Page 1

APRIL ‘14 NUMMER 159

Oranjegangers, het gaat weer gebeuren!! Meld je  aan  als  vrijwilliger  óf   organiserend  teamlid!!   Alleen  met  jullie  hulp,  kunnen  we  er  -   met  elkaar!  -  weer  zo’n  geweldige   Koningsdag  van  maken! Als  vrijwilliger  help  je  op  26  april  een   uurtje  bij  een  spel,  achter  de  bar  of   met  de  op-  of  afbouw.    Dus  meld  je   aan  via:  oranjecom@gmail.com.

Historie Westelijke Randweg Hij heeft  natuurlijk  al  vaker  voor  de  Kro-­ niek  over  de  rijke  historie  van  onze   buurt  geschreven,  maar  vanaf  nu  vult   Hans  van  der  Straaten  elke  editie  pagi-­ na  2  met  zijn  onuitputtelijke  kennis.     Deze  keer  over  de  merkwaardige  ver-­ keerssituatie  van  de  doodlopende  Wes-­ telijke  Randweg. ►  lees  verder  op  pagina  2

Het programma  van  dit  jaar   ’s  Ochtends  om  7  uur  gaan  de  activitei-­ ten  van  start  met  de  vrijmarkt.  Dit  jaar  is   deze  rond  het  Oranjeplein  –  buiten  de   hekken!  –  uitlopend  naar  de  Spruiten-­ bosstraat,  Bos  en  Vaartstraat  en  Prin-­ sessestraat.  Commerciële  activiteiten   zijn  niet  toegestaan.  De  bar  is  weer   open  vanaf  acht  uur  met  -  om  te  begin-­ nen  -  koffie  en  oranje  bitter.  De  muziek   wordt  dit  jaar  verzorgd  door  een  te  gek-­ ke  DJ  uit  de  buurt;;  Sander  Knol!   Het  lijkt  vanzelfsprekend;;  “natuurlijk   gaat  ons  jaarlijks  oranjefeestje  in  de   wijk  door!”   Uiteraard  zijn  wij  met  ons  Oranje  Comité   al  druk  in  de  weer  om  ook  dit  jaar  van   Koningsdag  (ik  moet  nog  wel  even  wen-­ nen)  een  groot  feest  te  maken  maar  daar   hebben  wij  de  hulp  van  jullie,  onze  buurt-­ genoten,  wel  hard  bij  nodig. 100  vrijwilligers  nodig Koningsdag  in  Bosch  &  Vaart  is  een  vrij   groot  evenement  dat  draait  op  vrijwil-­ ligers,  niet  alleen  op  de  dag  zelf  maar   zeker  ook  vooraf.  Nu  is  ons  Oranje  Comi-­ té  dit  jaar  gehalveerd  van  10  naar  5  orga-­ niserende  leden.  Dit  heeft  te  maken  met   een  natuurlijk  verloop,  maar  toch.  Daar-­ naast  was  er  vorig  jaar  een  forse  daling   van  het  aantal  vrijwilligers  op  de  dag  zelf.   Voor  het  idee:  wij  hebben  ongeveer  100   vrijwilligers  nodig  om  de  spelletjes  en  bar   aardig  bezet  te  houden.  Vorig  jaar  waren   er  60  vrijwilligers…! Kortom  beste  buurtgenoten,  jullie  begrij-­ pen  inmiddels  onze  dringende  oproep:  

De Koning  komt! Binnen  de  hekjes  op  het  plein  zullen  er   weer  veel  kinderspelen  worden  georgani-­ seerd  waaronder  het  beroemde  fietsver-­ sieren.  Om  half  elf  maakt  onze  eigen   Bosch  &  Vaart  Koning  zijn  entree  op  het   plein  en  is  er  gelegenheid  tot  een  ontmoe-­ ting  en  het  maken  van  foto’s.  De  Koning   zal  daarna  vooropgaan  in  de  optocht  on-­ der  begeleiding  van  de  fanfare  van  de   kinderen  met  hun  versierde  fietsen.   Gratis  kinderspelletjes De  kleinsten  kunnen  met  een  (gratis!)   stempelkaart  langs  de  oudhollandse  spel-­ letjes  en  krijgen  bij  inlevering  een  cadeau-­ tje.  Voor  de  oudere  kinderen  zijn  er  dit   jaar  nog  meer  leuke  spellen  zoals  Black   Jack,  stokken  vangen,  een  pannaveldje   waar  voetbalwedstrijdjes  worden  ge-­ speeld  en  nog  veel  meer.  Voor  het  voet-­ ballen  kan  je  je  op  de  dag  zelf  inschrijven   met  een  team.  Het  complete  programma   voor  Koningsdag  vind  je  in  de  flyer  bij   deze  Kroniek.    We  rekenen  op  jullie  hulp!     Jan-Willem  Daniels,   Voorzitter  Oranje  Comité

Cultuurlijn Op pagina  3  een  interview  met  Truus   en  Jolijn  van  de  Cultuurlijn.   We  zijn  heel  blij  te  kunnen  melden  dat   we  in  Puur*  makelaars  een  hoofdspon-­ sor  voor  de  Cultuurlijn  hebben  gevon-­ den.  Zij  zullen  tevens  deelnemen  in   een  nieuw  project  binnen  de  Cultuur-­ lijn.   ►  lees  verder  op  pagina  3

Buurtconciërge Jan Stam De meesten  in  onze  wijk  kennen  hem   wel:  Jan  Stam,  onze  enige  echte  eigen   buurtconciërge.  Wie  Jan  niet  kent  van   zijn  klussen,  heeft  hem  vast  wel  eens   gezien  op  Koninginnedag.  Daar  staat  hij   al  zo’n  vijfentwintig  jaar  trouw  de  hot-­ dogkraam  te  bemannen.  Linda  van   Hoek  zocht  hem  op  en  vroeg  hem  het   hemd  van  het  lijf.   ►  lees  verder  op  pagina  9

Verder in dit nummer: Iets vergeten?    -  pag.  3  en  4 Het  Driehoekje,  de  Konijnenberg  en   het  Zandje  -  pag.  5 Op  bezoek  in  de  buurt  bij  Peter   Maasdam  -  pag.  6  en  7 De  wijkraad  o.a.  over:  Hildebrandmo-­ nument,  grondwateroverlast  en  be-­ stemmingsplan  -  pag.  11  en  12


Westelijke Randweg en de Koninklijke HFC mij ooit  een  aantal   foto’s  gegeven   van  de  tuin  en  het   huis.  Op  de  foto   hieronder  het  huis   vlak  voor  de   sloop.  De  foto  is   niet  echt  scherp,   maar  als  je  goed   kijkt,  zie  je  rechts   In  de  jaren  vijftig  van  de  vorige  eeuw  was   op  de  foto  nog   iedereen  in  de  stad  het  er  over  eens  dat   een  stuk  van  het   er  iets  moest  worden  gedaan  aan  de   huis  Nijenhove  op   verkeerssituatie.  Alle  verkeer,  ook  het   de  hoek  van  de   doorgaande,  perste  zich  door  de  binnen-­ Westelijke  Rand-­ stad  die  daar  absoluut  niet  op  berekend   weg  en  de  Wa-­ was.  De  oplossing  voor  dit  vraagstuk   genweg.  Op  1  juli   meende  men  te  kunnen  vinden  in  de   1958  werd  het   aanleg  van  een  netwerk  van  randwegen   deel  van  de  Westelijke  Randweg  tussen   rond  de  (binnen)stad. de  Wagenweg  en  de  Zijlweg  in  gebruik   genomen. Aanleg  Westelijke  Randweg Al  vrij  snel  was  men  het  eens  over  de   aanleg  van  een  Westelijke  Randweg.  Het   Haringbuystracé tracé  van  deze  weg  tussen  het  Delftplein   De  Westelijke  Randweg  was  dus  het   in  het  uiterste  noorden  van  de  stad  en  de   begin.  Op  een  kaart  uit  het  Structuurplan   Wagenweg  in  het  zuiden  leverde  alleen     Haarlem  uit  1963  is  te  zien  hoe  het  net-­ werk  van  randwegen  er  in  Haarlem  Zuid   op  het  grondgebied  van  de  gemeente   verder  uit  had  moeten  gaan  zien.    Een   Bloemendaal  bij  de  Julianalaan  een  pro-­ gedeelte  van  deze  kaart  is  hierbij  afge-­ bleem  op.  Daar  werd  dan  ook  besloten   drukt.   de  lucht  in  te  gaan  en  een  viaduct  over   Een  van  de  merkwaardigste  verkeers-­ situaties  in  onze  buurt  is  die  enorme   Westelijke  Randweg  die  komend  van-­ uit  het  noorden/westen  doodloopt  op   het  hek  van  het  terrein  van  de  voetbal-­ club  Koninklijke  HFC  en  de  cricket-­ club  Rood  en  Wit.  U  zult  zich  mis-­ schien  wel  eens  hebben  afgevraagd   wat  de  reden  hiervan  is.

de Julianalaan  in  de  randweg  op  te  ne-­ men.    

Een deel  van  de  structuurkaart  uit  1963

om de  Westelijke  Randweg  op  het  hek   van  de  Koninklijke  te  laten  doodlopen.  Er   zou  ook  een  doorsteek  gemaakt  worden   schuin  over  het  terrein  van  HFC  richting   Spaarnelaan  en  vervolgens  met  een   nieuwe  brug  over  het  Spaarne  naar  de   Belgiëlaan  in  Schalkwijk.  En  komend   vanuit  noorden  zou  de  Westelijke  Rand-­ weg  via  het  zogenaamde  Haringbuystra-­ cé  worden  aangesloten  op  de  Zandvoort-­ selaan  achter  het  station  HeemstedeAerdenhout.  Overigens,  alle  regioge-­ meenten,  Haarlem,  Heemstede,  Bloe-­ mendaal,  Zandvoort  en  Haarlemmermeer   waren  het  eens  over  dit  plan.

Het Bosch  en  Vaart  kwartier  is  op  deze   kaart  in  het  midden  aan  de  bovenkant  te   Bij  ons  in  de  buurt  betekende  dit  dat  het   herkennen.  De  bocht  van  de  Westelijke     bedrijf  van  de  tuinder  Klaase  (Wagenweg   Randweg  is  ook  goed  te  zien.  Die  bocht   254,  een  adres  dat  inderdaad  niet  meer   in  de  Westelijke  Randweg  lag  er  dus  al  in   bestaat)  moest  verdwijnen  en  het  huis   De  invloed  van  Piet  van  Houten 1963.  Maar  zoals  op  de  Structuurplan-­ van  de  familie  Klaase  moest  worden  ge-­ kaart  goed  te  zien  is,  gingen  de  plannen   Het  Haringbuystracé  is  inmiddels  volge-­ bouwd  met  wat  de  Vogelbuurt  is  gaan   sloopt.  De  dochter  van  tuinder  Klaase,   verder.  Het  was  dus  niet  de  bedoeling   heten  en  de  voetbalvelden  van  de  Konin-­ mevrouw  Truus  van  Lierop-Klaase,  heeft   klijke  HFC  zijn  nog  volop  in  gebruik.  In   nieuwere  versies  van  Haarlemse  struc-­ tuurplannen  komen  deze  ingrepen  niet   meer  voor,  alhoewel  de  Mariatunnel  nog   steeds  op  de  langetermijnagenda  staat.   En  dat  de  Westelijke  Randweg  op  HFC   stuitte  en  niet  doorgetrokken  werd  heeft   volgens  velen  te  maken  met  de  invloed   en  rol  van  Piet  van  Houten.  Piet  van  Hou-­ ten  was  van  1947  tot  1959  voorzitter  van   de  Koninklijke  HFC    en  van  1970  tot   1978  fractievoorzitter  van  de  VVD  in  de   Haarlemse  gemeenteraad.    Als  er  in   1970  nog  sprake  van  was  de  Westelijke   Randweg  door  te  trekken  over  de  velden   van  de  Koninklijke  HFC,  had  dit  plan  vast   niet  de  goedkeuring  van  Van  Houten   gekregen. Het  huis  aan  de  Wagenweg  254

2

Hans van  der  Straaten


De Cultuurlijn: veel enthousiaste deelnemers en veel publiek 'Een h eerlijk e  zon kame dagm rcultu iddag ur,  ge genot  vol  h zellig   en' uis-­ tusse n  buu rt-­ Chris   B

runne

r

Zonder deelnemers,  geen  Cultuurlijn We  hebben  dan  wel  zo’n  beetje  de   eindregie,  maar  zonder  de  hulp  van   anderen,  vooral  op  de  dag  zelf,  zou  het   ons  nooit  lukken.  En  het  allerbelangrijk-­ ste:  zonder  deelnemers  geen  Cultuur-­ lijn! Op  het  slotfeest  aan  het  eind  van  de   middag  kijken  we  altijd  met  veel  plezier   terug  op  een  geslaagde  dag  en  dan  is   Truus  en  Jolijn  de  drijvende  krachten  achter  de  Cultuurlijn het  tijd  voor  ontspanning  met  een  hap-­ je,  drankje  en  muziek.  Dit  jaar  van  de   Het  wordt  zomer,  iedereen  doet  aan  de   wichtig  programma  te  maken.  Omdat  we   Certified  Fools. geen  commercieel  doel  hebben,  moeten   lijn,  zo  ook  Truus  en  Jolijn:  die  doen   al  15  jaar  aan  de  Cultuurlijn!  Het  beste   we  ook  met  het  zeer  beperkte  budget   Wij  kijken  ernaar  uit  en  hopen  op  een   rond  zien  te  komen:  huur  van  het  podi-­ wat  de  buurt  ieder  jaar  kan  overko-­ mooie  zonnige  dag  met  veel  enthousias-­ um,  geluidsapparatuur,  stoelen,  bloemen   te  deelnemers  EN  veel  publiek!” men,  dit  jaar  op  zondag  25  mei. etc.     Jolijn  Onvlee  en  Truus  Vlaanderen  lopen   een Ook  vragen  als:  ‘wij  willen  wel  optreden   eer   en   w   r al  weer  warm  om  er  wederom  een  ge-­ a t  e n   maar  we  hebben  geen  locatie’,  geven   er  ja  me  ied k  thuis noot  e e   slaagd  spektakel  van  te  maken.  Iedere   k i   e l nd om  i gepuzzel.  Het  leuke  daarvan  is  dat  er   urtg lture n  vi keer  is  het  weer  spannend:  gaat  het  luk-­ urlij  altijd  k  een  bu ere  cu  goed   u t vaak  uit  geheel  onverwachte  hoek   l n n na nd Cu ken?  We  vroegen  hen  over  de  ins  &  outs.   De   t  en  bij rijtje  va k  en  a rend e huizen  worden  aangeboden.   e e e s r i i d e z l p fe  schi n  mu r  ins uw k e a oel! r  Zo e Door  de  jaren  heen  hebben  we  aardig   leu iet  ik  v ltijd  we urtgev Een  heel  gepuzzel d   en bu  van .  A Truus  en  Jolijn:  ”Wie  doen  er  weer  mee,   wat  ervaring  gekregen  met  daarbij  een   g itingen  warm ique n o n u M r  ee zijn  er  nieuwe  deelnemers;;  wat  gaan  ze   zekere  routine,  maar  elk  jaar  geeft  ook   voo doen  en  past  het  binnen  de  beschikbare   weer  nieuwe  verrassingen,  zoals  vorig   tijd?  Het  is  ieder  jaar  een  uitdaging  om   jaar  het  waterspektakel  in  de  Ipenrode-­ van  alle  aanmeldingen  een  mooi  even-­ straat.

Pop-up house voor anonieme artiesten

Iets vergeten?

Praten? Hulp  vragen? Maar….  Wat  kun  je  eigenlijk  nog  als  je   dementie  hebt?  En  hoe  houd  je  het  thuis   met  elkaar  dan  zo  lang  mogelijk  vol?   Iets  vergeten…  we  doen  het  allemaal   wel  eens.  Waar  zijn  mijn  sleutels,  por-­ Kun  je  nog  iets  voor  een  ander  beteke-­ Vermoedelijk  wonen  er  in  Bosch  &   nen?  Durf  je  om  hulp  te  vragen?  Praat  je   Vaart  kunstenaars  die  nog  niet  “uit  de   temonnaie  of  die  brieven  die  de  post   heeft  gebracht.  Meestal  vinden  we  ze   erover?  Allemaal  vragen  die  in  Ontmoe-­ kast”  durven  komen,  maar  die  stie-­ tingscentrum  Houtstroom  aan  de  orde   weer.   kem  dromen  van  een  expositie.                                                                                                                                                                                             komen. Herkenbaar?  Dan  is  dit  je  kans!                                                                                                                                                                                                                                                         Heel  begrijpelijk Maar  voor  mensen  met  geheugenproble-­ Laagdrempelige  plek  in  de  wijk Voor  de  Cultuurlijn  2014  gaan  we,  in   men  is  dit  dagelijkse    kost.  En  niet  alleen   Houtstroom  is  een  initiatief  van  Zorgba-­ samenwerking  met  Puur*  makelaars  -   dat,  het  wordt  soms  ook  lastiger  op  de   lans.  Het  is  een  laagdrempelige  plek  in   hoofdsponsor  van  de  Cultuurlijn  -  op   juiste  woorden  te  komen,  ingewikkelde   de  wijk  vlakbij  u,  waar  mensen  met  ge-­ zoek  naar  een  leegstaand  huis  waar   handelingen  uit  te  voeren  of  beslissingen   heugenproblemen  en/of  dementie  en   startende  kunstenaars  gezamenlijk  kun-­ te  nemen.  Daar  kun  je  echt  onzeker  en   hun  naasten  samenkomen  om  activitei-­ nen  exposeren,  desgewenst  anoniem.     verdrietig  van  worden.  En  wat  doe  als  je   ten  te  ondernemen.  Deze  activiteiten   We  hopen  een  expositie  met  verschillen-­ partner  het  heeft?  Je  maakt  je  zorgen,  je   helpen  hen  zo  lang  en  prettig  mogelijk   de  kunstvormen  samen  te  stellen  .                                                                                                                                                                                                               wordt  af  en  toe  boos  of  bent  ongeduldig.   thuis  te  blijven  wonen.   Interesse?   Allemaal  heel  begrijpelijk! Aarzel  niet  en  bel,  sms  of  whatsapp    met     Anneke  Broekman  06  –  49  129  569.     ►  vervolg  op  pagina  4

3


► vervolg  van  pagina  3

== Hoofdsponsor  van  de  Cultuurlijn  2014  ==

We richten  ons  op  wat  er  nog  wel  lukt,   waar  we  plezier  aan  beleven  en  hoe  ieder-­ een  zo  sterk  mogelijk  in  het  leven    kan   blijven  staan.  We  doen  dit  bij  Stichting  de   Baan  aan  het  Nauwe  Geldelozepad.  We   delen  de  ruimtes  met  allerlei  mensen  uit   de  wijk,  van  kinderen  van  de  BSO  tot  jon-­ geren  met  verstandelijke  beperkingen Tips  &  trucs Qua  activiteiten  kunt  u  denken  aan  bood-­ schappen  doen, het  bereiden  van  een   maaltijd,  allerlei  sport-  en  spelvormen,  het   ontdekken  van  nieuwe  hobby’s  of  een  uitje   maken  naar  de  stad.  We  kijken  hierbij  dus   vooral  naar  wat  mensen  nog  wèl  kunnen   en  we  proberen  tips  en  trucs  te  bedenken   voor  dingen  die  moeilijker  gaan.  Dit  doen   we  niet  alleen  voor  de  mensen  met  de-­ mentie,  maar  ook  voor  hun  naasten. Contact  met  de  wijk In  het  Ontmoetingscentrum  willen  we   graag  contact  maken  met  de  wijk.  Wellicht   kunnen  wij  iets  voor  de  wijk  betekenen  of   de  wijk  iets  voor  ons.  Mocht  u  een  hobby   hebben  die  u  graag  deelt  met  de  bezoe-­ kers  van  Houtstroom,  dan  zou  het  gewel-­ dig    zijn  als  u  zich  aanmeldt  via  hout-­ stroom@zorgbalans.nl.  Als  u  bijvoorbeeld   graag  kookt,  schildert,  wandelt  of  gewoon   graag  een  praatje  maakt,  dan  kunt  u  al   veel  betekenen. Kom  gerust  eens  binnen Bewegen  staat  bij  ons  hoog  in  het  vaandel   en  doen  we  iedere  dag,  dus  wellicht  ziet  u   ons  lopen  door  de  straten  van  uw  wijk.   Mocht  u  eens  een  kijkje  willen  nemen  in   het  Ontmoetingscentrum,  komt  u  dan  ge-­ rust  binnen  voor  een  kopje  koffie.  We  zijn   open  op  dinsdag  en  donderdag.  En  we   staan  meer  dan  open  voor  ideeën  die  er-­ voor  zorgen  dat  we  een  mooie  aanvulling   zijn  voor  uw  wijk. Mireille  Oosterhof-  Haver Programmacoördinator   Ontmoetingscentrum  Houtstroom  

>> zie  ook  de  advertentie  op  pagina  10.

4


Het Driehoekje, de Konijnenberg en het Zandje Henk had  me  gevraagd  op  de  onderste   bel  te  drukken,  want  de  bovenste  bel   behoort  aan  Ria,  zijn  zus.  Zij  woont   boven  hem.  Hij  had  me  ook  op  het  hart   gedrukt  op  tijd  te  zijn. Ik  stap  de  jaren  vijftig  binnen.  De  etiquet-­ te  is  conform.  Ik  krijg  een  ouderwets  kop-­ je  thee,  compleet  met  een  speculaasje.   Henk  heeft  voor  deze  gelegenheid  een   colbertje  aangetrokken.  Ik  ook.  Alsof  ik   dat  voorvoelde.   Ons  speelterrein “De  Jaren  ’50  van  de  vorige  eeuw  ken-­ merkten  zich  als  een  kinderrijke  periode,   ook  in  de  Bosch  en  Vaartbuurt.  Zo  was  er   een  groepje  van  acht  à  negen,  voorna-­ melijk,  jongens  die  op  de  vrije  woensdag-   en  zaterdagmiddag  hun  vertier  in  de   Haarlemmerhout  zochten.  Anderen,   meestal  jongens  van  onze  leeftijd  uit  de   Koninginnebuurt  of  uit  het  Rozenprieel,   werden  hier  niet  toegelaten.  Met  knup-­ Het  Zandje,  tegenwoordig  beter  bekend  als  het  Daan  de  Wilde  veldje pels,  stokslagen,  vecht-  of  scheldpartijen   werden  ze  verjaagd.  De  Hout  was  ons   maar  het  was  een  gehuwd  persoon.  Daar   bezocht  en  ik  zit  nou  mensen  in  de  buurt   speelterrein  en  hier  hadden  anderen  re-­ kening  mee  te  houden.  Het  was  één  mep   ben  ik,  als  christenmens,  afgebleven.” te  bezoeken.  Dat  is  leuk  werk.  Ik  heb   laatst  nog  ongemalen  koffiebonen  voor   en  de  anderen  dropen  dan  meteen  af.” Rokus:  U  was  heftig  verliefd  op  die  man? iemand  in  de  buurt  gehaald.  Die  heeft   Aldus  Henk,  in  een  ingezonden  brief  aan   nog  een  koffiemolen.” Ria:  Het  wás  hem.  We  waren  ziels-  en   de  redactie  van  de  Kroniek.  Het  liefst  had   geestverwanten.  Zijn  vrouw  werd  ernstig   hij  het  hele  stuk  geplaatst  gezien*,  want   Opbouwende  kritiek ziek,  maar  ze  overleefde  het.  Toen  heb-­ hij  hecht  er  waarde  aan  dat  de  bewoners   Henk:  “Ik  wou  even  commentaar  geven,   ben  we  afstand  van  elkaar  genomen.   of  opbouwende  kritiek.  Meestal  komen   van  onze  wijk  weten  wat  het  Driehoekje,   volwassen  mensen  in  de  Kroniek.  Daar-­ de  Konijnenberg  en  het  Zandje  zijn. Rokus:  Heeft  u  het  wel  kenbaar  ge-­ om  leek  het  mij  leuk  om  te  schrijven  over   maakt? Een  nogal  individualistische  familie kinderen  die  in  de  Hout  woonden.  Dat   Ria  en  Henk  wonen  al  hun  hele  leven  in   Ria:  We  hebben  het  niet  uitgesproken,   van  dat  Circus  moet  er  eigenlijk  wel  in.   het  huis.  Ze  zijn  geboren  in  de  achterka-­ maar  je  wéét  het.  Er  zijn  dingen  die  je   Circus  Boltini.  Geen  leeuwen,  wel  olifan-­ mer,  op  de  eerste  verdieping.  Henk  was   gewoon  weet.   ten.  Ik  snap  nooit  dat  zoiets  mocht.  En   pianist.  Hij  gaf  les  en  speelde  in  verschil-­ Henk:  Nee,  maar  tegen  mij  zei  'ie:  ‘Ik  wil   kamelen.  De  lama’s  liepen  er  door  de   lende  orkesten.  Ria  was  secretaresse  en   bosjes,  vlakbij  het  Zandje.  Kan  mijn  inge-­ haar  niet’.  Dat  heeft  'ie  niet  tegen  jou   boekhoudster.  “Ik  heb  drie  jaar  het  Ne-­ zonden  brief  niet  wat  later  gezet  worden?   gezegd,  om  je  niet  te  kwetsen.  Maar  te-­ derlands  Bijbelgenootschap  gediend  als   Eerst  Ria  en  dan  ik?”   gen  mij  zei  hij:  ‘Ik  wil  niet’,  dus. productiesecretaresse.  En  ik  werkte  25   jaar  bij  de  Algemene  Nederlandse  Invali-­ Ria:  Het  was  niet:  ‘Ik  wil  niet’,  maar  we   Rokus  Loopik debond.  Eerst  als  secretaresse  en  later   zijn  alle  twee  op  een  bijbelgenootschap   als  boekhoudster.  Want  een  vrouw  wordt   christen  geweest.  Het  is  volgens  de  bijbel   eerst  secretaresse  en  pas  dan  kun  je   één  man  met  één  vrouw.  Tenminste,  dat   *  De  ingezonden  brief  van  Henk  ccmpleet  met   kaartje  van  de  Hout  vindt  u  op  onze  website.   doorgroeien.”   heeft  Paulus  ervan  gemaakt.  Wat  Sa-­ lamo  er  van  maakt,  was  iets  anders.  Dat   Van  een  relatie  is  het  voor  geen  van  bei-­ was  ook  een  brave  man.  Die  had  er  ge-­ den  gekomen.  Volgens  Henk  gaan  de   loof  ik  duizend  of  zo,  maar  dat  kan  niet.   muziek  en  een  relatie  niet  samen:  “Wij   Het  trapveldje  in  de  Haarlemmerhout   komen  uit  een  nogal  individualistische   Een  sociaal  wezen staat  tegenwoordig  bekend  als  het  Daan   familie.  Er  waren  veel  echtscheidingen.”   Ria  bezoekt  bijna  dagelijks  mensen  in   de  Wilde  veld,  vernoemd  naar  de  in   onze  buurt.  “Ik  kom  bij  vijf  hoogbejaar-­ 2013  overleden  gebiedsbeheerder.      Ria:  “Ik  ben  een  vlinderboom.  Ik  heb   den.  Daar  hou  ik  een  beetje  controle  op   maar  één  keer  in  mijn  leven  een  vlinder   Vorig  jaar  zomer  heeft  de  gemeente  het   en  daar  doe  ik  wat  voor.  Ik  hóéf  niks   in  mijn  omgeving  gehad.  Verder  waren   veld  geheel  gerenoveerd,  zodat  het  nu   meer  te  doen,  maar  ik  ben  een  sociaal   het  hommels  en  bijen,  maar  die  lusten   weer  dienst  doet  als  thuishaven  van  FC   wezen.  Ik  ben  gepakt  en  gemazzeld.  Ik   mij  niet.  Ik  heb  de  juiste  mogen  treffen,   Haarlemmerhout.   heb  veel  oude  mensen  van  mijn  kerk  

Het Zandje

5


Op bezoek in de buurt: Peter Maasdam

                                                           de  zelf  verworven  balans  …..

6

                                           Foto:  Chris  Hoefsmit


Het komt  niet  vaak  voor,  maar  het  eer-­ ste  wat  me  opviel  toen  de  deur  open   ging  was  dat  Peter  Maasdam  (52  jaar)   een  innerlijke  rust  heeft  verworven.  

Kunst op  kantoor Na  deze  studie  is  Peter  tennisleraar  ge-­ worden  in  Mijdrecht  .  Maar  hij  is  op  de   Overtoom  in  Amsterdam  blijven  wonen.   Rond  deze  tijd  kwam  Peter  zijn  huidige   Vaak  zie  je  dat  bij  mensen  die  veel  ge-­ vrouw  tegen  die  modeontwerpster  is  en   reisd  hebben  en  dan  niet  alleen  de  bega-­ ook  een  illustratieopleiding  heeft  gedaan.   ne  paden.  Peter  moet  erom  lachen,  “Mijn   Zij  was  toen  zeker  een  inspirerende   ouders  hebben  zeer  veel  gereisd  nadat   kracht.  Peter  bleef  om  zich  heen  kijken   de  kinderen  de  deur  uit  waren,  ik  heb  wel   en  het  viel  hem  tijdens  een  van  zijn  bijba-­ die  behoefte,  maar  ben  daar  niet  toe   nen  als  koerier  op  dat  grotere  bedrijven   gekomen.” eigenlijk  geen  fatsoenlijke  totaal  oplos-­ sing  kregen  aangeboden  als  ze  budget   vrijmaakten  voor  kunst  op  kantoor  en  in   Het  rationele  en  het  intuïtieve De  innerlijke  rust  van  Peter  ligt  iets  ge-­ de  werk  omgeving.  Art4U  was  geboren,   compliceerder,  het  is  de  zelf  verworven   met  als  onderscheidende  aanpak  het   balans  van  iemand  die  het  rationele  en   aanbieden  van  een  totaal  Services  pak-­ het  intuïtieve  heeft  weten  te  vinden  en  in   ket!  “We  zijn  begonnen  met  kunstrepro-­ balans  heeft  gekregen.  Bovendien  is  het   ducties  en  dat  was  redelijk  uniek  in  die   duidelijk  dat  Peter  om  zich  heen  is  blijven   tijd  in  Nederland.  We  deden  Willink,  Mo-­ kijken,  gretig  als  een  kind,.  Maar  moge-­ net,  Renoir,  maar  ook  springende  dolfij-­ lijkheden  ziet  als  een  ondernemer  en  het   nen.  Na  vijf  jaar  zijn  we  met  echte  kunst   vaak  kan  uitvoeren  als  een  kunstenaar.   begonnen.  En  al  gauw  kwam  er  een  be-­ Peter  balanceert  als  het  ware  door  het   hoefte  aan  eigen  producten  en  ben  ik   leven  en  houdt  alle  mogelijkheden  open.   zeefdrukken  gaan  maken  in  eigenbe-­ Peter  zegt  het  zo:  “Als  een  vis  ontdekkin-­ heer.  We  hebben  in  die  tijd  ook  veel  ge-­ gen  kan  doen  dan  is  het  laatste  wat  hij   ruild  tegen  werken  van  Herman  Brood.” ontdekt  het  water.  Dus  goed  kijken  naar   wat  er  direct  om  je  heen  gebeurt,  is  een   In  2005  is  Peter  als  kunstenaar  met  zich-­ vereiste.” zelf  en  zijn  passie  voor  creëren  goed  uit   de  verf  gekomen  als  student  en  leerling   van  de  bekende  Nederlandse  kunstenaar   Dus  wie  is  Peter  Maasdam? “Ja,  dat  is  de  vraag  die  je  je  hele  leven   Peter  Schenk.  Lyrisch  abstract  en  naakt   wil  beantwoorden.  Ik  ben  Ondernemer,   studies.   Kunstenaar,  Trainer  en  Vader.  En  daar   voel  ik  een  balans  tussen.  Ik  besteed   Van  Amsterdam  naar  Bosch  &  Vaart twee  dagdelen  per  week  in  mijn  atelier  in   En  ook  bij  Peter  hebben  de  kinderen   het  Amsterdam  Art  Center  (Peter  is  de   hem  in  Bosch  &  Vaart  weten  te  krijgen.   eigenaar)  aan  het  creëren  van  kunst.   Romy,  Peters  dochter  kon  in  Amsterdam   Maar  ik  gebruik  het  tegelijkertijd  als  on-­ niet  op  straat  spelen  en  het  was  heel  erg   dernemer.  Mijn  eigen  kunst  wordt  uitge-­ moeilijk  om  voor  haar  een  school  te  vin-­ leend  en  ook  geruild  met  andere  galeries   den.  “En  toen  kwam  dit  huis  vrij,  geheel   tegen  nieuw  werk  van  diverse  kunste-­ verwaarloosd,  maar  we  gingen  kijken  en   naars.  Ik  voel  me  daar  zeer  prettig  bij.”   net  op  dat  moment  ging  de  deur  open  en   kwam  de  makelaar  naar  buiten.  We  heb-­ ben  meteen  de  vraagprijs  geboden  en   Denken  vanuit  het  kind Peter  is  een  echte  Amsterdammer  met   het  huis  kunnen  kopen.” een  Indische  achtergrond  waar  hij  in  ie-­ der  geval  zijn  gastvrijheid  en  misschien   Amsterdam  Art  Center ook  wel  zijn  intuïtieve  denken  aan  heeft   De  recessie  heeft  Peter  gebruikt  om  eens   overgehouden.  Na  het  VWO  is  Peter   rond  te  kijken  naar  een  nieuwe  mooie   naar  de  Academie  Lichamelijke  Opvoe-­ locatie  waar  hij  al  zijn  wensen  in  kon   ding  (ALO)  gegaan.  “Mooie  allround  op-­ verenigen.  Hoog  op  het  verlanglijstje   leiding  voor  mensen  die  niet  weten  wat   stond  natuurlijk  een  groot  eigen  atelier   ze  moeten  gaan  doen  later.  Je  krijgt  veel   met  noorderlicht  en  de  mogelijkheid  om   leuke  vakken  zoals  filosofie  en  psycholo-­ behalve  de  kunstuitleen  ook  andere  za-­ gie  en  je  komt  in  aanraking  met  gekke   kelijke  activiteiten  te  ontplooien.  Het  werd   sporten  zoals  bijvoorbeeld  schermen.   het  Amsterdam  Art  Center  met  een  ate-­ Maar  het  meest  bijzondere  is  toch  wel   lier  van  175  m2  vlakbij  station  Sloterdijk   dat  je  vanuit  het  kind  leert  denken,  vanuit   naast  het  gebouw  van  de  Telegraaf.  Met   de  belevingswereld  van  het  kind  om  pre-­ trainingsfaciliteiten,  een  kookworkshop,   cies  te  zijn.” vergaderruimte  enz.

7

“Die training  is  wel  een  grappig  verhaal.   Een  grote  klant  had  in  zijn  contract  laten   zetten  dat  wij  eens  per  jaar  iets  moesten   doen  voor  het  personeel.  Helemaal  vergeten  natuurlijk  tot  ze  me  belde.  Zo   kwam  ik  op  het  idee  van  de  Abstract  Ex-­ perience  (AEx)  als  bedrijfsuitje.  Als  trai-­ ner  breng  ik  dan  de  mensen,  binnen  een   veilige  context,  dichter  bij  hun  gevoel.   Mijn  klanten  ontdekken  een  nieuwe  wer-­ kelijkheid  achter  de  concrete  wereld.  De   ervaring  staat  centraal  in  de  trainingen.” Nooit  meer  weg Woon  je  na  21  jaar  nog  steeds  prettig  in   Bosch  &  Vaart?  “Joh,  ik  ga  hier  nooit   meer  weg.  Erg  leuke  straat.  Tegen  het   einde  van  de  zomer  wordt  de  hele  straat   afgezet  en  wordt  er  een  heel  lange  tafel   gemaakt.  Alle  straatbewoners  nemen   eten  en  wijn  mee  en  dan  is  het  genieten   van  elkaar  en  van  de  buurt.  Ook  het  run-­ ning  diner  is  bekend.  Maar  je  voelt  je   toch  ook  verbonden  door  de  Cultuurlijn   en  het  soort  mensen  dat  hier  woont.  Ja,   ik  zou  het  zo  weer  overdoen.” Remco  Muzerie  

Amsterdam Art Center De missie  van  het  Amsterdam  Art  Cen-­ ter  hangt  nauw  samen  met  de  visie  van   Peter  Maasdam  dat  kunst  een  belangrij-­ ke  basis  vormt  voor  een  inspirerende   werk-  of  woonomgeving.   In  het  pand  aan  de  Donauweg  in  Am-­ sterdam  vind  je  alles  onder  één  dak:   ambacht,  kunst,  een  kookstudio,  flex-­ werkplekken  en  vergaderruimtes.   Er  zijn  combinaties  mogelijk  van  brain-­ stormsessies  en  lekker  eten.  Ook  biedt   het  Amsterdam  Art  Center  de  mogelijk-­ heid  om  een  serie  trainingen  af  te  slui-­ ten  met  bijvoorbeeld  een  kookwork-­ shop.   Flexibiliteit  en  het  scala  aan  mogelijkhe-­ den  maken  het  tot  een  plek  met  een   fijne  ambiance,  een  plek  waar  je  graag   terug  zou  willen  komen.   Lees  meer  op:  amsterdamartcentre.nl


Van de  wijkraad

Jaarvergadering Donderdag 6  maart  was  de  Jaarver-­ gadering  van  de  wijkraad  Bosch  &   Vaart.  Na  jaren  in  Vitae  Vesper  aan  de   Wagenweg  bijeengekomen  te  zijn,   waren  we  dit  jaar  welkom  in  de  aula   van  het  Sancta  Maria.   Voorafgaand  aan  de  jaarvergadering   was  er  de  gelegenheid  om  een  rondlei-­ ding  door  het  nieuwe  schoolgebouw  bij   te  maken.  Helaas  was  de  animo  hier-­ voor  niet  zo  groot.  Een  gemiste  kans:   Emmy  Visbeen,  rector  van  het  Sancta   Maria,  deed  zelf  de  rondleiding.  Langs   deze  weg  willen  wij  haar  daar  graag   nogmaals  hartelijk  voor  bedanken.   Grondwateroverlast Een  van  de  agendapunten  was  uiter-­ aard  de  grondwateroverlast  die  onze   buurt  nog  steeds  plaagt.  Namens  de   gemeente  waren  Ingrid  Hamer,  gebieds-­ verbinder  en  Lex  Wijnbeek,  gebiedsbe-­ heerder  aanwezig  om  tekst  en  uitleg  te   geven.     Meer  over  de  grondwateroverlast  leest  u   op  pagina  12  van  deze  Kroniek.  

Gemeenteraadsverkiezingen Hoe werd  er  gestemd  in  Bosch  &  Vaart? Uitslag  stembureau  Sancta  Maria Partij D66 PvdA Groen  Links VVD SP CDA Ouderen  Partij   Haarlem TROTS Actiepartij ChristenUnie Sociaal  Lokaal OPA Haarlem  Plus Partij  voor  de   Jeugd

Stemmen % 277        34,76 109 13,68 67 8,41 203 25,47 25 3,14 45 5,65 15 2 16 11 4 4 6 13

1,88 0,25 2,01 1,38 0,50 0,50 0,75 1,63

Bron: www.haarlem.nl/verkiezingengemeenteraad-2014

8


Jan Stam: onze handige en hulpvaardige “buurtconciërge” Meters en  meters  aan  tuinhekken  heeft   hij  aangelegd  in  de  straten  van  Bosch   &  Vaart.  Kilo’s  hotdogs  heeft  hij  opge-­ warmd  op  Koninginnedagen  en  liters   glühwein  uitgedeeld  tijdens  de  Kerst-­ zang.  En  wie  omhoog  zit  met  een  of   ander  klusje,  kan  bij  de  inmiddels   tachtigjarige!  Jan  Stam  terecht.  Bij   plotseling  overstromend  water  uit  de   gootsteenkast,  gebeurt  dat  zelfs  op   zaterdagavond.  Jan  Stam  draait  er  zijn   hand  niet  voor  om  en  helpt  zijn  buurt-­ bewoners  met  alle  plezier. “Eigenlijk  is  het  klussen  en  helpen  in  de   wijk  allemaal  begonnen  bij  buurtbewoon-­ ster  en  beroepspianiste  Liesbeth  Hoppe.   Zij  gaf  klavecimbelconcerten  door  het   hele  land  en  moest  daarvoor  haar  eigen   klavecimbel  meenemen.  Ik  zei  dat  die  wel   in  mijn  bus  paste  en  heb  mij  toen  meteen   als  chauffeur  opgeworpen.  Met  de  klave-­ cimbel  achterin,  heb  ik  menig  concert  met   haar  afgereden.  Bij  haar  heb  ik  een  van   de  eerste  tuinhekken  geplaatst.” Het  tuinhek  uit  handen  van  Jan  was  an-­ dere  buurtbewoners  opgevallen  en  ze   kwamen  al  snel  bij  hem  langs  om  hun   tuin  ook  van  zo’n  mooi  hekwerk  te  laten   voorzien.  “De  mensen  vonden  het  een   heel  karwei,  maar  ik  kocht  gewoon  een   grote  bos  ijzeren  staven.  Daar  maakte  ik   dan  zo’n  klassiek  uitziend  tuinhekje  van.   Ik  boog  de  ijzeren  staven  op  mijn  specia-­ le  buigplank,  boorde  er  gaten  in  en  gaf  ze   een  lik  verf.  Ook  legde  ik  de  stenen  rol-­ laag  aan,  het  muurtje  waar  het  hek  op   rust.  De  mensen  waren  er  heel  blij  mee.   Ik  wilde  daar  niet  te  veel  voor  hebben.  Ik   heb  mijn  AOW  en  ik  hoef  er  verder  niet   rijk  van  te  worden.  ” Op  pad Witte  haren,  een  witte  baard  en  als  het   koud  is  een  pet  op.  Soms  in  nette  kle-­ ding,  maar  meestal  in  zijn  werktenue.  Zo   zie  je  Jan  vaak,  op  weg  naar  een  klus  of   klusje  in  de  buurt.  Voor  het  installeren   van  een  keuken,  het  verbouwen  van  een   badkamer  of  het  indraaien  van  een  lamp-­ je.  En  nooit  te  beroerd  voor  een  praatje  of   goedbedoeld  advies  voor  een  ieder  die  hij   op  zijn  pad  tegenkomt.  Jan  klust  en  helpt,   ook  met  zijn  tachtig  jaren,  nog  steeds   graag.  Oudere  dames,  heren  met  twee   linkerhanden  of  jonge  gezinnen.  Het   maakt  hem  niet  uit.  “Laatst  was  er  een   dame  die  ons  opbelde.  Zij  woont  nog  niet   zo  lang  in  de  wijk.  Zij  vroeg  of  het  klopt   dat  ze  mij  kon  bellen  als  ze  ergens  hulp   bij  nodig  heeft.  Zij  had  mijn  nummer  via  

via gekregen   en  dacht,  dat   moet  ik  ont-­ houden.  Ik   noem  mezelf   ook  wel  de   Buurtconciër-­ ge.”   Met  zijn  vrouw   Alie,  woont   Jan  al  sinds   1969  in  de   Bosch  en   Vaartstraat.   Van  hun   spaargeld   kochten  ze   een  heel  pand   met  op  de   begane  grond   een  huurder.   Zelf  betrokken   ze  de  eerste   en  tweede   verdieping.  En   aan  die  inde-­ ling,  met  wel-­ iswaar  andere   huurders,   twee  kinderen   en  diverse   eigenhandige   verbouwingen   verder,  is  niets   die  titel  van  Buurtconciërge,  past  Jan  als  gegoten.          Foto:  Chris  Hoefsmit veranderd.  Het   beviel  ze  zo  goed   vrouw  hebben  het  huis  verkocht  en  zijn   in  de  straat  dat  ze  er  in  1986  aan  de   hun  dromen  in  Oostenrijk  waar  gaan  ma-­ overkant  nog  een  pand  bij  kochten.  Niet   ken.  De  speciale  buigplank  heeft  Jan  niet   om  zelf  te  bewonen,  maar  om  op  te  knap-­ meer. pen  en  te  verhuren.  “Op  de  dag  dat  we   besloten  het  pand  te  kopen,  kreeg  ik  te   Hotdogs,  glühwein  en  sateetjes horen  dat  aan  mijn  werk  bij  de  Droste   Wie  Jan  niet  kent  van  zijn  klussen,  heeft   fabriek  een  eind  was  gekomen.  Ik  ging   hem  vast  wel  eens  gezien  op  Koninginne-­ eerder  met  pensioen.  Ik  deed  daar  het   dag.  Daar  staat  hij  al  zo’n  vijfentwintig   onderhoud  van  de  machines.  Het  kwam   jaar  trouw  de  hotdogkraam  te  bemannen.   me  eigenlijk  heel  goed  uit.  Zo  had  ik  de   “Dat  is  altijd  gezellig.  Ik  krijg  dan  assis-­ tijd  om  het  nieuwe  pand  van  boven  tot   tentie  van  zo’n  drie  à  vier  dames.  Zij  snij-­ beneden  op  te  knappen.  Tal  van  huur-­ den  de  broodjes  en  ik  maak  de  hotdogs   ders  kwamen  en  gingen,  waaronder  Irene   warm.  En  met  de  Kerstzang  zorg  ik  voor   Moors  en  zijn  eigen  zoon  Hayo.   warme  glühwein.  ”   Uiteindelijk  hebben  Hayo  en  zijn  vrouw   Annemarie  het  pand  gekocht  en  weer   verschillende  verbouwingen  uitgevoerd.   Jan  heeft  er  nog  menig  uurtje  in  zijn   werktenue  doorgebracht.  Was  het  niet  in   het  huis,  dan  wel  in  het  schuurtje  waar  hij   zijn  speciale  buigplank  en  allerhande   gereedschap  had  ondergebracht.  Maar   dat  is  inmiddels  voorbij.  Hayo  en  zijn  

9

Mocht dit  geen  beeld  oproepen,  dan  geeft   zijn  witte  bus  met  vaak  een  boot  erboven-­ op,  wellicht  herkenning.  Ook  daar  is  Jan   vaak  te  vinden.  Sleutelend  aan  de  motor   of  liggend  onder  de  bus  om  een  reparatie   uit  te  voeren.   ►  vervolg  op  pagina  10


► vervolg  van  pagina  9

Witte haren,  een  witte  baard  en  als  het   koud  is  een  pet  op. Foto:  Chris  Hoefsmit

Zodat hij  weer  veilig  met  zijn  Alie  een   paar  weken  door  Europa  kan  toeren.  Dat   toeren  kon  overigens  pas  beginnen  als   eerst  de  uitnodigingen  voor  het  straatfeest   de  deur  uit  waren.  Jan  en  Alie  hebben   daar  jarenlang  een  onmisbare  rol  in  ge-­ had.  Zij  namen  het  initiatief  en  de  organi-­ satie  op  zich.  “Daar  komt  nog  meer  bij   kijken  dan  je  denkt.  Uitnodigingen  rond-­ brengen,  inkopen  doen,  stands  opbouwen   en  natuurlijk  op  de  avond  zelf.  Dan  bak  ik   de  sateetjes  en  friet  voor  iedereen.”  Voor   komend  jaar  hebben  ze  de  organisatie  uit   handen  gegeven,  maar  bakken  doen  ze   gelukkig  nog  wel.   Jan  is  nog  lang  niet  van  plan  om  het  wat   rustiger  aan  te  doen.  Momenteel  is  hij   druk  met  het  isoleren  van  een  zolder.   Toch  heeft  hij  onlangs  wel  even  pas  op  de   plaats  moeten  houden.  Vanwege  een   aneurysma  heeft  hij  een  zeer  risicovolle   operatie  moeten  ondergaan.  Gelukkig   heeft  Jan  dat  goed  doorstaan  en  gaat   verder  met  wat  hij  graag  doet:  klussen  en   helpen.  Zo  staat  de  collectebus  voor  het   Reumafonds  ook  al  weer  klaar.  “Ik  doe   het  allemaal  nog  steeds  met  veel  plezier.   Iedereen  is  hier  even  aardig  en  vriende-­ lijk.  Ik  maak  vaak  met  iedereen  een   praatje  en  dan  hoor  ik  alle  verhalen  die  er   spelen.  Zo  zie  en  hoor  je  nog  eens  wat.”  

Olivier Muzerie  van  ICT  Muzerie Werkt  de  printer  weer  niet  mee,  is  de   computer  ziek  of  is  er  een  ander  tablet   of  smartphone  gerelateerd  probleem?   Lees  dan  verder.   Ik  ben  Olivier  en  help  graag  bij  al  uw   technische  problemen  voor  maar   €  7,50  per  uur!    (Minimum  is  1  uur).   Tot  nu  toe  heb  ik  alle  problemen  op   kunnen  lossen.  E-mail  me! oliviermuzerie@gmail.com Ook  geef  ik  les  aan  mensen  die  wat   meer  willen  weten  over  het  gebruik  van   hun  device.

Die titel  van  Buurtconciërge,  past  Jan  als   gegoten. Linda  van  Hoek

10


Van de  wijkraad

Herstel Hildebrandmonument gaat lukken! Mede dankzij  gulle  donaties  uit  onze   wijk  heeft  de  stichting  Herstel  Hilde-­ brand  Monument  de  doelstelling  om   het  project  deels  te  financieren  nage-­ noeg  gehaald.  

kort worden  de  paden  afgewerkt.  Komt   dat  zien!

Afdrukken originele  beelden Bij  de  Rijksdienst  Cultureel  Erfgoed  staan   al  sinds  de  jaren   60  van  de  vorige   eeuw  de  gipsen   afdrukken  van  de   originele  beel-­ den.  Deze  gipsen   verkeren  in  uit-­ stekende  staat   en  kunnen  nu   gebruikt  worden   voor  het  maken   van  de  mallen   waarin  de  nieuwe   beelden  gegoten   worden.  Het  gie-­ ten  start  begin   april  zodat  de   Het  bestuur  van  de  Stichting  bij  Buikje beelden  op  tijd   Er  is  voldoende  geld  opgehaald  om  de   gereed  zijn  voor  de  onthulling  op  zater-­ fontein  te  renoveren  en  de  beeldengroep   dag  13  september  aanstaande. te  vernieuwen.  Er  moet  nog  een  een  be-­ Bijdrage  van  buurtbewoners   perkt  bedrag  worden  gedoneerd  om  een   Ook  de  voorbereidingen  voor  de  feestelij-­ volwaardige  verlichting  te  financieren. ke  onthulling  zijn  gestart.  Zo  is  een  boek   in  wording  met  onder  meer  een  uitleg   Het  vordert  gestaag De  werkzaamheden  aan  de  fontein  zijn   over  het  belang  van  de  beeldengroep,  de   inmiddels  afgerond,  de  350  rododen-­ schrijver  Hildebrand  (Nicolaas  Beets)  en   drons  geplant,  zo  ook  (een  deel  van)  de   een  cultuurhistorische/literaire  wandel-­ beschermende  haag  prikstuiken.  Binnen-­ route  door  Haarlem  en  Haarlemmerhout.  

Onder meer  Ruud  Lapré,  Nop  Maas  en   Wim  Vogel,  allen  bewoners  van  onze   wijk,  hebben  toegezegd  een  bijdrage  te   leveren.  

Zet in  uw  agenda! Feestlijke  onthulling  herstelde  Hilde-­ brandmonument  op  zaterdag  13  sep-­ tember

Kunststof Replica's te koop Een beeld  van  Nurks,  Buikje,  Groot-­ moeder  Kegge  of  Van  der  Hoogen  in   uw  tuin? Voor  de  fondsenwerving  mag  de  Stich-­ ting  Herstel  Hildebrandmonument  kunst-­ stof  replica’s  verkopen.  Het  zijn  de  repli-­ ca’s  die  in  het  verleden op  de  fonteinbak   in  de  Haarlemmerhout  stonden. Hebt  u  belangstelling  doe  dan  een  bod   op  een  van  de  beelden.   zie:  www.Hildebrandmonument.nl, U  zult  wel  een  bod  van  meer  dan  €  1.000   moeten  uitbrengen. U  kunt  een  replica  kopen  als  u  een  plek   hebt  waar  het  beeld  veilig  kan  staan.  Als   voorwaarde  geldt  verder  dat  u  bereid   moet  zijn  het  beeld  incidenteel  beschik-­ baar  te  stellen  voor  een  expositie.

11


Van de  wijkraad Einde grondwateroverlast in zicht? Vlak  voor  de  jaarvergadering  heeft  de   wijkraad  een  brief  van  wethouder  Lu-­ kas  Mulder  ontvangen  met  de  aankon-­ diging  van  concrete  maatregelen  om   de  grondwateroverlast  aan  te  pakken.   De  wijkraad  is  blij  met  deze  brief,  niet   alleen  omdat  er  nu  actie  ondernomen   wordt,  maar  vooral  omdat  nu  onderkend   wordt  dat  er  in  onze  wijk  meer  aan  de   hand  is  dan  alleen  de  hoge  grondwater-­ standen  waar  heel  Haarlem  last  van   heeft.  De  problemen  zijn  ontstaan  na   aanleg  van  het  nieuwe  rioolsysteem  en   vervanging  van  de  kade  op  de  Prinses-­ sekade.  Daardoor  is  het  drainagesys-­ teem  ontregeld.

Agenda

terstand te  controleren  (ook  tijdens  droge   periodes)  worden  uitgebreid  van  twee   naar  vier. Toezegging  gemeente Tijdens  de  jaarvergadering  is  door  verte-­ genwoordigers  van  de  gemeente  toege-­ zegd  dat  genoemde  werkzaamheden   binnen  enkele  weken  uitgevoerd  zullen   worden.  Wij  houden  u  op  de  hoogte  van   de  voortgang.

Blijf uw  klachten  indienen Om  goed  inzicht  te  krijgen  in  de  omvang   van  de  grondwateroverlast  is  het  van   groot  belang  dat  u  uw  klachten  blijft  in-­ dienen  bij  de  gemeente  bij  Ingrid  Hamer   (iphamer@haarlem.nl)  en  Lex  Wijnbeek   De  maatregelen  betreffen  onder  meer   (ajwijnbeek@haarlem.nl)  met  een  cc  aan   het  systematisch  en  grondig  doorspuiten/ lex.rietveld@boschenvaart.nl  zodat  de   inspecteren  van  het  totale  drainagesys-­ wijkraad  ook  op  de  hoogte  blijft.  Vermeld   teem,  met  een  goede  terugkoppeling  van   in  uw  klacht  niet  alleen  overlast  in  de   de  constateringen.   kelder  maar  ook  in  de  kruipruimte  en/of   Daarbij  zal  bijzondere  aandacht  worden   tuin. besteed  aan  het  inmiddels  al  vastgestel-­ Voor  meer  informatie  en  de  brief  van  de   de  onvoldoende  functioneren  van  de   wethouder  zie  onze  site:   drain  op  de  Berkenrodestraat  en  de  uit-­ www.boschenvaart.nl/project/grondwatstroompunten  op  de  Leidsevaart.  Ook   eroverlast zal  het  aantal  peilbuizen  om  de  grondwa-­

Zondag 13  april Toplunch  met  bijzondere  wijnen  in   Restaurant  Hout (zie  advertentie  pagina  4) Zaterdag  26  april   Koningsdag  op  en  rond  het  Oranjeplein   (zie  de  voorpagina  en  de  flyer) Zondag  25  mei Cultuurlijn  Bosch  &  Vaart (zie  pagina  3) Zaterdag  13  september Onthulling  Hildebrandmonument (zie  pagina  11)

Koffieochtenden voor  ouderen   in  Restaurant  Hout Maandag  7  april  om  10.30  uur te  gast:  Nop  Maas Maandag  12  mei  om  10.30  uur te  gast:  Saar  aan  Huis,  particuliere  zorg-­ verlener  over  zorg  aan  huis. Maandag  2  juni  om  10.30  uur te  gast:  Dorine  Hermans  -  schrijfster Maandag  7  juli  om  10.30  uur te  gast:  BUUV

Tuinen Bosch & Vaart voor helft dicht gebouwd? Oproep Tijdens de  zitting  op  5  maart  bij  de  Raad   van  State  bleek  dat  het  nieuwe  bestem-­ mingsplan  door  de  juristen  van  de  ge-­ meente    zo  kan  worden  uitgelegd  dat  de   tuinen  voor  de  helft  mogen  worden  dicht   gebouwd.  Er  kan  niet  alleen  een  aan-­ bouw  aangebracht  worden  met  een  diep-­ te  van  2,5  m,  maar  ook  nog  eens  30  m2   vergunningsvrij  en  40  m2  met  vergun-­ ning,  met  een  max  van  50%  van  de  be-­ stemming  tuin. Daarnaast  kunnen  de   (bestaande)  uitbouwen  nog  worden  uit-­ gebreid  met  een  puntdak.  

lijk open  en  groen  te  houden.  Ook  vroeg   zij  zich  af  of  de  gemeenteraad  zich  wel   gerealiseerd  heeft  wat  het  vaststellen   van  dit  bestemmingsplan  voor  effecten   kan  opleveren.

Bovendien is  ook    de,  middels  een  en-­ quête,  vastgestelde  wens  geen  dakter-­ rassen  toe  te  staan  niet  gehonoreerd,   Omdat  dit  aspect  in  de  eerder  ingediende   zienswijzen  niet  expliciet  genoemd  is.   Deze  kwestie  was  wel  degelijk  bij  de   gemeente  bekend.  Een  afwijzing  van  een   breed  gedragen  verzoek,  louter  en  alleen   De  raadsvrouw  van  de  indieners  van  de   op  formele/procedurele  gronden,  is  niet   beroepschriften  heeft  benadrukt  dat  deze   in  het  belang  van  de  bewoners,  aldus  de   uitleg  in  flagrante  tegenspraak  is  met  de   raadsvrouw.  Uitspraak  voor  het  zomerre-­ status  van  beschermd  stadsgezicht.  Op   ces.  Voor  meer  info  zie  onze  site   die  manier  blijft  er  niet  veel  over  van  het   www.boschenvaart.nl. beleid  om  de  binnentuinen  zo  veel  moge-­

Voor het  project  Samen  voor  Elkaar   zoeken  we  nog  contactpersonen  voor  de   volgende  straten: Ipenrodestraat Oranjeplein Prinsessekade Uit  den  Bosstraat Van  Duijn  Maasdamstraat Van  Limburg  Stirumstraat Vredenhofstraat Wagenweg Westerhoutpark Westerhoutstraat Aanmelden  of  meer  informatie  bij: Margo  van  den  Berg Bos  en  Hovenstraat  16 margovandenberg@planet.nl 06  44  576  819

Colofon Kroniek van  Bosch  &  Vaart  wordt  uitgegeven  onder  auspiciën  van  de  wijkraad.  De  Kroniek  verschijnt  3x  per  jaar.  De  oplage  is  950  exemplaren.   Redactie:  Victorine  Egter  van  Wissekerke,  Linda  van  Hoek,  Rokus  Loopik  en  Remco  Muzerie.  Advertentiewerving:  Anneke  Jochemsen.   Fotograaf:  Chris  Hoefsmit.  Lay-out:  Victorine  Egter  van  Wissekerke.    Aan  dit  nummer  werkte  verder  mee:  Hans  van  der  Straaten. Wijkraad  Bosch  &  Vaart  |  Postbus  3237  |  2001  DE  Haarlem  |  info@boschenvaart.nl  |  www.boschenvaart.nl  |  @boschenvaart

12

Kroniek 159 april14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you