Page 1


วาทะพระคุณเจ้าของเรา

เสียงจากบรรณาธิ การ คุณพ่อเสนอ ดำ�เนินสดวก

พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

พี่

มเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงประกาศ ให้ตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2012 จนถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เป็นปีแห่งความเชื่อ เป็นโอกาส ดีที่เราจะได้มองย้อนกลับไปดูแบบฉบับความเชื่อของ บรรดาบรรพบุรุษของเรา ในประวัติศาสตร์แห่งความ รอดพ้น (เทียบ ฮบ 11) และในช่วงเวลานี้เราจำ�เป็นต้อง เพ่งสายตาไปยังพระเยซูคริสตเจ้า ไว้เป็นอันดับที่ต้น “ผู้ทรงบุกเบิกความเชื่อ เป็นคนแรกและทำ�ให้ความเชื่อ นั้นสมบูรณ์” (ฮบ 12:2) ในพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงกลับคืนพระชนมชีพ ทรงทำ�ให้ความเชื่อของ เรากลับมามีความสว่างเจิดจ้าอีกครัง้ หนึง่ เมือ่ ทรงปราก ฎองค์แก่บรรดาศิษย์ และทรงประทานพระจิตเจ้ามาเป็น ผู้ช่วยเหลือ และทำ�ให้พวกเขามีความเข้าใจถึงคำ�สอน ของพระองค์อย่างชัดเจน (เทียบ ยน 16:13-15) และ กล้าหาญทีจ่ ะประกาศยืนยันความเชือ่ ถึงพระองค์ (เทียบ กจ 2:1-41) “ปีแห่งความเชื่อ” จะต้องเป็นโอกาสดีใน การเพิ่มความเข้มข้นให้กับการเป็นประจักษ์พยานของ ความรัก นักบุญเปาโลเตือนใจเราว่า“ขณะนี้ยังมีความ เชื่อ ความหวัง และความรักอยู่ทั้งสามประการ แต่ที่ยิ่ง ใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดคือความรัก” (1 คร 13:13) และเป็น “ความรักของพระคริสตเจ้าที่ผลักดัน เรา” (เทียบ 2 คร 5:14) ให้กล้าทีจ่ ะดำ�เนินชีวติ ด้วยความ มั่นคง ในความเชื่อ ท่ามกลางกระแสสังคมที่เต็มไปด้วย การเห็นแก่ตัว การเอารัดเอาเปรียบ การแก่งแย่งให้ได้ มาซึ่งอำ�นาจ การต่อต้านคุณงามความดีทั้งทางด้านศีล ธรรม และศาสนา

น้อง...เราทุกคนถูกท้าทายให้ มาร่ ว มงานประกาศข่ า วดี ยุ ค ใหม่....อย่างไม่ต้องสงสัยตามความหมาย ของปีแห่งความเชื่อ ยิ่งกว่านั้น การเดิน เคียงข้างกับพระเยซูคริสต์ยังทำ�ให้ชีวิต ของพวกเรามีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น มีค�ำ ถามว่าทำ�ไมพีน่ อ้ งคริสเตียน จึงมีความร้อนรน กว่าเราคริสตัง ในการประกาศข่าวดี และเป็นแบบนี้ทั้ง ระบบทัว่ โลก สาเหตุสนั้ ๆก็คอื ....สมาชิกทุกคนต้องปฏิญาณ ตนเป็นผู้ประกาศข่าวดีเมื่ออายุราว 12 ปี ดังนั้นพันธกิจ ของชีวิตจึงเป็นเรื่องของการประกาศข่าวดี.....พวกเขาไม่ ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนันฯลฯ ก็เพื่อประกาศ ข่าวดี...เพราะพวกเขาเชื่อว่าชีวิตของพวกเขาคือข่าวดี.... ต้องประกาศตลอดชีวิต นีจ่ งึ เป็นสาเหตุให้พวกเขามีความเชือ่ ทีม่ นั่ คง รักษา ลูกแกะไม่ให้สญ ู หายได้ดแี ละยังสามารถขยายอาณาจักรของ พระเจ้าได้เร็วกว่าพวกเราคริสตัง การที่ผมหยิบยกเรื่องนี้ ก็เพราะว่าปีแห่งความเชื่อ วัตถุประสงค์ของสมณสาสน์องค์สมเด็จพระสันตะปาปา ต้ อ งการให้ พ วกเราทุ ก คนตระหนั ก ว่ า ชี วิ ต ของเราคื อ “ข่าวดี” ที่ต้องประกาศให้โลกรู้จักพระคริสต์ โดยเริ่มจาก คนในครัวครอบ ญาติมิตร คนที่ทิ้งวัด ตลอดจนคนที่เรา พบเห็น ถ้าเราไม่ทำ�แล้วใครคือคนทำ�?.

UT UNUM SINT (พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ) ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี

2


คิดอย่างไร? ถ้าพระเยซูมีภรรยา 4-5

จุดประสงค์ :

1.เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างพระสงฆ์ นักบวชและฆราวาสทั่วไป 2.เพื่อนำ�เสนอข่าวสารและความเป็นไป ในสังฆมณฑลราชบุรี 3.เพื่อนำ�เสนอบทความและคอลัมภ์ ที่เป็นประโยชน์ในการดำ�เนินชีวิตคริตชน 4.เพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในครอบครัวของพระเจ้า เจ้าของ สังฆมณฑลราชบุรี ที่ปรึกษา คุณพ่อไพยง มนิราช อุปสังฆราช บรรณาธิการ คุณพ่อเสนอ ดำ�เนินสดวก กองบรรณาธิการ คุณณัฐพล สัตถาผล คุณกิตติพงษ์ ธวััชวงษ์ กราฟฟิก jackmediaseed@gmail.com พิสูจน์อักษร อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค คุณณัฐพล สัตถาผล คุณกิตติพงษ์ ธวัชวงษ์ ภาพ คุณพนิดา แหวกวารี คุณชนินทร์ คำ�วงษ์ ขอขอบคุณ คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ คุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ คุณกฤตติยา อุตสาหะ คุณเจนยารัตน์ เล้าบุญทวีพรผล คุณศิริลักษณ์ เบญจภูมิรินทร์ คุณจุฑารัตน์ เรไร คุณสุวณีย์ วิจิตรโชติ คุณปาริฉัตร ธิติธรรม สามเณรใหญ่สังฆมณฑลราชบุรี ติดต่อประชาสัมพันธ์

ศูนย์คำ�สอน บอกข่าว

6-7

หญ้าหมอน้อย

8-9

หน่วยงานประกาศพระวรสาร 10-11

หน่วยงาน...สังคมพัฒนา

12-13

เก็บข่าว....มาเล่ากัน ส่งพ่อโจ...ไปอิตาลี

14-17 18-19 เยาวชน...สังฆมณฑลราชุบรี 20-21 เปิดประตู...สื่อมวลชน

สื่อมวลชนคาทอลิกราชบุรี E - mail : loveisradio@hotmail.com Tel (032) 310 - 686

สารสังฆมณฑลราชบุรี

3

22-23


คิดอย่างไร? ถ้าพระเยซูมีภรรยา คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ

วั ส ดี ท่ า นผู้ อ่ า นที่ รั ก กลั บ มาพบกั บ พ่ อ อี ก ครั้ งในสาร สังฆมณฑล สมเด็จพระสันตะปาปาประกาศให้ปีนี้ (11 ต.ค. 2012 - 24 พ.ย. 2013) เป็น “ปีแห่งความเชื่อ” และ เพราะความบังเอิญหรือว่าเป็นความตัง้ ใจของกองบรรณาธิการก็ ไม่ทราบ ทีไ่ ด้ขอให้พอ่ แสดงทัศนคติจนเกิดเป็นบทความนีข้ นึ้ มา ซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชือ่ อย่างเหมาะเจาะทีเดียว พ่อ เชือ่ ว่าคงมีหลายท่านหลังจากทีไ่ ด้อา่ นหัวข้อของบทความนีแ้ ล้ว จะต้องคิดว่า นีม่ นั เป็นบทความบ้าบออะไรกัน! หรืออาจจะคิดว่า พ่อต้องมีปญ ั หาแน่ ๆ ถึงได้คดิ อะไรทีม่ นั อุตริพสิ ดารได้ขนาดนี!้ ดังนั้นก่อนอื่นใดหมด พ่อจึงต้องขอทำ�ความเข้าใจถึงเบื้องหลัง ของบทความนี้กันเสียก่อน เบื้องหลังของบทความนี้ก็คือ มีอยู่วันหนึ่ง เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนคาทอลิกราชบุรีได้นำ�เอกสารฉบับหนึ่งมาให้พ่อ ซึ่ง เอกสารฉบับนั้นกล่าวถึงเรื่องที่ว่า มีนักประวัติศาสตร์สาขา วิชาคริสต์ศาสนาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด สหรัฐอเมริกา ได้ค้นพบชิ้นส่วนของกระดาษโบราณชิ้นหนึ่ง ซึ่งเนื้อความใน กระดาษชิ้นนั้น มีใจความส่วนหนึ่งว่า พระเยซูตรัสกับบรรดา สาวกว่า “ภรรยาของเรา...” และเจ้าหน้าที่ได้ขอให้พ่อแสดง ทัศนคติของพ่อที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ นี่จึงเป็นที่มาของหัวข้อ ของบทความนี้ ซึ่ ง พ่ อไม่ไ ด้อุตริพิสดารคิด ขึ้น มาเอง และ พ่อต้องบอกกั บ ท่ า นผู้อ่า นก่อ นว่า บทความนี้พ่อ เขี ย นจาก ความรู้สึกและความคิดเห็นส่วนตัวของพ่อเอง ไม่ได้เป็นคำ� สอนของพระศาสนจักรจึงไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถนำ�ไปอ้างอิงได้

ไม่เห็นด้วย” กับ “กลุ่มที่อยากจะให้พระเยซูเป็นโสด” พ่อ

เลี่ยงที่จะไม่ใช้คำ�ว่า “กลุ่มหัวก้าวหน้า” กับ “กลุ่มอนุรักษ์ นิยม” เพราะการเป็นพวกหัวก้าวหน้านั้นไม่ได้หมายความว่า เขาต้องคิดว่าพระเยซูต้องมีภรรยา และคำ�ว่าพวกอนุรักษ์นิยม นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องคิดว่าพระเยซูต้องเป็นโสด พ่อ ขอกลับมายังประเด็นที่ว่า “พระเยซูเจ้าเป็นโสดหรือไม่?” ซึ่ง พ่อเห็นว่าเป็นเรื่องที่คนท้ังที่เป็นคริสตชนและไม่ได้เป็นคริสต ชนล้วนให้ความสนใจ และทีผ่ า่ นมาก็มกี ารถกเถียง มีการศึกษา และมีการนำ�เสนอออกมาในรูปของสือ่ เกีย่ วกับเรือ่ งนีพ้ อสมควร เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Last Temptation ซึ่งไม่ได้เข้าฉายใน ประเทศไทย และเมื่อเร็วๆ นี้ก็มีภาพยนตร์เรื่อง Da Vinci Code ซึง่ ทำ�ให้พอ่ ต้องตอบคำ�ถามจากหลายๆ คนเกีย่ วกับเรือ่ งนี้

ที่มาภาพ : ภาพยนตร์ เรื่อง Da Vinci Code

พ่อขอเข้าสูห่ วั ใจของบทความนีเ้ ลยแล้วกันว่า “พ่อคิด เห็นอย่างไรกับเรื่องนี้” ซึ่งพ่อขอตอบด้วยความสัตย์จริงที่ออก มาจากเบื้องลึกในใจว่า “พ่อรู้สึกเฉย ๆ กับเรื่องนี้” เหตุผลก็ คือ เพราะสำ�หรับพ่อแล้วการที่พระเยซูเจ้าจะมีภรรยาหรือไม่มี ไม่ใช่สิ่งสำ�คัญสำ�หรับพ่อ การที่พ่อเป็นคริสตชนและเป็นพระ สงฆ์ไม่ใช่เพราะว่า พระเยซูเป็นโสดไม่มีภรรยา ดังนั้นถ้าจะมี หลักฐานใด ๆ ก็ตามมายืนยันว่า พระเยซูมภี รรยาไม่ได้เป็นโสด ก็ไม่ได้ท�ำ ให้พอ่ เปลีย่ นแปลงความเชือ่ ทีพ่ อ่ มีในพระเยซู เพราะ สิ่งที่ทำ�ให้พ่อเชื่อในพระเยซูก็คือ “ความดีงาม” ที่ปรากฏอยู่ใน คำ�สอนและการดำ�เนินชีวติ ของพระองค์ ไม่ใช่ความเป็นโสดหรือ แน่นอนว่าหลังจากที่ข่าวการค้นพบกระดาษชิ้นดังกล่าวนี้เผย ไม่เป็นโสด ดังนั้นตราบใดที่พระเยซูยังเป็นผู้ที่สอนและดำ�เนิน แพร่ออกไป ก็มเี สียงวิพากษ์วจิ ารณ์เกิดขึน้ ทัง้ ใน“เชิงเห็นด้วย” ชีวิตอย่างดี พ่อก็ยังเชื่อในพระองค์ และพ่อก็ยืนยันว่าต่อให้ กับ “กลุ่มที่อยากจะให้พระเยซูมีภรรยา” และใน “เชิง มีการค้นพบอะไรอีกมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของ สารสังฆมณฑลราชบุรี

4


เรือ่ งราวการประสูตขิ องพระเยซูจงึ เน้นบทบาทของนักบุญโยเซฟ ซึง่ จะแตกต่างไปจากพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญลูกาที่ เขียนสำ�หรับคริสตชนที่เป็นคนต่างศาสนาและพวกบุคคลชาย ขอบของสังคม จึงนำ�เสนอเรื่องราวการประสูติโดยเน้นบทบาท ของพระนางมารีย์เป็นหลัก เพราะสำ�หรับชาวยิว เด็กและ สตรีนั้นเป็นบุคคลชายขอบของสังคม แต่คริสตชนโดยเฉพาะ คาทอลิกของเราก็มคี วามสามารถท่จี ะนำ�เอาเรือ่ งราวการประสูติ ของพระเยซูจากพระวรสารทั้งสองมาปะติดปะต่อเป็นเรื่องราว เดียวกันไปได้ และเพราะว่าพ่อเชื่อและคิดเห็นกับพระวรสาร ตามทีไ่ ด้กล่าวมานี้ จึงทำ�ให้พอ่ รูส้ กึ เฉย ๆ ต่อสิง่ ทีค่ น้ พบนัน่ เอง

พระองค์ เช่น พระเยซูเจ้ามีลูก ฯลฯ พ่อก็ยังเชื่อในพระองค์ เช่นเดิม เว้นแต่วา่ จะมีหลักฐานอะไรทีม่ ายืนยันว่าพระองค์สอน ให้ท�ำ ไม่ดี พระองค์ด�ำ เนินชีวติ ไม่ดี นัน่ แหละจึงจะเป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ พ่อเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความเชื่อที่พ่อมีในพระเยซู

สิ่งหนึ่งที่ทำ�ให้พ่อคิดเห็นเช่นนี้ และอยากแบ่งปันกับท่านผู้ อ่านเผือ่ จะเป็นประโยชน์กค็ อื เพราะพ่ออ่านพระคัมภีร์ ในฐานะที่เป็นข่าวดีแห่งความรอด ไม่ใช่หนังสือที่ต้องการบอก ข้อเท็จจริง พ่อจึงไม่ได้เข้าใจพระคัมภีร์ตามตัวอักษรแต่อย่าง เดียวเท่านั้น แต่เข้าใจถึงความหมายที่อยู่เบื้องหลังตัวอักษร เหล่านั้นด้วย ซึ่งพ่อได้ความคิดนี้มาจากการศึกษาพระคัมภีร์ ระหว่างเรียนเทววิทยาก่อนจะบวชเป็นพระสงฆ์ ดังนั้นต่อให้มี การค้นพบอะไรที่ขัดแย้งกับข้อความในพระคัมภีร์หรือเพิ่มเติม จากที่พระคัมภีร์มี พ่อก็ยังมีความเชื่อเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และถึงแม้ว่าการค้นพบกระดาษโบราณที่เรากำ�ลังกล่าวถึงนี้จะ เป็นเรื่องจริง ก็ไม่ได้ทำ�ให้พ่อไม่เชื่อในพระวรสารทั้งสี่เล่ม หรือ คิดว่าพระวรสารทัง้ สีเ่ ล่มนัน้ โกหก เพราะพ่อเข้าใจว่าจุดประสงค์ ของพระวรสารนั้นไม่ได้ต้องการนำ�เสนอเรื่องส่วนตัวของพระ เยซู แต่ต้องการนำ�เสนอข่าวดีแห่งความรอดที่พระเยซูได้สอน และปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง ดังนั้นจึงให้ความสำ�คัญกับการนำ� เสนอคำ�สอนและการปฏิบัติของพระเยซู มากกว่าจะให้ราย ละเอียดว่าพระองค์มีภรรยาหรือไม่มี มีลูกหรือไม่มี ซึ่งเราจะ เห็นได้จากพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญมาระโก ท่านเริม่ ต้นพระวรสารด้วยการทีพ่ ระเยซูเริม่ ประกาศข่าวดีเลย ส่วนพระ วรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญมัทธิวทีเ่ ขียนสำ�หรับคริสตชนที่ เป็นยิว จึงเริม่ ต้นด้วยการนำ�เสนอถึงลำ�ดับวงศ์วานของพระเยซู ซึง่ ไม่ได้ตอ้ งการทีจ่ ะบอกเล่าถึงเครือญาติของพระเยซู เพียี งแต่ ต้องการชี้ให้คริสตชนที่เป็นยิวเห็นว่า พระเยซูนี่แหล่ะคือพระ ผูไ้ ถ่ (“พระคริสต์” ในภาษากรีก หรือ “พระแมสสิยาห์” ในภาษา ฮีบรู) ทีพ่ ระเจ้าสัญญาว่าจะส่งมากอบกูม้ นุษยชาติ และดังนัน้ ใน สารสังฆมณฑลราชบุรี

พ่อขอจบบทความนี้ด้วยคำ�ถามที่ฝากไว้กับผู้อ่าน ทุกท่านว่า “ความเชื่อของท่านอยู่ที่อะไร?” ถ้าความเชื่อ ของเราอยู่ที่ “แก่นแท้” ซึ่งก็คือคำ�สอนและการปฏิบัติของ พระเยซู ไม่ว่าจะมีการค้นพบอะไรอีกร้อยแปดพันเก้า สิ่ง เหล่านั้นก็จะไม่ทำ�ให้ความเชื่อของเราต้องถูกคลอนแคลน แต่ถ้าความเชื่อของเราอยู่ที่ “เปลือก” ซึ่งก็คือ สิ่งที่พระ คัมภีร์กล่าวตามตัวอักษร หรือเรื่องส่วนตัวของพระเยซู ความเชื่อของเราก็อาจจะหวั่นไหวได้ถ้ามีการค้นพบอะไร ใหม่ ๆ ดั ง เช่ น เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ ท่ า นผู้ อ่ า นที่ รั ก “สิ่ งใด ก็ตามที่เราให้ความสำ�คัญ และเมื่อมีสิ่งนั้นเกิดขึ้น ก็จะ ทำ�ให้เราส่ันไหวทั้งในแง่ดีหรือไม่ดี แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่ ได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ เราจะไม่ เ กิ ด การสั่ นไหวใดๆ” แล้ ว ท่านผู้อ่านล่ะสั่นไหวหรือไม่หลังจากที่ได้อ่านบทความนี้?

5


สารสังฆมณฑลราชบุรี

6


สารสังฆมณฑลราชบุรี

7


สวัสดีคะ่

พบกันฉบับนี้ในโอกาสร่วมเฉลิม ฉลองปีแห่งความเชื่อ ดิฉันในฐานะสมาชิกเวช บุคคลผูห้ นึง่ ทีใ่ ห้บริการแพทย์แผนปัจจุบนั แต่วนั นี้มาในแนว แผนโบราณบ้าง เพราะปัจจุบัน เรา หันมาสนใจในเรื่อง สมุนไพรกันมาก เพื่อสุขภาพ ของสมาชิก ซึง่ เป็นผูเ้ สพและผูท้ ใี่ กล้ชดิ ผูร้ ว่ มใน การทำ�งาน ดิฉันขอเสนอ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สมุนไพรชนิดนี้ คือ “หญ้าหมอน้อย”

หญ้าหมอน้อย ของพื้นบ้านสู่...ยาแพทย์แผนไท

Mamee Su

ญ้าหมอน้อย เรียกว่า หญ้าดอกขาว เป็นยาอดบุหรี่

จากภูมิปัญ ญาชาวบ้าน สมุนไพรชนิดนี้ ยังมี สรรพคุณ อีกมากมาย จนเป็นที่มาของหญ้าหมอน้อย หญ้าหมอน้อยหรือหญ้าดอกขาว คือ พืชล้มลุกที่ขึ้นได้ทั่วไป ในสนามหญ้าหน้าฝนเช่นนี้ ก็พบเห็น เติบโตไปทั่ว ผู้ที่ไม่รู้ว่านี่คือ ยาดีก็คิดว่า คือ วัชพืชรำ�คาญใจ หญ้าหมอน้อยเป็นไม้ล้มลุก ลำ�ต้นตั้งตรง เป็นสัน มีขนสูง 20–50 ซม. ใบเดียว เรียงสลับ รูปไข่ ขอบขนานหรือใบหอกกว้าง 1-3 ซ.ม. ยาว 1–8 ซ.ม. มี ขนทัง้ สองด้าน ดอกช่อออกเป็นกระจกแน่นทีป่ ลายกิง่ กลีบดอก สีม่วงมีชื่อวิทยาศาสตร์ Vernonia cinera Less ชื่ อ วงศ์ Compositae ชื่ อ อื่ น ๆ เช่น หญ้าสามวัน หญ้าละออง เสือ สามขา ฝรั่งโคก ถั่วแฮะดิน ก้านธูป เซียวซัวเถา นอกจากจะแก้ ไ ข้ ทั่ ว ไปแล้ ว ยั ง สามารถแก้ ไ ข้ ทั บ ระดู ไข้ ห วั ด ไข้ ม าเลเรี ย และล้ า งปอดที่ ดี ใช้ ไ ด้ กั บ อาการไอ เจ็ บ คอ ปวดท้อง โรคกระเพาะ ปวดเมื่อย ปวดข้อ ที่สำ�คัญใช้แก้โรค ความดันโลหิตสูง ปัสสาวะขัด รวมถึงบรรเทาอาการโรคเบา หวานได้ สารสังฆมณฑลราชบุรี

สรรพคุณทางสมุนไพร

ใช้ทั้งต้น ต้มรับประทาน แก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ ใบสดตำ�ให้ละเอียด ใช้ปิด สมานแผล ทำ�ให้เย็นหรือผสมกับน้ำ�นมคนเข้ากัน กรอง เอาแต่น้ำ� หยอดตาแก้ตาแดง ตาฝ้า ตาเปียก ตาแฉะ ใช้ ต้นตำ�พอกหน้าอก แก้นมคัดนมหลง แก้บวมและดูดหนอง ใช้ทั้งต้นและรากตากแห้งบดเป็นผง รักษาแผลสด แผล เรื้อรังผิวหนัง พุพอง ใบสดใช้แก้กลากเกลื้อน เรื้อนกวาง ได้ดีมาก ยาพื้นบ้านใช้ทั้ง 5 อย่าง (รวมราก) 1 กำ�มือ ต้มกับน้ำ� 4 ถ้วย ดื่มแก้ตกเลือด บำ�รุงเลือด ลดความดัน ใช้ทั้งต้น แก้ไข้ แก้ไอ ดีซ่าน ปัสสาวะรดที่นอน 8


เล่าด้วยภาพ...เวชบุคคลคาทอลิก

สังฆมณฑลราชบุรี

ลฯ เก็บตก...เวชบุคค

เมื่อวันที่ 28-29 กย. 2555 พระคุณเจ้าปัญญาฯช่วยยกกล่องยาเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรีลงพื้นที่ ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี โอกาสเสกเปิด - ถวายอาสนวิหารใหม่

ในกลุ่มคนที่ติดบุหรี่ ใช้ในรูปแบบของชาสำ�หรับชง ของหญ้าหมอน้อย 3 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร พบว่ า สามารถช่ ว ยลดอั ต ราการสู บ บุ ห รี่ ไ ด้ ทำ �ให้ มี สมรรถภาพทางกายดีขึ้น เลือดจะมีคุณสมบัติในการต้าน อนุมูลอิสระมากขึ้นทำ�ให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่คั่งค้างในปอดลดลงอย่างชัดเจน ที่สำ�คัญ คือ ผลข้าง เคียงในการเลิกบุหรี่ เช่น กระวนกระวาย สมาธิแปรปรวน หรือหงุดหงิดจะมีน้อยมาก (ใช้หญ้า 2- 3 กรัมชงกับน้ำ� ร้อน 1 แก้ว ขนาด 120–200 ซีซี กินวันละ 3- 4 ครั้ง หลังอาหาร) ต้มกับง่าวจะได้รสชาติดีเยี่ยมดีกว่าสมุนไพร ชนิดอื่น เหมาะกับสังคมเมืองที่เมื่อยขบ ปวดโน่น ปวดนี่ ดื่มแล้วสบายตัว ถ้าความเชื่อไม่นำ�พาสู่สวรรค์ แล้วจะมีประโยชน์ อะไร ความเชื่อเริ่มต้นจากความรักของพระเจ้านั่นเอง รัก จึงให้อภัยและรัก จึงปรารถนาให้เรานั้น ได้คืนกลับไปหา พระองค์นิจนิรันดร์ในเมืองสวรรค์ พบกั นใหม่ กั บ ฉบั บ หน้ า และทุ ก ครั้ ง ที่ มี ง านของ สังฆมณฑลนะคะ สวัสดีอีกครั้งค่ะ

สารสังฆมณฑลราชบุรี

คุณพนิดา แหวกวารี

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน สำ�หรับสารสังฆมณฑลราชบุรีฉบับนี้ ทางทีมงาน ภูมิใจเสนอภาพบรรยากาศความร่วมมือ ความเข้มแข็งใน การทำ�งานของพวกเรา จะสังเกตได้ว่าทุกๆครั้งที่พวกเรา เดินทางไปร่วมงานที่ไหน มักจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่าง ดี ที่พูดเช่นนี้ ดิฉันหมายถึง ไม่ว่าจะเป็นงานฉลองวัด ที่ไหน หรือร่วมงานต่างสังฆมณฑล มักจะมีผู้คนมากมาย มาใช้ บ ริ ก ารและได้ รั บ การต้ อ นรั บ เป็ น อย่ า งดี ทุ ก คน ที่มาใช้บริการของเรามักจะได้รับทั้งรอยยิ้มจากใจ หลังรับ บริการการตรวจกับเรา ทีมงานของเราเองก็รู้สึกมีความ สุขไปด้วยทุกครั้ง ส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไร สามารถติดตาม ได้จากภาพด้านบนค่ะ 9


เมื่อ 20 ตุลาคม 2012 ˹èǧҹประกาศพระวรสาร ä´é¹Ó¡ÅØèÁ¦ÃÒÇÒÊá¾Ãè¸ÃÃÁÃØè¹·Õè 7 áÊǧºุญÊÑÁ¼ÑʴԹᴹáË觤ÇÒÁàª×èÍ ©ÅͧÊÑ¡¡ÒÃʶҹºØ­ญÃÒÈÕ·Ñé§ 7 จังหวัดมุกดาหาร

เมือ่ 30 กันยายน 2012 ¡ÅØèÁ¦ÃÒÇÒÊá¾Ãè¸ÃÃÁÃØè¹ 7

ÍÍ¡¾×¹é ·Õ¾è àÔ ÈɤÃÑ§é ·Õè 1 ã¹âÍ¡ÒÊÇѹ»Ô´¡ÒÃàÂÕÂè ÁàÂÕ¹ ºéÒ¹ÊѵºØÃÉØ ÁÕ¼àéÙ ¢éÒÃѺÈÕÅÅéÒ§ºÒ»¨Ó¹Ç¹ 22 ¤¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÓÊ͹ ¤Ø³¸ÃÃÁ µÃǨÃÑ¡ÉÒâä µÑ´¼Áให้¼Ùãé หญ่และà´ç¡ ณ ÇÑ´áÁè¾ÃпҵÔÁÒ ËéǤÅØÁ

สารสังฆมณฑลราชบุรี

10


è¸ÃÃÁÃØè¹ 7 ¾Ã á ÒÊ Ç ÃÒ ¦ Á è ¡ÅØ 5 5 5 เมื่อÇѹ·Õè 21 ตุลาคม 2 ½Ñ觻ÃÐà·ÈÅÒÇ ¹ ª ʵ Ô §¤Ã ¢Í ×èÍ ª ÒÁà Ç ¢éÒÁä»ÊÑÁ¼Ñʤ éÒ àÇÕ§¨Ñ¹·Ãì ¾Ã Ó ¡¡ ç à´ ¹ Ò é º ì à · ¹ Ñ §¨ ³ ÇÑ´¾ÃÐËÄ·Ñ àÇÕÂ

เมือ่ Ç¹Ñ ·Õè 14 กันยายน 2555 ¡ÅØèÁ¦ÃÒÇÒÊá¾Ãè¸ÃÃÁÃØè¹ 7

ä´éÃѺàชิญͺÃÁ¡ÅØèÁÍÒÊÒÊÁѤÃá¾Ãè¸ÃÃÁ ÁÔʫѧ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ³ วัดáÁè¾ÃÐᨡ¨èÒ¾ÃÐËÃÃÉ·Ò¹ ⤡»ÃÒÊÒ· ¨.ºØÃÕÃÑÁÂì สารสังฆมณฑลราชบุรี

11


า น ฒ ั พ ม ค ง ั ส น า ง ย หน่ว ัสงฆมณฑลราชบุรี

เมื่อวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2012 เจ้าหน้าที่ โครงการและผู้นำ�เกษตรกร ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี เข้าร่วม South&Southeast Asia Farmers’Conference 2012 10-13 October 2012 at Chiang Mai, THAILAND มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม 13 ประเทศ จากเอเชี ยใต้ และเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ในประเด็ น หลั ก เกี่ ย วกั บ การทำ � เกษตรกรร มยั่ ง ยื น โดยพึ่ ง พา ธรรมชาติ , สภาวะการเ ปลี่ ย นแปลงของโ ลกกั บ การทำ�เกษตรกรรมยั่งยืน

สารสังฆมณฑลราชบุรี

12


เมื่อวันที่ 18 - 20 กันยายน 2555 Caritas Thailand จัดการสัมมนาเครอื ข่ายอาสาสมัครในโครงการคนสูช้ วี ติ ระดับ ชาติ ณ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา กลุ่มเป้าหมายของการ สัมมนาครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 50 กว่าคน ประกอบไปด้วย แกนนำ� อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สำ�หรับประเด็นการ สัมมนา 1) การทำ�งานเป็นทีม การสร้างเครือข่าย 2) การ ศึกษาดูงาน โครงการเกษตรปลอดสารพิษ บ้านหนองไม้งาม และชุมชนเข้มแข็งบ้านบุไทย

สารสังฆมณฑลราชบุรี

13


7 กรกฏาคม 2555

วัดนักบุญเบเนดิกต์ โป่งยอ

15 กรกฏาคม 2555 ฉลองวัดนักบุญยราสโงกคเบราม อ.แม่กลอง จ.สมุท สารสังฆมณฑลราชบุรี

14


ฉลองวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี

ฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี

15


ฉลองอาสนวิหารแมพ่ ระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม

ฉลองวัดแมพ่ ระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สารสังฆมณฑลราชบุรี

16


ฉลองอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี

17


สารสังฆมณฑลราชบุรี

18


ประมวลภาพ...กำ�ลังใจร่วมกันส่งคุณพ่อปิติศักดิ์

ไปศึกษาต่อกรุงโรม ประเทศอิตาลี

ค่ำ�วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2012 คุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ เลขาพระสังฆราชฯ พร้อมด้วย บรรดาสงฆ์หนุ่ม เดินทางไปร่วมเป็นกำ�ลังใจและส่งคุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ ที่สนามบิน สุวรรณภมู ิ เพือ่ เดินทางไปศึกษาต่อด้านพระคัมภีรท์ กี่ รุงโรม ประเทศอิตาลี โดยมพี อ่ แม่ ญาติ พี่น้อง เพื่อนสงฆ์ คณะครู มาร่วมส่งและเป็นกำ�ลังใจให้กับคุณพ่ออย่างอบอุ่น

สารสังฆมณฑลราชบุรี

19


เยาวชน

สังฆมณฑลราชบุรี

วัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน หลังจากหายไปหลายเดือน คอลัมภ์เยาวชนสังฆมณฑล ราชบุรีกลับมาครั้งนี้ ดิฉันเก็บภาพกิจกรรมสำ�คัญๆ... มาฝากพี่น้องเยาวชน และผู้อ่านทุกท่าน สำ�หรับครั้งนี้ดิฉันขอเก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมของพี่น้องเยาวชน สังฆมณฑลราชบุรี 2 งานด้วยกัน ดังนี้ เมื่อวันที่ 12 - 14 ตุลาคม งานชุมนุมเยาวชน “สุดราด-ชะ-บุรี ครั้งที่ 3” ณ สวนส้มทิพย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

พี่เป้

เมื่อวันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2555 “ค่ายผู้นำ�เยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 29” ณ หมู่บ้านโนนแก้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

“สิ่งที่พวกเราได้รับ คือ บทเรียนจากชีวิต...การเป็นพยานด้วยชีวิต และเรียนรู้จักช่วยเหลือเพื่อนพ้อง...ให้ก้าวไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์พร้อมกัน”

มาติดตามกันเลย !!! สารสังฆมณฑลราชบุรี

20

ชบุรี

วชนรา ประธานเยา


ค่ายสุราด-ชะ-บุรี

12-14 ตุลาคม 2555

ค่ายผู้นำ�เยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 29

สารสังฆมณฑลราชบุรี

21


สารสังฆมณฑลราชบุรี

22


ะเทศไทยร่วมกับสื่อมวลชนคาทอลิกราชบุรี สื่อมวลชนคาทอลิกปร 55 25 ตุลาคม 9 เมื่อวันที่ ญ่แสงธรรม ณ วิทยาลัย

ั ะสบการณ์ เกี่ยวกับงานวิทยุชุมชนคาทอลิกให้กับสามเณรให ได้มาแบ่งปนปร ฐม แสงธรรม อ.สามพราน จ.นครป จากสื่อมวลชนคาทอลิกราชบุรี และกิตติพงษ์ ธวัชวงษ์ ตัวแทน สัตถาผล ฐพล คุณณั ำ ์ �งานด้านวิทยุ นำ�ทีมโดย ะสบการณการท จากปร ะเรียนรู้ ์ ทุกท่านได้รับความรู้แล ั ซึ่งการแบ่งปนในครั้งนี้บราเดอร ะสบการณ์ระหว่างบราเดอร์และทีมงาน ชุมชน ขณะเดียวกันได้มีการแลกเปลี่ยนปร ้าหน้าที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย) ได้มาพูดเรื่อง (เจ นอกจากนี้ คุณรัตนาพร ทรายทอง เกี่ยวกับวิทยุเครือข่ายคาทอลิก

สารสังฆมณฑลราชบุรี

23


สารสังฆมณฑลราชบุรีปีที 32 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2012  

สารสังฆมณฑลราชบุรีปีที 32 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you