Page 1

www.gazetazacisze.blogspot.com

Nr 4/201 - (XXII) - MAJ/CZERWIEC 2011

e-mail gazeta@poczesny.naszezacisze.pl

PIKNIK RODZINNY W dniu 04.06.2011r. w godzinach 12.00-16.00 odbędzie się Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227 w Warszawie. W programie przewidziano liczne atrakcje – występy, pokazy, wystawy, warsztaty, konkursy oraz gry sportowe. Jak co roku proponujemy dobre jedzenie i wesołą zabawę. Serdecznie zapraszamy. Uczniowie i Pracownicy Szkoły Ad vocem! Na stadionie OSiRu przy ulicy Łabiszyńskiej, tego samego dnia od godziny 10 odbywać się będzie Olimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, na którą również zapraszamy (red. Gazety).

Bonifikata roczna

Po rozpatrzeniu przez Wydział Gospodarowania Nieruchomościami złożonych wniosków o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wnioskuje się o podjęcie przez Zarząd Dzielnicy Targówek uchwały udzielającej 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Wszyscy użytkownicy spełniają kryteria wykorzystywania nieruchomości na cele mieszkaniowe i ich dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, na który opłata ma być wnoszona. Zarząd zatwierdził proponowaną listę i podjął odpowiednią uchwałę w tej sprawie. Zgodne z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.VIII.1997r. (Dz. U. Z 2010 r. Nr 102, poz. 651) Lista osób zamieszkujących Zacisze (z uwagi na ochronę danych osobowych, nie zamieszczam wszystkich danych- niemniej zainteresowani prawidłowo odczytają zamieszczoną listę): Irena B., Dariusz i Urszula B., Ryszard i Urszula B., Waldemar i Nela B., Lech E., Arkadiusz K., Jakub K., Ryszard i Teresa K., , Elżbieta M., Helena M., Stanisław M., Bogusław N., Stanisław R., Jan i Anna R., Andrzej S., Lilianna S., Feliks i Wiesława W., Marian i Elżbieta W., Kazimierz Z., Stefan i Urszula Z., Mieczysław Ż. Ogólnie udzielono bonifikaty na około 45 000 zł., 479 rodzinom zamieszkałym w Dzielnicy Targówek.

Wybory

do Rady Osiedla Zacisze i jej ukonstytuowanie.

7 maja 2011r. odbyły się w Domu Kultury Zacisze wybory do Rady Osiedla, a16 maja odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady, z kadencją na 3 lata. Rada Osiedla „Zacisze” i jej Zarząd (organ uchwałodawczy i wykonawczy) mają za zadanie prowadzenie działalności na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców. Do ich zadań należy: 1) Współdziałanie z Radą Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy poprzez informowanie o podejmowanych działaniach we wszystkich sprawach istotnych dla mieszkańców Osiedla, a w szczególności: - zarządzania budynkami komunalnymi,- utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,- utrzymania czystości i gospodarce odpadami,- ochrony środowiska, w tym: tworzenia i utrzymania terenów zielonych,- tworzenia i funkcjonowania placówek usługowych, handlowych i targowisk,- tworzenia i funkcjonowania parkingów, infrastruktury technicznej i drogowej,- utrzymania i organizacji ruchu na drogach lokalnych i gminnych,- funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym lokalizacja przystanków,oświaty, żłobków i przedszkoli,- pomocy społecznej,- kultury, sportu i rekreacji,- samopomocy sąsiedzkiej,- popularyzowania wśród mieszkańców Osiedla idei samorządności. 2) Wyrażenie opinii o prawidłowości gospodarowania mieniem Dzielnicy w obszarze Osiedla.

Działalność w Radzie i Zarządzie Osiedla jest pracą społeczną. Skład Rady Osiedla: przewodniczący Eugeniusz Nidzgorski, wiceprzewodniczący Magdalena Rozenek i Małgorzata Zebrzuska, sekretarz - Alicja Kaźmierczak, członkowie Henryk Bartosiak, Jakub Chełmiński, Mariola Chrościcka, Karolina Damentka, Ryszard Kostruski, Józef Łącz, Mieczysław Nowakowski, Ewa Orłowska, Andrzej Puchalski, Janina Więckowska, Jolanta Szymczak. Członkowie Komisji Rewizyjnej zaznaczeni kursywą. Skład Zarządu Rady: (organ wykonawczy)Barbara Urbaniak – przewodnicząca, Janusz Iwaszkiewicz – wiceprzewodniczący, Katarzyna Górska – sekretarz, Alina Gmiter – członek, Dorota Kozielska – członek

100 lat.

W dniu 29 kwietnia odbyła się uroczystość 100 lecia urodzin Pani Stanisławy Płatek, zamieszkałej w placówce opiekuńczej przy ul. Oliwskiej 5 na Targówku. Pani Stanisława urodziła się 30 kwietnia 1911 roku. Mało jest osób, które mogą pochwalić się tak sędziwym wiekiem. Wokół niej zgromadzili się bliscy, znajomi i przyjaciele. Władze samorządowe Dzielnicy reprezentowali Przewodniczący Rady i Burmistrz. Fundacja „Pomoc Potrzebującym” jest Fundacją Pożytku Społecznego. Na terenie Dzielnicy Targówek prowadzi ona dwa domy, na ulicy Kiejstuta 1 i Oliwskiej 5. Fundacja ta, ściśle współpracująca z Urzędem Dzielnicy Targówek, prowadzona jest od wielu lat przez Panią Marię Marczuk i Pana Jerzego Kazimierza Kamińskiego.


Strona 2

Zacisze

MPWiK dla Zacisza.

Otrzymałem pismo informujące mnie o planach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dotyczące Targówka i oczywiście w tym Zacisza (Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2011 – 2013). Ponieważ budowa wodociągów i kanalizacji, to jeden z priorytetów Zacisza, przedstawiam go Państwu.

Nazwa Zadania Inwestycyjnego

Termin roz- Termin zakońpoczęcia czenia

Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 100, dł. 115 m w ul. Mlecznej, odcinek ul. Zarębska – Roślinna.

2009

2013

Przebudowa magistrali w ul. Nowotrockiej, odcinek ul. Radzymińska ul. Samarytanki Dn 400, dł.863 m. i przewodu Dn 250, dł. 80 m. w ul. Samarytanki.

2009

2015

Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 250, dł. 96 m. w ul. Radzymińskiej, odcinek ul. Łodygowa – ul. Ziemiańska.

2009

IX 2011

Budowa przewodu wodociągowego w ul. Błędowskiej, odc. HP 26213 – ul. Drapińska (HP10697) dł. ok. 20 m.

2008

2012

Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 150, dł. 394 m. w ul. Radzymińskiej, odcinek Czarna Droga – ZL 12666 (rej. Ul. Kościeliskiej)

2012

2014

Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 150, dł. 436 m. w ul. Radzymińskiej, odcinek ul. Tużycka – ul. Tarnogórska.

2012

2015

Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 150, dł. 233 m. w ul. Radzymińskiej, odcinek ul. Kraśnicka ZL 17357 – ZL 20864

2012

2015

Budowa przewodu wodociągowego (złączenie) Dn 150, dł. 233 m. w ul. Skrzypcowej, odcinek HP 16294 (ul. Skrzypcowa) do złączenia z ul. Rozwadowską.

2012

2013

Budowa kanału ściekowego Dn 0,2 dł. ok. 68 m w drodze dojazdowej do ul. Czarna Droga, odcinków sieci od kanału do granic nieruchomości dł. ok. 3,4 m do posesji nr 5D i 5C, a także przebudowa kabla energetycznego w w/w drodze dojazdowej dł. ok. 70 m.

2008

VI 2011

Budowa kanalizacji w ul. Radzymińskiej odcinek Karkonoszy – Kanał Bródnowski Dn 0,2, dł. ok. 420m.

2007

XII 2011

Budowa kanalizacji ściekowej Dn 0,2 dł. ok. 70 m w ul. Lewinowskiej na odcinku ul. Klamrowej –projektowana trasa Olszynki Grochowskiej oraz Dn 0,2 dł. ok. 100 m w ul. Łodygowej na odcinku ul. Klamrowa - w stronę torów kolejowych.

2009

XII 2011

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Fantazyjnej i Radzymińskiej na odc. Ul. Trocka (posesja przy ul. Radzymińskiej 135) – projektowana ul. Nowotrocka Dn 0,2 dł. ok. 350 m.

2009

XII 2011

Budowa pompowni ścieków „Łodygowa” oraz budowa kanalizacji ściekowej Dn 0,2 dł. ok. 2900 m w ul. Mechaników, Wolińskiej, Łodygowej, Lewinowskiej, Rzemieślników, Łany i Zadroże.

2009

2012

Budowa kanalizacji ściekowej ul. Wojskowej na odcinku ul. Seledynowa – Solińskiego Dn 0,2 dł. ok.240 m.

2011

XII 2011

Budowa kanalizacji ściekowej ul. Ziemiańskiej na odcinku ul. Radzymińska – ul. Pszczyńska Dn 0,2 dł. ok. 70m.

2011

2012

Czy wiesz, że: Najszybciej z paznokci rośnie ten na środkowym palcu prawej ręki. Słoń jest jedynym zwierzęciem, które nie potrafi podskoczyć. Jak dotychczas, tylko jeden sztuczny satelita został zniszczony przez meteor: był to „Olympus” Europejskiej Agencji Przestrzeni Kosmicznej, a katastrofa wydarzyła się w 1993 roku. Delfiny sypiają z jednym okiem otwartym. Osoby praworęczne żyją przeciętnie o 11 lat dłużej niż mańkuci. W jeziorze Nikaragua żyje jedyny na świecie gatunek słodkowodnych rekinów. Pozbawiony wody szczur przeżywa dłużej niż wielbłąd.

Alkoholizm na Targówku.

Na przedostatniej Sesji Rady, wprowadzono poprawki do Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla naszej Dzielnicy. Co wiemy o alkoholizmie? Alkoholizm stał się jednym z najpoważniejszych nałogów zarówno ze względu na rozpowszechnienie, jak i konsekwencje. W świetle literatury, szkody związane z nadużywaniem alkoholu mogą obejmować ok. 10% populacji, a ich wymiar ekonomiczny szacowany jest na 3 – 5% produktu narodowego brutto. Alkoholizm to „ogół zaburzeń fizycznych i umysłowych spowodowany spożyciem napojów alkoholowych”. W Polsce zarejestrowanych jest 900 000 osób uzależnionych od alkoholu. Ponieważ uzależnienie od alkoholu jest chorobą „demokratyczną”, może zapaść na nią każdy, bez względu na wiek, płeć, poziom intelektualny, wykształcenie i uprawiany zawód. Każdemu też konieczna jest pomoc w powrocie do zdrowia. Choroba alkoholowa nie wybiera swoich ofiar. Chorują


Zacisze

na nią biedni i bogaci, kobiety i mężczyźni a nawet dzieci, osoby bez wykształcenia i te, które posiadają tytuły naukowe, młodzi i starzy, samotni i ci, którzy mają rodziny. Choroba ta może spotkać każdego, w dodatku na każdym etapie życia. Alkoholizm polega na niekontrolowanym piciu, mimo szkód jaki ponosi osoba pijąca. Jest chorobą nieuleczalną, jeżeli chodzi o powrót do picia kontrolowanego, postępującą, pierwotną, obejmującą całość funkcjonowania chorego. Różnicę pomiędzy pijaństwem a chorobą alkoholową najtrafniej określa stare francuskie powiedzenie:- „Pijak mógłby przestać pić, gdyby chciał,- alkoholik chciałby przestać pić, gdyby mógł”. Problemy wynikające z nadużywania alkoholu należą do codziennej egzystencji każdego z nas. Stykamy się z nimi wszyscy, jeżeli nie bezpośrednio w swoim własnym domu, to wśród ludzi, których znamy, widujemy, z którymi pracujemy. Mieszkańcy Dzielnicy Targówek dotknięci są powszechnie występującymi uzależnieniami. Alkoholizm i narkomania są zjawiskami tak samo powszechnymi, jak w innych dzielnicach Warszawy oraz innych miastach Polski. Alkoholizm dominuje w populacji osób dorosłych, przy czym coraz częściej notuje się go również wśród młodzieży. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jest chorobą, dotykającą organizm, umysł i emocje człowieka. To choroba kontroli, działająca na początku powoli i niezauważalnie, by w efekcie negatywnie wpłynąć na całe życie ludzkie. Alkoholizm w Polsce, to przede wszystkim problem nadmiernego picia napojów wysokoprocentowych. Dotyczy on zatem znacznie szerszej zbiorowości niż grupa alkoholików nałogowych i problemowych. Polska jest jednym z krajów europejskich o największej liczbie pijących. Statystyczny Polak zdecydowanie przedkłada napoje wysokoprocentowe nad wszystkie inne postacie alkoholu. Polska jest jednym z krajów o najwyższym w świecie spożyciu napojów spirytusowych. W latach 2000 – 2009 spożycie w przeliczeniu na jednego mieszkańca osiągało od 7,12 l, do ok. 9 l w 2009r. W naszej Dzielnicy ponad 6,5% mieszkańców korzystało z pomocy informacyjno – konsultacyjnej związanej z uzależnieniami i przemocą w rodzinie (7957 osób). A ilu NIE KORZYSTAŁO z tej pomocy !!! Na realizację Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Targówek na 2011 rok przeznaczamy 1 347 959 złotych. Praktycznie przez alkohol, te pieniądze wyrzucamy w błoto. Dane ludności Targówka z 2010 r. Ludność ogółem 119 494, w tym dzieci w wieku 0 – 5 lat = 8816, dzieci w wieku 6 – 18 lat = 11 674, osoby w wieku produkcyjnym = 73 479, w wieku poprodukcyjnym = 25 525.

Moje niektóre interwencje

(Dotyczące Lasku) Dwie odpowiedzi „z Lasu”.- Odpowiadając na Pana uwagi zawarte w interpelacji 12/III z dnia 8.3.2011r.,....a dotyczącej stanu nawierzchni dróg leśnych znajdujących się w kompleksie Las Bródno, Lasy Miejskie – Warszawa informują, że obecny stan dróg wynika bezpośrednio z niewystarczających nakładów jakie były ponoszone w latach ubiegłych na remonty i dostosowywanie do obecnych wymagań parametrów nośności. Drogi leśne spełniają funkcje gospodarcze, związane z wywozem pozyskanego drewna, utrzymaniem czystości i zagospodarowania turystycznego, dojazdów przeciw – pożarowych a także ciągów spacerowych dla wypoczywających w lesie mieszkańców. Ograniczenie nakładów w latach ubiegłych tylko do utrzymania funkcji turystyczno – rekreacyjnych dróg, było przyczyną osłabienia nośności, która zaowocowała pogorszeniem stanu nawierzchni, podczas wywozu drewna pozyskanego w wyniku uprzątania skutków burz w roku 2010,

O Polakach.

Strona 3

Wszyscy wiemy, że w Ameryce (Stanach Zjednoczonych) gdy spotyka się dwóch czy więcej osób ze sobą, pierwsze zdanie zwykle brzmi: jak się masz, jak Ci się wiedzie. Zresztą tak jest i u nas. Tylko odpowiedzi są różne. W Ameryce, bez względu na status „delikwenta”, odpowiedź zawsze brzmi - OK., świetnie itd., itd. Natomiast odzew Polaka brzmi:- słabo, źle, bida z nędzą, nie ma o czym mówić - (o toyotach, mercedesach, czy saabach, telewizjach satelitarnych w domu, stanowiskach i dobrze prosperującym biznesie ani słowa). Tacy to już jesteśmy malkontenci. Dlatego też jak zobaczyłem reklamę chyba Hop Coli, uśmiałem się i pomyślałem sobie: - to się nadaje do gazetki. No i zamieszczam ku przestrodze Polaków. Bądźmy jak amerykanie, nie narzekajmy, uśmiechajmy się i cieszmy się życiem. Wszystko jest OK., bez względu na to czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy jest mróz. Kto Ty jesteś - Polak mały, Tu ma ojczyzna i naród cały. Polak narzeka na co się trafi I bez powodu psioczyć potrafi. A gdy dobrego coś się przydarzy, Tego nie poznać po jego twarzy. Tak z marudzenia naród nasz słynie, Chyba pesymizm w żyłach nam płynie. Mnie nic nie strzyka, w krzyżu nie łamie, Wszystko jest spoko, świetnie się bawię. To nie po polsku tak się wciąż cieszyć, Jeśli to grzech jest, to wolę grzeszyć. By się otworzyć, wystarczy chcieć Hop Colę pić, głowę otwartą mieć. Być może, że „przekład” nie jest całkiem oryginalny, bo wysłuchałem go tylko parę razy i powtarzam z pamięci. Myślę, że przede wszystkim w tym wierszu ważny jest sens. Nie bądźmy malkontentami. Nie napiszę „Idzie wiosna radosna”, bo ją już mamy. Po prostu WSZYSTKO JEST SPOKO !!!!!! śniegołomów z zimy 2010 – 2011 oraz cięć pielęgnacyjnych. Lasy Miejskie Warszawa zapewniają, że dołożą wszelkich starań w celu utrzymania w odpowiednim stanie nawierzchni dróg leśnych. Planujemy w roku 2012 wykonanie odbudowy drogi leśnej biegnącej od ulicy Skierskiego, pod linią energetyczną do ulicy Malborskiej, wg sporządzonej w grudniu 2010 r. dokumentacji projektowej. W latach następnych, w ramach możliwości budżetowej jednostki, planujemy przeprowadzić rewaloryzację nawierzchni także innych dróg znajdujących się w tym kompleksie. W bieżącym roku wykonane zostaną jedynie powierzchowne remonty polegające na wyrównywaniu najbardziej zniszczonych odcinków dróg. Podpisano Dyrektor Lasów Miejskich Warszawa. I druga. - Odpowiadając na Pana uwagi zawarte...... Lasy Miejskie dokończenie na stronie 4


Strona 4

informują, że nie są wywieszane karmniki, jak również nie jest prowadzone w Lesie Bródno dokarmianie ptaków. Las ten, choć jest lasem o stosunkowo małej powierzchni, zawiera duże bogactwo gatunków drzew i krzewów będących źródłem pożywienia dla avifauny. Występują tam, naturalnie lub sztucznie wprowadzone przez nas, następujące gatunki biocenotyczne : śliwa, ałycza, czereśnia ptasia, bez czarny, głóg, leszczyna, jarząb pospolity, tarnina, czereśnie, czeremchy, jabłonie, grusze, róże i berberysy. Część z wymienionych gatunków zachowuje owoce w okresie zimy. Ponadto pączki tych drzew także stanowią zimowy pokarm wielu gatunków ptaków. Nasiona sosny jednego z głównych gatunków lasotwórczych oraz owoce licznie występującej jemioły, uzupełniają leśne menu. W granicach kompleksu występują ponadto liczne suche lub podmokłe luki w drzewostanie, porastające naturalnymi, nie koszonymi zbiorowiskami roślin zielonych i bylin. Naszą troską, jako leśników, jest zapewnienie naturalnej bazy pokarmowej w postaci różnorodnego pod względem gatunkowym drzewostanu i remiz ptasich. Jeżeli nie jest

to możliwe, np. na ubogie siedliska leśne, prowadzimy dokarmianie ptaków poprzez wywieszanie podkarmiaczek zawierających popularne nasiona zatopione w tłuszczu zwierzęcym. Podkarmiaczki takie wywieszamy np. w sosnowych borach Lasu Sobieskiego. W Lesie Bródnowskim efekty naszej pracy polegającej na dosadzaniu i pielęgnacji gatunków biocenicznych widać, a przede wszystkim słychać, w okresie wiosenno letnim, kiedy podczas spacerów można usłyszeć np. kląskanie słowików. Na terenie Lasu Bródno znajdują się dwa paśniki, w których w miesiącach zimowych podczas zalegania grubej pokrywy śnieżnej, wykładana jest zarówno pasza treściwa jak i siano. Czynności tych nie prowadzi się w miesiącach wiosennych i letnich. Informujemy, że w miesiącach zimowych, prowadzone były na terenie lasu prace z zakresu usuwania złomów, wywrotów, jak również drzew zagrażających. Prace te zakończono pod koniec marca. Obecnie, ze względu lęgów ptaków, prace polegające na ścince drzew i wywozie pozyskanego drewna ogranicza się do niezbędnego minimum. Podpisano - ten sam Dyrektor. No cóż. Z odpowiedzi wynika jasno, że zwier-

Zacisze

zaczki i ptaszki muszą same zatroszczyć się o swoje pożywienie. W kilku miejscach Lasu, wywieszę otrzymaną odpowiedź, ażeby wszelkiego rodzaju ptaszęta i zwierzaczki małego i większego kalibru, mogły sobie poczytać, że ich los jest w ich własnych rękach, a właściwie dziobach i szczękach. Według znanego przysłowia „każdy jest kowalem swego losu”. Dlatego też- Zaciszanie- dosypujcie pokarm w małych, ptasich domeczkach, w Waszych przepięknych ogródeczkach. A co do ścieżek leśnych, zdewastowanych przez Lasy Miejskie, to ich odtworzenie, a właściwie rewitalizacja rozpocznie się wraz z dopływem środków finansowych, co należy odczytać „w bliżej (a raczej dalszej) nieokreślonej przyszłości”. A propos- wszystkie zgłoszone do mnie „ubytki” (dziury) w jezdniach zgłosiłem do naprawy.

Wiadomości różne w skrócie

Basen na ulicy Łabiszyńskiej 20 ma być gotowy na koniec grudnia bieżącego roku. Obiekt kosztował łącznie 34 miliony złotych. Remont, można go nazwać kapitalny, będzie kosztował około 9 (może i więcej) milionów złotych. Wprawdzie sprawa niedoróbek wykonawców jest w sądzie, ale to długa droga. Najpierw trzeba przeprowadzić remont, a później może coś się zwróci. To właśnie niegospodarność włodarzy Gminy w latach 1998 - 2002 (burmistrzem był wówczas M. Kamiński) spowodowała tak wielkie koszty i fuszerkę w wykonawstwie. Ta właśnie „niegospodarność” jest od lat w sądzie i czeka na swoje rozstrzygnięcie, być może ku rozpaczy ówczesnych władz Gminy Warszawa Targówek. Nie będę wymieniał co zostało zrobione źle, lub „zapomniano” zrobić, bo lista byłaby zbyt długa. Najważniejsze jest jednak to, że już niedługo i basen znowu ożyje. Plac zabaw przy Przedszkolu na ulicy Sternhela. Plac już jest, w pewnym sensie prowizoryczny, bo robiony ostatnim tchem. Pieniędzy mało, to i efekt nie całkiem taki, jakiego byśmy się spodziewali. Ale lepszy wróbel w garści, niż kanarek na dachu. I o tym malkontenci powinni wiedzieć. Co trzeba, to się poprawi (chociaż powinno to być zrobione za pierwszym razem, a nie w poprawkach). Musimy sobie jednak zdawać sprawę z tego, że to tylko pierwszy etap. Zakończenie całości inwestycji będzie wraz z oddaniem Przedszkola łącznie z placem zabaw. Wówczas będziemy wszyscy zadowoleni.

Zmarł Tomasz Służewski (1.11.1968 - 25.04.2011)

Czternaście lat temu opuścił Dom Kultury Zacisze i przeniósł się do Gminnego Domu Kultury na Białołęce, gdzie objął stanowisko Dyrektora. Wraz z nim przeniósł się znany u nas Teatr 13. Spoczywaj w pokoju.

A do Przedszkola na Nauczycielskiej, po odpowiednim remoncie przeniesie się, a właściwie wprowadzi się Biblioteka. Wszyscy pamiętamy, że zlikwidowano ją (była na ul. Gilarskiej) ponieważ budynek trochę chylił się ku upadkowi, a ponadto ówczesna władza Gminy, sprzedawała wszystko co się dało za psie pieniądze. Niestety. Teren sprzedano i teraz jest tam chyba Fittnes Klub. Mleko prosto od Pani Krowy. A więc pełnotłuste, takie, jakie starsi mieszkańcy Zacisza dobrze pamiętają. To jest takie mleko (dla wiadomości znających tylko produkt mlekopodobny z zawartością tłuszczu max. chyba 3,2% (a gdzie reszta tłuszczu)), które pije się z satysfakcją. Mniam, mniam! Będziemy mogli go kupować na bazarze przy ulicy Kondratowicza. Koszt 1 litra około 4 złotych. Ale smak, smakiem. Zachwalam go, chociaż przyznaję , tego mleka z bankomatu, przepraszam z mlekomatu jeszcze nie piłem, ale domyślam się, że jest to naprawdę mleko prosto od krowy, bez chemii, chemii i jeszcze raz chemii. Jeżeli byłoby coś nie tak, zaraz to opiszę!? Stacja Wilno. Proszę wsiadać i wysiadać! Jak wiemy, po drugiej stronie torów kolei Warszawa Wileńska – np. Tłuszcz (znane powiedzenie na peronie Wileńszczaka-” Panie, czy ten pociąg na Tłuszcz. Nie, na prąd”) mniej więcej na wysokości ulicy Tarnogórskiej, powstanie może już w niedalekiej przyszłości „Dworzec” Warszawa Wilno. Idąc dalej w kierunku Targówka Fabrycznego, Dom Development S.A., buduje osiedle mieszkaniowe na razie dla kilkunastu tysięcy mieszkańców. Kto jeszcze tego nie widział, to niech się przejdzie na spacer ulicą Bukowiecką. 200, no powiedzmy 300 metrów dalej zobaczymy, że tam naprawdę powstaje osiedle, nazwane WILNO. Wszystko tam ma być jak w ukochanym mieście Wilnie, nazwy ulic, placów i rozmieszczenie budynków, o czym już w swoim czasie pisałem. 10 maja odsłonięto wmurowaną tablicę pamiątkową (dopiero pierwszą, a ma ich być więcej) ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na uroczystości odsłonięcia tablicy były władze naszej Dzielnicy.

Wydawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Zacisza „ROZWÓJ” 03-626 Warszawa ul. Korzystna 35 Redaktor: Zbigniew Poczesny - tel 22 679 28 12, e-mail gazeta@poczesny.naszezacisze.pl Skład, łamanie, strona internetowa www.gazetazacisze.blogspot.com: Borys Kozielski

zacisze nr 201  

Gazeta Zacisze

zacisze nr 201  

Gazeta Zacisze

Advertisement