Page 1

MAART 2005 NR. 127 Redactioneel

Postcodeloterij-prijs in Bosch en Vaart? Zoals u in de andere krant hebt kunnen lezen, is een Postcodeloterij-prijs gevallen in de Theemsstraat. €12.500 per adres (voor wie meedeed!) Maar elke Bosch- en Vaarter heeft gemerkt dat de gemeente voor onze buurt nog veel royaler is. Iedere bewoner ontving een envelop met de mededeling dat zijn of haar huis enkele tonnen meer waard is geworden. Naast dit goede nieuws staat de krant weer vol met belangrijke informatie. Komt allen naar de Wijkvergadering, en ook op de informatiebijeenkomst over het Bestemmingsplan. Geen dameseten maar vrouweneten. En werk aan de winkel en een Kunstlijn. Ook de redactie zal Stephanie, Job en André erg missen. Dank voor alle inzet! Garrie Oomkens Roel de Boer

Agenda Algemene Wijkvergadering maandag 4 april 2005 20.15 uur Sancta Maria

NB.: de vergadering begint om 20.15 uur precies omdat we om 22.30 uur het schoolgebouw moeten verlaten. 1. Opening en welkom aan de buurtbewoners; eventuele aanvulling op de agenda. 2. Verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar door de secretaris (5 min) 3. Verslag van de kascommissie over het beheer van de financiën (5 min) 4. Verslagen van de verschillende werkgroepen van de wijkraad Sport (5 min) Cultuur (5 min) Groen en natuur (5 min) Verkeer (20 min). Er zal verslag worden gedaan van de herinrichting van het pleintje bij de Wagenweg, Bos en Vaartstraat en Uit den Bosstraat. Er zijn wijzigingen doorgevoerd op het nieuwe plan naar aanleiding van de bezwaren van diverse mensen. Verder zal en een toelichting gegeven worden op de plannen van de gemeente tav de herbestrating van de wijk, om te beginnen op de stukken waar het riool als eerste vervangen gaat worden. Bestemmingsplan (20 min) De werkgroep doet verslag van het nieuwe bestemmingsplan voor onze wijk. Op 6 april a.s. is er door de

gemeente een inspraakavond georganiseerd, dus het is belangrijk er nu goed over geinformeerd te worden, teneinde 6 april daar een gefundeerd standpunt over in te kunnen nemen. 5. Pauze (21.15-21.30) 6. Discussie bestemmingsplan (20 min) 7. Decharge van de wijkraad 8. Benoeming van (nieuwe) leden van de wijkraad. Stephanie Scheffelaar, Job Thöne en André Hovius zullen stoppen als lid van de wijkraad. De wijkbewoners Annet Hock, Wouter Hendrikse en Patrick van Harderwijk zijn bereid gevonden toe te treden tot de wijkraad. De wijkraad draagt hen daarom voor en verzoekt de Wijkvergadering hun benoeming te bekrachtigen. Sander Knol en Albert Stevens zijn bereid in de wijkraad te blijven; de Algemene Wijkvergadering wordt gevraagd hun herbenoeming te bevestigen. Tegenkandidaten kunnen zich tot een week voor de vergadering melden bij de leden van de wijkraad. 9. Rondvraag en sluiting. Napraten bij een glaasje van een of ander. Einde: uiterlijk 22:30.

Wisseling van de wacht in de Wijkraad Helaas zal de wijkraad enkele van zijn meest gewaardeerde leden gaan verliezen, en geeft ook voorzitter Stephanie Scheffelaar het stokje door. Job Thöne, sinds jaar en dag zeer actief in Bosch en Vaart, zal de wijkraad gaan verlaten. Job heeft zich jarenlang op allerlei terreinen verdienstelijk gemaakt. Koninginnedag op het Oranjeplein werd niet in de laatste plaats door de niet aflatende inzet van Job tot ver buiten de stadsgrenzen een begrip. Honderden kinderen beleefden onder zijn auspiciën steeds weer een gelukkige nationale feestdag. Daarnaast wist Job ondanks zijn overvolle agenda steeds weer tijd en ruimte te vinden om zich voor de wijk in te zetten. Het zal anders zijn zonder Job, maar we zullen er aan moeten wennen. Andre Hovius zal niet alleen de wijk-

raad, maar zelfs de wijk gaan verlaten. Inmiddels heeft hij zich in Frankrijk gevestigd als hotelier, en we verwachten binnenkort meer van dit bijzondere vakantieadres te vernemen. Het schijnt zich als een Geheimtip te verspreiden onder ervaren Frankrijkgangers. André was in de laatste bestuursperiode belast met het penningmeesterschap, een taak waarvan hij zich met zijn karakteristieke solide karakter meer dan voortreffelijk heeft gekweten. Daarnaast was André steeds actief bij allerhande activiteiten in de wijk, waar hij dan wel achter de schermen, of gewoon achter de tap, bezig was. Tot slot vertrekt onze onvolprezen voorzitter Stephanie Scheffelaar uit de wijkraad. Als er iemand in de wijk is geweest die een grote vasthoudendheid had bij het kritisch volgens van enkele

van de Grand Travaux die onze wijk troffen, dan was zij het wel. De herinrichting van de Wagenweg is niet alleen een ambtelijk hoogstandje, juist Stephanie wist de plannenmakers te wijzen op onvolkomenheden in hun voorbereiding. Ze heeft hiermee een bepalende en opbouwende invloed gehad en de belangen van de wijk Bosch en Vaart en haar bewoners geweldig gediend. Ook de bebouwing van de HAC terrein zat in haar portefeuille, en haar voorzienende blik in dit project wordt nu op een aantal punten pijnlijk bewaarheid. We zullen Stephanie missen als voorzitter, steeds bij de les, met verbluffende dossierkennis en steeds in staat het wijkraadteam te vernieuwen en bij elkaar te houden. Sander Knol


D E W IJKR AAD

( D IT

IS H E T VO O R S T E L ! )

Sander Knol (voorzitter, 532 07 20) Albert Stevens (secretaris, 531 99 38) secretaris.boschenvaart@wijkradenhaarlem.nl Wouter Hendrikse (penningmeester, 538 45 81) Annet Hock Patrick van Harderwijk

R E D A CT IE W IJ K K R A NT

Garrie Oomkens (531 61 66) Roel de Boer (534 01 39) krant.boschenvaart@ wijkradenhaarlem.nl

Buitenkansje voor intellectuelen! De nadenkende mens heeft het moeilijk in deze tijdspanne, waarin de Tokkies de toon zetten. Echt ondergronds hoeft de intelligentsia weliswaar niet, maar voorzichtigheid is geboden. Hoe blijf je in zo’n periode overeind? Heel simpel: werk in de beslotenheid van je eigen buurt en huis aan het slijpen van de geest. DUS WORDT LID VAN LEESGEZELSCHAP HILDEBRAND! Voor € 95,- per jaar krijg je het crème de la crème van de internationale journalistiek in huis: Newsweek, De Groene, VN, Elsevier, om er enkele te noemen. Maar ook Kunstbeeld, Kijk, Psychologie, Grasduinen en het sjiekste roddelblad ter wereld: Paris Match! Ieder week een nieuwe lading breinkrakers, verpakt in een discreet en antiek koffertje. Door lid te worden snijdt voor u het mes aan verschillende kanten: behalve de intellectuele ‘boost’, leer je de buurt en buurtgenoten beter kennen en kom je ook nog eens buiten. Daarbij biedt het gezelschap tijdens de jaarvergadering een prettig ambiance met een meer dan redelijk glas wijn. Grijp deze kans: want het gebeurt niet vaak dat er plaatsen beschikbaar komen bij dit exclusieve gezelschap. Aanmelden? Dat kan bij de secretaris, Wim Krop, tel. 531 20 63, e-mail wkrop@planet.nl.

Leesbaar mededelingenbord

Kijkt u wel eens op het informatiebord op het Oranjeplein (zuidoost hoek, bij de brievenbus)? Het bord is bedoeld voor niet-commerciële mededelingen vanuit de wijk, voor de wijk. Zo zal u er regelmatig berichten vinden over aanstaande feesten of gebeurtenissen, maar ook culturele evenementen die een relatie hebben met de wijk horen er thuis. Verder zal belangrijke informatie vanuit de gemeente er zijn plaats vinden. Onlangs zijn de spelregels voor het mededelingenbord wat aangescherpt en worden te ‘commerciële’ berichten niet meer opgehangen. Het is immers geen reclamezuil. Wat commercieel is, is ter beoordeling van de beheerder, zijn/haar naam vindt u op het mededelingenbord, net als het adres waar u uw berichten kan achterlaten.

Bosch & Vaart Online Binnen de wijkraad wordt op dit moment gewerkt aan een plan u nog beter te informeren over activiteiten binnen de wijk. Zo is er een plan in voorbereiding voor een geactualiseerde website met alle nuttige contactadressen. Een nieuwsbrief per email kan een welkome aanvulling zijn op deze wijkkrant (die natuurlijk gewoon blijft bestaan). Actuele gebeurtenissen of wijzigingen in reeds aangekondigde programma´s komen per e-mail nieuwsbrief tijdig op uw scherm. Wilt u zich hiervoor aanmelden dan kan dat op het volgende email-adres info@boschenvaart.nl. Vanzelfsprekend worden uw adresgegevens vertrouwelijk behandeld en worden deze adressen niet aan derden doorgegeven. Wouter Hendrikse

CULTUURLIJN BOSCH EN VAART 2005 zondag 12 juni

De eerste twee aanmeldingen zijn al spontaan binnengekomen, dus ook dit jaar zullen wij de cultuurlijn organiseren. Voor de nieuwkomers in de wijk: Wat is de cultuurlijn Bosch en Vaart? De cultuurlijn bestaat uit een aantal optredens en exposities door (amateur-) musici en kunstenaars in diverse huizen in Bosch en Vaart. Alles kan in de cultuurlijn: muziek, dans, voordracht, cabaret, toneel, expositie, film. U kunt in eigen huis uw optreden of expositie organiseren, maar u kunt ook iemand uitnodigen of uw huis ter beschikking stellen voor een optreden van een buurtgenoot. Ook optredens van en voor jongeren zijn welkom! De huisconcerten en voorstellingen duren 20 tot 30 minuten en de exposities kunnen meestal de hele middag of dag bezocht worden. Geef u zo spoedig mogelijk op bij Truus Vlaanderen en Wim de Jong, Ipenrodestraat 7, tel: 532 9223; e-mail: truusjevlaanderen@ hotmail.com


Stille Nacht Heilige Nacht in stromende regen

100 jaar boekhandel De Vries ‘De hele wereld’

begon in Bosch & Vaart

We konden het ons bijna niet

meer voorstellen: een kerstHet is niet overdreven te stellen dat "Hier vind avond zonder de Teisterband. je de hele wereld", het zojuist verschenen boek En toch dit jaar besloot het over de honderdjarige geschiedenis van de gezelschap zijn kunnen te toHaarlemse boekhandel De Vries, zijn geestelijnen in Heemstede, en leek het ke oorsprong vindt in Bosch & Vaart. Waarmee even of we het zonder instruweer eens is bewezen dat deze wijk met recht mentele begeleiding moesten als het literaire brandpunt van Haarlem kan doen. Niets was minder waar: worden aangemerkt. de twee meest getalenteerde Dolf de Vries, de toenmalige directeur-eigenaar gitaristen uit de wijk hadden van de boekwinkel die de twee auteurs al weer slechts enkele dagen nodig om lang geleden vroeg de geschiedenis van zijn zich het Liedboek eigen te mabedrijf te beschrijven, woonde tot zijn dood in ken en wisten daar zelfs de 1996 in de Bosch en Vaartstraat. Zijn echtgenoonsterfelijke klassieker van te Karin, de tegenwoordige algemeen directeur, John Lennon aan toe te voewoont daar nog steeds. Zij fungeerde als begen. Jan Odijk en Coen Barlangrijkste bron voor de laatste tien jaar en aarzelde niet haar kritische mening over de vordedelmeijer betrokken vlak voor rende hoofdstukken te berde te brengen. twaalven een goed gelijkende Els Vogel uit de Eindenhoutstraat, verantwoorreplica van Bethlehem’s stal delijk voor de productie en het beeldmateriaal, aan het Oranjeplein en wisten liet de zweep knallen als de auteurs haar meezich binnen een mum van tijd dogenloze tijdpad te luchtig dreigden op te vatomringd door meer dan 200 ten. Haar man Wim fungeerde als meelezer, wijkgenoten en aanwezige fastond de auteurs met raad en daad terzijde, bemilies en vrienden. hoedde hen voor enkele blunders en stelde hun Een Ark van Noach was ook zijn halve bibliotheek ter beschikking. passend geweest, want de Zijn vriend en straatgenoot, de literatuurhistoriregen kwam rijkelijk uit de heDe winkel van Hendrik de Vries in de cus Nop Maas, die eveneens meelas, wees de mel en doorweekte de enthouJacobijnestraat 3, kort na de opening. auteurs met de grootste tact op een aantal stosiaste (en getalenteerde) zanrende onevenwichtigheden. Fotograaf Chris gers in onze wijk. Truus VlaanHoefsmit, Bos en Hovenstraat, leverde het deren en Wim de Jong testten beeldmateriaal. hun kingsize partytent, en deze Onder aanvoering van dit inspirerende buurtgebleek ook als paraplu zeer goezelschap was het voor de auteurs slechts een de diensten te bewijzen. Iederkwestie van inkoppen. Jammer dat zij buiten de ma 4 april een wist de weg naar de doorWijkvergadering wijk domicilie houden. De een, Charles Coster, weekte maar immer montere woont net aan de verkeerde kant van de Wagen- wo 6 april Jan Stam te vinden die ook dit Voorlichting weg, de ander, Hans Hoffmann, zelfs aan de jaar weer de door Sander Knol bestemmingsplan verkeerde zijde van de Haarlemmerhout. volgens geheim recept bereidDe titel Hier vind je de hele wereld is een uit- za 16 april open dag Heliomare de Glühwein in royale mate kon spraak van Johan de Vries, de vader van Dolf. uitschenken. Na afloop keerde Als Johan dat in zijn boekwinkel tegen een ieder terug naar zijn of haar vr 22 april vrouweneten klant zei, gebaarde hij met zwier naar de volle centrale verwarming, droogde wanden en tafels. Gepokt en gemazeld in het de kleren en keek terug op een za 30 april Koninginnedag boekenvak bleef hij zich verbazen over het van de meest sfeervolle avonmysterie van het gedrukte woord. Zijn gedreden van dit jaar. zo 12 juni Kunstlijn venheid erfde hij van zijn vader Hendrik de SK Vries, die op 25 maart 1905 in de voorkamer van Jacobijnestraat 3 met geleend geld een nering in boeken begon en in de eerste jaren uit Heliomare heeft een OPEN DAG van de Kunst om de Hoek 16 zuinigheid onder de toonbank sliep. In 1912 verwierf Hendrik een pand op de Geapril van 10-16uur. U kunt kennismaken met het schildersatelier, dempte Oude Gracht waarvan het achterhuis lijstenmakerij, pottenbakken, keramiek, mozaïek, kunstuitleen, met dat van de Jacobijnestraat werd verbonden. speksteen door Wim Wissingh. Er zijn demonstraties, er wordt De geschiedenis van de boekhandel vertoonde sindsdien een aaneenschakeling van uitbreidinverkocht, er is koffie en thee, een ballonnenwedstrijd voor kindegen met belendende percelen die op een ingeniren en de eerste 100 klanten krijgen een presentje. En dat alleeuze manier met elkaar werden verbonden, met maal op de Koudenhorn 6 zwart, www.kunstomdehoek.nl in- en externe restauraties en verbouwingen. Maar het groeiende onderkomen van boekhanKunst om de Hoek is een onderdeel van Heliomare en biedt del De Vries bleef een eeuw lang zijn intieme dagbesteding aan mensen met een lichamelijke en/of cognitieve sfeer behouden. Charles Coster beperking.

Agenda


Straatvolleybaltoernooi 2005

Op 30 januari vond het jaarlijkse Bosch en Vaart straatvolleybaltoernooi plaats. Voor de derde opeenvolgende keer was het ECL zo aardig hun sportzalen beschikbaar te stellen. Zoals elk jaar was het een gezellige, maar natuurlijk vooral sportieve dag. Na een rustige start kwam er in de loop van de dag steeds meer aanloop van kinderen en fans. Mede dankzij onze jaarlijkse sponsors, VOMAR en LEKKER, was de catering voortreffelijk. De verhoudingen op sportief gebied leken de laatste jaren wel zo’n beetje vast te staan. Gelukkig heeft een van kleinste straten uit de buurt voor een verrassing gezorgd. Met maar liefst twee teams was de Vredenhofstraat dit jaar vertegenwoordigd. Team II schakelde de favoriet Spruitenboschstraat uit, maar ging in de finale (helaas) eervol en goed gekleed onderuit tegen winnaar Eindenhoutstraat I. Hierna werd nog nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Mede dankzij het opruimwerk van het winnende team en hun aanhang is de zaak weer schoon achtergelaten. Waarvoor dank. Onze buurt-sportfotograaf Herbert Nieuwland heeft een sfeervolle reportage gemaakt van deze dag. Te bezichtigen op: http:/home.planet.nl/~hjnieuwl/volleybal De sportcommissie Marjo Korteling, Jantina van Rossum, Paul Faber

Swen stopt Na 18 jaar is Swen Hartmans gestopt met haar huiskamerrestaurant en catering in de Zomerluststraat 23. Ze heeft daar 31 jaar gewoond en samen met haar man Freerk hun kinderen groot laten worden. Toen de jongste 18 was, is ze met het koken voor anderen in huis begonnen. Eerst in de kleine kamer links bij de voordeur, later grootser in de geweldige ensuite. Heel wat gezelschappen, die trouwden of een verjaardag te vieren hadden, van binnen en buiten onze wijk hebben hier prettige avonden met lekker eten en drinken mogen smaken. Swen kookte met en zonder hulp terwijl de meisjes het uitserveerden. Ze deden dat altijd in keurige kledij. Daarnaast stelde ze haar huis ook open voor voordrachten van beroemde schrijvers, tentoonstellingen, muziekuitvoeringen. “De avonden met Leny van Schaik waarbij dansen en muziek met eten en drinken werden gecombineerd, vond ik misschien wel het leukst”. En niet te vergeten de buurtgebeurens als de nieuwjaarsreceptie, kerst en de koordiners, oudejaarsavond voor alleenstaanden en het gezellige vrouwen- en het beruchte heren-eten. Het

liep allemaal zonder speciale reclame. De eerste 12 ½ jaar deed zij Zweedse catering, smørgasbord, uitgebreid Zweeds buffet, samen met Micki Løfgren. Dat werd te zwaar, te veel gesjouw. “Koken is het leukste wat er is, ik blijf het ook doen voor anderen. Ik wil verder gaan met koken. Een cursus koken geven voor vakantiegangers in Turkije in het pension van Evelyn Offerman (www.emelpension. com) of taarten bakken. Ik heb nu ook meer tijd om te reizen, ik zal meer in ons huis in Frankrijk zijn en meer aandacht voor onze elf kleinkinderen hebben. Maar eerst verhuizen naar het Schouwtjesplein samen met Freerk. Ik vind het goed om te gaan, maar met een bloedend hart. Ik heb het heerlijk gevonden om hier te wonen en te werken met veel mensen om me heen. Gelukkig wordt het door anderen overgenomen. Frederique Nolet, met wie ik veel samenwerkte is zelf gaan cateren (tel. 532 64 17). Leis Derks (tel. 531 91 74) uit de Eindenhoutstraat 4 is naast het cateren ook een huiskamer restaurant begonnen. Het lekkere eten blijft.” Garrie Oomkes

K ONINGINNEDAG

Oproep voor vrijwilligers die een handje willen helpen op Koninginnedag. Op het Oranjeplein zijn weer kinderspelen en een kinder-vrijmarkt. Er zijn vrijwilligers nodig voor de organisatie, de bardienst en bij de kinderspelen. Alle hulp is welkom, geef aan hoeveel hulp je wilt bieden in tijd en soort. Aanmelden bij Christien Sleeboom (532 9922)


Er is weer 'Vrouweneten' in Bosch en Vaart!

hokje te stoppen. Mocht je al in een hokje zitten (wie niet soms?), dan ga je Was Kenau Simonsdochter Hasselaer dat door het enneagram juist inzien en een tang van een wijf? Bazig, mannestap je er ook gemakkelijker uit. Bolijk, meedogenloos? Of een ondernevendien kan het je helpen het patroon mende, moedige vrouw, die opkwam van anderen te zien en hen beter te voor de hongerige Haarlemmers en begrijpen. andere vrouwen aanvoerde om de stad Als er belangstelling voor is, is er op te verdedigen? vrijdag 20 mei (noteer de datum vast) Het ligt er maar aan vanuit wat voor een vervolg over het Enneagram in perspectief je naar haar kijkt. Waarrelaties of het Enneagram en opvoeschijnlijk was ze bazig, maar had ze ding. In juni start de KRO een 9 delige ook een klein hartje. dramaserie op basis van het EnneaHet vrouweneten ‘Kenaus op de Kade’ gram. is niet speciaal bedoeld voor bazige Heb je suggesties voor andere ondertypes (mag wel), maar voor alle vrouwerpen of wil je zelf dit najaar iets verwen uit Bosch en Vaart die het leuk zorgen tijdens het Vrouweneten, laat vinden om af en toe met elkaar een dat dan even weten. hapje te eten. In de traditie van vele Vrouweneten: vrijdag 22 april, aanwijkactiviteiten organiseert Charlotte vang 18.30 uur (diner start om 19.00 Krop op vrijdag 22 april in haar huis uur). aan de Prinsessekade een “diner-metDe kosten zijn 35 euro voor een driethema”. Tussen de gangen door krijg je op een Door te werken met het enneagram kun gangenmenu, 3 glazen wijn, een kleine speelse manier een introductie van het je ontdekken wat jouw type en belang- enneagramtest en een leenboekje over het enneagram. enneagram. Dit is een persoonlijkheids- rijkste motieven zijn. Het is niet beOpgave uiterlijk 18 april bij Charlotte model dat 9 menstypen onderscheidt: doeld om jezelf of een ander in een Krop, 5312063 of via ckrop@planet.nl. de hervormer, gever, succesvolle wer-

KENAUS OP DE KADE

ker, romanticus, waarnemer, loyalist, levensgenieter, baas en bemiddelaar.

Werk in uitvoering Er wordt hard gewerkt in de wijk. Een overzicht.  Het kan sommigen van u zijn opgevallen dat de Wagenweg onder handen wordt genomen. Het werk aan het gedeelte tussen de Spanjaardslaan en het Bosch-en-Vaartpleintje zal tot de zomer duren. Na de zomervakantie wordt in drie opvolgende fasen de overige deel van de Wagenweg onder handen genomen: eerst het pleintje, dan het stuk tot de Schouwtjeslaan, en dan de rest.  Kleiner nieuws: het gras van het Oranjeplein wordt opnieuw ingezaaid, zodat hier tijdelijk niet gespeeld kan worden. Het plein wordt op 30 april feestelijk heropend.  Ondanks andersluidende berichten in het Haarlems Dagblad van 11 maart is het nog niet zeker dat de Dreefschool zal gaan bouwen op het Van Breemen-terrein aan de Schouwtjeslaan. Dit hangt o.a. af van het verdere verloop van de bestemmingsplan-procedure.  De activiteiten van de Schouwtjeslaan/Uit den Bosstraat-werkgroep hebben ertoe geleid dat er een hoorzitting bij de gemeenteraad heeft plaatsgevonden over de verkeersstromen rond het B&V-pleintje. De politiek is gevoelig gebleken voor de argumenten van de bezwaarmakers, zodat een aangepast plan besproken gaat worden op basis van het huidige pleintje met de bestaande rijrichtingen.  De nieuwbouw van het appartementencomplex aan de Wagenweg kent tot op heden uitsluitend tegenslagen. Het plaatsen van de damwanden veroorzaakte verzakkingen van belendende tuinen, schuren en panden. Dit komt doordat op 5 meter diepte de damwanden niet door de grondlaag heen komen zonder fors geweld. Andere methoden zijn niet mogelijk omdat de grond mak-

kelijk inklinkt door de samenstelling van zand, klei en veen. Het blijkt dat er onvoldoende grondmetingen zijn uitgevoerd. De bouw ligt op dit moment officieel stil tot er een nieuw plan op tafel komt, dat door de gemeente goedgekeurd moet worden. Het lijkt erop dat men iets wil bouwen op een plek en ondergrond, waarop het eigenlijk niet kan. Maar ja, kom daar maar eens op terug.... De planning loopt door dit alles dramatisch uit. Volgens de funda-website zijn nog steeds een flink aantal van de hier te bouwen appartementen niet verkocht.  Binnenkort begint de aanleg van het fietspad door en langs het Vogelbosje. Er komt een fietsbrug tegenover de Munterslaan.  De Emmabrug over de Leidsevaart zal binnenkort voor groot onderhoud een aantal maanden worden afgesloten, maar het is nog niet duidelijk wanneer dit zal gebeuren.  De vernieuwing van de kade tegenover de Prinsessekade start begin volgend jaar. De vormgeving is — in vergelijking met het gedeelte tegenover Tubbergen — aangepast, en zal lager en doorzichtiger worden. Nadere informatie volgt.  Op iets langere termijn (vanaf 2007) wordt de riolering vervangen op het Oranjeplein en in een aantal omliggende straten (Ipenrode/Prinsesse/ Zomerlust/Bosch en Vaart/Westerhoutsstraat). Bij een dergelijke operatie gaan altijd straat- en stoepklinkers verloren — volgens de gemeente ca. 20%. Omdat de "drieling" stenen die nu in onze buurt liggen niet meer gemaakt worden, is op de Prinsessekade een proefstrookje gemaakt met mogelijke vervangers voor deze Bosch-enVaart-steen.

Het Westelijk Tuinbouwgebied

Het gaat over het laatste stukje binnenduinrand van Haarlem. Is het gebied een rafelrand van de stad of een tuin om trots op te zijn als Haarlemmer? Dit is het thema van de expositie die de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied samen met het ABC Architectuurmuseum organiseert. De werkgroep ijvert al jaren voor natuurontwikkeling en het schoon en open houden van het gebied. De expositie duurt t/m 20 april. Het Architectuurcentrum (Groot Heiligland 47) is open op di-za van 12-17 uur en zondag van 13-17 uur. De contactpersoon van de Werkgroep Tuinbouwgebied is Tine Walberg, tel. 5314185, email: walgebergte @planet.nl


Nieuw Bestemmingsplan Bosch en Vaart De gemeente werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor onze wijk. Geert Hoekstra van de Werkgroep Bestemmingsplan van Bosch en Vaart geeft uitleg wat het voorgestelde bestemmingsplan voor de wijk betekent. Geert zal tijdens de wijkraadsvergadering op maandag 4 april het bestemmingsplan bespreken. Een fietsenberging in de voortuin bouwen? Je buren die de achtergevel 3 meter de tuin in willen verplaatsen? Mag dat, of sluit het bestemmingsplan deze mogelijkheden uit? Het zijn 2 voorbeelden van onderwerpen die direct betrekking hebben op je eigen huis. Maar ook over de straat en de buurt worden uitspraken gedaan die voor vele jaren vast zullen liggen. Een bestemmingsplan bestaat uit een kaart, de voorschriften en een toelichting. Op de kaart is elk huis terug te vinden. Omdat het een lastige materie is, althans om het belang van een goed plan te vatten, hebben we in november 2002 de thema-avond in Sancta gehouden. Er werd intensief gediscussieerd. Met stellingen die we toen inbrachten zijn veel thema’s aan de orde geweest. Na deze avond kwam het proces 2 jaar stil te liggen ten gevolge van ‘job’roulatie bij de gemeente. Maar gelukkig vonden we veel terug van wat op die avond gezegd was in het nu afgeronde ontwerp bestemmingsplan. Op diverse onderdelen echter verwachten we dat er fervente voorstanders en felle tegenstanders zullen opstaan. Wat valt op in het ontwerp. Het plan is conserverend van karakter. Het sluit nu reeds aan op de wens van de gemeente om (in de toekomst) de buurt als beschermd stadsgezicht aan te wijzen. Om economische redenen hebben de panden aan de Wagenweg, de Spruitenbosstraat en een deel van de Zomerluststraat een ‘gemengde bestemming’. Daarmee is naast wonen ook het gebruik als winkel, kantoor of praktijkruimte op de begane grond toegestaan. Voor de meeste woningen is uitbreiding aan de achterzijde niet tot zeer beperkt (1,0 m) mogelijk. Vanwege het ontbreken van een achterom wordt

De heer Jonker van de gemeente licht hieronder toe welke procedure gevolgd wordt. Op woensdag 6 april van 17:0020:00 uur zijn medewerkers van de gemeente in het Sancta aanwezig voor toelichting op het concept-bestemmingsplan.

Geachte bewoners, De gemeente Haarlem is bezig om een nieuw bestemmingsplan te maken voor het gebied tussen de Leidsevaart aan de westzijde, de Lyceumlaan en Claus Sluterweg aan de zuidzijde, de Wagenweg aan de Oostzijde en de Schouwtjeslaan aan de noordzijde. De verdere procedure is als volgt: eerst zal het voorontwerpbestemmingsplan Bosch en Vaart gedurende 4 weken ter visie liggen, zodat het tussen 25 maart en 21 april mogelijk is om inspraakreacties in te dienen bij de gemeente. Het plan ligt dan ter inzage bij de publieksdienst van de Gemeente Haarlem aan de Zijlsingel en in de Stadsbibliotheek. Tijdens deze periode wordt een informatie-inloopavond georganiseerd op woensdag 6 april van 17:00-20:00 uur in het Sancta Maria. Bezoekers kunnen dan informatie vragen bij medewerkers van de gemeente die verantwoordelijk zijn voor het bestemmingsplan.

De tijdens de inspraak gemaakte opmerkingen en de binnengekomen inspraakreacties kunnen leiden tot aanpassing van het plan. Het aangepaste ontwerpbestemmingsplan wordt, na publicatie, 4 weken ter inzage gelegd. In die tijd kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. De gemeenteraad beoordeelt deze reacties, kan het ontwerp-bestemmingsplan aanpassen, en stelt het bestemmingsplan Bosch en Vaart officieel vast. Na deze fase wordt het plan ter goedkeuring gezonden aan Gedeputeerde Staten van NoordHolland. Ook in deze fase is voorzien in een bezwarenprocedure. Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben over de procedure van het bestemmingsplan. Voor vragen kunt u mij bereiken op telefoonnummer 023-5113548. Drs.J.N. Jonker, Juridisch medewerker Gemeente Haarlem

het mogelijk gemaakt om in de voortuin lage bouwsels te plaatsen voor containers of fietsen. Hiervoor moet wel toestemming van de welstandcommissie verkregen worden. Een fietsroute langs het vogelbosje staat ingetekend. Het plan wijst de plek aan om een manege te bouwen. De drive-in woningen aan de Van Hogendorpstraat kunnen de begane grond etage vergroten.

Dit is een greep uit de bepalingen van het plan. Maar, bestudeer zelf op de kaart hoe de bepalingen rond je eigen huis zijn en bedenk of dat strookt met je eigen visie over de straat en de buurt. Tijdens de wijkraadbijeenkomst op 4 april bestaat de gelegenheid alvast een pre-view te hebben, want 2 dagen later op 6 april is een toelichting door de ambtenaren zelf te verkrijgen. Geert Hoekstra, Werkgroep Bestemmingsplan

Kroniek Bosch & Vaart nr 127 maart 2005  
Kroniek Bosch & Vaart nr 127 maart 2005  

Kroniek Bosch & Vaart nr 127 maart 2005

Advertisement