Page 1

www.gazetazacisze.blogspot.com

Nr 2/199 - (XXII) - MARZEC 2011

e-mail gazeta@poczesny.naszezacisze.pl

Metro dla Targówka. Z uwagi na to, że zanosiło się iż w najbliższym czasie miała zostać podjęta ostateczna decyzja co do kierunku kontynuowania budowy drugiej linii metra w Warszawie (po wybudowaniu jej do stacji Dworzec Wileński), z inicjatywy Przewodniczących Rad Dzielnic: Białołeki (Pana Pawła Tyburca) i Targówka (Zbigniewa Poczesnego), kluby radnych Platformy Obywatelskiej Białołęki i Targówka, przesłały do Rady m.st. Warszawy i Pani Prezydent Warszawy STANOWISKO (coś w rodzaju Uchwały) obydwu Rad Dzielnic, w sprawie rozbudowy drugiej linii metra w kierunku Targówka. W tym celu w dniu 11 lutego 2011r. odbyła się wspólna Sesja obydwu Rad Dzielnic w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek, na którą przybyli oprócz radnych, członkowie obydwu Zarządów Dzielnic, jak również liczne grono mieszkańców Targówka.

B-22 Bródno, niezwłocznie po zakończeniu budowy odcinka centralnego „C” II linii metra od stacji B-10 Rondo Daszyńskiego do stacji B-16 Dworzec Wileński. §2. Stanowisko przekazuje się Prezydentowi m.st. Warszawy i Radzie m.st. Warszawy. §3. Wykonanie stanowiska powierza się Zarządowi Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. §4. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy -Zbigniew Poczesny Uzasadnienie do Stanowiska Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 11 lutego 2011 roku.

Wszyscy radni Białołęki i Targówka poparli jednogłośnie pro- Budowa metra dla północno – wschodnich terenów m.st. Warjekt Stanowiska, które brzmi: szawy od stacji B-16 Dworzec Wileński do stacji B-22 Bródno Stanowisko Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia jest wskazana ze względu na: 11 lutego 2011 roku w sprawie budowy metra dla północno – - możliwość łatwego wykorzystania metra przez mieszkańców wschodnich terenów m.st. Warszawy. dzielnic warszawskich: Targówek, Białołęka i Praga Północ; Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz 361 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXX/2182/2010r. Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z dnia 13 lutego 2010r. Nr 32, poz. 453 oraz poz. 454) Rada Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

- dynamiczny rozwój urbanistyczny północno – wschodniej części m.st. Warszawy. Zgodnie z podaną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy chłonnością terenu w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy, docelową liczbę mieszkańców Dzielnic Targówek i Białołęka szacuje się łącznie na około 400 000.

Dzielnica Targówek liczy już obecnie około 125 000 miesz§1. Przyjmuje się stanowisko, jednobrzmiące ze stanowiskiem kańców. W najbliższych latach liczba ta będzie się znacząco Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, wnioskujące o przy- zwiększać, ze względu na dynamicznie powstające nowe osiedla stąpienie do budowy odcinka wschodniego północnego „A” II mieszkaniowe. dokończenie na stronie 2 linii metra od szlaku ze stacją B-16 Dworzec Wileński do stacji

Sesja Rady Dzielnicy Na ostatniej Sesji Rady Dzielnicy Targówek, radni odrzucili wniosek Zarządu Dzielnicy, o zwiększeniu liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. W uzasadnieniu wniosku czytaliśmy:- Zwiększenie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających (j.w.)........ jest konieczne z uwagi na rozwój dzielnicy Targówek, powstawanie nowych obiektów o charakterze wielorodzinnym z lokalami użytkowymi na parterze. Największe inwestycje prowadzone na terenie

dzielnicy Targówek to: Osiedle Wilno w rejonie ulicy Swojskiej i Wiernej, osiedle Park Tivoli w rejonie ulicy Nowo – Św. Wincentego i Malborskiej, budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami użytkowymi przy skrzyżowaniu ul. Rembielińskiej i Kondratowicza. Planowane są nowe osiedla handlowe na terenie Targówka Mieszkaniowego w rejonie ul. Handlowej i Mokrej. W 2008r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających (j.w.)....... wynosiła ok. 165, w 2009r. – 175, w 2010r. 190, a teraz miałaby wynosić 220 !?..... Analizując wzrost liczby punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych można stwierdzić, (że dotychczasowy limit zostanie szybko wyczerpany, a w kolejce czekają

już nowi.), że w pierwszej połowie tego roku zostanie wykorzystany dotychczasowy limit punktów sprzedaży. Sytuacja taka skutkowałaby spadkiem wpływów do budżetu miasta z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych..( O i właśnie tu tkwi problem- alkohol czyli zwiększenie ilości pijaków, czy zmniejszenie wpływów z tzw. KORKOWEGO !- chociaż może to nie takie proste. Prohibicja w Ameryce już była i przegrała z bimbrowniami i przemytem?).... Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych stanowi jedno z podstawowych zadań administracji samorządowej, które wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jednakże należy dokończenie na stronie 2


Strona 2

Zacisze dokończenie ze strony 1

Metro dla Targówka Dzielnicę Białołęka zamieszkuje około 90 000 zameldowanych mieszkańców, nie licząc kilkudziesięciu tysięcy zamieszkujących bez oficjalnego meldunku, a korzystających z transportu zbiorowego. Obserwując dynamiczny przyrost liczby mieszkańców i liczbę wydanych pozwoleń na budowę nowych osiedli – w ciągu 10 lat tylko na obszarze północno- wschodniej Białołęki – liczba mieszkańców może się znacząco zwiększyć. Lokalizacje stacji metra „Kondratowicza” i „Bródno” dają łatwą możliwość korzystania z dobrodziejstw tej najsprawniejszej i bezkolizyjnej formy komunikacji dla mieszkańców Targówka oraz mieszkańców wschodniej części Białołęki. Pragniemy podkreślić, że jak najszybsza budowa odcinka wschodniego północnego „A” II linii metra od stacji B-16 Dworzec Wileński do stacji B-22 Bródno, znacząco usprawni komunikację dla mieszkańców wielu terenów. Mieszkańcy tych dzielnic przy wykorzystaniu metra, będą mogli bezkolizyjnie i szybko dojechać do centrum. Uważamy, że o kolejności rozbudowy metra powinny przede wszystkim decydować analizy możliwych potoków pasażerskich. Nie bez znaczenia jest fakt, że proponowany kierunek generować będzie największy ruch. Jednobrzmiące stanowisko wraz z uzasadnieniem, zostało przyjęte i podpisane również przez Przewodniczącego rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Pana Pawła Tyburca. Ponieważ naszą wspólną Sesję nagłośniły media (w tym TV), już następnego dnia, nasze Stanowisko odbiło się głośnym echem w warszawskich gazetach. Najgłośniejsze echo zabrzmiało w dzielnicy Bemowo, gdzie tamtejszy Burmistrz zaproponował „ciekawe” rozwiązanie, pół na pół?: ażeby żadna z dzielnic nie poczuła się skrzywdzona, budujmy po trzy stacje metra w kierunku Bemowa i Targówka. Niby wszystko byłoby w porządku, gdyby nie zapomniał przy tym powiedzieć, że te trzy stacje na Bemowie, zakończą bieg metra na jego obrzeżach, czyli w polu, już poza granicami dzielnicy, a trzy stacje metra na Targówku, to dopiero ulica TROCKA. A pozostałe osiemdziesiąt tysięcy ludzi na Zaciszu i Bródnie, niech sobie spokojnie poczeka. O! To byłoby naprawdę iście Salomonowe rozwiązanie. Oczywiście my (mieszkańcy Targówka- również poprzez swoich radnych) będziemy „lobbować”- (takie znane słowo w Parlamencie) u Pani prezydent i w Radzie Miasta za opcją targówkowską. Bemowo jest bardzo ważne, a nawet super ważne, ale Targówek uważamy wyprzedza Bemowo swoimi argumentami o dwie długości. A jaka zapadnie decyzja na najwyższych szczeblach władzy Warszawy, niestety, nie my o tym zadecydujemy. Pomagamy i będziemy pomagać na tyle, na ile możemy.

dokończenie ze strony 1

Sesja Rady Dzielnicy wziąć również pod uwagę obowiązek równego traktowania przedsiębiorców. Zwiększenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, pozwoli na wyeliminowanie uznaniowości i stworzy warunki prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z

Wprost nie do wiary. Codziennie sprzedaje się na świecie 820 000 piłeczek golfowych. Każda kropla morskiej wody zawiera przeciętnie ok. miliarda atomów złota. Światowa populacja mrówek waży więcej niż wszyscy ludzie świata. Wszystkie niedźwiedzie polarne są lewo... łapne. W każdej sekundzie rodzi się przeciętnie troje ludzi, a umiera 1,3333 człowieka. Słynny hiszpański XiX wieczny torreador

zasadami zawartymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Podstawowym problemem jest to, ażeby nie dopuścić do sytuacji, żeby właściciele sklepów czekali do momentu, aż inny przedsiębiorca zbankrutuje lub skończy mu się ważność zezwolenia. Radni wzięli jednak pod uwagę ten pierwszy warunek. Wniosek przepadł w głosowaniu. Lagarijo zabił własnoręcznie na arenach 4867 byków. Według badań z 2009 r. 45% Amerykanów nie wiedziało, że Słońce jest gwiazdą. Krokodyl potrafi otwierać i zamykać szczęki, lecz nie umie poruszać nimi poziomo. Pioruny uderzają w dęby 16 – krotnie częściej niż w inne drzewa. Z jednego drzewka kawowego otrzymuje się corocznie przeciętnie ok. 0,5 kg gotowej, palonej i zmielonej kawy. W urzędach ginie bezpowrotnie przeciętnie ok. 7,5% dokumentów.

Inwestycje na warszawskich ulicach w 2011 roku W tym roku warszawscy kierowcy pojadą po kilku nowych wiaduktach, rozpocznie się także budowa kilku innych ważnych dróg, a ul. Nowowiejska odzyska dawny swój blask. Remonty torów tramwajowych, frezowania ulic, przebudowa sieci podziemnych, inwestycje drogowe i kolejowe – paleta niemal 2 tysięcy inwestycji infrastrukturalnych. Obecnie zapisanych jest ponad 7000 remontów i inwestycji planowanych do 2015 roku. Spośród nich 1834 to zaplanowane (tzn. trwające i rozpoczynane) na 2011 r. Są to przedsięwzięcia o różnej skali – od budowy linii tramwajowej do remontu kilkunastu metrów wodociągu. Metro wkroczy do centrum. Kontynuowane będą prace przy budowie centralnego odcinka II linii metra. W dwóch miejscach trwa już budowa szybów startowych (Rondo Daszyńskiego i Powiśle). Wykonawca centralnego odcinka opracowuje w tej chwili projekty organizacji ruchu na czas budowy stacji Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Stadion, Dworzec Wileński. W tym roku zakończy się kilka dużych warszawskich inwestycji: węzeł Łopuszańska, połączenie Cybernetyki – 17 Stycznia, budowa wiaduktów Andersa – Mickiewicza, budowa wiaduktów nad kanałem Żerańskim i w końcu roku jedziemy już mostem Północnym na drugą stronę Wisły. Rozpoczną się na terenie budowy ul. Nowolazurowej (od Al. Jerozolimskich do ul. Chrościckiego), wiaduktów na ul. Marsa nad torami kolejowymi (od ul. Nadnieprzańskiej do ul. Żołnierskiej), odcinka ul. Górczewskiej przy granicy miasta. MPWiK będzie kontynuowało rozbudowę Oczyszczalni Ścieków „Czajka” i kolektorów przesyłowych ścieków z Bielan na Białołękę (tunel kanałowy o długości 1`300 m). MPWiK oraz SPEC (Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) rozpoczną swoje prace na ulicy Belwederskiej, Gagarina, Spacerowej w kierunku Dolnej. Dodatkowo SPEC na ul. Świętokrzyskiej, Czackiego, Jasnej do Placu Powstańców. Tramwaje.- Przygotowany został na ten rok

cały pakiet modernizacji sieci tramwajowej: Boernerowo, Plac Unii Lubelskiej, Plac Zbawiciela do ul. Woronicza, Nowowiejska/ al. Niepodległości, Chałubińskiego, al. Jana Pawła II, do ul. Solidarności, skrzyżowanie Al. Jerozolimskich i ul. Chałubińskiego. Nowa trasa tramwajowa powstanie w ul. Powstańców Śląskich od Górczewskiej do Radiowej Przebudowa torów na trasie mostu Północnego w ul. Zgrupowania AK „Kampinos” od ul. Marymonckiej do węzła Młociny. Remont torowiska na ul. Mickiewicza, Marszałkowskiej i skrzyżowanie Wołoskiej i Woronicza. Zmodernizowana zostanie trasa Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – rondo Waszyngtona plus węzeł Kijowska Targowa. Zarząd Dróg Miejskich: zaplanowano wymianę nawierzchni 67 odcinków ulic. Ponadto remont wiaduktu w ciągu ul. Traktorzystów nad ul. Cierlistą i w ciągu ul. Łopuszańskiej nad torami kolejki WKD i wymiana nawierzchni na moście Łazienkowskim. Kontynuowane będą budowy obwodnic ekspresowych: Trasy Toruńskiej (pomiędzy Markami a ul. Modlińską), Południowej Obwodnicy Warszawy (pomiędzy Puławską a Konotopą), drogi ekspresowej S79 (od węzła Lotnisko do Marynarskiej). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpocznie budowę fragmentu trasy Salomea – Wolica (odcinek Al. Jerozolimskie do węzła Opacz), oraz budowę wiaduktu nad torami kolejowymi w Gołąbkach w ciągu ul. Gierdziejowskiego. Dwa wiadukty kolejowe zbuduje PKP- w ciągu ul. Mehoffera i Klasyków. To tylko główne tytuły, których jak już powiedziano ogółem w tym roku będzie prawie 2000. Chyba nic dodać nic ująć. Szkoda, że o Zaciszu nic się nie mówi. Ale to są tylko inwestycje tzw. ogólnomiejskie, niezwiązane z ewentualnymi inwestycjami na Targówku, czyli również na Zaciszu. Na razie o tym nie mówię, bo po prostu w naszym budżecie dzielnicowym, o tym się nie mówi, z najbłachszego powodu. Nie dostaliśmy z miasta PIENIĘDZY.


Zacisze

Strona 3

Na obiad, na kolację lub na rodzinną uroczystość. Jako mieszkańcy naszej dzielnicy nie mamy zbyt dużego wyboru, gdy chcemy gdzieś wyjść i coś smacznego przekąsić. Wokół nas widzimy tylko kebaby i sieciowe pizzerie. W związku z tym wydaje nam się, że jedynym wyjściem jest podróż na drugą stronę Wisły i skorzystanie z jednej z licznych śródmiejskich restauracji.

Tymczasem okazuje się, że również na terenie naszej dzielnicy, a dokładnie na Bródnie, ukryty między blokami, znajduje się ciekawy lokal o dźwięcznie brzmiącej nazwie Grande Azzurro – Alpejska Dolina. Miejsce to jest małą restauracją z klimatem, która serwuje dania kuchni wło-

skiej i alpejskiej. Już od progu wita Państwa błękit i zieleń, co powoduje, iż wydaje się Państwu, że znajdujecie się wśród alpejskich łąk.. W środku ciekawe tapety – z jednej strony piękne jezioro, a z drugiej… nieco zaskakujące wielkością pewne stworzenie. Jakie? Niech pozostanie tajemnicą, a kto tam zawita będzie niewątpliwie zaskoczony! W menu królują pizzy i pasty, ale nie brakuje również ciekawych dań głównych, a także przekąsek, zup i deserów. Mhm!, same pysznie brzmiące nazwy. Przez dłuższą chwilę musicie się Państwo zastanowić, co wybrać. W końcu być może zdecydujecie się na początek na bruschettę z pomidorami i oliwkami, następnie spróbujecie zupy serowej wg przepisu Magdy Gessler, dalej skosztujecie polędwiczki w sosie kurkowym, które kryją się pod ciekawą nazwą „Smaku alpejskiego lasu”, a wszystko popijacie dobrze schłodzonym wytrawnym włoskim białym winem Orvieto. Mile już usatysfakcjonowani, prosicie jeszcze o deser.... O! – Tiramisu- włoski, lekki i pyszny deser. Wszystko smaczne i ładnie podane. Prosicie o rachunek i tu niespodzianka. Za taką ucztę smaków, jaką Państwu zaserwowano, rachunek jest po prostu banalny . Zadowoleni płacicie z naddatkiem i kierujecie się w stronę wyjścia. Kelnerka żegna Państwa miłym uśmiechem i zachęca do powtórnych odwiedzin. Wrócicie tu z pewnością i to z całą rodziną i Przyjaciółmi. Do zobaczenia!- Arrivederci!

Restauracja Grande Azzurro – Alpejska Dolina Warszawa – Bródno, ul. Ogińskiego 5B.- Tel. (22) 674 10 01 Czynna codziennie od 12 do 22

Restauracja posiada jeszcze ostatnie wolne miejsca na przyjęcia komunijne.

Sprawy budżetowe.

Na remonty w Dziale Oświaty przewidziano 963 000 złotych. Rozdzielono je na najpilniejsze zadania, które „muszą” być wykonane w trybie natychmiastowym. A potrzeby wyliczono na 15 000 000 zł. Pokrótce przedstawię Potrzeby Remontowe w placówkach oświatowych w Dzielnicy Targówek, wynikające z DECYZJI ORGANÓW KONTROLI: Sanepidu i Straży Pożarnej, a które na razie nie będą realizowane!!!. Szkoły Podstawowe brak 6 070 000 zł. ( w tym SP 52 – 60 000 zł, SP 84 – 1 320 000 zł.). Gimnazja brak 2 030 000 zł. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty brak 70 000 zł. Licea Ogólnokształcące brak- 1 410 000 zł. Szkoły Zawodowe brak 120 000 zł. Przedszkola brak 5 330 000 zł. I to byłyby pieniądze, które byłyby przeznaczone na palące potrzeby bieżące. INNE - w skrócie. Na remonty bieżące przyznano w ostatniej chwili ponad 1 500 000 zł., w tym na remonty ulic i chodników 700 000 zł. A było w budżecie NIC. Coś powoli się rusza. Odszkodowania:-(Róg Krośniewickiej i Nad Strugą, oraz ul. Remontowa)- czyli budowa ul. Codziennej, Remontowej i Nowo Trockiej. Przyznano 829 993 zł na odszkodowania dla właścicieli za wywłaszczenia.

Moje interwencje:

W ostatnim okresie zgłosiłem w imieniu mieszkańców Zacisza 11 interwencji : 1. Po obydwu stronach ulicy Radzymińskiej, na wprost Domu Kultury Zacisze, wprowadzić nakaz zatrzymywania się autobusów przyspieszonych (linii 500) NA ŻĄDANIE. Spowodowane jest to nie tylko dojazdem dzieci do Szkoły, ale także dojazdem osób starszych uczestniczących w różnego typu zajęciach w Domu Kultury Zacisze. 2. Zlikwidowanie „śmietniska” na skrzyżowaniu ulic Młodzieńcza/ Kondratowicza/ Gen. Skierskiego (wlot do parku). Swego czasu stały tam pojemniki na segregowane odpady, potem pojawiły się pojemniki na używaną odzież. Teraz zabrano pojemniki, w związku z tym przyzwyczajeni już mieszkańcy, „podsuwają” swoje śmiecie do wywiezienia, nie troszcząc się wcale o to, że pojemników żadnych już tam nie ma. Według zasadybyły, to z pewnością będą. Może i będą, ale wygląda to tak, jak wygląda. 3. Skrzyżowanie Młodzieńczej i Radzymińskiej. Podmurówka studzienki na środku skrzyżowania została zdewastowana. Kostki granitowe leżą wokoło. „Dziura” się pogłębia. Może ktoś złamie koło? 4. Ulica Młodzieńcza-. Rowy odwadniające „rozłażą” się. Wchodzą już na jezdnię i chodniki. Lada dzień powstaną wyrwy w asfalcie. O wypadek nie trudno, nie

mówiąc o kosztach. 5. Skrzyżowanie ul. Gniazdowskiej i Pospiesznej. Po robotach chyba MPWiK, asfalt został odpowiednio łopatami wyrównany (właściwie nie asfalt, tylko ziemia zmieszana z czarnym destruktem asfaltowym). Alpy plus potop w najbliższym czasie, co przeżywaliśmy w ubiegłej jesieni, latem też. 6. Skrzyżowanie Codziennej/Bratka i Blokowej - obok „zajezdni autobusowej” (końcowy przystanek autobusowy). Nie pomogły „awaryjne naprawy”. Jak było źle, tak i pozostało. W końcu Urząd musi coś z tym zrobić. 7. Laweta na ulicy Kościeliskiej. Też interwencje moje w tej sprawie dotychczas nie dały rezultatu, ale może tym razem będzie inaczej, ponieważ interwencja poszła na Policję. Ulica nie jest miejscem postoju czy parkingiem na sprzęt używany w ramach działalności gospodarczej. 8.- Ulica Radzymińska- dojście do przystanku autobusowego przy ulicy Tarnogórskiej. Chodzi o wymalowanie przejścia dla pieszych, ponieważ wokoło ‘garażują” cały dzień samochody, a przez to „przejście” przejeżdżają jak przez Marszałkowską. 9. Ulica Błotna i Fioletowa. Brak oświetlenia elektrycznego. 10. Na ulicy Drewnowskiego obok placu zabaw, pali się światło dzień i noc. Po co? dokończenie na stronie 4


Strona 4

Zacisze

dokończenie ze strony 3

Moje interwencje Elektrownia musi coś z tym fantem zrobić!. 11. Na terenie ograniczonym ulicami Radzymińską, Kraśnicką i Bieżuńską (za stacja paliw Lotos) przechodzą rury ciepłownicze z ciepłą wodą, odarte z odpowiedniej izolacji. Ciepła woda zamiast do domów „odchodzi” w przestrzeń kosmiczną. I sprawa już wlecze się kilka miesięcy? 12. Park Bródnowski (zwany przeze mnie zaciszańskim)- Połamane dalej drzewa, gałęzie i brak jedzenia dla zwie-

rzątek tam żyjących. Chyba „myśliwi” nie za bardzo dbają o naszą zwierzynę. A warto. 13. Rekreacyjna i spacerowa ścieżka od ulicy Gen. Skierskiego do Malborskiej „wali” się na potęgę. Kiedyś, kilka lat temu, została doprowadzona do porządku - wysypana żwirem. Potem, po przeprowadzanych wycinkach drzew, została niemiłosiernie rozjeżdżona przez ciężkie samochody i pozostawiona sama sobie. Może jednak zostanie naprawiona? A co z ulicą Fersta. Miała zmienić nazwę na Pallotiego, ale jest dwóch mieszkańców opornych, którzy się nie zgadzają. Nie zgadzają się i basta. Dlaczego? Bo nie. Wolność Tomku w swoim domku,

oj Polacy, Polacy. Kiedy dobro ogółu zwycięży nad dobrem jednostki. Niech żyje LIBERUM VETO !! Poruszę sprawę na najbliższym posiedzeniu Zarządu Dzielnicy. Interwencje w sprawie „odbudowy” zdewastowanych ulic w okresie zimowym, zaczną się dopiero pod koniec marca. Prosiłbym o zgłaszanie telefonicznie do mnie wszelkich „dziur” itp. uszkodzeń jezdni na całym Zaciszu (proszę o dokładną informację - rodzaj uszkodzenia, nazwa ulicy i ewentualny numer domu, przy którym ta „wyrwa” się znajduje). Za jednym zamachem zostałyby naprawione wszystkie, dopóki są pieniądze w Urzędzie.

Marzec w Domu Kultury Zacisze.

13 III (niedziela) godz. 18.00 „Jeszcze nieznani” koncert w wykonaniu wokalistów ze Studia Piosenki Tadeusza Konadora. Wstęp wolny. 16 III (środa) godz. 12.00 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród X Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora. 19 III (sobota) Akademia „Dotknij sztuki”. godz. 17.30 „Gitarerra” VI Przegląd Zespołów i Indywidualnej Gitary Klasycznej. Regulamin na www.zacisze.waw.pl. Przegląd ma formę koncertu, na który wstęp jest wolny. 20 III (niedziela) godz. 17.00 „Światło - cień” Pierwszy Przegląd Malarstwa „Paleta” dla dorosłych i otwarcie wystawy nagrodzonych prac. Regulamin na www.zacisze.waw.pl/konkursy. Wystawa czynna do 10 czerwca.

23 III (środa) godz. 16.00 Spotkanie Koła Sybiraków - klub byłych żołnierzy AK i Kościuszkowców. 23 i 24 III (środa - czwartek) XXXIV Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - eliminacje dzielnicowe. Regulamin na www.zacisze. waw.pl/konkursy. 24 III (środa) 56. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych - eliminacje dzielnicowe. Regulamin na www.zacisze.waw.pl/konkursy. 26 III (sobota) godz. 17.00 Mistrzostwa Polski w Boogie Woogie. Miejsce: Teatr Rampa, Warszawa, ul. Kołowa 20. Bilety w cenie 35 zł do kupienia w kasach Teatru. 30 III (środa) godz. 16.00 „Zdrowe żywienie w cukrzycy” spotkanie z lekarzem A. Cichocką. Wstęp wolny.

Idzie wiosna, a z nią świeże powietrze na Zaciszu? O Zaciszu mówi się, że jest prawie jak na wsi. Cisza, spokój i świeże powietrze. A przynajmniej lepsze aniżeli w centrum Warszawy. I tu „klops”! U nas na Zaciszu wieczorami, albo nocą, nikt nie ma prawa otworzyć okien, ażeby przewietrzyć mieszkanie, bez poniesienia dotkliwych konsekwencji. Przede wszystkim do mieszkania „wciska” się SMRÓD. Tak, to brzydkie słowo, ale niestety prawdziwe. Nasi mieszkańcy oszczędzając na MPO, spalają w swoich piecach wszystko, co nadaje się do palenia. A szkoda, bo sami siebie też podtruwają. Dym wszędzie się wciśnie, wraz z przerażającymi

dioksynami. Narzekaliśmy na Spalarnię śmieci, która okazała się nieszkodliwa, bo dobrze i zgodnie z unijnymi normami działająca. W wyniku dobrego spalania, tam kominem wychodzi tylko dwutlenek węgla i para wodna (inne dodatki w minimalnych ilościach). W naszych piecach, wytwarzamy dużo więcej groźnych dla zdrowia substancji. Ale to nie wszystko. Teraz to nawet w biały dzień KTOŚ pali w piecu chyba opony i stare kalosze, bo z komina wydobywa się czarny, smolisty dym. Pościeli na balkonie przewietrzyć nie można, bo pokrywa się cieniutką warstewką sadzy. No cóż, skoro nie można tego problemu rozwiązać po dobroci, to sprawę trzeba będzie zgłosić do Wydziału

Ochrony Środowiska Dzielnicy, ci ostatni zgłoszą problem na Policję, a oni wraz z Ochroną nałożą na palacza „odpadów” odpowiednio wysoką karę finansową. A potem, niech tych smołowników mieszkańcy Zacisza wytykają palcami. Zbliża się wiosna, chcemy wąchać bzy i konwalie, a nie „rozkoszować się cuchnącym smrodem” palonych opon i starych szmat. Z poważaniem Janina Poczesna

Wydawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Zacisza „ROZWÓJ” 03-626 Warszawa ul. Korzystna 35 Redaktor: Zbigniew Poczesny - tel 22 679 28 12, e-mail gazeta@poczesny.naszezacisze.pl Skład, łamanie, strona internetowa: Borys Kozielski

Zacisze 199  

Gazeta bezpłatna

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you