Page 9

Warsaw City Alive

na to wszystko, co godne uwagi, historycznie ważne, wyróżniające się czy unikatowe, ale zestaw tych znaczących miejsc jest stereotypowy, łatwy do przewidzenia. Tak popularne zaliczanie miast polega głównie na nauczeniu się, które znaczenia są ważne i godne propagowania. Ale przecież istnieje cała sfera niewidzialnego miasta, a więc te znaki i symbole, które domagają się dopiero odszyfrowania, które - jak się okazuje - rezonują przede wszystkim w świadomości mieszkańców, a nie wizytujących turystów. To cała przestrzeń symboliczna, która dopiero domaga się interpretacji, widziana z perspektywy tubylczej, choć wymagająca zadziwienia, że ona tutaj jest! Warszawa widziana oczyma autorów tego niezwykłego przewodnika po niewidzialnej stolicy to, by użyć tytułu książki Mirona Białoszewskiego, szumy, zlepy, ciągi, a więc donosy z rzeczywistości. Grono 36 autorów w różnym wieku i różnych profesji tropi sztukę ulicy, znaki i symbole, ich zmienność, degradację i nowe konteksty, w jakie się wikłają. Śledzi, odkrywa i interpretuje same znaki, ale także ludzi, którzy są wokół i którzy - potencjalnie - pojawią się kiedyś w okolicy. Lektura tych niewielkich tekstów uzmysławia starą antropologiczną prawdę, że to, co znajduje się najbliżej nas, często jest najmniej zauważane i najbardziej egzotyczne.

are still waiting to be decrypted and which, as it turns out, are present more in the conscience of each city’s inhabitants rather than tourists. This invisible, symbolic sphere is really here - although some people seem surprised by it - and is waiting to be interpreted from the perspective of native inhabitants. Warsaw in the eyes of the authors of this exceptional guide, which will lead you through the invisible city, is, as Miron Białoszewski (one of the great Polish poets and writers of the 20th century) once wrote, noises, connections, sequences, in other words reports from reality. 36 authors of different ages, backgrounds and professions set off to trace Warsaw’s street art, signs and symbols, their changeability, degradation and new contexts they acquire with over time. They trace, uncover and interpret not only signs but also people around them; those who belong to their environment and those who might appear near it sometime in the future. Reading these chapters makes you aware of an old, anthropological truth: that very often things which are really close to us remain very hard to spot and very surprising.

9

Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Advertisement