Page 8

prof. Wojciech Józef Burszta

WSTĘP WIDZIEĆ INACZEJ Antropolodzy zainteresowani badaniem miast zwykli mówić, że istnieje zasadnicza różnica między poznawaniem ich z perspektywy specjalistów od komunikacji, w sposób socjologiczny i etnograficzny. Mówiąc najkrócej - antropolog chodzi po mieście, przemieszcza się po nim, nie omijając żadnego zakątka i próbując nawiązać kontakt z ludźmi, bada właściwie nie miasto samo, ale ludzi w mieście. Dzięki takiej perspektywie, opartej na powolności i bezpośrednim doświadczeniom, badacz zwraca wówczas uwagę na heterogeniczność miasta i heterogeniczność skupiska ludzkiego, które je zasiedla. Miasto to wielość form życia, związków, mikrokontekstów, w jakich żyją mieszkańcy, a także funkcji, ról i aktywności, strategii oraz taktyk. Powolny obchód miasta nie omija typowych miejsc antropologicznych, ale nie wzdraga się przed analizą nie-miejsc, przestrzeni tranzytowych czy konsumenckich świątyń. Chodzi o zrozumienie towarzyszących życiu miejskiemu okoliczności. Jednym z aspektów takiej etnograficznej eksploracji jest analiza znaków, jakimi nasycone są przestrzenie miejskie, nie zawsze, a właściwie - na ogół - przez nas niedostrzegane. Wprawdzie najróżnorodniejsze klasyczne przewodniki po miastach kierują naszą uwagę

INTRODUCTION. A DIFFERENT PERSPECTIVE City anthropologists always say that there is a significant difference in the way a city is perceived by communication specialists, sociologists and ethnographers. To put it shortly – an anthropologist wanders around the city looking into all corners and trying to make contact with people passing by because he or she does not actually want to discover the city itself but more those people in the city. With this particular way of perceiving the environment - a way which assumes slow pace and direct experience - the anthropologist-researcher is able to notice heterogeneousness of a city and heterogeneousness of all people living in it. Each city is a combination of different forms of life, connections of micro-contexts in which people live, as well as functions, roles, activities, strategies and tactics. A slow inspection of the city does not exclude typical anthropological places but at the same time includes and analyses some non-places, transit spaces and temples of consumerism. After all, it is mainly about understanding the circumstances of everyday city life.

8

One of the advantages of such ethnographic exploration is the opportunity to analyse signs which are present in city public space but which very often remain unnoticed. There are, of course, many different city guidebooks advising us on where to go and what to see, what is important from the historical point of view or unique; still - in most cases - the set of places selected on the basis of such criteria is stereotypical and hardly ever surprising. Such a way of visiting cities is mainly about learning why particular places are important and worth popularising. There is, however, a whole, vast “invisible” city; a sphere of all the signs and symbols which

Warszawski przewodnik  
Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Advertisement