยมพร ทองเนื้อดี 9 พันเอก ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ 10 ครอบครัว “จิรวัฒนาพันธ์” 11 บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ 47 48 53 56 60 66 68 71 78

12 ท�าเนียบผู้บริหารฯ ปการศึกษา 2538-2553 13 บทความ ก้าวต่อไปด้วยใจมัน่ คง 15 ป โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 15 18 19 22 27 32 40

สมัยอธิการ บาทหลวงชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (2538-2539) สมัยอธิการ บาทหลวงจ�าเนียร จติ เสรีวงศ์ (2540-2541) สมัยอธิการ บาทหลวงสุเทพ ภูผา (2542) สมัยอธิการ บาทหลวง ดร. ไพยง มนิราช (2543-2547) สมัยอธิการ บาทหลวงวิโรจน์ เสียงไพเราะ (2548) สมัยอธิการ บาทหลวงอภิสทิ ธิ ์ กฤษเจริญ (2549-2551) สมัยอธิการ บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ (2552-ปจจุบนั )

ภาพปกวารสารโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ตั้งแต่ป พ.ศ. 2543-2553 ภาพอาคาร สถานที่ ห้องประกอบการ ภาพและรายชื่อคณะครูรุ่นบุกเบิก ที่ร่วมก้าวเดินจนปจจุบัน ภาพและรายชื่อผู้บริหาร ทีมบริหาร และคณะครูประจ�าอาคาร ภาพและรายชื่อครูต่างชาติ ปการศึกษา 2553 ภาพและรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 6 ปการศึกษา 2553 ดาวเด่นดรุณากาญจนบุรี / The Stars of D.R.K. เสียงจากครอบครัวดรุณากาญจนบุรี / Voices from Darunakanchanaburi Family บทความ การเรียนแบบสองภาษา: กระแสนิยม หรือ ทางรอดการศึกษาไทย (Bilingual Education: Popularization or the Survival of Thai Education)


สารแสดงความยินดี ¾ÃÐÊѧ¦ÃÒªÂÍˏ¹ ºÍÊâ¡ »˜ÞÞÒ ¡ÄÉà¨ÃÔÞ To remember the past with gratitude, to live the present with enthusiasms, and to look forward to the future with confidence. (John Paul II, Pope)

โอกาสฉลองครบรอบ 15 ป โรงเรียนดรุณากาญจนบุร ี พ่อขอหยิบยกพระด�ารัส สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 โอกาสเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ ป ค.ศ. 2000 ที่ว่า “จงจดจ�าอดีตด้วยความกตัญู จงเจริญชีวิตในปจจุบันด้วยความกระตือรือร้น และจงมองไปข้างหน้าในอนาคตด้วยความวางใจ” มาเพือ่ สือ่ สารกับสมาชิกโรงเรียน ดรุณากาญจนบุรีทุกคนว่า ✱ เราจงร่วมกันโมทนาคุณ สา� หรับความรัก และความเมตตาของพระเจ้า ทท ี่ รงสอดส่องดูแล สมาชิกโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีทุกคนตลอด 15 ปที่ผ่านมา ✱ เราจงร่วมกันกตัญูต่อ คุณบุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์ และครอบครัว ที่ได้บริจาคที่ดิน และร่วมบุกเบิกโครงการดรุณากาญจนบุร ี จนเกิดเป็นความจริงและด�าเนินการมาจนทุกวันนี้ ✱ เราจงร่วมกันแสดงความขอบคุณ ตอ ่ อดีตผูบ้ ริหาร คณะครู นกั เรียน ศษิ ย์เก่า และผูป้ กครอง ทุกท่าน ทมี่ สี ว่ นร่วมสร้างสรรค์ สานต่อ พฒ ั นา และร่วมก้าวเดินด้วยกันมาจนถึงปจจุบนั ✱ เราจงรวมพลังเป็นน�า้ หนึง่ ใจเดียวกัน เจริญชีวต ิ ปจจุบนั ด้วยความกระตือรือร้น ร่วมกัน ฟนฝาอุปสรรค ความยากล�าบาก ความท้าทายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย ในปจจุบัน เพื่อวางรากฐานและสร้างอนาคตของชาติที่เปยมด้วยคุณภาพและ คุณธรรมต่อไป ✱ เราจงเป็นก�าลังใจให้คณะผูบ ้ ริหาร คณะครูชดุ ปจจุบนั และนักเรียนทุกคน ได้ทา� หน้าที่ ของตนในทุกขณะอย่างซื่อสัตย์มั่นคง โดยเรียนรู้และสานต่อจากบุคลากรในอดีต เพือ่ สร้างอนาคตของโรงเรียนดรุณากาญจนบุรใี ห้มนั่ คง ก้าวหน้า และเป็นความภูมใิ จ ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีตลอดไป ✱ สุดท้าย เราคงต้องฝากทุกขวบปของโรงเรียนดรุณากาญจนบุร ี ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า วางใจในการชี้น�าทางของพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเดินข้างเรา เป็นก�าลังใจให้เรา ก้าวต่อไปด้วยใจมั่นคง ขอพระเจ้าอ�านวยพรอย่างอุดม ส�าหรับผู้มีพระคุณ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียนทุกคน

(พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปญญา กฤษเจริญ) ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

15

âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

3

th


สารแสดงความยินดี ¾ÃÐÊѧ¦ÃÒªÂÍá«¿ ªÙÈÑ¡´Ôì ÊÔÃÔÊØ·¸Ôì ในการเดินทาง เราต้องสังเกต 2 สิง่ สิง่ แรกคือชือ่ “ถนน” และสิง่ ทีส่ องคือ “หลักกิโลเมตร” ถา้ เราติดตาม 2 สงิ่ นี ้ เราก็จะไม่หลงทางง่าย ๆ แม้วา่ เปาหมายปลายทาง นัน้ จะเป็นสิง่ ทีเ่ ราไม่เคยไปมาก่อนก็ตาม เช่นเดียวกันในการด�าเนินงานทางการศึกษา เราต้องสังเกตแนวทางการบริหารการศึกษาทีไ่ ด้วางเอาไว้ตงั้ แต่แรก และจ�านวนป ที่ผ่านไป ก็จะบ่งบอกถึงความเจริญได้มากน้อยเพียงใด โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี มีอายุครบ 15 ป ถือเป็นโอกาสที่จะท�า ฉลองผลงานความส�าเร็จที่ได้รับ และเป็นเวลาที่จะไตร่ตรองถึงอนาคตต่อไป เคล็ดลับความส�าเร็จขึ้นอยู่กับความทุ่มเทเสียสละของทีมงานทั้งหมด ที่ท�างาน ไปในทิศทางเดียวกัน ถา้ อยากได้ความส�าเร็จยิง่ ใหญ่ในอีก 5 ปข า้ งหน้า กจ็ งเริม่ ต้นคิด และเริ่มลงมือท�าเสียแต่เวลานี้ ความประทับใจในช่วงก่อตั้งโรงเรียนนั้นมีมากมาย หลายคนได้มีส่วน ช่วยท�าให้โครงการสร้างโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีและโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี บริ ห ารธุ ร กิ จ เสร็ จ ได้ ต ามก� า หนดเวลา นั บ ว่ า เป็ น งานที่ ย ากล� า บากเอาการ การฉลองครบ 15 ปก็เป็นโอกาสที่คนรุ่นปจจุบันจะระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ตั้งแต่ ปที่ 1 เรื่อยมา ก็คงดีเหมือนกันที่จะมีโอกาสได้บอกเล่าต�านานให้คนรุ่นปจจุบัน ได้รู้เรื่องราวในอดีต ถ้าไม่เล่าก็ไม่รู้ ถ้าไม่เล่ามันก็ลืม รู้เพื่อจะได้สานต่อ จะได้ ไม่ประสานงาหรือด�าเนินไปผิดทิศผิดทาง ในช่วง 2 ปแห่งการก่อสร้างโรงเรียนและเริ่มต้นการเรียนการสอน พ่อ ใช้ความพยายามและความสามารถทั้งหมดเพื่อโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 2 ปที่ กาญจนบุรีนี้แหละถือว่าเป็นความภูมิใจช่วงหนึ่งของชีวิตเลยทีเดียว ไม่ใช่เป็นเรื่อง ของความส�าเร็จ แต่เป็นการอุทิศชีวิตและเวลาทั้งหมดให้โรงเรียน เพื่อความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของบรรดาครูที่มาท�างานเป็นรุ่นแรก พร้อมทั้งบรรดาลูก หลานของพี่น้องชาวกาญจนบุรี ขอขอบคุณทุกคนที่เคยร่วมท�างาน เคยให้ความ สนับสนุนและดูแลเอาใจใส่ชีวิตของพ่อ ขอพระเจ้าประทานพรแด่ผมู้ พี ระคุณ ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียนและพนักงานทุกคน

15

(พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์) ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่คนแรก ปการศึกษา 2538-2539

th âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

4


สารแสดงความยินดี ¹Ò³°¾Åɏ ÇÔàªÕÂÃà¾ÃÔÈ ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสฉลองครบ 15 ป ของโรงเรียน ดรุณากาญจนบุรี ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ที่จัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาที่ว่า “คุณธรรม นําวิชา พัฒนาสุข” (Morality Generates Wisdom and Happiness) เป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ ดูแล เอาใจใส่ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอันดีแก่บุตรหลานชาวกาญจนบุรี ความเพียบพร้อมไปด้วยสภาพแวดล้อมธรรมชาติ บรรยากาศทีร่ ม่ รืน่ สะอาด และปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง อีกทั้งยังมีเครือข่าย ความร่วมมือทางด้านวิชาการและการบริหาร ร่วมกับสถาบันการศึกษา ที่ประสบผลส�าเร็จดีเยี่ยม คือ กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ และกลุ่ม โรงเรี ย นในเครื อ สั ง ฆมณฑลราชบุ รี อี ก ทั้ ง ความมุ ่ ง มั่ น ด้ า นนโยบาย เชิงประจักษ์ของโรงเรียน (พ.ศ. 2553 - 2555) “เรียนดี มีวินัย ภาษาเด่น ดนตรีเก่ง ลายมืองาม” และพร้อมจะ “ก้าวต่อไปด้วยใจมั่นคง” ในโอกาสนี้ ขอพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ ความรักของพระเจ้า และสามัคคีธรรมของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป

(นายณฐพลษ วิเชียรเพริศ) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

15

âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

5

th


สารแสดงความยินดี ¹Ò¨íÒ¹§¤ ÂÍ´¢íÒ ตลอดระยะเวลา 15 ป ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง กรรมการบริหารโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียน ดรุณากาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความศรัทธาจากผู้ปกครองและ ชุมชน ต้องยอมรับว่าโรงเรียนที่จัดตั้งมา 15 ป มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จึงท�าให้สามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้ในแนวหน้าของวงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปดสอนหลักสูตรสองภาษา หรือโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program, EP) หรือทีโ่ รงเรียน เรียกว่า Bilingual Program ตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล ถึงชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งโครงการ Mini Bilingual Program ส�าหรับนักเรียนแผนกสามัญด้วย นับเป็นก้าวกระโดดของวงการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีอย่างแท้จริง ในวาระทีโ่ รงเรียนดรุณากาญจนบุร ี จัดงานเฉลิมฉลองเนือ่ งในโอกาส ครบรอบ 15 ป ผมขอชื่นชมในผลงานการจัดการศึกษาของคณะผู้บริหาร ครู ชมรมผู้ปกครองฯ และกรรมการบริหารโรงเรียน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาโรงเรียนให้เจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง สมกับปณิธานที่ว่า “ก้าวต่อไป ด้วยใจมั่นคง” และเราจะก้าวต่อไปด้วยกัน (Step Forward Together)

( นายจ�านงค์ ยอดข�า ) ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

15

th âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

6


สารแสดงความยินดี ¹Ò¹ԤÁ ÍÔ¹·ÃâÊÀÒ ในโอกาสทีโ่ รงเรียนดรุณากาญจนบุร ี มีอายุ 15 ป ถ้าเป็นเด็กก็อยูใ่ น วัยรุน่ ซึง่ จะเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้า 15 ปกบั จ�านวนนักเรียน 1,515 คน เป็นเครือ่ งยืนยันว่าโรงเรียนดรุณากาญจนบุร ี จัดการศึกษาอย่างดี “มีคณ ุ ภาพ” จึงอยู่ในความนิยมของผู้ปกครอง ซึ่งโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีนักเรียนเป็นพันคน น้อยโรงนักนอกจากโรงเรียนในเครือคาทอลิกเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านบุคลากรซึ่งน�าโดย ท่านคณะบาทหลวง ซึง่ ทรงคุณวุฒผิ ลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันบริหารจัดการ ปจจุบนั อยู่ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในทศวรรษแรกการปฏิรูป การศึกษาท�าให้เด็กไทยขาดคุณภาพ ในปจจุบนั เราจะเห็นว่าโรงเรียนทุกแห่ง ไม่วา่ โรงเรียนของรัฐบาลหรือ เอกชนจะเน้นการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพ ต้องการให้เด็กไทย “เก่ง” มีความรู้ ความสามารถ ก็เป็นไปได้จริงๆ จะเห็นว่าการแข่งขันระดับโลก เด็กไทย ได้รบั รางวัลเหรียญทองเสมอๆ แต่ทนี่ า่ เป็นห่วงก็คอื พฤติกรรมเด็กไทยเบีย่ งเบน ไปในทางมิชอบมากขึน้ ทุกวัน ผมเชือ่ ว่าเพราะการพัฒนาทีใ่ ห้ความส�าคัญกับ จริยธรรม น้อยเกินไป และก็ยงั ไม่มวี แี่ ววว่าภาครัฐจะเอาจริงเอาจัง แต่ผมเห็นว่า โรงเรี ยนดรุ ณ ากาญจนบุ รี เป็ น โรงเรี ย นหนึ่ ง ที่ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ กั บ เรื่ อ งนี้ โดยเห็นได้จากปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนทีว่ า่ คุณธรรม นําวิชา พัฒนาสุข และทีส่ า� คัญก็คอื การบริหารจัดการโดยคณะบาทหลวง ผมเชือ่ ว่าโรงเรียนแห่งนี้ จะต้ อ งเติ บ โตมากยิ่ ง กว่ า นี้ แ น่ น อน ซึ่ ง นั ก เรี ย นจ� า นวน 1,515 คน เป็ น เครื่องยืนยันได้ ในโอกาสนี้ ผมขออั ญ เชิ ญ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายในสากลโลก โดยเฉพาะพระผูเ้ ป็นเจ้า จงคุม้ ครองท่านคณะบาทหลวง ครู-อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรทุกคนให้โชคดี และดลบันดาลให้โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป

(นายนิคม อินทรโสภา) นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี

15

âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

7

th


สารแสดงความยินดี ´Ã. ÊÂÁ¾Ã ·Í§à¹×éÍ´Õ ขอแสดงความยินดีกบั โรงเรียนดรุณากาญจนบุร ี ทีด่ า� เนินการมาครบรอบ 15 ป ในปการศึกษา 2553 น ี้ ดฉิ นั รูส้ กึ เป็นเกียรติทไี่ ด้รบั เชิญให้มาท�าหน้าที ่ ทปี่ รึกษาของโรงเรียน ในช่วงทีท่ างโรงเรียนดรุณากาญจนบุรตี อ้ งการเปดแผนกสองภาษาเมือ่ ปการศึกษา 2552 ในปจจุบันพบว่าแผนกสองภาษาของโรงเรียนแห่งนี้ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองสูงขึ้น จากเดิม คือ... ก่อนทีโ่ รงเรียนสารสาสน์วเิ ทศบางบอนจะเข้าไปช่วยเหลือ มีนกั เรียนแผนก สองภาษาประมาณ 67 คน ตอ่ มาเมือ่ ใช้ระบบของสารสาสน์แล้วมีจา� นวนนักเรียนเพิม่ มากขึน้ ถึง 500 คน จึงถือได้ว่ามีความเจริญเติบโตในจุดนี้อย่างรวดเร็ว การด�าเนินงานการศึกษาเพือ่ ให้คณ ุ ภาพคงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ควรมีการปรับปรุง อีกหลายด้านเพือ่ ให้โรงเรียนเจริญเติบโตพร้อมกัน ทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ การศึกษา โดยใช้หลักการบริหารงานของสารสาสน์ คือ F2Q (เอฟทูควิ ) ซึง่ F คือ Fraternity ความเป็นภราดรภาพหรือความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง, Q1 คือ Quality คุณภาพ, Q2 คือ Quantity ปริมาณ อีกทั้งใช้สูตรแห่งความสําเร็จ 4 ประการ คือ 1) ระบบการบริหาร จัดการที่ดีมีคุณภาพ คือการท�าให้งานทุกงาน ทุกวิชา มีจุดเด่นในตัวเอง และด�าเนินงาน ในทุกกิจกรรมอย่างมีขนั้ ตอน สามารถตรวจสอบได้ 2) บุคลากรมีความรูด้ ี มีความสามารถ เฉพาะด้าน และมีการพัฒนาตนเองให้มคี ณ ุ ภาพสูงขึน้ ตลอดเวลา เพราะหากคิดว่าดีอยูแ่ ล้ว เก่งอยู่แล้ว นั่นคือ จุดที่จะท�าให้เกิดความเสื่อมได้ 3) หลักสูตรการจัดการศึกษาดี คือ เป็นหลักสูตรทีส่ นองตอบการเรียนรูต้ ามวัย และมีการจัดการความรูท้ มี่ งุ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ อย่างเข้าใจ สามารถน�าไปใช้ให้เกิดผลส�าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 4) วัฒนธรรมองค์กร ที่เข้มแข็ง คือ บุคลากรได้รับการหล่อหลอมให้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และยอมรับ การเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยอาศัยวินยั ส�าคัญ 5 ประการ ในการท�าให้องค์กรเป็นองคกร แห่งการเรียนรูท้ มี่ คี ณ ุ ภาพอย่างยัง่ ยืน คือ 1) บุคลากรมีศกั ยภาพ (Personal Mastery) มีความรอบรู้ ใฝเรียนใฝรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความกระตือรือร้น และ ให้ความส�าคัญกับการเรียนรูว้ า่ เป็นรากฐานขององค์กรแห่งการเรียนรู ้ 2) รูปแบบความคิด ที่หลากหลาย (Mental Models) ยอมรับความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคน เอาใจเขามาใส่ใจเรา 3) การสานวิสยั ทัศนรว่ มกัน (Shared Vision) รวมพลังกันเพือ่ การ ขับเคลือ่ นภารกิจขององค์กรให้บรรลุเปาหมายพร้อมทัง้ มีการลงมือปฏิบตั จิ ริง 4) การเรียนรู้ และทํางานร่วมกัน (Team Learning) ไม่ยดึ ติดกับการท�างานแบบเดิมๆ เคารพในความคิดเห็น ทีแ่ ตกต่างกันของบุคคลในองค์กร ซึง่ จะท�าให้การท�างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพและเอกภาพ มากยิง่ ขึน้ 5) การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) ซงึ่ เป็นลักษณะของการคิดเชือ่ มโยง อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรรู้จักคิดเป็น พูดเป็น ท�าเป็น และแก้ปญหาเป็น เชือ่ แน่วา่ ...ในอนาคต โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จะเป็นโรงเรียนทีย่ งิ่ ใหญ่ ทัง้ ทางด้านปริมาณของนักเรียน และคุณภาพของนักเรียน คือ นักเรียนมีคณ ุ ภาพด้าน วิชาการ มีความรูด้ ี สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีส่ องได้อย่างคล่องแคล่ว นักเรียน เป็นผูม้ มี ารยาทเรียบร้อยน่ารัก มีความประพฤติด ี เติบโตเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติ ได้อย่างมีคุณภาพสืบไป

15

th âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

8

ดร. สยมพร ทองเนื้อดี ผู้อ�านวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน


สารแสดงความยินดี ¾Ñ¹àÍ¡ À¾Í¹Ñ¹² àËÅ×ͧÀÒ¹ØÇѲ¹ “คุณธรรม นําวิชา พัฒนาสุข” เป็นปรัชญาทีแ่ สดงให้เห็นว่าโรงเรียน ดรุณากาญจนบุรี ให้ความส�าคัญกับการสร้างคุณธรรมให้เกิดกับนักเรียน เป็นอันดับแรก ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับสังคมไทย ตั้งแต่อดีต จนถึงปจจุบัน และจะมีผลอย่างยิ่งต่อไปในอนาคต ขอเป็นก�าลังใจให้กบั ผูบ้ ริหาร และคุณครูทกุ ท่าน ทีท่ มุ่ เทการท�างาน เพื่ อ สร้ า งอนาคตของประเทศชาติ ให้ เ ป็ น ไปตามปรั ช ญาที่ น ่ า ชื่ น ชมนี้ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา และขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจ ในโอกาสฉลอง 15 ป  ของโรงเรียนดรุณากาญจนบุร ี กบั “ก้าวต่อไปด้วยใจมัน่ คง” อนั จะเป็นการ เพิ่มศักยภาพให้เกิดความเชื่อถือ และไว้วางใจส�าหรับผู้ปกครองทุกท่าน ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปอีกด้วย

(ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์) รองผู้อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี ประธานชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

15

âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

9

th


สารแสดงความยินดี ¤Ø³ÊÁÈÑ¡´Ô-ì ¤Ø³Çùѹ· ¨ÔÃÇѲ¹Ò¾Ñ¹¸ ขอแสดงความยินดี กบั ความส�าเร็จทีผ่ า่ นมาได้ 15 ป ตามเจตนารมณ์ทตี่ อ้ งการ ให้บรรดาเด็กและเยาวชนของชาว กาญจนบุรไี ด้รบั การศึกษาทีด่ ี โดยไม่ตอ้ งเดินทางไปไกลบ้าน จะขอเป็นก�าลังใจ และให้การสนับสนุนกับทาง โรงเรี ย นดรุ ณ ากาญจนบุ รี เพื่ อ ความก้ า วหน้ า ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ในทุกด้านตลอดไป ด้วยความปรารถนาดี ครอบครัว “จิรวัฒนาพันธ”

15

th âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

10


สารแสดงความยินดี ºÒ·ËÅǧʹ¸ÂÒ ä·Âʹ¸Ô “ตราบจนวันนี้ วันที่ผ่านมานานแสนนาน วันที่ผ่านมาไกลแสนไกล เมื่อหันไปมองหนทางที่ก้าวผ่านมา” ต้นไม้กว่าจะเติบใหญ่ จา� เป็นต้องใช้เวลา ผา่ นฤดูกาล เริม่ จากกล้าต้นเล็ก ๆ ที่ได้รับการทะนุถนอมจากผู้ปลูก ดูแลใส่ปุย ใช้ไม้ค�้ายัน เพื่อให้ต้นไม้สามารถ เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ทแี่ ข็งแรง มีลา� ต้นตรง สง่างาม เป็นร่มไม้ใหญ่ให้ความร่มเย็น กับผู้คน พร้อมกับเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ของบรรดาสัตว์นานาชนิด โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีก็เปรียบเสมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่ผ่านกาลเวลา เริ่มลงกล้าตั้งแต่ป พ.ศ. 2538 และค่อย ๆ เติบโตผ่านมือผู้บริหารและคณะครู การดูแลนักเรียน ประสิทธิ์ประสาทวิชามาเป็นระยะเวลากว่า 15 ป ในท้องถิ่น กาญจนบุรีแห่งนี้ โอกาสฉลอง 15 ป ผมต้องขอขอบคุณ... “ครอบครัวจิรวัฒนาพันธ” ทีไ่ ด้บริจาคทีด่ นิ เพือ่ สร้างโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี “สังฆมณฑลราชบุร”ี ทีไ่ ด้รเิ ริม่ ก่อสร้าง และด�าเนินงานการจัดการศึกษา ของโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี “พระคุณเจ้าชูศกั ดิ์ สิรสิ ทุ ธิ์ คณะครูรนุ่ บุกเบิก จนกระทัง่ คณะครูชดุ ปจจุบนั และบุคลากรทุกท่าน” ที่ทุ่มเทแรงกายใจ ฝาฟนความยากล�าบากร่วมกัน “ผูป้ กครองและชุมชน” ทีไ่ ด้สนับสนุน ช่วยเหลือ และไว้วางใจให้เราดูแล บุตรหลานของท่านตลอดมา “องคพระผู้เป็นเจ้า” ที่ทรงจัดสรรทุกสิ่งได้อย่างลงตัวและมีคุณภาพ ให้กับโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีแห่งนี้ โอกาสฉลอง 15 ป ผมจึงขอร่วมยินดีอย่างจริงใจพร้อมกับทุกท่าน และ ขอให้ทกุ ภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันเพือ่ เราจะก้าวต่อไปด้วยใจมัน่ คง เพือ่ จัดการ ศึกษาให้บริการกับผู้ปกครองและชุมชน ในการผลิตบุคลากรของชาติที่เป็นคนดี คนเก่ง และด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข สามารถเติบโตไปเป็นเยาวชนที่ดีและ มีคุณภาพของประเทศชาติตลอดไป

(บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อ�านวยการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

15

âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

11

th


15

บาทหลวงชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ บาทหลวงจําเนียร จิตเสรีวงศ บาทหลวงวิริยะ สู้เสงี่ยม บาทหลวงสุเทพ ภูผา บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ บาทหลวงไพยง มนิราช บาทหลวงสมควร หมายแม้น บาทหลวงเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ บาทหลวงวิโรจน เสียงไพเราะ บาทหลวงอภิสิทธิ์ กฤษเจริญ บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด ซิสเตอร์อารี ม่วงโมรี ซิสเตอร์สุดาทิพย์ เจริญพานิช ซิสเตอร์สายทิพย์ บุญถนอม ซิสเตอร์สุภาพร ฤทธิปญญา ซิสเตอร์อุทัยวรรณ กิมเล็ก ซิสเตอร์เซซีเลีย สุวรรณี เพชรพนมพร ซิสเตอร์นารี แก้วทวี ซิสเตอร์มีนา อดุลย์เกษม ซิสเตอร์ประไพ ทศไพสนธิ ซิสเตอร์สุมิตรา โจสรรค์นุสนธิ์

th âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

12

ผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ, ครูใหญ่ ผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ, ครูใหญ่ ผู้ช่วยอธิการ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ, ครูใหญ่ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ, ครูใหญ่ ผู้จัดการ, ครูใหญ่ ผู้รับใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาต, ผู้อ�านวยการ ผู้จัดการ ผู้อ�านวยการ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ผู้จัดการ ผู้ช่วยอธิการ แผนกโภชนาการ ผู้ช่วยอธิการ แผนกปฐมวัย ผู้ช่วยอธิการ แผนกปฐมวัย รองผู้อ�านวยการ ผู้ช่วยอธิการ แผนกปฐมวัย ผู้ช่วยอธิการ แผนกปฐมวัย ผู้ช่วยอธิการงานอภิบาลและค�าสอน ผู้ช่วยอธิการ แผนกโภชนาการ ผู้ช่วยอธิการ แผนกปฐมวัย ผู้ช่วยอธิการ แผนกโภชนาการ ผู้ช่วยอธิการ แผนกปฐมวัย

2538-2539 2540-2541 2541 2542 2542-2543 2543-2547 2544-2546 2546-2548 2548 2549-2551 2549-2551 2552-ปจจุบัน 2551 2552-ปจจุบัน 2538-2544 2538 2539-2540 2551-ปจจุบัน 2541 2542 2543-2545 2545-2547 2545-2547 2548-ปจจุบัน 2548-2550


¡Œ15 Ò»‚ ǵ‹ Í ä»´Œ Ç Âã¨ÁÑ ¹ è ¤§ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553) ºÒ·ËÅǧÊÁà¡ÕÂÃµÔ ¨ÙÃÍ´ àÃÕºàÃÕ§

“ตราบจนวันนี้ วันที่ผานมานานแสนนาน วันที่ผานมาไกลแสนไกล เมื่อหันไปมองหนทางที่กาวผานมา ตราบจนวันนี้ มีสิ่งตางๆ มากมายที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา แตรักขององคพระเจาไมเคยแปรเปลี่ยน ตลอดวันเวลาผานมาในชีวิต มีแตความรักของพระองค ทรงเดินขางเราเปนกําลังใจใหเรา กาวตอไปดวยใจมั่นคง…”

เนื้อความข้างต้นคือบางช่วงตอนของเพลง “ตราบจนวันนี้” ที่ใช้ร้องกันในโบสถ์เพื่อขอบพระคุณพระเจ้า ส�าหรับวันเวลาและชีวิตที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับเส้นทางเดินตลอด 15 ปที่ผ่านมาของโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี เพื่อการก้าวย่างสู่ความส�าเร็จอย่างมั่นคงในอนาคต จ�าเป็นที่เราต้องด�าเนินชีวิตปจจุบันด้วยกระตือรือร้น อีกทั้งย้อนมองอดีตด้วยความกตัญูรู้คุณ โอกาสฉลองครบ 15 ปโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี (พ.ศ. 2538-2553) ขอร้อยเรียงเรื่องราวเส้นทางเดินของโรงเรียนในแต่ละยุคสมัยของอธิการหรือผู้อ�านวยการโรงเรียน ทั้งนี้ เพือ่ ให้บา้ นดรุณากาญจนบุรหี ลังนีไ้ ด้มองย้อนอดีต ร่วมใจกันสร้างสรรค์ปจ จุบนั เพือ่ จะก้าวหน้าต่อไปด้วยใจมัน่ คง โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 7 ถนนกาญจนบุรี - อู่ทอง ต�าบลปากแพรก อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 นับเป็นโรงเรียนล�าดับที่ 16 สังกัดโรงเรียน ในเครือสังฆมณฑลราชบุร ี ในการก่อตัง้ โรงเรียนได้รบั การสนับสนุนจากคุณสมศักดิ์ - คุณวรนันท จิรวัฒนาพันธ ซึ่งบริจาคที่ดินและการปรับพื้นที่ส�าหรับก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และสนามกีฬาต่างๆ สังฆมณฑล ราชบุรไี ด้ลงทุนในวงเงินประมาณ 150 ล้านบาท โดยมุง่ หวังทีจ่ ดั การศึกษาทีม่ คี ณ ุ ภาพแก่เยาวชนไทย โดยเฉพาะ ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและบริเวณใกล้เคียง ปจจุบันจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทัง้ แผนกสามัญ และแผนกสองภาษา ด�าเนินงาน ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียน คือ “คุณธรรม นําวิชา พัฒนาสุข”

15

âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

13

th


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

ÀÒ¾¶‹Ò·ҧÍÒ¡ÒÈ ¢³Ðâ¤Ã§¡ÒÃâçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ ã¡ÅŒ¨ÐáÅŒÇàÊÃç¨ »‚ ¾.È. 2537-2538 (¤.È. 1994-1995)

15

th âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

14


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553) โรงเรียนดรุณากาญจนบุรไี ด้รบั อนุญาตให้เปดสอนในวันที ่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ตงั้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ลงนามโดย นายสุ ช าญ พงษ เ หนื อ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี บาทหลวงชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (พ.ศ. 2538-2539) ด�ารงต�าแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่คนแรก (ปจจุบันท่านด�ารงต�าแหน่งพระสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา) เริ่ ม ป ก ารศึ ก ษา 2538 ด้วยการจัดปฐมนิเทศผูป้ กครอง และนักเรียนเป็นครัง้ แรก ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2538 มีผู้สนใจ มาร่ ว มงานเป็ น จ� า นวนมาก โดยมี ค ณะครู จ� า นวน 20 คน จากโรงเรียนธีรศาสตร์มาช่วย วางระบบและเตรียมงานโรงเรียน เปด เรี ย นวั น แรกในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2538 โดยมี ครูรุ่นแรกจ�านวน 34 คน และ นักเรียนทัง้ หมด 825 คน ในปการศึกษาแรกนีม้ เี พียงอาคารเดียว (คือ อาคาร 1 แผนกอนุบาล ในปจจุบนั ) การเรียนการสอน ด�าเนินไปด้วยดี แม้ต้องประสบกับความไม่สะดวกด้านอาคารสถานที่ซึ่งก�าลังรีบเร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จ จนหลายครั้งทั้งคุณพ่อและคณะครูต้องช่วยคนงานก่อสร้างยกปูน เทพื้น ขนของ และทาสี แม้จะเหนื่อยล้า แต่กเ็ ปย มด้วยความสุข เพราะนีค่ อื บ้านของเราเอง นักเรียนคนแรกของโรงเรียน คือ ด.ญ.ปรียานุช อยูย่ งสินธ เลขที ่ 0001 บรรยากาศในปการศึกษาแรกเต็มไปด้วย ความสุขและตื่นเต้นอยู่เสมอ เพราะเป็นครั้งแรก ของจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ที่ มี โ รงเรี ย นขนาดใหญ่ ลั ก ษณะนี้ เ กิ ด ขึ้ น ในท่ า มกลางสภาพแวดล้ อ ม ที่บริสุทธิ์สวยงาม ท�าให้ได้รับความสนใจและร่วมมือ จากผู้ปกครองชาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างดี เห็ น ได้ จ ากการจั ด งานฉลองคริ ส ต์ ม าสป แ รก ของโรงเรี ย น (24 ธ.ค. 2538) มี ทั้ ง การแสดง ของนักเรียนจ�านวน 23 ชุด มีการฉายภาพยนตร์ ลิเก การแสดงดนตรีของสุนารี ราชสีมา การสอยดาว และมหรสพอืน่ ๆ ปลายปการศึกษามีการจัดงานกีฬาสี ครัง้ ที ่ 1 (1-2 ก.พ. 2539) โดยจัดแข่งขันกีฬาและการละเล่น แบบไทย ๆ แม้แดดจะร้อน แต่เปย มด้วยความสุข โรงเรียนปดปการศึกษาแรกโดยจัดงาน “วันผูป้ กครอง” ขนึ้ (23 ม.ค. 2539) มีงานเลี้ยงโตะจีนจ�านวน 200 โตะ พร้อมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 รวมถึงนักเรียนที่เรียนและ ประพฤติดี

15

âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

15

th


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553) ปการศึกษา 2539 มีการจัดสอบและสัมภาษณ์ครูใหม่จา� นวนเกือบ 400 คน เนือ่ งจากมีจา� นวนนักเรียน เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วถึง 1,880 คน อกี ทัง้ มีการปฐมนิเทศผูป้ กครองและนักเรียนใหม่ คอื โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี บริหารธุรกิจทีไ่ ด้เริม่ ด�าเนินกิจการขึน้ อีกด้วย เมือ่ การก่อสร้างอาคารเรียนอีก 2 หลัง (อาคาร 2 และ 3) รวมทัง้ อาคารประกอบการอื่น ๆ แล้วเสร็จ จึงได้มีพิธีเสกอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ (28 ม.ค. 2540) โดยพระสังฆราชยอหน บอสโก มนัส จวบสมัย ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ และแขกผูม้ เี กียรติมาร่วมยินดีเป็นจ�านวนมาก นอกจากนัน้ ยังได้จดั งานเฉลิมฉลองการเปดโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี อย่างเป็นทางการตลอดทั้งวัน (31 ม.ค. 2540) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้เกียรติเป็นประธาน มีการเดินขบวนพาเหรดของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุร ี และโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุร ี การแข่งขัน ทักษะวิชาการของนักเรียน การแสดงบนเวที การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ของคณะครู เป็นต้น และปดท้าย ด้วยการจัดงาน “บัณฑิตน้อย” ครั้งแรก (8 มี.ค. 2540) เพื่อมอบวุฒิบัตรส�าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ณ หอประชุมตึกอนุบาล

ÃÒ¹ÒÁ¤ÃÙ “ÃØ‹¹ºØ¡àºÔ¡” ·ÕèÂѧËÇÁ¡ŒÒÇà´Ô¹¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹

15

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2538 1. นางรุ่งทิพย์ สืบใหม่ 4. นางเมตตา ถิ่นทุ่งทอง 7. นางอาภัสรา ธาตรีพิทักษ์ 10. นางไกลถิ่น รัตนกุสุมภ์ 13. นางวันทนา ทองปรอน

2. นางสิริ ปฐมวีราวรรธน์ 3. นางอรวรรณ สุกใส 5. นางเยาวเรศ เมืองสมบูรณ์ 6. นางฐิติพร วรรณขาม 8. นางวลัยภรณ์ วัยวัฒนะ 9. นางพัชรินทร์ แสงมาลา 11. นางอนันท์ พงชุบ 12. นางสมวงษ์ จงเจริญ 14. นางลดาวัลย์ จ�ารัสบุญสม

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2539 1. นางภัทรานิษฐ์ ชัยอนนต์ 4. นางสายพาน ข�าคม 7. นายก�าธร แสงมาลา 10. นางรุ่งนภา กิ่งทอง

2. นางสาวอิศรา สิทธิสาร 5. นางสุมิตรา ทัศนุรักษ์ 8. นายบุญช่วย เมฆฉาย 11. นางส่องแสง สุธนไพบูลย์

th âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

16

3. นางสาวนพวรรณ เชิงรู้ 6. นางนันฑกา วิเศษสิงห์ 9. นางมยุรี จุแดง


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

15

âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

17

th


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553) ปการศึกษา 2540 บาทหลวงจําเนียร จิตเสรีวงศ (พ.ศ. 2540-2541) มารับต�าแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่ ช่วยสืบสาน และพั ฒ นาโรงเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ได้ จั ด ท� า “ธรรมนูญโรงเรียนดรุณากาญจนบุร ี ฉบับป พ.ศ. 2540” เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก และแนวทางการจั ด การศึ ก ษา อย่างมีคุณภาพ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 2,149 คน ในปการศึกษา 2541 บาทหลวงวิริยะ สู้เสงี่ยม มารับหน้าที่รองอธิการ ได้ทุ่มเทกายใจจนก่อตั้งวง ดุริยางค์ของโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีได้ส�าเร็จ ในส่วนงานด้านวิชาการและบุคลากรของโรงเรียน ได้รบั การพัฒนาขึน้ ตามล�าดับ มีการจัดส่งบุคลากรครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมสัมมนา ในโอกาสต่าง ๆ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรเี ริม่ มีชอื่ เสียง เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ท�าให้เริ่มมีคณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ ง ในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี แ ละจากจั ง หวั ด อื่ น ๆ เข้ามาขอเยีย่ มชม ศกึ ษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมากขึ้นตามล�าดับ

15

th âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

18


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

ปการศึกษา 2542 บาทหลวงสุเทพ ภูผา (พ.ศ. 2542) เข้ามารับต�าแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี โดยมีบาทหลวงสุรินทร จารยอุปการะ (พ.ศ. 2542-2543) ทา� หน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การและครูใหญ่ มกี ารปรับปรุงพัฒนาธรรมนูญโรงเรียน ฉบับป พ.ศ. 2540 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท�าให้โรงเรียนประสบความส�าเร็จจนได้รับ รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติต่าง ๆ เช่น รางวัล โรงเรี ย นสี ข าวปลอดยาเสพติ ด เฉลิ ม พระเกี ย รติ รางวัลห้องสมุดระดับประถมขนาดใหญ่ดีเด่นระดับ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี รางวัลสถานศึกษา พัฒ นาจิ ต พิ สั ยในกระบวนการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาจากส�านักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ รางวัล ครูดีศรีเมืองกาญจน์ของครูอนันท์ พงชุบ รวมทั้งได้รับ เลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี เป็นโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาต้นแบบในเขตจังหวัดกาญจนบุรอี กี ด้วย นอกนัน้ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2543 มีการปลูกปาภูมิรักษ์ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ซึ่งในการนี้ นายกวี มินวงษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้น�าต้นจามจุรีจิตรลดา ต้นไม้พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มาปลูกเพื่อเป็น เกียรติประวัติและขวัญก�าลังใจของโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีอย่างหาที่เปรียบมิได้

15

âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

19

th


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

15

th âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

20


อดีตผูบริหารรวมยินดี 15 ปโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี มีคุณค่าและความหมาย ส�าหรับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในปจจุบัน รวมถึงนักเรียนที่เคยเรียนและ จบจากสถาบันแห่งนี ้ นบั เป็น 15 ปท สี่ งั่ สมความดี ความงาม ความเจริญก้าวหน้า ในด้านต่าง ๆ เริม่ ต้นจากการเปดสอนหลักสูตรธรรมดา แล้วเพิม่ หลักสูตรสองภาษา (English Program, EP) และเพิ่มหลักสูตรภาษาจีน โลกยุคดิจิตอล วิทยาการต่าง ๆ ก้าวหน้า เทคโนโลยีก้าวไกลสามารถสื่อสารโยงใยไปทั่วโลก ต้องการรู้อะไรสามารถ สืบค้นทางอินเตอร์เน็ตได้ การเตรียมเด็กและเยาวชนให้เรียนรู้และเข้าใจภาษาต่าง ๆ จึงส�าคัญยิ่ง ดรุณากาญจนบุรเี ดินมาถูกทางแล้วทีเ่ น้นด้านภาษา เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ ขีดความสามารถเด็ก สูร่ ะดับสากล ขอเป็นก�าลังใจให้กบั คณะผูบ้ ริหารและทีมงานทุกท่าน และขอแสดงความยินดีดว้ ยโอกาส ฉลองครบรอบ 15 ป ดรุณากาญจนบุรี ขอพระเจ้าอ�านวยพรให้โรงเรียนเป็นแหล่งสร้างชีวิต สร้างจิตใจ และสร้างปญญาแก่เด็กและเยาวชนสืบไป

บาทหลวงจําเนียร จิตเสรีวงศ Ph.D. อธิการโรงเรียน ปการศึกษา 2540-2541

15 ป ของโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี เป็น 15 ปแห่งความส�าเร็จ ขณะเดียวกันก็เป็น 15 ปที่ต้องฟนฝากับอุปสรรคและปญหานานาประการ เพื่อสามารถจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นในทุกด้าน การจัดฉลองครบ 15 ปข องโรงเรียน ไม่เพียงเป็นการฉลองความส�าเร็จ เท่านัน้ แต่ยงั เป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจ ให้ผบู้ ริหาร คณะครู นักเรียน พ่อแม่ผปู้ กครอง และศิษย์เก่า ได้ผนึกก�าลังกันส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงไม่มีวันสิ้นสุด สอดคล้องกับหัวข้อของการจัดฉลองในครั้งนี้ที่ว่า “ก้าวต่อไปด้วยใจมัน่ คง” และเพือ่ บรรลุตามปรัชญาของโรงเรียน คือ “คุณธรรม นําวิชา พัฒนาสุข”

บาทหลวงสุเทพ ภูผา อธิการโรงเรียน ปการศึกษา 2542

15

âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

21

th


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553) ปการศึกษา 2543 บาทหลวง ดร.ไพยง มนิราช (พ.ศ. 2543-2547) มารับต�าแหน่งผู้รับใบอนุญาตและอธิการ โรงเรียน ได้พฒ ั นาคุณภาพการศึกษาและ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเน้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น ส� า คั ญ เป ด โอกาส ให้นกั เรียน ครู และผูป้ กครองได้มสี ว่ นร่วม กับทางผูบ้ ริหารในการจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย เข้าด้วยกัน ในสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น อบอุ่น น่าอยู่ มีบรรยากาศแบบ รีสอร์ท ในโรงเรียน (RESORT School) ในด้าน อาคารสถานที่ได้พัฒนาแนวปลูกต้นไม้ทางด้านทิศตะวันตกหรือข้างอาคาร 2 เพื่อพัฒนาเป็นสวนพันธุ์ไม้ สวนสมุนไพร พืชผักสวนครัว เพื่อสร้างให้โรงเรียนเป็นอุทยานทางการศึกษา รวมทั้งได้จัดท�าปายชื่อพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ด้วย นอกนั้น ยังได้ปรับบริเวณโรงเรียนด้านทิศตะวันออก เพื่อใช้เป็นสถานที่ ส�าหรับการอยูค่ า่ ยพักแรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียน และเพือ่ ประโยชน์ของชุมชนต่อไป โดยได้รบั ความร่วมมือ สนับสนุนจากห้างหุ้นส่วนจิรกาญจน์ร่วมด�าเนินการให้ ด้านกิจการนักเรียนและความร่วมมือของผู้ปกครองและศิษย์เก่าฯ ได้รับการสนับสนุนโดยจัดให้มี การเลือกตัง้ คณะกรรมการสภานักเรียนเป็นครัง้ แรก (2 มิ.ย. 2543) อีกทัง้ ได้กอ่ ตัง้ “ชมรมผูป้ กครองโรงเรียนดรุณา กาญจนบุรี” (25 ก.ย. 2543) โดยมี นายไพศาล บุญยงคสรรชัย เป็นประธานชมรมคนแรก ได้จัดตั้ง “ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี” (23 ต.ค. 2543) โดยมี นายอํานาจ ตรีทิพยวิทยากรณ เป็น ประธานชมรมคนแรก จัดหารายได้เพื่อก่อตั้ง “กองทุนสวัสดิการครู” (23 ธ.ค. 2543) ผ่านทางกิจกรรม การแสดงกายกรรมคณะฉงเฉิ น จากประเทศจี น โดยการสนั บ สนุ น ของชมรมผูป้ กครองและศิษย์เก่าโรงเรียนดรุณากาญจนบุร ี รวมถึงได้เริม่ ต้น จัดท�า “วารสารโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี” (ภาคเรียนที่ 2 ป 2543) เพือ่ เป็นสือ่ สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผูป้ กครอง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักเรียนให้กบั สาธารณชนได้ทราบอีกด้วย ด้ า นกิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นก็ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งจริ ง จั ง และ หลากหลาย ได้ตอ้ นรับคณะครูและนักเรียนจากประเทศอังกฤษ (St. Bede School) ที่ เ ดิ น ทางมาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ วั ฒ นธรรมกั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นดรุ ณ า กาญจนบุรี เป็นเวลาหนึ่งเดือน (ก.ค. 2543) โดยจัดให้พักอยู่ตามบ้าน นักเรียน เพื่อได้ซึมซับประสบการณ์ตรงอย่างเต็มที่ ในช่วงนี้ ทางผู้บริหาร ยังได้ส่งเสริมกิจการลูกเสือและเนตรนารีเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

15

th âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

22


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553) ด้านต่าง ๆ ทั้งของผู้เรียนและบุคลากรครู นอกนั้น ทางโรงเรียนยังรับเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมยุวกาชาด ภาคกลาง จาก 19 จั ง หวั ด 3 เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (12-16 มี . ค. 2544) อี ก ด้ ว ย ในป ก ารศึ ก ษา 2544 บาทหลวงสมควร หมายแม้น (พ.ศ. 2544-2546) มารับต�าแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่

15

âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

23

th


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

15

ป ก ารศึ ก ษา 2545 ทางโรงเรี ย นได้ ข อ อนุ มั ติ ข ยายหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปดแผน วิ ท ย์ - คณิ ต และแผนคณิ ต -อั ง กฤษ รวมทั้ ง ได้ ริ เ ริ่ ม โครงการพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้านภาษาอังกฤษ หรือโครงการ ESA (English Speaking Approach) ในระดับชั้นอนุบาล และ ประถมศึกษา จนถึงระดับชั้นประถม 6 นอกจากนี้ ยังได้เปดอาคารเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองซีกขวา (Right Brain Development Center) ซึง่ อยูท่ างด้าน ทิศเหนือติดกับสนามฟุตบอลของโรงเรียนอีกด้วย ในส่วนของโรงเรียนยังได้รบั คัดเลือกเป็นสถานศึกษา ทีจ่ ดั จริยศึกษาดีเด่น รางวัลโรงเรียนเครือข่ายระดับชาติ ของโครงการความร่วมมือระดับภูมภิ าคเรือ่ งคุณภาพ และความเสมอภาคทางการศึ ก ษาของซี มี โ อ กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงประกาศนียบัตรมาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหารระดับดีมากของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ในป ก ารศึ ก ษา 2546 บาทหลวงเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ (พ.ศ. 2546-2548) มารั บ ต� า แหน่ ง ผู ้ จั ด การและครู ใ หญ่ ในช่ ว งนี้ มีนักเรียนทั้งสิ้นราว 2,000 คน

th âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

24


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553) ในด้านศักยภาพด้านการกีฬาของโรงเรียน ก็ได้รับการพัฒนาส่งเสริมอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนา ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านจนสามารถคว้า รางวัลต่าง ๆ มากมาย น�าชือ่ เสียงและความภาคภูมใิ จ มาสูโ่ รงเรียนดรุณากาญจนบุรแี ละชาวจังหวัดกาญจนบุรี อาทิเช่น รางวัลชนะเลิศฟุตบอล 7 คน รุน่ ไม่เกิน 12 ป ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2545) รางวัล ชนะเลิศฟุตบอลอายุไม่เกิน 12 ป ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในป พ.ศ. 2446 และป 2549 รางวั ล ชนะเลิ ศ “มธบ. โกลด์ซิตี้ ฟุตซอล คัพ เฉลิมพระเกียรติ” ได้รับ ถ้ ว ยรางวั ล พระราชทานจากพระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดั ดามาตุ รวมถึง รางวัลชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ป  ครัง้ ที ่ 8 (พ.ศ. 2547) ได้รบั ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น

15

âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ Darunakanchanaburi

25

th


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553) ในช่วงนี้โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนจนส่งผล ให้โรงเรียนเป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง ได้ตอ้ นรับคณะลูกเสือจากหมูเ่ กาะตาฮิติ ประเทศฝรัง่ เศส มาท�ากิจกรรมลูกเสือสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับลูกเสือของโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี (21-28 ธ.ค. 2545) ก่อนการเข้าร่วมงานชุมนุม ลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 ที่จังหวัดชลบุรี ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ ภายนอก (รอบแรก) จากส�านักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) ปีการศึกษา 2547 ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังมี สถาบันการศึกษา องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของโรงเรียนเป็นจ�านวนมาก

15

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

26


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

ปีการศึกษา 2548 บาทหลวงวิโรจน์ เสียงไพเราะ (พ.ศ.2548) มารับต�าแหน่งผู้รับใบอนุญาตและ อธิการโรงเรียน ได้พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นสากล ส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และวิทยาการต่าง ๆ ทางโรงเรียนจึงได้ก�าหนดแนวนโยบายพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสาร หรือ ICT School ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ ด้านภาษาและอินเตอร์เน็ต จ�านวน 3 ห้อง (ข้างอาคาร 2 ในปัจจุบัน) เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นอกห้องเรียน เปิดบริการให้นักเรียนได้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี รวมถึงจัดท�าห้องเรียน E-Learning และพัฒนาระบบ มัลติมีเดีย (Multimedia) ในโรงเรียน รวมทั้งได้จัดให้มี การเรี ย นเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ภาษาต่ า งประเทศอี ก ด้ ว ย เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุน เป็นต้น นอกจากนี้ โรงเรี ย นดรุ ณ ากาญจนบุ รี ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

27

th


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553) โรงเรี ยนพระราชทานระดับจังหวัด ประเภทสถานศึ กษาระดับ ก่อ นมั ธยมศึ กษาขนาดใหญ่ อี กทั้ง ยัง ได้ จั ด งาน เฉลิมฉลองโอกาสครบ 10 ปีของโรงเรียนในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2549 อีกด้วย โดยจัดให้มีการแสดงบนเวที ของนักเรียน งานเลี้ยงสังสรรค์ และร่วมยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา

15

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

28


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

29

th


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

15

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

30


อดีตผู้บริหารร่วมยินดี

ส่วนหนึ่งของ 15 ปี ดรุณากาญจนบุรียังประทับอยู่ในความทรงจ�ำของผม ยังระลึกถึงบรรดาคุณพ่อผู้ร่วมงาน คุณครูผู้ร่วมใจ ผู้ปกครอง ชุมชนที่สนับสนุน อย่ า งดี ผมเห็ น เจตนาที่ ดี ข องทุ ก คนที่ ก ระท� ำ เพื่ อ ดรุ ณ ากาญจนบุ รี ส มั ย ที่ ผ ม บริหารอยู่ จริง ๆ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ยังคงความประทับใจอยู่จนปัจจุบัน โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีเป็นโรงเรียนของศาสนาคริสต์ จึงต้องพัฒนา ให้โรงเรียนก้าวหน้าต่อไปตามเจตนาของศาสนาคริสต์ ขอน� ำแนวทางพัฒนาและ การจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกมาแบ่งปันเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างถูกทิศทาง ค�ำแถลง ของสภาสังคายนา เรือ่ งการอบรมตามหลักพระคริสตธรรม ข้อ 29 กล่าวถึงจุดหมายของการสอนคือ “การพัฒนาคน จากภายใน ปลดเขาให้เป็นอิสระจากเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งกีดขวางมิให้เขาบรรลุถึงการเป็นบุคคลที่มีความ บริบูรณ์ โรงเรียนต้องเริ่มจากหลักการว่าแผนการศึกษาของตนมุ่งเป้าไปยังความเจริญก้าวหน้าของบุคคล ทั้งครบ” ด้วยเหตุนี้ การฉลอง 15 ปีจึงมีความหมายอย่างยิ่ง ที่จะฟังเสียงของคริสต์และพระศาสนจักร ยินดีใน พระพรของพระเจ้าที่มีต่อผู้บริหาร โรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองมาตลอด 15 ปี มองอดีต 15 ปีด้วยความตั้งใจที่ จะพัฒนาให้โรงเรียนก้าวหน้าต่อไปอย่างมีแผน สิง่ นีน้ า่ จะเป็น “หัวใจของการฉลอง 15 ปีโรงเรียนดรุณากาญจนบุร”ี

บาทหลวง ผศ. ดร. ไพยง มนิราช อธิการโรงเรียน ปีการศึกษา 2543-2547

... ดรุณานี้มีสง่า ปวงวิชาสารพัดเราฝึกฝน เรียนและเล่นเป็นเวลา ไม่ปะปน ทั่วทุกคนสามัคคี มีวินัย ... เพลงมาร์ชดรุณา ขาว-แดง ยังคงกึกก้อง อยู่ในใจของพ่อเสมอ นักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ร้องเพลงนี้ด้วยความภาคภูมิใจ ในสถาบันดรุณากาญจนบุรี ที่ได้มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ส�ำหรับเด็กๆ และ เยาวชนลูกหลานชาวกาญจนบุรี 15 ปีที่โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และนั ก เรี ย นด้ ว ยดี เ สมอมา ได้ เ ห็ น ถึ ง ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของสถาบั น แห่ ง นี้ ที่พร้อมเสมอส�ำหรับการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้กับลูกหลานชาวกาญจนบุรีอย่างไม่หยุดยั้ง ดังจะเห็นได้ จากการที่เปิดแผนกสองภาษาอย่างเต็มรูปแบบ ขอร่วมยินดีด้วยจริงใจ และวอนขอพระเจ้าประทานพรให้กับ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองทุกท่าน ให้ร่วมแรงร่วมใจกัน “ก้าวหน้าต่อไปด้วยใจมั่นคง”

บาทหลวงวิโรจน์ เสียงไพเราะ อธิการโรงเรียน ปีการศึกษา 2548

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

31

th


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

15

ปีการศึกษา 2549 บาทหลวงอภิสิทธิ์ กฤษเจริญ (พ.ศ.2549-2551) มารับต�าแหน่งผู้รับใบอนุญาต และอธิการ และ บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ (พ.ศ. 2549-2551) เป็นผู้จัดการโรงเรียน ในปีนี้ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน จนโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 จากส�านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึง่ ผลการประเมินทัง้ 14 มาตรฐาน ทัง้ ระดับการศึกษา ปฐมวัย (อนุบาล) และการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ประถมและมัธยมศึกษา) อยูใ่ นระดับดีถงึ ดีมาก นอกจากนี้ นายรณชัย ณ พัทลุง นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมปลาย ยั ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น นักเรียนพระราชทานระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2549 อี ก ด้ ว ย ส่ ว นในปี ก ารศึ ก ษา 2550 โอกาสฉลอง นักบุญยอห์น บอสโก องค์อุปถัมภ์โรงเรียน ได้จัดงาน มหกรรมการศึกษาขึ้น (31 ม.ค.2551) ภายใต้หัวข้อ “เปดโลกภูมิปญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้ ยั ง ได้ ร ่ ว มกั บ ส� า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา กาญจนบุรี เขต 1 จัด “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวั ต กรรมการศึ ก ษา” โดยมี ค ณะผู ้ บ ริ ห าร คณะครู และนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เข้าร่วม แสดงผลงานและเข้าชมงานเป็นจ�านวนมาก

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

32


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

33

th


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

15

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

34


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

35

th


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553) ปีการศึกษา 2551 บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด (พ.ศ. 2551) มารับหน้าที่รองอธิการโรงเรียน และดูแล โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของโรงเรียนเป็นพิเศษ ในช่วงนี้ เด็กหญิงอาชานีย์ วิเศษสิงห์ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนพระราชทาน ประจ�าปีการศึกษา 2551 ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ผู ้ แ ทนพระองค์ ฯ ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา ในส่ ว นของชมรม ผู ้ ป กครอง ครู และศิ ษ ย์ เ ก่ า โรงเรี ย นดรุ ณ ากาญจนบุ รี ร่วมกับทางโรงเรียนจัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้ ง ที่ 1 (17 ม.ค. 2552) ณ บ้ า นโป ง โบว์ อ.บ้ า นโป ง จ.ราชบุ รี เพื่ อ หารายได้ ส นั บ สนุ น การศึ ก ษาของนั ก เรี ย น โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี โดยมีทีมเข้าร่วมจ�านวน 100 ทีม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน อบอุ่น แบบครอบครัว เดียวกัน

15

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

36


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

37

th


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553) ในช่วงนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียนได้สนองตอบแนวนโยบายของสังฆมณฑลราชบุรี ที่จะให้โรงเรียน ดรุณากาญจนบุรไี ด้ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึน้ สูร่ ะดับสากล เป็นต้นการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษา ต่างประเทศควบคูก่ บั ภาษาไทย เพือ่ รองรับการพัฒนาเปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมถึงการจัดการ ศึกษาในอนาคต จึงได้หาเครือข่ายทางการศึกษาที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยพัฒนาและสนับสนุน ผ่านทางการลงนาม “ข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการ” ระหว่าง โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีและกลุ่มโรงเรียนใน เครือสารสาสน์ (20 ธ.ค. 2551) โดยผูบ้ ริหารสูงสุดของทัง้ สองฝาย คือ บาทหลวงอภิสทิ ธิ์ กฤษเจริญ ผูอ้ า� นวยการ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี และอาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอ�านวยการกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ พร้อมกันนี้ทางกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ได้มอบหมายให้ ดร.สยมพร ทองเนื้อดี ผู้อ�านวยการโรงเรียน สารสาสน์วิเทศบางบอน ซึ่งประสบผลส�าเร็จดีเยี่ยมในการบริหารการศึกษามาเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา เพื่อน�าพา โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพที่ผู้ปกครองให้ความนิยมที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี ภายหลัง การลงนามทีมงานโรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศบางบอนได้เข้ามาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ พัฒนาบุคลากรครูและนักเรียน พร้อมกับฝกฝนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตา่ ง ๆ เช่น การเดินมาร์ชชิง่ (Marching Unit) การคัดลายมือ (Hand Writing) การสอนศิลปะ (Drawing) และการฝกทักษะดนตรี (Insight Music) เพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีและบริเวณใกล้เคียงต่อไป

15

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

38


อดีตผู้บริหารร่วมยินดี โอกาสที่โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีก่อตั้งมาครบ 15 ปี ขอร่วมแสดงความ ยินดีกับผู้บริหาร บุคลากรทุกฝาย นักเรียน และผู้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง “ครอบครัว จิรวัฒนาพันธ์” ที่ได้มอบที่ดินให้กับทางโรงเรียน นับตั้งแต่ เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง โรงเรี ย นซึ่ ง อยู ่ ท ่ า มกลางชุ ม ชนปากแพรก จนถึ ง ปั จ จุ บั น โรงเรี ย น ดรุณากาญจนบุรีได้ผลิตนักเรียนออกสู่สังคมด้วยความภาคภูมิใจ หากเปรียบเทียบช่วงอายุของมนุษย์ อายุ 15 ปี ก็คงเป็นช่วงของวัยรุ่น ที่ก�าลังเติบโตอย่างเต็มที่ ก�าลังก้าวหน้า โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีก็เช่นกัน กิจการต่างๆ ก�าลังก้าวหน้า ด้วยพลัง อันเต็มเปีย มของผูบ้ ริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมมือกันเป็นหนึง่ เดียว เพือ่ พัฒนาโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ให้ก้าวหน้าต่อไป

àÃÒÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹¤ÇÒÁ໚¹ “âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ” ความภาคภูมิใจคงไม่เกิดขึ้น หากปราศจาก “การทุ่มเทชีวิต” ของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ● ความภาคภูมิใจคงไม่เกิดขึ้น หากปราศจาก “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” ของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ● ความภาคภูมิใจคงไม่เกิดขึ้น หากปราศจาก “ความเสียสละ” ของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ● ความภาคภูมิใจคงไม่เกิดขึ้น หากปราศจาก “ความรักและให้อภัย” ของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ● ความภาคภูมิใจคงไม่เกิดขึ้น หากปราศจาก “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ผู้ประทับอยู่ท่ามกลางเรา ขอชื่นชมยินดีอีกครั้ง และขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทับอยู่ท่ามกลางเรา ได้เป็นองค์หลักแห่งการ พัฒนาของโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีต่อไป ด้วยความรัก ความเมตตา และให้อภัย ด้วยความจริงใจ และด้วย ความจริงจัง ●

บาทหลวงอภิสิทธิ์ กฤษเจริญ อธิการโรงเรียน ปีการศึกษา 2549-2551 ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี คนปัจจุบัน

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

39

th


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553) ปีการศึกษา 2552 บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2552) รับต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียน สืบต่อมา และบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด (ตัง้ แต่ พ.ศ. 2552) ท�าหน้าทีผ่ จู้ ดั การ ในช่วงนีโ้ รงเรียนดรุณากาญจนบุรี ได้ รั บ การอนุ มั ติ (2 มิ . ย.2552) ให้ จั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น ภาษาอังกฤษ (English Program, EP) หรือแผนกสองภาษา (Bilingual Program) ในระดับประถมศึกษา หลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก ารเตรี ย มพร้ อ มมาแล้ ว ตั้ ง แต่ ปี 2545 ภายใต้ โ ครงการ English Speaking Approach (ESA) ซึ่ ง แผนกสองภาษานี้ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ จากผู ้ ป กครองเป็ น อย่ า งดี ท� า ให้ มี จ� า นวน นั ก เรี ย น 274 คนในปี แ รก ส� า หรั บ แผนกสามั ญ ก็ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะภาษาต่ า งประเทศ เช่นกัน โดยจัดโครงการ “Mini Bilingual Program” จัดการเรียนการสอนแบบกึ่งสองภาษา เรียนบางรายวิชาเป็น ภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา ซึ่งก็ประสบผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น ตามล�าดับ

15

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

40


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรไี ด้จดั งานใหญ่ คือ งาน Open House Fair 2009 (11 ก.ย. 2552) ภายในหัวข้อ Love to Learn, Learn to Live, Live to Love (รู้เรียน รู้รอด รู้รัก) เพื่อประกอบพิธีเสกอาคาร 3 หลังจากปรับปรุงจาก อาคารเรียนโรงเรียนดรุณากาญจนบุรบี ริหารธุรกิจเดิม เพือ่ ใช้เป็นอาคารเรียนแผนกสองภาษา (Bilingual Program) นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์และสาธิตการเรียนการสอนแผนกสองภาษาของโรงเรียนทีไ่ ด้เริม่ ต้นขึน้ พร้อมทัง้ เป็นโอกาสแสดงศักยภาพของผู้เรียนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง ผู้น�าท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึง พัฒนาความเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากรในองค์กรอีกด้วย โดยมีนายณรงค์ อ่อนสะอาด ปลัดจังหวัดฯ ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน พร้อมด้วยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปญญา กฤษเจริญ ประมุข สังฆมณฑลราชบุรี รวมถึง ดร.สยมพร ทองเนือ้ ดี ผูอ้ า� นวยการโรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศบางบอนให้เกียรติมาร่วมงาน และรับโล่เชิดชูเกียรติด้วย

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

41

th


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

15

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

42


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

43

th


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553) ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรไี ด้ดา� เนินการและรับอนุมตั จิ ากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ขยาย หลักสูตรการเรียนการสอนแผนกสองภาษา (Bilingual Program) ในระดับชั้นอนุบาลและมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย เพื่อให้ครอบคลุมผู้เรียนในทุกระดับชั้น ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งยังเป็นการเตรียมอนาคตบุตรหลานในด้านทักษะความรู้และสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศต่าง ๆ เพื่อพร้อม ส�าหรับสภาพการณ์ทางสังคมโลกที่ผันแปรอย่างรวดเร็ว ส�าหรับปีการศึกษา 2553 นี้มีนักเรียนแผนกสองภาษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 (K.G.1-Gr.8) รวมทั้งสิ้น 525 คน ส่วนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน ในปีการศึกษานี้มีจ�านวน 1,515 คน (ณ วันที่ 18 พ.ย. 2553) นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้เริ่มบรรจุภาษาที่ 3 คือ ภาษาจีน ในการเรียนการสอนบางระดับชั้นอีกด้วย และมีแผนขยายต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกระดับชั้นต่อไป ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เป็นทีย่ อมรับและมีมาตรฐานระดับสากล

15

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

44


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

45

th


15 »‚ âçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ (¤.È. 1995-2010 / ¾.È. 2538-2553)

โอกาสครบรอบปีที่ 15 ของการจัดตั้งโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี (พ.ศ. 2538-2553 / ค.ศ. 1995-2010) ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกับชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าฯ จัดงานเฉลิมฉลองขึ้น ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2554 โดยในช่วงเช้ามีวจนพิธีกรรมขอบพระคุณพระเจ้า การมอบเกียรติบัตรส�าหรับครูรุ่นบุกเบิก รวมทัง้ การแสดงศักยภาพของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ส่วนในช่วงเย็นมีงานเลีย้ งสังสรรค์ (โตะจีน 200 โตะ) บรรยากาศ แบบครอบครัว “ดรุณากาญจน์ฯ” ทีค่ ณะผูบ้ ริหาร คณะครู นักเรียน รวมถึงบรรดาศิษย์เก่า ผูป้ กครอง ตลอดจนแขก ผูม้ เี กียรติทมี่ าได้หลอมรวมจิตใจเป็นหนึง่ เดียวกัน พร้อมชมการแสดงชุดต่าง ๆ ของนักเรียนโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ที่ได้รังสรรค์ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โรงเรี ย นดรุ ณ ากาญจนบุ รี สามารถยื น หยั ด มั่ น คงตราบจนวั น นี้ ก็ ด ้ ว ยแรงกาย แรงใจ แรงสติ ป ั ญ ญา แรงศรั ท ธา และการมี ส ่ ว นร่ ว มสนั บ สนุ น ของทุ ก ฝ า ย เราครอบครั ว ดรุ ณ ากาญจนบุ รี พร้ อ มก้ า วต่ อ ไปด้ ว ยใจมั่ น คง ด้ ว ยความมุ ่ ง หวั ง เต็ ม เปี  ย มในหั ว ใจ เพื่ อ ช่ ว ยกั น พั ฒ นาสถานศึ ก ษาแห่ ง นี้ ให้ เ ป็ น สถานที่ แ ละแหล่ ง ปลู ก ฝั ง ความรู ้ คู ่ คุ ณ ธรรมส� า หรั บ อนาคตที่ มี คุ ณ ภาพของชาติ ต ่ อ ไป ขอขอบคุ ณ ท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่านที่ร่วมก้าวเดินเคียงข้างกันมา ให้เราพร้อม ก้าวหน้าต่อไปด้วยกัน (Step Forward Together) ด้วยหัวใจที่แน่วแน่มั่นคง เพื่อมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษา สู่ประชาคมแห่งการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ (Education Towards Global Knowledge) ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

15

... µÃÒº¨¹Çѹ¹Õé ÁÕÊÔ觵‹Ò§æ ÁÒ¡ÁÒ ·Õèà»ÅÕè¹á»Å§ªÕÇÔµàÃÒ áµ‹ÃÑ¡¢Í§Í§¤¾ÃÐ਌ÒäÁ‹à¤Âá»Ãà»ÅÕè¹ ...

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

46


ÇÒÃÊÒÃâçàÃÕ¹´ÃسҡÒÞ¨¹ºØÃÕ µÑé§áµ‹ ¾.È.2543 - 2553

DRK Step Forward Together

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

47

th


อาคาร 2 : แผนกสามัญ (Mini Bilingual Program)

อาคาร 1 : แผนกอนุบาล (Kindergarten)

15

อาคาร 3 : แผนกสองภาษา

th โอกาสฉลองครบรอบ Darunakanchanaburi

48

(Bilingual Program)

ห้องสมุด (Library)


ห้องวิทยาศาสตร์ (Science Room)

สนามเล่นนอกอาคาร (Outdoor Playground)

ห้องเรียนแผนกอนุบาล (Kindergarten Room)

สนามเล่นในอาคาร (Indoor Playground)

15

โอกาสฉลองครบรอบ Darunakanchanaburi

49

th


15

ห้องเรียนแผนกสองภาษา (Bilingual Classroom)

ห้องคอมพิวเตอร์ (Computer Room)

ห้องเรียนดนตรี (Insight Music Room)

สระว่ายน�้ำ (Swimming Pool)

โรงอาหาร (Canteen Hall)

หอประชุม 1 (Conference Hall 1)

ศูนย์พัฒนาสมองซีกขวา (Right Brain Centre)

วัดน้อยนักบุญอันนา (St.Anne Chapel)

th โอกาสฉลองครบรอบ Darunakanchanaburi

50


ซุ้มพระรูปแม่พระ อาคาร 2

ซุ้มพระรูปแม่พระ อาคาร 1

อนุสาวรีย์นักบุญยอห์น บอสโก อาคาร 2

ซุ้มพระรูปแม่พระ อาคาร 3

โครงการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

15

โอกาสฉลองครบรอบ Darunakanchanaburi

51

th


CHANABURI SCHOOL CHANABURI SCHOOL CHANABURI SCHOOL CHANABURI SCHOOL CHANABURI SCHOOL CHANABURI SCHOOL CHANABURI SCHOOL

DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL

DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL

DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL

DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL DARUNAKANCHANABURI SCHOOL

DARUNAKANCHANABURI SCHOOL “We are one Family”

Thai and Foreign Teachers, School Year 2010 “We are one Team”

15

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

52

DARUNAKAN DARUNAKAN DARUNAKAN DARUNAKAN DARUNAKAN DARUNAKAN DARUNAKAN


คณะครู “รุ่นบุกเบิก” (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538) ที่ยังร่วมก้าวเดินจนถึงปัจจุบัน

แถวนั่งจากซ้าย 1. นางไกลถิ่น รัตนกุสุมภ์ 4. ซิสเตอร์ สายทิพย์ บุญถนอม 7. นางรุ่งทิพย์ สืบใหม่ แถวยืนจากซ้าย 1. นางวันทนา ทองปรอน 4. นางฐิติพร วรรณขาม 7. นางอนันท์ พงชุบ

2. นางสมวงษ์ จงเจริญ 5. นางเมตตา ถิ่นทุ่งทอง 8. นางเยาวเรศ เมืองสมบูรณ์

3. นางสิริ ปฐมวีราวรรธน์ 6. นางอรวรรณ สุกใส

2. นางพัชรินทร์ แสงมาลา 5. นางลดาวัลย์ จ�ำรัสบุญสม

3. นางวลัยภรณ์ วัยวัฒนะ 6. นางอาภัสรา ธาตรีพิทักษ์

ภาพครูรุ่นแรกโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ปีการศึกษา 2538 (ยังจ�ำกันได้ไหมใครเป็นใคร?)

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

53

th


ร่วมเป็นก�ำลังใจให้กา้ วเดินต่อไป เราคงคุน้ กับประโยคทีว่ า่ “เมือ่ เวลาผ่าน บุคคลและสิง่ ต่างๆ เปลีย่ นแปลงไป” แต่ในความรูส้ กึ ส่วนตัวของซิสเตอร์นนั้ ได้สมั ผัสความจริงทีว่ า่ การผ่านไปของวันเวลา ช่างมีคา่ ยิง่ ส�ำหรับชีวติ เพราะวันเวลาแต่ละวินาทีเป็นโอกาสทีจ่ ะสามารถสร้างสรรค์ สิ่งดีงามต่างๆ มากมายให้กับชีวิตของตนเองและผู้อื่น หากจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง นั่นหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา คณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของ พระแม่มารีย์ มีโอกาสมาช่วยด้านงานบริหารของโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี และร่วมในงานอภิบาลกับพระสงฆ์ สังฆมณฑลราชบุรี ในนามของซิสเตอร์คณะภคินผี รู้ บั ใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ โดยเฉพาะผูท้ เี่ คยท�ำงาน ในโรงเรียนแห่งนี้ ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคน ในโอกาสฉลอง 15 ปี ของโรงเรียน ขอให้ทุกความเหนื่อยยากที่ซิสเตอร์ทุกท่านได้ทุ่มเทเพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ ได้เป็นพลัง แห่งความรักและความปรารถนาดีแด่ทุกท่าน ในการร่วมกันสรรค์สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับโรงเรียนแห่งนี้ตราบนาน เท่านาน

ซิสเตอร์สายทิพย์ บุญถนอม รองผู้อ�ำนวยการ

ภารกิจที่ 1 เริ่มขึ้น หลังจากสร้างโรงเรียนดรุณาแห่งนี้เสร็จ “พวกเรา จะต้องท�ำความสะอาดห้องเรียนที่ตนเองประจ�ำอยู่ให้สะอาด” นี่เป็นค�ำพูดของ ผู้บริหาร ที่ครูทุกคนน้อมรับด้วยความเต็มใจ ต่างแยกย้ายกันไปปฏิบัติตามค�ำสั่ง โดยไม่มีค�ำว่าเหนื่อยหลุดออกจากปากครูคนใดเลย หลังจากนั้นภารกิจที่ 2 ก็ตาม มาในระยะเวลาไม่นานนัก “ขอแรงคุณครูทกุ คน ช่วยกันยกโต๊ะ เก้าอีข้ นึ้ ตึกกันหน่อยนะ” ผู้บริหารบอก แม้จะเป็นภาระที่หนักพอควร แต่ทุกคนก็ท�ำตามด้วยความเต็มใจ และมีความสุข จวบจนวันนี้ 15 ปีแล้ว คุ้มค่าเหลือเกินส�ำหรับการได้เป็นครูโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี และจากนี้ไป ขอเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยพัฒนาโรงเรียนให้มคี ณ ุ ภาพและประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ไป ขอกราบขอบพระคุณพระสังฆราช ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ผู้บริหารท่านแรก และผู้บริหารทุกๆ ท่าน ที่ได้ให้บ้านหลังนี้เป็นที่พ�ำนักอาศัยด้วยความอบอุ่น เสมอมา

15

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

54

ครูรุ่งทิพย์ สืบใหม่ คุณครูรุ่นบุกเบิก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการแผนกอนุบาล


ร่วมเป็นก�ำลังใจให้กา้ วเดินต่อไป ขอบันทึกจารึกไว้ในบทกลอน จาก 38 ถึง 53 เฝ้าค�ำนึง ครูบากบั่นช่วยเป็นศิษย์จิตส�ำนึก ศิษย์เรียนรู้ครูก็ดีมีน�้ำใจ จากวันนั้นถึงวันนี้ 15 ปีแล้ว ต้องการเห็นดรุณาครูนักเรียน ศิษย์ที่จบก้าวไปดังใจคิด ทั้งดีใจภูมิใจอย่างท่วมท้น ดรุณาเปรียบเหมือนบ้านที่ฉันรัก ผลงานนักเรียนล้วนมากมี รางวัลใหญ่ภูมิใจเสียยิ่งนัก ชื่อนักเรียนพระราชทานสง่างาม ขอมุ่งมั่นท�ำงานสถาบันนี ้ เคยวาดฝันเอาไว้แต่ไรมา

ในถิ่นสอนอันยาวไกลให้คิดถึง ยังตราตรึงสิ่งดีอันมากมาย ด้วยรู้สึกถึงสิ่งดีที่มอบหมาย ส่งผลให้ชื่นชมสมพากเพียร ยังแน่แน่วมุ่งมั่นไม่ผันเปลี่ยน ต่างพากเพียรเคร่งครัดพัฒนาตน มีชื่อติดมหาลัยก็หลายหน ศิษย์แต่ละคนใฝ่ใจจนได้ดี ทุ่มเทหนักด้วยใจในศักดิ์ศรี สมกับที่ผู้ปกครองคอยติดตาม ได้มาด้วยล�ำบากล้วนขวากหนาม สมชื่อนามขาวแดงแห่งดรุณาฯ ให้เป็นที่ลือลั่นสถานศึกษา ดรุณาฯ ต้องเป็นหนึ่งในเมืองกาญจน์

ครูอนันท์ พงชุบ คุณครูรุ่นบุกเบิก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 ครูประจ�ำชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/2

หากเปรียบคนที่มีอายุครบ 15 ปี ก็เรียกได้ว่าเป็นวัยรุ่นเราดีๆ นี่เอง บางคนเรียกว่า “วัยรุน่ ” หรือบ้างก็วา่ “วัยวุน่ ”... ในฐานะทีผ่ มเป็นครูทมี่ ปี ระสบการณ์ อันยาวนาน เป็นทั้งครูเอกชนและครูรัฐบาล เริ่มสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ที่โรงเรียน ดรุณาราชบุรี สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมปลาย เวลาผ่านไปจนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 ท่านบาทหลวง ดร. ไพยง มนิราช เห็นว่าผมยังพอมีแรงอยู่ จึงเชิญมา ช่วยสอนคณิตศาสตร์ในระดับชัน้ มัธยมปลายทีโ่ รงเรียนดรุณากาญจนบุรนี จี้ นกระทัง่ ปัจจุบันนับเป็นปีที่ 12 แล้ว มีนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ไปแล้วจ�ำนวน 8 รุ่น ตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ รู้สึกว่าผู้บริหารได้ด�ำเนินนโยบายตามเจตนารมณ์ของคุณพ่อบอสโก ที่มุ่งให้ เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม อันจะเป็นอนาคตของชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวกาญจนบุรีให้ความไว้วางใจ เป็นต้นท่านผู้ปกครองและศิษย์เก่า ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ส่งบุตรหลานมาเป็นศิษย์ดรุณากาญจนบุรีของเรา

อาจารย์ธานิตย์ โลกาวิทย์ (อาจารย์พ่อ) อาจารย์พิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

55

th


DARUNAKANCHANABURI SCHOOL School Year 2010

ผู้บริหารระดับสูง / Chief Executive Officers

����

1. บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ ผู้อ�ำนวยการ 2. บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด ผู้จัดการ 3. ซิสเตอร์สายทิพย์ บุญถนอม รองผู้อ�ำนวยการ

� � � � ทีมบริหาร / Administrative Team แถวนั่งจากซ้าย 1. นายสัมพันธ์ เกตุสม หัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกสามัญ 2. บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ ผู้อำ� นวยการ 3. บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด ผู้จัดการ 4. ซิสเตอร์สายทิพย์ บุญถนอม รองผู้อำ� นวยการ

15

แถวยืนจากซ้าย 1. นางพัชรินทร์ แสงมาลา 2. นางรุ่งทิพย์ สืบใหม่ 3. นางเมตตา ถิ่นทุ่งทอง 4. นางอรวรรณ สุกใส 5. นางสิริ ปฐมวีราวรรธน์

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

56

หัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกสองภาษา ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการ อาคาร 1 (แผนกอนุบาล) หัวหน้างานธุรการและการเงิน ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการ อาคาร 3 (แผนกสองภาษา) ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการ อาคาร 2 (แผนกสามัญ)


ทีมครูอาคาร 1 (แผนกอนุบาล / Kindergarten)

ทีมครูอาคาร 2 (แผนกสามัญพิเศษ / Mini Bilingual Program)

15

ทีมครูอาคาร 3 (แผนกสองภาษา / Bilingual Program)

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

57

th


ร่วมเป็นก�ำลังใจให้กา้ วเดินต่อไป ผมได้สัมผัสกับโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ในฐานะ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการอ� ำ นวยการโรงเรี ย น โดยการเชิ ญ และแต่ ง ตั้ ง ของคุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษเจริญ ผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่ในขณะนั้น ซึ่งถือเป็น ช่วงเปลีย่ นแปลงส�ำคัญของโรงเรียน ทัง้ ในเชิงคุณภาพและหลักสูตรการจัดการเรียน การสอน ที่ส�ำคัญคือ ในปีการศึกษา 2552 ได้เปิดหลักสูตรสองภาษา หรือ Bilingual Program ระดับประถมศึกษา และในปีการศึกษา 2553 ได้ขยายในระดับอนุบาล และมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องจากรากฐานเดิมที่ผู้บริหารโรงเรียนหลายท่านได้วางไว้ โดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและบุคลากรครูต่างชาติ จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพฯ จึงมัน่ ใจได้วา่ ก้าวต่อไปของโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ภายใต้การน�ำของคณะผูบ้ ริหาร ร่วมกับบุคลากร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น จะสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นสากล ที่มี ความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี งบประมาณ และ การบริหารจัดการ เป็นสถานศึกษาชั้นน�ำที่สมบูรณ์แบบของประชาคมอาเซียนและภูมิภาคตะวันตกได้ นายธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค กรรมการบริหารสมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาด้านแผนและนโยบาย ร.ร.ดรุณากาญจนบุรี

ดิฉนั เป็นคนหนึง่ ทีไ่ ด้รบั โอกาสท�ำงานทีโ่ รงเรียนดรุณากาญจนบุรี ปีการศึกษา 2553 นี้ ในต�ำแหน่งหน้าที่ครูประจ�ำชั้น K.G.1/6 (แผนกสองภาษา) ก่อนอื่นร่วม ยินดีกับโรงเรียนในโอกาสครบรอบ 15 ปี ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ การจั ด การเรี ย นการสอนส�ำ หรั บ นั ก เรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ขอให้ โ รงเรี ย นดรุ ณ า กาญจนบุรีก้าวต่อไป เพื่ออยู่คู่กับชาวกาญจนบุรีตลอดไป เป็นสถานศึกษาที่ให้ ความรู้ ความรัก ความอบอุ่นเสมือนบ้านหลังที่สองของทุกคนเช่นนี้ตลอดไป และเป็นดังเรือจ้างที่คอยน�ำพาเด็ก ๆ ทุกคนถึงฝั่งฝันอย่างปลอดภัย

15

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

58

ครูปานตะวัน สุขพิพัฒน์ คุณครูใหม่ ปีการศึกษา 2553 ครูประจ�ำชั้น K.G. 1/6


ร่วมเป็นก�ำลังใจให้กา้ วเดินต่อไป ข้าพเจ้าได้ยนิ ชือ่ เสียงโรงเรียนดรุณากาญจนบุรมี าเป็นเวลานานพอสมควร ว่าเป็นโรงเรียนทีเ่ พียบพร้อม อบอุน่ เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ อยูร่ ว่ มกันเหมือนครอบครัวใหญ่ การที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้มาเป็นครูใหม่ที่นี่ ก็รู้สึกและสัมผัสได้อย่างนั้นจริงๆ ครูในโรงเรียนให้การต้อนรับข้าพเจ้าอย่างดีมาก ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำช่วยเหลือ สอนรายละเอี ย ดของภาระงานต่ า ง ๆ ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ เป็ น ต้ น การบรรลุ ต าม เจตนารมณ์ของโรงเรียนที่มุ่งมั่นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ เรียนดี มีวินัย ภาษาเด่น ดนตรีเก่ง ลายมืองาม ขอขอบคุณเพื่อนครูทุกท่านอีกครั้ง และขอให้โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีอยู่คู่กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองตลอดไป

ครูสุพรรษา ดอนเจดีย์ คุณครูใหม่ ปีการศึกษา 2553 ครูประจ�ำชั้น ป. 5/1

... เริ่มท�ำงานเป็นพนักงานของโรงเรียนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เริ่มจากการ เป็นคนงานก่อสร้างโครงการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ต่อมาคุณพ่อชูศกั ดิใ์ นสมัยนัน้ เปิดรับสมัครพนักงาน จึงไปสมัคร สอบสัมภาษณ์ และได้รับเข้าท�ำงานเป็น พนั ก งานซั ก เสื้ อ ผ้ า ให้ นั ก เรี ย นประจ� ำ ซึ่ ง มี จ� ำ นวนหลายร้ อ ยคนในสมั ย แรก ๆ จากนั้นก็ทำ� หน้าที่นี้เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้... อยู่กับพวกนักเรียนประจ�ำก็ต้องอดทน มีซน เกเร ท�ำข้าวของเสียหายบ้าง เป็นธรรมดา แม้จะบ่นว่าเขาบ้าง แต่ก็รักและผูกพันกับพวกเขาเหมือนลูกหลาน ของตนเอง การท�ำงานจะหนักจะเบาก็ต้องสู้ ต้องอดทน ได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่างจากโรงเรียน จากผู้บริหาร แต่ละท่าน กับเพื่อนร่วมงาน รักและผูกพันกับโรงเรียนนี้ ไม่อยากไปท�ำงานที่อื่นแล้ว จะตั้งใจท�ำงานอย่างเต็ม ความสามารถไปเรื่อย ๆ

นางจิรา สุขกระแสร์ (ป้าเจี๊ยบ) พนักงานรุ่นบุกเบิก ตั้งแต่ปีแรก พ.ศ. 2538

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

59

th


Foreign Teachers of Darunakanchanaburi School Native-Speaking Teachers, School Year 2010

Sit Row from the left � � � 1. Mr. Ideal Glyn, Jones British 2. Mr. Robin J. Cadle British 3. Mr. Matthew Adair Van Wey American 4. Ms. Jennifer Jean Clifford American 5. Mr. Lee Denis, Simons British 6. Mr. Andrew R. Humphries British

15

Stand Row from the left � � � 1. Mr. Mostyn Harrandence 2. Mr. Timothy M. Cole 3. Mr. Kona Colin Bridges 4. Mr. Anthony Colin Brough 5. Mr. Kevin Danial Gregory, Whelan 6. Mr. James Edward Heikkinen

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

60

British British American British British American


Foreign Teachers of Darunakanchanaburi School Asian Teachers, School Year 2010

Sit Row from the left � � � 1. Ms. Donna Ramos Lumagui Filipino 2. Ms. Allaine Jade B. Villamor Filipino 3. Ms. Ma. Jonah Jesusa L. Cantos Filipino 4. Ms. Marites P. Bolan Filipino 5. Mrs. Rutchelle R. Zaragoza Filipino Stand Row from the left � � � 1. Mr. Jeroland D. Celino 2. Mr. Jianan Zhong 3. Mr. Roland-Benser G. Jaleco 4. Mr. Christopher C. Caropo 5. Mr. Sunzine Love T. Zaragoza

Filipino Chinese Filipino Filipino Filipino

Absence � � � Mr. Jianyong Wei

Chinese

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

61

th


Voice of Our Foreign Teachers As a teacher, it is a privilege to work at Darunakanchanaburi School and in such a beautiful area. Since arriving at the school, I have seen many changes to the school with the majority all being positive and of lasting affects to both students and teachers present and new. I have had the chance to mixture of ages from kindergarten up to grade 4 with most students being a pleasure to teach always wanting to learn and broaden their horizons. T. Andrew R. Humphries British I have worked in the kindergarten at Darunakanchanaburi School for the last 18 months and have loved my time here. The school is in a beautiful location, a great environment for students to learn in. It is very enjoyable working in the kindergarten. With the help and support of the Thai teachers, I feel that we have made real progress with the young students learning English. T. Robin J. Cadle British I am very proud to be the longest serving foreign teacher at Darunakanchanaburi School. During this time I have witnessed a dramatic development. The school is continually growing and improving in terms of student numbers, foreign teachers, facilities and reputation. The school provides a comprehensive academic and morally righteous education for students throughout their school year. There is a pleasant atmosphere between the administration, teachers and students. I enjoy working here very much. T. Mostyn Harradence British

15

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

62

Darunakanchanaburi School provides a vibrant yet friendly atmosphere where the best education is available to all. Together we are a family, as every child matters, and we are all pushing forward in the same direction. Students will fulfill their potential by studying a challenging yet intriguing International curriculum. We aspire to an appreciation of cultural diversity and a willingness to embrace social and personal responsibility. Darunakanchanaburi School boasts a safe and clean learning environment along with a wide range of experienced foreign teachers. Come look and you will see. T. Timothy M. Cole British


Voice of Our Foreign Teachers I would like to take the opportunity to thank the wonderful staff and students at Darunakanchanaburi School for my first year as a teacher in Thailand. It has truly been a marvelous experience for me. Mark Twain said that “I have never let schooling interfere with my education”. I feel that he would have had no complaint if he had been a pupil at Daurna. Our school offers far more that just “schooling” to its students but rather provides its pupils with a fully rounded education and outlook on life that will equip them to face up to life’s many challenges. T. Kevin Daniel Gregory Whelan British

It has been a remarkable experience working for the past year at Darunakanchanaburi School. It has been a pleasure coming to school everyday, to see the bright, smiling faces of my students who continually grow and improve in their English speaking abilities. T. Jennifer J. Clifford American

Congratulations Darunakanchanaburi for making it all of 15 years in the community. It has been an interesting and enlightening experience as a foreign teacher and an absolute joy working with my students. May the learning flow forth like a waterfall for another 15 years!

T. Matthew Adair Van Wey American

T. Jianan Zhong Chinese

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

63

th


Voice of Our Foreign Teachers Teaching is a very enriching experience. I learn from the students in the same way that they learn from me. I’m happy and honored to be part of the Mini-Bilingual Program. I thank the school for helping me grow as an educator, the students for helping me grow as a person, and the parents for trusting me with their children’s education. This school plays a critical role in molding scholars who will someday be great leaders as well as men and women for others. Let us continue helping each other nurture the bodies, minds, and hearts of these little scholars. T. Allaine Jade Villamor Filipino

Darunakanchanaburi School is really a good place. You are taken cared. There’s a friendship among directors, managers, coordinators, teachers and even parents. Even though it’s my first time of teaching abroad, I don’t miss my family that much, because I found my new family here in Daruna. I’m very thankful God sent me here and was given an opportunity to be a part of Daruna Family. Here is a conducive place for learning. It has complete facilities for the students’ development in their all aspect of life. Imparting knowledge to the students is quite difficult; it needs extra effort and patience. But these difficulties were swept away be the fact that I’ve been part of their learning. T. Donna R. Lumagui Filipino

15

Being a newcomer in Daruna, I’m really impressed when I read the concept “Love to Learn, Learn to Live, Live to Love.” This concept is a very good thing to impose to each and every student while learning. Having the most accommodating directors, managers, coordinators and teacher, I may say I’m very thankful and lucky to be a part of this school. It is indeed my pleasure to give my contribution, which is to share my knowledge and abilities to give the children a much better learning, as part of their first step towards a better future. So to all the parents and students let’s step forward together by giving the trust and support to our beloved school for a better education. T. Ma. Jonah Jesusa L. Cantos Filipino

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

64


Voice of Our Foreign Teachers Teaching at Darunakanchanaburi School has been the greatest and most challenging experience. Being a kindergarten teacher is not an easy task, but with the help and support of our directors, coordinators and Thai teachers, I learned to love my work. I enjoyed singing songs, reciting rhymes, playing games, swimming and telling stories with my students. I know that our greatest aim for them is to train, develop and reflect to them the good moral attitude so that they will become a good citizen of the future. T. Rutchelle R. Zarzgoza Filipino

As part of Darunakanchanaburi family, I am very blessed for everything that I’ve seen and experienced here since the day that the school accepted me as one of the members of the teaching force. Dealing with students in everyday lessons would always be the greatest joy of my heart plus the excitement of meeting my coworkers in each fruitful day. The school serves as our second home, and each member of this home deserves the best development that will happen in their lives for the path of success. I am proud to be here, and proud to say that I am a teacher and a part of a dynamic team that will educate each student knowledge and skills. T. Christopher C. Caropo Filipino Sharing my knowledge to young minds is one of the most priceless gifts that I have. As one of the teacher of Darunakanchanaburi School, I want to congratulate this institution a worm happy 15th Anniversary. I am so happy that I’m a part of this family. And as one of this family, I will give all my best and do all my responsibilities as a teacher of this school. I will continue to impart my knowledge to the students, to add their young minds, and to produce a better individual that can be using it to have a fruitful life in the future. T. Jeroland D. Celino Filipino

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

65

th


บันทึกไว้ในความทรงจ�ำ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553

แถวนั่งจากซ้าย � � � 1. นางสาวกรรณิการ์ เซี่ยงเห็น 3. นางสาวนิตยา มินตา 5. อาจารย์ธานิตย์ โลกาวิทย์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 7. นางสาวสุกัญญา สืบแจ้ง 9. นางสาวธัญทิพย์ ผลกังวานธนันต์

15

แถวยืนจากซ้าย � � � 1. นายปฐวี ลีลา 4. นายวันชนะ เอี่ยมปาน 7. นายธีรักษ์ ดีรักษา 10. นางสาวสกุลรักษ์ ตอแก้ว 13. นางสาวเกศรา จันทร์ด ี 16. นายธนาวุฒิ สิงห์ปราบ 19. นายอานันต์ วังสุข

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

66

2. นางสาวสุวารี ประสารกก 4. คุณครูศิริวรรณ เทวะผลิน (ครูประจ�ำชั้น ม.6/2) 6. คุณครูฐิติพร วรรณขาม (ครูประจ�ำชั้น ม.6/1) 8. นางสาวสราลี ดิษฐ์บรรจง

2. นายอาทิตย์ ปรัษยาคม 3. นายอรรถพร ไพศาลย์ 5. นายจักราวุธ พานแก้ว 6. นางสาวจุฑามาศ เรืองหอม 8. นางสาวอาริษา ไชยบาล 9. นายอภิวัฒน์ บูชา 11. นายจักรพันธ์ กองสุวรรณ์ 12. นายวันชนะ แช่มชื่น 14. นายชญานนท์ จ�ำนงกูล 15. นางสาวจุฬารัตน์ สุขี 17. นายวรวุฒิ จินดากุล 18. นายสมภพ ทิพย์เนตร


ค�ำกล่าวทีว่ า่ โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังทีส่ อง และคุณครูเปรียบเสมือน พ่อแม่คนที่สองของเรา คงไม่เกินจริงส�ำหรับโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีตลอด 15 ปีที่ ผ่านมา ดิฉันได้รับความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ ความรู้ด้านวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรมอย่างครบถ้วนจากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี สิ่งที่เกิดขึ้นกับดิฉันและ พีส่ าว หลายคนอาจมองว่าเป็น “โชค” แต่สำ� หรับครอบครัวของเรานัน่ คือ “ศักยภาพ” ทีท่ างโรงเรียนปูทางไว้ให้ เพือ่ ก้าวเดินอย่างมัน่ คง ตามความฝันด้วยความภาคภูมใิ จ ขอขอบคุณครูทกุ ท่านทีไ่ ม่ได้มแี ค่ “อาชีพครู” แต่ทกุ คนเป็น “ครูมอื อาชีพ” ด้วยส�ำนึก ของความเป็นครูและเป็นพ่อเป็นแม่ ที่พร้อมดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกศิษย์ด้วยหัวใจอย่าง เต็มเปี่ยม ดิฉันรู้สึกยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจนี้ ขอให้โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีได้ก้าวหน้าต่อไป อย่างมั่นคง พร้อมความส�ำเร็จเพื่อสร้างอนาคตทางการศึกษา และสร้างศิษย์ที่มีคุณภาพให้สังคมในภายภาค หน้าต่อไป น.ส. สราลี ดิษฐ์บรรจง ปัจจุบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นักศึกษาสอบตรง ปีการศึกษา 2554 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในความรูส้ กึ ของผม “โรงเรียนดรุณากาญจนบุรเี ปรียบเสมือนสะพาน” ที่ ผ มจะต้ อ งก้ า วข้ า มผ่ า น เพื่ อ เติ บ โตเป็ น ผู ้ ใ หญ่ ที่ ดี แ ละมี อ นาคตที่ ส ดใส ณ สะพานแห่งนี้ ผมได้เก็บเกี่ยวความรู้ทางวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และ วุ ฒิ ภ าวะต่ า งๆ อย่ า งครบถ้ ว น อี ก ทั้ ง ได้ รั บ ความอบอุ ่ น การดู แ ลเอาใจใส่ ความรัก และมิตรภาพจากคุณครู เพื่อนๆ และน้องๆ ผมได้เข้ามาศึกษาในระดับ มัธยมปลาย ซึ่งแม้เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ที่โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีนี้ให้อะไรผม มากมาย การดูแลเอาใจใส่ ติดตามดูแลช่วยเหลือ จนผมและเพื่อนๆ สามารถกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ดี ตามศักยภาพที่แต่ละคนมี เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและผู้อื่น 3 ปีที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของดรุณากาญจน์ ผมรูส้ กึ ยินดีทสี่ ามารถน�ำความภาคภูมใิ จมาสูโ่ รงเรียน และผมหวังว่าน้อง ๆ เลือดขาว-แดงทุกคน จะก้าวสูอ่ นาคต ที่ดีพร้อมกับความส�ำเร็จของโรงเรียนแห่งนี้ตลอดไป นายวันชนะ เอี่ยมปาน ปัจจุบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นักศึกษาสอบตรง ปีการศึกษา 2554 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดแพร่

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

67

th


ดาวเด่นดรุณากาญจนบุรี THE STARS OF D.R.K.

เด็กหญิงอาชานีย์ วิเศษสิงห์ ชั้น Grade 6/2 (Billingual Program)

15

บิดา นาวาเอก ธรรมนูญ วิเศษสิงห์ (ร.น.) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองอนุศาสนาจารย์ มารดา นางนันฑกา วิเศษสิงห์ ครูประจ�ำชั้น Grade 5/2 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ● 9 ม.ค. 2553 รับรางวัล “เด็กดีเด่นประจ�ำปี 2553” โอกาส วั น เด็ ก แห่ ง ชาติ จากสภาสั ง คมสงเคราะห์ แ ห่ ง ประเทศไทย ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ● 22 ธ.ค. 2552 รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง “การประกวด เล่านิทานคุณธรรม” ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดลพบุรี ● นักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย วั ง สวนจิ ต รดา กรุงเทพมหานคร ● 25 มิ.ย. 2551 รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ประเภท เครือ่ งเดีย่ วยอดเยีย่ ม ระดับประถมศึกษา ของส�ำนักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ณ วัดอินทาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ● 14-27 เม.ย. 2551 ตัวแทนยุวฑูตวัฒนธรรมไทย เข้าร่วม เทศกาลวันเด็กนานาชาติ ครัง้ ที่ 30 ณ เมือง Antalya ประเทศตุรกี สนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ● 9 ธ.ค. 2550 ถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลการแข่งขัน ว่ายน�้ำ รายการ “The Swimming for Kid Championship” รุ่นอายุ 8 ปีหญิง ณ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ● 29 ก.ค. 2550 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดบรรเลง ดนตรี ไ ทย (ขิ ม สาย) ระดั บ ภู มิ ภ าค (ภาคกลาง) รายการ “ศรทอง” โดยมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

68


ดาวเด่นดรุณากาญจนบุรี THE STARS OF D.R.K.

เด็กชายณัฐสิทธิ์ กุลสุรรณ์

ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/2 (Mini Bilingual Program) บิดา นายกฤช กุลสุวรรณ์ อาชีพ ค้าขาย มารดา นางชุติมา เกียรติศิริกุล อาชีพ ค้าขาย ● 10-14 ธ.ค. 2553 รางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี เทนนิสรายการ Langkawi Geopark International Junior Tennis Championship ณ เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ● 5-9 ธ.ค. 2553 รางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว และชายคู่ อายุไม่เกิน 10 ปี รายการ 30th Tuanku Syed Putra, International Junior Tennis Championship 2010 ณ รัฐเปอร์ริส ประเทศ มาเลเซีย ● 13-16 พ.ย. 2553 รางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี การแข่ ง ขั น เทนนิ ส เยาวชน ทู บี นั ม เบอร์ วั น จั น ทบุ รี มาสเตอร์ 2010 ณ สนามเทนนิส สโมสรลอนเทนนิส จ.จันทบุรี และได้สทิ ธิเ์ ป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเทนนิส ณ ประเทศ มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 4-14 ธ.ค. 2553) ● 11-16 ก.ย. 2553 รางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี การแข่งขันเทนนิสเยาวชน พีทที ี จูเนียร์ แชมเปีย้ นชิพ 2/2010 ณ สนามเทนนิส สปอร์ต แอนด์ สปา มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ● 24-27 ก.ค. 2553 รางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี การแข่งขันเทนนิสเยาวชน เฮด จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2010 ณ สนามเทนนิ ส ปิ ร ามิ ด เอฟบี ที ส ปอร์ ต พาร์ ค ลาดกระบั ง กรุงเทพมหานคร ● 10-18 ก.ค. 2553 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี การแข่งขันเทนนิสทรูวิชั่นส์ เทนนิสพัฒนา เยาวชนสู่ความเป็นเลิศ ภาคกลาง ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม แชมป์เปี้ยนชิพ ณ สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

69

th


ดาวเด่นดรุณากาญจนบุรี THE STARS OF D.R.K. เด็กชายปพณ ละเภท

ชั้น Grade 2/1 (Bilingual Program)

15

บิดา นายบุญมั่น ละเภท อาชีพ เภสัชกร มารดา นางชุติมา เกียรติศิริกุล อาชีพ พยาบาลวิชาชีพ ● 29 พ.ย. 2553 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ จ.กาญจนบุรี เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขัน ระดับภาคต่อไป ● 19 พ.ย. 2553 รางวั ล เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ งานมหกรรมวิชาการ ณ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ● 14 พ.ย. 2553 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันชิงแชมป์การคิด และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนคร กรุงเทพมหานคร ● 24 ต.ค. 2553 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจินตคณิต ระดับที่ 3 โครงการฉลาดเล่น สนุกคิด ณ สวนวังแก้วรีสอร์ท จ.ระยอง ● 20 เม.ย. 2553 รางวั ล เหรี ย ญทองและโล่ I-League วิ ช า คณิตศาสตร์คุมองไทยแลนด์ ● 26 มี.ค. 2553 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) ● 4 ก.ค. 2552 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถม ศึกษาปีที่ 1 ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จ.กาญจนบุรี ● 20 เม.ย. 2552 รางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ของคุมอง ไทยแลนด์

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

70


เสียงจากครอบครัวดรุณากาญจนบุรี ในฐานะศิ ษ ย์ เ ก่ า คนหนึ่ ง ของโรงเรี ย นดรุ ณ ากาญจนบุ รี ดิ ฉั น รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้มีโอกาสมาอยู่ในรั้วขาว-แดงแห่งนี้ ท�ำให้ดิฉันได้รับ ประสบการณ์ที่ดีต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากคุณพ่อ ซิสเตอร์ คุณครู และเพื่อน ๆ สิ่งเหล่านี้ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจ�ำของดิฉันอยู่เสมอ ดิฉนั ขอแสดงความยินดีกบั โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี เนือ่ งในโอกาส ฉลองครบ 15 ปี ของการก่อตัง้ โรงเรียน ขอขอบคุณส�ำหรับสิง่ ดี ๆ ทีช่ ว่ ยเติมเต็ม ความสมบูรณ์ให้สำ� หรับการด�ำเนินชีวติ และการท�ำงาน จนประสบความส�ำเร็จ ตราบจนวันนี้ นางสาวรัตติยา กิจสวัสดิ์ Marketing Director บริษัท ทองม้วนไทยพัฒนา จ�ำกัด (เลขประจ�ำตัวนักเรียน 0555)

เป็นระยะเวลา 15 ปีแล้วที่โรงเรียนได้สร้างเด็กให้เป็นคนดีของ สังคม ให้เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ ดิฉันมีความภูมิใจที่ดิฉันได้เป็น ส่วนหนึง่ ของโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี โรงเรียนแห่งนีใ้ ห้อะไรดิฉนั หลายๆอย่าง ทั้งความรู้ ความอบอุ่น มิตรภาพ ความรักความเอ็นดูจากคณาจารย์ ถึงแม้ว่าดิฉันจะจบการศึกษาไปแล้ว ดิฉันก็ยังระลึกถึงโรงเรียนแห่งนี้เสมอ ดิฉันต้องขอขอบคุณบาทหลวง และคณาจารย์ทุกท่านที่ท�ำให้ดิฉันได้มีวันนี้ โอกาสโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีฉลองครบรอบ 15 ปี ดิฉันขอร่วมแสดง ความยินดีในความส�ำเร็จที่สถานศึกษาแห่งนี้ เป็นสถานศึกษาที่ดี มีคุณภาพ และมาตรฐานในทุกด้าน นางสาวแพรวพรรณสิริ มีพงษ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ (เลขประจ�ำตัวนักเรียน 1600)

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

71

th


Voices from Darunakanchanaburi Family ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ครั้งหนึ่งเคยเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียน ดรุณากาญจนบุรีแห่งนี้ ในขณะที่ผมได้ศึกษาอยู่สถานศึกษาแห่งนี้ ผมได้รับ และเรียนรูใ้ นหลายสิง่ หลายอย่าง คือ ทัง้ วิชาความรู้ สอนให้ผมเป็นคนมีระเบียบ วินัย การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และสิ่งส�ำคัญที่สุด ก็คือ สถานศึกษาแห่งนี้ได้สอนให้ผมเป็นสุภาพบุรุษและเป็นคนดีของสังคม อีกทั้งคณาจารย์และบาทหลวงทุกท่านเอาใส่ใจต่อนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี พวกท่านให้ความรัก ความเมตตากับผมราวกับผมเป็นลูกเป็นหลาน ปกครอง ดูแลนักเรียนด้วยความยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคน ถึงแม้วันนี้ผม ได้จบการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้ไปแล้ว แต่ผมก็ยังระลึกอยู่เสมอว่า “ผมคือศิษย์ดรุณากาญจนบุรี” และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป นรต. สมิทธิภัทร์ มีพงษ์ โรงเรียนเตรียมทหาร (เลขประจ�ำตัวนักเรียน 1079)

15

ดิฉนั เรียนทีโ่ รงเรียนดรุณากาญจนบุรี ตัง้ แต่ชนั้ ประถมศึกษา ปีที่ 1-6 รู้สึกดีใจและประทับใจ โรงเรียนดรุณาสอนให้เด็กนักเรียนรู้จักช่วยเหลือ ตนเอง ให้กล้าแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมโอกาสในนักเรียนได้แสดงออก ถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ จากการที่โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีได้เน้น เรื่องการเรียนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาตินั้น ได้กลายเป็นประโยชน์ ต่อดิฉันเป็นอย่างมากในการศึกษาต่อจนกระทั่งปัจจุบัน เพราะการมีพื้นฐาน ทั้งในด้านความรู้ วิชาการ ความสามารถในด้านภาษา หรือแม้แต่ด้านดนตรี และกีฬานัน้ ต่างเป็นประโยชน์และเพิม่ โอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบ อาชีพในอนาคต ดิฉันขอร่วมยินดีโอกาส 15 ปีของโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ขอให้ ก้าวหน้าต่อไปจนกว่าจะฉลองครบ 100 ปี และขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน ที่ได้มีส่วนช่วยอบรม สั่งสอนดิฉันจนกระทั่งมีวันนี้ ขอให้ ดรุณากาญจนบุรีก้าวต่อไปด้วยใจมั่นคงค่ะ นางสาวฐิติมา โพธิ์น้อย นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (เลขประจ�ำตัวนักเรียน 1238)

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

72


เสียงจากครอบครัวดรุณากาญจนบุรี หนูรสู้ กึ ดีใจและประทับใจมาก ทีไ่ ด้เรียนโรงเรียนดรุณากาญจนบุรแี ห่งนี้ หนูได้รับความรู้ ประสบการณ์มากมายและหลากหลาย พร้อมทั้งมีคุณครูทั้ง ชาวต่างชาติและชาวไทย ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่แสนดีอีกมากมาย และในโอกาส ฉลองครบรอบ 15 ปีโรงเรียนดรุณากาญจนบุรนี ี้ หนูขอให้โรงเรียนมีความก้าวหน้า ในทางที่ดี มีนักเรียนใหม่ ๆ เข้ามาเรียนเยอะ ๆ จะได้เพิ่มบรรยากาศของโรงเรียน ให้ดียิ่งขึ้น สุดท้ายหนูขอขอบคุณ คุณพ่อ ซิสเตอร์ คุณครู ตลอดจนทุกคนใน โรงเรียน ที่ได้มีส่วนอบรมสั่งสอนดูแลหนูและพวกเพื่อน ๆ เป็นอย่างดีเสมอมา ด.ญ.สิรีธร อานันทชัย ชั้น Grade 6/2 (Bilingual Program)

หนูมีความสุข ภูมิใจ และผูกพันกับโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีแห่งนี้มาก เพราะหนูเข้ามาเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้นเนอรสเซอรี่จนกระทั่ง Grade 4 (ประถมศึกษา ปี ที่ 4) ในปั จ จุ บั น หนู ช อบและรู ้ สึ ก มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ เ รี ย นในแผนกสองภาษา (Bilingual Program) คุณครูชาวต่างชาติทุกคนใจดี สอนเก่งและสนุก หนูชอบ เรียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งรายวิชาต่าง ๆ ที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ จึงสามารถ ท�ำคะแนนสอบได้มาก หนูรักโรงเรียนนี้ที่สุดค่ะ ด.ญ.พีรดา เรืองพีระกุล ชั้น Grade 4 (Bilingual Program)

ผมภูมิใจที่ได้เรียนโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ที่นี้ท�ำให้ผมมีความรู้ มีกิจกรรมที่ได้ท�ำกับเพื่อน ๆ มากมาย และยังได้เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครู ชาวต่างชาติ ท�ำให้ผมเก่งด้านภาษามากขึน้ กล้าคิด กล้าแสดงออก คุณครูทกุ ท่าน ให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ผมและเพื่อน ๆ เป็นอย่างดี ขอร่วมยินดีกับทางโรงเรียน ในโอกาสฉลองครบ 15 ปีของโรงเรียนด้วยครับ ด.ช.เนติธร ถิ่นทุ่งทอง ชั้น Grade 3/1 (Bilingual Program)

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

73

th


Voices from Darunakanchanaburi Family เราสองคนชือ่ ด.ช. กฤติมา และ ด.ช. กฤติมขุ คิม แฝดลูกครึง่ ไทย-เกาหลี เราทั้ ง สองมี ค วามภู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ รี ย นโรงเรี ย นดรุ ณ า กาญจนบุรแี ห่งนี้ พวกเรามีความสุขทีม่ คี ณ ุ ครูทใี่ จดี มีเพือ่ น ๆ ทีน่ า่ รัก มีความสุขที่ได้กินอาหารเที่ยงอร่อย ๆ และได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากทุกคนในโรงเรียนเป็นอย่างดี เราทั้งสองอยากอยู่ที่นี่ไปนานๆ ด.ช.กฤตมุข และ ด.ช.กฤติมา คิม ชั้น Grade 4 (Bilingual Program)

We are Australian-Vietnamese students here at Darunakanchanaburi School. We are proud to study here since we were at nursery class. All teachers and friends are very kind and full of friendship. We all live here like a big family and walk together to make our own dream in the future. We also would like to congratulate the occasion of the 15th Anniversary of Darunakanchanaburi School. We love Daruna. ด.ญ.ลินดา และ ด.ญมิเชล บีที ชั้น Grade 6/1 (Bilingual Program)

15

We are from Taiwan. Darunakanchanaburi School likes our second home. The school is big, clean and beautiful. We have a lot of good friends and kind teachers. In class, we got a lot of knowledge from Thai and foreign teachers, at the same time, a nice friendship from our classmates. Congratulations for the 15th Anniversary of the school. We love this school. We love everybody here. ด.ช.เจียเล่อ และ ด.ญ.เจียซิน โฮ ชั้น Grade 7 และ Grade 4 (Bilingual Program)

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

74


เสียงจากครอบครัวดรุณากาญจนบุรี “การเดิ น ทางนั บ พั น ลี้ เริ่ ม ต้ น จากก้ า วแรกเพี ย งก้ า วเดี ย ว” จากค�ำกล่าวของนักปราชญ์ชาวจีนท่านหนึง่ ได้กล่าวไว้ แสดงให้เห็นถึงการเริม่ ต้น จากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งสู่จุดหมายปลายทาง เปรียบเสมือนการถือก�ำเนิด ของสถานศึกษาแห่งหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2538 คือ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ที่ค่อย ๆ ก้าวเดินสู่เส้นทางของการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานและเยาวชน ด้วยย่างก้าวที่มั่นคงและเข้มแข็ง จนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ ทิศทางและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดเวลา 15 ปี ขอแสดงความยินดี และยังคงมีความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การบริ ห ารจั ด การ และการพั ฒ นาสร้ า งสรรค์ สถานศึกษาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านคุณธรรมและความรู้ในอนาคต ดังค�ำ ที่ว่า “โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี พร้อมก้าวต่อไปด้วยใจมั่นคง” นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รองผู้อำ� นวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้ปกครอง ด.ช. อัษฎายุทธ์ ทัศนะพยัคฆ์ ชั้น ม. 2/1

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ คณาจารย์ แ ละนั ก เรี ย น โรงเรี ย น ดรุณากาญจนบุรีทุกคน ในโอกาสที่มีอายุครบ 15 ปี การที่โรงเรียน มีพัฒนาการมาจนวันนี้ ย่อมต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย เพื่อมุ่งหวังให้บุตรหลานของผู้ปกครองทุกคนมีความรู้เป็นลูกที่ดีของ พ่อแม่ และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศต่อไปในอนาคต ผมและ ครอบครัว ขอเป็นก�ำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้มี ก�ำลังใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า เป็นแหล่งผลิต เยาวชนที่มีคุณธรรม มีความรู้ และสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุขตลอดไป ครอบครัว พ.อ.นพ. ณรงค์ ภักดีศุภผล ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลค่ายภานุรังษี จ. ราชบุรี ผู้ปกครอง 1. ด.ช.ณัฐภัทร ภักดีศุภผล ชั้น ป. 1/2 2. ด.ช. ศุภณัฐ ภักดีศุภผล ชั้น ป. 4/3

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

75

th


Voices from Darunakanchanaburi Family ยินดีด้วยครับ กับวาระโอกาสครบรอบ 15 ปีของโรงเรียน ดรุณากาญจนบุรี ขอให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างนี้ตลอดไป ผมและครอบครัวดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ลูกของผม ได้มาเรียนที่นี่ ท�ำให้ลูกเป็นเด็กดี มีความรู้ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ท�ำให้มีสุขภาพจิตดี ผมและครอบครัวขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ดูแลให้การศึกษาที่ดีแก่ลูกของผมและของพ่อแม่ทุก ๆ คนด้วย ครอบครัว พ.ท. นพ. ภูวรัฐ สุนทรวิภาต ศัลยแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ผู้ปกครอง ด.ช.สหรัฐ สุนทรวิภาต ชั้น K.G. 2/5

ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสถ่ายทอด ความในใจและร่ ว มยิ น ดี โ อกาสฉลอง 15 ปี โรงเรี ย นดรุ ณ า กาญจนบุ รี ครอบครั ว ของเราส่ ง น้ อ งแคร์ ม าอยู ่ ที่ นี่ ตั้ ง แต่ ชั้ น เตรียมอนุบาล อายุเพียง 2 ขวบเศษ ๆ เลิกใช้ผ้าอ้อมและขวดนม เปลี่ยนเป็นนมกล่อง จากการดูแลอย่างดีจากคุณครู น้องแคร์ กลายเป็นเด็กโต มีพัฒนาการในหลาย ๆ ด้าน เกือบ 4 ปีผ่านไป จนขณะนี้น้องแคร์อยู่ชั้นอนุบาล 3 แล้ว ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ของโรงเรียนหลายด้าน เช่น ความสะอาดของห้องเรียนและ บริเวณโรงเรียน การจัดห้อง อุปกรณ์การเรียน ห้องน�้ำ โรงอาหาร สนามเด็กเล่น ทีส่ ำ� คัญคือ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษา เรารูส้ กึ และสัมผัสได้ถงึ ความเป็นมิตร และการดูแลที่ดีจากคุณครู แม่บ้าน ยามที่หน้าประตูรั้ว ครูต่างชาติที่น่ารัก รวมถึงการประเมินผู้เรียนและ ผู้สอนในรายห้องและรายชั้น และการตรวจการบ้านให้มีความถูกต้อง โรงเรียนมีกิจกรรมที่ดี ๆ หลายอย่าง หนึ่งในความประทับใจคือ การออมทรัพย์ ลูกจะตั้งใจออมไว้เป็นของขวัญให้พ่อแม่ เป็นการฝึกนิสัยที่น่ารักดี ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีอยู่คู่กับจังหวัดกาญจนบุรีตราบนานเท่านาน...

15

ครอบครัว นางภาวิณี สัตย์ซื่อ นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ปกครอง ด.ญ.ประภาภัทร สัตย์ซื่อ ชั้น K.G. 3/6

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

76


เสียงจากครอบครัวดรุณากาญจนบุรี โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี เป็นโรงเรียนที่ได้ให้ความรู้ อบรมสั่งสอนลูกหลานชาวกาญจนบุรีมาเป็นเวลานาน จนเป็น ที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ลูกของเราทั้งหมดต่างก็มอบให้ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีเป็นผู้ดูแล อบรมสั่งสอน ซึ่งต่างก็ได้ สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวของเรามาโดยตลอด ในโอกาสที่โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีครบรอบ 15 ปี ข้าพเจ้าและครอบครัวขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอ เป็นก�ำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครูคณาจารย์ในการท�ำงานต่อไป และขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เพื่อจะสามารถ ด�ำเนินงานต่าง ๆ ลุล่วงตามเป้าหมายที่ไว้มุ่งหมายไว้ทุกประการ ครอบครัว นางพรนภา กิตติวิรยานนท์

ร้านทอง ศรีทอง 1 ผู้ปกครอง ด.ญ. นภัสสร กิตติวิรยานนท์ ชั้น Grade 3 ร.ร.ดรุณากาญจนบุรี ด.ช. วีรภัทร กิตติวิรยานนท์ ชั้น Grade 8 ณ ประเทศสิงคโปร์ ด.ช. วีรพล กิตติวิรยานนท์ ชั้น มัธยม 4 ร.ร. ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย

15

Great Future Starts At Darunakanchanaburi School โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

77

th


การเรียนแบบสองภาษา :

กระแสนิยม หรือ ทางรอดการศึกษาไทย (Bilingual Education : Popularization or the Survival of Thai Education) โดย บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด กระแสความนิยมของผู้ปกครองปัจจุบัน ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในแผนกสองภาษา หรือแม้แต่ เรียนพิเศษภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ ๆ เพิม่ เติมนัน้ ก�ำลังได้รบั ความนิยม ท�ำให้โรงเรียนทีส่ อนแบบสอง (หรือสาม) ภาษานัน้ มีจำ� นวนมากขึน้ ตามล�ำดับทัง้ ในกรุงเทพฯ และภูมภิ าค จนหลายท่านตัง้ ค�ำถามขึน้ ว่า การเลือก ให้บุตรหลานเรียนแบบสองภาษาในปัจจุบันนี้จ�ำเป็นหรือไม่ ข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร ค่าใช้จ่ายแพงไหม หรือว่า การเรียนแบบสองภาษานีเ้ ป็นเพียง “กระแสนิยม” หรือทว่าเป็น “ทางรอดของการศึกษาไทย” ในอนาคตอันใกล้นี้

15

อิทธิพลที่ท�ำให้การเรียนการสอนแบบสองภาษาได้รับความนิยมนั้น เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงแบบก้ า วกระโดดของสั ง คมโลกาภิ วั ต น์ อี ก ทั้ ง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงแผนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Mega Projects) การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA (Asian Free Trade Area) การติดต่อธุรกิจค้าขายมากขึน้ กับต่างชาติ หรือแม้แต่นโยบายของรัฐบาลทีม่ งุ่ ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึน้ เป็นผูน้ ำ� และศูนย์กลางของกลุม่ ประเทศอาเซียน (Asian Hub) รวมถึงให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมภิ าค อาเซียน (Asian Education Hub) เป็นต้น นอกจากโรงเรียนนานาชาติ (International School) แล้ว สถานศึกษาในประเทศไทยซึ่งจัดการเรียน การสอนแบบสองภาษา (Bilingual School) อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ประเภทโรงเรียนที่จัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program, EP หรือที่เรียกกันว่า Bilingual Program) ประเภทโรงเรียนที่จัดโครงการ Mini English (Bilingual) Program ซึ่งสอนแบบกึ่งสองภาษาใน บางรายวิชา เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิชาสังคมศึกษา เป็นต้น และประเภทโรงเรียน ที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพิเศษแบบเข้มข้น (Intensive Program, IP) การเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual Education) และการเรียนรู้ภาษา (Language Learning) มีความแตกต่างกัน การเรียนภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น เป็นการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาเพื่อ การสื่อสาร ส่วนการเรียนการสอนแบบสองภาษานั้นเป็น การเรียนรู้เนื้อหาสาระวิชาผ่านการใช้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กัน หลายคนอาจสับสนเกี่ยวกับค�ำที่ใช้เรียก English Program และ Bilingual Program เหมือนหรือแตกต่าง กันอย่างไร จริง ๆ แล้วค�ำว่า “การศึกษาแบบสองภาษา (Bilingual Education)” เป็นค�ำสากลที่ใช้กันทั่วโลก แม้ว่า จะถู ก ตี ค วามหรื อ แปลความกั น ไปแตกต่ า งกั น ส่ ว นค� ำ “English Program (EP)” นั้ น เป็ น ค� ำ ที่ ใ ช้ กั น ในแวดวง

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

78


การศึกษาไทย ซึ่งหมายความถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น ภาษาอังกฤษ ส่วน “แผนกสองภาษา (Bilingual Program)” นิยมใช้กันเป็นต้นในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สอง (English as a Second Language) ในการติดต่อสื่อสาร ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การเรียนการสอนแบบสองภาษาได้รับความนิยมและเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบัน มีกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศไทย เนื่องจากสามารถ “เติมเต็มช่องว่าง” ระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษ แบบเดิมของไทย และการเรียนโรงเรียนนานาชาติทั้งใน และต่างประเทศ ซึง่ น้อยคนนักจะมีโอกาสได้เรียนเนือ่ งจาก มีค่าใช้จ่ายสูงมาก ด้วยเหตุนี้ ครอบครัวฐานะปานกลาง จึงมีความสามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในแผนกสองภาษาได้ อีกทั้งสมาชิกในครอบครัวยังได้ใกล้ชิดกัน ไม่ต้องกังวลใจ ด้วยว่าบุตรหลานทีส่ ง่ ไปศึกษายังต่างประเทศนัน้ จะหลงลืม วัฒนธรรมประเพณีไทยไป ฉะนั้น การเรียนการสอนแบบ สองภาษาในปัจจุบันจึงเสมือนเป็น “ค�ำตอบ” ของพ่อแม่ ยุคใหม่ ที่ต้องการให้บุตรหลานได้เรียนรู้ความเป็นสากล แต่ยงั คงรักษาเอกลักษณ์ไทยได้ดว้ ย การเรียนแบบสองภาษาจึงเป็นการวางฐานอนาคตบุตรหลานให้พร้อมส�ำหรับ สังคมโลกไร้พรหมแดนแห่งอนาคตอย่างแท้จริง สถานศึกษาที่สอนแบบสองภาษา นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาษาแม่ (ภาษาไทย) และภาษาที่สอง (ภาษาอังกฤษ) ไปพร้อม ๆ กัน ตามสาระวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯลฯ ดังนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่า ลูกหลานของท่านจะมีศักยภาพในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานซึ่งกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง บุคลากรผู้สอนทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับการคัดสรรและเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี และที่สำ� คัญลูกหลานของท่านมีความสุข และสนุกไปกับบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ประโยชน์ของการเรียนแบบสองภาษาโดยอาจารย์ตา่ งชาติ เจ้าของภาษา (Native-Speaking Teachers) นอกจากผูเ้ รียนได้เรียน เนื้อหาสาระวิชา มีโอกาสฝึกฝนทักษะส�ำเนียงภาษาอังกฤษอย่าง ถูกต้องแล้ว ยังได้แลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ฒ ั นธรรม ค่านิยม ความคิดเห็น ที่แตกต่างกันระหว่างนักเรียนและอาจารย์ชาวต่างชาติอีกด้วย เช่น เรื่องอาหารการกิน การแต่งกาย ศิลปะ วรรณกรรม หรือแม้แต่ ความเชื่อซึ่งถือเป็นรากฐานของแต่ละวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้นับเป็น การเปิดโลกทัศน์ ท�ำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ยอมรับ และเคารพ ความแตกต่างของคนในวัฒนธรรมอื่นได้เป็นอย่างดี นักเรียนที่เรียนแบบสองภาษามีข้อได้เปรียบจากนักเรียน ภาคปกติ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการพูดอ่านเขียนได้สองภาษา ความเข้าใจลึกซึ้งในวัฒนธรรมต่างๆ ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ การรู้จักสื่อสารอย่างฉลาด มีความมั่นใจในตัวเอง มีความมั่นคงในเอกลักษณ์ของตนเอง สามารถเรียนภาษาทีส่ ามได้งา่ ยขึน้ อีกทัง้ เป็นการวางพืน้ ฐานอนาคตทีม่ นั่ คง การศึกษาต่อ หรือการติดต่อค้าขาย กับชาวต่างชาติในอนาคตอีกด้วย

15

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

79

th


การเรียนดนตรีและศิลปะ (Music & Arts) ควบคูก่ บั การเรียนการสอน แบบสองภาษา ท�ำให้พฒ ั นาการทางภาษามีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนัน้ ดนตรีและศิลปะช่วยสร้างเสน่ห์ส่วนบุคคลให้กับผู้เรียนแล้ว ยังช่วยฝึกฝน สมาธิ ความมุมานะอดทน ความสามัคคี การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ช่วยขัดเกลา จิตใจให้อ่อนโยน สร้างสรรค์จินตนาการ ปรับสภาวะทางจิตให้สมดุล อีกทั้ง พัฒนาเซลล์สมองซีกขวาอีกด้วย เด็ ก ช่ ว งวั ย 3-4 ขวบ เหมาะสมที่ สุ ด ส� ำ หรั บ การเริ่ ม เรี ย นแบบ สองภาษา เพราะเป็นวัยที่เด็กชอบพูดจา ซักถาม เริ่มสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว เด็กเล็กจะรับรู้ภาษาได้ง่ายและเป็นธรรมชาติ การเรียนรู้ประสบการณ์โดย การวิง่ เล่น กระโดด ระบายสี เล่นกิจกรรมต่างๆ เด็กเล็กจะไม่กงั วลถึงข้อผิดพลาด ในการใช้ภาษา พวกเด็กสนใจเพียงการสื่อสารข้อมูลให้คนอื่นได้รับรู้และ เข้าใจเรื่องที่พวกเขาต้องการเท่านั้น มีการคาดการณ์วา่ นิสติ จบใหม่ในอีก 10 ปีขา้ งหน้า หากรู้และสื่อสารได้เพียง 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) มี โ อกาสตกงานสู ง เนื่ อ งจากสภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ และการประกอบอาชีพในอนาคต ต้องการและเรียกร้อง คนที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้าน ภาษาต่างประเทศควบคู่กันด้วย ดังนั้น สถานศึกษาใน ปัจจุบันจึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เป็นต้น ไม่ว่าการเรียนแบบสองภาษาจะเป็นการท�ำ ตามกระแสนิยมหรือไม่ก็ตาม แต่ส�ำหรับนักการศึกษาหลายท่านมองว่า นี่คือโอกาสและจุดเปลี่ยนส�ำคัญของการ ศึกษาไทยในยุคปัจจุบนั และอนาคต การเรียนการสอนแบบสองภาษาอาจเป็นทางรอดจากวังวนทางการศึกษาของ ประเทศไทย การเรียนการสอนแบบสองภาษา คือ การศึกษาทางเลือกของคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลส�ำหรับ บุตรหลานในอนาคต

15

th โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี Darunakanchanaburi

80


วารสารดรุณากาญจน์  

วารสารโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี โอกาสครบรอบ 15 ปี

วารสารดรุณากาญจน์  

วารสารโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี โอกาสครบรอบ 15 ปี

Advertisement