Page 1

1


สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 31 ฉบับที่ 3

วรสารฉบับนี้ขอร่วมเทิดเกียรติแด่แม่พระที่ชาวเรารักและ นับถือทั้งแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์และแม่พระแห่งสายประคำ แต่ อันความเป็นจริงแล้วไม่อยากให้มองว่า แม่พระมีหลายองค์หรือมี ความศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างกันไปเพราะแม่พระยังมีองค์เดียวเท่านั้น อะไรคือสุดยอดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระคงไม่ใช่แค่ท่าน เป็นพระมารดาของพระเจ้าเท่านั้น แต่ท่านเป็นทั้งแบบอย่างของ กุลสตรีสาวกผู้อุทิศตนและผู้ร่วมงานไถ่มนุษยชาติตลอดกาล มุ ม มองที่ เ ราคิ ด ถึ ง แม่ พ ระจึ ง ไม่ ค วรหยุ ด ที่ ท่ า นเป็ น ผู้ อ่อนหวานและเมตตาเราเสมอๆ เท่านัน้ แต่เราควรมองหาแบบอย่าง และเลียบแบบท่านในการดำเนินชีวิตมากกว่า เพราะตลอดชีวิต ของแม่พระไม่เคย ได้รับความช่วยเหลือแบบเราเลย แต่ท่านก็ เชื่อและน้อมรับแผนการ ของพระเจ้าไม่เสื่อมคลาย ดังตัวอย่าง คำพู ด ที่ แ ม่ พ ระได้ ก ล่ า วกั บ แบร์ น าแด๊ ต ในการประจั ก ษ์ ม าที่ ลูรด์ในปีค.ศ 1858 ว่า “ในโลกนี้ฉันไม่สัญญาว่าจะให้อะไรกับเธอ แต่ชีวิตโลกหน้าเธอจะอยู่กับฉันในเมืองสวรรค์”

พี่น้องที่รักทั้งหลาย ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราอีกท่านหนึ่ง คือ แม่พระ ท่านมีบทบาทในการช่วยเหลือแบบอยู่เบื้องหลัง เช่น การตอบรับ เป็นมารดาของพระผู้ไถ่การน้อมรับพระประสงค์ของพระเพื่อให้ เกิดผลดีกับผู้อื่นกับส่วนรวม การแสดงความห่วงใยในงานเลี้ยงที่ กานา การติดตามพระบุตรพระผูไ้ ถ่ของท่านตลอดเส้นทางกางเขน การดำเนินชีวิตในฐานะแม่อย่างสงบเรียบง่าย ฯลฯ ชีวิตของแม่พระจึงเป็นแบบอย่างของผู้ที่ปฏิบัติความรัก

ดังที่พระเยซูเจ้าทรงสอนแม่พระยินดีสละน้ำใจตนเอง เพื่อรับพระ ประสงค์ของพระเจ้า เพราะแม่พระมีความรักพระเจ้า แม่พระเป็น แบบอย่างแห่ง ความนบนอบเชื่อฟัง (แม้ไม่ต้องกล่าวคำปฏิญาณ หรือคำสัญญาต่อหน้าสาธารณชน) เป็นแบบอย่างแห่งความเรียบง่าย เป็นแบบอย่างแห่งความปรารถนาดีตอ่ ผูอ้ น่ื เป็นผูม้ เี มตตา ช่วยเหลือ ผู้อื่นให้อภัย นี่คือรูปแบบของชีวิตคริสตชนที่แท้จริง ช่วงเวลาเหล่านี้ อยากให้พี่น้องได้ไตร่ตรองถึงชีวิตของแม่พระ และนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงการ แสดงออกถึงความศรัทธาต่อพระแม่ ความรักที่มีต่อพระแม่และ ความหวังในการเป็นผู้เสนอวิงวอนของพระแม่ด้วย ขอแม่พระผู้เป็นคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานช่วยวิงวอน เพื่อเราทุกคนให้มีความเชื่อ ความวางใจ และความรักต่อพระเจ้า มากยิ่งขึ้นทุกวัน ให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันในฐานะคริสตชนได้ อย่างดี (พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ) ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

วัตถุประสงค์ พิสูจน์อักษร คุณณัฐพล สัตถาผล คุณกิตติพงษ์ ธวัชวงษ์ 1.เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างพระสงฆ์ นักบวชและฆราวาสทั่วไป ภาพ คุณพนิดา แหวกวารี คุณชนินทร์ คำวงษ์ 2.เพื่อนำเสนอข่าวสารและความเป็นไปในสังฆมณฑลราชบุรี 3.เพื่อนำเสนอบทความและคอลัมน์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตคริสตชน ขอขอบคุณ คุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ คุณพ่อดำรัส ลิิมาลัย 4.เพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวของพระเจ้า คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ ครูกฤตติยา อุตสาหะ เจ้าของ สังฆมณฑลราชบุรี คุณเจนยารัตน์ เล้าบุญทวีพรผล ที่ปรึกษา คุณพ่อประดิษฐ์ ว่องวารี อุปสังฆราช คุณศิริลักษณ์ เบญจภูมิรินทร์ คุณวิชภา หลวงจอก บรรณาธิการ คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก คุณสุวณีย์ วิจิตรโชติ คุณปาริฉัตร ธิติธรรม กองบรรณาธิการ คุณณัฐพล สัตถาผล คุณกิตติพงษ์ ธวัชวงษ์ สามเณรใหญ่สังฆมณฑลราชบุรี กราฟฟิค คุณกิตติพงษ์ ธวัชวงษ์ ติดต่อประชาสัมพันธ์ E - mail : loveisradio@hotmail.com

2


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950 สมเด็จพระ

สันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ได้ออกสารชือ่ Munificentissimus Deus รับรองความไม่ผิดพลั้งของความเชื่อเรื่องพระนาง มารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ และ ประกาศเป็นข้อความเชื่อของพระศาสนจักรคาทอลิก อย่างเป็นทางการ ต่อมาในเอกสาร Lumen Gentium ของสังคายาวาติกัน ที่ 2 ได้ยืนยันว่า “พระนางมารีย์ เป็นผู้ปฏิสนธินิรมล ปราศจากบาปกำเนิด และได้รับ เกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณเมื่อ จบชีวิตของ พระนางบนโลกมนุษย์ และได้รับการยกย่องจากพระเจ้า ให้เป็นราชินีเหนือทุกสิ่ง” (LG 59) แม้ความเชื่อเรื่องพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้น สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เพิ่งจะได้รับการรับรองอย่าง เป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ก็ตาม แต่ว่าสำหรับคริสตชน แล้วความเชื่อเรื่องนี้เป็นที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ศตวรรษต้นๆ ซึ่งปรากฏในงานเขียนประเภท apocrypha ว่า พระนาง มารีย์ได้สิ้นชีวิตท่ามกลางบรรดาอัครสาวก แต่เมื่อนักบุญ โทมัสได้ขอให้เปิดหลุมฝังศพของพระนาง ก็ปรากฏว่าหลุม ฝังศพนั้นว่างเปล่า บรรดาอัครสาวก จึงสรุปว่า ร่างกาย ของพระนางได้รับการยกขึ้นสู่สวรรค์ ซึ่งในอดีตคริสตชน เรียกเหตุการณ์หรือวันสมโภชนี้ว่า พระนางมารีย์บรรทม

(Dormitio S. Mariae) เพราะเชื่อว่าพระนางมารีย์ไม่ได้ สิ้นชีวิตเพียงแค่หลับไปเท่านั้น

เกียรติอนั สูงส่งทีพ่ ระนางมารียไ์ ด้รบั มิได้ เป็นเพราะว่า พระนางเป็นพระมารดาพระเจ้าเท่านัน้ แต่คณ ุ งามความดี ที่สำคัญซึ่งทำให้พระนางได้รับเกียรตินี้ ก็คือตลอดชีวิต ของพระนางมารีย์นั้น พระนางเป็นผู้ที่ติดตามพระเจ้า อย่างซื่อสัตย์เสมอ คำตอบรับสั้นที่พระนางมารีย์ตอบ ต่อทูตสวรรค์เมื่อรับการแจ้งสาร ว่า Fiat (Let it be done) ซึ่งแปลเป็นไทยว่า ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามนั้น ไม่ได้จบแค่เพียงครั้งเดียวแต่ว่าเป็นการตอบครั้งเดียว

ที่มีผลตลอดชีวิตของพระนาง หรือครั้งเดียวตลอดไป

(once for all) เพราะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตทั้งชีวิต ของพระนางมารียก์ ม็ อบให้ทกุ สิง่ เป็นไปตามพระ ประสงค์ ของพระเจ้า ติดตามพระเจ้า อย่างซื่อสัตย์จนกระทั่งวัน ที่พระนางจบสิ้นชีวิตบนโลกมนุษย์ สิ่งสำคัญสำหรับการสมโภชพระนางมารีย์รับ เกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ คือ แบบอย่าง ของพระนางมารีย์ในการบรรลุพระอาณาจักรสวรรค์นั้น จะเป็นกำลังใจและเป็นหลักประกันสำหรับบรรดาคริสต ชนซึ่งกำลังเดินทางอยู่ในโลกนี้ ให้ดำเนินชีวิตของตน อย่างมีความหวังว่าสักวันหนึ่งตนเองก็จะได้บรรลุพระ อาณาจักรสวรรค์เช่นเดียวกันกับพระนางมารีย์ ถ้าตนเอง เป็นผู้ที่ติดตามพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์เช่นที่พระนางมารีย์ ได้ปฏิบัติ

3


บาเป็นหญิงสาวสวยมากในหมู่บ้านเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆ มากหน้าหลายตา ไม่วา่ ชบาจะเคลือ่ นไปไหน หรือทำกิจกรรม ใด จะมีหนุ่มๆ ติดตามไปร่วมกิจกรรมด้วยมากมาย ค่ำวันหนึ่ง พ่อเฒ่าแม่เฒ่าพาลูกชายหน้าตาหล่อเหลามาสู่ขอ

ทั้งพ่อและแม่ของชบาก็เห็นชอบจึงหันมาถามลูกสาวว่า “ยินดีตอบ รับไหม?” ชบาก้มหน้านิ่งครู่หนึ่ง “ถ้าเขารักหนูจริงอยากแต่งงานกับ หนู เขาต้องรักสุนัขตัวโปรดของหนูด้วย” ชบากล่าวด้วยเสียงเอาจริงเอาจังพลางชำเลือง ไปที่เจ้าหนุ่ม หนุ่มหล่อได้ยินดังนั้น หันไปกระซิบที่หู ของพ่อเฒ่าแม่เฒ่าด้วยเสียงแผ่วเบาว่า “ผม แต่งงานกับชบาไม่ได้หรอกครับ ผมเกลียด เกลียด สุนัขเข้ากระดูกดำเลยครับ สุนัขเข้ามาใกล้ผม แล้ว ผมขยะแขยงครับ” พระแม่มารีกับลูกประคำเป็นของคู่กัน แน่นแฟ้นประจักษ์ที่ฟาติมากับหนูน้อยสามคน คือ ลูซีอา ยาชินทา และฟรังซิสโก พระแม่ ขอร้องให้สวดลูกประคำดีๆ ก่อนแล้วแม่ พระจึงบอกสิ่งสำคัญๆ แก่สามหนูน้อยประจักษ์ที่ลูร์ด ฝรั่งเศส ก็ เช่นเดียวกันแม่พระขอร้องให้ แบร์นาแดตนำสวดลูกประคำดีๆ ก่อน จึงได้รับสาสน์สำคัญๆ เช่นกัน ใครคิดรักแม่พระ บอกรักแม่พระ ต้องการความช่วยเหลือ จาก แม่พระจริงๆ ต้องรักการสวดลูกประคำ จึงจะสามารถเข้าใกล้ แม่ พระชิดสนิทกับแม่พระได้เช่นเดียวกับชบาหญิงสาวแสนสวย ที่รัก สุนัขตัวโปรดสุดหัวใจ หนุ่มใดอยากได้ต้องรักสุนัขด้วย ใครรักลูกประคำ แม่พระยังสัญญาประทานพระพรพิเศษ 15 ข้อ ด้วยกัน คือ 1. ผู้ใดสวดลูกประคำอย่างศรัทธา และพากเพียร จะได้รับผลตาม

คำวิงวอนของตน 2. ผู้เผยแพร่การสวดลูกประคำ จะได้รับความช่วยเหลือให้พ้นภัยต่างๆ 3. ผู้ที่สวดลูกประคำจะได้รับความสว่างและพละกำลังตลอดชีวิต

โดยเฉพาะเมื่อจวนจะสิ้นใจ

4

4. เราสัญญาจะคุ้มครองเป็นพิเศษแก่ผู้ที่สวดลูกประคำ 5. เราสัญญาจะประทานพระพรที่จัดเป็นพิเศษ แก่ผู้ที่ศรัทธาต่อ

ลูกประคำ 6. เราจะช่วยวิญญาณของผู้ที่สวดลูกประคำเป็นประจำให้พ้นไฟ

ชำระโดยเร็ว แม่พระสัญญาไว้ 15 ข้อ แต่ขอนำเสนอเพียง 6 ข้อก็คง พอดึงดูดใจ พวกเราให้หมั่นและอยากสวดลูกประคำมากขึ้นในชีวิต ประจำวัน จริงไหมครับ ปัจจุบันนี้ สำหรับชาวราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงยังได้รับพร พิเศษอีกในการสวดลูกประคำ หลายๆ ครอบครัว เป็นต้น ที่มีคน วัยสูงอายุ หรือชรา จะเปิดวิทยุ FM 107.75 MHz หรือ ผ่านทาง อินเทอร์เน็ต ที่ www.loveisradio.com ของสื่อมวลชนคาทอลิก กระจายคลื่นจากตึกของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ตลอด 24 ชั่วโมง รายการเพิม่ พูนชีวติ เพิม่ พลังความคิดและเป็นต้น เวลาค่ำ 19.00 น. จะเปิดวิทยุไว้ ทำงานไป สวดลูกประคำตามวิทยุไปด้วย จิตใจก็สบาย เป็นกุศลก่อนนอน บางครั้งก็ชวนลูกหลานร่วม สวดด้วยสัก 10 เม็ด แล้วค่อยไปดูทีวีตามวัยของเด็กๆ ส่วนตนเองก็อยู่กับวิทยุต่อไป หลับ สบาย เกิดมาแล้ว สมัครใจรับศีลล้างบาปเป็นลูกของพระเยซู ก็ ต้องหมั่นมาร่วมมิสซาวันอาทิตย์ตามที่พระองค์ขอร้องไว้เกิดมา แล้วสมัครใจรับศีลล้างบาปเป็นลูกของพระแม่มารี ก็ต้องรักและหมั่น สวดลูกประคำประจำวัน ตามที่แม่พระมารี ขอร้องไว้ด้วยเช่นกัน ทำดังนี้แล้วสัญญา 15 ข้อจะไปไหนเสีย ใช่ไหมครับ?


ทัวร์..แสวงบุญต่างแดนกับครูจอย บ้านเป็นอะไรที่มากหว่าสถานที่ มีให้ความอบอุ่น

มีความผูกพัน เป็นรากฐานของครอบครัว ดังนัน้ บ้านจึงเป็นสถานที่สำคัญและเราทุกคน ก็คง มีความผูกพันกับบ้านของเรา ฉบับนี้ จอยขอ พาไปแสวงบุ ญ ที่ อ าสนวิ ห ารแม่ พ ระแห่ง โลเรโตกันนะคะ ที่นี่มีบ้านบ้านหลังเล็กๆ ที่ เชือ่ กันว่า เป็นบ้านทีน่ าซาเร็ธเป็นบ้านทีแ่ ม่พระ อาศัยอยู่และเลี้ยงดูพระกุมารเยซู โดยประมาณศตวรรษที่ 3 จักรพรรดิคอนสแตนติน ได้ สร้างวิหารครอบบ้านหินหลังดังกล่าว ที่เชื่อว่าเป็นบ้านของ

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บริเวณตัวบ้านมี 2 ส่วนด้านในเป็นถ้ำซึ่ง เจาะเข้าไปในหิน (ยังคงอยู่ในวิหารที่นาซาแร็ธ) และด้านหน้า เป็นส่วนที่สร้างด้วยหิน เชื่อกันว่า ในปี ค.ศ. 1291 ช่วงสงครามครูเสด ปาเลสไตน์ถูกมุสลิมยึดครอง เทวดา

ได้ยกบ้านของแม่พระส่วนที่สร้างด้วยหินไปที่อิลลิเรีย (Illyria) ปัจจุบันอยู่ในประเทศโครเอเชีย และเทวดาได้ย้ายไปไว้ในป่าที่ เรกันติ (Recanti)ประเทศอิตาลี เนือ่ งจากมุสลิมรุกรานอัลเบเนีย หลังจากนั้นได้ย้ายไปตั้งที่โลเรโตในปัจจุบัน ดั่ ง หลั ก ฐานทางโบราณคดี ก ารศึ ก ษาลั ก ษณะของหิ น และภาพไอคอนทีป่ รากฏบนผนัง หินยืนยันได้วา่ หินทีโ่ ลเรโต รูปแบบ และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็น หินและวัสดุลักษณะเดียวกันกับ ที่นาซาเร็ธและไม่ปรากฏหินและ วัสดุชนิดนี้ ในเขตมาร์เคของอิตาลี อีกทั้งการตรวจสอบอายุของหิน ทั้งสองแห่งยืนยันว่าอยู่ในยุคเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับส่วนที่ เป็นถ้ำที่เคยเป็นตั้งบ้านของแม่พระที่นาซาเร็ธทั้งรูปแบบและ ขนาด ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เชื่อกันว่าบ้านของแม่พระ ถูกขนส่งจากนาซาเร็ธมาที่โลเรโตทางเรือด้วยความช่วยเหลือ ของครอบครัวสูงศักดิ์ที่ชื่อว่า อันเจลี(Angeli) ขณะที่ปกครอง เอปิรุส (Epirus) ในศตวรรษที่ 13

ในปี ค.ศ. 1469 ได้มีการก่อสร้างอาสนวิหารครอบ บ้านของแม่พระที่โลเรโต ส่วนการสร้างหินอ่อนล้อมรอบบ้านของแม่พระที่เห็นใน ปัจจุบันเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1507 ตามคำสั่งของพระสันตะปา ปาจูเลียสที่ 2 โดยการออกแบบของบรามันเต และได้รับ การตกแต่ ง โดยศิ ล ปิ น เอกชาวอิ ต าเลี ย นยุ ค เรเนสซอง

หลายคน ในปี ค.ศ.1910 แม่พระแห่ง โลเรโตได้กลายเป็นองค์อปุ ถัมภ์ของ นักบินและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วกับอวกาศ และการบิน เพราะตำนานที่เชื่อกันว่า เทวดาได้ยกบ้านที่นาซาเร็ธ บินมาที่ โลเรโต ดังนั้น ในวันที่ 8 กันยายน ซึ่ ง เป็ น วั น ฉลองแม่ พ ระบั ง เกิ ด ทุ ก ปี นักบินจะไปรวมตัวกัน ทีน่ น่ั เพือ่ ภาวนา และเพื่อเฉลิมฉลองด้วยกัน พี่น้องที่รัก บ้านหลังแรกของเราคงไม่ใช่สถานที่แต่คงเป็น ครรภ์มารดาของเรา ดังนั้น ให้เราดูแลบ้านหลัง แรกนี้ของเรา ให้ดีที่สุด ดังที่พระเยซูเจ้าทรงรักพระมารดาของพระองค์และ ให้เราดำเนินชีวติ ครอบครัวตามแบบอย่างของครอบครัวศักดิส์ ทิ ธิ์ ที่นาซาเร็ธนะคะ

5


20 พฤษภาคม 2554 ตัวแทนจากคณะกรรมการศาสนสัมพันธสังฆมณฑลราชบุรี

ร่วมส่งสารแสดงความยินดีแด่เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง

จ.ราชบุรี เนื่องในวันวิสาขบูชา นำทีมโดยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก โดยเดินทางไป ร่วมแสดงความยินดีแบบนี้อยู่เป็นประจำ

27 - 30 เมษายน 2554 อบรมหลักสูตร “ผู้นำศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 13” ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม นำทีมโดย คุณวนิดา รุ่งศิริชัยรัตน์ และคุณศรีสุดา ประยูรหงษ์ เพือ่ เพิม่ พูนความรูใ้ นการอยูร่ ว่ มกันกับคนต่างศาสนา

21 - 22 มิถุนายน 2554 อบรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ร.ร.ดรุณาราชบุรี โดย

คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก ผู้ดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงาน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ซึง่ มีนกั เรียน ระดับชัน้ มัธยมศึกษา

ปีที่ 3 และครูมาร่วมกิจกรรมภายในค่ายอย่างมีความสุข และได้รับความรู้จากตัวแทนศาสนาต่างๆที่มาบรรยายให้ ความรู้และชี้แนะแนวทางต่างๆ ในการดำเนินชีวิตในสังคม

6

4 มิถุนายน 2554 ไปร่วมงานพิธีเปิดคริสตจักรหนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์จากวัด ต่างๆ ไปร่วมงานประมาณ 50 คน


การรับเชิญอบรมซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน

อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยทีมงานของหน่วย งานประกาศพระวรสารสังฆมณฑลราชบุรี นำ ทีมโดย คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ โดย เอาผลงานของซิสเตอร์มาฝากทุกๆ ท่าน เพือ่ จะได้ทราบว่าพระพรของพระเจ้ามีอยู่ซิสเตอร์ อย่างแท้จริง

ทีมเยี่ยมเยียนหน่วยงานประกาศพระวรสารได้ ไปให้กำลังใจ บ้านสัตบุรุษวัดแม่พระสายประคำ หลักห้าผ่านทางคุณพ่อวิริยะ สู้เสงี่ยม เจ้าอาวาสวัด เป็นผู้นำและติดต่อบ้านสัตบุรุษให้และได้รับการ ตอบรับอย่างดี โดยในการไปเยี่ยม ได้นำรูปปั้นบุญราศี พระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ไปด้วย เพื่อ ให้สัตบุรุษได้สวดขอพระอวยพรด้วยพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์แบ่งปันข้อคิด อวยพรผู้อาวุโส ผู้เจ็บป่วย หลังจากจบการเยี่ยมเชิญทุกครอบครัวมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดในวันอาทิตย์ หลังจากมิสซาก็ มีกิจกรรมร่วมกันเล็กน้อย หลังจากนั้น ก็ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

วันที่ 30 ก.ค. ออกพื้นที่ทำกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมี เยาวชนนักเรียนดรุณพณิชยการราชบุรี ไปร่วมทำกิจกรรมด้วย โดยการนำของซิสเตอร์

อภิชญา พูนโภคผล

วันที่ 15-17 ก.ค. หน่วยงานแพร่ธรรม มิสซัง นครราชสีมา โดยคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส ได้เชิญ

คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ และทีมงานให้ไปอบรม ฆราวาสแพร่ธรรม รุน่ ที่ 4 ทีไ่ ร่วนานุรกั ษ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

7


8


9


การติดตามคำร้อง การจะมีสถานะบุคคลได้กต็ อ้ งเริม่ ทีว่ า่ มีกฏหมาย กฏหรือ ระเบียบให้อำนาจให้สทิ ธิในการยืน่ คำร้องหรือไม่หากมีสทิ ธิ แล้ว การยืน่ คำร้องจะมีชอ่ งทางติดตามคำร้องได้ดงั นี้

1

ควรถ่ายเอกสารคำร้อง และหลักฐาน ประกอบคำร้องเก็บไว้ที่ตัวอย่างน้อย 1 ชุด

4

หากไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ หรือได้รับแจ้งว่าอยู่

ทุกครั้งที่ยื่นคำร้องขอให้เจ้าหน้าที่ลงนามและ

ระหว่ า งดำเนิ น การหรื อ ได้ รั บ คำชี้ แจงที่ ผู้ ยื่ น คำร้ อ งเห็ น ว่ า ไม่มีเหตุผล เมื่อพ้นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันยื่นคำร้องผู้ยื่น คำร้องสามารถฟ้องภายใน 90 วันต่อศาลปกครองว่าเจ้าหน้าที่ ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร

หากพ้นเวลา 30 วัน ยังไม่มีความคืบหน้า ผู้ยื่นคำร้อง

5

2 3

วันที่รับเรื่องต่อหน้าผู้ยื่น และขอหลักฐานการรับ คำร้องหากไม่มี ให้ขอถ่ายสำเนาคำร้อง

อาจทำหนั ง สื อ สอบถามส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น ตอบรับไปยังนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือ นายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตที่รับเรื่อง แล้วแต่กรณี

หากได้รับแจ้งคำสั่งว่าไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติ ผู้ยื่น

คำร้องจะต้องโต้แย้งหรืออุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเป็นลาย ลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง โดยระบุ ข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฏหมายประกอบด้วย และนาย ทะเบียนจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่ได้รับ หนังสือโต้แย้งอุทธรณ์

6

ถ้ า นายทะเบี ย นหรื อ นายอำเภอไม่ เ ห็ น ด้ ว ย กับคำ

อุทธรณ์ จะต้องรายงานต่อนายทะเบียนจังหวัดหรือผู้ว่า ราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพือ่ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ยกเว้นกรณีขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 30 วัน

7

หากนายทะเบียนจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็น

ด้ ว ยกั บ คำอุ ท ธรณ์ ห รื อ ไม่ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาเมื่ อ พ้ น 90 วัน นับจากวันที่ยื่นอุทธรณ์ ผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล ปกครองให้มีคำสั่งแก้ไขคำสั่งของนายทะเบียนหรือนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขต

10


s

กิ จ กรรมมอบทุ น การศึ ก ษามหาพรต ประจำปี2554 อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2554 ทาง เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์สงั คมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี ได้นำเงินจากการรณรงค์มหาพรตนอกเทศกาล ไปมอบให้ กับนักเรียนในพื้นที่ อ.ศรีสวัสดิ์

จ.กาญจนบุรี จำนวน 40 ทุน

s

ในเดือนกรกฎาคม 2554 ทางศูนย์สังคมพัฒนาฯราชบุรี ได้รับ ของทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา จากโรงเรียนวีรศิลป์และโรงเรียน ดรุณาราชบุรี ทางศูนย์สังคมพัฒนาฯราชบุรีได้นำของทำบุญที่ได้รับ ไปมอบให้กับถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ทำงานและพื้นที่แพร่ธรรม 3 พื้นที่ คือ ชุมชนบ้านห้วยผากและบ้านห้วยกระวาน อำเภอสวนผึง้ จังหวัด ราชบุรี มอบให้โรงเรียนในถิน่ ทุรกันดารโรงเรียนบ้านองค์จุ เด็กนักเรียน หอพักตามชุมชนไกลมาอยู่ร่วมกัน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี และ มอบให้กับพื้นที่แพร่ธรรมอำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานสังคมพัฒนา...สังฆมณฑลราชบุรี 11


ระวังโรคหน้าฝน

(Momypedia)

สวัสดีค่ะ

ท่านผู้กำลังอ่านสารสังฆมณฑลฉบับนี้ทุกท่าน ในคอลัมน์ ของชมรมเวชบุคคลฉบับนี้ขอนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบรรยากาศช่วยนีี้กัน สักนิดนึง นั้นคือ โรคที่มาพร้อมกับหน้าฝนหรือฤดูฝน เมื่อฤดูฝนมาเยือน ไม่เพียงนำความชุ่มชื้น มาฝากผืนดินและผู้คน แต่ ฝนชุกยังมาพร้อมโรคถึง 5 กลุ่มรวมกว่า 15 โรค ที่เราสามารถป้องกันได้ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเตือน 90 วันอันตราย ในเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงฝนชุก ประชาชนควรป้องกันโรค ติดต่อที่ มักเกิดขึ้นในฤดูฝน ซึ่งมีโรค 5 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุม่ โรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร ที่พบบ่อย ได้แก่โรคอุจจาระร่วงเฉียบ พลัน บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบ 3. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ สาเหตุเกิดจากกินอาหารดื่มน้ำที่ปนเปื้อน ที่พบบ่อยได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ เชื้อโรค หรือกินอาหารสุกๆ ดิบๆ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ 4. กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุง หรือปอดบวม อาการเริ่มจากไข้ ไอ ได้แก่ ไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะนำโรค

ไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis) หายใจเร็วหรือหอบเหนื่อย มียุงรำคาญ มักแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำ ตาม ทุ่งนาเป็นตัวนำโรค และโรคมาลาเรีย มียุง ก้ น ปล่ อ งที่ อ ยู่ ใ นป่ า เป็ น พาหะนำโรคทั้ ง

3 โรคนี้อาการเริ่มจากมีไข้สูง ปวดศีรษะ มาก คลืน่ ไส้อาเจียน โดยเฉพาะโรคไข้สมอง 2. กลุ่ ม โรคติ ด เชื้ อ ผ่ า นทางบาดแผล อักเสบ อาจทำให้พิการภายหลังได้ หรือเยื่อบุผิวหนัง ที่พบบ่อย คือ โรค

เลปโตสไปโรซิส หรือไข้ฉี่หนู อาการเด่น คือ ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ มักปวด กล้ามเนื้อบริเวณน่องและโคนขาอย่าง รุนแรงและตาแดง 12


5.โรคเยือ่ บุตาอักเสบหรือโรคตาแดง มีรายงานว่าตลอดเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตจากโรค ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำสกปรก หน้าฝนแล้ว 13 ราย โดยเสียชีวติ จากปอดบวม 8 ราย อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 3 กระเด็นเข้าตา ราย ไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ อย่างละ 1 ราย สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กอยู่ในบ้าน ในช่วงนี้หากลูกมีไข้สูงควร ไปพบแพทย์ทนั ที นอกจากนีม้ ขี อ้ ควรระวังสำคัญคือ ห้ามใช้ยาจำพวกแอสไพริน อย่างเด็ดขาด เพราะยาชนิดนีม้ อี นั ตรายกับบางโรค โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้ฉห่ี นู เพราะโรคทัง้ 3 ทำให้มเี ลือดออกตามอวัยวะ ต่างๆ ในร่างกายอยู่แล้ว หากได้รับยาแอสไพริน ซึ่งมีสารป้องกันเลือดแข็งตัว จะทำให้ เลือดออกได้ง่ายขึ้นทำให้เสียชีวิตจาก โรคได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงหน้าฝนนี้ เราสามารถป้องกันโรคต่างๆ เหล่านี้ได้ โดยดูแลสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่ สุกสะอาด ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ดูแลไม่ให้พื้นที่หรือ ภาชนะในบ้านมี น้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ดูแลตัวเองและลูกน้อยไม่ให้ถูก

ยุงกัด ไม่ควรออกไปเดินลุยในพื้นที่น้ำขังและล้างเท้าฟอกสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ หลังออกไปเดินในพื้นชื้นแฉะหลังฝนตกใหม่ๆ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกของสังฆมณฑลราชบุรี ร่ ว มแสดงความยิ น ดี กั บ ประธานเวชบุ ค คลคาทอลิ ก สังฆมณฑลราชบุรี มารีอาสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร ซึ่งได้ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประถมภรณ์

มงกุฏไทย ชั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554 ที่ศาลา ดุสิตาลัย และได้รับรางวัล “เพชรกาสะลอง” ประจำปี 2554 (พยาบาลดีเด่นในระดับผู้บริหาร) ของกระทรวง สาธารณสุข

ซึง่ มอบให้เป็นเกียรติและแก่บคุ ลากรวิชาชีพพยาบาลระดับ

ผู้บริหาร ดังนั้น เธอจึงได้รับรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ณ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 นับเป็นพยาบาลวิชาชีพ ระดับผู้บริหารคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ เราจะมีความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสุขภาพมาแบ่งปันให้กับท่านผู้อ่าน ซึ่งได้เกียรติติด ตามคอลัมภ์ของเรา สวัสดีคะ 13


เก็บข่าวมา...เล่ากัน

ภาพ ราม

ในวันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 54 ที่ผ่านมา งานฉลองโอกาสครบการบวชเป็นพระสงฆ์ครบ 50 ปีและการบวชเป็นพระสังฆราชครบ 25 ปีของพระสังฆราชยอห์นบอสโก มนัส จวบสมัย ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง กาญจนบุรี แม้ว่าจะเป็นการฉลองภายใน ของพระสงฆ์ แต่ก็ยังมีพี่น้อง ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่เคารพนับถือของพระคุณเจ้ามนัส จวบสมัย เดินทางไปร่วมงานกันอย่างหนาตา ทั้งจากใกล้และ ไกลบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวครับ งานนี้สื่อมวลชนฯมีโอกาสได้ไปร่วมงานด้วย จึงไม่พลาดที่จะเก็บ ภาพบรรยากาศที่ประทับใจมาฝากกันนะครับ เชิญชมภาพงานฉลองกันเลยนะครับ

งานฉลองวัดแม่พระฟาติมาห้วยคลุม วัดแรกของสังฆมณฑลราชบุรี ปีนี้พี่น้องเดินทางมาร่วมงานกันคับคั่งเลยทีเดียวครับ แม้ฝน จะตกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเลยพี่น้องจากกรุงเทพฯก้อเดินทางมาร่วมงานกันหลายคันรถเลยทีเดียวครับ บรรยากาศใน วัดสวยมากครับธรรมชาติจริงๆมีเสียงแอบแซวมาด้วยครับว่า วัดหรือรีสอร์ท เพราะหลายท่านชอบบรรยากาศครับ น่าอยู่มาก พ่อเจ้าวัดฝากขอบคุณที่ทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับปีหน้าและปีต่อๆเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมฉลองวัดกันอีกนะครับ ชมภาพบรรยากาศงานฉลองวัดนะครับ

14

งานฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอยปีนเ้ี ต็มไปด้วย บรรยากาศแบบอบอุน่ เหมือนเช่นทุกปีครับ พีน่ อ้ งจากหลาย พืน้ ทีไ่ ม่วา่ จะเป็นจากต่างสังฆมณฑลและพีน่ อ้ งต่างความเชือ่ ทีเ่ คารพและเชือ่ ถือในนักบุญอันตน เดินทางมาร่วมงานกัน อย่างคับคัง่ เลยทีเดียวงานนีไ้ ม่พลาดทีจ่ ะเก็บภาพบรรยากาศ งานฉลองวัดมาฝาก จากฝีมอื ช่างภาพอาสาสมัครของสือ่ มวลชนฯราชบุรี พีต่ ู่ พนิดา แหวกวารี และน้องกุง้ ชนินทร์ คำวงษ์ เชิญชมภาพงานฉลองกันนะครับ


เก็บข่าวมา...เล่ากัน

งานฉลองวัดแม่พระเป็นที่พึ่งท่าหว้า ปีนี้คึกคักมากทีเดียวครับ พี่น้องเดินทางไปร่วมงานฉลองวัดกันหนาตาเลยทีเดียว ที่จอดรถนี้เต็มเลยครับ ขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมงานด้วยนะครับ พ่อเจ้าวัดแอบยิ้มเลยทีเดียว อาหารการกินปีนี้ก้อเต็มที่ หลายท่านให้การสนับสนุนเรื่องอาหารกันมากมายเลย ปีหน้าเรียนเชิญสำหรับทุกท่านมาร่วมงานฉลองวัดกันแบบปีนี้อีก ชมภาพบรรยากาศในงานฉลองกันนะครับ

งานฉลองบ้านเบธานี อีกหนึ่งงานที่พวกเราสื่อมวลชนฯไม่ได้ไปร่วมงานแต่เราก็ไม่พลาดที่จะมีภาพบรรยากาศงานฉลองมา ฝากกันครับ จากฝีมือช่างภาพอาสาสมัครของเรา พี่ตู่ พนิดา แหวกวารี เชิญชมภาพบรรยากาศกันนะครับ

งานฉลองวัดนักบุญยาโกเบแม่กลองปีนี้ ดูจากบรรยากาศแล้วถือว่าอบอุ่น พี่น้องมาร่วมงานฉลองวัดกันหนาตาเลยทีเดียวปีนี้อุปสังฆราชมาเป็นประธาน ในพิ ธี มิ ส ซาและเช่ น เดิ ม ครั บ วั ด นั ก บุ ญ ยาโกเบก็ มี เ ด็ ก ๆรั บ ศี ล มหาสนิ ท ครั้ ง แรกเป็ น ประจำทุ ก ปี คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ เ ด็ ก ๆปลื้ ม ใจกั น ใหญ่ เ ลยที เ ดี ย ว อากาศปีนี้ก็ดีจริงๆไม่ร้อนมาก สบายๆยังไงปีหน้าฝากพี่น้องมาร่วมงานฉลอง กันเยอะๆนะครับ ชมภาพบรรยากาศงานฉลองกันนะครับ

15


เก็บข่าวมา...เล่ากัน

วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง

วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง

งานฉลองวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง อีกหนึ่งวัดที่ ครบโอกาสฉลองประจำปี ปีนพ้ี น่ี อ้ งยังคงมาร่วมงานมากมาย เลยทีเดียวทั้งจากใกล้และไกล อากาศในปีนี้ก็ไม่ร้อนมีลมเย็น โชยมาตลอด ทำให้บรรยากาศในงานฉลองเป็นไปอย่าง

ชื่นมื่นและยังมีนักขับร้อง ฝีมือการปั้นของคุณพ่อเจ้าวัด

มาขับร้องเพลงในงานฉลองด้วย งานนี้พ่อเจ้าวัดแอบยิ้ม

เลยทีเดียวครับ เพราะน้องๆนักขับร้องตั้งใจกันอย่างเต็มที่ สุดจะบรรยายครับชมภาพงานฉลองกันดีกว่า

งานฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง วัดเล็กๆ บรรยากาศสบายๆ ปีนี้พี่น้องอาจมาร่วมงานฉลองกันน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะหลายคนมาร่วมงาน ฉลองกันผิดวัน คือ โดยปกติ วัดนี้จะฉลองกันในวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือน กรกฎาคม แต่ปีนี้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ทางพ่อเจ้าวัดเลยต้องเลื่อนวันฉลองมาเป็น อาทิตย์ที่สองของเดือนทำให้หลายคนมาฉลองวัดกันผิดวัน คือ มาวันอาทิตย์แรก ของเดือน อย่างไรปีหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลงวันฉลอง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ กันอย่างทั่วถึงล่วงหน้านะครับ ปีนี้กราบขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

16

ฉลองวัดพระเมตตา ไทรงาม ฉลองวัดพระเมตตา ไทรงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี อีกหนึ่งวัดเล็กๆ ที่ภายนอกอาจมองว่า เป็นวัดเล็กแต่น้ำใจคนที่วัดไม่เล็กปีนี้พี่น้องมาร่วม งานกันหนาตาเลยทีเดียวและปีนี้บ้านพักพระสงฆ์ ได้ขึ้นเสาและหลังคาเรียบร้อย ขาดเพียงฝาบ้าน ที่ยังรอพี่น้องที่มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างถวายให้กับ วัดพระเมตตาไทรงามหรือท่านใดอยากบริจาคเพิ่ม เติมสามารถบริจาคได้โดยตรงที่ สำนักพระสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรีได้ครับ


สามเณรใหญ่ของเรา 1 - 2

ต้อนรับ สมาชิกใหม่

10 - 14

แบ่งปันประสบการณ์ คุณพ่อไพศาล

3 - 9

ต้อนรับคุณพ่ออภิสิทธิ์ และ คุณพ่อชีวิน

สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน สำหรับปีการศึกษา 2554 นี้ พวกเราเณรใหญ่ราชบุรีก็ยังคงมีข่าวสาร

ให้พี่น้องได้ติดตามกันเช่นเคยนะครับ ปีนี้พวกเราเณรใหญ่ราชบุรีมีสมาชิกทั้งหมด

9 คน แบ่งเป็นเณรชั้นปรัชญา 6 คน และเณรชั้นเทววิทยา 3 คน มีน้อง ใหม่เข้า มาร่วมเป็นสมาชิกกับพวกเราเพิ่มอีกหนึ่งคน คือ บร.วธัญญู หนูสมแก้ว (เบิร์ด) สังกัดวัดแม่พระสายประคำฯ หลักห้า ซึ่งเราได้มีพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ ไปเรียบร้อยแล้ว (ภาพที่ 1 และ 2) และพวกเราได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเปิด ปีการศึกษาร่วมกับสมาชิกชาวราชบุรีที่อยู่ในสังกัดต่างๆ พร้อมทั้งพิธีการต้อนรับ คพ.อภิสิทธิ์ และ คพ.ชีวิน ที่เข้ามาทำงานในบ้านเณรแสงธรรมในปีนี้ (ภาพที่ 3-9) และเมือ่ วันที่ 3 ก.ค. ทีผ่ า่ นมา คพ.ไพศาล ก็ได้มาร่วมพบปะและแบ่งปันประสบการณ์ ชีวิตสงฆ์ให้กับพวก เรา ณ บ้านเณรแสงธรรม (ภาพที่ 10-14)

17


ี ร ุ บ ช า ร ล ฑ ณ ม ฆ ง ั ส น ช ว า เย

ทุกๆ วันพุธที่ 2 ของทุกเดือน คณุะกรรมการเยาวชนสังฆมณฑลราชบุร ี มีโอกาสร่วมกันบันทึกรายการวิทยุที่มีชื่อว่า“สิ่งเล็กๆ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่กับ เยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี” นำทีมโดย พี่เป้ พี่หนุ่ย น้องรุจ น้องอุ๋ย สำหรับรายการนี้จะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน “คลื่นความรัก และการพัฒนา Love is Radio FM 107.75 Mhz” ในทุกๆ วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 18.30 น. ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อเสนอ

ดำเนินสดวกผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี และคุณพ่อ ปราโมทย์ นิลเพชร จิตตาธิการเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี ทั้งนี้ ทีมงานเยาวชนต่างๆทำงานกันอย่างร้อนรน น่ายกย่องจริงๆ โดย การมาร่วมจัดรายการในแต่ละครั้งต่างมีเสียงตอบรับค่อนข้างดีๆจากน้อง เยาวชนด้วยกันและพี่น้องหลายท่่านต่างชื่นชมและยอมรับถึงความสามารถ ของบรรดาทีมงานนี้

18


เปิดประตูสื่อมวลชนคาทอลิกฉบับนี้ ขอนำบทภาวนาถวายประเทศไทยแด่แม่พระ ทั้งนี้ ท่านผู้อ่านสามารถนำไปภาวนาส่วนตัวหรือภาวนากับครอบครัวก็ได้ (ในโอกาสวันสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ องค์อุปถัมภ์ของประเทศไทย)

ข้าแต่พระแม่มารีย์ ผู้ทรงรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ พวกลูกชาวไทยต่าง ชื่นชมยินดีในเกียรติอันสูงส่ง ซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงประทานแด่พระแม่ วันนี้ลูกขอถวายประเทศไทย อันเป็นแผ่นดินถิ่นเกิดของลูก ไว้ในพระหัตถ์ของพระแม่ ขอพระแม่ได้รักษาไว้ ซึ่งอิสรภาพและความ เป็นไท ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาถึงลูกทุกคน จนตราบเท่าทุกวันนี้ ลูกวอนขอพระแม่ ได้โปรดปกป้องคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอด จนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงเป็นร่มโพธ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไป ลูกวอนขอพระแม่ ได้ช่วยให้ชาวไทยทุกคน รักและหวงแหนความเป็นไทของตน โปรดให้ ลูกสำนึกว่า ความเป็นไทนี้ จะถาวรและอยู่คู่กับประเทศชาติบ้านเมืองได้ก็ต่อเมื่อชาวไทยทุกคน มี ความสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน ช่วยกันรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวไทยทุกคน โปรดอำนวยพระพรแก่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ ไทย บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์และนักบวชชาย-หญิง ให้ทุกท่านเป็นผู้มีจิตใจเสียสละ ในการ

รับใช้ประชากรของพระเป็นเจ้า ขอให้เยาวชนคาทอลิกตอบสนองพระกระแสเรียก ด้วยใจเสียสละ มากยิ่งขึ้น โปรดประทานพระพรแด่กิจการต่างๆ ของพระศาสนจักรในด้านการศึกษา ด้านพัฒนาและ สงเคราะห์ เพื่อเป็นสักขีพยานถึงความรักแบบคริสตชนอย่างแท้จริง ข้าแต่พระแม่มารีย์ ผู้ทรงรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ องค์อุปถัมภ์ของประเทศไทย ลูกขอถวาย ประเทศชาติบ้านเมือง อันเป็นที่รักของลูกแด่พระแม่ ขอพระแม่ปกป้องคุ้มครองประเทศไทย และพี่น้องชาวไทย โดยเฉพาะผู้มีใจรักและศรัทธา เป็นพิเศษต่อพระแม่ ลูกทูลเสนอคำภาวนานี้ ในพระนามพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรผู้ทรงจำเริญ เสวยราชย์ ตลอดนิรันดร อาแมน Imprimatur : ยอด พิมพิสาร อดีตประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี 1 สิงหาคม 1982

19


20

สารสังฆมณฑลราชบุรีปีที 31 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2011  

สารสังฆมณฑลราชบุรีปีที 31 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2011

สารสังฆมณฑลราชบุรีปีที 31 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2011  

สารสังฆมณฑลราชบุรีปีที 31 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2011

Advertisement