Page 1


úąêăñöă×ċæďÛşąÕĀÚďöą óøąÿĆÜÛøćß÷ĂĀŤîïĂÿēÖðŦââćǰÖùþđÝøĉâ

óĊîę Ăš ÜìĊøę ÖĆ ǰ ǰ đøćÖĞ ć úĆ Ü Öš ć üÿĎŠðŘĒ ĀŠ Ü ÙüćöđßČęĂ êćöéĞ ć øĉ ǰ ×ĂÜÿöđéĘ Ý óøąÿĆ î êąðćðćǰ đïđîéĉ Ö êŤ ìęĊǰ ǰ ǰ ÙüćöÖøąêČ Ă øČ Ă øš î ĔîÖćøêĂïøĆ ï óøąéĞ ć øĉ × ĂÜǰ óøąÿĆîêąðćðćǰǰĔîÖćøðøąÖćýðŘĒĀŠÜÙüćöđßČĂę îĆîĚ ǰ đðŨîĀîšćìĊęǰ ǰđðŨîÿĞćîċÖìĊęđøćÙøĉÿêßîêšĂÜđĂćĔÝĔÿŠ ǰ đóČĂę óĆçîćĒúąôŚîŪ ôĎÙüćöđßČĂę ×ĂÜđøćǰǰìĞćĔĀšÙüćö đßČĂę öĊßüĊ êĉ ßĊüćǰǰÿćöćøëđðŨîðøąÝĆÖþŤó÷ćîìŠćöÖúćÜ üĉÖùêĉ×ĂÜÙüćöđßČĂę ǰǰđðŨîđÖúČĂìĊÙę ÜÙüćöđðŨîđÖúČĂǰ ĕöŠĕøšøÿßćêĉǰ ǰđðŨîĒÿÜÿüŠćÜìĊÿę ĂŠ ÜĒÿÜǰǰĕöŠëÖĎ đÖĘïàŠĂî ĕüšĔêšëÜĆ ǰǰ đìĊ÷ïǰǰöíǰǰǰǰıǰ

ǰ ÿĆÜÛöèæúøćßïčøǰĊ ǰÖĞćúĆÜéĞćđîĉîÖćøïĎøèć ÖćøðŘĒĀŠÜÙüćöđßČęĂđךćÖĆïĒñîðäĉïĆêĉÜćîĂõĉïćú ĒúąðøąÖćý׊ćüéĊǰ ǰéĆÜîĆîĚ ìčÖõćÙÿŠüîĔîÿĆÜÛöèæúǰ ÝąêšĂÜöĊÿüŠ îߊü÷ĔĀšïÙč ÙúĔîÿĆÜÖĆéĕéšóïÙüćöÜéÜćö ×ĂÜÙüćöđßČĂę ǰđðŨîðøąÝĆÖþŤó÷ćîÙüćöđßČĂę đóČĂę øĆïĔßš óøąýćÿîÝĆÖøǰǰÿČĂę ÿćøðøąÿïÖćøèŤĒĀŠÜÙüćöđßČĂę ǰ ĒúąÙüćöøĆÖĒÖŠóîęĊ Ăš ÜĂČîę ėǰđøćêšĂÜđðŨîìčÖ׍ëÜċ ïćðǰǰ ÖúĆïĔÝǰǰĒúąđĂćĔÝĔÿŠßüĊ êĉ òść÷ÝĉêüĉââćèĔĀšöćÖ×ċîĚ ǰ đךöךî×ċîĚ ǰ ĀüĆÜüŠćðŘĒĀŠÜÙüćöđßČĂę ݹߊü÷ĔĀšđøćÙøĉÿêßîǰ ÖøąêČĂøČĂøšîìĊęÝąøČĚĂôŚŪîÙüćöđßČęĂǰǰđóČęĂđךćĔÝĔîǰ ÙüćöđßČĂę Ă÷ŠćÜúċÖàċÜĚ öćÖ×ċîĚ ǰǰĒúąĒïŠÜðŦîÙüćöđßČĂę îĆîĚ ĔĀšÖïĆ ñĎĂš îęČ ǰǰ×ĂóøąđÝšćðøąìćîóøąóø

óøąÿĆÜÛøćß÷ĂĀŤîïĂÿēÖǰðŦââćǰǰÖùþđÝøĉâ

đÿĊ÷ÜÝćÖïøøèćíĉÖćø

ÙčèóŠĂđÿîĂǰéĞćđîĉîÿéüÖ

ÿ

üĆÿéĊìćŠ îñĎĂš ćŠ îìčÖìŠćî ðŘĒĀŠÜÙüćöđßČĂę ìĊđę ÖĉéĔîüĆîìĊǰę ǰêčúćÙöǰǰîĊǰĚ ëċÜǰǰóùýÝĉÖć÷îǰǰǰÙÜêšĂÜöĊîĆ÷ÿĞćÙĆâïćÜ ðøąÖćøđÖĉé×ċĚîĂ÷ŠćÜĒîŠîĂîÖĆïóøąýćÿîÝĆÖøĒúą ÿĆÜÛöèæúøćßïčøĊ×ĂÜđøćǰÝčéđøĉęöêšîîĆĚîđøĉęöÝćÖĒîüǰ ÙüćöÙĉ é øĉ đøĉęö ×ĂÜÿĆ î êąÿĞ ć îĆ Ö üćêĉ ÖĆî ĕéš öĊÖ ćøêĆĚÜǰ ÿöèÖøąìøüÜÖćøðøąÖćý׊ćüéĊ÷Ùč ĔĀöŠǰ 1POUJųDBMǰ $PVODJMǰGPSǰ1SPNPUJOHǰUIFǰ/FXǰ&WBOHFMJ[BUJPO ǰ đóČęĂĔĀšìĆîÖĆïÖøąĒÿēúÖìĊęđðúĊę÷îĒðúÜĂ÷ŠćÜøüéđøĘüǰ ìĊęéċÜĒîüÙĉéĒúąÖćøÖøąìĞć×ĂÜÙîðŦÝÝčïĆîǰǰÿĎŠēúÖìĊę đêĘöĕðéšü÷Ùüćöìšćìć÷ǰǰĀćÖóøąýćÿîÝĆÖøöĊÖćøðøĆï ÖøąïüîìŠćđÿĊ÷ĔĀöŠ÷ĂŠ ööĊĒêŠÙüćöđÿĊ÷Āć÷ĒúąëéëĂ÷ǰ ǰ óĊîę Ăš ÜÿĆÜđÖêĂąĕøĕĀö ǰǰìčÖüĆîîĊđĚ éĘÖĒúąđ÷ćüßîǰǰ ÿîĔÝđøČĂę ÜýćÿîćöćÖîšĂ÷đóĊ÷ÜĔéǰÖĘêĂš Ü÷ĂöøĆïüŠćÿîĔÝ đøČĂę ÜüĆéüćîšĂ÷ÝøĉÜėǰîąÙøĆïǰǰĕöŠĕéšđðŨîøąéĆïüĆéǰĒêŠǰ đðŨîÖĆîìĆĚÜøąéĆïēúÖđú÷ìĊđéĊ÷üǰüĆîîĊĚëšćđøćĕöŠðúĎÖòŦÜ ÙüćöđßČĂę ÙüćöýøĆìíćúÜĔîĔÝÙîǰÝąøĂđöČĂę ĕøÙøĆï ǰ ÙüćöđßČĂę Ă÷ŠćÜĀîċÜę ìĊđę øćÙćìĂúĉÖĕöŠÙüøúČöǰǰÖĘ ÙČĂßĊüĉê×ĂÜđøćìčÖÙîÙČĂǰ׊ćüéĊǰ đóøćąđøćìčÖÙîëĎÖǰ ÿøšćÜöćđðŨîÞć÷ć×ĂÜóøąđÝšćǰ÷ĉÜę ĕéšøïĆ ýĊúúšćÜïćðǰĒúą øĆïýĊúýĆÖéĉÿĝ ìĉ íĉêĝ ćŠ ÜėǰĒúšüǰǰ÷ŠĂöđðŨîĀúĆÖðøąÖĆîüŠćǰÞĆî ÙČĂ׊ćüéĊĒúąÞĆîÝą÷Čî÷ĆîÿĉÜę îĊÙĚ øĆï


ÊÒúÑÞ 4-6

ךĂĒîąîĞćéšćîĂõĉïćú ÿĞćĀøĆïðŘĒĀŠÜÙüćöđßČęĂ

ÝčéðøąÿÜÙŤǰǰǰ

ǰǰǰǰđóČęĂđðŨîÿČęĂÖúćÜøąĀüŠćÜóøąÿÜÛŤ ǰǰǰǰǰǰǰîĆÖïüßĒúąÛøćüćÿìĆęüĕð ǰǰǰǰđóČęĂîĞćđÿîĂ׊ćüÿćøĒúąÙüćöđðŨîĕð ǰǰǰǰǰǰǰĔîÿĆÜÛöèæúøćßïčøĊ ǰǰǰǰđóČęĂîĞćđÿîĂïìÙüćöĒúąÙĂúĆöõŤ ǰǰǰǰǰǰǰìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤĔîÖćøéĞćđîĉîßĊüĉêÙøĉêßî ǰǰǰǰđóČęĂđÿøĉöÿøšćÜÙüćöđðŨîĀîċęÜđéĊ÷üÖĆî ǰǰǰǰǰǰǰĔîÙøĂïÙøĆü×ĂÜóøąđÝšć đÝšć×ĂÜǰ ǰǰǰǰǰǰǰÿĆÜÛöèæúøćßïčøĊǰ ìĊęðøċÖþćǰ ǰǰǰǰǰǰǰÙčèóŠĂĕó÷ÜǰǰöîĉøćßǰĂčðÿĆÜÛøćß ïøøèćíĉÖćøǰ ǰǰǰǰǰǰǰÙčèóŠĂđÿîĂǰǰéĞćđîĉîÿéüÖ ÖĂÜïøøèćíĉÖćøǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰÙčèèĆåóúǰǰǰǰǰÿĆêëćñú ǰǰǰǰǰǰǰÙčèÖĉêêĉóÜþŤǰǰíüĆĆßüÜþŤ ÖøćôôŗÖ ǰǰǰǰǰǰǰJ!KBDLNFEJBTFFE óĉÿĎÝîŤĂĆÖþøǰ ǰǰǰǰǰǰǰÙčèèĆåóúǰǰǰǰǰÿĆêëćñú ǰǰǰǰǰǰǰÙčèÖĉêêĉóÜþŤǰǰíüĆßüÜþŤ õćóǰ ǰǰǰǰǰǰǰÙčèóîĉéćǰǰǰǰǰǰĒĀüÖüćøĊ ǰǰǰǰǰǰǰÙčèßîĉîìøŤǰǰǰǰÙĞćüÜþŤ ×Ă×ĂïÙčè ǰǰǰǰǰǰǰóøąÿĆÜÛøćßüĊøąǰǰǰĂćõøèŤøĆêîŤ ǰǰǰǰǰǰǰÙčèóŠĂÿčøßćêĉǰǰǰǰǰǰǰĒÖšüđÿîĊ÷Ť ǰǰǰǰǰǰǰÙčèÖùêêĉ÷ćǰǰǰǰǰǰǰǰĂčêÿćĀą ǰǰǰǰǰǰǰÙčèđÝî÷ćøĆêîŤǰǰǰǰǰǰđúšćïčâìüĊóøñú ǰǰǰǰǰǰǰÙčèýĉøĉúĆÖþèŤǰǰǰǰǰǰǰđïâÝõĎöĉøĉîìøŤ ǰǰǰǰǰǰǰÙčèÝčæćøĆêîŤǰǰǰǰǰǰǰǰđøĕø ǰǰǰǰǰǰǰÙčèÿčüèĊ÷ŤǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰüĉÝĉêøēßêĉ ǰǰǰǰǰǰǰÙčèðćøĉÞĆêøǰǰǰǰǰǰǰǰǰíĉêĉíøøö ǰǰǰǰǰǰǰÿćöđèøĔĀâŠÿĆÜÛöèæúøćßïčøĊ êĉéêŠĂðøąßćÿĆöóĆîíŤ ÿČęĂöüúßîÙćìĂúĉÖøćßïčøĊ &ǰǰNBJMǰǰMPWFJTSBEJP!IPUNBJMDPN 5FMǰǰ  ǰǰǰǰ

ýĉúćĒĀŠÜÙüćöđßČęĂ

7

12

ǰüĉíĊÙĉéđßĉÜïüÖ

ǰđðŗéðøąêĎÿČęĂöüúßî


ēé÷óøąÿĆÜÛøćßôøĆÜàĉÿđàđüĊ÷øŤǰüĊøąǰĂćõøèŤøĆêîŤ

¢ŒÍá¹Ð¹íÒ´ŒÒ¹ÍÀÔºÒÅ

ÿ

¬Ï´­¥³œdím‰†©´£ÂŒ¹Ê¯

öđéĘÝóøąÿĆîêąðćðćǰđïđîéĉÖêŤìĊęǰ ǰ ìøÜĕéš ð øąÖćýǰ ĶðŘ Ē ĀŠ Ü ÙüćöđßČę Ă ķǰ üĆîìĊęǰǰêčúćÙöǰǰ ǰàċęÜÝąđøĉęöüĆîìĊęǰǰ êčúćÙöǰǰēĂÖćÿÙøïǰǰðŘǰÖćøđðŗéÿõć ÿĆÜÙć÷îćüćêĉÖĆîìĊęǰǰÝîëċÜǰǰóùýÝĉÖć÷îǰ Ùýǰǰÿöēõßóøąđ÷àĎđÝšćǰÖþĆêøĉ÷ŤĒĀŠÜ ÿćÖúÝĆÖøüćú ǰǰǰǰÿöèÖøąìøüÜǰđóČęĂךĂÙüćöđßČęĂǰĕéšĂĂÖ ×šĂĒîąîĞćǰ ǰöÖøćÙöǰ ǰüŠćðŘîĊĚÝąđðŨî ēĂÖćÿéĊ ÿĞ ć ĀøĆ ï ÿĆ ê ïč øč þ ĔĀš đך ć ĔÝúċ Ö àċĚ Ü ÷ĉę Ü ×ċĚîüŠćǰĶóČĚîåćîÙüćöđßČęĂÙøĉÿêßîǰÙČĂǰÖćø óïðąÖĆïóøąÙøĉÿêđÝšćñĎšÖúĆïÙČîóøąßîöŤǰ đóČęĂÝąĕéšđðŨîó÷ćîßĊüĉêĔîÙüćöÜćöǰĒúą Ùüćö÷ĉîéĊìĊęđðŨîÙøĉÿêßîķ ǰǰǰǰǰǰÖćøđøĉęöðŘĒĀŠÜÙüćöđßČęĂǰđðŨîÖćøÞúĂÜǰ ǰđĀêčÖćøèŤÿĞ ćÙĆâĔîßĊüĉêóøąýćÿîÝĆÖøǰ ÙČĂǰǰðŘǰ ìĊęïčâøćýĊÿöđéĘÝóøąÿĆîêąðćðćǰ ÷ĂĀŤîìĊęǰ ǰđðŗéÿõćÿĆÜÙć÷îćüćêĉÖĆîǰìĊęǰ ǰ ǰêčúćÙöǰ ǰĒúąïčâøćýĊÿöđéĘÝóøą ÿĆîêąðćðć÷ĂĀŤîǰðĂúìĊęǰ ǰĕéšðøąÖćý øĆ ï øĂÜǰ ĀîĆ Ü ÿČ Ă ÙĞ ć ÿĂîóøąýćÿîÝĆ Ö ø ÙćìĂúĉÖǰ ǰêčúćÙöǰ ǰךĂĒîąîĞ ć đĀúŠćîĊĚđðŨîךĂđÿîĂêĆüĂ÷ŠćÜǰÞúĂÜðŘîĊĚĔĀšöĊ đĂÖõćóÖĆïÙøĂïÙøĆüĔĀâŠĔîóøąýćÿîÝĆÖø

4 สารสังฆมณฑล

øąéĆïóøąýćÿîÝĆÖøÿćÖú ǰ ÿöĆßßćóøąÿĆÜÛøćßǰĔîđéČĂîǰêčúćÙöǰ

ǰđøČęĂÜǰÖćøðøąÖćýóøąüćøÿćøĔĀöŠǰ ÿĞćĀøĆïÖćøëŠć÷ìĂéÙüćöđßČęĂÙøĉÿêßî ǰǰǰÖćøÝćøĉÖĒÿüÜïčâĕðÖøčÜēøöĒúąéĉîĒéî ýĆÖéĉÿĝ ìĉ íĉǰĝ đóČĂę øĎÝš ÖĆ óøąđ÷àĎđÝšćǰĒöŠóøąĒúąîĆÖ ïčâđðēêøǰñĎðš øąÖćýÙüćöđßČĂę ĔîóøąđÝšćóøą êøĊđĂÖõćóǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰÿŠÜđÿøĉöÙüćöýøĆìíćõĆÖéĊêĂŠ óøąöćøéćöćøĊ÷Ťǰ ĒïïĂ÷ŠćÜ×ĂÜóøąýćÿîÝĆÖøǰēé÷ÝĆéÝćøĉÖĒÿüÜïčâ êćöÿĆÖÖćøąÿëćî×ĂÜĒöŠóøą ǰßčöîčöđ÷ćüßîēúÖǰìĊøę ēĉ ĂǰđéĂǰÝćĕîēøǰðøąđìý ïøćàĉúǰĔîđéČĂîÖøÖãćÙöǰǰđóČĂę đ÷ćüßîÝą ĕéšöĊðøąÿïÖćøèŤÙüćö÷ĉîéĊìęđĊ øćöĊÙüćöđßČęĂĔî óøąđ÷àĎǰ ĒúąÿĆöóĆîíŤÖïĆ ÿöđéĘÝóøąÿĆîêąðćðć ĔîÙøĂïÙøĆüóøąýćÿîÝĆÖø

ǰǰǰÝĆéðøąßčöøąéĆïîćîćßćêĉÿŠÜđÿøĉöÙüćö đßČęĂǰĒúąÙĞćÿĂî×ĂÜÿõćÿĆÜÙć÷îćüćêĉÖĆîìĊęǰ ǰǰÿîĆïÿîčîĔĀšÿĆêïčøčþǰÿćöđèøĒúąēîüĉÿǰ ýċÖþćđĂÖÿćø×ĂÜÿõćÿĆÜÙć÷îćüćêĉÖîĆ ìĊǰę ǰ ĒúąĀîĆÜÿČĂÙĞćÿĂî×ĂÜóøąýćÿîÝĆÖøÙćìĂúĉÖ ǰǰǰǰǰđßĉâñĎšĂõĉïćúǰîĆÖïüßǰĒúąÿĆêïčøčþǰǰǰĔĀš ÿîĔÝøĆïôŦÜïìđìýîŤǰ ÙĞćÿĂîǰĒúąÿčîìøóÝîŤ ×ĂÜÿöđéĘÝóøąÿĆîêąðćðćĔîðŘîĊĚ ǰǰǰǰüćÜĒñîøŠüöÖĆïÿöèÿõćĄđóČęĂÿŠÜđÿøĉö đĂÖõćóÙøĉÿêßîǰđóČęĂôŚŪîôĎđĂÖõćóÖĆïßćü ÙøĉÿêŤîĉÖć÷ĂČęî ǰǰǰÝĆéĔĀšöĊđú×ćíĉÖćøøĆïñĉéßĂïðøąÿćîÜćîǰ ÿŠÜđÿøĉöÖćøðøąÖćý׊ćüéĊĔĀöŠǰ đðŗéđüðĕàêŤĔĀš ךĂöĎúđøČęĂÜîĊĚ ǰǰǰǰÿöđéĘÝóøąÿĆîêąðćðćÝąđðŨîðøąíćî óĉíĊöĉÿàćÿöēõßóøąÙøĉÿêŤÖþĆêøĉ÷ŤĒĀŠÜÿćÖú ÝĆÖøüćúǰðŗéðŘÙüćöđßČęĂǰēé÷öĊÖćøôŚŪîôĎÖćø ðøąÖćý÷Čî÷ĆîÙüćöđßČęĂĂ÷ŠćÜÿÜŠć

ǰøąéĆïÿõćóøąÿĆÜÛøćßêŠćÜė

ǰǰǰǰÝĆéüĆîýċÖþćĀĆüךĂđÖĊę÷üÖĆïÙüćöđßČęĂǰ ðøąÝĆÖþŤó÷ćîßĊüĉêǰĒúąÖćøĒïŠÜðŦîĒÖŠÙî øčŠîĔĀöŠ


üćêĉ ÖĆ î ìĊę ǰ ǰ ĒúąĀîĆ Ü ÿČ Ă ÙĞ ć ÿĂîóøą ýćÿîÝĆÖøÙćìĂúĉÖ ǰ ǰÝĆ é ÙĞ ć ÿĂîÿĞ ć ĀøĆ ï đ÷ćüßîǰ ߊ ü ÷ ĔĀš Ùš î óïÙüćöÜéÜćö×ĂÜÙüćöđßČę Ă Ĕîǰ óøąýćÿîÝĆ Ö øǰ ÙüćöĀöć÷×ĂÜßĊ üĉ êǰ ēé÷ÿŠÜđÿøĉöÖćøóïðąĒïŠÜðŦîðøąÝĆÖþŤ ó÷ćîßĊüĉê

ǰǰǰǰǰÝĆéóĉöóŤđĂÖÿćøÿõćÿĆÜÙć÷îćüćêĉÖĆîìĊęǰ ǰĀîĆÜÿČĂÙĞćÿĂîóøąýćÿîÝĆÖøÙćìĂúĉÖǰĒúą ðøąöüúÙĞćÿĂîǰÿîĆïÿîčîĔĀšđñ÷ĒóøŠñŠćîÿČęĂ ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰĒúąđìÙēîēú÷ĊìĊęìĆîÿöĆ÷ ǰǰǰǰÝĆéðøĆïðøčÜĒðúđĂÖÿćø×ĂÜÿõćÿĆÜÙć÷îć üćêĉÖĆîìĊęǰ ǰĒúąĀîĆÜÿČĂÙĞćÿĂîóøąýćÿîÝĆÖø ÙćìĂúĉÖđðŨîõćþćìĊę÷ĆÜöĉĕéšöĊÖćøĒðúǰøąéöìčî đóČęĂÖćøĒðúđðŨîõćþćìšĂÜëĉęîĔîðøąđìýöĉÿàĆÜ ǰ ñĎš Ă õĉ ï ćúÙüøìĞ ć øć÷ÖćøēìøìĆ ý îŤ ǰ üĉ ì ÷č ǰ õćó÷îêøŤǰ ĒúąÿĉęÜóĉöóŤǰ đîšîÙüćöđßČęĂǰĀúĆÖÖćø ĒúąđîČĚĂĀć×ĂÜÿõćÿĆÜÙć÷îćüćêĉÖĆîìĊęǰ ǰĔĀš ÿćíćøèßîøĆïøĎšĕéšÜŠć÷×ċĚî ǰǰǰǰǰǰïøøéćñĎšýĆÖéĉĝÿĉìíĉĝǰ îĆÖïčâ ǰĒúąïčâøćýĊǰ đðŨîðøąÝĆÖþŤó÷ćîßĊüĉêĒĀŠÜÙüćöđßČęĂǰéĆÜîĆĚîÝċÜ Ùüøđñ÷ĒóøŠĔĀšÿĆêïčøčþǰøĎšÝĆÖîĆÖïčâðøąÝĞćëĉęîǰ éšü÷ÿČęĂöüúßîìĊęìĆîÿöĆ÷ ǰǰǰǰǰēúÖðŦÝÝčïĆîÿîĔÝÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜ ÙüćöđßČĂę ĒúąýĉúðąǰÙüøîĞćĕðĔßšĔîÖćøÿĂîÙĞć ÿĂîĒúąÙüćöøŠüööČĂéšćîÙøĉÿêýćÿîÿĆöóĆîíŤ ǰǰǰǰñĎšĔĀšÖćøýċÖþćĂïøöǰĔîÿëćîýċÖþć ÙćìĂúĉÖǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰĒúąÿćöđèøćúĆ÷ ÙüøÿĂîđðŨîĀúĆÖÝćÖĀîĆÜÿČĂÙĞćÿĂîóøą ýćÿîÝĆÖøÙćìĂúĉÖĒúąÖćøðøą÷čÖêŤĔßš ǰǰǰǰÝĆéìĞćĒñŠîóĆïǰǰđóČęĂߊü÷ÿĆêïčøčþĔĀš ÿćöćøëêĂïðŦâĀćìĊęđÖĉé×ċĚîĔîïøĉïììšĂÜ ëĉęîÖĆïîĉÖć÷ǰǰēúÖćõĉüĆêîŤǰǰðŦâĀćÝøĉ÷íøøö ǰǰǰǰÖćøđðúĊ÷ę îìĆýîÙêĉǰüĉì÷ćýćÿêøŤǰđìÙēîēú÷Ċ ĔĀöŠėǰĀøČĂðøąđéĘîóĉđýþ

ǰ óĉ Ý ćøèćĀîĆ Ü ÿČ Ă ÙĞ ć ÿĂîìš Ă Üëĉę î ǰ üŠ ć ÿĂéÙúšĂÜÖĆïĀîĆÜÿČĂÙĞćÿĂîóøąýćÿîÝĆÖø ÙćìĂúĉÖĂ÷ŠćÜĕø ǰøŠüööČĂÖĆïÿöèÖøąìøüÜđóČęĂÖćøýċÖþć ÙćìĂúĉÖǰóĉÝćøèćÙĎŠöČĂÖćøĂïøöóøąÿÜÛŤĔî ĂîćÙê ǰǰǰǰĔĀšÖćøýċÖþćđîČĚĂĀćǰĀîĆÜÿČĂÙĞćÿĂîóøą ýćÿîÝĆÖøÙćìĂúĉÖ

ǰ øąéĆïÿĆÜÛöèæú ǰ ǰóĉíđĊ ðŗéĒúąðŗéðŘĒĀŠÜÙüćöđßČĂę ǰēé÷ ĔĀšöĊÖćøðøąÖćýÙüćöđßČęĂĔîóøąđ÷àĎñĎš ÖúĆïÙČîßĊóǰĔîĂćÿîüĉĀćøĒúąĔîüĆéêŠćÜė ǰ ǰ üĆ î ýċ Ö þćĀîĆ Ü ÿČ Ă ÙĞ ć ÿĂîóøą ýćÿîÝĆ Ö øÙćìĂúĉ Ö ǰ ÿĞ ć ĀøĆ ï óøąÿÜÛŤ ǰ ñĎšëüć÷êîǰĒúąÙøĎÙĞćÿĂî ǰ êĆüĂ÷ŠćÜÖćøðøąßčöóøąÿÜÛŤĔĀšöĊÖćø ĒïŠÜðŦîðøąÿïÖćøèŤóĉđýþǰíøøöðøąđóèĊ óĊíĊÖøøöǰÙüćöđßČęĂĔîóøąÙøĉÿêđÝšćǰĄúĄ ǰ ǰ óøąÿĆ Ü ÛøćßÙüøĂĂÖÝéĀöć÷ ĂõĉïćúǰĀĆüךĂǰĶÙüćöđßČĂę ķǰđêČĂîÿĆêïčøþč ĔĀšđךćĔÝÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÿõćÿĆÜÙć÷îć

ǰǰ ǰ ǰóĉÝćøèćìïìüîüŠćĔîÿĆÜÛöèæúǰ ÷ĂöøĆïÙĞćÿĂî×ĂÜÿõćÿĆÜÙć÷îćüćêĉÖĆî ìĊęǰ ǰĒúąĀîĆÜÿČĂÙĞćÿĂîóøąýćÿîÝĆÖø ÙćìĂúĉÖĔîßĊüĉêĒúąóĆîíÖĉÝǰđðŨîóĉđýþĔî ĒüéüÜÖćøÿĂîÙĞćÿĂîǰÿĞćîĆÖÜćîǰĒúą ýĎ î ÷Ť Ù øĉ ÿ êýćÿîíøøö×ĂÜÿĆ Ü Ûöèæúǰ öĊĀîšćìĊęđĂćĔÝĔÿŠǰ ÖćøĂïøöéšćîđìüüĉì÷ć ĒÖŠïøøéćÙøĎÙĞćÿĂî ǰ ǰÖćøĂïøöêŠĂđîČęĂÜÿĞćĀøĆïóøąÿÜÛŤǰ đîšîđĂÖÿćøìĆĚÜÿĂÜĔîÜćîĂõĉïćú ǰ ǰĔîđìýÖćúöĀćóøêǰóøąÿĆÜÛøćß ÝĆéýĊúĂõĆ÷ïćðǰđðŨîóĉđýþÿĞćĀøĆïïćðêŠĂ êšćîÙüćöđßČęĂǰÿŠÜđÿøĉöÖćøøĆïýĊúĂõĆ÷ïćðǰ éšü÷ÙüćöđßČęĂĒúąïŠĂ÷×ċĚî ǰ ǰÿîĆ ï ÿîč î ÖćøđÿüîćđøČę Ă ÜÙüćö đßČęĂĒúąđĀêčñúǰĔîÖćøðøąßčöÿĆööîćĔî øąéĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÙćìĂúĉÖǰđóČęĂßĊĚĒÝÜüŠć ĕöŠö×Ċ Ăš ×ĆéĒ÷šÜĔéėǰøąĀüŠćÜÙüćöđßČĂę ǰĒúą üĉì÷ćýćÿêøŤĒìšǰ đóøćąìĆĚÜÿĂÜĂ÷ĎŠïîđÿšî ìćÜìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰĒêŠöčŠÜÿĎŠÙüćöÝøĉÜ ǰǰǰǰ

สารสังฆมณฑล 5


ǰǰǰǰÿöćÙöǰĒúąĂÜÙŤÖøÙćìĂúĉÖǰ ߊü÷ÿŠÜđÿøĉöÙüćöøĉđøĉęöóĉđýþǰĒïŠÜðŦî óøąóøǰ ĒúąøŠ ü ööČ Ă ÖĆ ï óøąÿÜÛŤ Ĕ î ìšĂÜëĉîę ĒÿüÜüĉíìĊ đĊę ĀöćąÿöǰĔîÖćøđðŨî ðøąÝĆÖþŤó÷ćîÙüćöđßČĂę đóČĂę øĆïĔßšóøą ýćÿîÝĆÖø ǰǰǰđßĉ â ßüîÿĆ ê ïč øč þ ĔĀš ÿČę Ă ÿćø ðøąÿïÖćøèŤÙüćöđßČęĂĒúąÙüćöøĆÖ đöêêćĒÖŠóîĊę Ăš Üßć÷ĀâĉÜêŠćÜÙüćöđßČĂę ǰ ñĎšĕöŠđßČęĂǰĒúąñĎšđ÷ĘîđÞ÷ ǰ ÙĞćĒîąîĞćđĀúŠćîĊĚöĊÝčéðøąÿÜÙŤ đóČęĂđßĉâÿöćßĉÖìčÖÙî×ĂÜóøąýćÿîÝĆÖø ĔĀšìćĞ ÜćîđóČĂę ĔĀšðîŘ ǰĊĚ đðŨîߊüÜđüúćóĉđýþǰĕéš ĒïŠÜðŦîǰïčÙÙúìĊøę ÖĆ ÷ĉÜę ×ĂÜđøćǰÙČĂǰóøąđ÷àĎ ÙøĉÿêđÝšćǰóøąñĎšĕëŠ×ĂÜöîčþ÷ßćêĉǰÖþĆêøĉ÷Ť ĒĀŠÜÿćÖúÝĆÖøüćúǰĶñĎšïčÖđïĉÖÙüćöđßČęĂǰ ĒúąñĎš ì øÜîĞ ć ĔĀš Ù üćöđßČę Ă îĆĚ î ÿöïĎ ø èŤ ķǰ ăï

ǰǰǰǰÿŠÜđÿøĉöÖćøóïðąÖĆïïøøéćïčÙÙú ñĎšìĊęĕöŠĕéšøĆïóøąóøĒĀŠÜÙüćöđßČęĂǰĒêŠÖĞćúĆÜ ĒÿüÜĀćÙüćöĀöć÷ÿĎÜÿčéǰĒúąÙüćöÝøĉÜ ĒĀŠÜßĊüĉê ǰǰǰÿîĔÝēøÜđøĊ÷îÙćìĂúĉÖǰüŠćđðŨî ÿîćöðøąÖćý׊ćüéĊǰ ĒÖŠïøøéćîĆÖđøĊ÷îǰ ēé÷Ĕßšðøąē÷ßîŤÝćÖÿČęĂĂčðÖøèŤÙĞćÿĂî ìĊę éĊ ǰ đߊ î ǰ ĀîĆ Ü ÿČ Ă ðøąöüúÙĞ ć ÿĂîóøą ýćÿîÝĆÖøÙćìĂúĉÖǰĒúąĀîĆÜÿČĂÙĞćÿĂî đ÷ćüßîǰ :06$"5

 ǰøąéĆïüĆéǰßčößîǰÿöćÙöǰĂÜÙŤÖø ǰǰǰǰǰǰđÿîĂĔĀšÿĆêïčøčþĂŠćîǰĒúąĕêøŠêøĂÜ ÿöèúĉ×ĉêđøČęĂÜǰĶðøąêĎĒĀŠÜÙüćöđßČęĂķǰ ×ĂÜÿöđéĘ Ý óøąÿĆ î êąðćðćđïđîéĉ Ö êŤ ìĊęǰ ǰ ǰǰ øŠüöóĉíĊÖøøöǰ đðŨîóĉđýþóĉíĊïĎßć ×ĂïóøąÙčèĂ÷ŠćÜÖøąêČĂøČĂøšîǰĒúąĕéš øĆïñúđêĘöđðŘũ÷öǰđóČęĂđðŨîðøąÝĆÖþŤó÷ćî Ēìš×ĂÜĂÜÙŤóøąñĎšđðŨîđÝšć ǰǰǰǰǰóøąÿÜÛŤÙüøÿîĔÝýċÖþćđĂÖÿćø ×ĂÜÿõćÿĆ Ü Ùć÷îćüćêĉ ÖĆ î ìĊę ǰ ǰ Ēúą ĀîĆÜÿČĂÙĞćÿĂîóøąýćÿîÝĆÖøÙćìĂúĉÖ ǰǰǰǰđóČęĂÜćîĂõĉïćúĔîđ×êüĆéǰéšćîÖćø ÿĂîÙĞćÿĂîǰÖćøđìýîŤǰ ĒúąÝĆéđêøĊ÷ö ýĊúýĆÖéĉĝÿĉìíĉĝ 6 สารสังฆมณฑล

ǰǰǰǰǰǰÙøĎÙĞćÿĂîÙüø÷ċéđîČĚĂĀćÝćÖĀîĆÜÿČĂ ÙĞćÿĂî×ĂÜóøąýćÿîÝĆÖøÙćìĂúĉÖǰõć÷Ĕêš ÖćøîĞć×ĂÜñĎšĂõĉïćú ǰǰǰđñ÷ĒóøŠĀîĆÜÿČĂÙĞćÿĂî×ĂÜóøą ýćÿîÝĆ Ö øĔîđ×êüĆ é ǰ ĔĀš Ù øĂïÙøĆ ü ÿîĔÝëŠć÷ìĂéÙüćöđßČęĂÿĎŠïčêøĀúćî ǰǰǰǰÖćøÿŠÜđÿøĉöǰóĆîíÖĉÝǰĒúąēÙøÜÖćø ýøĆìíćßćüïšćîĔîđ×êüĆéǰĔîìĊęìĞćÜćîĔĀš đðŨîíøøöìĎê ǰǰÿîĆïÿîčîÿöćßĉÖ×ĂÜÙèąîĆÖóøêǰ ĒúąíøøöìĎêǰĔĀšìĞćÜćîđóČęĂÖćøðøąÖćýǰ óøąüøÿćøĔĀöŠ ÙøĉÿêßîìĊęĀŠćÜüĆé êćö đÝêîćøöèŤ×ĂÜÿöđéĘÝóøąÿĆîêąðćðćǰ ĒúąàČęĂÿĆê÷ŤêŠĂÙĞćÿĂîĒìš ǰǰĀöĎŠÙèąîĆÖïüßĔîĂćøćöDzþĊĀøČĂǰ ßĊúĆïǰĔĀšõćüîćđðŨîóĉđýþđóČęĂðøąßćÖø ×ĂÜóøąđÝšćĒúąïøøéćđ÷ćüßî

óøąÙćøŤéĉîĆúǰüĉúđúĊę÷öǰđúüćéćǰÿöèöîêøĊ

ÿøčðēé÷óøąÿĆÜÛøćßüĊøąǰǰĂćõøèŤøĆêîŤ ǰÖčöõćóĆîíŤǰ


ìĊę

ÈÔÅÒ...ím‰†©´£ÂŒ¹Ê¯

öĀćüĉĀćøîĆÖïčâđðēêøǰîĂÖÝćÖÝąđðŨî ìĊęòŦÜýó×ĂÜîĆÖïčâđðēêøĒúšüǰ÷ĆÜëČĂüŠć đðŨîýĎî÷ŤÖúćÜ×ĂÜóøąýćÿîÝĆÖøÙćìĂúĉÖĂĊÖ éšü÷ǰǰǰǰđøČĂę Üøćü×ĂÜîĆÖïčâđðēêøëĎÖđúŠćêŠĂÖĆî öćĂ÷ŠćÜîŠćĂĆýÝøø÷ŤĔÝǰìŠćîđðŨîßćüðøąöÜ íøøöéćÙîĀîċęÜǰàċęÜóøąđ÷àĎđÝšćìøÜđøĊ÷ÖĒúą đúČĂÖöćđðŨîýĉþ÷Ť×ĂÜóøąĂÜÙŤǰ óøąđ÷àĎđÝšć ĕéšđðúĊę÷îßČęĂ×ĂÜìŠćîÝćÖđéĉöǰĶàĊēöîķǰđðŨî đÙôćÿĀøČĂĶđðēêøķǰĒðúüŠćǰýĉúćǰìŠćîđðŨî ĀîċęÜĔîó÷ćîìĊęóïüŠćóøąÙĎĀćüŠćÜđðúŠćǰìŠćî ĕéšøĆïöĂïĀöć÷ĔĀšđðŨîýĉúćøćÖåćî×ĂÜóøą ýćÿîÝĆÖøǰĒúąđðŨîîć÷ßčöóćïćúđúĊĚ÷ÜéĎòĎÜ ĒÖą×ĂÜóøąđ÷àĎđÝšćǰ

ÝćÖđøČęĂÜđúŠćĔîĀîĆÜÿČĂÖĉÝÖćøĂĆÙøÿćüÖǰĀúĆÜ ÝćÖìĊę ìŠ ć îĕéš Ă ĂÖĕððøąÖćý׊ ć üéĊ ìĊę đ öČ Ă Üǰ ĂĆ î ìĉ ē ĂÖĒúąĕéš Ö úĆ ï öćìĊę Ö øč Ü đ÷øĎ à ćđúĘ öǰ êŠĂöćìŠćîĕéšĕððøąÖćý׊ćüéĊìĊęǰ ðćēéđßĊ÷ǰ ðĂîêčÿǰïĊíĊđîĊ÷ǰÖćúćđìĊ÷ǰĒúąđöČĂÜēÙøĉîíŤĔî ߊüÜïĆĚîðúć÷ßĊüĉêǰìŠćîĕéšöćðøąÖćý׊ćüéĊìĊę ÖøčÜēøöǰēé÷ĂćýĆ÷Ă÷ĎÖŠ ïĆ ÙøĂïÙøĆü×ĂÜðøĉÿàĊúćǰǰ ǰ ǰ đüúćîĆĚ î ǰ ÝĆ Ö øóøøéĉ đ îēøĕéš đ ïĊ ÷ éđïĊ ÷ î ÙøĉÿêŤýćÿîćǰǰÙøĉÿêßîÝĞćîüîöćÖëĎÖÝĆï ĕðìøöćîĒúąðøąĀćøßĊüĉêǰîĆÖïčâđðēêø ĕéšëĎÖÝĆïđߊîÖĆîǰöĊđøČęĂÜđúŠćüŠćĒöšìŠćîÝąëĎÖ ×ĆÜÙčÖĒêŠìŠćî÷ĆÜÙÜðøąÖćý׊ćüéĊĂ÷ŠćÜêŠĂ đîČĂę ÜǰĔîÙčÖìŠćîĕéšìćĞ ĔĀšǰēðøđßÿēàŠǰĒúąǰöćø êĉîĉĂćēîŠǰ ÿĂÜñĎšÙčö×ĆÜĕéšÖúĆïĔÝǰđúŠćÖĆîöćüŠć ĂÜÙŤóøąñĎšđðŨîđÝšćĕéšðøąìćîîĞćšÿĞćĀøĆïìĞć óĉíúĊ ćš Üïćðǰēé÷ĔĀšđÖĉéêćîĞćך îċĚ ĔîĀšĂÜÙčö×ĆÜǰ ìŠćîĕéšúšćÜïćðĔĀšÙîĂČęîėǰĂĊÖǰǰÙîǰêŠĂöćǰ Ùøĉÿêßîßćüēøöĕéš×ĂøšĂÜĔĀšìŠćîĀîĊĂĂÖ ÝćÖÙčÖǰóüÖđ×ćĕéšĀ÷ŠĂîìŠćîÝćÖÖĞćĒóÜÙčÖ

ĒúąìŠ ć îĕéš Ā îĊ Ă ĂÖĕðìćÜðøąêĎ Ù ćðŘ îŠ ćǰ ×èąìĊęÖĞćúĆÜĀúïĀîĊîĆĚîǰìŠćîĕéšóïÖĆïóøą đ÷àĎđÝšćÖĞćúĆÜĒïÖÖćÜđ×îǰìŠćîÝċÜëćöóøą đ÷àĎđÝšćüŠćǰĶóøąĂćÝćø÷ŤÝąđÿéĘÝĕðĕĀîķǰ óøąđ÷àĎđÝšćêøĆÿêĂïüŠćǰĶđøćÝąĕðÖøčÜēøöǰ đóČęĂĔĀšđ×ćêøċÜÖćÜđ×îđøćĂĊÖÙøĆĚÜĀîċęÜķǰîĆÖ ïčâđðēêøøĎšÿċÖÿĞćîċÖñĉéìĊęêîúąìĉĚÜóøąđ÷àĎ đÝšćĂĊÖÙøĆĚÜǰǰìŠćîÝċÜĀĆîĀúĆÜÖúĆïöćìĊęÖøčÜēøö đóČęĂëĎÖðøąĀćøßĊüĉêǰ ÖŠĂîëĎÖêøċÜÖćÜđ×îǰ ìŠćîĕéšöĊēĂÖćÿóïÖĆïîĆÖïčâđðćēúǰàċęÜëĎÖ ÝĆïöćĔîđüúćĕúŠđúĊę÷ÖĆîǰ ÖŠĂîìĊęìŠćîìĆĚÜÿĂÜÝąëĎÖðøąĀćøßĊüĉêǰìŠćî ìĆĚÜÿĂÜĕéšëĎÖ×ĆÜĕüšĔîĀšĂÜđéĊ÷üÖĆîǰĔîēĂÖćÿ îĊìĚ ćŠ îìĆÜĚ ÿĂÜĕéšöēĊ ĂÖćÿÿüöÖĂéÖĆîǰĒúąĔĀš ÖĞćúĆÜĔÝÖĆîĒúąÖĆîǰǰǰîĆÖïčâđðēêøĕéšëÖĎ îĞćĕð ×ĆÜêŠĂìĊęđîĉîđ×ćüćêĉÖĆîǰĒúąëĎÖðøąĀćøßĊüĉê éšü÷ÖćøêøċÜÖćÜđ×îìĊęîĆęîǰéšü÷Ùüćöÿčõćó ĒúąÿĞćîċÖñĉéǰìŠćîÙĉéüŠćĕöŠÿöÙüøìĊęìŠćîÝą êć÷đĀöČĂîÖĆïóøąĂćÝćø÷ŤđÝšćǰìŠćîĕéš×Ă ĔĀšìĀćøêøċÜýĊøþą×ĂÜìŠćîúÜéĉîǰýó×ĂÜ ìŠćîîĆÖïčâđðēêøëĎÖòŦÜĕüšìĊęđîĉîđ×ćüćêĉÖĆîǰ đúŠćÖĆîüŠćđðŨîĀúčöòŦÜýóìĊĒę ÿî÷ćÖÝîǰĀöć÷ ëċ Ü ǰ Āúč ö òŦ Ü ýóìĊę ó ĂÝąöĊ ĕ éš ǰ ÿëćîìĊę îĊĚ đ ĂÜǰ ĂĊ Ö ǰ ǰ øš Ă ÷ðŘ êŠ Ă öćǰ ÙĂîÿĒêîêĉ îǰ ÝĆ Ö øóøøéĉ Ù ćìĂúĉ Ö óøąĂÜÙŤ Ē øÖĕéš ÿĆę Üǰ ĔĀš ÿ øš ć ÜöĀćüĉ Ā ćø×ċĚ î đĀîČ Ă ÿč ÿ ćî×ĂÜǰ îĆÖïčâđðēêøǰĒúąêŠĂöćöĊÖćøÿøšćÜöĀćüĉĀćø ×ċĚîĔĀöŠǰĔîýêüøøþìĊęǰǰ

ĒúąðøąöćèðŘ ǰ ǰ ĕéš öĊ Ö ćø×č é đóČę Ă ðäĉÿĆÜ×øèŤÙĎĀćàċęÜđðŨîĀúčöýóĔêšöĀćüĉĀćøǰ óüÖđ×ćĕéš Ùš î óïĀúč ö òŦ Ü ýóđÖŠ ć ĒÖŠ ö ćÖ ïøĉđüèĔêšĒìŠîïĎßćǰĒúąóïüŠćđðŨîÖøąéĎÖ ×ĂÜßć÷ÙîĀîċęÜǰĀúĆÜÝćÖîĆĚîîĆÖēïøćèÙéĊ ĕéš Ĕßš đüúćǰ ǰ ðŘ ǰ ĔîÖćøýċ Ö þćĀš Ă ÜĔêš éĉ îǰ

Joy@at Italy

ĒúąđöČęĂüĆîìĊęǰ ǰíĆîüćÙöǰðŘǰ ǰóøąǰ ÿĆîêąðćðćðŗĂčÿǰìĊęǰǰĕéšðøąÖćýÖćø×čéóï ìĊęòŦÜýó×ĂÜîĆÖïčâđðēêøǰêŠĂöćĔîðŘǰ ǰ ĕéšöĊÖćøîĞćđĂćÖøąéĎÖöćóĉÿĎÝîŤǰ ĒúąĒöšÝąöĊ ÖćøëÖđëĊ÷ÜÖĆîêŠćÜêŠćÜîćîćǰìĊęÿčéĒúšüǰóøą ÿĆîêąðćðćđðćēúìĊęǰ ǰĕéšĔĀšÖćøøĆïøĂÜĂ÷ŠćÜ ĕöŠđðŨîìćÜÖćøüŠćǰÖøąéĎÖđĀúŠćîĆĚîđðŨî×ĂÜǰ îĆÖïčâđðēêøǰîĊđę ĂÜđðŨîÖćø÷Čî÷ĆîëċÜóøąüćÝć ×ĂÜóøąđ÷àĎđÝšćìĊüę ćŠ ǰìŠćîÙČĂýĉúćĒúąïîýĉúćîĊĚ đøćÝąÖŠĂÿøšćÜóøąýćÿîÝĆÖø×ĂÜđøć

ǰ ǰóĊîę Ăš ÜÙøĉÿêßîìĊøę ÖĆ ǰđøćìčÖÙîêŠćÜđßČĂę ĔîĂÜÙŤ óøąÙøĉÿêđÝšćǰĒúąđøćĒÿéÜĂĂÖëċÜÙüćöđßČĂę êŠćÜÖĆîǰÙüćöđßČĂę đêĉïēêĒúąöĊöćÖ×ċîĚ ǰöĊîĂš ÷ úÜǰ×ċîĚ Ă÷ĎÖŠ ïĆ ðøąÿïÖćøèŤÿüŠ îêĆü×ĂÜđøćÖĆï óøąđÝšćǰñĎšđßČęĂìĊęĒìšÝøĉÜǰÝąøĆïđĂćóøąüćÝć ×ĂÜóøąđÝšćöćéĞćøÜßĊüĉê×ĂÜêîǰéĆęÜđߊîßĊüĉê ×ĂÜìŠćîîĆÖïčâđðēêøǰìŠćîđðŨîĒïïĂ÷ŠćÜ ×ĂÜñĎšöĊÙüćöđßČęĂǰĒöšüŠćìŠćîĕéšĂŠĂîĒĂĔî ïćÜÙøĆĚÜĒêŠìŠćîÖĘÖúĆïĔÝĒúąÖúĆïöćĀćóøą ÙøĉÿêđÝšćđÿöĂǰĒúšüÙüćöđßČĂę ×ĂÜđøćđúŠćĒ×ĘÜ ĒøÜóĂĀøČĂ÷ĆÜ

สารสังฆมณฑล 7


8 สารสังฆมณฑล


สารสังฆมณฑล 9


ǰǰǰǰöĊîćÙöǰǰǰǰǰöĉëčîć÷îǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰđðŗéĂïøöÛøćüćÿĒóøŠíøøöøčŠîìĊęǰ

øĆïüčçĉïĆêøÛøćüćÿĒóøŠíøøöøčŠîǰ

đöČęĂüĆîìĊęǰǰǰǰǰÖøÖäćÙöǰǰǰìĊöÜćî ÛøćüćÿĒóøŠíøøöǰǰđéĉîìćÜĕðđ÷Ċę÷öÿĆêïčøčþǰ èǰüĆéĒöŠóøąôćêĉöćĀšü÷Ùúčö

đöČęĂüĆîìĊęǰ ǰ öĊîćÙöǰ ǰ óĉíĊöĂïüčçĉïĆêøÝïÖćø ĂïøöÛøćüćÿĒóøŠíøøöøčŠîìĊęǰ ǰ ēé÷óøąÿĆÜÛøćßǰ ðŦââćǰÖùþđÝøĉâöćđðŨîðøąíćîĔîüĆîîĆĚî ÷šĂîøĂ÷öĉßßĆîîćøĊǰ ǰ đöČęĂüĆîìĊęǰ ǰÖøÖäćÙöǰǰ ÛøćüćÿĒóøŠíøøöøčŠîǰǰøŠüöđéĉîìćÜ÷šĂîøĂ÷öĉßßĆîîćøĊǰ èǰüĆéîĆÖïčâ÷ćēÖđïǰĒöŠÖúĂÜ ǰüĆéóøąÙøĉÿêĀùìĆ÷üĆéđóúÜǰǰ ĒúąĂćÿîüĉĀćøĒöŠóøąïĆÜđÖĉéǰïćÜîÖĒ×üÖ

ĀîŠü÷ðøąÖćýóøąüøÿćø

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĒÿüÜïčâÿĆÖÖćøąÿëćîïčâøćýĊïčâđÖĉéǰǰÖùþïĞćøčÜǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ đöČęĂüĆîìĊęǰ ǰöĉëčîć÷îǰǰÛøćüćÿĒóøŠíøøöøčŠîǰǰđéĉîìćÜĕðĒÿüÜïčâÿĆÖÖćøąÿëćîǰ ïčâøćýĊïčâđÖĉéǰÖùþïĞćøčÜ

10 สารสังฆมณฑล


ijøĩħùţĩĞÿĆÜÙöóĆçîćĄ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰēÙøÜÖćøǰøüöóúĆÜßćêĉóĆîíčŤîšĂöĔÝëüć÷óøąóø đöČęĂüĆîìĊęǰ ǰǰǰóùþõćÙöǰǰÖĉÝÖøøöēÙøÜÖćøøüöóúĆÜ ßćêĉóĆîíčŤîšĂöĔÝëüć÷óøąóøĔîĀúüÜǰ èǰ ïøĉđüèÿüîĀúüÜǰ øĆßÖćúìĊęǰǰēé÷öĊñĎšìĊęÝąđךćøŠüöÜćîđðŨîóĊęîšĂÜßćêĉóĆîíčŤìĊęĂćýĆ÷ Ă÷ĎŠĔîøćßĂćèćÝĆÖøìĊęöĊĔÝÝąđךćøŠüöÜćîǰ ÖąđĀøĊę÷ÜǰĒöšüǰúąĀĎŠǰ ĄúĄ ǰ ĕöŠüŠćÝąĂćýĆ÷Ă÷ĎŠĒĀŠÜĔé×ĂÜøćßĂćèćÝĆÖøÖĘÿćöćøëöć øŠüöÜćîĕéš

ǰǰñĎšĂĞćîü÷ÖćøýĎî÷ŤÿĆÜÙöóĆçîćǰĄǰøĆïóøąøćßìćîēúŠĒúąđ×ĘöđßĉéßĎđÖĊ÷øêĉǰǰ

đöČęĂǰ ǰ óùþõćÙöǰ ǰ ýĎî÷ŤÿĆÜÙöóĆçîćÿĆÜÛöèæúøćßïčøĊđךćøĆïóøąøćßìćîēúŠĒúąđ×ĘöđßĉéßĎđÖĊ÷øêĉǰ ñĎšìĞćÙčèðøąē÷ßîŤéĊđéŠîĒÖŠñĎšĂ÷ĎŠĔî õćüą÷ćÖúĞćïćÖĒúąñĎšĂ÷ĎŠĔîõćüą÷ćÖúĞćïćÖìĊęðøąóùêĉêîéĊđéŠîǰðøąÝĞćðŘǰ ǰÝćÖóøąđÝšćüøüÜýŤđíĂǰóøąĂÜÙŤđÝšćēÿöÿüúĊǰ óøąüøøćßć ìĉîĆééćöćêčǰèǰĀšĂÜøćßćǰģǰǰēøÜĒøöðøĉěîóćđúàǰöĀćîÙøǰÖøčÜđìóöĀćîÙøǰÝĆéÜćîēé÷ÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉöĒúąóĉìĆÖþŤñĎšéšĂ÷ēĂÖćÿǰÿĞćîĆÖÜćîÿŠÜ đÿøĉöÿüĆÿéĉõćóĒúąóĉìĆÖþŤđéĘÖđ÷ćüßîǰñĎšéšĂ÷ēĂÖćÿǰĒúąñĎšÿĎÜĂć÷čǰÖøąìøüÜÖćøóĆçîćÿĆÜÙöĒúąÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜöîčþ÷Ť

ǰǰÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïêĆ Öĉ ćøǰđÿšîìćÜÿĎÿŠ ìĉ íĉĒúąÿëćîąïčÙÙúǰđöČĂę üĆîìĊǰę ǰöĉëîč ć÷îǰǰìĊñę ćŠ îöćǰÿĞćîĆÖÜćîÿŠÜđÿøĉöÿüĆÿéĉõćó ĒúąóĉìÖĆ þŤđéĘÖǰđ÷ćüßîǰñĎéš Ăš ÷ēĂÖćÿĒúąñĎÿš ÜĎ Ăć÷čǰ ÿì ǰÖøąìøüÜÖćøóĆçîćÿĆÜÙöĒúąÙüćööĆîę ÙÜ×ĂÜöîčþ÷ŤǰĕéšÝéĆ ĂïøöđßĉÜðäĉïêĆ Öĉ ćøǰ đÿšîìćÜÿĎÿŠ ìĉ íĉĒúąÿëćîąïčÙÙúǰĔĀšÖïĆ ßćüïšćîĔîóČîĚ ìĊĂę ćĞ đõĂÿüîñċÜĚ ǰÝĆÜĀüĆéøćßïčøǰĊ èǰĀšĂÜðøąßčöìĊüę ćŠ ÖćøĂĞćđõĂÿüîñċÜĚ ǰđóČĂę ĔĀšñìšĎ öęĊ Ċ ðŦâĀćÿëćîąìćÜìąđïĊ÷îøćþãøǰđÖĉéÙüćöøĎǰš ÙüćöđךćĔÝĔîđøČĂę ÜÿĉìíĉĒúąĀîšćìĊǰę øüöìĆÜĚ ĕéšøïĆ ÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćóĒúąÙčöš ÙøĂÜóĉìÖĆ þŤÿìĉ íĉ ǰ öĊñđšĎ ךćøŠüöìĆÜĚ ĀöéǰǰÙîǰēé÷öĊîć÷ĂĞćđõĂÿüîñċÜĚ ǰ óĆçîćÿĆÜÙöĒúąÙüćööĆîę ÙÜ×ĂÜöîčþ÷ŤÝÜĆ ĀüĆéøćßïčøǰĊ ĒúąñĎĒš ìîĂÜÙŤÖøõćÙđĂÖßîǰ đðŨîüĉì÷ćÖøøŠüöđÿüîćđøČĂę ÜÖćøĒúÖđðúĊ÷ę îðøąÿïÖćøèŤđóČĂę Ùčöš ÙøĂÜóĉìÖĆ þŤÿìĉ íĉñĕšĎ öŠöÿĊ ëćîąìćÜìąđïĊ÷îǰÿŠüîÖćøïøø÷ć÷đøČĂę Ü×ĂÜ ÖøąïüîÖćøÖĞćĀîéÿëćîąïčÙÙúǰÖćøÿČïÙšîךĂöĎúïčÙÙúǰüĉì÷ćÖøēé÷ÙčèöćîąǰǰÜćöđîêøŤǰÝćÖÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÿĉìíĉöîčþ÷ßî ĒĀŠÜßćêĉĒúąÖćøïøø÷ć÷đøČĂę ÜÿĉìíĉĒúąĀîšćìĊ×ę ĂÜñĎĕš öŠöÿĊ ëćîąìćÜìąđïĊ÷îøćþãøǰüĉì÷ćÖøēé÷ÙčèÿčøóÜþŤǰǰÖĂÜÝĆîìċÖ สารสังฆมณฑล 11


+

ǰüĉíĊÙĉéđßĉÜïüÖ

ÿ

üĆÿéĊÙŠąǰóïÖĆîĂĊÖĒúšüîąÙąǰǰÞïĆïîĊĚ éĉÞĆî×ĂđÿîĂǰĶüĉíĊÙĉéđßĉÜïüÖķǰǰàċęÜüĉíĊ îĊĚݹߊü÷ìŠćîìĊęÖĞćúĆÜðśü÷ĀøČĂñĎšìĊęéĎĒúñĎšðśü÷ ĕéšîĞćĕðĔßšêŠĂĕð üĉíĊÙĉéđßĉÜïüÖ ǰǰìŠćîÙÜđÙ÷ĕéš÷ĉîÙĞćÖúŠćüìĊęüŠćǰĶĔÝđðŨî îć÷Öć÷đðŨîïŠćüķǰìčÖÿĉęÜìčÖĂ÷ŠćÜđÖĉé×ċĚî ÝćÖĔÝǰǰéĆÜîĆĚîǰÙüćöÿč×ǰǰÙüćöìčÖ׍Ĕî ßĊüĉêîĊĚǰǰÝċÜđÖĉéÝćÖĔÝ×ĂÜĒêŠúąïčÙÙúǰǰĒêŠ ĔÝĒúąÖć÷×ĂÜÙîđøćđðŨî×ĂÜÙĎŠÖĆîǰǰđöČęĂ Öć÷ðśü÷÷ŠĂöÿŠÜñúĔĀšĔÝđðŨîìčÖ׍ĕðéšü÷ǰ ĔîìĞćîĂÜđéĊ÷üÖĆîǰǰđöČęĂĔÝđðŨîìčÖ׍÷ŠĂö ÿŠÜñúìĞćĔĀšÖć÷ðśü÷ĀîĆÖúÜĕðĂĊÖǰǰüĉíĊÖćø Ă÷ŠćÜĀîċęÜìĊęݹߊü÷ìĞćĔĀšÙüćöìčÖ׍ìćÜĔÝ ĂĆîđÖĉéÝćÖõćüąÙüćöđÝĘïðśü÷ìćÜÖć÷ ïøøđìćúÜĕéšǰÙČĂǰüĉíĊÙĉéđßĉÜïüÖǰǰ

ǰÖćøóĎéÖĆïêîđĂÜĔîìćÜïüÖĂ÷ŠćÜÿöĞŠ ćđÿöĂ ÝąìĞćĔĀšÝêĉ ĔêšÿćĞ îċÖÝéÝĞćĒúąïĆîìċÖĕüšǰìĞćĔĀš ìŠ ć îöĊ Ù üćöìč Ö ×Ť Ù úć÷úÜǰ ǰ ÿÜïĒúąñŠ Ă î Ùúć÷öćÖ×ċîĚ đÖĉéĒøÜÝĎÜĔÝĔîÖćøéĞćđîĉîßĊüêĉ ìĊę ÿĞćÙĆâǰǰÙČĂǰìĞćĔĀšđÖĉéÖĞćúĆÜĔÝìĊÝę ąêŠĂÿĎđš Ăćßîą ÙüćöđÝĘïðśü÷ìĊęđÖĉé×ċĚîǰǰ 12 สารสังฆมณฑล

ĀúĆÖÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćøóĎéÖĆïêîđĂÜìćÜïüÖǰǰ ǰǰǰÖćøÖĞćĀîéìĉýìćÜÙüćöÙĉéĔĀšëĎÖêšĂÜǰǰ đðŨîðøąē÷ßîŤĔîÖćøøĆÖþćĕéš ǰǰǰǰǰǰÙîìĊöę ÙĊ üćöÿč×ĔÝÝąôŚîŪ ÝćÖēøÙĕéšđøĘü ÖüŠćÙîìĊöę ÙĊ üćöìčÖ׍ǰǰđóøąÝĉêĔÝ×ĂÜÙîđøć öĊĂìĉ íĉóúĂ÷ŠćÜöćÖêŠĂÖćøøĆÖþćÿöéčú×ĂÜ ǰ ǰÖćøĂĂÖÖĞćúĆÜÖć÷ݹߊü÷ĔĀšÿõćóøŠćÜÖć÷ øŠćÜÖć÷ìĊęđðúĊę÷îĒðúÜĕð ĒúąÝĉêĔÝ×ĂÜđøćéĊ×îċĚ ǰìĞćĔĀšøÿĎš Öċ ñŠĂîÙúć÷Ēúą ÖøąðøĊĚÖøąđðøŠć÷ĉęÜ×ċĚî ǰǰǰǰǰÖćøÙĉéĒúąóĎéÖĆïêîđĂÜìćÜïüÖĔî õćüąìĊęđÝĘïðśü÷ǰǰĒöšüŠćÝąìĞćĕéš÷ćÖǰǰĒêŠìŠćî ÿćöćøëòřÖĀĆéĕéšǰ ǰÖćøÙĉééšćîïüÖîĊĚݹߊü÷ ïøøđìćÙüćöøĎšÿċÖìčÖ׍ǰǰĕöŠóĂĔÝǰǰđýøšćđÿĊ÷ĔÝ ǰǰ ìĊęÝąđÖĉé×ċĚîĔĀšúéîšĂ÷úÜĕðĕéšöćÖìĊđéĊ÷üǰ ǰÖćøîĆęÜđÜĊ÷ïėĒúąÖćøÿüéõćüîćǰĀøČĂîĆęÜ ǰǰ ǰìšć÷îĊĚǰ éĉÞĆî×ĂòćÖךĂÙüćöđêČĂîĔÝÿĞćĀøĆï ÿöćíĉǰ Ă÷ŠćÜîšĂ÷üĆîúąǰǰîćìĊݹߊü÷ĔĀšÙčèöĊ ìčÖìŠćîîąÙąǰĶÙüćöîĂïîšĂöǰđßČęĂôŦÜǰĒÿéÜ ÙüćöÿÜïĒúąñŠĂîÙúć÷đóøćąÝĉêĔÝ×ĂÜÙîđøćöĊ ëċÜÖćøđðŨîÿćîčýĉþ÷ŤìĊęĒìšÝøĉÜ×ĂÜóøąđ÷àĎđÝšćǰ ĂĉìíĉóúĂ÷ŠćÜöćÖêŠĂÖćøøĆÖþćÿöéčú×ĂÜøŠćÜÖć÷ Ēúą÷ĆÜđðŨîđÙøČĂę ÜÙĞćðš øąÖĆîÙüćöđðŨîĀîċÜę đéĊ÷ü ĔîóøąýćÿîÝĆÖøķ ìĊęđðúĊę÷îĒðúÜĕð ǰǰǰǰǰǰǰ×ĂÙĞćõćüîćĔĀšÖĆïïøćđéĂøŤǰüćđúîêĉēîǰ ǰÖćøÿŠĂÜÖøąÝÖĒúą÷ĉöĚ Ă÷ŠćÜöĊÙüćöÿč×ĔĀšÖïĆ ðäĉÙöǰÿöćßĉÖ×ĂÜóøąýćÿîÝĆÖø×ĂÜđøćĔĀš êîđĂÜĔîÖøąÝÖǰǰïĂÖÖĆïêîđĂÜüŠćêĆĚÜĒêŠüĆîîĊĚ Āć÷ðśü÷ĕüėǰÝąĕéšöćøŠüöÜćîÖĆïđøć đðŨîêšîĕðÞĆîÝąêŠĂÿĎšÖĆïÙüćöđÝĘïðśü÷ìĊęđÖĉé×ċĚî ǰǰǰǰǰǰ×Ă×ĂïÙčèǰÙčèÿößüîĒúąÙčèðøĊ÷ćǰÙĞćüÜþŤǰ ìĊę ĕ éš ö ĂïđÜĉ î ÿîĆ ï ÿîč î Üćî×ĂÜßöøöđüßïč Ù Ùúǰ Ă÷ŠćÜĕöŠ÷ŠĂìšĂ ǰǰĀćđüúćĔĀšÖïĆ êîđĂÜìĊÝę ąĀĆüđøćąǰǰúĂÜĀć×Ğć ×ĂĔĀšóøąđðŨîđÝšćēðøéðøąìćîǰÖčšÜǰðĎǰðúćǰǰöćĔĀšǰ ĕöŠĔߊîĞćšđêšćǰ ǰ ×ĆîǰǰĀîĆÜêúÖǰǰÖćøĒÿéÜêúÖöćéĎïšćÜǰǰđóøćą ǰǰǰǰóïÖĆîĔĀöŠÞïĆïĀîšćÙąǰǰ×ĂóøąđÝšćðøąìćî ÖćøĀĆ ü đøćąđðŨ î ÷ćüĉ đ ýþĔîÖćøðúéðúŠ Ă ÷ óøąóøĔĀšÖĆïìčÖìŠćîîąÙŠą ÙüćöìčÖ׍ǰǰÖćøĀĆüđøćąìĞćĔĀšøŠćÜÖć÷ÿÜïĒúą ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÿüĆÿéĊ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ.BNFFǰǰ46ǰ?@@@? ñŠĂîÙúć÷


üĆéîĆÖïčâđðćēúÖúĆïĔÝǰēóíćøćö ǰǰöĊîćÙöǰǰ

üĆéĒöŠóøąôćêĉöćǰĀšü÷Ùúčö ǰǰóùþõćÙöǰǰ สารสังฆมณฑล 13


üĆéĒöŠóøąđðŨîìĊęóċęÜǰìŠćĀüšć ǰóùþõćÙöǰ

ÞúĂÜǰǰðŘǰĂćøćöÖćðĎßĉî ǰóùþõćÙöǰ

14 สารสังฆมณฑล


üĆéóøąîćÜöćøĊ÷ŤđÿéĘÝđ÷Ċę÷öĄǰ îćÜđĂúĉàćđïĘíǰ

ǰóùþõćÙöǰ

üĆéóøąđöêêćǰĕìøÜćö ǰöĉëčîć÷îǰ

สารสังฆมณฑล 15


ǰÞúĂÜüĆéîĆÖïčâĂĆîêîǰēÙÖöéêąîĂ÷ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰöĉĉëčîć÷îǰǰ

óĉíĊïüßóøąÿÜÛŤĔĀöŠǰēéöĉîĊēÖǰàćüĊēĂǰýøćüĉîǰóĆéýøĊđøČĂÜ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰöĉëčîć÷îǰǰ

16 สารสังฆมณฑล


üĆéóøąÙøĉÿêĀùìĆ÷ǰǰüĆéđóúÜ ǰöĉëčîć÷îǰ

üĆéóøąöćøéćîĉÝćîčđÙøćąĀŤǰǰǰìčŠÜđ×ćĀúüÜ ǰǰÖøÖãćÙöǰǰ

สารสังฆมณฑล 17


3¾3DH

đ

öČęĂüĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ ǰıǰüĆîĂćìĉê÷ŤìĊęǰ ǰđöþć÷îǰǰÙèąÖøøöÖćøÙćìĂúĉÖđóČęĂ đ÷ćüßîǰÿĆÜÛöèæúøćßïčøǰĊ ĕéšÝéĆ ÙŠć÷đ÷ćüßîǰĶđöúĘéóĆîíčĒŤ ĀŠÜÙüćöđßČĂę ķǰ 4FFETǰPGǰGBJUI ǰ èǰïšćîđ÷ĘîîćàćđøĘíǰǰêïšćîĒĀúöǰǰĂßąĂĞćǰǰÝǰđóßøïčøĊǰàċęÜĔîðŘîĊĚĕéš÷ċéĀĆüךĂǰĶđ÷ćüßîÙšî óïÙüćöÜéÜćö×ĂÜÙüćöđßČĂę ĔîóøąýćÿîÝĆÖøķǰđóČĂę ĔĀšïøøéćđ÷ćüßîđóČĂę ĔĀšïøøéćđ÷ćüßî ÝąĕéšđðŨîó÷ćîßĊüĉêĔîÙüćöÜćöǰÙüćö÷ĉîéĊìĊęđðŨîÙøĉÿêßîǰÝąĕéšöĊðøąÿïÖćøèŤÙüćöđßČęĂĔîǰ óøąđ÷àĎđÝšćǰĒúąĕéšýċÖþćǰđøĊ÷îøĎšǰ ÙšîóïêîđĂÜǰÝîđÖĉéĒøÜïĆîéćúĔÝéšü÷óúĆÜĂĆîïøĉÿčìíĉĝ ×ĂÜóüÖđ×ćǰĒúąóøšĂöìĊęÝąÖšćüĂĂÖĕðÿĎŠÖćøđðŨîñĎšîĞćĔîĀöĎŠđ÷ćüßîéšü÷ÖĆîǰēé÷đÞóćąĔî đ×êüĆé×ĂÜêîǰǰ

đ

öČęĂüĆîìĊęǰ ǰ öĉëčîć÷îǰ ǰ ÙèąÖøøöÖćøÙćìĂúĉÖđóČęĂđ÷ćüßîǰ ÿĆÜÛöèæúøćßïčøǰĊ ĕéšđךćøŠüöĒÿéÜÙüćö÷ĉîéĊĔîēĂÖćÿÖćøïüßđðŨîóøąÿÜÛŤĒúąöĉÿàćĒøÖ×ĂÜÙčèóŠĂǰ ēéöĉîĊēÖǰàćüĊēĂǰýøćüĉîǰǰóĆéýøĊđøČĂÜǰèǰĂćÿîüĉĀćøĒöŠóøąïĆÜđÖĉéǰïćÜîÖĒ×üÖǰĀúĆÜÝćÖ öĉÿàćĒøÖǰÙèąÖøøöÖćøđ÷ćüßîǰĕéšöĊÖćøĒÿéÜöĂïĔĀšÖĆïóøąÿÜÛŤĔĀöŠéšü÷ǰǰ

18 สารสังฆมณฑล


c–¥²—Ù...¬¹Ê¯£©§Œ›†´™¯§¶ƒ đ

ðŗéðøąêĎÿČęĂöüúßîÙćìĂúĉÖÞïĆïîĊĚ ǰ ×ĂîĞ ć đÿîĂđøČę Ă ÜøćüĒúąÖĉ Ý Öøøö ìĊęóüÖđøćìĊöÜćîÿČęĂöüúßîÙćìĂúĉÖ øćßïčøĊǰ ĕéšĕðøŠüöĒúÖđðúĊę÷îĒúąøĆï ìøćïךĂöĎúêŠćÜėǰÝćÖĀîŠü÷ÜćîõćÙøĆå ǰ àċęÜöĊĂ÷ĎŠǰǰÜćîĔĀâŠėǰéšü÷ÖĆîǰéĆÜîĊĚǰǰǰǰ ǰ ÖćøÝĆ é ÿĆ ö öîćĔîÙøĆĚ Ü îĊĚ ǰ ÿĞ ć îĆ Ö Üćî ö öîćĔîÙøĆĚ Ü îĊĚ ǰ ÿĞ ć îĆ Ö Üćî

đ öČę Ă üĆ î ìĊę ǰ ǰ öĉ ëč î ć÷îǰ ǰ èǰ Āš Ă Ü

ðøąßč ðøąßčööïšïšććîÿüîÿš îÿüîÿšööìĉìĉóó÷Ť÷Ťǰǰ øĊøĊÿÿĂøŤ ĂøŤììĒĂîéŤ ĒĂîéŤ ÿðćǰ ĂüĆ é đóúÜǰ Ýøćßïč ø Ċ ǰ ǰ îć÷ðŗ ÿðćǰ ĂüĆ é đóúÜǰ Ýøćßïč øĊ ǰ ǰ îć÷ðŗêêĉ ĉ íøøöǰ íøøöǰ åĉåĉêêĉĉööîêøĊ îêøĊǰǰ øĂÜñĎ øĂÜñĎš üš üŠ ćŠ ćøćßÖćøÝĆ øćßÖćøÝĆÜÜĀüĆ ĀüĆéé øćßïč øćßïčøøĊǰĊǰ đðŨ đðŨîîðøąíćîĔîóĉ ðøąíćîĔîóĉííĊđĊđðŗðŗééÖćøÿĆ ÖćøÿĆöööîćǰ öîćǰ ĶēÙøÜÖćøðøąßćÿĆ ĶēÙøÜÖćøðøąßćÿĆööóĆóĆîîíŤíŤĒĒúąøèøÜÙŤ úąøèøÜÙŤððĂŜ ĂŜ ÜÖĆ ÜÖĆîî ÿćíćøèõĆ ÿćíćøèõĆ÷÷Ēúąõćüąüĉ ĒúąõćüąüĉÖÖùêķǰàċ ùêķǰàċęÜęÜÿĞÿĞććîĆîĆÖÖÜćî Üćî ðøąßćÿĆ ðøąßćÿĆööóĆóĆîîíŤíŤÝÝĆÜĆÜĀüĆ ĀüĆééøćßïč øćßïčøøĊǰĊǰ ÝĆÝĆéé×ċ×ċĚîĚîēé÷öĊ ēé÷öĊ üĆüĆêêëčëčððøąÿÜÙŤ đ óČ Ă ę óĆ ç îćǰĒúą×÷ć÷đÙøČ Ă øąÿÜÙŤđóČĂę óĆçîćǰĒúą×÷ć÷đÙøČĂ׊׊ćć÷÷ ðøąßćÿĆ ðøąßćÿĆööóĆóĆîîíŤíŤǰǰĔîÖćøđñ÷ĒóøŠ ĔîÖćøđñ÷ĒóøŠ××Ăš Ăš öĎöĎúú׊׊ććüÿćø üÿćø ÖćøđòŜ ć øąüĆ Ü õĆ ÷ ǰÖćøđêøĊ ÷ öøĆ ï öČ Ă ĔîÖøèĊ ÖćøđòŜćøąüĆÜõĆ÷ǰÖćøđêøĊ÷öøĆïöČĂĔîÖøèĊ đÖĉ đÖĉééõĆõĆ÷÷óĉóĉïïĆêĆêĉǰĉǰ ñŠñŠććîߊ îߊĂĂÜìćÜêŠ ÜìćÜêŠććÜėǰìĆ ÜėǰìĆĚÜĚÜÿČÿČęĂęĂÿćø ÿćø öüúßîĒúąÿČ Ă ę ïč Ù ÙúǰĕðÿĎ ð Š øąßćßîĕéš Ă ÷Š öüúßîĒúąÿČĂę ïčÙÙúǰĕðÿĎðŠ øąßćßîĕéšĂ÷ŠććÜǰÜǰ Öüš Öüš ćć Ü×üćÜǰ Ü×üćÜǰ đóČ đóČę ę ĂĂ úéÖćøÿĎ úéÖćøÿĎ ââ đÿĊ đÿĊ ÷÷ÝćÖ ÝćÖ ÿćíćøèõĆ ÷ ìĊ đ ę Öĉ é ×ċ î Ě ĔĀš î Ă š ÷ìĊ ÿ ę é č êŠ Ă ĕð ÿćíćøèõĆ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîĔĀšîšĂ÷ìĊęÿčéêŠĂĕð

ðøąßćÿĆöóĆîíŤÝÝÜĆ ÜĆ ĀüĆ ĀüĆééøćßïč øćßïčøøǰĊ ǰĊĕéš ĕéšđđßĉßĉââüĉüĉìì÷ćÖø ÷ćÖø ñĎšìøÜÙčèüčçĉĀúć÷ìŠ úć÷ìŠććîǰǰéĆ îǰǰéĆÜÜîĊîĊĚǰĚǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰǰ óúđøČĂđĂÖđÖćąĀúĆ đĂÖđÖćąĀúĆÖÖǰđÝøĉ ǰđÝøĉââøčøčÖÖ׍׍ǰǰñĎñĎšđšđßĊßĊę÷ę÷üßćâ üßćâ óĉ đ ýþǰ ýĎ î ÷Ť đ êČêČĂĂîõĆ îõĆ÷÷óĉóĉïïĆ êĆ êĉ Ēĉ ĒĀŠĀŠÜÜßćêĉ ßćêĉǰǰöć öć ïøø÷ć÷ĔîĀĆ üüךךĂĂĶÿëćîÖćøèŤ ĶÿëćîÖćøèŤõõĆ ÷Ć ÷óĉóĉïïĆ êĆ êĉ ĉ Ĕîðøąđìýĕì÷ķǰ Ĕîðøąđìýĕì÷ķǰĒúąüĉ Ēúąüĉìì÷ćÖøÝćÖòś ÷ćÖøÝćÖòśćć÷÷ ðäĉ ïĆ êĉ Ö ćøõćÙÖúćÜǰ ćøõćÙÖúćÜǰÖćøĕôôŜ ÖćøĕôôŜććòśòśćć÷ñúĉ ÷ñúĉêê ĒĀŠ ĒĀŠÜÜðøąđìýĕì÷ǰǰïøø÷ć÷ĀĆ ðøąđìýĕì÷ǰǰïøø÷ć÷ĀĆüüךךĂĂǰĶÖćøéĎ ǰĶÖćøéĎĒĒúú ÿć÷ÿŠ ÿć÷ÿŠÜÜĕôôŜ ĕôôŜććĒøÜÿĎ ĒøÜÿĎÜÜìĊìĊęóęóćéñŠ ćéñŠććîêĞ îêĞććïúǰĂĞ ïúǰĂĞććđõĂ đõĂ ×ĂÜÝĆ ×ĂÜÝĆÜÜĀüĆ ĀüĆééøćßïč øćßïčøøĊķĊķ ǰǰ îĂÖÝćÖîĊ îĂÖÝćÖîĊĚ ÷Ě ÷Ć ÜĆ ÜöĊöĊììĊ öĊ öüĉüĉìì÷ćÖøÝćÖýĎ ÷ćÖøÝćÖýĎîî÷Ť÷Ť ðŜðŜĂĂÜÖĆ ÜÖĆîîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ ĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷÷ǰǰđ×êǰ đ×êǰǰǰ ÿčÿčóóøøèïč øøèïčøøĊǰĊǰöćïøø÷ć÷Ēúąÿćíĉ öćïøø÷ć÷ĒúąÿćíĉêêÖćøߊ Öćøߊüü÷÷ đĀúČ đĀúČĂĂñĎñĎš ðš ðøąÿïõĆ øąÿïõĆ÷÷ìćÜîĞ ìćÜîĞććš Ĕš ĔîĀĆ îĀĆüüךךĂĂǰǰĶÙî ĶÙî øćßïč ø ø Ċ ì š Ď î Ć óĉ ï ê Ć õ ĉ ÷ Ć ķǰēé÷öĊ ñ đ š Ď ×š ć øŠ ü öÿĆ ö øćßïčøøĊ ìĎš îĆ óĉïêĆ õĉ ÷Ć ķǰēé÷öĊñđĎš ךćøŠüöÿĆööîć öîć ðøąÖĂïéš ðøąÖĂïéšüü÷ǰĂćÿćÿöĆ ÷ǰĂćÿćÿöĆÙÙøðøąßćÿĆ øðøąßćÿĆööóĆóĆîîíŤíŤ ðøąÝĞ ðøąÝĞććĀöĎ ĀöĎïŠ ïŠ ćš ćš îĒúąÿČ îĒúąÿČĂę Ăę öüúßîđך öüúßîđךććøŠøŠüüöÿĆ öÿĆöööîć öîć ĔîÙøĆ ĔîÙøĆÜĚ ÜĚ îĊîĊǰĚ ǰĚ ÝĞÝĞććîüîǰǰÙîǰǰđÖĊ îüîǰǰÙîǰǰđÖĊ÷ę ÷ę üÖĆ üÖĆïïÜćîĒÝš ÜćîĒÝšÜÜ׊׊ććüü ÝćÖýĎ ÝćÖýĎîî÷Ť÷ŤđđêČêČĂĂîõĆ îõĆ÷÷óĉóĉïïêĆ êĆ Ēĉ Ēĉ ĀŠĀŠÜÜßćêĉ ßćêĉĔĔîÖćøĔĀš îÖćøĔĀšÿÿĂČę ĂČę ĄĄ êŠêŠććÜėǰߊ Üėǰߊüü÷đðŨ ÷đðŨîîÿČÿČĂę Ăę ÖúćÜĔîÖćøðøąßćÿĆ ÖúćÜĔîÖćøðøąßćÿĆööóĆóĆîîíŤíŤ ĒÝš ĒÝšÜÜךךĂĂöĎöĎúú׊׊ććüÿćøÖøèĊ üÿćøÖøèĊÖÖćøđêČ ćøđêČĂĂîõĆ îõĆ÷÷đøŠđøŠÜÜéŠéŠüüîî

đóČ đóČę Ăę ĂđðŨ đðŨîîðøąē÷ßîŤ ðøąē÷ßîŤêêŠ ĂŠ ĂóĊóĊę îę îš Ăš ĂÜðøąßćßîĔî ÜðøąßćßîĔî óČóČĚîĚîìĊìĊęÝęÝąĕéš ąĕéšđđêøĊ êøĊ÷÷öÖćøðŜ öÖćøðŜĂĂÜÖĆ ÜÖĆîîêîđĂÜĕéš êîđĂÜĕéšììĆîĆî ìŠìŠüüÜìĊ ÜìĊǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰĒúąđöČ ĒúąđöČę Ăę ĂüĆüĆîîìĊìĊę ǰę ǰǰ ǰÖøÖãćÙöǰ ÖøÖãćÙöǰǰ ǰ đøćĕéš đøćĕéšööĊ ēĊ ēĂÖćÿĕðøŠ ĂÖćÿĕðøŠüüöøĆ öøĆïïôŦôŦÜÜÙüćöÙĉ ÙüćöÙĉééđĀĘđĀĘîî ÿćíćøèąêŠ ÿćíćøèąêŠĂĂøŠøŠććÜĀúĆ ÜĀúĆÖÖđÖèæŤ đÖèæŤüüŠ ćŠ ćéšéšüü÷Öćø ÷Öćø ìéúĂÜðøąÖĂïÖĉ ìéúĂÜðøąÖĂïÖĉÝÝÖćøüĉ Öćøüĉìì÷č÷čÖÖøąÝć÷đÿĊ øąÝć÷đÿĊ÷÷ÜǰÜǰ èǰēøÜĒøöøćöćÖćøŤ èǰēøÜĒøöøćöćÖćøŤđđéšéšîîÿŤÿŤǰëüĉ ǰëüĉõõćüéĊ ćüéĊǰÖøč ǰÖøčÜÜđìóĄǰ đìóĄǰ đóČ đóČęĂęĂøŠøŠüüöĒÿéÜÙüćöđĀĘ öĒÿéÜÙüćöđĀĘîîêŠêŠĂĂÖćøéĞ ÖćøéĞććđîĉđîĉîîÜćî Üćî üĉüĉìì÷č÷čÖÖøąÝć÷ÿĊ ÷ ÜĔĀš đ ðŨ î ĕðĔîìĉ ý ìćÜđéĊ ÷ üÖĆ øąÝć÷ÿĊ÷ÜĔĀšđðŨîĕðĔîìĉýìćÜđéĊ÷üÖĆîîǰǰ àċàċęÜęÜìĆìĆĚÜĚÜĀöéÝąĂĂÖöćđðŨ ĀöéÝąĂĂÖöćđðŨîîÖãĀöć÷ïĆ ÖãĀöć÷ïĆÜÜÙĆÙĆïïĔßšĔßš ĔîÖćøéĞ ĔîÖćøéĞććđîĉđîĉîîÖĉÖĉÝÝÖćøüĉ Öćøüĉìì÷č÷čÖÖøąÝć÷đÿĊ øąÝć÷đÿĊ÷÷ÜìĆ ÜìĆĚÜĚÜ ðøąđìýǰÿŠ ðøąđìýǰÿŠüüîøć÷úąđĂĊ îøć÷úąđĂĊ÷÷éđøćÝąîĞ éđøćÝąîĞććđÿîĂĔî đÿîĂĔî đðŗđðŗééðøąêĎ ÿ Ă ę Č đúŠ ö êŠ Ă ėǰĕðǰîĊ đ ę ðŨ î Öĉ Ý ÖøøöïćÜ ðøąêĎÿĂČę đúŠöêŠĂėǰĕðǰîĊđę ðŨîÖĉÝÖøøöïćÜ ÿŠÿŠüüîìĊ îìĊìę ìę ćÜÿČ ćÜÿČĂę Ăę öüúßîÙćìĂúĉ öüúßîÙćìĂúĉÖÖǰĕéš ǰĕéšööēĊ ēĊ ĂÖćÿĕð ĂÖćÿĕð øŠøŠüüöéĞ ć đîĉ î ÖćøÖĆ ï ìćÜõćÙøĆ å ĒúąõćÙĊ öéĞćđîĉîÖćøÖĆïìćÜõćÙøĆåĒúąõćÙĊđđÙøČ ÙøČĂà ׊׊ćć÷üĉ ÷üĉìì÷č÷čêêŠćŠćÜėǰǰǰǰ Üėǰǰǰǰ ǰǰ ×Ă×ĂïÙč ×Ă×ĂïÙčèèóĊóĊîę îę Ăš Ăš Üìč ÜìčÖÖìŠìŠććîìĊ îìĊêę êę éĉ éĉ êćöǰĒúą êćöǰĒúą ĔĀš ĔĀšÙÙćĞ ćĞ êĉêĉßßöÖĆ öÖĆïïìćÜìĊ ìćÜìĊööÜćîÿČ ÜćîÿČĂę Ăę öüúßîÙćìĂúĉ öüúßîÙćìĂúĉÖÖ øćßïč øćßïčøøĊđĊđóČóČęĂęĂðøąē÷ßîŤ ðøąē÷ßîŤĔĔîÖćøóĆ îÖćøóĆççîćĔĀš îćĔĀšééĊ÷Ċ÷ĉęÜĉęÜėǰėǰ ×ċ×ċĚîĚîêŠêŠĂĂĕðǰ×ĂïÙč ĕðǰ×ĂïÙčèèÙøĆ ÙøĆïï

สารสังฆมณฑล 19


สารสังฆมณฑลราชบุรีปีที 32 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2012  

สารสังฆมณฑลราชบุรีปีที 32 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2012

สารสังฆมณฑลราชบุรีปีที 32 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2012  

สารสังฆมณฑลราชบุรีปีที 32 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2012

Advertisement