Page 1

Kroniek van Bosch & Vaart Rioolwerkzaamheden van start

Sterkte met het zand, de luchtjes en de steentjes…

Jaarvergadering 10 juni 10 juni 20.00 uur wordt de jaarvergadering gehouden in „de Herberg‟ Westerhoutpark 42. De agenda ziet er als volgt uit:  Welkom  Stand van zaken wijkraad  Voorstellen nieuwe raadsleden  Stemmen over oude en nieuwe leden  Goedkeuren reglement  Overzicht financiële zaken en begroting 2010/11  Stand van zaken verschillende projecten Riolering - Sancta Maria - Speelweide – Connexxionterrein  Stemming over wijkraad als geheel.  Goedkeuring voor beleid.  Werven van nieuwe wijkraadsleden, commissieleden en redacteuren.  Rondvraag. Einde vergadering rond 22.00 uur

Het is begonnen! Dus maak de borst maar nat. In de Bos en Vaartstraat werd het spits afgebeten met de vernieuwing van het riool en het opnieuw inrichten van de straat. Oranjeplein in oude glorie Het is u vast niet ontgaan, de bomen op het Oranjeplein zijn gekapt. Velen vinden dit ronduit zonde, maar de bomen waren helaas niet meer te redden. Enkele verdwenen al door ziekte en vandalisme en onderzoek wees vervolgens uit dat de overige ziek waren. Niet verbazend, aldus de

specialisten. Dit soort geknotte bomen wordt niet ouder dan 25 tot 30 jaar. Wij krijgen nieuwe geknotte bomen terug zodra de grondwerkzaamheden voorbij zijn. Het plein krijgt verder zijn oude luister terug doordat al het asfalt wordt vervangen door een mooie stoep met oude klinkers. Ook de twee diagonale paden krijgen weer een klinkerbestrating. Het geheel wordt omzoomd door een stalen hek, met drie ingangen. De uitstraling zal vergelijkbaar zijn met die van het huidige Wilhelminapark.

30 mei: 11e Cultuurlijn Bosch en Vaart Na het succes van tien Cultuurlijnen is dit evenement niet meer weg te denken uit Bosch en Vaart. Ook dit jaar heeft zich weer een groot aantal deelnemers gemeld. Het accent ligt deze keer op zang en dat betekent dat we naar minimaal 85 zangers en zangeressen kunnen luisteren in leeftijd variërend van 4 tot ruim 70+! Een kleuterklas onder leiding van „opa‟ Jan van Lier

vervolg op blz. 2

vervolg op blz. 7

mei 2010, NR. 141 Uitgave onder auspiciën van Wijkraad Bosch & Vaart. Oplage 800 ex. In dit nummer o.a.: Wijkraad - Elfde Cultuurlijn - Riolering - Beestachtig keramiek - Echte mannen, echte auto’s Redactie: Charlotte Krop, Wim Krop. Te bereiken via: redactieboschenvaart@upcmail.nl Correspondenten: Marly Bergman, Ineke Venrooij. Meegewerkt hebben: Wijkraad, Wim Vogel. Advertenties (1/1, 1/2, 1/3 of 1/6 pagina): Neem contact op met wouter@wouter.nl. Kleine advertenties: redactieboschenvaart@upcmail.nl Verschijnt minimaal 3 a 4 x per jaar. In voor– en najaar de Kroniek en tussendoor het Kroniek(je) met o.a. mededelingen wijkraad en aankondigingen evenementen e.d. Zie voor actuele informatie ook www.boschenvaart.nl en abonneer u via deze site op de digitale nieuwsbrief.


2 Column

Kamp Oranje

► Vervolg van blz. 1

De werkzaamheden

Straten met de juiste steentjes Om de buurt zoveel mogelijk zijn oude luister te laten behouden worden alle straten die direct uitkomen op het Oranjeplein voorzien van oude klinkers. Omdat er bij het uithalen en weer terugplaatsen veel klinkers kapot gaan (inboet) zullen de oude klinkers uit andere straten weggehaald worden. Het was/is een duidelijk verstoring van Mede hierdoor krijgt de Prinsessekade het idyllische beeld dat wij als bewo- nieuwe, maar zogeheten getrommelners over onze wijk hebben. En wij lie- de en daardoor op oude stenen gelijten ons dan ook niet onbetuigd, door kende klinkers. Op deze manier blijft de klassieke uitstraling van de wijk het luide kritiek op alles wat te maken heeft met de gemeente. Hoe durven best gewaarborgd. De grote hoeveelheid oude gele klindie incompetente malloten ons dit kers die overal verspreid liggen, zullen aan te doen. En niet even, nee het waarschijnlijk worden gebruikt in de hele staketsel staat er al een paar Ipenrodestraat. maanden. Een driewerf schande!

De werkzaamheden in de wijk bestaan uit:  Het vernieuwen van het diepriool in bepaalde straten.  Het vernieuwen van de bestrating in bepaalde straten.  Het vernieuwen van de beschoeiing aan de Prinsessekade. De werkzaamheden, uitgevoerd door aannemer Van der Werff Intra, zullen waarschijnlijk tot het einde van het jaar gaan duren. Het werkschema, dat uiteraard aangepast kan worden, vindt u ook op onze website. Er zal telkens een stuk van 100 meter worden aangepakt. Dit heeft ondermeer te maken met een brandweerverordening. Dus hoeft u niet bang te zijn dat een gehele straat onbegaanbaar wordt. Schouw huizen Nu is het bekend dat ieder nadeel Gedurende de bouwvakvakantie (26 Daar waar een nieuw diepriool en ook z’n voordeel ‘heb’, dus het is uit juni to 13 augustus + 1 ATV week) ligbeschoeiing komen, worden alle huiopvoedkundig en vooral belerend zen onderworpen aan een zogeheten gen de werkzaamheden stil. De westandpunt natuurlijk nooit weg - zo gen zullen dan wel provisorisch beschouw. Dit loopt ongeveer een stelden wij vast bij de bewoners van maand op de werkzaamheden voor- gaanbaar zijn. andere delen van de wijk - dat de bewoners van de gemiddeld duurde- ruit. Dus niet alle straten worden in één keer geschouwd. re huizen in de wijk eens even meete gedeeltelijk toegegeven aan de In de straten waar alleen het wegdek wensen van de bewoners en wijkraad. maken wat het is als het qua uitstraopnieuw wordt geplaveid, is een ling even een onsje minder is. Pure afgunst natuurlijk, maar toegegeven: schouw niet nodig omdat men hier Besloten is dat de T-splitsingen niet hoeft te bemalen. Zo’n catharsis kan een mens alleen (Prinsessestraat, Vredenhofstraat en maar wijzer maken.... Eindenhoutstraat) worden verhoogd Huisrioolaansluitingen deels vergoed en dat er één drempel gehandhaafd En de schande was er niet minder om, Tijdens het vernieuwen van het diepblijft en wel ter hoogte van nr. 10 en riool en het wegdek worden ook alle net zo min als de onbegrijpelijkheid. 11. Wij hebben nadrukkelijk gevraagd huisrioolaansluitingen tot aan de erfDat ’triggerde’ de redactie, die uide drempel niet te hoog en te steil te grens vervangen. teraard, als één van de laatste loten maken. aan de stam van het al lang vergeten De gemeente wil geen oude rioolaansluitingen meer onder nieuw geplavei- Wij wensen iedereen veel sterke met ‘investigative journalism’ (Watergate en zo…), direct op onderzoek uitging. de wegen. Dit is voor ons bewoners het zand, de luchtjes en de steentjes... een zeer gunstige ontwikkeling. Na de En wilt u het laatste nieuws weten? Hoe kon zoiets gebeuren. nodige onderhandelingen worden Ga naar www.boschenvaart.nl. Opmerkelijk snel was de duidelijkheid huisaansluitingen nu tot aan de erfdaar. Een telefoontje naar de project- afscheiding vernieuwd op kosten van De Wijkraad de Gemeente Haarlem. Wij zijn een leider van de rioleringsvernieuwing was voldoende. En de verklaring was van de eerste wijken in Haarlem, waar heel simpel. De bomen waren zo snel dat gebeurt. gekapt om te voorkomen dat er zich Tijdens de werkzaamheden zal de vogels zouden nestelen. Het is natuur- aannemer contact met de bewoners De parkeerdruk zal tijdens de werkzaamheden uiteraard toenemen. opnemen om te bezien of men de lijk metazielig om bomen met nesten De wijkraad heeft voorgesteld om te rioolaansluiting op het eigen erf, dus om te hakken. Soit! Goede reden. Maar waarom de bewoners daarvan van hek tot aan de voordeur, ook wil kijken of de gemeente tijdelijk kan toevervangen. Iedereen krijgt een indivi- staan dat men op de brede stoep van niet op de hoogte waren gebracht, de Wagenweg zou mogen parkeren. duele offerte. dat kon hij ook niet verklaren. Plotseling was het er. Het Kamp Oranje. Of anders gezegd: het Oranjeplein omgebouwd tot een soort concentratiekamp dat de heren Mladic en Karadciz tot eer zou strekken. We missen nog wat militair uitgedoste Bosniërs, hangend tegen de binnenzijde van de hekken.

Parkeren

Wat te denken van een simpel briefje aan de omwonenden. Dat hadden we toch wat anders naar Kamp Oranje gekeken… Wim Krop

Drempels Prinsessekade Na een handtekeningenactie onder de bewoners en een tweede ronde in de Gemeenteraad om geen drempels toe te passen, heeft de gemeen-

Kroniek van Bosch & Vaart

Wij hebben bij het ter perse gaan van deze Kroniek daar echter nog geen uitsluitsel over gekregen. Blijf het nieuws volgen op de website www.boschenvaart.nl


3

Inmiddels bij de Wijkraad herkenbaarheid van de Haarlemmerhout zodat het als monument (h)erkend wordt. Dit betekent herkenbare ingangen, ruime informatievoorziening, adequaat onderhoud van objecten, wegen en paden en andere voorzieningen, eigen meubilair en zelfs een logo. De Hout kan pas echt een sieraad zijn voor álle Haarlemmers als de verschillende gebruiksvormen op passende wijze samengaan.  De educatieve functie van de Haarlemmerhout wordt versterkt. De aanwezigheid van het stadsbos maakt het mogelijk om in vormen van aanschouwelijk onderwijs het belang en het functioneren van bos en natuur onder de aandacht te brengen van (school)kinderen. Met behulp van excursies kan dit belang over gebracht worden op bezoeAdviescommissie H’hout gestart kers.  De aanpassing en ontwikkeling van nieuwe voorzieningen en functies Enige tijd geleden stelde het gemeenmogen niet ten koste gaan van de tebestuur van Haarlem het zogeheten eigen identiteit van de HaarlemmerIntegraal Beheerplan Haarlemmerhout. hout 2009-2020 vast. Daarin zijn de grote lijnen aangegeven voor het toeWerkplan komstige beheer van de Hout. Maar Projectleider/beheerder Fred van Klabij plannen blijft het niet. veren werkt het beheerplan momenteel uit in een werkplan. Hij laat zich De ambities De Haarlemmerhout heeft een sterke daarbij adviseren door de „Adviescommissie Haarlemmerhout‟. Deze identiteit en herbergt veel potentie. commissie is samengesteld uit verteDe Hout zal als sieraad voor de stad genwoordigers van de wijkraden Welfunctioneren als het volgende wordt

Van plan naar aanpak

gerealiseerd:  De instandhouding van de Haarlemmerhout als rijksmonument (dit is zelfs een wettelijke opdracht). Dit betekent dat oude patronen in de Hout behouden, hersteld en zichtbaar moeten zijn/ worden. Dit geldt vooral voor de lanen en het Lindenrond, alsmede het specifieke voorjaarsaspect met veel/bloeiende stinzenplanten (zie kader) en veel vogelzang.  De elementen als het Hildebrandmonument met fontein, de gedenksteen van L.J. Coster en de Koepel van Eindenhout krijgen als kunstuiting meer aandacht.  De instandhouding van een mix van natuurwaarden, recreatieve mogelijkheden en cultuurhistorische allure. Het streven is naar de verdere ontwikkeling van deze waarden waarbij de som van de onderling afgewogen functies groter moet worden.  De versterking van de allure en de

En het Voorbos? Het Voorbos van Eindenhout ligt tussen het landhuis Eindenhout (het Huis met de Beelden) en sportvelden aan de zuidkant, de Vaart en het Sancta. Het oogt nu verwaarloosd. Om de allure van dit parkachtige deel van Eindenhout te herstellen, zullen verschillende ingrepen worden uitgevoerd. Met de restauratie van het Koepeltje Eindenhout in 2009, is daarmee een start gemaakt. De omgeving van de Koepel zal weer parkachtig worden ingericht. Daarbij zullen de oude vijvers in ere worden hersteld. Onderzocht wordt hoe de relatie met het Huis met de Beelden hersteld kan worden en hoe de recreatieve route tussen Spaarne en duinen, via de Spanjaardslaan en Eindenhoutbrug, kan worden ingepast en vormgegeven in of langs Eindenhout. Tot slot wordt gekeken hoe de verbinding tussen Eindenhout en de Grote Hout verbeterd kan worden.

Kroniek van Bosch & Vaart

Stinzenplanten? De Hout wordt mede getypeerd door de aanwezigheid van veel zogeheten stinzenplanten. Deze planten zijn in het verleden van elders aangevoerd en aangeplant om te verwilderen en hebben weten stand te houden. Een voorbeeld is het sneeuwklokje Je vindt ze in bepaalde gebieden in Nederland, waar ze alleen voorkomen op oude landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen, voormalige stadswallen en dergelijke. Het zijn in de regel planten met opvallende bloemen en voorjaarsbloeiers. Het woord stinzenplant, komt van het Friese woord stins (steenhuis), dat slaat op een versterkt en met stenen gebouwd huis. Dit waren de woningen van adellijke of aanzienlijke heren die dikwijls landgoederen bezaten. In Friesland is het voorkomen van deze soorten voor het eerst beschreven.

gelegen, Koninginnebuurt, Zuiderhout & Vredenhof , Bosch & Vaart, de verenigingen Vrienden van de Hout, Historische vereniging Haarlem, de stichting Houten Haarlemmer, het IVN en de Vogelwerkgroep. Bosch & Vaart wordt vertegenwoordigd door Lex Rietveld en Patrick van Harderwijk. De bedoeling is het werkplan nog voor het zomerreces af te ronden. Gestart Wie door de Hout loopt zal merken dat, vooruitlopend op de vaststelling van het werkplan, al een aantal werkzaamheden is gestart, zoals de restauratie van het Koepeltje in Eindenhout en de verharding van de paden. De restauratie van het Hildebrandmonument laat nog even op zich wachten maar staat in de planning. Minder leuk is natuurlijk dat er ook zo‟n 60 bomen worden gekapt, noodzakelijk door ziekte of gevaar voor de omgeving. Maar duidelijk is: Er wordt gewerkt aan een aantrekkelijkere Haarlemmerhout. Het beheersplan is te vinden op www.haarlem.nl. De wijkraad wordt in de commissie vertegenwoordigd door Lex Rietveld en Patrick van Harderwijk.


4


5

Inmiddels bij de Wijkraad

De wijkraad B&V

Nieuwbouw Connexxion-terrein laat op zich wachten

Patrick van Harderwijk: Voorzitter Met vragen van algemene aard kunt u mij mailen op:

?

patrick.vanharderwijk@boschenvaart.nl

Wouter Hendriks: Penningmeester Met vragen van algemene aard kunt u altijd terecht op: wouter.hendrikse@boschenvaart.nl

Maarten Henneman: Contactpersoon voor de gemeente. Vertegenwoordigt de wijk in diverse overleggen met de gemeente. Met vragen die betrekking hebben op gemeentelijke beleids- en beheerzaken in de Bosch en Vaart buurt kunt u altijd bij mij terecht op email: maarten.henneman@boschenvaart.nl

Hayo Stam: Coördinatie rioleringswerkzaamheden. De gemeente wil in een aantal straten de riolen vervangen. Hayo coördineert de afstemming met de gemeente op dit onderwerp. Met vragen over deze onderwerpen kunt u altijd bij mij terecht op: hayo.stam@boschenvaart.nl Jouko Huismans: Sinds oktober 2009 in de Wijkraad. Doet het beheer van de website en voert overleg met Sancta Maria over hun buitenterrein. Met vragen over deze website kunt u altijd bij mij terecht op e-mail: jouko.huismans@boschenvaart.nl

Nieuw! Lex Rietveld: Actief in de Wijkraad sinds januari 2010. Heeft zitting projectgroep voor de herontwikkeling van het Connexxionterrein. Lex is daarnaast actief in de overleggen over de Haarlemmerhout. Met vragen over deze onderwerpen kunt u altijd bij mij terecht op email: lex.rietveld@boschenvaart.nl

Nieuw! Anneke Jochemsen: Anneke Jochemsen, sinds april 2010 lid van de wijkraad. Op dit moment nog geen specifieke commissie. Email: an.jochemsen@planet.nl

De nieuwbouw op het voormalige Connexxion-terrein aan de Leidsevaart laat voorlopig nog wel even op zich wachten. Openstaande discussiepunten, een ontbrekend sluitend investeringsplan en de recente bestuurlijke wisselingen steken de nodige spaken in het wiel.

Wanneer gaat de schop er in?

de bedoeling een aantal woonwagens te plaatsen, maar die blijven in de Waarderpolder.

Wijkraad neemt deel De door de wijkraad Zuid-West ingestelde werkgroep Connexxionterrein is Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk de officiële gesprekspartner van de wat de gewenste locatie moet zijn Gemeente en de ontwikkelaars. De van de nieuwe Vomar. Maar ook over wijkraad Bosch & Vaart houdt de vinde parkeervoorzieningen, de bebou- ger aan de pols door deelname van wingsdichtheid en de bouwhoogtes, Lex Rietveld en Rob Jansen aan deze met name aan de zijde van de Leids- werkgroep. Zij letten daarbij met naevaart, moet nog tot overeenstemme op de consequenties voor Bosch ming worden gekomen. En financieel en Vaart, in het bijzonder de bouwis de zaak bepaald nog niet rond. hoogte, de bebouwingsdichtheid en de daaraan gerelateerde noodzakelij„De Remise‟ ke parkeervoorzieningen. Dit laatste Het projectplan van de huidige eige- om extra parkeerdruk in onze wijk te naar van het terrein, Vomar-dochter voorkomen. Zodra er meer concrete Hoorne BV en de woningcorporatie plannen beschikbaar zijn zal de PréWonen, gaat door het leven als Wijkraad een informatiebijeenkomst „De Remise‟. De architect is Krier/Kohl, organiseren. bekend om het interpreteren van klassieke vormen in een nieuw jasje: Retro- Meer, maar uiteraard nog weinig conbouw dus. Het plan is om in het ge crete informatie treft u aan op bied een nieuwe Vomar, een onder www.boschenvaart.nl/wijkzaken/ grondse parkeergarage,het NZHconnexxion terrein. museum, een gezondheidscentrum en 200 tot 300 woningen te realiseren. Het is nog onduidelijk of er in het gebied ook een Brede School komt. Het Shell-tankstation blijft (helaas) gehandhaafd. Aanvankelijk was het ook

Kroniek van Bosch & Vaart


6

Advertentie Hout


7

Kindermanege Bosch en Vaart vernieuwd

Er zijn heel wat redenen om langs te komen of om de kennismaking te vernieuwen. Dat heeft veel te maken met de vernieuwing van het bestuur in het eerste kwartaal van 2010. Dit betekent bijvoorbeeld dat er een enthousiaste, nieuwe beheerder komt en dat de manege snel een heel goede instructrice in vaste dienst hoopt aan te kunnen stellen. En op ons wensenlijstje staat ook een overdekte bak. Op dit moment telt onze gezellige manege 10 pony‟s. Memory, Boefje en Jimmy, de oudste, zijn inmiddels met welverdiend pensioen gegaan en genieten van hun oude dag. Er zijn twee leuke nieuwe pony‟s bij gekomen: Rico en Dancer. Om zo goed mogelijk voor de lieve pony‟s te zorgen zijn er inmiddels allerlei paardvriendelijke maatregelen genomen.

Zondag 4 juli a.s. houdt de „buurt‟manege aan de van de Duyn van Maasdamstraat een Open Dag voor iedereen , de hele buurt! Met leuke workshops over paarden, mogelijkhe►

Kom het met eigen ogen bekijken op 4 juli as. Voor meer informatie kunt u Afscheid van Memory, Boefje en Jimmy ook terecht op: www.manageboschenvaart.nl . den om pony te rijden, een groot TVKarin Schrage (bestuurslid) scherm voor de voetballiefhebbers en een barbecue. Iedereen is welkom.

Elfde Cultuurlijn B&V

vervolg van blz. 1

brengt ons vijftig jaar terug in de tijd en zingt liedjes uit 'Ja zuster, Nee zuster' en de (waarschijnlijk) oudste zanger van de wijk, Bart van Oerle, wil ons graag alle liederen van 'Die Winterreise' van Franz Schubert laten meebeleven. Maar er zijn ook tieners die zowel klassiek als moderne muziek vertolken en twee studenten die met zang en gitaar eigentijdse muziek ten gehore brengen. Daarnaast vele bekende gezichten (Alie, Coen, Ineke, Jan, Willem) in maar liefst drie koren, een herenkwartet en twee bands. Sommige wijkbewoners hebben gasten uitgenodigd om te zingen, te exposeren of toneel te spelen en er zijn natuurlijk weer diverse piano uitvoeringen. Voor het Jeugd Open Podium hebben zich al een paar enthousiastelingen opgegeven en ook op de dag zelf kan nog besloten worden het podium op te gaan.

complete concertzaal voor kinderen wordt! Wij hebben dit te danken aan Pien van de Rest, een jonge buurtbewoonster en winnares van Cappies 2009 (Zie ook het interview met Pien in deze Kroniek). Wij zijn zeer vereerd dat de Classic Express voor onze Elfde Cultuurlijn naar onze wijk komt en wensen alle kinderen een geweldige middag. Aan het eind van deze culturele middag hopen we elkaar weer te ontmoeten op het veldje van Sancta Maria met muziek, een hapje en een drankje.

Open podium voor Jong Talent Heb je je al aangemeld voor het Klapper Open Podium? Het is voor kinderen/ De klapper van deze cultuurlijn is de jongeren vanaf 10 jaar. Zelf muziek Classic Express, een trailer van 14 me- maken, zingen en dansen kan dit jaar ter lang die in de breedte uitgeschoop het open podium voor jong talent. ven kan worden tot 7 meter en zo een Een podium waarop je van alles kunt

Kroniek van Bosch & Vaart

doen, staat voor je klaar op het basketbalveldje bij het Sancta. Ook is er een muziekinstallatie geregeld. Maar komen kijken en luisteren is natuurlijk ook prima en zelfs de bedoeling, want geen podium zonder publiek!!. Mis het niet, deze unieke kans om te laten zien en horen wat jouw talent is. Tot nu toe hebben zich opgegeven: Hella Huisman, Sanne Smits en Lisa van Dijck, Eva. Heb je ook zin, meld je dan bij Jolijn Onvlee, sms 06-51788578 of mail naar jolijn@cultuurlijn.net. Het Open Podium start om 14.30 uur. Het definitieve programma hangt op 30 mei o.a. bij het podium en op het informatiebord (Oranjeplein). Zie voor het hele programma van de Cultuurlijn het programmaboekje. Truusje Vlaanderen


8

Inmiddels bij de Wijkraad

Afscheid van Robert Met spijt moeten wij melden dat Robert Jaspers Focks de wijkraad na jarenlange trouwe dienst als secretaris heeft verlaten. De werkzaamheden als secretaris voor de wijkraad waren steeds moeilijker te combineren met zijn drukke baan bij de Provincie.

Stilte rond bestemmingsplan

Het is op het ogenblik stil rond het bestemmingsplan. De gemeentelijke task force die, naast veel andere, onder andere dit plan er doorheen moest jagen is weer opgeheven. Te veel plannen bleken daarbij toch ingewikRobert heeft aan de wieg gestaan en kelder dan gedacht. Zo ook ons beis de grote initiator van de geheel ver- stemmingsplan. nieuwde website. Ook alle vergadeZeer veel gewenste veranderingen ringen, verslagen en versturen van zorgden er voor dat wij samen met de stukken waren onder zijn leiding in gemeente alles nog eens op een rijtje goede handen. Robert zal zeer worgaan zetten. Een overzicht van de den gemist door ons allen. Robert, heel hartelijk bedankt voor je jarenlan- veranderingen:  Het van Breemen-terrein maakt ge inzet. geen deel meer uit het plan. Voor de website hebben wij inmiddels  De contouren van Sancta worden aangepast. Jouko Huismans bereid gevonden dit  Dat geldt ook voor de buitenruimte op zich te nemen. Voor de andere rond deze school en de manege. werkzaamheden zoeken wij nog iemand (zie ook onze oproep voor nieu-  Wij gaan praten over de dubbele functies (wonen en werken) van we leden op blz. 9). bepaalde panden langs de Wagenweg en andere straten.  De stroken langs de Randweg worden opnieuw ingevuld.  Het „beschermd stadsgezicht‟ gaat deel uitmaken van het plan.

Nog één struikelblokje rond Sancta De wijkraad heeft intensief en goed contact met het Sancta en de architect over de herinrichting van de buitenruimte van de school. Het uitgangspunt is dat het grasveld aan de van Hogendorpstraat behouden blijft.

Wij deden een voorstel om de fietsen voor de 1.400 leerlingen op een andere wijze onder te brengen . In dit voorstel wordt een groot deel van de fietsen aan de zuidzijde geplaatst, op het stukje gras aan de waterkant bij het Vogelbosje. Verder deden wij het idee aan de hand om van de van Limburg Stirumstraat, die loopt van de Wagenweg naar de school, een zogeheten „rode loperstraat‟ te maken, Hopelijk zal een voorlopig bestemwaar fietsers voorrang hebben. De mingsplan nog voor het einde van het straat is onderdeel van een doorjaar klaar zijn. Wij houden u op de gaande fietsroute naar het strand. Na hoogte. overleg met de gemeente zijn school en architect met onze voorstellen ► snippers, grind of tegels. Het speel- gaan stoeien. veld zal daarbij weer gewoon worden Het voorstel is op belangrijke punten meegenomen in het reguliere onder- overgenomen. Belangrijk verschil is houd. dat de fietsenstalling niet in de grasWel zullen, nog deze maand, alle strook langs het water komt maar banken worden vervangen en met dichter tegen de school aan. De nieuder tijd ook de prullenbakken. we opzet is ook wat soberder geworden qua uitvoering. Onze acties hebben dus resultaat gehad. Ook in algemenere zin. Want Is dan alles rond? Nee, er is nog één was tot op heden het beleid dat al struikelblokje. We zijn nog in onderhanhet zand bij speelplekken diende te deling over de invulling van de verdwijnen, nu mag het op sommige groenstrook langs de tennisbaan, omplaatsen toch weer worden gebruikt. dat die volgens ons niet optimaal is. Na veel vergaderingen, een petitie en De kinderen in Haarlem zullen ongeOok hebben we moeite met het feit twijfeld blij zijn met dit bericht. twee inspraakmiddagen is de kogel dat er zo‟n 5 auto‟s minder gepardan eindelijk door het speelveld: Alles keerd kunnen worden. Maar de geDe wijkraad wil alle bewoners bedan- sprekken gaan door, dus komen we blijft bij het oude. ken voor de steun die zij gaven. Zondaar wel uit. De Gemeente is van oordeel dat on- der u was het nooit gelukt. Aanmelden kan via de website ze argumenten tot behoud van de Wij houden u op de hoogte. info@boschenvaart.nl. Via de post: bestaande situatie redelijk zijn. Het Vlak voor de zomervakantie gaat zand mag blijven liggen en wordt niet Wijkraad Bosch en Vaart postbus 3237 men met de bouw en verbouw begin2001 DE Haarlem. vervangen door kunstgras, hout- ► nen.

Herinrichting speelveld teruggeschroefd

Kroniek van Bosch & Vaart


9

Inmiddels bij de Wijkraad

Wijkraad wil adviserende rol Burgemeester Bernt Schneider wil wijkraden een meer legitieme basis geven om op te treden als vertegenwoordiger van een wijk. Om die rol beter in te vullen is een hernieuwd reglement van belang. Dat Het nieuwe reglement moet het ook mogelijk maken om de verschillende initiatieven beter te kunnen ondersteunen. Een echte wijkraad heeft een adviserende rol. Die kan op verschillende manieren worden ingevuld. Als stichting of wijkcomité is dat minder zinvol. Een stichting heeft wel meer gewicht in bepaalde procedures, maar ons streven is om met de gemeente samen te werken en niet tegen te werken. Een Wijkcomité is een simpel doorgeefluik van de mening van een aantal bewoners. Het heeft geen status en de gemeente hoeft hier ook niet naar te luisteren. Goed reglement Een wijkraad kan deze rol het best spelen, mits er een goed reglement is waardoor de bewoners ook echt zijn vertegenwoordigd. Een kanttekening is daarbij op zijn plaats. Het is een utopie te denken dat 100% van alle bewoners achter een bepaald standpunt van de wijkraad staan. Maar we streven wel naar het vertegenwoordigen van een zo groot mogelijk groep met hulp van handtekeningacties, enquêtes en dergelijke. Al dit soort zaken is nu geregeld in het voorstel voor het nieuwe reglement.

Haarlem, mei 2010

Ga voor de wijk! Word wijkraadlid, redacteur, commissielid… Beste Bosch & Vaarters, Deze wijk blinkt uit door de vele activiteiten. Allemaal leuk en aardig, maar het moet wel georganiseerd en geregeld worden. Het is dus een kwestie van voor u maar ook dóór u. Misschien heeft u al eens zitten denken hoe u een steentje bij kan dragen aan een en ander. Daarom deze oproep: Zet u in voor Bosch & Vaart. Met de aantekening dat het vrouwelijk element op dit moment ondervertegenwoordigd is. Wat speelt er zoal en waar kunt u de zaak versterken? Een overzicht: · De wijkraad is een enthousiaste groep vrijwilligers die iets over hebben voor hun wijk. Bevlogen om het gezelliger, leuker en mooier te maken. Dat gaat ook over zeer serieuze zaken, zoals nu bijvoorbeeld het Bestemmingsplan, de uitbreiding van Sancta Maria en het vervangen van de rioleringen en inrichting van de straten. De Wijkraad heeft een adviserende taak naar de gemeente. Ze probeert via persoonlijk contact, enquêtes en handtekeningenacties zoveel mogelijk bewoners te vertegenwoordigen . Tijdens de jaarvergadering van 10 juni worden oud en nieuwe leden gekozen. Leden die herkiesbaar zijn: Patrick van Harderwijk, Hayo Stam, Wouter Hendrikse, Maarten Henneman Nieuw leden die voor goedkeuring gekozen moeten worden zijn: Jouko Huismans, Lex Rietveld, Anneke Jochemsen. Lid dat zich niet herkiesbaar stelt: Robert Jaspers Focks. Tot een week voor de jaarvergadering op 10 juni 2010 van Wijkraad Bosch en Vaart kan men zich opgeven als nieuw Wijkraadlid. Aanmelden kan via info@boschenvaart.nl. Via de post: Wijkraad Bosch en Vaart postbus 3237 2001 DE Haarlem Onder dit, zeg maar dagelijks bestuur dat de Wijkraad vormt, vallen de commissies en projectgroepen. Dit zijn ze:

· Commissies: Cultuurlijn (trekker: Truus Vlaanderen), Sport (trekker: Mark van der Wal), Feest Hayo Stam, Antoinette van Tijdens de jaarvergadering van 10 juni der Wal en Bar (beide nog niet voorzien). Hier kan men nog wordt uw goedkeuring gevraagd. veel enthousiaste mensen gebruiken. · Projectgroepen zijn Sancta Maria, Riolering, Haarlemmerhout, Het reglement is te vinden op Speelveld. Deze groepen zijn op dit moment voorzien. www.boschenvaart.nl onder Wijkraad · Kroniek en website. Het is altijd een hele klus om alle informatie te vergaren en te produceren. Zeker als je regelmatig zou willen verschijnen. Er is een sterk team maar we zoeken toch graag aanvulling in de vorm van redacteuren en evenDe Wijkraad. tueel DTPers. Charlotte en Wim Krop vormen momenteel de bevlogen en vakkundige redactie. Aanmelden bij redactieboschenvaart@upcmail.nl Wij hopen van u te horen!

De Wijkraad.

Kroniek van Bosch & Vaart


10

Echte mannen, échte auto’s In Bosch & Vaart is sprake van veel „standaardauto‟s‟. Risicoloze leasebakken, waar bijvoorbeeld een fabrikant als Audi in uitmunt. Gedegen, Teutoonse gaap-auto‟s, liefst allemaal in dezelfde donkere confectiepakkenkleur (hoewel we met angst en beven de komst van de eerste witte tegemoet zien…). Nee, jezelf onderscheiden, dat doe je niet met een Audi. Hieronder daarom twee voorbeelden van individualisten, die zich niet door de waan van de VAG (sorry: dag) laten verleiden. Echte mannen dus!

zodat ze je hem op tweeënhalve kilometer hoorde aankomen. Maar wel pure muziek, die achtcilinder. En binnen was het altijd Kerst (Blik wordt wat ironisch…), al die rode, oranje en gele lampjes die voortdurend aangingen. Ook nadeeltjes? (Blik wordt nog ironischer) Nou aan ieder lampje dat brandde, hing een prijskaartje van al snel €1.000,-. De APK heb ik maar even opgeschort toen ik hoorde dat die € 6.000 ging kosten. Ik heb uitgerekend dat het ding me per kilometer meer dan een tientje kostte. Tja, het werd dus tijd voor iets anders (Dat dachten we al…). Dus verkocht, gelukkig aan een liefhebber. Die spendeerde direct € 1.400 aan een achterlichtglaasje waar een barstje in zat…

Opdat deze voorbeelden van twee uitersten tot navolging mogen leiden, als was het maar om het straatbeeld in B&V op te fleuren.

Wat zou je eigenlijk voor de deur willen hebben staan Ik twijfel. Misschien die levensgevaarlijke Mercedes 300 SL met vleugeldeuren uit de jaren vijftig –

Ivar van der Salm, Westerhoutstraat, Maserati 3200 GT►

De Maserati is nu slechts een mooie herinnering voor Ivar, vooral dat achterlichtglaasje...

Een Italiaanse superauto: Dat betekent toch alleen maar ellende? Welnee joh, het is toch het toonbeeld van ingehouden chique! Wat een elegantie. Altijd mijn droom geweest. Ik importeerde het ding uit Italië. En om het verhaal helemaal áf te maken: Ik hoorde van de bemiddelaar dattie hem gevonden had, toen ik op de skipiste stond…Kijk, dat is nou stijlvol.

niet op de weg te houden en alstie dan op de kop terecht kwam, kon je er dus niet meer uit vanwege die deuren –. Of (Pretlichtjes in de ogen) de Mercedes 600 Pullman van Koko Petalo, die ouwe zigeunerkoning. Wat vind/vond je vrouw Petra er van? Altijd commentaar op de kosten en de herrie, maar volgens mij vond ze hem wel mooi. Het was ook een echte babe magnet…

Wat is er zo leuk aan? Het ding is beeldschoon en bloedsnel. Heerlijk om op de Rijksweg langs de Polderbaan Boeing 737‟s er uit te rijden. Vooral dat viaduct; daar kwam (Let op: het wordt plots verleden tijd…Red.) ik bijna los. Net het Eau Rouge ( beroemde hobbel in het circuit van Francorchamps. Red.) En dan dat geluid. Het ding was blijkbaar van een Italiaan van 1.22 m met een minderwaardigheidscomplex geweest: Er zat een speciale uitlaat onder,

◄Jan Stam, Bos en Vaartstraat, Renault Master camper Vertel eens iets over deze auto In 1992 nieuw gekocht, vooral omdat we er in konden staan. Wij toeren inmiddels al tientallen jaren rond in door ons zelf ingerichte kampeerbusjes. Het is onze derde, of eigenlijk de vierde. Met nummer twee, een tweedehands MerceJan met Renault en boot, die er volgens hem heel gemakkelijk is op– en af te laden ...

Kroniek van Bosch & Vaart


11 des is het nooit tot vakantievieren gekomen. Die is op het bedrijfsterrein van Droste, waar ik werkte, aan zijn einde gekomen door een brand in de boot van het jeugdhonk van de Harmenjansbuurt. Weg Mercedes, maar Droste was goed verzekerd. Toen kwam er dus een nieuw busje, een Fiat 242D. Die inrichting die we bedachten, bleek zo handig, dat we die bij de eerste en de huidige Renault, die we ook kaal kochten, nagenoeg op dezelfde manier hebben toegepast. De koelkast is bij voorbeeld op ooghoogte geplaatst. Verder heb ik rondom hoog veel kastjes, twee kledingkasten en verschillende laden voor keukengerei en dergelijke geplaatst. De voorstoelen kunnen draaien en zijn zo onderdeel van de zithoek. De bodem daarvan is verhoogd, waardoor er opslagruimte ontstond met twee verrijdbare laden. De tafel is draaibaar en kan desgewenst worden verwijderd. De auto

heeft ook deuren aan de achterzijde. Aan de linker binnenkant heb ik een met een deur afsluitbaar toiletblok, met de nodige kastruimte, geplaatst. Ook de elektriciteit heb ik zelf aangelegd en ik heb alle kale wanddelen en de bodem afgewerkt met vloerbedekking. Op het dak ligt een kleine zeilboot. Met een door mij bedachte constructie is die heel gemakkelijk op– en af te laden.

zierig zijn. Aan de andere kant: wij zijn met pensioen en hebben alle tijd.

Geen plein, wel feest!

Wat doe je als je een traditie van jaren moet voortzetten zonder Oranjeplein? Dat was de vraag waar de Oranjecommissie zich over moest buigen. Het werd de grote ruimte bij de Zomerluststraat/hoek Oranjeplein als „centrum‟, samen met de Zomerluststraat en de Ipenrodestraat.

Kinderen. Ik heb er van genoten. Ook van de organisatie ervan. Na vier jaar wil ik echter volgend jaar weer even onbezorgd met mijn kindjes meefeesten. Daarom geef ik mijn stokje graag door aan iemand anders die zin heeft om dit ook weer een paar jaar te doen.

Het was weer een feest voor en door Bosch & Vaart. Iets om trots op te zijn. Ik sprak diverse mensen uit andere buurten die elk jaar komen of die er voor het eerst waren omdat ze via-via horen dat dit toch echt het leukste feest in Haarlem is voor de kinderen. En dat is het, een heerlijk feest voor

Belangstelling? Meld je aan op oranjecom@gmail.com. Een uitgebreidere terugblik op Koninginnedag en foto‟s op www.boschenvaart.nl!

De huidige Oranjecommissie van links naar rechts: Anneke Broekman, Hayo Stam en Antoinette v.d. Wal.

Wat zou je eigenlijk voor de deur willen hebben staan? Niets anders dan onze oude, vertrouwde camper. En een bescheiden personenauto voor boodschappen en bezoekjes.

Wat vindt je vrouw Aly ervan? Zij geniet net zo van onze camper als Wat is er zo leuk aan deze Renault? ik. Ze is zeer betrokken geweest bij de Het is niet zozeer de auto die zo leuk inrichting en een ware expert in het is, maar de vakanties ermee. We heb- benutten van de kastruimte. ben veel landen bereisd: Van Noordkaap tot Spanje, Portugal, Turkije en Na een zelf uitgevoerde en zeer geGriekenland. Over een paar weken compliceerde reparatie (de oliekeergaan we naar de Auvergne. ringen van de aandrijfassen, of zoiets…) zijn Jan en Aly inderdaad met Ook nadelen? de Zuiderzon vertrokken. De motor is erg luidruchtig. Daarom Wim Krop leg ik wat plaids over het motorblok. En wat meer vermogen - met name in heuvelland en in de bergen – zou ple-

2e Pinksterdag:

Zo de wind waait, fietst ons fietsje Tweede Pinksterdag om 10:00 uur zullen ze er weer staan op het Oranjeplein. De bikkels die, als het even kan, die dag Den Helder zullen zien.

met supermateriaal en lawaaipakjes. Deze groep versnelt meestal in de Berkenroderodestraat om ze vervolgens niet meer terug te zien. Deze snelle jongens vormen een qua saHet is veelal een redelijk zootje onge- menstelling sterk wisselende groep, regeld, dat deze fietstocht op de aangezien de uitdaging voor dit soort been brengt. Allereerst is daar de har- fietsers uiteraard eigenlijk beneden de kern. Bijna altijd aanwezig, veelal hun stand ligt. Slecht een zekere wijkop jaren en dus getekend en getergd se solidariteit zorgt er toch iedere keer door het leven. weer voor dat enkele van deze pro‟s van de partij zijn. Dan zijn is er de sterk wisselende groep van echte pedaleurs, uitgerust Ten slotte de groep der argelozen, die

Kroniek van Bosch & Vaart

Namens de Oranjecommissie: Antoinette van der Wal

weliswaar dagelijks naar het station op en neer fietst maar geen idee heeft van de ontberingen die hun in het prachtige Noord-Hollandse duinlandschap te wachten staan. . Ten overvloede de formule: 10:00 uur verzamelen, vinger in de lucht en kijken of we de trein naar Den Helder nemen of direct de tocht aanvaarden, maar altijd met de wind mee. Géén bureaucratische aanmeldingsprocedure, wel een pakkie brood en een gevuld bidonnetje mee! Vrouwelijke coureurs zijn trouwens van harte welkom! En ten slotte: Het geheel staat uiteraard onder auspiciën van de Sportcommissie...


12

1991: De eerste Bosch & Vaart revue

In het begin van de jaren negentig emancipeerde uiteindelijk ook het bruisende koorleven van de wijk: het Heerencollectief Malle Balle ging geruisloos op in het maagdenkoor De Houtduifjes, ofschoon er ook andere versies van die samenvloeiing de ronde doen. Dat nieuwe Bosch & Vaart Koor viert in het najaar van 2011 zijn vierde lustrum: tijd voor een nieuw, groots optreden. Tijd ook voor een nieuwe wijkmusical? Niet lang geoefend Op 24 november 1990 ging in de aula van het Sancta de eerste zogeheten Bosch & Vaart Revue in première. Lang geoefend was er niet: begin september 1990 lees ik de eerste aantekeningen in mijn agenda die iets met de Revue te maken hebben. 5 september om 21.30 uur bij Hans van der Straaten, 27 september komen Aryan van der Leij en Pieter van Empelen bij mij. Op 10 oktober moeten alle liedjes klaar zijn en ingeleverd worden bij Pieter. Op 23 oktober wordt er een auditie gehouden, op 3 november dienen alle teksten om 12.00 uur bij Pieter te zijn, op 6 november wordt er ‟s avonds in de, toen nog Haarlemmerhoutschool genoemde Bosch & Vaartschool, geoefend, wat ook gebeurt op zaterdag 10, zondag 11, maandag 12, dinsdag 13 en vrijdag 16 november. Zaterdag 17 en zondag 18 beide keren in de studio van Pieter van Empelen, Wagenweg 34. Op dinsdag 20 en vrijdag 23 november wordt er ook nog even geoefend en dan is het zaterdag de 24e! Zo snel ging dat in die jaren...

Begin van het koor Naast de al genoemden speelden mee: Jaap Stork, natuurlijk voor de muziek, Alie Stam, Maria Nicolas, Cocky Fischer, Lidy Seinen, Katelijne Koster, Gonnie Claessens, Henk Kroon, Jan van Dijk, Pipo Nicolas, Arjen Hosper, Andries van der Leij, Bart van Oerle, De Houtduifjes, Malle Balle, Bert Lam, Jan Stam, Clemens van der Meer, Jenny en Dineke Vergers en Louise Portegies. En een koor, waaruit uiteindelijk het Bosch & Vaartkoor is ontstaan.

En nog helemaal van deze tijd is het lied over het Oranjeplein: Wij aasden jarenlang op het Oranjeplein wij waren jaren bang dat er geen huis zou zijn de Eindenhout was ons te plat wij hielden niet van Boekenrood Westerhout was ons te mat Van Hogendorp die liep te dood het plein, dat was ons ideaal: alleen bewoners van formaat doktoren, artsen, allemaal, en niemand van de straat

“Blijf uit onze wijk: een programma Refrein: met Bosch en Vaart. Liedjes en sketches, bijeengehouden door een flinterdun verhaallijntje” vertelt en bezingt de opbloeiende liefde tussen Jorinde en Piet in een wijk waar de balken verrotten, waar gekift wordt over mannen- en vrouwendiners bij Sven Hartmans, waar de werkgroep Blijf van me lijf, voor heren die de overgang niet willen afwachten bloeit, waar de wijkpyromaan herinneringen ophaalt aan zijn gloriejaren: De pyromaan, de pyromaan! O zie die vlammem toch eens gaan. Eerst de huizen, dan de bomen mooier kon ik het niet dromen.

Ja, ons plein, ja, ons plein Ja, zo vredig en zo fijn, houdt het rein Bertus B. En kennen jullie Bertus Brendel nog? Met een film en een heuse Philip Bloemendaal-stem werd afscheid genomenvan de oud-wijkraadvoorzitter: In alle vroegte kwamen hedenochtend enthousiaste wijkbewoners bij de manege tezamen en terwijl anderen straten en pleinen pavoiseerden, erebogen oprichtten en de nodige flessen sterke drank uit hun vochtige kelders omhoog takelden, versierden zij de kar waarop hun zo geliefde voorzitter weldra afscheid zal nemen van zijn wijk, van zijn mensen.

Zijn droom, meer mensen op straat, contacten tussen bewoners die elkaar nauwelijks meer kennen, komt uit: Niets veranderen! De show eindigde met een waarschuNog één keer liet ik mijn haan kraaien, wing aan de gemeente niets aan de en toen voelde ik me eindelijk thuis. wijk te veranderen: Overal aanspraak, buren die ik nooit gezien had, noemden mijn naam. Kom niet aan onze straat, Dat ze me later pakten: ‘k vond het En blijf uit onze buurt, een bekroning. Wat dan te gronde gaat, Grote letters in de krant, dagen lang. Wordt later weer bezuurd. Relatieproblematiek Blijf uit onze buurt Natuurlijk ook de nodige relatieproble- Die is ons alles waard, matiek: Zolang het leven duurt, Blijf uit ons Bosch en Vaart. Ja, jongen ’t is voor jou telkens een obstakel En dat lied zou nog steeds gezongen maar voor je ouders is ‘t kunnen worden! het eind van een debakel: hij aan deze zijde, zij aan gene zij, Wim Vogel gescheiden door de Kwakel

Kroniek van Bosch & Vaart


13

Jan Cupido, Beestachtig Keramiek, Uit den Bosstraat 15. Wie is daar al niet vele malen langsgekomen, zich afvragend: “beestachtig keramiek” ? Bezoekt u om te beginnen eens zijn website: www.jancupido.nl. U zult verrast zijn! De redactie van de kroniek was ook nieuwsgierig naar deze kunstenaar en ging op bezoek. Het werd een gastvrije ontvangst en een uitvoerig exposé over kunst.

en notariskantoren neergezet; het maakt de sfeer voor bezoekers toegankelijker, ‟t werkt relativerend ”.

Klauteren en klimmen Jan werkt ook in opdracht , zo heeft hij net een groot keramisch werk gemaakt voor een nieuwe galerie in Zeeland. Maar ook bv. speelobjecten waarop geklauterd en geklommen kan worden. Zaken die een speciaal Jan heeft zijn opleidingen in de bakproces vereisen, want het resulkunsten, is ondermeer grafisch ontwer- taat moet loeisterk en vorstbestendig per, beoefende d e knipkunst - waar- zijn! Zo‟n bakproces is ook van grote van hij werkelijk vernuftige staaltjes liet invloed op de kleuren, waarvan Jan zien - werkt met fotografie, schilderde prachtige resultaten laat zien: in zijn en ontwierp verpakkingen. atelier en op zijn website, geen beest Op de hak Knipkunst wordt nogal eens in de hoek gezet als „volkskunst‟, maar kijk eens wat bv. Matisse deed! Wat tot de kunst behoort en wat niet, dat houdt hem zeer bezig. Ooit 2 dimensionaal begonnen in d e jaren ‟70 van d e vorige eeuw, werkt hij sedert ongeveer 1992 vooral ruimtelijk. Hij kwam niet meer uit met alleen het platte vlak . In d e keramiek kan hij zich volledig ontplooien. “ Met dieren, een bepaald soort dieren, kun je alles zeggen, met mensfiguren is dat heel anders”. Voor humor ruimt Jan Cupido een belangrijke plek in zijn werk in. Mag graag „instituties‟ als rechterlijke macht wat op de hak nemen: “Dit soort beelden worden graag door advocaten

heeft dezelfde kleur en alles glanst je tegemoet. Draai je een beeld een slag, ziet het er weer anders uit door de veranderde lichtval. Het smeltpunt van de glazuren bepaalt d e uiteindelijke kleur. Het is een tijdrovend werk: alle kleuren worden apart opgebracht.

inspireren vanuit het „verhaal‟ , door sprookjes en door schrijvers van absurdistische verhalen en dan ontstaat een beeld als: De vos die de passie preekt, of: De schildpad met kameleon op zijn rug. Onafheid “Kunst doet iets met je, iedere keer weer. Ben je in een andere stemming, dan beleef je het ook weer anders. Er is op een bepaalde manier een zekere onafheid die je zelf , als beschouwer, kunt invullen.“ Hij voelde zich als een vis in het water tijdens zijn opleiding in de „flowerpowertijd‟ : “ Docenten gaven geen les maar begeleidden je in het ambacht, de ontwikkeling van je eigen creativiteit moest je zelf doen”. Lange lijst Op zijn website staat een lange lijst van exposities uit de afgelopen jaren, op heel diverse locaties. Waar zou hij nog graag eens exposeren? Dan denkt hij aan zijn deelname aan een expositie bij kasteel Rijnhuizen in Nieuwegein, een groot park waar gewandeld en gespeeld kan worden en waar mensen bijna toevallig met de kunst in aanraking komen. Er is geen drempel, bezoekers zijn geheel vrij, en: De kunstwerken komen er prachtig tot hun recht. http://www.rijnhuizenuitgebeeld.nl/index2.htm.

Niet natuurgetrouw Jan werkt niet natuurgetrouw, beelden „ontstaan‟ en “soms wil de klei niet”. De ene keer vertelt een beeld een absoluut verhaal, een andere keer maakt hij zijn beelden vanuit een bepaalde gedachte. Moet d e willekeurige beschouwer die gedachte achterhalen? “ Nee, je kunt erin zien Samengevat: “Ik maak geen elitaire wat je zelf vindt. Je moet je openstel- kunst, het is toegankelijk, mensen voelen voor wat je ziet, je eigen fantasie len zich erbij thuis.” erop loslaten. Het gaat om de interacMarly Bergman tie met een kunstvoorwerp , het moet je pakken!” Hij laat zich ook graag

Kroniek van Bosch & Vaart


14

Kroniek van Bosch & Vaart


15

Bekende Nederlander van/in de wijk….

Pien zingt in de Classic Express Wist u dat tijdens de Cultuurlijn een bekende Nederlander optreedt? Het is Pien van de Rest uit de Van Hogendorpstraat. Pien, 13 jaar, heeft een handicap, kan prachtig zingen en heeft vorig jaar augustus de „Cappies trofee‟ gewonnen. Ze treedt op in een speciale concertbus op de plek waar Zomerluststraat- en Oranjeplein elkaar kruisen. Volgens trotse vader Pieter van de Rest zingt Pien al vanaf dat ze in de wieg ligt. Ook verbaal is ze heel goed. Geen wonder dus dat ze hoog scoorde bij de Cappies competitie. Gehandicapte kinderen laten daarbij zien dat ze ondanks hun handicap iets heel bijzonders kunnen presteren. Pien vertelt over een vriendinnetje dat moeilijk kan praten, maar wel gedichten voordroeg; een jongen zonder benen liet zien wat hij met judo kon doen en er was ook een meisje met onvolgroeide armen dat liet zien hoe ze kon turnen! Kinderambassadeur De kinderjury bij de Cappies heeft Pien uitgekozen om kinderambassadeur te worden bij de Nederlandse Stichting voor Gehandicapte Kinderen (NSGK). Dat doet ze nu al drie-

kwart jaar. Ze heeft onder andere een kermis geopend, een kerstgroet uitgebracht en een cheque uitgereikt. Bij al die gelegenheden heeft ze gezongen. Als dank daarvoor heeft de NSGK het Pien nu mogelijk gemaakt in de „Classic Express‟ op te treden. Heuse concertzaal De Classic Express is een vrachtwagen/bus die je kan uitklappen tot een heuse concertzaal. In de wagen treden o.a. kinderen op die het Prinses Christina concours hebben gewonnen of andere concerten waarbij ze zich speciaal hebben onderscheiden. De bus rijdt langs basisscholen om kinderen bekend te maken met muziek. Dit keer staat de bus speciaal voor een concert van Pien op onze Cultuurlijn.

Zenuwachtig?

Pien heeft wel een halfuur gehuild toen ze de Cappies won. Zo‟n studio met grote lampen, het lange wachten en alle aandacht speelde haar parten. Inmiddels is ze aan die aandacht gewend, toen ze de Cappies won was er een huis vol mensen om Pien heeft nummers uitgezocht van feest te vieren. Ze stond op de voorDisney, de Beatles en uit musicals. Ook pagina van het Haarlems Dagblad, zingt ze 1 of 2 Nederlandstalige numwas op het Jeugdjournaal en wordt mers, zoals „Kleuren van de wind‟. Ze herkend op straat: „Hé Pien‟. Met de wordt begeleid door een pianist en zenuwen zal het dit keer wel meevalzal met haar zanglerares Paulette Wil len, denkt ze.

En hier is de Sportcommissie! Stratenvolleybal: Dankzij de inzet van de straatcoördinatoren was het straten volleybal toernooi toch weer een succes. De Prinsessekade en Eindenhoutstraat hadden dit jaar hun gezelligheidsteams opgesteld en kwamen niet verder dan de verliezersronde. Dit keer was het de beurt aan de Bosch & Vaart- en Bosch & Hovenstraat om de

lemse een duet zingen. Als Pien klaar is, gaat de pianist nog door met een fluitist en violist. Er zijn optredens om 13.15 en 14.30 uur. Kinderen uit de buurt, maar ook volwassenen zijn welkom! Zie ook het programma van de Cultuurlijn dat bij deze Kroniek is gevoegd. Charlotte Krop

finale te spelen. De laatste was de sterkste en won voor de tweede keer in de 19-jarige geschiedenis van het tournooi de wisselbokaal. Hardloopwedstrijd: Als gevolg van de verbouwingen in de wijk (met name het Oranjeplein) is besloten de hardloopwedstrijd een jaar over te slaan.

Kroniek van Bosch & Vaart

Windmeefietstocht: Na de Giro D'Italia in Nederland zal dit jaar ook de windmeefietstocht wederom georganiseerd worden. Zie ook blz. 11. Bijna 100 km door prachtig (duin)landschap. Met de wind gegarandeerd achter. Kroegen en stations zat onderweg. Inschrijven hoeft niet, gewoon 2e Pinksterdag, 10:00 Oranjeplein met lees verder op pagina 16 ►


16

Klankconcer ten

Met o. a. Ti ► fouragering, een opgewekt gebetaanse e n kristallen schalen en moed en de goede benen. Voor pro‟s klankdiverse sj am Roemrucht was het „Heereneten‟. anistische in st ru menten. en iets getrainde recreatiefietsers. Inmiddels zijn we allemaal (nog) ou donderd agavond 27 der en wijzer, wat Fred van Kuik heeft  dinsd mei Tennistournooi Bosch & Vaart: aga doen besluiten een nieuwe poging te  donde vond 8 juni Nieuwe ronden, nieuwe kansen: Met rdagavond 17 juni een nieuwe beheerder op tennisvere- wagen. Voorlopig maar even buiten  vrijdagmiddag 2 5 juni de buurt, maar zeker van standing. A a nv a ng 20 uur niging Eindenhout gaat de sportcomFred maakte een deal met de Socië- Max. 9 deelne in d e Eindenhoutstraa t missie nog een poging wagen om 51. mers. koste n 15,- p er ke inclusief th teit Haarlem. Toegankelijk voor ee er, eind september, begin oktober een „Heeren‟ die in de wijk wonen of Meditatie .. wijktoernooi te organiseren.We hou. klank ... st daar minimaal 25 jaar hebben geilte Uurtje voor den u op de hoogte! jezelf: Elke woond. Kosten € 35 (zonder drankdinsdag-, w dag- en vrij oensdagochten jes, héél verstandig). d van 9–10 Kosten 7,- p Op de hoogte blijven van de sportactiviteiuur. er keer 60,voor 10 kee ten in de wijk? Meld u aan via de website: Meer informatie bij Fred van Kuik, T (023) Voor op r.

De ‘Heeren’ zijn terug!

www.boschenvaart.nl of via e-mail: sportboschenvaart@gmail.com

532 04 20, M (06)-53 89 77 09, email fvankuik@DeGrijsWerker.nl.

Ander perspectief

gave en na dere inform Venrooij te a tie: Ineke l. 5512075 o f 06 - 4135 ivyconsult@ 9967 hetnet.nl

We weten niet of onze wijkfotograaf Chris Hoefsmit zich heeft laten inspireren door zijn dakhazenavontuur in juni vorig jaar, toen hij de bewoners van de wijk op het Oranjeplein op de foto zette. Maar feit is wel dat hij de laatste tijd wat hoger op zoekt. De onderstaande foto van de wijk Bosch en Vaart nam hij vanaf de toren van de Nieuwe St. Bavo. Het bewijst maar weer eens dat zaken van een andere kant bekijken, vaak een verfrissend nieuwe blik oplever. Hij maakte de foto voor zijn laatste fotoboek over Haarlem: Haarlems landschap. Zie voor meer gegevens www.noord-hollandboek.nl.

Kroniek van Bosch & Vaart


17

Kroniek van Bosch & Vaart


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

Kroniek Bosch & Vaart nr 141 mei 2010  

Kroniek Bosch & Vaart nr 141 mei 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you