Page 1

ปกหน้า


2


4

28 31

5

32

6 34 8 9 10

49 54

14

17 21 24 26 3


บทบรรณาธิการ Editorial สวัสดีทา่ นผูอ้ ่านทีเ่ คารพทุกทา่ นครับ เป็ นเรื่องน่าชื่นชมยินดีที่สารสังฆมณฑลราชบุรีของเราฉบับนี้ ได้กา้ วเขา้ สู่ปีที่ 37 แล้ว ถือได้ว่า อยูค่ กู่ บั สังฆมณฑลของเรามาอยา่ งตอ่ เนื่องยาวนาน ขอบคุณทา่ นผูอ้ า่ นทีใ่ ห้การติดตามสนับสนุน ขอบคุณ คณะผู้ จัดทำ� กองบรรณาธิการ และผู้ เขียน ที่มีความมุ่ งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ ทำ�ให้ สารเล่มนี้เป็ นสื่ อกลาง ในการเสริ ม สร้ า งความเป็ นหนึ่ ง เดี ย วกั น ในครอบครั ว ของพระเจ้ า ภายในสั ง ฆมณฑลของเรา อี ก ทั้ ง ยังเป็ นเครื่องมือในการนำ�เสนอสาระทีเ่ ป็ นประโยชนต์ อ่ การดำ�เนินชีวติ คริสตชน หากมีขอ้ บกพรอ่ งประการใด ผิดนิด พลาดหนอ่ ย ในฐานะบรรณาธิการก็ขออภัยมา ณ ทีน่ ีด้ ว้ ยนะครับ ปี ค.ศ. 2018 นี้ เป็ นอีกปีี ที่น่าชื่ นชมยินดีสำ�หรับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยของเรา เพราะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ทรงสถาปนาสังฆมณฑลเชียงรายให้เป็ นสังฆมณฑล ลำ�ดับที่ 11 โดยแยกจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ ซึ่ งนั่นก็หมายความว่าพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยของเรา มีการเจริญเติบโตกา้ วหนา้ ขึ้น ปี นี้ยังเป็ นปี ที่น่าชื่นชมยินดีสำ�หรับครอบครัวสงฆ์ในสังฆมณฑลราชบุรี ที่พระเจ้าโปรดอวยพรให้ เรามีพระสงฆบ์ วชใหม่ 2 องค์ หลังจากทีว่ า่ งเวน้ จากการบวชพระสงฆม์ านานหลายปี ทา่ นผูอ้ ่านที่เคารพทุกทา่ นครับ แมก้ ารดำ�เนินชีวิตในสังคมของเราในยุคปั จจุบันนี้ จะมีความทุกข์ ยากลำ�บากตา่ ง ๆ อยูม่ าก แตช่ ีวิตคริสตชนของเรา ก็จำ�เป็ นตอ้ งมีความชื่นชมยินดีอยูเ่ สมอ นักบุญเปโตร สอนเราว่า “ท่านจงชื่นชม แม้ว่าในเวลานี้ท่านยังต้องทนทุกข์จากการถูกทดสอบต่าง ๆ ชั่วขณะหนึ่ง เพื่อคุณค่า ที่แท้จริงแห่งความเชื่อของท่านจะได้รับการสรรเสริญ รับสิริรุ่งโรจน์ และรับเกียรติ เมื่อพระเยซูคริสตเจ้า จะทรงแสดงพระองค์” (1 ปต 1:6-7) นักบุญเปาโลสอนเราอีกว่า “จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิด ข้าพเจ้าขอย้ำ�อีกว่า จงชื่นชมยินดีเถิด” (ฟป 4:4) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอนเราด้วยเช่นกันว่า “ความชื่นชมยินดีตามแบบฉบับคริสตชน ก็เหมือนกับความหวังซึ่งตัง้ อยูบ่ นความนา่ เชื่อถือของพระเจ้า พระองคท์ รงรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเราเสมอ ใครที่เชื่อในพระเจ้า เขาก็พบกับความสุขสันติในจิตใจ และไมม่ ีสิ่งใดมาพรากสันติในจิตใจของเขาไปได้ ความชื่นชมยินดีกค็ อื พระคริสตเจา้ ดว้ ยเหตุนเี้ อง คริสตชนทีซ่ มึ เศรา้ ทุกขร์ ะทม เขาก็อยูไ่ กลจากพระคริสต”์ (15 ธันวาคม 2013) ดังนัน้ ความชื่นชมยินดีจงึ ไมค่ วรจางหายไปจากชีวติ ของเรา

ขอพระเจ้าโปรดประทานพร นำ�ความชื่นชมยินดีมาสู่ผู้อ่านทุกท่านครับ

บรรณาธิ การ สารสังฆมณฑลราชบุรี 4


งานบวชพระสงฆ์ที่ผ่านมาเราได้พระสงฆ์ใหม่ 2 ท่าน คือคุณพ่อวาเลนติโน ปฏิคม วิริยะสมบัติ และ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ กฤษฎา ลิ้มเฉลิม เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างมาก เพราะ 5 ปีที่ผ่านมาเรา ไม่มีพระสงฆ์ใหม่เลยในสังฆมณฑลของเรา พ่อเป็นห่วงในเรื่องกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ อยากให้พี่น้อง สวดภาวนาเพือ่ กระแสเรียก พร้อมทัง้ ส่งลูกหลาน เข้าบ้านเณรให้มาก ๆ จะได้มพี ระสงฆ์เพิม่ ขึน้ ทุกปี และแม้ไม่ส�ำ เร็จ เขาก็จะเป็นศิษย์เก่าทีม่ คี ณ ุ ภาพของพระศาสนจักรได้ ปัจจุบนั มีการสมัครเข้าบ้านเณรในวัยผูใ้ หญ่เพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็น เรือ่ งทีน่ า่ สนับสนุน เพราะกระแสเรียกเกิดขึน้ ได้กบั ทุกคนและทุกวัย แผนการของพระเกิดขึน้ ได้เสมอด้วยเช่นกัน ขอให้เราช่วยกันส่งเสริมกระแสเรียกในทุก ๆ โอกาสในชีวิตของเรา บ้านเณรเล็กของเรา กำ�ลังเตรียมฉลองครบ 60 ปี ในปี 2019 คุณพ่ออธิการบ้านเณรเริ่มเตรียมการ แล้วในทุก ๆ ด้าน เป็นต้นทางด้านจิตใจ ที่ต้องอบรมให้ชีวิตสามเณรมีความเข้มข้น เข้มแข็งในการเป็นเณรที่ดี ให้มากขึ้น อยากให้พี่น้องรักบ้านเณร ช่วยเหลือบ้านเณร ในทุก ๆ ด้านเช่นกัน เรามีอีก 2 งานที่สำ�คัญคือ งานฉลองครบ 50 ปี การเป็นสงฆ์ของพระคริสตเจ้า ของ คุณพ่อดำ�รัส ลิมาลัย คุณพ่อดำ�รง บุญรติวงศ์ และคุณพ่อสุชนิ คันฉ่อง และ ฉลองชีวติ สงฆ์ครบ 25 ปี ของ คุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ คุณพ่อศิรศิ กั ดิ์ ยอแซฟ และคุณพ่อสุรพล นันทพรพิสทุ ธิ์ ตลอดเวลาของพระสงฆ์เหล่านี้ เขาได้ยึดมั่นในพระคริสตเจ้ามาตลอดหลายปี ซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกที่พระมอบ ให้และเขาได้รบั ด้วยใจเสียสละตลอดมาด้วย จึงขอให้พนี่ อ้ งรักกระแสเรียกพระสงฆ์ สวดภาวนาให้พวกเขามัน่ คง อยู่กับพระองค์เสมอจนตลอดชีวิตของพวกเขาทุกคน ขอให้พี่น้องทุกคนเป็นศิษย์ของพระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่ แสดงความรักต่อกันอยู่เสมอ คนอื่นที่อยู่รอบข้างเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงส่งพระเยซูมาในโลก เพื่อทำ�ให้เรารักกันและเห็นพระเยซูเจ้า อยู่กับเราทุกคน พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

5


สัญญาณ กาลเวลา Sign of Time

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส POPE FRANCIS THOUGHT

พ่อแม่ต้องสอนลูกหลานให้ทำ�เครื่องหมายสำ�คัญมหากางเขนให้ถูกต้อง “พระสงฆ์แ ละพ่อ แม่ไ ด้ทำ � เครื่ อ งหมายกางเขนบนตั ว ของลู ก ระหว่า งพิ ธี โ ปรดศี ล ล้า งบาป เพื่อแสดงออกถึงตราประทับของพระคริสตเจ้าบนตัวของคนที่กำ�ลังเป็ นของพระองค์ นี่ยังเป็ นเครื่องหมาย บง่ บอกถึงพระหรรษทานของพระคริสตเจา้ องคพ์ ระผูไ้ ถ่ ผูท้ รงชนะบาปและความตายเพือ่ เรา ผา่ นทางไมก้ างเขน ของพระองค”์ พ่อจึงอยากเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และพ่อแม่ทูนหัว สอนเด็ก ๆ ให้พวกเขาจะได้ทำ�เครื่องหมายนี้อย่างถูกต้อง เพราะถ้าพวกเขาเรียนรู้ตัง้ แต่เด็ก พวกเขาจะทำ�เครื่องหมายนี้ ไดถ้ ูกตอ้ งเมื่อโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ ธรรมล้ำ�ลึกของเครื่องหมายกางเขนที่ทำ�ลงบนศีรษะ ของเด็ก คือเครื่องหมายที่เด่นชัดของคริสตชน “ไม้กางเขนคือ เครื่องหมายที่แสดงว่าเราเป็นใคร” แสดงถึงการพูดจาของเรา แสดงถึงความคิด การมองสิ่งต่าง ๆ และการทำ�งาน ทั้งหมดนี้ ล้วนถูกทำ�ภายใต้เครื่องหมายกางเขน นี่คือการทำ�ทุกสิ่งภายใต้เครื่องหมายแห่งความรักของพระเยซูเจ้า ไปจนวาระสุดทา้ ย

6


ขอให้เราทุกคนทำ�เครื่องหมายกางเขน เมื่อเราตื่นนอน ก่อนทานข้าว ทำ�ในเวลาเผชิญอันตราย เพื่อป้องกันปี ศาจ และทำ�ในเวลากอ่ นเขา้ นอน การทำ�เครื่องหมายนีค้ ือ การเตือนใจเราวา่ เราเป็ นของใคร และเราตอ้ งการเป็ นเหมือนกับใคร “นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำ�ไมมันจึงสำ�คัญมากที่ต้องสอนลูกหลานให้เรียนรู้ที่จะทำ�เครื่องหมายกางเขน” “เครือ่ งหมายสำ�คัญอีกประการหนึง่ ในพิธศี ลี ล้างบาปก็คอื ชือ่ ทีพ่ อ่ แม่ตง้ั ให้กบั ลูก ชือ่ นีค้ อื การแสดงออกถึง อัตลักษณ์ของเด็ก และเป็นเครื่องเตือนใจอย่างไม่เปลี่ยนแปลงว่า พวกเขาเป็นคนที่พิเศษไม่เหมือนใคร พระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนด้วยชื่อของเรา พระเจ้าทรงรักเราทุกคนอย่างไม่มีสิ่งใดมาเทียบเทียมได้ แต่ทั้งนี้ การจะตอบสนองความรักของพระเจ้านัน้ เราอย่าทำ�แบบง่ายเกินไป ด้วยการ ‘ก็อปปีแ้ ละแปะ’ (Copy and paste)”

พระสันตะปาปา ฟรังซิส วันพุธที่ 18 เมษายน 2018 นครรัฐวาติกนั www.popereport.com/2018/04/blog-post_18.html

ข้อคิดจากพระสมณสาส์น พระสมณสาส์นของพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ว่าด้วยบทบาทของครอบครัวคริสตชน ในโลกปัจจุบนั (FAMILIARIS CONSORTIO) ข้อ 28 กล่าวถึง บิดามารดาผูร้ ว่ มมือกับความรักของพระผูส้ ร้าง ความว่า “ด้วยการสร้างชายและหญิงตามภาพลักษณ์และความคล้ายคลึงกับพระองค์นน้ั พระเจ้าทรงทำ�ให้ผลงานจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์ส�ำ เร็จ และบรรลุถงึ จุดหมายทีส่ มบูรณ์ พระองค์ทรงเรียกเขาให้มสี ว่ นร่วมเป็นพิเศษในความรักและฤทธานุภาพของพระองค์ ในฐานะทีพ่ ระองค์ทรงเป็นพระผูส้ ร้างและเป็นพระบิดา โดยการทีช่ ายหญิงร่วมมือกับพระองค์ ในการมอบพระคุณของชีวติ มนุษย์ให้สบื ทอดต่อไป ด้วยใจอิสระและจิตสำ�นึกรับผิดชอบ” เรียบเรียง คนงานในสวนองุ่น

7


พระวาจาแห่ ง ชี ว ิ ต The Word of Life โดย Antony Blue

เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ที่ดำ�รงอยู่ในเรา และเราดำ�รงอยู่ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำ�อะไรไม่ได้เลย (ยน 15:5) พระเยซูเจา้ พูดกับเราดว้ ยภาษางา่ ย ๆ ดว้ ยการยกตัวอยา่ งสิง่ แวดลอ้ ม ธรรมชาติรอบตัวทีผ่ คู้ นคุน้ เคย อย่างเช่น การเพาะปลูกองุ่น ตราบใดที่กิ่งก้านยึดติดกับเถาองุ่น มันจะมีชีวิต และเกิดผล เช่นเดียวกัน หากคริสตชนหรือผู้ ใดที่ มีความเชื่ อ และยึดติดกับพระวาจา แน่ นอนทีเดียวว่ าพระเจ้ าสถิตกับผู้ นั้ น และทำ�ใหช้ วี ติ ของเขาเกิดผล ซึง่ เริม่ จากชีวติ ภายใน และผูค้ นสามารถเห็นถึงการเปลีย่ นแปลงสูช่ วี ติ ภายนอก ยอ้ นไปเมื่อ พ.ศ. 2547 ครัง้ ทีเ่ กิดโศกนาฏกรรม คลื่นยักษส์ นึ ามิถลม่ ชายฝั่ งอันดามัน ผูค้ นมากมาย ล้มตายกันเป็ นจำ�นวนมาก และจากความโศกเศร้ า ความช่ วยเหลือก็หลั่งไหล สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี ได้ตั้งค่ายชั่วคราวอยู่เคียงข้างผู้ประสบภัย สิ่งที่ทำ�ได้ คือ การให้ความช่วยเหลือด้านที่พักพิงชั่วคราว รวมถึงปั จจัยพื้นฐาน อาหาร เสื้อผา้ ยารักษาโรค และสำ�คัญทีส่ ดุ ทีข่ าดไมไ่ ด้ คือ การเยีย่ มเยียน ใหก้ �ำ ลังใจ แกผ่ ปู้ ระสบภัย ซง่ึ เป็นงานทา้ ทายทีต่ อ้ งประเมินงานกันวันตอ่ วัน แมเ้ วลาจะผา่ นไปนับสิบปี แลว้ ความชว่ ยเหลือ ยังคงมีอยา่ งตอ่ เนื่อง เพราะความเชื่อทีม่ ีกิจการ เป็ นความเชื่อทีใ่ ห้ชีวิต เบื้องหลังของการทำ�สิง่ เหลา่ นีไ้ ด้ ไมใ่ ช่เป็ นความสามารถของมนุษยเ์ ทา่ นัน้ แตเ่ ป็ นพลังแหง่ พระวาจา ทีผ่ ลักดันใหก้ ระทำ�สิง่ ทีพ่ อทำ�ได้ เพื่อเยียวยาความทุกขข์ องเพื่อนพีน่ อ้ งทีม่ พี ระบิดาเดียวกัน “เราเป็ นผูห้ วา่ น และรดน้ำ�พรวนดิน แตพ่ ระเจา้ เป็ นผูก้ ระทำ�ใหเ้ กิดผล พระเจา้ ยังประทับกับเราและกระทำ�สิง่ ตา่ ง ๆ ผา่ นทาง ตัวเรา ทีพ่ ระวาจาไดห้ ยัง่ รากลึกในใจ” นีค่ ือ...

การสร้างพระอาณาจักรให้ผคู้ นสัมผัสความรักของพระเจ้า เพราะเรายึดติดกับพระองค์ เราจึงมีชวี ติ เพราะหากปราศจากพระองค์ เราจะทำ�อะไรไม่ได้เลย

8


รูปแบบพระคริสต์

ในชีวิตนักบวช

Jesus, the role model for religious life

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Salesian Sisters of Don Bosco

จุดเริ่มต้นของกระแสเรียกของซิสเตอร์ ซิ ส เตอร์ อั น นา โรซา ซิ โ วริ ซิสเตอร์อยู่เมืองไทยมา 52 ปีแล้ว ถ้าจะให้เล่าถึงกระแสเรียกของซิสเตอร์ เริม่ ต้นขึน้ ตัง้ แต่ ในสมัยเด็ก ๆ ช่วงนั้นซิสเตอร์ได้มีโอกาสคลุกคลีอยู่กับเหล่า บรรดาซิสเตอร์และใช้ชีวิตในช่วงเวลาแบบนี้ ตั้งแต่เด็กจนโต ซิ ส เตอร์ ก็ คุ้ น เคยกั บ บรรดาซิ ส เตอร์ เ หล่ า นั้ น โดยทั่ วไปแล้ ว ซิสเตอร์เป็นคนสนุก ชอบเที่ยวเหมือนวัยรุ่นทั่วไป จนวันหนึ่ง ซิสเตอร์เริ่มคิดว่า “ชีวิตของเราน่าจะมีอะไรสำ�คัญมากกว่านี้” ซิสเตอร์เองก็ชอบที่จะร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ของวัด สุดท้าย ซิสเตอร์ได้ตัดสินใจในการเข้ามาสมัครเป็นนักบวช ซึ่งพ่อแม่ของซิสเตอร์ก็ดีใจมาก โดยซิสเตอร์มารู้ทีหลังว่าคุณพ่อคุณแม่ของซิสเตอร์ มักจะสวดให้อยู่เสมอ เพื่อให้ลูกทั้งสามคน หรืออย่างน้อยคนใดคนหนึ่งในสามคนนี้จะได้้เป็นผู้รับใช้พระเจ้า จนกระทั้งซิสเตอร์เรียนจบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงตัดสินใจสมัครเข้าอาราม

ชีวิตในวัยเด็กและความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า ครอบครัวของซิสเตอร์ ไม่ได้เป็นครอบครัวที่เคร่งครัด ในศาสนามากมายเท่าไรนัก หมายถึง อาจจะไม่ได้สวดภาวนา อยูต่ ลอดเวลา แต่ไปวัดทุก ๆ วันอาทิตย์กบั สมาชิกในครอบครัว

พระเยซูเจ้าคือแบบอย่างในการดำ�เนินชีวิต จากความรักทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงมอบให้กบั ซิสเตอร์ ดังนัน้ ซิสเตอร์จึงมีความรู้สึกว่าจะตอบแทนความรักของพระองค์ โดยรับใช้เพื่อนมนุษย์ ซิสเตอร์เองได้รับการฝึกอบรมหลายปี ตามขัน้ ตอนของคณะ ก่อนตัดสินใจทำ�พิธปี ฏิญาณตนเป็นซิสเตอร์ และก่อนจะปฏิญาณตน ก็สังเกตว่าที่อาร์เจนตินามีผู้ทำ�งาน เป็ น จำ � นวนมากอยู ่ แ ล้ ว ฉะนั ้ น ซิ ส เตอร์ จึ ง มี ค วามรู ้ ส ึ ก ว่ า อาจจะยั ง มี ป ระเทศอื ่ น ๆ ที ่ ม ี ค วามต้ อ งการมากกว่ า นี ้ สุดท้ายจึงขอเป็นมิชชันนารี 9


ความประทับใจในการทำ�งาน “แบบมิชชันนารี” สิง่ แรกรูส้ กึ ว่าลำ�บากในเรือ่ งของภาษาและอะไรอีกหลายอย่าง แต่ซสิ เตอร์มคี วามสุขในเวลาทีซ่ สิ เตอร์สอนคำ�สอน การให้เวลากับคนทีย่ งั ไม่รจู้ กั พระได้รจู้ กั พระ ได้พดู ถึงพระเจ้ากับคนทีย่ งั ไม่รจู้ กั พระองค์ อันนีเ้ ป็นสิง่ ทีซ่ สิ เตอร์ชอบมาก และมีความสุขทุกครัง้ ในการทีเ่ ราจะประกาศเรือ่ งพระเยซู และสิง่ เหล่านีไ้ ม่มากก็นอ้ ยจะเข้าไปอยูใ่ นจิตใจของแต่ละคน แม้ว่าจะต่างความเชื่อก็ตาม ซิสเตอร์มีลูกศิษย์มากมาย บ่อยครั้งที่เรามีโอกาสได้พบเจอกัน พวกเขามักจะบอกว่า “ซิสเตอร์คะ หนูยังจำ�และสวดบทวันทามารีย์ได้อยู่เลย และหนูก็ยังสอนให้ลูก ๆ ได้พึ่งพระ” พอซิสเตอร์ได้ยิน ก็รู้สึกมีความสุขและความยินดีมาก

ความรู้สึกที่มีโอกาสทำ�งานในสังฆมณฑลราชบุรี ซิสเตอร์รู้สึกดีที่ได้เข้ามาทำ�งานในสังฆมณฑลราชบุรี ซึ่งที่นี่ถือเป็น ลำ�ดับที่ 5 ที่ซิสเตอร์มาอยู่ ก่อนหน้านี้ ซิสเตอร์เคยทำ�งานอยู่ที่สังฆมณฑลอุดรธานี ก่อนย้ายมาที่ราชบุรี ตอนแรกก็คิดว่าตัวเมืองราชบุรีอยู่ไกล เพราะซิสเตอร์มาทำ�งานอยูท่ บ่ี า้ นโป่ง ซิสเตอร์จงึ พยายามไปฉลองวัด เพือ่ ให้ทกุ คนรูว้ า่ สังฆมณฑลนี้ มีซสิ เตอร์คณะนี้ ทำ�งานอยู่ในมิสซังด้วย เวลานี้ก็มีคนมาทักทายอยู่บ่อยขึ้น และมีคนรู้จักมากขึ้นด้วย คณะซิสเตอร์ซาเลเซียนก็ยินดี ช่วยเหลืองานของสังฆมณฑลด้วยความเต็มใจ

10


ตามรอยเท้ า นั ก บุ ญ SAINT’S LIFE นักบุญยอห์ น บั ป ติ ส ต์ John the Baptist โดย : ไสต้ ะเกียง

เมื่อเอ่ยชื่อ ยอห์น บัปติสต์ เชื่อเหลือเกินว่าคริสตชนทุกคนน่าจะคุ้นเคย และรู้จักกันเป็ นอย่างดี ว่าท่านเป็ นผู้ที่ทำ�พิธีล้างให้กับพระเยซูเจ้า ณ แมน่ ้ำ�จอร์แดน ส่วนเรื่องที่ว่าท่านเป็ นลูกเต้าเหล่าใครนั้น ก็อาจไมค่ อ่ ยรู้จักกันเทา่ ไร หรือรู้มาแลว้ ก็อาจลืมไปบา้ ง วันนีเ้ ราจะมาทำ�ความรู้จักชีวิตทา่ นให้มากขึ้น โดยปกติพระศาสนจัก รมีก ารกำ�หนดวั น ฉลองของนั ก บุ ญ ต่ า ง ๆ ในวั น เสี ย ชี ว ิ ตของพวกท่ า น ซึง่ ถือเป็ นวันเกิดในสวรรค์ แตม่ เี พียง 3 เหตุการณเ์ ทา่ นัน้ ในรอบปี พธิ กี รรมทีท่ �ำ การเฉลิมฉลองในวันเกิด คือ วันพระคริสตสมภพ การบังเกิดของพระนางมารีย์ และ วันเกิดของ “นักบุญยอห์น บัปติสต์” ซึ่งทำ�การสมโภช ในวันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปี ในพระวรสารนักบุญลูกาบอกเราถึงเรื่ องราวการบังเกิดของ ยอห์น บัปติสต์ ว่า มีสมณะผู้ หนึ่ ง ชื่อเศคาริยาห์ ประจำ�เวรในหมวดของอาบียาห์ มีภรรยาชื่อเอลีซาเบธ จากตระกูลสมณะอาโรน ทัง้ สองคน เป็ นผูช้ อบธรรมเฉพาะพระพักตรพ์ ระเจา้ แตไ่ มม่ บี ตุ ร วันหนึง่ ในขณะทีเ่ ศคาริยาหก์ �ำ ลังปฏิบตั หิ นา้ ทีข่ องตน ในพระวิหาร ทูตสวรรคก์ าเบรียลปรากฏมาแจ้งให้ทราบวา่ พระเจ้าทรงฟั งคำ�อธิษฐานของทา่ น เอลีซาเบธ จะให้กำ�เนิดบุตรชายคนหนึ่ง และให้ตั้งชื่อว่า “ยอห์น” เศคาริยาห์มีความสงสัย ไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านได้ยิน พระเจา้ จึงทรงทำ�ใหท้ า่ นพูดไมไ่ ด ้ (เทียบ ลก 1:5-23) จนถึงวันทีย่ อหน์ เกิดมา เพือ่ นบา้ นตา่ งมารว่ มแสดงความยินดี กับเอลีซาเบธและครอบครัว สำ�หรับพระกรุณาทีไ่ ดร้ บั จากพระเจา้ และเมื่อเพื่อนบา้ นถามชื่อของบุตรทีเ่ กิดมา เศคาริยาหจ์ งึ เขียนชือ่ ของบุตรชายนัน้ วา่ “ยอห์น” ตามทีท่ ตู สวรรคบ์ อกซึง่ มีความหมายวา่ พระเจา้ ทรงโปรดปราน และเศคาริยาห์ก็กลับมาพูดไดอ้ ีกครัง้ หนึ่ง (เทียบ ลก 1:57-63)

11


นักบุญยอห์น บัปติสต์ ไดร้ บั หนา้ ทีเ่ ตรียมทางรับเสด็จพระเยซูคริสตเจา้ พระผูไ้ ถ่ ทา่ นสำ�นึกในหนา้ ที่ รับผิดชอบนีอ้ ยา่ งเต็มเปี่ ยมถึงกับยอมอุทศิ ทุกอยา่ ง *ยอมทิ้งบ้านช่อง ความสะดวกสบาย ไปเจริญชีวิตในถิ่นทุรกันดาร (มก 1:4) *ยอมทิง้ เสือ้ ผ้าอาภรณ์ดี ๆ ราคาแพง ไปนุง่ ห่มด้วยผ้าขนอูฐ และใช้หนังสัตว์คาดสะเอว (มก 1:6, มธ 3:4) *ยอมทิ้งอาหารอร่อย ไปกินตั๊กแตนและน้ำ�ผึ้งป่า (มก 1:6) *ยอมลดฐานะของตนลงจนค่อย ๆ หายไปจากสายตาเมื่อพระเยซูคริสต์ปรากฏมาแล้ว (มก 1:7)

ลักษณะนิสยั เดน่ ๆ ทีเ่ ราสามารถมองเห็นเมื่อเราไดอ้ า่ นพระคัมภีรท์ บี่ นั ทึกเรื่องราวของทา่ น คือ สุภาพถ่อมตน สำ�นึกในบทบาทของตนในฐานะผูเ้ ตรียมทางสำ�หรับพระเยซูเจา้ “ข้าพเจ้ าไม่ใช่ พระคริสตเจ้ า แต่ ข้าพเจ้ าถูกส่ งมาก่อนพระองค์ พระองค์จะต้ องทรงยิ่ งใหญ่ข้ึ น ส่วนขา้ พเจ้าจะตอ้ งดอ้ ยลง” (ยน 3:27, 30) “ข้าพเจ้าใช้น้ำ�ทำ�พิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย เพื่อให้สำ�นึกผิดกลับใจ แต่ผู้ที่จะมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอำ�นาจยิ่งกว่าขา้ พเจ้า และขา้ พเจ้าไมส่ มควรแมแ้ ต่จะถือรองเท้าของเขา” (มธ 3:11) เป็นพยานถึงพระเยซูเจ้า หลังจากทีไ่ ดพ้ บพระเยซูเจา้ แลว้ ยอหน์ ยืนยันวา่ พระเยซูเจา้ ทรงเป็นพระบุตร ของพระเจ้ า (เทียบ ยน 1:32-34) และบอกกับศิษย์ของท่านว่า พระเยซูเจ้ าทรงเป็ นลูกแกะของพระเจ้ า ทา่ นไมไ่ ดร้ ้สู ึกเสียใจ เสียหนา้ หรือผิดหวัง เมื่อศิษยข์ องตนติดตามพระเยซูเจ้าไป แตใ่ นทางกลับกันเชื่อวา่ ท่านคงดีใจมากกว่า (เทียบ ยน 1:35-37) ซือ่ สัตย์และกล้ายืนหยัดในความถูกต้อง ปฏิบตั หิ นา้ ทีข่ องตนในฐานะผูเ้ ตรียมทางของพระเยซูเจา้ ด้วยความรับผิดชอบอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ชี้หนทางสว่าง สอน แนะนำ� ตักเตือน โดยไม่หวั่นเกรง อิทธิพลใด ๆ แมจ้ ะตอ้ งยอมสละชีวติ ของตนเพือ่ ความถูกตอ้ งก็ยอม อยา่ งในเหตุการณท์ ไี่ ดต้ �ำ หนิกษัตริยเ์ ฮโรด เรื่องรับภรรยาของนอ้ งชายมาเป็ นภรรยาของตน จนทำ�ใหย้ อหน์ ถูกตัดศีรษะ (เทียบ มธ 14:3-12)

12


หากจะว่ าไป เราคริสตชนทุกคนก็กำ�ลังอยู่ ในสถานะ เช่ นเดี ยวกั บ “ท่า นยอห์น บัปติส ต์” คือ เมื่ อรั บศี ลล้ า งบาป เราได้รับหน้าที่ของการเป็ นประกาศก ประกาศข่าวดีเรื่องของ พระเยซูเจา้ ใหแ้ กเ่ พือ่ นพีน่ อ้ งทีอ่ ยูร่ อบขา้ งเรา แลว้ ในชีวติ ประจำ�วัน ของเรา เราไดป้ ระกาศถึงพระเจา้ จริง ๆ หรือเราประกาศเรื่องของ ตัวเราเอง ในความเกง่ กาจและความสามารถ เราโอ้อวด หรือ เราหยิ่งทะนงตน จนคนรอบข้างไม่สามารถสัมผัสถึงความรัก ของพระเจ้าในชีวิตของเราหรือไม?่ ทำ�ให้ไปไมถ่ ึงพระเจ้าสักที? เรายื น หยั ด ในความถู ก ต้ อ ง เป็ นพยานถึ ง ความจริ ง แมต้ อ้ งพบเจอกับความลำ�บาก ปั ญหา อุปสรรค ความไมเ่ ขา้ ใจ ไม่ มีพรรคมีพวกหรือไม่ ? หรือเราเป็ นแบบเข้ าเมืองตาหลิ่ ว ต้องหลิ่วตาตาม ยังไงก็ได้ ขอให้ฉันไม่เดือดร้อน ไม่เจ็บตัว แม้จะต้ องโกหก คดโกง ไม่ซ่ื อสัตย์ ยอมปิ ดหูปิ ดตาปิ ดปาก ทัง้ ทีร่ ้วู า่ อะไรถูกอะไรผิด อยา่ งนัน้ หรือเปลา่ ขอให้ คุณลักษณะของ “ท่านยอห์น บัปติสต์” เป็ นแบบอย่างแก่เราในการดำ�เนินชีวิตท่ามกลาง สังคมในปั จจุบันทีเ่ ต็มไปดว้ ย วัตถุนิยม วัฒนธรรมแบบตามใจฉัน เขาทำ�ไดฉ้ ันก็ทำ�ได้ แมจ้ ะรู้วา่ ไมถ่ ูกตอ้ ง ขอใหเ้ รากลา้ ทีจ่ ะยืนหยัดในความถูกตอ้ ง มีความรับผิดชอบตอ่ สว่ นรวม ประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอยา่ งทีด่ ี แกค่ นอื่น ๆ ตามคำ�สอนของพระเยซูเจ้า แล้วเราจะได้ช่ือว่าเป็ นผู้นำ�สารแห่งความรอดของพระคริสตเจ้า ไปแบ่งปั นกับผู้อ่ืน ช่วยพวกเขาให้มารู้จักและมีประสบการณค์ วามรักของพระองค์ผ่านทางแบบอยา่ งชีวิต ทีด่ ีงามของเรา เพื่อพวกเขาจะไดพ้ บแสงสวา่ งและเดินในหนทางทีถ่ ูกตอ้ ง

นักบุญยอห์น บัปติสต์ ช่วยวิงวอนเทอญ

13


บทบาทฆราวาส

RIGHT & OBLIGATION OF FAITHFUL

โดย : ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ASC.

วิถพี ระวาจา วิถฆี ราวาสคริสตชน

“คุณเชือ่ ว่าพระเจ้ามีอยูจ่ ริงหรือ?...คุณเชือ่ หรือเปล่าว่าพระเจ้ามีจริง?...คุณว่าพระเจ้ามีอยูจ่ ริงไหม?....” เมื่อสักประมาณ 4 - 5 ปี ก่อนหน้านี้ยามปะหน้ากันคราใด “เฮียสุรเดช” มักจะเริ่มการสนทนากับผู้เขียน ดว้ ยประโยคคำ�ถามซ้ำ� ๆ ทำ�นองนีเ้ สมอ ครั้งแรกที่เจอคำ�ถามนี้ ต้องยอมรับว่าผู้เขียนนิ่งอึ้งอยู่พักใหญ่ ได้แต่ยิ้มให้ผู้ถาม เพราะไม่แน่ใจว่า เฮียสุรเดช ต้องการอะไร เหตุด้วยอายุวัยกว่า 60 ปี เศษที่มากไปด้วยประสบการณ์จากการประกอบอาชีพเป็ นทนายความ การทีเ่ คยเป็ นนักเรียนนอก และการเป็ นพุทธศาสนิกชนของ “เฮียสุรเดช” แมว้ า่ จะมีคสู่ มรสเป็ นคาทอลิกทีด่ ี คือ คุณอันนา ศุภลักษณ์ มาสภัทร์ อดีต รอง ผอ.สภาภิบาลวัดแมพ่ ระประจักษเ์ มืองลูรด์ ทา่ เรือ กาญจนบุรี พี่ น้ อ งของเราผู้ ล่ ว งหลั บ ไปแล้ ว ทำ � ให้ ผู้ เ ขี ย นต้ อ งอมยิ้ ม และวอนขอพระจิ ต เจ้ า ให้ ทำ � งานในจิ ต ใจ ของเราทัง้ สองคนเสมอ ในระหวา่ งการสนทนากันแทบจะทุกครัง้ ไป อยา่ งนอ้ ยก็เพื่อให้เกิดสันติธรรมตลอด การสนทนาของเรา แต่หลังจากที่ผู้เขียนได้แต่ยิ้ม นิ่งฟั งคำ�ตอบจากคำ�ถามของ “เฮียสุรเดช” ซึ่งท่านถามเองตอบเอง เหมือนพระจิตเจา้ ดลใจ กลับกลายเป็ นวา่ ทำ�ใหผ้ เู้ ขียนประทับใจในคำ�ตอบอยา่ งมิรลู้ มื เลือนเลยจนถึงทุกวันนี้ “เฮียสุรเดช” บอกกับผูเ้ ขียนว่า “ผมเชือ่ ว่าพระเจ้ามีอยูจ่ ริง” และดว้ ยคำ�ตอบนีจ้ งึ ทำ�ใหผ้ เู้ ขียนกลับกลายเป็ นฝ่ายถามวา่ “เพราะอะไรเฮียจึงเชือ่ ว่าพระเจ้ามีอยูจ่ ริง เหมือนทีผ่ มเชือ่ ” “เฮียสุรเดช” ไดเ้ ริม่ เลา่ ถึงประสบการณช์ ีวิตในการเป็ นนักเรียนนอก ซึ่งตอ้ งใช้ชีวิตอยา่ งโดดเดีย่ ว ในสหรัฐอเมริกาขณะศึกษาอยู่ที่นัน่ และในช่วงเวลาเดียวกันมีเพื่อนคริสเตียนชักชวนให้ท่านรับความเชื่อ และไปรว่ มอธิษฐานภาวนาทีโ่ บสถอ์ ยูเ่ สมอๆ ท่านก็ได้เล่าอยา่ งนา่ สนใจว่า “ผมก็ไปกับเขาแต่ไม่ได้รับเชื่อตามที่เขาเชิญชวน เพราะถ้าผมรับเชื่อ ก็เท่ากับผมต้องเปลีย่ นแปลงชีวติ ของตัวเองไปโดยสิน้ เชิง...” สำ�หรับประโยคสำ�คัญอันเป็ นคำ�ตอบที่ รอคอยมาอย่างยาวนานในการสนทนา คือ “แต่ทุกครั้ง ที่ผมได้อ่านพระคัมภีร์ไบเบิล ทำ�ให้ผมรู้สึกได้เลยว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริง...ผมรู้สึกสงบ สบายใจและเข้าใจ ถึงข้อความในไบเบิล...เป็นเช่นนีท้ กุ ครัง้ ทีผ่ มได้อา่ น” 14


“เฮียสุรเดช” หรือปั จจุบันคือ “คุณโทมัส อไควนัส สุรเดช มาสภัทร์” ซึ่ งในเวลาต่อมาได้กลับใจ มาเรียนคำ�สอน และตัดสินใจขอรับศีลลา้ งบาป เป็ นสัตบุรษุ วัดแมพ่ ระประจักษเ์ มืองลูรด์ ทา่ เรือ จ.กาญจนบุรี โดย คุณพ่อมงคล จันทรสุขสันต์ คุณพอ่ เจา้ วัดเป็นผูส้ อนคำ�สอน และโปรดศีลลา้ งบาปให ้ โดยมีคณ ุ วิจติ ร สารธรรม สัตบุรุษวัดแมพ่ ระประจักษเ์ มืองลูร์ด ทา่ เรือ เป็ นพอ่ ทูนหัว เมื่อประมาณสองปี ทีผ่ า่ นมา ทีผ่ เู้ ขียนนำ�เรื่องนีม้ าแบง่ ปั น เพราะคิดถึงสภาพปั ญหาและคำ�ถาม ทีเ่ ราคริสตชนคาทอลิกแตล่ ะคน แต่ละบ้าน แต่ละชุมชนแห่งความเชื่อ กำ�ลังพยายามแสวงหาหนทางในการปฏิบัติอยู่ว่า “เราจะฟื้นฟูชีวิต เป็นศิษย์พระคริสต์” และทำ�ให้ ชุมชนของเรา ครอบครัวของเราเป็ น “ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่” กันอย่างไรดี เพื่อให้ข้อเรียกร้องของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย ค.ศ. 2015 เป็ นจริงไดต้ ามพระประสงคข์ องพระเจา้ และคำ�เทศนส์ อนเตือนใจของพระสังฆราช ของพระสงฆผ์ ู้เอาใจใส่ในงานอภิบาลฝูงแกะของพระเจ้า คำ�ตอบประการหนึ่งที่สำ�คัญน่าจะอยู่ที่ “การได้อ่านได้ฟังพระวาจาของพระเจ้าบ่อย ๆ ควบคู่ไปกับ การภาวนาตามคำ�สอนของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2” ที่ว่า “การอ่านพระคัมภีร์จะต้องมีการภาวนาควบคู่ อยู่ด้วยเสมอ” (DV 25) เพื่อให้ “ผู้ที่อ่าน” จะได้ฟังเสียงของพระเจ้าว่า พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้เรา ประพฤติปฏิบตั ติ น และดำ�เนินชีวติ อย่างไร จะต้องทำ�อะไรอย่างไรกับเพือ่ นพีน่ อ้ งในครอบครัว ในชุมชนทีอ่ าศัยอยู่ การทีค่ ริสตชนฆราวาสได้ตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้า ทัง้ ด้วยความคิด คำ�พูดและกิจการดี คือ “ด้วยคำ�ภาวนาและการกลับใจ เปลีย่ นแปลงชีวติ เปลีย่ นทัศนคติ” เป็นการทำ�ให้พระวาจาของพระเจ้าเกิดผล อย่างอุดมบริบูรณ์ เป็นบ่อเกิดแห่งพระหรรษทาน พระคุณ และพระพร มีชีวิตที่ดี ครอบครัวที่ดี และชุมชนที่ดี มีสันติสุข โดยเริม่ ต้นจากการเปลีย่ นแปลงตัวเราเอง จิตใจเราเอง พฤติกรรมของเราเองกอ่ นเป็ นอันดับแรก และจะทวีผลมากยิ่งขึ้น หากจะมี “ผู้นำ�” ในแต่ละกลุ่มคริสตชนย่อย แต่ละชุมชนแห่งความเชื่อที่ได้รับ การอบรมหรือมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ในกระบวนการนำ�พระวาจาสู่ชีวิตอย่างถูกต้องตามคำ�สอน และรูปแบบที่พระศาสนจักรนำ�เสนอ ได้มีบทบาทและทำ�หน้าที่ช่วยอภิบาลร่วมกับคุณพ่อเจ้าวัด พระสงฆ์ นักบวชที่มีหน้าที่อภิบาล เพื่อช่วยให้การอ่านพระคัมภีร์ การนำ�พระวาจาไปสู่ภาคปฏิบัติในชีวิต ในครอบครัว และการมีส่วนร่วมในการหล่อเลี้ยงชุมชนให้เติบโตเข้มแข็ง ทั้งในด้านความเชื่อ ความรัก และความศรัทธา อันจะเป็นประจักษ์พยานถึงความรัก และสามารถประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าได้อย่างมีประสิทธิผล 15


พระวาจาทีห่ ยัง่ ลึกลงในจิตใจ และชีวติ ทีด่ �ำ เนินไปโดยมีพระวาจานำ�ทาง สามารถช่วยให้เรากลับใจ เปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนพฤติกรรม ถอนรากแห่งความอิจฉา เห็นแก่ตัว ความละโมบชั่วร้ายในจิตใจ กลับกลายเป็ น “ชีวิตศิษย์พระคริสต์” ที่สามารถเป็ นประจักษ์พยานถึงข่าวดี และนำ�ความรักของพระเจ้า ไปสูเ่ พื่อนพีน่ อ้ งไดจ้ ริงๆ ขึน้ อยูก่ บั ว่า วันนีค้ ณ ุ ยอมเปิดใจยอมรับพระวาจาของพระเจ้า และดำ�เนินชีวติ ตามความเชือ่ ความวางใจ ในความรักของพระองค์อย่างสุดจิตใจ สุดสติปัญญา สุดวิญญาณของคุณหรือยัง?

“ข้าพเจ้าเชือ่ โปรดช่วยความเชือ่ อันเล็กน้อยของข้าพเจ้าด้วยเถิด” (มก 9:24)

ข้อคิดจากพระสมณสาส์น ในพระสมณสาส์นเตือนใจ ความชืน่ ชมยินดีแห่งพระวรสาร พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าปรารถนาขอร้องคริสตชนในทุกชุมชนเป็นพิเศษ ให้เป็นประจักษ์พยานถึงความเป็นหนึง่ เดียวกันฉันพีน่ อ้ ง ซึง่ มีเสน่หด์ งึ ดูดและให้แสงสว่าง ขอให้ทกุ คนได้ชน่ื ชมว่า ท่านเอาใจใส่และให้ก�ำ ลังใจซึง่ กันและกันอย่างไร และท่านเป็นเพือ่ นร่วมทางแก่กนั อย่างไร” “ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรูว้ า่ ท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน 13:35) นีค่ อื สิง่ ทีพ่ ระเยซูเจ้า ทรงวอนขอจากพระบิดา ในการภาวนาอย่างเข้มข้นของพระองค์ “...เพือ่ ให้ทกุ คนเป็นหนึง่ เดียวกัน...ในเรา... เพือ่ โลกจะได้เชือ่ ” (ยน 17:21) เรียบเรียง คนงานในสวนองุ่น

16


สารสังฆมณฑลฉบับนีพ้ อ่ ขอนำ�เสนอความรูเ้ กีย่ วกับ “วัดคาทอลิก” ให้กบั ผูอ้ า่ น เพือ่ จะได้รจู้ กั วัดในแง่มมุ ต่าง ๆ ของคาทอลิกมากขึ้น ก่อนอื่นหมดพ่อขอนำ�เสนอความหมายของคำ�ว่า “วัด” ในภาษาไทย ซึ่งมีคำ�อธิบายว่า วัด, อาวาส หรือ อาราม คือคำ�เรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และ ประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ ซึ่งใช้สำ�หรับประกอบ ศาสนพิธีต่าง ๆ จากคำ�อธิบายข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า วัดของพุทธในประเทศไทย จะหมายถึงอาณาบริเวณทั้งหมด ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในทางศาสนา โดยที่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นจะมีชื่อ เรียกเฉพาะตามจุดประสงค์ของการใช้งาน เช่น วิหาร ซึ่งหมายถึง ที่อยู่อาศัย จะใช้เรียกอาคารซึ่งประดิษฐาน พระพุทธรูปสำ�คัญ ๆ ส่วนอุโบสถ หรือ โบสถ์ จะใช้เรียกอาคารซึ่งพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรม โดยจะมีใบเสมา ล้อมรอบเป็นเครื่องหมายเพื่อบอกเขตของอุโบสถ แต่ ส ำ � หรั บ วั ด ของคาทอลิ ก ในประเทศไทย เราใช้เรียกอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา หรือเรียกอาณาบริเวณโดยรอบทั้งหมดด้วย เช่น ถ้าเราพูดว่า วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลกกาญจนบุรี เราสามารถหมายถึงตัวอาคารที่ประกอบพิธีกรรม หรืออาจจะ หมายถึ ง อาณาบริ เ วณทั ้ ง หมดก็ ไ ด้ เพราะคาทอลิกไม่ม ี การแยกระหว่ า งวิ ห ารกั บ อุ โ บสถ หรือโบสถ์ เพราะ คาทอลิ ก เราใช้ อ าคารเดี ย วเป็ น ทั ้ ง ที ่ ประดิษฐานรูป และประกอบพิธีกรรม ซึ่งคาทอลิกส่วนใหญ่ม ั ก เรี ย กว่ า วัด แต่สำ�หรับคนที่ไม่ใช่คาทอลิกมักเรียกว่า โบสถ์ เพราะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมนั่นเอง ซึ่งทางราชการ ก็ ใ ห้ ค าทอลิ กใช้ คำ � ว่ า โบสถ์ เพื่ อ แยกแยะว่ า เป็ น ศาสนสถานของคริ ส ต์ ศ าสนา ซึ่ ง เห็ นได้ จ ากคำ � ว่ า “อธิการโบสถ์” ซึ่งราชการกำ�หนดให้ใช้เรียกเจ้าอาวาสวัดคาทอลิกนั่นเอง การนำ�เสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “วัดคาทอลิก” นั้น พ่อขอนำ�เสนอใน 2 แง่มุมสำ�คัญ คือ วัดตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (Canon Law) และ วัดตามที่ปรากฏในธรรมประเพณีของพระศาสนจักร (Tradition) พ่อขอเริ่มที่ วัดตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิก ฉบับล่าสุดซึ่งประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1983 กล่าวถึงวัดไว้ใน บรรพที่ 4 ภาคที่ 3 ลักษณะที่ 1 ว่าด้วยสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ซึง่ ในเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับวัดนัน้ จะประกอบไปด้วย หมวดที่ 1 วัด หมวดที่ 2 วัดน้อยและวัดน้อยส่วนบุคคล หมวดที่ 3 สักการสถาน ซึง่ ในทีน่ พ้ี อ่ ขอสรุปเพือ่ ให้เข้าใจง่าย ว่าตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร แบ่งวัดเป็น 3 ลักษณะคือ 17


วัด (Church) หมายถึง อาคารศักดิ์สิทธิ์เพื่อการ ถวายคารวกิจแด่พระเจ้า ซึ่งบรรดาสัตบุรุษมีสิทธิ์เข้าไปใช้ เพื่อปฏิบัติคารวกิจแด่พระเจ้า เป็นต้น คารวกิจสาธารณะ ตามกฎหมายพระศาสนจักรแล้ววัดในที่นี้จะเป็น วัดประจำ� เขตปกครอง (Parish Church) โดยมี คุ ณ พ่ อ เจ้ า วั ด (Parish Priest/Pastor) เป็นผู้ปกครองอภิบาลสัตบุรุษ และ อาจมีคุณพ่อผู้ช่วย (Assistant Priest) ได้ตามความจำ�เป็น วัดเหล่านี้จะมีทะเบียนศีลศักดิ์สิทธิ์ และบันทึกของวัด วัดน้อย (Oratory) และ วัดน้อยส่วนบุคคล (Private Chapel) วัดน้อย หมายถึง สถานที่ซึ่งโดยอนุญาตของผู้ใหญ่ผู้ทรงอำ�นาจ (Ordinary) จัดไว้สำ�หรับถวายคารวกิจแด่พระเจ้า เพื่อความ สะดวกของบางชุมชน หรือกลุ่มคริสตชนซึ่งมาประชุมกันที่นั่น และคริ ส ตชนอื ่ น สามารถเข้ า มาได้ ด ้ ว ย โดยอธิ ก ารผู ้ ม ี อ ำ � นาจ เห็นชอบ ส่ ว น วั ด น้ อ ยส่ ว นบุ ค คล หมายถึ ง สถานที ่ ซ ึ ่ ง กำ � หนดไว้ ส ำ � หรั บ ถวายคารวกิ จ แด่ พ ระเจ้ า โดยมีอนุญาตของผูใ้ หญ่ผทู้ รงอำ�นาจท้องถิน่ (Local Ordinary) เพือ่ ความสะดวกของบุคคลหนึง่ หรือหลายบุคคล เกี ่ ย วกั บ วั ด น้ อ ยและวั ด น้ อ ยส่ ว นบุ ค คล คาทอลิ กในประเทศไทยเรามั ก เรี ย กรวมทั ้ ง หมดนี ้ ว ่ า “วัดน้อย” โดยไม่ได้มีการแบ่งแยกตามประมวลกฎหมายฯ ถ้าเป็นวัดอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่วัดประจำ�เขตปกครอง (Parish Church) แล้วเราก็เรียกวัดเหล่านั้นว่า “วัดน้อย” และมักใช้คำ�ว่า Chapel เพื่อเรียกวัดน้อย ขณะที่ทางกฎหมายฯ จะคำ�นึงถึงจุดประสงค์ของการใช้มากกว่า ว่าเป็นสาธารณะหรือเป็นส่วนบุคคล ถ้ า สถานที ่ น ั ้ น เปิ ดให้ ค นอื ่ น มาใช้ ไ ด้ โดยความยิ น ยอมของผู ้ ม ี อ ำ � นาจ ก็ จ ะเรี ย กว่ า วั ด น้ อ ย (Oratory) แต่ถ้าไม่เปิดให้คนอื่นมาใช้ จะเรียกว่าวัดน้อยส่วนบุคคล (Private Chapel) สักการสถาน (Shrine) ซึ่งให้คำ�อธิบายว่า เป็นวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่น ซึ่งคริสตชนจาริกแสวงบุญมาเยี่ยมบ่อย ๆ เพราะมีความศรัทธาพิเศษโดยได้รับ การรับรองของผูใ้ หญ่ผทู้ รงอำ�นาจท้องถิน่ ซึ่งทั้งหมดที่พ่อกล่าวไปนั้นเป็นลักษณะของวัดตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร แต่ในธรรมประเพณี ของพระศาสนจักร มีการแบ่งวัดออกเป็นระดับตามความสำ�คัญ คือ อาสนวิหาร (Cathedral) หมายถึงวัดประจำ�ตำ�แหน่งของ พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลโดยจะมีอาสนะหรือบัลลังก์ (Cathedra) ซึ ่ ง เป็ น ที ่ น ั ่ ง ของพระสั ง ฆราชอยู ่ ท ี ่ ว ั ด นั ้ น ตามประมวลกฎหมายของ พระศาสนจั ก ร เมื ่ อ พระสั ง ฆราชได้ ร ั บ การแต่ ง ตั ้ ง แล้ ว ท่านจะต้อง ทำ � การขึ ้ น ครองอาสนะหรื อ บั ล ลั ง ก์ เพื ่ อ เป็ น เครื ่ อ งหมายของการ เข้ารับตำ�แหน่งของท่านอย่างเป็นทางการ ซึ่งถ้าหากท่านยังไม่ได้ รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช ท่านก็จะต้องได้รบั การอภิเษกเป็นพระสังฆราชเสียก่อนทีจ่ ะทำ�การขึน้ ครองอาสนะ 18


พระสังฆราชนั่งบนอาสนะ หรือ บัลลังก์ (Cathedra) ภายในอาสนวิหาร

มหาวิ ห าร (Basilica) หมายถึ ง วั ด ซึ ่ ง มี ค วามสำ � คั ญ มีความเก่าแก่ และมีความพิเศษ โดยยังมีการแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คื อ ระดั บใหญ่ (Major Basilicas) ซึ ่ ง มี 4 แห่ ง รอบกรุ งโรม คือ มหาวิหารนักบุญเปโตร (St. Peter) มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน (St. John Lateran) มหาวิหารพระนางมารีย์ (St. Mary Major) และมหาวิหารนักบุญเปาโล (St. Paul) และระดับเล็ก (Minor Basilicas) ซึง่ เป็นได้ทง้ั มหาวิหารอืน่ ๆ รอบกรุงโรม และในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก การทีว่ ดั ใด ๆ จะได้รบั การยกฐานะเป็นมหาวิหารนัน้ จะต้องได้รบั การรับรองจากสันตะสำ�นักผ่านทางสมณกระทรวง พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ วัด (Church) วัดน้อย (Oratory) วัดน้อยส่วนบุคคล (Private Chapel) ถ้ามาดูในบริบทของคาทอลิก ในประเทศไทย เราจะคุ้ น เคยกั บ คำ � ว่ า “อาสนวิ ห าร” ซึ่ ง เป็ น วั ด ประจำ � ตำ � แหน่ ง ของพระสั ง ฆราช แต่ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า พระสั ง ฆราชจะต้ อ งประจำ � ที ่ ว ั ด นั ้ น สำ � นั ก พระสั ง ฆราชจะต้ อ งอยู ่ ท ี ่ น ั ่ น เช่ น อาสนวิ ห ารแม่ พ ระบั ง เกิ ด บางนกแขวก เป็ น วั ด ประจำ � ตำ � แหน่ ง ของพระสั ง ฆราชแห่ ง ราชบุ ร ี แต่ ส ำ � นั ก พระสังฆราชตั้งอยู่ท่รี าชบุรี หรืออาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี เป็นวัดประจำ�ตำ�แหน่ง พระสั ง ฆราชแห่ ง จั น ทบุ ร ี แต่ ส ำ � นั ก พระสั ง ฆราชตั ้ ง อยู ่ ท ี ่ ศ รี ร าชา ซึ ่ ง อยู ่ ก ั น คนละจั ง หวั ด เลยที เ ดี ย ว โดยส่วนมากอาสนวิหารและสำ�นักพระสังฆราชถึงแม้จะไม่ได้อยูใ่ นบริเวณเดียวกัน แต่กม็ กั จะตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจากกัน บางครั ้ ง เราอาจจะได้ ย ิ น คำ � ว่ า “รองอาสนวิ ห าร” หรื อ Co-Cathedral ซึง่ หมายถึง วัดทีท่ �ำ หน้าทีเ่ สมือนหนึง่ เป็นอาสนวิหาร หรื อ เป็ น อาสนวิ ห ารรองนั ่ น เอง โดยส่ ว นมากจะมี ใ นที ่ ซ ึ ่ ง ได้ทำ�การย้ายอาสนวิหาร ก็จะให้วัดที่เคยเป็นอาสนวิหารนั้น เป็นรองอาสนวิหารแทน เช่น สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที ่ แ ต่ เ ดิ ม เป็ น มิ ส ซั ง ลาว โดยมี ว ั ด นั ก บุ ญ อั น นา หนองแสง เป็ น อาสนวิ ห าร แต่ เ มื ่ อ มี ก ารประกาศเขตปกครองใหม่ เป็น สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง จึงได้ยา้ ยอาสนวิหารมาทีว่ ดั อัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และให้วดั นักบุญอันนา หนองแสง เป็นรองอาสนวิหาร หรือในกรณีทม่ี กี ารรวมสังฆมณฑลตัง้ แต่ 2 สังฆมณฑลเข้าด้วยกัน ก็จะต้องเลือกให้อาสนวิหาร แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นอาสนวิหาร และอาสนวิหารที่เหลือเป็นรองอาสนวิหาร

19


สำ�หรับวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี ซึง่ บางครัง้ ก็ถกู เรียกว่ารองอาสนวิหาร ถ้าจะถามว่าเป็นได้หรือไม่? ถูกต้องหรือไม่? ก็ต้องตอบว่าเป็นไปได้ ด้วยเหตุผลว่าเป็นวัดที่สำ�นักพระสังฆราชตั้งอยู่ และเป็นศูนย์กลาง สั ง ฆมณฑล ซึ ่ ง สะดวกในการที ่ พ ระสั ง ฆราชจะปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ข องท่ า น แต่ จ ากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ของพ่ อ ก็ ย ั ง ไม่ พ บว่ า มี ก ารประกาศอย่ า งเป็ น ทางการ เป็ น เพี ย งการเรี ย กขานกั น เอง ซึ ่ ง จะแตกต่ า งไป จากวัดนักบุญอันนา หนองแสง สำ�หรับวัดที่เป็นมหาวิหาร (Basilica) ในประเทศไทยของเราไม่มี เรามีแต่สักการสถาน (Shrine) ซึ่งเป็นที่จาริกแสวงบุญหลัก ๆ 2 แห่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับมรณสักขีไทยของเรา คือ สักการสถานพระมารดาแห่ง มรณสักขี สองคอน ซึ่งเป็นที่จาริกแสวงบุญของบุญราศีมรณสักขีทั้ง 7 แห่งสองคอน และสักการสถาน บุญราศีนโิ คลาส บุญเกิด สามพราน ซึง่ เป็นทีจ่ าริกแสวงบุญของบุญราศีมรณสักขี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง

สักการสถานบุญราศีนิโคลัส บุญเกิด กฤษบำ�รุง

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน

ส่วนวัดนั้น เราใช้เรียกรวมไปทั้งหมด ทั้งวัดประจำ�เขตปกรอง (Parish Church) รวมถึงวัดน้อย (Oratory) และวั ด น้ อ ยส่ ว นบุ ค คล (Private Chapel) ซึ ่ งในแง่ ข องการใช้ เ รี ย กขานก็ ไ ม่ ไ ด้ ผ ิ ด อะไร เพียงแต่ในแง่ของกฎหมาย จะมีความสำ�คัญที่แตกต่างกัน คือ วัดประจำ�เขตปกครอง (Parish Church) จะมี ค วามสำ � คั ญ ที ่ ส ุ ด วั ด อื ่ น ๆ ในชุ ม ชนนั ้ น จะต้ อ งเป็ น วั ด รองประจำ � เขตปกครอง และต้ อ งขึ ้ น อยู ่ ก ั บ คุณพ่อเจ้าอาวาส (Parish Priest) ซึ่งเป็นผู้มีอำ�นาจปกครองสูงสุดในเขตของท่านตามกฎหมายพระศาสนจักร มี อ ำ � นาจการประกอบพิ ธ ี ศ ี ล ศั ก ดิ ์ ส ิ ท ธิ ์ ต ่ า ง ๆ โดยชอบธรรม ซึ ่ ง ผู ้ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบหรื อ เป็ น ผู ้ ป กครองวั ด ในระดับของวัดน้อยทั้งหลาย ควรจะต้องตระหนักถึงอำ�นาจหน้าที่ของตน เพราะว่าแม้จะเป็นสมณะ (Cleric) และมีความสามารถ (Ability) ในการประกอบพิธีกรรมหรือศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ได้ก็จริง แต่ต้องไม่ลืมถึง อำ�นาจการปกครอง (Authority) เช่น คุณพ่ออธิการบ้านนักบวชแห่งหนึ่งสามารถจะประกอบพิธีศีลล้างบาป ให้แก่ใครก็ได้ในวัดน้อยของตน แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า วัดน้อยแห่งนั้นไม่สามารถบันทึกทะเบียนศีลล้างบาปได้ จึงสมควรจะแนะนำ�ให้ไปหาคุณพ่อเจ้าวัดเพื่อประกอบพิธีศีลล้างบาปที่วัดประจำ�เขตปกครองจะเหมาะสมกว่า หรื อ ถ้ า มี เ หตุ ผ ลจำ � เป็ น ก็ ต ้ อ งไปแจ้ ง คุ ณ พ่ อ เจ้ า วั ด ซึ ่ ง ท่ า นจะอนุ ญ าตให้ ป ระกอบพิ ธ ี ท ี ่ ว ั ด น้ อ ยใดก็ ไ ด้ ในเขตปกครองของท่าน แต่ว่าท่านต้องลงบันทึกในทะเบียนศีลล้างบาป ณ ที่วัดประจำ�เขตปกครองนั่นเอง ที่กล่าวมาทั้งหมดก็เพื่อความรู้ความเข้าใจทางสติปัญญาและการปฏิบัติให้ถูกต้องในแง่กฎเกณฑ์ แต่จริง ๆ แล้ววัดไม่วา่ จะเป็นระดับไหน ก็คอื สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ เป็นทีป่ ระทับของพระเจ้า เป็นทีส่ �ำ หรับประกอบคารวกิจ เราก็ต้องให้ความเคารพไม่แตกต่างกัน และทำ�ให้วัดเป็นวัดจริง ๆ

20


คำ�สอนพระศาสนจักร กับสถานการณ์ปัจจุบัน

Catholic doctrines for actual situation

โดย บาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ

คริสตชนผู้ประกาศข่าวดี “คริสตชนผู้ประกาศข่าวดี” เป็ นผู้ นำ�และแบ่งปั นข่าวดีขององค์พระผู้ เป็ นเจ้ าเรื่ องพระเยซูคริสต์ แกค่ นอื่น ๆ คริสตชนเองตอ้ งเป็ น “ข่าวดี” หรือเป็ นบอ่ เกิดของขา่ วดีเองดว้ ย กลา่ วคือ ตอ้ งแสดงออกดว้ ยชีวติ ให้ทุกคนไดเ้ ห็น และประกาศดว้ ยคำ�พูดถึงความหมายของการไดร้ ับความรอดไปสูส่ วรรค์ “ข่าวดี” (พระวรสาร) โดยอาศัยพลานุภาพขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะนำ�ความรอดพ้นมาสู่ ทุกคน ที่ มีความเชื่ อ (รม 1:16) ดังนั้ น ผู้ ประกาศข่ าวดีจึงเป็ นผู้ เปิ ดหนทางให้ พระเจ้ าได้ เข้ าไปสัมผัสชีวิต ของบุคคลอื่น ๆ ดว้ ยพลังแห่งการกอบกูข้ องพระองค์ การประกาศข่าวดี หมายถึง การนำ�ข่าวดีไปถึงทุกชนชั้นในมนุษยชาติ และด้วยพลังของข่าวดีนี้ เปลีย่ นแปลงจิตใจมนุษยชาติเอง ทำ�ให้เป็ นมนุษยชาติใหม่ (เทียบ EN 18 พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6) การประกาศคือ การเป็นประจักษ์พยาน ดว้ ยวิธีการทีซ่ ่อื ๆ งา่ ย ๆ ชีใ้ ห้ทุกคนไดร้ ้จู ักองคพ์ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ทรงเผยแสดงโดยผา่ นทางพระเยซูคริสตใ์ นองคพ์ ระจิตเจา้ เพื่อแสดงใหโ้ ลกรูว้ า่ พระองคท์ รงรักโลก (EN 26) การประกาศข่าวดีจะต้องมีการประกาศอย่างชัดเจนทุกครั้งว่าพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ ทรงสิน้ พระชนมแ์ ละกลับฟื้ นคืนชีพจากความตาย ทรงนำ�ความรอดพน้ ซึง่ เป็ นของขวัญ พระพร และพระเมตตาของพระเจ้าให้แกม่ วลมนุษยท์ ุกคน (เทียบ EN 27)

21


กระบวนการประกาศข่าวดีของพระเจ้า

พระบัญชาของพระเยซูเจ้า “จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็ นศิษย์ของเรา ทำ�พิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต” (มธ 28:19)

“จงไป” ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. 2. 3. 4. 5.

การเป็ นมิตรกับประชาชน (Befriending people) แบ่งปั นความเชื่อ (Faith sharing) เล่าเรื่องพระเยซู (Christ story) เชิญให้กลับใจ (Invitation to Conversion) นำ�เข้าสู่ชุมชนแห่งความเชื่อ (Integration into community) # เป็นขั้นเตรียมการประกาศข่าวดี และการประกาศข่าวดี

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

การเป็ นศิษย์พระคริสต์ (Discipline) การนมัสการพระเจ้า (Worship) การร่วมพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ (Sacramentalize) คำ�สอน (Catechesis) การพัฒนาชีวิตจิต (Spiritual Development) งานด้านสังคม (Social Action) ศาสนบริการ (Training in Ministry) #เป็นขั้นการประกาศข่าวดีต่อเนื่อง

“สั่งสอน”

การประกาศข่าวดีในโลกปัจจุบัน (Evangelli Nuntiandi) โดยพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6, 1975 22

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

พระศาสนจั ก รต้ อ งจั ด โปรแกรมแห่ ง ชี วิ ต และกิ จ กรรมภาคปฏิ บั ติ ใ ห้ แ ก่น านาชาติ สนับสนุนให้ทุกคนเป็ นผู้ประกาศข่าวดี ประกาศขา่ วดีดว้ ยความรัก ความกระตือรือร้น และความชื่นชมยินดี พลังของวันที่พระจิตเสด็จมาจะนำ�พระศาสนจักรสู่ยุคสมัยใหม่แห่งการประกาศข่าวดี เราได้ รั บ มรดกแห่ ง ความเชื่ อ เพื่ อ ว่ า ในยุ ค สมั ย ของเรา เราต้ อ งส่ ง ต่ อ ข่ า วสาร แห่งความเชื่อนี้แก่ผู้อ่ืนในวิถีทางที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และโน้มน้าวใจ เราต้ อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ เสี ย งเรี ย กของพระคริ ส ตเจ้ า ที่ ใ ห้ ป ระกาศข่ า วดี มิเช่นนั้นถือว่าเราไม่ได้เป็ นศิษย์ที่แท้ของพระองค์ พลั ง ที่ซ่ อ นอยู่ใ นพระวรสารด้ ว ยการเป็ น พยานได้ ทำ � ให้ ชี วิ ต เกิ ด การเปลี่ย นแปลง พระวรสารสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งโลกได้ เชิญชวนทุกคนให้ไตร่ตรองและภาวนาสำ�หรับความจำ�เป็ นเร่งด่วนทีจ่ ะประกาศขา่ วดี ในยุคของเรา นั บ ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ เ ร่ ง ด่ ว นและความรั ก ที่ สุ ด ในความปรารถนาของพระศาสนจั ก ร เพื่อให้ทุกคนไดเ้ ชื่อและไดร้ ับความรอดพน้ ขา่ วสารนีเ้ ป็ นสิง่ ทีเ่ รง่ ดว่ น จำ�เป็ น พิเศษ และไมส่ ามารถถูกแทนทีไ่ ด ้ สิง่ นีเ้ ป็ นคำ�ถามสำ�หรับความรอดพน้ ของมวลมนุษย์


11) 12) 13) 14) 15) 16)

พระเยซูเจ้าคือขา่ วดี ผูป้ ระกาศขา่ วดีทยี่ งิ่ ใหญท่ สี่ ุด พระศาสนจักรมีอยู่เพื่อประกาศข่าวดี ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุด ข่าวดีได้ถูกประกาศผ่านทางการเป็ นประจักษ์พยาน และด้วยการประกาศด้วยคำ�พูด การนำ�เสนอดว้ ยความเคารพตอ่ พระคริสตเจา้ และพระอาณาจักร เป็ นสิทธิและหนา้ ที่ ของผู้ประกาศข่าวดี การตระเตรียมที่เอาจริงเอาจังเป็ นสิ่งที่จำ�เป็ นต่อผู้ประกาศข่าวดีทุกคน งานแห่ ง การประกาศข่ า วดี จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลแห่ ง ความรั ก ที่ เ พิ่ ม พู น แก่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การประกาศ

ความจำ�เป็นในการประกาศข่าวดีใหม่

การประกาศข่าวดีใหม่ • ใหมใ่ นความรอ้ นรน คือ ประสบการณก์ ารประกาศขา่ วดีดว้ ยการลงลึกในจิตใจของผูค้ น

• •

ใหม่ ใ นการแสดงออก คื อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ อ ย่ า งยอดเยี่ ย มในการแสดงออก “แผนการความรอดพ้นของพระเจ้าเร่งเร้าเรา” (อฟ 1) ใหม่ในวิธีการ คือ ยุทธวิธีตามความต้องการ โอกาส และสถานการณ์ “เราปรารถนาที่ จ ะเชิ ญ ชวนพระศาสนจั ก รให้ ฟื้ น ฟู ก ารอุ ทิ ศ ตนแห่ ง การเป็ น ธรรมทู ต ” “ประชาชนทุกแห่งได้เปิดประตูให้แก่พระคริสตเจ้า”

23


มิติด้านสังคม

ข่าวดี

โดย...นายเห่า

ในงานประกาศ NEW EVAGELIZATION OF CARITAS RATCHABURI

สารวันรณรงค์เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้มีการกำ�หนดให้ทุกปี ในวันอาทิตยข์ องสัปดาห์ทีส่ อง ของเดือนพฤษภาคมเป็ นวันรณรงค์เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งปี นี้ตรงกับวันอาทิตย์ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในกฤษฎีกาสมัชชาใหญข่ องพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. ๒๐๑๕ กลา่ วไวใ้ นบทที่ ๔ ขอบฟ้า เพื่อฟื้ นฟูการประกาศขา่ วดีใหม่ ขอ้ ๒๗ วา่ “พระศาสนจักรทุกภาคส่วนต้องมองเห็นความสำ�คัญและร่วมมือกัน ปกป้องสิทธิมนุษยชน ยอมรับ ยกย่องให้เกียรติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกคน โดยส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต ศักดิ์ศรีและสิทธิของครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี บุรุษ ผู้สูงอายุ และกลุ่มพิเศษในสังคม ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ ๆ ของความยากจนและความอ่อนแอ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส กล่าวไว้ในสมณสาส์นขอสรรเสริญองค์พระเป็ นเจ้า ในข้อ ๑๔๓ “มรดกทางธรรมชาติถูกคุกคามแล้ว มรดกทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมก็ถูกคุกคามด้วยเช่นกัน วั ฒ นธรรมเป็ น ความหมายที ่ ม ี ช ี ว ิ ต ชี ว า มี พ ลั ง และมี ส ่ ว นร่ ว ม ซึ ่ ง เราต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง ” และในข้ อ ๑๔๕ “วัฒนธรรมที่สูญสิ้นไปเช่นนี้อาจร้ายแรงมากกว่าการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์บางชนิด” ท่านนักบุญยอห์ น ปอลที่สอง สมเด็จพระสันตะปาปาเคยกล่าวไว้ว่า มี “วัฒนธรรมที่นำ�ไปสู่ชีวิต และวัฒนธรรมที่นำ�ไปสู่ความตาย”

พีน่ อ้ งชาติพนั ธุส์ บื สานสง่ ตอ่ การดำ�รงชีวติ ผา่ นการมีประสบการณท์ างจิตวิญญาณในวิถขี องวัฒนธรรม ทีส่ วยงาม ไมว่ า่ จะเป็นการรักษาระบบนิเวศของป่าโดยการทำ�ไรข่ า้ วหมุนเวียน การครองเรือน การมีสงั คมทีเ่ คารพรัก มัน่ คง ยัง่ ยืน ฯลฯ แตอ่ นิจจาดว้ ยกระแสทัศนคติเชิงลบ พรอ้ มดว้ ยการอา้ งกฎหมายโดยไมส่ นใจในกฎความจริง ของศักดิศ์ รีของความเป็ นมนุษย์ ผลทีเ่ กิดขึน้ จึงถูกแบง่ แยก ไมเ่ กิดการยอมรับ มีแตค่ วามกลัว ไมม่ คี วามรัก เมตตาธรรมค้ำ�จุนโลกแกพ่ ี่นอ้ งชาติพันธุ์อยา่ งแท้จริง ผลกระทบจากการที่อ้างว่าพัฒนาการทวงคืนผืนป่า แตล่ ะเลยวิถชี วี ติ ของพีน่ อ้ งชาติพนั ธุท์ รี่ กั ษาป่า รักษาระบบนิเวศอยูบ่ นพื้นฐานของวัฒนธรรมทีส่ ง่ เสริมศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์เป็ นเวลานานกว่าร้อยปี ก็จะเป็ นการกระทำ�ที่สวนทางกับกรอบแนวคิดและหลักการ 24


ในการวางแผนของ ทิศทางวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ทีว่ า่ ๑. การน้อมนำ�และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ๓. การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ ๔. การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (เอกสารทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวไว้ในพระสมณสาส์นขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “ด้วยเหตุนพ้ี ระศาสนจักรจึงเสนออุดมคติ วัฒนธรรมแห่งความรักให้แก่โลก ความรักทีม่ ตี อ่ สังคมเป็นกุญแจการพัฒนาทีแ่ ท้จริง เพือ่ ให้สงั คมมีความเป็นมนุษย์มากขึน้ และบุคคลมีศกั ดิศ์ รีมากขึน้ และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการปกป้อง ที่จะซึมซาบเข้าสู่สังคมทั้งมวล” “ขอพระนางมารีอามารดาของคนยากจนได้โปรดวิงวอนพระเจ้าประทานพรแก่ทา่ นทัง้ หลายเทอญ” (พระสังฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา) ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม แผนกกลุม่ ชาติพนั ธุ์ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

25


คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด

มีโอกาสอ่านหนังสือ Modern Moral Problems: Trustworthy Answers to Your Tough Questions เขี ย นโดย Msgr. William B. Smith (2012) ซึ่งเป็นการตอบคำ�ถามจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตและความตาย เพศและการแต่งงาน รวมถึงประเด็นทางสังคม ศีลศักดิ์สิทธิ์ และชีวิตพระสงฆ์ด้วย จึงขอนำ�บางประเด็น ทีน่ า่ สนใจและสอดคล้องกับบริบทของคริสตชนไทยมานำ�เสนอในสารสังฆมณฑลราชบุรนี ดี้ ว้ ย

ประเด็นคำ�ถาม: คู่รักร่วมเพศ (เกย์ หรือ เลสเบียน) รับเด็กชาวจีนคนหนึ่งมาเป็นบุตรบุญธรรม และพาเด็กนี้ มาขอรับศีลล้างบาปเพือ่ เป็นคริสตชน พระสงฆ์ควรโปรดศีลล้างบาปให้เด็กคนนีห้ รือไม่อย่างไร? แนวคำ�ตอบ: พระศาสนจักรคาทอลิกพิจารณาที่ผลดีซึ่งจะเกิดขึ้น กับเด็กที่รับศีลล้างบาป คือ เพื่อความรอดพ้นของวิญญาณ กฎหมาย พระศาสนจักรเรียกร้องว่าต้องมีความหวังชัดเจนว่าเด็กทีจ่ ะรับศีลล้างบาป จะเติ บโตขึ้ น มาในสภาพแวดล้ อ มแบบคาทอลิ ก ถ้ า หากไม่ แ น่ ใ จ การรับศีลล้างบาปควรเลื่อนเวลาออกไป (กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 868 วรรค 1 ข้อ 2) อีกประหนึ่ง การเปลี่ยนถ่ายความเชื่อ ทางศาสนาหรื อ การเปลี ่ ย นมารั บ ศี ล ล้ า งบาปนั ้ น มี ค วามหมายใกล้ เ คี ย งกั น สั ง คายนาที ่ ก รุ ง เตรนท์ ส อนชั ด เจน ว่ า ศี ล ล้ า งบาปไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งเครื ่ อ งหมายของความเชื ่ อ เท่ า นั ้ น แต่ เ ป็ น เหตุ ส ำ � คั ญ ของความเชื ่ อ ด้ ว ย ดังนี้ เด็กจะรับศีลล้างบาปในความเชื่อของพระศาสนจักร ไม่ใช่ความเชื่อของพ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือสังคมรอบข้าง พวกเขาเท่านั้น นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา (ปี 1994) ทรงสอนชัดเจนว่า ลักษณะทางเพศและ ครอบครัวของมนุษย์ต่างก็เป็นสิ่งสร้างและอยู่ในแผนการสร้างของ พระเป็นเจ้าเช่นเดียวกัน ความแตกต่างของโครงสร้างทางจิตวิทยา สรีรวิทยา หรือศีลธรรมของชายหรือหญิงไม่อาจทำ�ลายสัมพันธภาพ ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ได้ เพราะต่างก็เป็น “มนุษย์” และ “บุคคล” ดั ง นี ้ สำ � หรั บ มุ ม มองพระศาสนจั ก ร เด็กแต่ละคนไม่ใช่สิ่งของ แต่เป็นบุคคล มีสิทธิ เป็นของขวัญล้ำ�ค่าจากการแต่งงาน และพยาน รักที่เกิดขึ้นจากสัมพันธ์รักของบิดามารดา 26


จากประเด็นคำ�ถามนี้ อาจมองได้ว่าบุตรบุญธรรมชาวจีนที่รับมาอุปการะนี้ เขาได้พบกับครอบครัว ที ่ แ ท้ จ ริ ง ของเขาแล้ ว ซึ ่ ง จะดู แ ลเลี ้ ย งดู ใ ห้ เ ขาเติ บใหญ่ ข ึ ้ น อย่ า งมี ค ุ ณ ค่ า และศั ก ดิ ์ ศ รี แ ห่ ง ความเป็ น มนุ ษ ย์ พ่อแม่บุตรธรรมของเขาแม้จะเป็นคู่รักร่วมเพศ แต่หากพวกเขาเป็นคาทอลิก ก็มั่นใจได้ว่าเด็กนี้จะเติบโตขึ้น ในบรรยากาศคาทอลิกอย่างแน่นอน จึงไม่อาจมีข้อขัดขวางใดที่จะให้บุตรบุญธรรมชาวจีนนี้รับศีลล้างบาปได้ ประเด็นคำ�ถาม: คริสตชนสามารถรับศีลอภัยบาปและรับการอภัยบาปจากพระสงฆ์ผ่านทางโทรศัพท์ได้หรือไม่? แนวคำ�ตอบ: พระศาสนจักรคาทอลิกยังไม่เคยตอบคำ�ถามนี้อย่างชัดเจน แม้แต่การสมัชชาหลายครั้งจะถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะรับศีลอภัยบาป ในกรณี จ ำ � เป็ น เร่ ง ด่ ว นจริ ง ๆ ซึ ่ ง ตามคำ � สอนเรื ่ อ งศี ล อภั ย บาป พระสงฆ์ ผ ู ้ ฟ ั ง แก้ บ าปและผู ้ ม าขอรั บ ศี ล อภั ย บาป จะต้ อ งปรากฏกาย อยู่ที่เดียวกัน แต่ในทางศีลธรรมแล้ว หากจำ�เป็นจริง ๆ การอภัยบาป ภายใต้เงื่อนไข (conditional absolution) ก็อาจจะกระทำ�ได้ บางคนอาจมองว่าเสียงทางโทรศัพท์นั้น ไม่ใช่เสียงของมนุษย์โดยตรง แต่เป็นเสียงที่ดัดแปลง ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ และการปรากฏกายของฝ่ายหนึ่งนั้นขาดหายไป ดังนี้ การรับศีลอภัยบาปและการรับ การอภัยบาปผ่านทางโทรศัพท์อาจะเป็นโมฆะได้ เนื่องจากศีลอภัยบาปนั้น ควรต้องกระทำ�กันระหว่างบุคคลต่อบุคคล ด้วยวิธกี ารทางธรรมชาติ และต้องปรากฏกายอยูใ่ นทีเ่ ดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีทจ่ี �ำ เป็นเร่งด่วนซึง่ อาจเป็นอันตราย ถึ ง แก่ ช ี ว ิ ต การรั บ ศี ล อภั ย บาปและการรั บ การอภั ย บาปกั บ พระสงฆ์ ผ ่ า นทางโทรศั พ ท์ อ าจสามารถกระทำ �ได้ แต่ต้องกระทำ�แบบ “ภายใต้เงื่อนไข” (การรับศีลอภัยบาปภายใต้เงื่อนไข หมายความว่า หากรับศีลอภัยบาป และรับการยกบาปจากพระสงฆ์ไปแล้ว และยังมีชีวิตอยู่หรือรอดตาย จะต้องรีบไปขอรับศีลอภัยบาปใหม่แบบวิธีปกติ กับพระสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง) นอกจากนี ้ พระสงฆ์ ห ลายคนให้ ข ้ อ สั ง เกตว่ า ตามปกติ ก ารรั บ ศี ล อภั ย บาปผ่ า นทางโทรศั พ ท์ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ใด ๆ ก็ตามไม่ควรจะกระทำ� เนื่องจากเราไม่อาจรู้ได้ชัดเจนว่าผู้ที่มาขอรับศีลอภัยบาป ทางโทรศัพท์นั้นเป็นใคร แล้วจะมีการบันทึกเสียงสนทนาไว้หรือไม่ ซึ่งอาจเป็นการละเมิดต่อการรักษาความลับ ในที่สารภาพบาป ซึ่งจะมีโทษหนักสำ�หรับพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปเองด้วย (ถึงขั้นถูกขับออกจากพระศาสนจักร) วิทยาการและความก้าวล้�ำ ของเทคโนโลยีทางการสือ่ สาร มีทง้ั คุณประโยชน์แก่มวลมนุษย์อย่างมากมาย รวมถึงมีโทษและพิษภัยในหลากหลายแง่มุมด้วยเช่นเดียวกัน จึงต้องรู้จักใช้อย่างมีวิจารณญาณ อย่างรอบคอบ และมีความรับผิดชอบอยู่เสมอ

27


“เมื่อพระเจ้าทรงช่วยเหลือ

ข้าพเจ้าไม่ขาดสิ่งใดเลย คุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี

“ข้าพเจ้าถูกผลักอย่างรุนแรงให้ล้มลง แต่พระยาห์เวห์เสด็จมาช่วยข้าพเจ้า พระยาห์เวห์ทรงเป็นพละกำ�ลังและทรงเป็นบทเพลงของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอด” (สดด 118:13-14)

จำ�ได้วา่ ยังติดค้างงานเขียนให้สารสังฆมณฑลอยูอ่ กี หนึง่ บทความ เพราะเมือ่ 3 ปีทแ่ี ล้วก่อนจะได้มโี อกาสมาเรียน วิชาพิธีกรรมที่ประเทศอิตาลี ได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชาและสัญญาว่าจะแบ่งปัน “ประสบการณ์ธรรมทูต ตอน 2” แต่ด้วยความที่ยุ่งอยู่กับการเรียน และไม่มีใครทวงถามจึงได้ลืมไป จนกระทั่ง บรรณาธิ การได้ต ิด ต่อขอให้แบ่ง ปันประสบการณ์ ก ารเรี ย น และการใช้ ชี วิ ตในประเทศอิ ต าลี จ ึ งรี บ ตอบตกลง และถ้าเป็นไปได้จะแบ่งปันสิ่งที่ติดค้างในครั้งต่อไปด้วยเลย เวลาที่นึกย้อนกลับไปถึงวันที่ได้เดินทางมาเรียนที่นี่ ดูเหมือนว่า เหตุการณ์เหล่านี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เอง แต่อันที่จริงแล้ว ผ่ า นมาถึ ง 3 ปี 3 เดื อ น จำ �ได้ ถ ึ ง ความรู ้ ส ึ ก เมื ่ อ รู ้ ต ั ว ว่ า จะถูกส่ง มาเรียนวิชาพิธีกรรมที่สถาบันของคณะเบเนดิกตินในสังฆมณฑล ปาดัว ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนักบุญอันตนมาแพร่ธรรมและ สิ้นใจที่นี่ มีความตื่นเต้นดีใจ ระคนกับความรู้สึกกลัวลึก ๆ ในใจ ตื่ น เต้ น ดี ใ จ เพราะเป็ น ความใฝ่ ฝั น ตั้ ง แต่ ส มั ย เป็ น เณรว่ า อยากจะมาเรียนต่อที่ประเทศอิตาลี เพราะถือเป็นศูนย์กลางของ พระศาสนจั ก รสากล ส่ ว นที ่ ก ลั ว เพราะรู ้ ว ่ า วิ ช าพิ ธ ี ก รรม เป็นวิชาที่ยาก แถมยังต้องเรียนภาษาอิตาเลียนและลาติน และโดยส่วนตัวไม่ได้ชอบวิชานี้เลย แต่ที่เลือกเรียนวิชานี้ เพราะเห็นว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำ�หรับงานแพร่ธรรมในกัมพูชา เนื่องจากยังไม่มีใครจบมาด้านพิธีกรรมโดยตรง อีกสิ่งหนึ่งที่กังวลคือวัยที่กำ�ลังจะเข้าเลขสี่ คงไม่ง่ายนักที่จะมาเรียนรู้ จดจำ� และปรับตัวกับสิ่งใหม่ ๆ โดยเฉพาะภาษา และวัฒนธรรมของทางยุโรป ทีแ่ ตกต่างจากเอเชียโดยสิน้ เชิง แต่ดว้ ยความนบนอบจึงได้ตอบรับผูใ้ หญ่ของคณะธรรมทูตไทย ซึ ่ ง การมาเรี ย นครั ้ ง นี ้ ผ มได้ ร ั บ การการสนั บ สนุ น จาก สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราช บรรดาพี่น้องสงฆ์ และได้ทุน การศึ ก ษาจากสั ง ฆมณทลปาดั ว โดยให้ พ ั ก อยู ่ ท ี ่ ว ั ด นั ก บุ ญ ยุ ส ติ น ่ า มอนเตกั ล ด้ า โดยมี ข ้ อ ตกลงกั บ ทางสังฆมณฑล ปาดัว โดยการเรียนถือเป็นหน้าที่หลัก และการช่วยงาน อภิบาลของวัดถือเป็นหน้าที่รอง 28


ผมเดิ น ทางจากเมื อ งไทยมาถึ ง เวนิ ส ตอนสายของ วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2015 พร้ อ มด้ ว ยหิ ม ะที่ ต กในวั น ที ่ ม าถึ ง พอดี เป็ น การต้ อ นรั บ การมาถึ ง อย่ า งหนาวเหน็ บ มีคุณพ่อซิลวาโน เจ้าอาวาสวัย 72 ปี ขับรถมารับพร้อมกับ ป้ายชื่อผม คุณพ่อพูดได้หลายภาษา แต่พูดภาษาอังกฤษไม่ ได้เลย!!! โชคดีมีเจ้าหน้าที่ศูนย์สังฆมณฑลที่พูดภาษาอังกฤษ ได้มาช่วยเป็นล่ามแปลภาษา ปรากฏว่าวัดที่ผมจะต้องใช้ชีวิตอยู่ ตลอดการศึ ก ษาที่ นี่ ไ ม่ มี ใ ครพู ด ภาษาอั ง กฤษเลย ผมให้ กำ�ลังใจกับตัวเองว่างานนี้คงจะต้องพูดภาษาอิตาเลียนได้เร็วเป็นแน่ แต่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ภาษาอิตาเลียน แม้จะไม่ยากเหมือนลาตินแต่กย็ งั ยากมากสำ�หรับผม การเรียนภาษาเป็นไปแบบทุลกั ทุเล มีครูทเ่ี กษียณแล้วมาช่วยสอน สัปดาห์ละสองวัน วันละ 2 ชั่วโมง และก่อนที่จะเปิดเรียนเดือนตุลาคม ผมได้ถูกส่งไปเรียนคอร์สภาษาแบบเข้มข้น ที่เวโรน่าพร้อมกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวช ที่เข้ามาเรียนในอิตาลีเป็นเวลา 2 เดือน คงไม่ต้องบอกนะครับ ว่าเวลาเปิดเทอมมา ภาษาอิตาเลียนของผมจะดีขนาดไหน!!! นอกจากภาษาอิตาเลียนที่เป็นยาขมแล้ว ยังมีภาษาลาตินที่เป็นยาขมกว่า ต้องเรียนในหลักสูตรอีกหนึ่งปี พร้อมกับวิชาพิธกี รรมด้านต่าง ๆ ความยากลำ�บากไม่ใช่แค่เรือ่ งของภาษาเท่านัน้ ความยากของวิชาพิธกี รรมทีเ่ รียนด้วย การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่โดยเฉพาะอากาศทีห่ นาวเย็น แถมยังมีเรือ่ งของการเดินทางทีต่ อ้ งออกเดินทางจากวัด ตั้งแต่ 7 โมงเช้า โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวกับอุณหภูมิที่ติดลบ และต้องปั่นจักรยาน 5 ก.ม. ต่อรถเมล์ 45 นาที และเดินอีกเกือบ 2 ก.ม. มีบางวันเวลาที่เหนื่อยและท้อแท้ ผมถามตัวเองว่าแล้วจะมาทนลำ�บากอยู่ทำ�ไม ? ชีวิตธรรมทูตที่เขมรยังไม่ลำ�บากขนาดนี้เลย บางวันเหนื่อยกับการเดินทางและการเรียนจนหมดแรงและกำ�ลังใจ แต่แล้วผมก็ได้ยนิ เสียงของคุณพ่อท่านหนึง่ ทีเ่ ตือนผมว่า “พ่อต้องคิดอยูเ่ สมอว่า การมาเรียนทีน่ เ่ี ราไม่ได้ท�ำ เพือ่ ตัวเอง แต่ทำ�เพื่อพระศาสนจักรที่เราจะกลับไปรับใช้” คำ�เตือนนี้เป็นเสมือนกำ�ลังใจและคำ�ตอบให้ผมว่าสิ่งที่กำ�ลังทำ�นี้ ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อรับใช้เพื่อนพี่น้อง มีอยู่ครั้งหนึ่งมีโอกาสเล่าให้พระคุณเจ้าปัญญาฟังถึงความยากลำ�บากของผม พระคุณเจ้าบอกว่า “ถ้าไม่ไหวก็ กลับบ้านเรา” ได้ฟังอย่างนี้แล้วใจผมชื่นขึ้นมาทันทีและรู้เลยว่าจะยอมแพ้ง่าย ๆ ไม่ได้ จึงได้บอกกับพระคุณเจ้าว่าผม ขอลองสู้อีกสักยกหนึ่ง สำ�หรับการเรียนในห้องเรียน ฟังรูเ้ รือ่ งแค่ 50-60 เปอร์เซนต์ ผมต้องอาศัยขอเลคเชอร์ของเพือ่ นชาวอิตาเลียนมานัง่ แปล และอ่านทำ�ความเข้าใจ และบันทึกเสียงของอาจารย์ทกุ ครัง้ ทุกวิชาเพื่อมาฟังซ้ำ� ๆ นอกจากนี้ในวันที่ไม่มีเรียนจะต้อง นั่งเรียนเอง ใน 1 วัน ใช้สูตร 3-3-3 คือ เช้าเรียน 3 ชั ่ วโมง บ่ า ย 3 และหลั งอาหารค่ ำ � อี ก 3 ชั ่ วโมง ยิ่ ง ช่ ว งสอบไม่ ต้ อ งพู ด ถึ ง ท่ อ งตำ � รากั น จนจิ ต ตกเลย ก็ว่าได้ ไม่แน่ใจว่า นี่อาจเป็นการใช้โทษบาปที่ดีที่สุด เพราะยากลำ�บากเหลือเกิน ผมต้องเรียนทั้งหมด 29 วิชา ภายใน 2 ปี หมายถึงต้องสอบทั้งหมด 29 ครั้ง

29


นอกจากการเรียนแล้วนักเรียนทุนยังมีหน้าที่ ช่วยงานอภิบาลเสมือนเป็นปลัดคนหนึ่ง คือ ช่วยทำ� มิ ส ซาวั น ธรรมดาและวั น อาทิ ต ย์ ฟั ง แก้ บ าป ส่ ง ศี ล และงานจิ ป าถะตามแต่ เ จ้ า วั ด จะมอบหมาย จำ �ได้ ว่ า ปีแรกภาษาก็ยังไม่ดี (อันที่จริงผ่านมา 3 ปีแล้วก็ยังไม่ดี หรอกครั บ ) แต่ ต ้ อ งทำ � มิ ส ซาวั น อาทิ ต ย์ ถ ึ ง 3 รอบ เพราะมีวัดใกล้ ๆ ยังไม่มีพระสงฆ์มาประจำ� ยิ่งช่วงงาน เทศกาลไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือปัสกา ต้องนั่งฟังแก้บาป ถึงวันละ 7-8 ชั่วโมง รู้เลยว่าทำ�ไมนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเน และ คุณพ่อปีโอถึงได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ไม่ได้ต้องการบ่นถึงความยากลำ�บากให้ผู้อ่านเห็นใจผมนะครับ แต่อยากจะแบ่งปัน ให้เห็นความอัศจรรย์ในความรักของพระเจ้าที่มีต่อตัวผม ยิ่งลำ�บากพระเจ้ายิ่งอยู่ใกล้เรา ผมรู้และเข้าใจเลย ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และทุกสิ่งเป็นไปได้สำ�หรับพระองค์ ที่ผ่านมาได้ก็เพราะความช่วยเหลือและความเมตตา จากพระองค์ ท ั ้ ง สิ ้ น เพราะถ้ า ทำ � ด้ ว ยแรงของตั ว เราเองแล้ ว ป่ า นนี ้ ค งกลั บ บ้ า นไปนานแล้ ว สิ ่ ง ที ่ ผ มได้ ร ั บ จึ งไม่ ใ ช่ แ ค่ ว ิ ช าความรู ้ ท ี ่ ม าศึ ก ษาเท่ า นั ้ น แต่ เ ป็ น ประสบการณ์ ช ี ว ิ ต ที ่ ไ ด้ ม ากกว่ า วิ ช าการด้ ว ยซ้ ำ � ได้ ฝ ึ ก ฝน ความอดทนอย่างมาก ๆ รู้จักที่จะถ่อมตัวและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ที่สำ�คัญได้สวดภาวนาและมีความไว้ใจ ในพระมากขึ้น ความจริงผมยังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเรียนกำ�ลังเขียนวิทยานิพนธ์ ถ้าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ปลายปี น ี ้ ก ็ จ ะป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ ถื อ เป็ น การสิ ้ น สุ ด การเรี ย น และจะได้ ก ลั บ เมื อ งไทยอั น เป็ น ที ่ ร ั ก สั ก ที ขอคำ�ภาวนาจากท่านผู้อ่านด้วยนะครับ และหวังว่าจะได้พบกันปลายปีนี้

30


พระสงฆ์อาวุโสท่านหนึง่ กล่าวว่า “ความจองหองเป็นรากเหง้าของความชัว่ และการแตกแยก ตรงกันข้าม ความนบนอบนำ�พระพรมาสู่หมู่คณะและคน ๆ นั้น” ดังนั้น สงฆ์ของพระคริสตเจ้า จึงต้องส่งเสริมให้กำ�ลังใจกัน ร่ วมมื อ ร่ วมใจกัน เสริม สร้างพระอาณาจักรของพระเจ้ า พร้ อ มกั บ การเสริ ม สร้ า งชี วิ ต ฝ่ า ยจิ ต มี บ รรยากาศ ของการภาวนาร่วมกัน และร่วมในสหบูชามิสซา ด้วยความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระเยซูคริสตเจ้า

ในช่วงปลายปีการศึกษา 2560 สงฆ์ราชบุรไี ด้มกี ารเข้าเงียบฟืน้ ฟูจติ ใจประจำ�ปี เมือ่ วันที่ 12-16 มีนาคม 2018 ซึ่งในปีนี้ก่อนการเข้าเงียบ เราได้รับฟังการแบ่งปันการทำ�งานและแผนงานประจำ�ปีของกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ในสังฆมณฑลราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ เป็นหัวเรือใหญ่ นำ�ทีม ศูนย์คำ�สอน องค์กรฆราวาส สังคมพัฒนา พลมารี คูร์ซิลโล ผู้สูงอายุ ศาสนสัมพันธ์ ฯลฯ ทำ�ให้เราพระสงฆ์ได้เห็นถึงความมุ่งมั่น เสียสละ ของพี่น้องฆราวาส ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำ�งานช่วยเหลือพระศาสนจักรอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ ขอปรบมือดัง ๆ ให้ทุกท่าน และขอทุกท่านได้เต็มเปี่ยมด้วยพระพรของพระ มีพลังก้าวเดินต่อไป

และการเข้าเงียบประจำ�ปีนี้ เราพระสงฆ์ประทับใจในการเทศน์และแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของพระสงฆ์ ผู้เทศน์ คือ คุณพ่อวิชัย โภคทวี จากคณะเยสุอิต ขอบคุณคุณพ่อที่ได้กระตุ้นเตือนใจเรา ให้พากเพียรพัฒนาจิตใจ... ให้ อ ภั ย รั ก ต่ อ ผู ้ ท ี ่ เ รามิ ช อบ ใช้ ค วามรั ก ของพระคริ ส ตเจ้ าในการดำ � เนิ น ชี ว ิ ต ... ให้ เ วลากั บ พระให้ ม าก ๆ เพราะพระเจ้ารักเรา และตัวเราเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้า เราจึงต้องมองถึงคุณค่าของตัวเรา เรามีจุดอ่อน ตรงไหน ขอให้พระเยซูคริสตเจ้าช่วยเรา เพราะเราเชื่อและวางใจในพระฤทธานุภาพของพระเจ้าและพระปรีชาญาณ ของพระองค์ “พระเจ้าทรงปั้นเราให้เข้ากัน.. ถักทอเราให้เข้ากัน” (สดด 139:13) 31


แนะนำ�พระสงฆ์ใหม่

คุณพ่อวาเลนติโน ปฏิคม วิริยะสมบัติ เกิด สัตบุรุษ เป็นบุตรของ การศึกษา

14 กุมภาพันธ์ 1983 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ จ.สงขลา มีคาแอล ดุลเชษฐ และ อันนา กิตติพร วิริยะสมบัติ - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก บิดาเป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณร ผ่านทางการชักชวนของบาทหลวงเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ บ้านเณรเล็ก: สามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี บ้านเณรกลาง: สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา บ้านเณรใหญ่: สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม แต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์: แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม: รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร: รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์: คติพจน์:

15 สิงหาคม 2009 ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดย พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา 14 สิงหาคม 2010 ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดย พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 12 สิงหาคม 2017 ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 19 พฤษภาคม 2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

จิตใจข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้ทรงกอบกู้ข้าพเจ้า (ลก 1:47)

ความในใจจากพระสงฆ์ใหม่ พระสงฆ์ เป็ น พระพรอย่ า งหนึ ่ ง ที ่ พ ระเจ้ า ได้ ป ระทานและให้ ก ั บ ผมในช่ ว งเวลานี ้ ถึ ง แม้ ว ่ า ด้ ว ยความเป็ น คริ ส ตชน ตั ว เราได้ เ ป็ น สงฆ์ อ ยู ่ แ ล้ ว ผ่ า นทางการรั บ ศี ล ล้ า งบาป และการเป็ น พระสงฆ์ ผ ่ า นทาง การรับศีลบรรพชา สิ่งนี้ได้ทำ�ให้ตัวผม รู้สึกมีความประทับใจและขอบพระคุณพระเจ้ามากยิ่งนัก การที่ผมได้เป็น ศาสนบริกรและผู้ประกอบพิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในพระนามของพระคริสตเจ้า (In Persona Christi) ณ ช่วงเวลาปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่า จะมีเหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ มากมายเกิดขึ้นในชีวิตของผม สิ่งที่ดีและที่ไม่ดีบ้าง แต่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นประสบการณ์ในชีวิตของผมและทำ�ให้สัมผัสได้ถึงความใจดีและพระเมตตาของพระเจ้า ทุกสิ่งได้ทำ�ให้ ตัวผมเติบโตขึ้นและพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปร่วมกับสังฆมณฑล 32


แนะนำ�พระสงฆ์ใหม่

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ กฤษฎา ลิ้มเฉลิม เกิด สัตบุรุษ เป็นบุตรของ การศึกษา

30 มิถุนายน 1988 วัดนักบุญอักแนส ชัฏป่าหวาย เปาโล นำ�ไชย ลิ้มเฉลิม และ เทเรซา ราตรี แก้วมีศรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก บาทหลวงอีเรเนอุส ดำ�รง บุญรติวงศ์ เป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณร บ้านเณรเล็ก: สามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี บ้านเณรกลาง: สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา บ้านเณรใหญ่: สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม แต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์: แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม: รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร: รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์: คติพจน์:

2 กุมภาพันธ์ 2016 ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 13 สิงหาคม 2016 ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 12 สิงหาคม 2017 ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 19 พฤษภาคม 2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

“พระเจ้าทรงเป็นความรัก” (1 ยน 4:8)

ความในใจจากพระสงฆ์ใหม่ ศั ก ดิ ์ ส งฆ์ ท ี ่ พ ระเจ้ า ทรงประทานให้ ผ มนั ้ น นำ � ความชื ่ น ชมเบิ ก บานใจแก่ ผ มอย่ า งสุ ด ที ่ จ ะพรรณนาได้ ผมเชื่อว่านี่เป็นประสบการณ์ที่เพลงสดุดีกล่าวไว้ “พระองค์ประทานความชื่นชมแก่ดวงใจของข้าพเจ้า” (สดด 4:7) แต่ท่ามกลางความยินดีเหล่านั้น ผมมีความรู้สึกหนึ่งที่เด่นชัดที่สุด เป็นความรู้สึกเดียวกับกษัตริย์ดาวิดที่ตระหนัก ถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นใคร และครอบครัวของข้าพเจ้าสำ�คัญอย่างไร พระองค์จงึ ทรงนำ�ข้าพเจ้ามาไกลถึงเพียงนี”้ (2 ซมอ 7:18) ผมได้ถามตนเอง ซํ้า ๆ ด้วยคำ�ถามนี้ ซึ่งคำ�ตอบที่ได้รับมีเพียงคำ�ตอบเดียวคือ “พระเจ้าทรงพระกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์ จะติดตามข้าพเจ้าไปทุกวันตลอดชีวิต” (สดด 23:6) ขอโมทนาคุณพระองค์

33


ศูนยคริ ์ สตศาสนธรรม

ราชบุรี

ศูนย์คำ�สอน

สัwww.kamsondeedee.com งฆมณฑลราชบุรี

ชุมนุมยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 14 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี แผนกยุวธรรมทูต จัดกิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 14 เมื ่ อ วั น เสาร์ ที ่ 6 มกราคม 2018 ณ วัด พระคริ ส ตหฤทั ย วั ด เพลง จ.ราชบุ รี กิ จ กรรมในวั น นี ้ เ ริ ่ มด้ ว ย พิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณโอกาสสมโภชพระคริ ส ต์ แ สดงองค์ โดยมี คุ ณ พ่ อ ปิ ติ ศั ก ดิ์ พงศ์ จิ ร พั น ธ์ุ เป็ น ประธาน มีการเก็บถุงทานและนำ�กระปุกออมสินซึ่งเป็นเงินออมของเด็ก ๆ ตลอดปีมาถวาย และหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เด็ ก ๆ ยั งได้ นำ�ข้าวสารมาถวายให้กับ พระกุ ม าร เพื ่ อ รวบรวมและนำ �ไปช่ วยเหลื อ ผู ้ ย ากไร้ ผู ้ ที ่ ด ้ อ ยโอกาส กว่าตนต่อไป จากนั้นเป็นกิจกรรมการประกวดโหราจารย์ ในหัวข้อ “หากฉันเป็นโหราจารย์ จะนำ�สิ่งใด มาถวายให้กับพระเยซู” โดยในปีนี้มีคุณพ่อ ซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนมาร่วมงานจำ�นวน 190 คน

แข่งขันพระคัมภีร์ “ไบเบิลคอนเทสต์” ครั้งที่ 16 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี แผนกพระคัมภีร์ จัดการแข่งขัน พระคัมภีร์ “ไบเบิลคอนเทสต์” ครั้งที่ 16 พระวรสารตามคำ�บอกเล่าของ นักบุญมัทธิว เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและ มอบรางวัล มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน 11 โรงเรียน มีผบู้ ริหาร คณะครูและนักเรียนมาร่วมงานจำ�นวน 220 คน 34


ค่ายคำ�สอนภาคฤดูร้อน ปีที่ 47 “ล้างเท้า” ค่ า ยคำ � สอนภาคฤดู ร ้ อ น สั ง ฆมณฑลราชบุ ร ี ประจำ � ปี ก ารศึ ก ษา 2560 นี ้ ได้ จ ั ด ขึ ้ น เป็ น ปี ท ี ่ 47 โดยใช้ ช ื ่ อ ว่ า “ล้ า งเท้ า ” ตั ้ ง แต่ ว ั น เสาร์ ท ี ่ 7 จนถึ ง วั น อาทิ ต ย์ ท ี ่ 29 เมษายน 2018 รวมระยะเวลา ทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ มีเด็กคาทอลิกและเด็กที่สนใจเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 204 คน เป็นนักเรียนชาย 108 คน นั ก เรี ย นหญิ ง 96 คน ส่ ว นใหญ่ ม าจากวั ดในเขตสั ง ฆมณฑลราชบุ ร ี แ ละบางส่ ว นมาจากต่ า งสั ง ฆมณฑล ในโอกาสนี้มีนักเรียนได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด 78 คน ประกอบไปด้วย ศีลล้างบาปจำ�นวน 10 คน ศีลมหาสนิท จำ�นวน 34 คน ศีลกำ�ลังจำ�นวน 26 คน และรื้อฟื้นคำ�สัญญาแห่งศีลล้างบาปจำ�นวน 8 คน

35


Evangelism หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชน

สังฆมณฑลราชบุรี

แบ่งปันคริสตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองสลิด อ.ดำ�เนินสะดวก โครงการแบ่ ง ปั น คริ ส ตศาสตร์ ใ ห้ ก ั บโรงเรี ย นรั ฐ บาล ซึ ่ ง เป็ นโครงการต่ อ เนื ่ อ งที ่ ไ ด้ ท ำ � มาทุ ก ปี เป็นการแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับเด็ก ๆ ต่างศาสนาได้รู้จัก โดยร่วมกับกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ที่เคยผ่านการอบรมและอยู่ในละแวกเดียวกัน โอกาสนี้ สามเณรชั้นมาสเตอร์จากสามเณราลัยแม่พระนิรมล ได้ไปร่วมมอบความสนุกสนานพร้อมเผยแผ่ความรักของพระเจ้ากับเด็ก ๆ พร้อมทั้งอาหารกลางวันแสนอร่อย ทำ�ให้เด็ก ๆ สุขใจเป็นอย่างมาก

เรียนรู้กฎหมายพระศาสนจักร สมาชิกฆราวาสแพร่ธรรม รับฟังการแบ่งปันเรือ่ งกฎหมายพระศาสนจักร โดยคุณพ่ออังคาร เจริญสัตย์ศริ ิ พระสงฆ์จากสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นวิทยากร

อบรมพระคัมภีร์มีความสุข สมาชิกฆราวาสแพร่ธรรมรุน่ ที่ 9 เข้ารับการอบรม “พระคัมภีรม์ คี วามสุข” โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ มีกิจกรรมเรื่องราวของพระวาจาอย่างมากมาย พร้อมทั้งความสนุกสนานด้วย 36


เข้าเงียบ-ปิดการอบรมรุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2018 ได้จัดกิจกรรมเข้าเงียบและปิดการอบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 9 ณ บ้านริมน้�ำ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มี การแบ่ง ปันเรื่องการแพร่ธรรม วั ฒ นธรรม และความเชื ่ อ ของชาวบ้ า นพี ่ น ้ อ งกลุ ่ ม ชาติ พ ั น ธุ์ โดยคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุง้ พระสงฆ์จากสังฆมณฑลเชียงใหม่ และในช่วงค่�ำ มีพธิ บี ายศรีสขู่ วัญ เช้าวันที่ 25 มีนาคม 2018 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธบี ชู าขอบพระคุณ วันอาทิตย์ใบลาน และมอบวุฒบิ ตั รแก่ผผู้ า่ นการอบรม

37


ชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลราชบุรี

elderlyratchaburi.wordpress.com

กิจกรรม “วันผู้ป่วยสากล” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 ณ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ

ประชุมคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2/2561

กิจกรรมรดน้ำ�ขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุเขตจอมบึง ณ วัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย 38


ชมรมผู้สูงอายุ

สังฆมณฑลราชบุรี

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี จัดงาน “ชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 13” ประจำ�ปี ค.ศ. 2018 ในหัวข้อ “กิจเมตตา ศิษย์พระคริสต์ ชีวติ จิต ผูส้ งู วัย” เมือ่ วันที่ 27-28 เมษายน 2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพ การแสดงจากสั งฆมณฑลต่ า ง ๆ และการนำ � เสนอกิ จ กรรม ของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกทั้ง 10 สังฆมณฑล โอกาสนี้ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธเี ปิดงาน และพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธบี ชู าขอบพระคุณ โดยมีผู้สูงอายุเดินทางมาร่วมงานประมาณ 2,300 คน

39


ศูนย์วิชาการฯ สังฆมณฑลราชบุรี Unity in Diversity. Let’s See. We’re One.

สัมมนาประจำ�ปีคณะกรรมการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรปี กี ารศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี (ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการฯ) จำ � นวน 47 คน สัม มนา/ศึกษาดูง านต้น แบบโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม ที ่ โรงเรี ย นมารี ย ์ อ นุ ส รณ์ จ.บุ รี รั มย์ ระหว่ า งวั น ที ่ 25-27 มกราคม 2018 โดยมี ค ุ ณ พ่ อ เอกชั ย ชิ ณโคตร อธิ ก ารโรงเรี ย น คณะผู ้ บ ริ ห าร ครูและนักเรียน มาให้การต้อนรับ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ร่วมกันถอดบทเรียน ออกแบบวางแผน และนำ�เสนอ ตลอดจนกำ�หนดร่างปฏิทินการดำ�เนินงานวิชาการของสถานศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครัง้ ที่ 4 ปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018 ศูนย์วิชาการฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เพื่อพบปะพูดคุยติดตาม ประเมินผล และออกแบบพัฒนางานวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมของศูนย์วิชาการฯ

กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ศูนย์วิชาการฯ ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา และสาขาวิจัย และประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง จัดอบรมเชิงปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาทักษะ วิชาชีพครูในหัวข้อ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แบบ Active Learning ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2018 ณ โรงเรียนเทพินทร์พทิ ยา มีครูของสถานศึกษา ในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรเี ข้าร่วม 74 คน 40


การประชุมวิพากษ์ในงานวิจยั เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ในวันที่ 14, 23 และ 28 มีนาคม 2018 ศูนย์วิชาการฯ จัดประชุมวิพากษ์ผลการเก็บข้อมูล งานวิ จ ั ย การพั ฒ นางานวิ ช าการ เพื ่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ สั ง เกตผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และข้ อ เสนอแนะ จากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ผูบ้ ริหาร กลุม่ นักวิชาการ และกลุม่ นักธุรกิจและการตลาด เพือ่ นำ�ไปสู่ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี และรูปแบบการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศสูค่ วามเป็นเลิศ

เมื ่ อ วั น ศุ ก ร์ ท ี ่ 11 พฤษภาคม 2018 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม บอสโก 1 วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี คณะกรรมการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี และครูภาษาต่างประเทศของโรงเรียนในสังกัด จำ�นวน 62 คน ร่วมกันวิพากษ์โมเดลฯ จากงานวิจยั ดังกล่าว เพื่อช่วยให้รูปแบบการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี และรูปแบบการเรียน การสอนภาษาต่างประเทศสู่ความเป็นเลิศ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2018 ทีมงานศูนย์วิชาการฯ จัดวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2561 เป็นการภายในโดยมีคณ ุ พ่อปฏิคม วิรยิ ะสมบัติ และคุณพ่อกฤษฏา ลิม้ เฉลิมเป็นประธานนำ�ภาวนาขอพรพระเจ้า ให้บุคลากรมีพลังและกำ�ลังใจในการทำ�งาน โอกาสนี้ บุคลากรศูนย์วิชาการฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี กับคุณพ่อทั้งสองที่ได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2018 ที่ผ่านมา 41


DISAC

RATCHABURI

ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี

www.disacratchaburi.com

วันที่ 13-16 มีนาคม 2018 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี เข้าร่วมการสัมมนา บุคลากร 4 ศูนย์สังคมพัฒนา (กรุงเทพ จันทบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี) หัวข้อ “ประชาธิปไตยกับ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรด้านสังคม” ณ กาสะลอง รีสอร์ท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วันที่ 24 มีนาคม 2018 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจประเด็นต่อต้านการค้ามนุษย์ให้กบั บุคลากรในวัด โรงเรียน สภาอภิบาลวัดและหน่วยงานต่าง ๆ ของ สังฆมณฑล ณ ห้องประชุม วัดอัครเทวดามีคาแอล ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

วันที่ 21-23 มีนาคม 2018 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อาสาสมัครเพื่อผู้อยู่ในภาวะยากลำ�บาก (โครงการคนสู้ชีวิต) ณ บ้านบนโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม วันที่ 17-20 เมษายน 2018 บุคลากรพร้อมด้วยผูด้ แู ลสิทธิผพู้ กิ าร อพส. ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เข้ารับการอบรม การเลี้ยงไก่ไข่ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

42


ศาสนสัมพันธ์

สังฆมณฑลราชบุรี

หน่วยงานศาสนสัมพันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี ร่วมงานพิธีเปิดเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชา วันสำ�คัญสากลโลก ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2018 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี

ส่งเสริมชีวิตครอบครัว

สังฆมณฑลราชบุรี

สัมมนาชีวิตครอบครัวรุ่นที่ 241 เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2018 ณ วัดพระเมตตา ไทรงาม โดย คุณพ่อบุญส่ง หงษ์ทอง เป็นวิทยากร มีครอบครัวเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 6 ครอบครัว

43


เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี

wetchratchaburi.wordpress.com

เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจสมาชิกประจำ�ปี เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2018 ณ บ้านริมนํ้าเพชรบุรี

ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โอกาสฉลองวัดต่าง ๆ ในสังฆมณฑลราชบุรี

44


พ ล มสังฆมณฑลราชบุ า รี รี งานรื่นเริงประจำ�ปี พลมารีเขตเหนือ-ใต้ 20 มกราคม 2018 ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี ฉลองศาสนนามอธิการิณีคณะกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง 24 มกราคม 2018 เลี้ยงอาหารค่ายคำ�สอนภาคฤดูร้อน 18 เมษายน 2018

สตรี

www.ratchaburidio.or.th

สังฆมณฑลราชบุรี อบรมฟื้นฟูจิตใจ และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก โดยมี คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นผู้นำ�การอบรม

ร่วมงานวันสตรีสากลประจำ�ปี 2018 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2018 ณ บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 45


งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทระดับสังฆมณฑล ครั้งที่ 15 และการเตรียมสู่การเฉลิมฉลองครบรอบ 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม วันอาทิตย์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2017 โอกาสสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริยแ์ ห่งสากลจักรวาล พระสั ง ฆราชยอห์ น บอสโก ปั ญ ญา กฤษเจริ ญ เป็ น ประธานในพิ ธ ี เ ปิ ด นิ ท รรศการ “ศิ ษ ย์ พ ระคริ ส ต์ เจริ ญ ชี ว ิ ต ประกาศข่ า วดี ใ หม่ ” งานชุ ม นุ ม เคารพศี ล มหาสนิ ท ระดั บ สั ง ฆมณฑล ครั ้ ง ที ่ 15 และการเตรี ย มสู ่ ก ารเฉลิ ม ฉลองครบรอบ 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม ณ วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก จ.ราชบุรี โดยมีบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง คริสตชนร่วมในงานครั้งนี้เป็นจำ�นวนมาก สังฆมณฑลราชบุรมี นี โยบาย ส่งเสริมความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท โดยกำ�หนดให้มกี ารชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท ระดั บ สั ง ฆมณฑลทุ ก ๆ 2 ปี สำ � หรั บ ปี น ี ้ ไ ด้ ร ั บ เกี ย รติ จ ากวั ด นั ก บุ ญ เทเรซาแห่ ง พระกุ ม ารเยซู เป็ น เจ้ า ภาพ ในงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท ครั้งที่ 15 นี้ โดยมีคำ�ขวัญว่า “ศีลมหาสนิทศูนย์กลางชีวิต ศิษย์พระคริสต์ วานนี้ วันนี้ และตลอดไป”

ภาพถ่ายโดย: คุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ 46


ประมวลภาพพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่สังฆมณฑลราชบุรี คุณพ่อวาเลนติโน ปฏิคม วิริยะสมบัติ และ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ กฤษฎา ลิ้มเฉลิม วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

47


ภาพถ่ายโดย: คุณอดิศร จันทร์วิจิตรกุล / คุณไชโย กิจไกรลาศ / คุณอภิชาต เหล่าสุขสันติวงศ์ 48


2018

บอกเก้ า CALENDAR เล่าสิบ

BY SUNSMILE

May

June

July

August

ตารางเข้าเงียบพระสงฆ์

9-10 พฤษภาคม 2018 13-14 มิถุนายน 2018 9-13 กรกฎาคม 2018 7-9 สิงหาคม 2018 12-13 กันยายน 2018 10-11 ตุลาคม 2018

ฉลองวัด

พฤษภาคม 2018 13 27 31

September

October

เข้าเงียบประจำ�เดือน เข้าเงียบประจำ�เดือน สัมมนาพระสงฆ์ ชุมนุมพระสงฆ์ประจำ�ภาค เข้าเงียบประจำ�เดือน เข้าเงียบประจำ�เดือน

วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า บ้านเบธานี (ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมฯ - มิสซาเย็น)

กรกฎาคม 2018 1 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง 14 วัดนักบุญเบเนดิกต์ โป่งยอ (วันเสาร์) 22 วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง 28 วัดน้อยนักบุญอันนา กาญจนบุรี

กันยายน 2018 9 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 16 วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง 30 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง

มิถุนายน 2018 3 วัดพระเมตตา ไทรงาม 10 วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย 24 วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง สิงหาคม 2018 5 วัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย 12 อารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง 19 วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี 26 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี ตุลาคม 2018 7 วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก 14 วัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล 28 วัดแม่พระสายประคำ� หลักห้า 49


เดือนพฤษภาคม วันเกิด 2 5 11 19 20

คุณพ่ออันเดร ศิริศักดิ์ ยอแซฟ คุณพ่ออันเดร ปรีชา พลอยจินดา คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง คุณพ่อเปโตร ธาดา พลอยจินดา คุณพ่อยอแซฟ เสนอ ดำ�เนินสดวก

วันฉลองนักบุญ 31 พฤษภาคม พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

วันอภิเษก

28 พฤษภาคม 2005 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

6 พฤษภาคม 2005 วันมรณะ 23 พฤษภาคม 1998 24 พฤษภาคม 2007

50

วันบวช 7 9 11 19 22 27 29 30 31

คุณพ่อดอมินิก ดำ�รัส ลิมาลัย คุณพ่ออีเรเนอุส ดำ�รง บุญรติวงศ์ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี คุณพ่ออันตน สุรชาติ แก้วเสนีย์ พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อวินเซนต์ เดอ ปอล ประสงค์ ยนปลัดยศ คุณพ่อวาเลนติโน ปฏิคม วิริยะสมบัติ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ กฤษฎา ลิ้มเฉลิม พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ คุณพ่อเปโตร บุญส่ง หงษ์ทอง คุณพ่ออันเดร ปรีชา พลอยจินดา คุณพ่อเปโตร สุเทพ ภูผา คุณพ่อยอห์น บอสโก สิทธิพล พานิชอุดม คุณพ่อยออากิม เจษฎา บุญรติวงศ์ คุณพ่อยอแซฟ เสนอ ดำ�เนินสดวก คุณพ่อยอแซฟ ไพศาล ยอแซฟ คุณพ่อยอห์น บอสโก ไพยง มนิราช คุณพ่อร็อค ชีวิน สุวดินทร์กูร

คุณพ่ออันตน ชูชาติ ประสูตร์แสงจันทร์ คุณพ่อเปโตร บุนนาค ทองอำ�ไพ คุณพ่อเปโตร ชวลิต วินิตกูล


เดือนมิถุนายน วันฉลองนักบุญ 11 13 24 28 29

คุณพ่อบาร์นาบัส จำ�เนียร จิตเสรีวงศ์ คุณพ่ออันตน วิชาญ กิจเจริญ คุณพ่ออันตน สุรชาติ แก้วเสนีย์ คุณพ่ออันตน สนธยา ไทยสนธิ คุณพ่ออันตน วีระเทพ วาทนเสรี คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ กฤษฎา ลิ้มเฉลิม คุณพ่ออีเรเนอุส ดำ�รง บุญรติวงศ์ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง คุณพ่อเปโตร สุชิน คันฉ่อง คุณพ่อเปโตร บุญส่ง หงษ์ทอง คุณพ่อเปโตร สุเทพ ภูผา คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อเปโตร เจริญ ว่องประชานุกูล คุณพ่อเปโตร ธาดา พลอยจินดา คุณพ่อเปโตร วัชระ พฤกษาโรจนกุล คุณพ่อเปโตร มงคล จันทรสุขสันต์ คุณพ่อเปโตร ไพบูลย์ รุจิรัตน์ คุณพ่อเปโตร ปราโมทย์ นิลเพ็ชร คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ จูรอด คุณพ่อเปโตร ชิตพล แซ่โล้ว คุณพ่อเปาโล สมควร หมายแม้น คุณพ่อเปาโล วิริยะ สู้เสงี่ยม คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี

9 16 28 30

วันเกิด

คุณพ่อยอแซฟ สุรินทร์ จารย์อุปการะ คุณพ่อเปโตร ไพบูลย์ รุจิรัตน์ คุณพ่ออีเรเนอุส ดำ�รง บุญรติวงศ์ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ กฤษฎา ลิ้มเฉลิม

วันบวช 9 16 17 18 20 21 27

คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี คุณพ่อยอห์น บอสโก ชิตชนนท์ แสงประดับ คุณพ่ออันตน วิชาญ กิจเจริญ คุณพ่อบาร์นาบัส จำ�เนียร จิตเสรีวงศ์ คุณพ่อเบเนดิกต์ รุ่งเรือง สารสุข คุณพ่อเปโตร ปราโมทย์ นิลเพ็ชร คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ จูรอด คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ ศราวิน พัดศรีเรือง คุณพ่อเปโตร ไพบูลย์ รุจิรัตน์ คุณพ่อยอแซฟ ปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ คุณพ่อเปโตร ชิตพล แซ่โล้ว คุณพ่อสเตเฟน เกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์ คุณพ่อลอเรนซ์ นิกร ประสูตร์แสงจันทร์ คุณพ่อฟรังซิสโก วุฒิชัย อ่องนาวา

วันมรณะ 23 มิถุนายน 2017 คุณพ่อเปาโล สุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล

51


เดือนกรกฎาคม

วันเกิด 2 8 19 30 31

คุณพ่ออันตน สนธยา ไทยสนธิ คุณพ่อยอแซฟ เสาร์ ตนประเสริฐ 1 คุณพ่อเปาโล วิริยะ สู้เสงี่ยม คุณพ่อบาร์นาบัส จำ�เนียร จิตเสรีวงศ์ 28 คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ ศราวิน พัดศรีเรือง คุณพ่อเปาโล สมควร หมายแม้น

วันอภิเษก 4 กรกฎาคม 2009 พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

11 25 26

วันบวช คุณพ่ออันตน สนธยา ไทยสนธิ คุณพ่อยอแซฟ เสาร์ ตนประเสริฐ คุณพ่อยอแซฟ ธนายุทธ นันทพรพิสุทธิ์

วันฉลองนักบุญ คุณพ่อเบเนดิกต์ รุ่งเรือง สารสุข คุณพ่อเจมส์ กัณตภณ ดำ�รงศักดิ์ คุณพ่อยออากิม เจษฎา บุญรติวงศ์

วันมรณะ 5 กรกฎาคม 1997

คุณพ่อบอนีฟาส วิศิษฎ์ สินสมรส 30 กรกฎาคม 2010 คุณพ่อยอห์น บอสโก วิจิตร สัตย์สมบูรณ์

เดือนสิงหาคม วันเกิด 2 5 9 10 15 22 27 29

52

วันฉลองนักบุญ 1 8 10 16 28

คุณพ่ออัลฟองโซ สกล ปันฉาย คุณพ่อดอมินิก ดำ�รัส ลิมาลัย คุณพ่อลอเรนซ์ นิกร ประสูตร์แสงจันทร์ คุณพ่อร็อค ชีวิน สุวดินทร์กูร คุณพ่อเอากุสติน ประดิษฐ์ ว่องวารี คุณพ่อเอากุสติน ประสิทธิ์ รุจิรัตน์

คุณพ่ออัลฟองโซ สกล ปันฉาย คุณพ่อเอากุสติน ประดิษฐ์ ว่องวารี คุณพ่อยอแซฟ ปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ คุณพ่อยอห์น บอสโก เสกสิฐ เล้ากิจเจริญ คุณพ่อยอห์น บอสโก วงศ์สวัสดิ์ แก้วเสนีย์ คุณพ่อยออากิม เจษฎา บุญรติวงศ์ คุณพ่อยอแซฟ สุรพล นันทพรพิสุทธิ์ วันมรณะ คุณพ่อเปโตร ปราโมทย์ นิลเพ็ชร 7 สิงหาคม 2004 คุณพ่อเปาโล ชุนเอ็ง ก๊กเครือ คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ จูอด 8 สิงหาคม 1995 คุณพ่อมัทธิว วิชัย แสนสุดสวาท 30 สิงหาคม 1970 คุณพ่อร็อค ไกรศรี ทัพศาสตร์


วันเกิด 7 10 18 25 29

เดือนกันยายน

คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี คุณพ่อร๊อค ชีวิน สุวดินทร์กูร คุณพ่อยอแซฟ ไพศาล ยอแซฟ คุณพ่อเปโตร สุเทพ ภูผา คุณพ่อเปโตร เจริญ ว่องประชานุกูล คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ

วันบวช 6 7 8

วันฉลองนักบุญ 27 29

คุณพ่อเปโตร เจริญ ว่องประชานุกูล คุณพ่อสเตเฟน อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ คุณพ่อเปโตร ธาดา พลอยจินดา คุณพ่อเจมส์ กันตภณ ดำ�รงศักดิ์ คุณพ่อยอแซฟ เสรี สินสมรส

คุณพ่อวินเซนต์ เดอ ปอล ประสงค์ ยนปลัดยศ คุณพ่อราฟาแอล สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

เดือนตุลาคม วันเกิด 11 19 20 29

คุณพ่อลอเรนซ์ นิกร ประสูตร์แสงจันทร์ คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ นิรุต กิจเต่ง คุณพ่อยอห์น บอสโก ชิตชนนท์ แสงประดับ คุณพ่อราฟาแอล สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

วันมรณะ

20 ตุลาคม 2011 พระสังฆราช ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย

53


ถามมา

ตอบให้

ถาม: เกิดความสงสัยเวลาไปฉลองวัด บางวัดของถวายเยอะแยะ แถวยาวเหยียด บางวัดมีแค่กาลิกส์

ปัง เหล้าองุ่น เลยอยากรู้ว่าที่ถูกต้อง หรือทำ�ได้ ไม่ได้อย่างไร

ตอบ: ก่อนอื่นหมดเราต้องทำ�ความเข้าใจว่า ของถวายในพิธีมิสซานั้นคืออะไร? ในกฎทั่วไปสำ�หรับมิสซา

ตามจารีตโรมัน (General Instruction for Roman Missal: GIRM) กล่าวว่า เมื่อเริ่มภาคบูชาขอบพระคุณมีการเตรียม พระแท่น ต่อจากนั้นนำ�ของถวายมา เป็นการดีถ้าสัตบุรุษจะนำ�ขนมปังและเหล้าองุ่นมาถวาย เงินและของ ถวายอื่น ๆ สำ�หรับคนยากจน หรือสำ�หรับวัดที่สัตบุรุษนำ�มาหรือรวบรวมได้ในวัด นับว่าเป็นของถวายด้วย แต่ต้องวางไว้ในที่เหมาะสมนอกพระแท่น (GIRM 73)

จานศีล (Patena)

ผอบศีล (Ciborium)

ภาชนะสำ�หรับเหล้าองุ่น (Cruet) 54

เมื ่ อ เราเข้ า ใจถึ ง ของถวายแล้ ว ว่ า คื อ อะไร ตามที่เอกสารได้บอกไว้ ดังนั้น สิ่งที่สำ�คัญที่สุดในบรรดา ของถวายคื อ ของที ่ ใ ช้ ใ นพิ ธ ี บ ู ช าขอบพระคุ ณ ซึ ่ ง ได้ แ ก่ แผ่ น ปั ง และเหล้ า องุ ่ น บางแห่ ง นำ � กาลิ ก ส์ แ ห่ ม าด้ ว ย ซึง่ ไม่จ�ำ เป็น เพราะกาลิกส์เป็นภาชนะศักดิส์ ิทธิท์ ตี่ ้องเตรียม ไว้ที่พระแท่นแล้ว ไม่ใช่เป็นของถวาย แผ่นปังที่ถวายควรเป็นแผ่นปังที่บรรจุอยู่ในผอบศีล (Ciborium) หรือในจานศีล (Patena) แบบทีม่ กี น้ ลึก และเหล้าองุน่ ควรบรรจุอยู่ในภาชนะ (Cruet) ซึ่งทำ�ด้วยวัสดุมีค่าหรือแก้ว โดยจะเป็นคูส่ �ำ หรับใส่เหล้าองุน่ (Vinum ย่อด้วยอักษร V) และใส่นา้ํ (Aqua ย่อด้วยอักษร A) บางที่ อาจจะจัดเป็นกระเช้าใส่แผ่นปัง หรื อ เหล้ า องุ ่ น มาถวายก็ ส ามารถทำ � ได้ แ ต่ ต ้ อ งไม่ ข าด สิ่งที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ส่วนของอืน่ ๆ หรือแม้กระทัง่ เงิน สามารถนำ�มาถวายได้ โดยมีจดุ ประสงค์ในการถวายเพือ่ ให้คนยากจน หรือบำ�รุงวัด แต่ ถ ้ า สิ ่ ง ที ่ น ำ � มาถวายไม่ ไ ด้ ม ี จ ุ ด ประสงค์ ด ั ง กล่ า ว แต่ เ ป็ น การแสดงออกถึ ง หน้ า ตาหรื อ สถานะทางสั ง คม ก็ไม่ควรกระทำ� เช่น เพื่อจะได้อวดกันว่าใครมีของถวาย มากกว่ากัน ดีกว่ากัน แพงกว่ากัน


หรือถ้ามีเจตนาจะถวายให้กบั พระสงฆ์เพือ่ แสดงการขอบคุณกับพระสงฆ์มากกว่าทีจ่ ะเป็นของถวาย เพื่อวัด ในความเห็นส่วนตัวของพ่อคือ ควรไปถวายให้หลังจากพิธีมิสซาแล้วจะเหมาะกว่า เพราะไม่ได้ตอบ สนองต่อวัตถุประสงค์ของการถวายทั้งเพื่อคนยากจน หรือเพื่อวัด บางทีจ่ ะมีการนำ�ต้นผ้าป่ามาร่วมขบวนของถวายเพือ่ วัด หรื อ สั ต บุ รุ ษ มี อ ะไรที่ บ้ า นก็ นำ � มาร่ ว มถวายเพื่ อ วั ด ซึ่ ง เป็ น การแสดงออกถึ ง การทำ � นุ บำ � รุ ง พระศาสนจั ก ร หรือเป็นการแสดงถึงการขอบคุณพระ เช่น นำ�ผลผลิตที่ชุมชน หรือท้องถิ่นมีมาถวาย เพื่อขอบคุณพระสำ�หรับผลผลิตเหล่านั้น ก็เป็นสิ่งที่กระทำ�ได้ แต่ต้องให้อยู่ในความเหมาะสม ไม่ยืดยาว จนเกินไป เพราะในส่วนนี้เป็นส่วนของการเตรียม จุดสำ�คัญ คือการถวายบูชาขอบพระคุณที่อยู่ถัดไปจากส่วนนี้ต่างหาก อีกสิ่งที่ต้องพึงระวังคือ แม้ว่าการนำ�ผลผลิตของท้องถิ่นหรือชุมชนมาถวายเป็นสิ่งที่พึงกระทำ�ได้ แต่ ถ ้ า เป็ น สิ ่ ง ที ่ ม ี ก ลิ ่ น แรงหรื อ เป็ น ของประเภทอาหาร ก็ ค วรจะหลี ก เลี ่ ย ง เช่ น ทุ เ รี ย น หมู ห ั น ฯลฯ เพราะจะทำ�ให้เกิดความวอกแวกในระหว่างการถวายมิสซา และของถวายที่ไม่เกี่ยวกับการถวายมิสซา ก็ควรจะนำ�ไปวางไว้นอกเขตสักการสถาน (Sanctuary) ส่วนเทียนและดอกไม้ ต้องนำ�มาถวายหรือไม่? ด้วยธรรมเนียมของคนไทยจะถวายดอกไม้ ธูป เทียน แต่คาทอลิกเราไม่ใช้ธูป เราจึงมีเพียงเทียนและดอกไม้ ซึ่งในคำ�แนะนำ�ไม่ได้ให้นำ�เทียนและดอกไม้มาถวาย และที่จริงแล้วเทียนและดอกไม้นั้น ควรวางไว้ตั้งแต่เริ่มพิธีมิสซาแล้ว แต่ถ้าจะประยุกต์วัฒนธรรมเข้ากับ พิธีกรรม ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดจนทำ�ไม่ได้ ซึ่งก็จะมองว่าเทียนกับดอกไม้นั้นเป็นเหมือนการนำ�ขบวน แห่ ข องถวาย ดั ง นั ้ น ถ้ า จะนำ � เที ย นกั บ ดอกไม้ ม าถวายด้ ว ย ก็ ค วรเรี ย งลำ � ดั บ โดยมี เที ย น ดอกไม้ นำ�ขบวน จากนั้น เป็นแผ่นปัง และเหล้าองุ่น และจึงเป็นของอื่น ๆ ตามหลัง

ตอบคำ�ถามโดย: คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ 55


สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2018  

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2018

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2018  

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2018

Advertisement