Page 1

1/1 สารสังฆมณฑล ฉ.3 C M Y K อารต 120 g.


ขอโมทนาคุณพระเปนเจา และขอแสดงความชื่นชมยินดีที่พระสันตะปาปาเบเนดิกตที่16 ไดทรงโปรดแตงตั้ง คุณพอ สิริพงษ จรัสศรี อุปสังฆราช ของเรา เปนพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี นับเปนเกียรติที่ยิ่งใหญ ทั้งสำหรับพระคุณเจาและสังฆมณฑลราชบุรีของเรา ขอรวมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปของการเปนพระสงฆของพระคุณเจา ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ คุณพอ ประสงค ยนปลัดยศ และคุณพอ วัชศิลป กฤษเจริญ ซึ่งสภาพระสังฆราาชแหงประเทศไทยไดกำหนดจัด งานในวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2009 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ และในสวนสังฆมณฑลราชบุรี กำหนด จัดงานในวันอาทิตยที่ 6 กันยายน 2009 ในโอกาสฉลองอาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนั้น ในวันอาทิตยที่ 21 มิถุนายน 2009 สังฆมณฑลของเรายังจะไดพระสงฆใหมอีก 2 ทาน คือ คุณพอชิตพล แซโลว และคุณพอเกรียงศักดิ์ ประสูติแสงจันทร คุณพอใหมทั้งสอง ยังหนุมแนน เต็มไปดวย พลัง และพระพรของพระจิตเจา จะไดทำใหคณะสงฆของเรามีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้น และในโอกาสบวชพระสงฆใหม ทั้งสององคนี้ สังฆมณฑลราชบุรีจะไดทำพิธีปด “ปนักบุญเปาโล” และทำพิธีเปด “ปแหงพระสงฆ” อีกดวย นับเปนโอกาสดี ที่ตลอดปนี้ พวกเราจะไดสำนึกถึงพระกระแสเรียก การเปนพระสังฆราช พระสงฆ นักบวชและผูถวายตัวเปนพิเศษ นอกจากจะภาวนาเพื่อขอพระเปนเจาไดสงคนงานเพิ่มขึ้นในเนื้อนาของพระองค แลว ยังเปนโอกาสใหพวกเราภาวนา เพื่อความ ศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ นักบวช และผูถวายตัวทุกทาน จะได เสียสละอุทิศตน เพื่อรับใชพระศาสนจักรของพระองคใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น พระสังฆราช ยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ

ส.ดำเนินสดวก กลับมาพบกันอีกครัง้ หนึง่ ในสารสังฆมณฑลราชบุรโี ฉมใหม ฉบับที่ 3 ผมเองตองขอโทษในความบกพรองทีเ่ กิดขึน้ แตกต็ อ ง ขอบคุณทานผอู า นทุกทานทีใ่ หคำติชม ซึง่ จะนำไปสกู ารปรับปรุงในครัง้ ตอไป มรสุมของเศรษฐกิจ และการเมืองของคนไทยปจจุบนั นี้ นับวาหนักเอาการ จนไมรวู า จะชวยเหลือหรือหาคำตอบจากสังคม และตนเองไดอยางไร? ทำใหผมอดคิดถึงเหตุการณทบี่ รรดาสาวก อยใู นเรือและโดนพายุแรงกลาพัดกระหน่ำในทะเลสาบ หนทางทีม่ ดื มน เอาชีวติ แทบไมรอด และทีส่ ดุ พวกเขาขอใหพระเยซูทรงชวย จนพระองคตอ วาพวกเขาวา “ทำไมจึงตกใจกลัว ทานชางมีความเชือ่ นอยเหลือเกิน” (มธ.8:26) สำหรับเราชาวคริสตพระเยซูคริสตคอื คำตอบ สุดทายของชีวติ ....ไมวา มีอะไรเกิดขึน้ โปรดเรียกหาและมอง ดูพระองค ขอแสดงความยินดี แดพระคุณเจา ซิลวีโอ สิรพิ งษ จรัสศรี ซึง่ จะบวชในวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 นีท้ ศี่ รีราชา พระคุณเจามี ความรสู กึ คลายกับโมเสส ทีถ่ กู เรียกเพือ่ ทำภารกิจทีย่ งิ่ ใหญของพระองคแตพระคุณเจาไมอยากทำ เพราะวาหนักมากจริง ๆ แตอยางไร ก็ตาม พระมักจะทาทายมนุษยเสมอ ดวยความเชือ่ และไวใจในพระองค จึงขอคำภาวนาสำหรับพระคุณเจาดวย ทายสุดนีห้ ากทานผอู า นมีขอ คิดเห็นประการใด ทางคณะผจู ดั ทำยินดีรบั ฟงเสมอเพือ่ นำไปสกู ารพัฒนา และเปนประโยชนตอ สวนรวม


1/2 สารสังฆมณฑล ฉ.3 C M Y K อารต 120 g.

โดย บาทหลวงยอแซฟ ไพศาล ยอแซฟ ในแตละปคริสตชนจะมีสมโภชสำคัญ 2 ประการ นัน่ คือ สมโภชพระคริสตสมภพ หรือทีเ่ รียกกันวา "คริสตมาส" และ สมโภชพระคริสตเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ หรือทีเ่ รียกกันวา "ปสกา" แตคริสตชนโดยสวนใหญมกั จะใหความสำคัญกับ "คริสตมาส"มากกวาซึง่ อาจเปนเพราะมีบรรยากาศแหงความชืน่ ชมยินดีและสนุกสนาน ทัง้ ทีจ่ ริงแลวจุดสำคัญทีส่ ดุ ในชีวติ ของพระเยซูคริสตเจาก็คือ "ปสกา" เพราะการบังเกิดของพระองคจะไมมีความหมายอะไรเลย ถาพระองคไมทรงยอม รับทรมานถูกตรึงบนไมกางเขนและกลับคืนพระชนมชีพ นั ก บุ ญ เปาโล เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ อย า งมากของ "รหั ส ธรรมป ส กา" ในการดำเนิ น ชี วิ ต คริ ส ตชน และไดหยิบยกมาแนะนำสั่งสอนบรรดาคริสตชนที่เมืองเอเฟซัส เพื่อใหพวกเขาจะไดตระหนักและดำเนินชีวิตใหม ซึง่ เปนชีวติ แหงความรอดพนทีพ่ ระเยซูคริสตเจาไดนำมาใหกบั พวกเขา ดังขอความตอไปนี้ "ทานทั้งหลายตายแลวเพราะการลวงละเมิดและเพราะบาป... แตพระเจาทรงเปยมดวยพระเมตตา ทรงสำแดงความรักยิง่ ใหญตอ เรา... พระองคทรงบันดาลใหทา นกลับมีชวี ติ กับพระคริสตเจา..." (อฟ 2:1-10) "ขาพเจาขอพูดและย้ำเตือนทานทั้งหลายในองคพระผูเปนเจาวา อยาดำเนินชีวิตโดยไรความคิด... ท า นจงถอดสภาพมนุ ษ ย เ ก า เลิ ก ประพฤติ เ ลวทรามตามราคะตั ณ หาที่ ห ลอกให ห ลงไป จงมี จิ ต ใจ และความรู สึ ก นึ ก คิ ด อย า งใหม จงสวมสภาพมนุ ษ ย ใ หม ซึ่ ง พระเจ า ทรงเนรมิ ต ให เ หมื อ นพระองค มีความชอบธรรมและความศักดิส์ ทิ ธิ.์ .." (อฟ 4:17-5:20) อาดั ม ซึ่ ง เป น มนุ ษ ย เ ก า ได ต กอยู ใ นบาปและความตายอั น เป น ผลมาจากบาป ดั ง นั้ น มนุ ษ ย ทุ ก คน ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากอาดัมจึงตองตกอยูในสภาพเดียวกัน แตพระเจาทรงเปยมดวยพระเมตตา พระองคไดสงพระเยซู คริ ส ตเจ า พระบุ ต รของพระองค ม าไถ บ าปมนุ ษ ย ดั ง นั้ น โดยอาศั ย รหั ส ธรรมป ส กาของพระองค มนุ ษ ย จึ ง ได รั บ การเปลีย่ นสภาพเสียใหม นัน่ คือ เปนมนุษยใหมทรี่ อดพนจากบาปและความตาย มีความชอบธรรมและศักดิส์ ทิ ธิ์ คริ ส ตชนทุ ก คนเมื่ อ รั บ ศี ล ล า งบาป ก็ ไ ด รั บ การเปลี่ ย นสภาพจากมนุ ษ ย เ ก า ให เ ป น มนุ ษ ย ใ หม ดั ง นั้ น การสมโภชปสกา จึงเปนโอกาสอันดีที่เราจะไดสำรวจตรวจตราชีวิตของตนวา เราไดดำเนินชีวิตใหสมกับสภาพ ของมนุษยใหมที่ไดรับหรือไม? เรายังตกอยูในการลวงละเมิด เรายังประพฤติเลวทรามตามราคะตัณหาหรือไม? ถาชีวิตของเรายังอยูในสภาพเชนนี้ โอกาสสมโภชปสกาปนี้ก็ขอใหเราจะไดเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตของเราเสียใหม ใหเราจะไดมจี ติ ใจและความคิดใหม สวมสภาพมนุษยใหมทพี่ ระเยซูคริสตเจาไดมอบใหแกเราผานทางศีลลางบาป นัน่ คือ เราตองดำเนินชีวิตเปนเหมือนพระองค เปนผูชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์ เพื่อสมจะไดเปนคริสตชนตัวจริงเสียงจริง ไมใชเปนคริสตชนแตชอื่ เทานัน้ . สุขสันตปสกาแดทุกทาน ขอความสุขและสันติของพระเยซูคริสตเจาผูกลับคืนพระชนมชีพสถิตกับทานเสมอ ไปเทอญ.

3


เมื่อวันที่ 21 - 23 เมษายน 2552 ที่ผานมาหนวยงานประกาศ พระวรสาร ราชบุรี โดย คุณพอ สมบูรณ แสงประสิทธิ์ ไดรับไปอบรมกลุมฆราวาสอาสาสมัครแพรธรรม นครราชสีมา รุนที่ 2 ณ วัดนักบุญยอแซฟ บานหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2552 หนวยงานประกาศพระวรสาร ราชบุรี ไดจัดประเมินผลกลุมฆราวาสแพรธรรมรุนที่ 5 ณ บานสารสาสน ปกเตียน จ.เพชรบุรี โดยมี พระคุณเจาชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ วิทยากร ในหัวขอ “การแพรธรรม ของฆราวาสในยุคนี้” และการประเมินผลการอบรม, การออกพื้นที่และในการจบอบรมปที่ 1

4


2/1 สารสังฆมณฑล ฉ.3 C M Y K อารต 120 g.

   ⌦ ⌦  ⌫⌫  ⌦  ⌫ ⌦  ⌦   ⌫ ⌫    ⌫ ⌫    ⌦     ⌫     ⌫   ⌦⌦      ⌫       ⌦             ⌦         ⌫⌫ ⌫⌦   ⌫⌫⌫  ⌫                           ⌫   ⌫   ⌦ ⌫ ⌫     ⌫     ⌫         ⌦⌦⌫ ⌫⌫  ⌫⌫⌫   ⌫ ⌫   ⌫   ⌫ ⌫   ⌫⌫        ⌫  ⌫   ⌫      ⌫     ⌫    ⌫  ⌫   ⌫   ⌫      ⌫ ⌫      ⌫                  ⌫ ⌫          ⌫  ⌫⌫ ⌫  ⌫   ⌫   ⌫ ⌫  



5


สวัดดีคะ มารูจักชมรมเวชบุคคลคาทอลิก ของสังฆมณฑลราชบุรี ชมรมของเราโดยการนำของพระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ ไดมีนโยบาย สงเสริมใหมีการรวมตัวของบุคลากรที่ทำงานในแวดวงสุขภาพอนามัยระดับ สังฆมณฑลขึ้น เพื่อตอบสนอง นโยบายของพระศาสนจักร คาทอลิกแหงประเทศไทย ตามทิศทางงานอภิบาลป ค.ศ. 2000 2010 ในสวนที่ 2 แผนกิจกรรมงานอภิบาล ค.ศ. 2000 ขอ 2 .10 ที่กลาวถึง นักวิชาชีพคาทอลิก ชมรมเราไดถือกำเนิด เปน ชมรมแรกในระดับสังฆมณฑลแหงประเทศไทย พวกเราไดเริ่มทำงานกันตั้งแตป ค.ศ. 2007 วัตถุประสงค 1. ประสานสัมพันธระหวางเวชบุคคลคาทอลิกของกลุมและสถาบันตาง ๆ 2. สงเสริมการศึกษาและถายทอดแนวความคิดคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 3. สงเสริมฟน ฟูชวี ติ คริสตชนและพัฒนาศักยภาพการแพรธรรมใหแกสมาชิกของชมรมและผสู นใจทัว่ ไป 4. เปนสื่อกลางรวมมือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 5. เปนตัวแทนของสังฆมณฑลในงานเรือ่ งเวชบุคคล เปาหมาย งานเวชบุคคลคาทอลิก เพื่ออะไร ?

สุขภาพ คือ ภาพแหงความสุข : ดูแล - รักษา - ฟนฟู - ปองกัน บทบาทที่หนึ่ง บทบาทที่สอง บทบาทที่สาม

เปนศาสนบริกรรับใชชีวิต ทำงานในนามของพระเจาโดยผานทาง พระศาสนจักร เปนคริสตชนเปนบุตรของพระเจาทุกอยางทีท่ ำแมเพียงเล็กนอยกระทำ ในนามของพระเจาเปนทุกสิง่ สำหรับทุกคน เลียนแบบฉบับของพระเยซูเจา

ทางชมรมของเรา ขอขอบพระคุณ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร บาทหลวง สิรนนท สรรเพชร และบาทหลวง ประสิทธิ์ รุจิรัตน รวมทั้งพระสังฆราชของเรา ซึ่งทั้ง ผลัก และ ดัน คอยใหกำลังใจพวกเรา พบกับพวกเราไดตามงานฉลองวัดและงานตาง ๆ ของสังฆมณฑล พวกเรา ขอคำภาวนาจากพวกทานดวย เพื่อใหชมรมของเรา เขมแข็ง ดำเนินงานตามเปาหมาย ของชมรม แลวพบกันใหมฉบับหนานะคะ

⌫    ⌫   6


2/2 สารสังฆมณฑล ฉ.3 C M Y K อารต 120 g.

7


อบรมครูสอนคุณธรรม หวังฟน คุณภาพเด็กดีสสู งั คม จากผลวิจัยของเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง "สถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย : กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพ มหานครและปริมณฑล" ในป 2550 พบวาเยาวชนไทยยังขาดคุณธรรม 6 ดาน ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต สติสมั ปชัญญะ จิตอาสา และความขยันหมัน่ เพียร โดยกลมุ ตัวอยางทีเ่ ปนเยาวชนอายุต่ำกวา 20 ป เปนกลมุ ทีม่ คี ณุ ธรรมต่ำกวาชวงอายุอนื่ ๆ โดยมีคา คะแนนเทากับ 67.2 คะแนน ซึ่งผลการสำรวจบงชี้ถึงแนวโนมคุณลักษณะของเยาวชนไทยในปจจุบันที่ยังเปน ปญหานาวิตกวา อนาคตของชาติจะเปนอยางไร ดวยเหตุนี้ ศู น ย ส ง เสริ ม และพั ฒ นาพลั ง แผ น ดิ น เชิ ง คุ ณ ธรรม (ศู น ย คุ ณ ธรรม) ร ว มกั บ คณาจารย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากโรงเรี ย นสาธิ ต แห ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนดวยกระบวนการวิจัย ในโครงการพัฒนาเครือขายคุณธรรมสถานศึกษา โดยเชิญครูระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ พรอมทั้งเผยแพรผลการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคดานคุณธรรม ทีร่ วบรวมอยใู นหนังสือ "หลากหลายวิถ.ี .สรางคนดีสสู งั คม" นำมาตีพมิ พเพิม่ อีก 4,000 เลม เพือ่ แจกจายไปยังโรงเรียนเครือขายทัว่ ประเทศ และใชเปนคมู อื ในการอบรม เชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาคุณธรรม ของนักเรียนดวยกระบวน การวิจยั อีกดวย รศ.ดร.จิราภรณ ศิริทวี อาจารยประจำคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.) และนักวิชาการศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาฯ จัดอบรมเทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมสงเสริมและปลูกฝง ใหเด็กไทยเปนคนมีคุณธรรม ผานการจัดการ เรียนการสอนใน 8 กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน โดยนำผลวิจัยเรื่อง "หลากหลายวิถี..สรางคนดีสูสังคม" อบรมใหกับครูทั้ง 4 ภูมิภาค ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 960 คน สามารถสอดแทรกและบมเพาะคุณลักษณะของนักเรียนใหมีคุณธรรม และเปนคนดีของสังคมผานการจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมความดีไมมีขาย ..อยากไดตองสะสม, ตนไมแหงความหวัง กลองของขวัญ และคนดีมีคุณธรรม เปนตน ทั้งนี้จากการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน จะเห็นไดวา กิจกรรมกลองของขวัญเปนกิจกรรมที่มุงสอนใหเด็กอยาดูคนหรือมองคนแตภาย นอก เพราะครูจะสอนคุณธรรมผานการใหเด็กเลือกของขวัญจาก 3 กลองทีม่ ลี กั ษณะแตกตางกัน โดยกลองทีส่ วยงามจะมีของทีไ่ มสวย ขณะทีก่ ลองทีห่ อ ไมสวยงามแต มีของขวัญทีม่ คี ณุ คามากทีส่ ดุ รศ.ดร.จิราภรณ กลาวดวยวา ครูเปนผูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนานักเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรมโดยแนวโนมในปจจุบันเราไม ตองการใหครูเอาแต นัง่ สอนหนังสือ แตอยากใหครูสอนคน โดยทำงานวิจยั ควบคกู บั การสอน คิดตัง้ คำถามดวยวามีปญ หาอะไรเกิดขึน้ บางกับกระ บวนการเรียนรขู องเด็ก นอกเหนือจาก บทเรียน ไมวา จะเปน การสอนใหเด็กมีคณุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค และชวยเด็กแกปญ หามากกวามงุ สอน ดังนัน้ การปลูกฝงคุณธรรมใหกบั เด็กนัน้ ตองสงเสริมใหเด็กเรียนรดู ว ยการกระทำ จึงตองอบรมใหครูเปนผทู ำกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมเสียกอน เพือ่ ใหครู นำไปถอดความรแู ละจัดกิจกรรมกับเด็กได อาทิ การใหดาวความรับผิดชอบ เปนกิจกรรมกระตนุ ใหเด็กเรียนรเู รือ่ งการตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ หรือ การสอน คุณธรรมเรือ่ งตางๆ ครูตอ งนำความจริงในปจจุบนั มาพูดกับเด็ก ตองเปดรับขอมูลขาวสารนำมายกตัวอยางใหนกั เรียนฟง เชน ความสามัคคี ครูตอ งใหเด็กทำกิจกรรม กลมุ มีโอกาสแสดงออกถึงความสามัคคีในการทำงานจริง เด็กจะเห็นผลของความสามัคคีเปนอยางไร เปนตน "สวนการที่สังคมมองวาเด็กวัยรุนไทยขาดคุณธรรมนั้น มีหลักคิดที่ฝากไปถึงครู อาจารยในสถานศึกษา โดยครูประถมศึกษาจะเอาใจใสดูแลเด็กมาก เพราะคิดวายังเด็กตองคอยประคับประคองมาก ขณะทีเ่ ด็กระดับมัธยมศึกษา ครูมกั จะมองวาเด็กโตแลวชวยตัวเองไดซงึ่ ในความเปนจริงครูตอ งใกลชดิ เด็กมัธยมศึกษา ใหมากทีส่ ดุ ถาครูเปนเพือ่ นเด็ก จะทำใหรสู กึ วามีความเปนมิตร มีปญ หาอะไรก็มกั จะเลาใหครูฟง ถาครูยงิ่ หางเด็ก ใชแตไมเรียวหรือการตัดแตมคะแนน ไมคอยซักถาม เขาใจเด็ก ก็จะทำใหเด็กหันหนามาเลาปญหาที่เลาใหพอแมฟงไมได จากนั้นเมื่อครูไดใจเด็กแลว ก็คอยๆ ดึงเด็กมาทำกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะสงผลใหเด็กเปดใจยอมรับและรวมมือกับครูอยางดี อยางไรก็ตาม การสอนคุณธรรมผานกิจกรรม สรางจิตสำนึกดานความดี ความงามใหกับเด็กนั้น จะเปนความหวังในการจัดการศึกษา ผลิตคนดีสสู งั คม" อจ.ประจำคณะศึกษาศาสตร กลาว ด า น น.ส.ณั ฐ วรรณ พุ ม ดี ยิ่ ง อาจารย ผู ส อนวิ ช าประวั ติ ศ าสตร ร.ร.สาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม กล า วภายหลั ง เข า รั บ อบรม เวิรกช็อปเทคนิคการสอนคุณธรรมแกนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษา วา ตนจะนำกิจกรรม "ตนไมแหงความสำเร็จ..ตนไมธรรมะสัญญา" เปนกิจกรรม ที่ ส ามารถสอดแทรกอยู ใ นวิ ช าประวั ติ ศ าสตร ไ ด โดยครู จ ะปลู ก ฝ ง ให เ ด็ ก เรี ย นรู เ รื่ อ งการเป น คนดี รั ก ชาติ ไม ใ ห ลื ม ต น กำเนิ ด ของความเป น ไทย เรียนรูความสำคัญการอนุรักษวัฒนธรรมไทยใหดำรงอยูไดซึ่งเด็กจะตระหนักและนำไปปฏิบัติไดหรือไม ขึ้นอยูกับกระบวนการเรียนรูที่ครูจะถายทอดใหเด็กเขาใจ และเห็นความสำคัญ ไดอยางไร สวนตัวมีความเห็นวาเปนโครงการที่ดีมาก เปนการเปดโลกทัศนใหครูผูสอนเห็นความสำคัญในการทำวิจัยเทคนิคการสอน คุณธรรมนำไปสกู ารปฏิบตั จิ ริงในชัน้ เรียน เพือ่ มงุ เนนใหเด็กมีมมุ มองชีวติ ในดานคุณธรรม พรอมทัง้ ซึมซับปฏิบตั ติ วั เปนคนดีมคี ณุ ธรรม

8


3/ครึ่งกลับในตัว สารสังฆมณฑล ฉ.3 C M Y K อารต 120 g.

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2552 ศูนยสงั คมพัฒนา ฯ ราชบุรี ทีมงานหมอกาเซีย ทีมอาสาสมัคร ในพืน้ ทีแ่ ละอาสาสมัครจากโรงพยาบาลดำเนิน ซิสเตอรคณะคาเมไลท ไดรว มออกหนวยแพทยเคลือ่ นที่ พืน้ ที่ บานหนองตาดัง้ อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี เพือ่ ตรวจสุขภาพใหกบั ชาวบาน และปอนยาถาย พยาธิใหกบั เด็กๆ

วันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 ศูนยสงั คมพัฒนา ฯ ราชบุรี ไดสง ความสุขโอกาสวันวาเลนไทน ใหกบั เยาวชนชายและหญิง ในศูนยฝก และอบรมเด็ก และเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี (สถานพินจิ )จำนวน 70 คน

วันที่ 21 มีนาคม 2552 ศูนยสงั คมพัฒนา ฯ ราชบุรี และหนวยงานที่ประสานความรวมมือ ไดรว มออกหนวยแพทยเคลือ่ นที่ พืน้ ที่ บานพุระกำ อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี

วันที่ 23 มีนาคม 2552 ศูนยสงั คมพัฒนา ฯ ราชบุรี รวมกับศูนยฝก และอบรมเด็ก และเยาวชนเขต 2 ราชบุ รี จัดกิจกรรมครอบครัวอุปถัมภ ใหกบั เยาวชนชาย จำนวน 30 คน ซึง่ เยีย่ มเยียนและใหกำลังใจใหกบั เยาวชน ที่ผูปกครองไมมาเยี่ยมและบานอยูตางจังหวัด

วันที่ 7 มีนาคม 2552 ศูนยสงั คมพัฒนา ฯ ราชบุรี ไดจดั สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร การรณรงค จิ ต ตารมณ ม หาพรต ระดั บ สั ง ฆมณฑลราชบุ รี ซึ่ ง ได เ ชิ ญ คณะอนุ ก รรมการ การรณรงคจติ ตารมณมหาพรต และตัวแทนจากคณะพลมารีเขตเหนือ และเขตใตเขารวม ณ วัดนักบุญยอหนบอสโก ราชบุรี

วันที่ 5-6 มีนาคม 2552 เจาหนาทีอ่ งคกรทุน ENFANTS DU MEKONG ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เยีย่ มเยียน และติดตามเด็กทุนการศึกษา เขตพืน้ ที่ อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี 9


11


  

  ⌦⌦⌫  ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫  ⌦  ⌫⌫ ⌫   ⌫  ⌫  ⌫

12


⌫       ⌫  ⌫    ⌫ 

⌫           ⌫ 13 ⌫ ⌫ ⌫     ⌫ 


 ⌫   ⌫ ⌫⌫⌦ ⌦       ⌫ ⌫ ⌦  ⌫      ⌫       

14

    ⌫     ⌫     ⌫  ⌫⌫   ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌦   ⌫   


 ⌦  ⌫   

 ⌦     ⌫⌫  ⌫ ⌫⌦ ⌫  ⌦     ⌦    ⌦       ⌫    ⌫

⌫

 ⌫⌦ ⌫     ⌫  ⌫⌫         ⌦     ⌦   ⌦ ⌫ ⌫⌦  ⌫    ⌫     



⌫     ⌫ ⌫     ⌫         ⌫ ⌫ ⌫  

15


   ⌫         ⌫   ⌫                        ⌫      ⌫  ⌫

      ⌫

 ⌫  ⌦ ⌫         ⌫             ⌦   ⌫  ⌫                        ⌫           ⌫       ⌫     "พรอมใจกาวเดิน สูผืนดินแหงความดีงาม" (เทียบ Strenna 2009)

      ⌫ ⌫ ⌫    ⌫  ⌫   ⌫  ⌫ ⌫⌫ ⌫ สวัสดีทา นผอู า นทุกทาน เปนการพบกันครัง้ แรกสำหรับพืน้ ทีเ่ ล็ก ๆ ทีเ่ ปนเหมือน  เวทีสำหรับพวกเราเยาวชน ตัง้ แตตน ปทผี่ า นมา พวกเราไดมกี จิ กรรมใหญๆ ถึงสามกิจกรรม

เริม่ จากกิจกรรมแรกเปนโครงการทีส่ บื เนือ่ งมา จากปทแี่ ลว ทีพ่ วกเรา มีความคิดทีจ่ ะแบง ปนสิง่ ของแกนอ ง ๆ ทีข่ าดแคลน จึงไดรวมตัวกัน(ขอบอกวา ไมไดเขียนเปนโครงการอะไรทัง้ สิน้ ไปกันเองจริง ๆ) แลวนำสิง่ ของ ขนม ไปจัดกิจกรรมแกเด็ก ๆ และพีน่ อ งชาววัดแมพระ ฟาติมา หวยคลุม มาปนี้พวกเราจึงไดทำใหเปนรูปธรรมขึ้น ไดชวยกันระดมทุนจากวัดโรงเรียนตาง ๆ พวกเราจึงขอขอบคุณบรรดาคุณพอและผูมีพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย .....และเมือ่ วันฉลองรองอาสนวิหารน.ยอหน บอสโก ก็เปนอีกงานทีเ่ ราไดมกี ารจัดงาน ชุมนุม เยาวชนสังฆมณฑลราชบุรขี นึ้ เปนครัง้ ทีส่ อง เนือ่ งจากเปนดำริของพระสังฆราช บิดาทีร่ กั ของ เราทีม่ คี วามคิดวานาจะใหเยาวชนมีบทบาท ในงานฉลองพอบอสโก พระคุณเจา จึงไดมอบ หมาย ใหพวกเราจัดการแสดงขึน้ และรวมกันรองเพลงพอบอสโก ทำใหงานนัน้ พวกเราแสดง บทบาทในฐานะลูกพอบอสโกอยางเต็มที.่ ....ผานมาสด ๆ รอน สำหรับคายใหญที่พวกเราจัดกันเปนประจำทุกป ในปนี้หัวขอคาย คือ “Life Is Beautiful” เพือ่ เปนการอบรม ใหเยาวชนรเู ทาทันกระแสสังคม และตระหนักถึงคุณคาของ ชีวิต งานนี้จัดขึ้นที่คายลูกเสือสารสาสน เพชรบุรี ในวันที่ 23-26 เมษายนที่ผานมา ทาง คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ เยาวชนสังฆมณฑลราชบุรขี อใชโอกาสนีข้ อบคุณทุกทาน ทีใ่ ห การสนับสนุนพวกเรา ไมวา จะเปนกำลังกายและใจ และคำภาวนา เพือ่ พวกเราจะไดพรอม กันกาวเดิน สผู นื ดินแหงความดีงาม...

16


      ⌫    

  ⌫      

 ⌫      ⌫ 17


ตอไปนี้เปนการนำเสนอความคิดเพื่อใหพระศาสนจักรไดจัดการเฉลิมฉลองปของเด็กๆไดอยางเหมาะสม . ทบทวน(Review) : งานอภิบาลเด็กและเยาวชนในสังฆมณฑลของเรา .เฉลิมฉลอง(Celebrating) : จัดใหเด็กๆและเยาวชนไดมีสวนรวมในกิจการตางๆของพระศาสนจักรและสังคม อยางสนุกสนาน . ทาทาย(Challenging) : ใหพระศาสนจักรไดมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนและจัดการฝกอบรมเด็กๆและเยาวชนใหเหมาะสม หวังวาจดหมายขาวนี้จะชวยใหผูอภิบาลไดเกิดแนวคิดเพื่อการทำงานในสังฆมณฑลและในระดับชาติ เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสนับสนุนกันและกัน ในการทำใหเกิดประโยชน แกเด็กและเยาวชนในประเทศไทยของเรา

จงฟงเสียงของเด็กๆและเยาวชน ขอใหพวกเรารับรูวาพวกเขากำลังคิดอะไรและทำอะไร ทบทวน(Review) : ใหแตละสังฆมณฑลไดทบทวนงานอภิบาล ทีไ่ ดจดั ใหกบั เด็กๆและเยาวชน เรือ่ งนีเ้ ปนงานสำคัญลำดับแรกเพือ่ จะไดรถู งึ สภาพทีแ่ ทจริงของเรา เรือ่ งทีเ่ ราควรทบทวน เชน - นโยบายเปาหมายและจุดมงุ หมายในการทำงานอภิบาลเด็กและเยาวชน - วัด/โรงเรียน/ชุมชนไดสนองตอบนโยบายของสังฆมณฑลหรือไม อยางไร เฉลิมฉลอง(Celebrating) : จัดใหเด็กๆและเยาวชนไดมสี ว นรวมในกิจการตางๆ ของพระศาสนจักรและสังคมอยางสนุกสนาน - การอภิบาลไดสนองตอบความตองการของเด็กและเยาวชนหรือไม มีหลายวิธกี ารทีเ่ ราจะจัดการเฉลิมฉลองใหเด็กๆและเยาวชน - ผนู ำและอาสาสมัครเปนอยางไร และจัดใหเด็กๆและเยาวชนไดเขามามีสว นรวมในกิจการตางๆของวัดชุมชนและ โรงเรียน - การบันทึก-การทำรายงาน เราจะเปดโอกาสใหพวกเขาไดอยางไร - กิจกรรมตางๆและพิธกี รรมสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงการจัดหาผูนำและอาสาสมัครเขามารวมงานอภิบาลในสวนนี้ -การจัดตัง้ กลมุ เปาหมาย/การขยายงาน เราอาจจะจัดการเฉลิมฉลองไดดังนี้ - งบประมาณฯลฯ . จัดงานชุมนุมเฉลิมฉลองทัง้ ในระดับวัด สังฆมณฑล ระดับชาติ . จัดใหมกี จิ กรรมรับใชสงั คม/การจัดคายอาสาพัฒนา/การบริจาคเสือ้ ผาหนังสือ เงิน ของเลน . จัดกิจกรรมทางดานจิตใจ/พิธกี รรม/การเขาเงียบฟน ฟูจติ ใจ/การฝกอบรม/การแสวงบุญ . จัดวันชุมนุมครอบครัวของวัด . ใหเด็กและเยาวชนประดิษฐสงิ่ ของ และศิลปะเพือ่ จัดงานวันศิลปะศักดิส์ ทิ ธิข์ องวัด . จัดเลนบิงโก ฯลฯ . จัดการพบพระสังฆราช . จัดการฉลองใหผทู ำงานเยาวชนและอาสาสมัคร . จัดใหเด็กและเยาวชนไปคางทีว่ ดั อืน่ ๆ เพือ่ พบปะแลกเปลีย่ นประสบการณแกกนั และกัน ฯลฯ ทาทาย (Challenging) : ใหพระศาสนจักรไดมวี สิ ยั ทัศนทชี่ ดั เจนและจัดการฝกอบรมเด็ก ๆ และเยาวชน ใหเหมาะสม เราอาจจะจัดกิจกรรม เชน - การจัดการระดมสมองเพือ่ ตรวจสอบความจำเปนและความตองการในการพัฒนา เด็ก ๆ และเยาวชนของเราเพือ่ กำหนดนโยบาย โครงการ แผนงาน ในการอภิบาลเด็กและเยาวชนตลอดป - จัดหาและจัดการฝกอบรมผนู ำ-อาสาสมัคร - ใหเด็ก ๆ ไดมสี ว นในการทำงาน ใหมโี อกาสในการแสดงความคิดเห็น ในกิจการของวัด เชน การรวม ถวายบูชามิสซา การเรียนคำสอน กิจกรรมตลอดป - จัดตัง้ กลมุ เด็กและเยาวชนโดยประสานงานกับหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ ในระดับชาติหรือสูงกวาตอไป ฯลฯ


⌫  

 ⌫ ⌫   ⌫ ⌫ ⌫       ⌫ ⌫    ⌫    ⌫ ⌫  ⌫⌫  ⌫ ⌫  ⌫         ⌫       

19




  ⌫ ⌫  ⌫ ⌦    1. คุณพอดำรัส ลิมาลัย เจาอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยอหนบอสโก ราชบุรี 2. คุณพอประสงค ยนปลัดยศ เจาอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แมกลอง อธิการโรงเรียนดรุณานุกลู 3. คุณพอจำเนียร จิตเสรีวงศ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรพี ณิชยการ ผชู ว ยเจาอาวาส รองอาสนวิหาร นักบุญยอหนบอสโก ราชบุรี 4. คุณพออภิสทิ ธิ์ กฤษเจริญ เจาอาวาสวัดแมพระถวายองคในพระวิหาร ลูกแก อธิการโรงเรียนธีรศาสตร 5. คุณพอสุรนิ ทร จารยอปุ การะ เจาอาวาสวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรแี ผนกสองภาษา หัวหนาศูนยวชิ าการ 6. คุณพอธาดา พลอยจินดา เจาอาวาสวัดแมพระมหาทุกข ทามวง 7. คุณพอมงคล จันทรสุขสันต ผชู ว ยเจาอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ผจู ดั การโรงเรียนเทพินทรพทิ ยา 8. คุณพอสนธยา ไทยสนธิ ผชู ว ยเจาอาวาสวัดแมพระราชินแี หงสากลโลก อธิการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 9. คุณพอสมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 10. คุณพอเสาร ตนประเสริฐ ผชู ว ยเจาอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยอหนบอสโก ราชบุรี รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี 11. คุณพอชิตชนนท แสงประดับ ผชู ว ยเจาอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยอหนบอสโก ราชบุรี ผจู ดั การโรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกสองภาษา 12. คุณพอวีระเทพ วาทนเสรี ผชู ว ยเจาอาวาสอาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก (ฝกงานอภิบาลวัด/โรงเรียน) 13. คุณพอไพศาล ยอแซฟ ศึกษาตอปริญญาโท (ในประเทศ) 14. สังฆานุกรเกรียงศักดิ์ ประสูตรแสงจันทร ผชู ว ยเจาอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยอหนบอสโก ราชบุรี ผชู ว ยอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกนักเรียนประจำ 15. คุณพอไตรรงค มุลตรี รวมงานคณะธรรมทูตไทย (กัมพูชา)

รวมโครงการพักภารกิจ ฟน ฟูชวี ติ สงฆ 1. คุณพอศิรศิ กั ดิ์ ยอแซฟ 2. คุณพอมงคล จันทรสุขสันต 3. คุณพอวิรยิ ะ สเู สงีย่ ม

สารสังฆมณฑลราชบุรี เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2009  

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2009

สารสังฆมณฑลราชบุรี เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2009  

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2009

Advertisement