Page 1

www.gazetazacisze.blogspot.com

Nr 1/198 - (XXII) - LUTY 2011

e-mail gazeta@poczesny.naszezacisze.pl

Rada Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

cydowanej większości dyżury odbywają się w Urzędzie Dzielnicy Targówek Przewodniczący - Zbigniew Poczesny. ul. Kondratowicza 20 w pokoju nr 126, V-ce Przewodniczący: oraz w Spółdzielni Mieszkaniowej Bród- Maciej Jankiewicz, Małgorzata Kwiatkowska, Joanna Mroczek. no ul. Krasnobrodzka 11 pokój nr. 5. Powołano następujące Komisje Rady: Przewodniczący Rady przyjmuje miesz- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.- (przew. J. Duczman), kańców w pierwszy i ostatni (piąty) po- Komisja Budżetu i Finansów (przew. M. Jamiński), niedziałek miesiąca, w pozostałe ponie- Komisja Edukacji i Kultury (przew. D. Winnicka), działki przyjmują V-ce Przewodniczący, - Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (przew. A. Gapys), - Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska (przew. W. Raboszuk), od godz. 14 do 16 p. 123 Urzędu Dzielnicy (Biuro Rady I piętro) ul. Kondrato- Komisja Mieszkaniowa (jeszcze nie powołano przew.??? ), wicza 20. - Komisja Samorządu i Dialogu Społecznego (przew. J. Rybak), Mieszkańcy mogą uczestniczyć we - Komisja Sportu i Rekreacji (przew. B. Szajkowski). wszystkich posiedzeniach Komisji i SeNie powołano Komisji Rewizyjnej, co stanie się na najbliższej Sesji Rady. sji Rady. Przewodniczący może udzielić Ponadto wszyscy radni ustalili tzw. plan dyżurów (spotkania z mieszkańcami). głosu każdemu uczestnikowi posiedzePlan ten, jak i plan posiedzeń poszczególnych Komisji i Sesji Rady, wywieszony nia. jest na tablicy ogłoszeń Biura Rady w Urzędzie Dzielnicy, pokój nr.123. W zde-

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Burmistrz - Grzegorz Zawistowski. V-ce Burmistrzowie: Sławomir Antonik, Grzegorz Gadecki, Wacław Kowalski, Krzysztof Mikołajewski. Wszyscy członkowie Zarządu mieszkają na Targówku. Przedmiotem działania poszczególnych Komisji Rady jest: Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 1. Opiniowanie i inicjowanie działań z zakresu: a) podniesienia bezpieczeństwa i poprawy porządku publicznego Dzielnicy poprzez ścisłą współpracę z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną oraz organami służb sanitarnych, b) polityki społecznej, w tym: opieki społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz rehabilitacji, c) polityki prorodzinnej oraz zwalczania patologii społecznych, d) przeciwdziałaniu bezrobociu i łagodzeniu jego skutków. 2. Opiniowanie projektu i analiza wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. W-wy w zakresie właściwości Komisji. 3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie liczby i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy.

4. Opiniowanie i rozpatrywanie innych spraw przekazanych przez Radę Dzielnicy, Przewodniczącego Rady Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy oraz członków Komisji. 5. Ocena działań Zarządu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych pod względem zgodności z uchwałami Rady w zakresie właściwości Komisji. 6. Ocena realizacji i terminowości załatwiania przez Zarząd Dzielnicy i jednostki organizacyjne postulatów, wniosków i skarg mieszkańców w zakresie działania Komisji. Komisja Budżetu i Finansów 1. Opiniowanie założeń do projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. W-wy. 2. Opiniowanie wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. W-wy. 3. Opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej Dzielnicy. 4. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z projektami planów finansowych jednostek organizacyjnych W-wy powierzonych do prowadzenia Dzielnicy.

5. Opiniowanie i rozpatrywanie innych spraw przekazanych przez Radę Dzielnicy, Przewodniczącego Rady Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy oraz członków Komisji. 6. Współpraca z jednostkami niższego rzędu w zakresie planowania, opiniowania uchwał i wydatków budżetowych ich dotyczących. 7. Występowanie z inicjatywami uchwałodawczymi. 8. Analiza funkcjonowania Urzędu Dzielnicy oraz jednostek organizacyjnych m.st. W-wy pod względem organizacyjnym i finansowym Komisja Edukacji i Kultury 1. Opiniowanie i inicjowanie działań z zakresu: a) edukacji, b) kultury, 2. Przestrzeganie praw dziecka w placówkach oświatowych. 3. Propagowanie rozwoju samorządności w placówkach oświatowych. 4. Opiniowanie projektu i analiza wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. W-wy w zakresie właściwości Komisji. dokończenie na stronie 2


Strona 2

Zacisze

m) inwestycji miejscowych, n) ochrony środowiska i przyrody. 2. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 3. Działania na rzecz ekologii poprzez inicjowanie remontów i inwestycji poprawiających stan środowiska i warunków życia mieszkańców. 4. Opiniowanie projektu i analiza wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. W-wy w zakresie właściwości Komisji. 5. Opiniowanie i rozpatrywanie innych spraw przekazanych przez Radę Dzielnicy, Przewodniczącego Rady Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy oraz członków Komisji. Komisja Gospodarki Komunalnej i Miesz- 6. Ocena działań Zarządu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych pod względem zgodkaniowej. ności z uchwałami Rady w zakresie wła1. Opiniowanie i inicjowanie działań z ściwości Komisji. zakresu: a) przepisów dotyczących zasad zarządu mie- 7. Ocena realizacji i terminowości załatwiania przez Zarząd Dzielnicy i jednostki niem Dzielnicy, organizacyjne postulatów, wniosków i b) budynków komunalnych i zasobów mieszskarg mieszkańców w zakresie działania kaniowych, Komisji. c) remontów w zasobach komunalnych, d) najmu lokali użytkowych, Komisja Samorządu i Dialogu e) lokalizacji punktów na handel okolicznoSpołecznego. ściowy i sezonowy oraz targowisk, f) wnioskowanie w sprawach wysokości po- 1. Nadzór nad organami jednostek pomocniczych niższego rzędu. bieranych czynszów za lokale usługowe i 2. Pomoc przy organizowaniu nowych jednorzemieślnicze oraz opłat targowych. stek samorządowych, w tym opiniowanie 2. Opiniowanie projektu i analiza wykonania statutów samorządowych mieszkańców. załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. 3. Współpraca z samorządami mieszkańców W-wy w zakresie właściwości Komisji. działającymi na terenie Dzielnicy oraz z 3. Opiniowanie i rozpatrywanie innych spraw innymi organizacjami o charakterze samoprzekazanych przez Radę Dzielnicy, Przerządowym. wodniczącego Rady Dzielnicy, Zarząd 4. Analiza przedstawionych do zaopiniowaDzielnicy oraz członków Komisji. nia wszelkich pro-jektów aktów norma4. Ocena działań Zarządu Dzielnicy i jednotywnych (statutów, regulaminów, uchwał) stek organizacyjnych pod względem zgoddotyczących samorządu terytorialnego. ności z uchwałami Rady w zakresie wła5. Opiniowanie projektu i analiza wykonaściwości Komisji. nia załącznika dziel nicowego do budżetu 5. Ocena realizacji i terminowości załatwiam.st. W-wy w zakresie właściwości Kominia przez Zarząd Dzielnicy i jednostki sji. organizacyjne postulatów, wniosków i skarg mieszkańców w zakresie działania 6. Opiniowanie i rozpatrywanie innych spraw przekazanych przez Radę Dzielnicy, PrzeKomisji. wodniczącego Rady Dzielnicy, Zarząd Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Dzielnicy oraz członków Komisji. Ochrony Środowiska. 1. Opiniowanie i inicjowanie działań w za- 7. Ocena działań Zarządu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych pod względem zgodkresie dotyczącym: ności z uchwałami Rady w zakresie właa) remontów ściwości Komisji. b) lokalizacji węzłów komunikacyjnych, ulic 8. Ocena realizacji i terminowości załatwiai dróg, nia przez Zarząd Dzielnicy i jednostki c) nadania i zmian nazw ulic i innych obiekorganizacyjne postulatów, wniosków i tów miejskich na terenie Dzielnicy, skarg mieszkańców w zakresie działania d) gminnych dróg, ulic i placów, Komisji. e) organizacji ruchu drogowego, f) utrzymania czystości, Komisja Sportu i Rekreacji. g) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów ad- 1. Opiniowanie i inicjowanie działań z zakresu: ministracyjnych, a) sportu i rekreacji, h) odpadów komunalnych, b) kultury fizycznej w placówkach oświai) skwerów i zieleńców, towych, j) planowania i ładu przestrzennego, c) masowej kultury fizycznej, rekreacji i k) gospodarki wodnej, turystyki, l) architektury i urbanistyki, dokończenie ze strony 1

5. Opiniowanie i rozpatrywanie innych spraw przekazanych przez Radę Dzielnicy, Przewodniczącego Rady Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy oraz członków Komisji. 6. Ocena działań Zarządu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych pod względem zgodności z uchwałami Rady w zakresie właściwości Komisji. 7. Ocena realizacji i terminowości załatwiania przez Zarząd Dzielnicy i jednostki organizacyjne postulatów, wniosków i skarg mieszkańców w zakresie działania Komisji.

d) obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych. 2. Opiniowanie projektu i analiza wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. W-wy w zakresie właściwości Komisji. 3. Opiniowanie i rozpatrywanie innych spraw przekazanych przez Radę Dzielnicy, Przewodniczącego Rady Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy oraz członków Komisji. 4. Ocena działań Zarządu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych pod względem zgodności z uchwałami Rady w zakresie właściwości Komisji. 5. Ocena realizacji i terminowości załatwiania przez Zarząd Dzielnicy i jednostki organizacyjne postulatów, wniosków i skarg mieszkańców w zakresie działania Komisji.

Mistrzostwa Polski Boogie Woogie już w marcu w Teatrze Rampa. DK ZACISZE jest organizatorem Mistrzostw Polski w Boogie Woogie, które są imprezą ogólnopolską, prestiżową i widowi-skową. Propagujemy taniec boogie woogie od 13 lat! Już dziś mam przyjemność poinformować, iż w dn. 27 marca 2011 roku w Teatrze Rampa na Targówku zatańczy 50 par. Najmłodsi tancerze mają 6 lat, najstarsi 3x18+ (J). Spodziewamy się (tak było w ubiegłym roku) 300 osób na widowni. Wśród tancerzy są finaliści mistrzostw i pucharu świata oraz uczestnicy programów telewizyjnych „Mam Talent”, „You Can Dance”, „Jak oni śpiewają”.

Ludzie listy piszą.

GRATULACJE Szanowny Panie Redaktorze! Dziękuję za dwa piękne materiały wydrukowane w 10 numerze Gazety. Pragnę też serdecznie Panu pogratulować sukcesu wyborczego, świadczącego o tym, że mieszkańcy doceniają Pana wielkie zaangażowanie w rozwiązywanie probledokończenie na stronie 3


Zacisze

Strona 3 dokończenie ze strony 2

mów naszej małej ojczyzny. Gratuluję też mojej nowej koleżance – radnej Danusi Winnickiej, która potrafi łączyć pasje społeczne z artystycznymi. Od jesieni wspiera zespół wokalno – estradowy z Domu Kultury Zacisze. Sądzimy, że przyniosła nam szczęście, gdy po raz pierwszy wystąpiła w stroju galowym na Ogólnopolskim Przeglądzie TERAZ MY w Domu Kultury Ikar. Zaciszańska Nuta przywiozła piękny puchar za zdobycie drugiego miejsca. Dobra passa Zespołu trwa, oby jak najdłużej. BYŁO BY MIŁO, ALE… Panie Redaktorze, z wielkim zdziwieniem przeczytałam notatkę na stronie trzeciej - Tydzień około zaciszański. Jako gospodyni wieczoru, na którym autor - Adam Bronisz ochoczo pląsał na parkiecie, pragnę sprostować kilka informacji. W DK Zacisze była 7 listopada impreza z okazji jubileuszu, ale nie zespołu ZACISZAŃSKA NUTA tylko Chóru ZACISZE i nie było na niej tańców tylko koncert prowadzony przez Bartłomieja Włodkowskiego i tort urodzinowy. Natomiast 11 listopada zespół ZACISZAŃSKA NUTA, pracujący od czterech lat pod kierunkiem Jana Czerwińskiego, był gospodarzem wieczoru patriotycznego złożonego z koncertu i potańcówki warszawskiej. Jednym z miłych gości był ks. Tadeusz Skolimowski, który zaprosił Zaciszańską Nutę do kaplicy oo. Oblatów przy Radzymińskiej 306. Na koniec kilka słów a propos materiału o śnieżynkach. Zachęcam do przeczytania materiału zamieszczonego w Internecie pt: ODKRYCIE MASARU EMOTO. Japoński naukowiec twierdzi, że woda magazynuje informacje, są one odzwierciedlone w kształcie kryształków. Widać to na przepięknych zdjęciach. Polecam gorąco tę lekturę Pozdrawiam - sopranka Hanna Ciesielska

Lokalna stacja o zasięgu globalnym to właśnie Radio Warszawa Zacisze. Zawsze marzyła mi się taka mała, lokalna rozgłośnia, działająca na małym terenie, której słuchacze to sąsiedzi, spotykający się w okolicy domu. W sklepie osiedlowym, na przystanku autobusowym, odbierając dziecko ze szkoły. Audycje zamieszczane są na stronie internetowej i można ich posłuchać o dowolnej porze zabierając ze sobą na spacer czy do środków komunikacji miejskiej w swoim odtwarzaczu mp3. Nagrań można słuchać również w domu na komputerze, lub z płyty CD. Rozmowy z mieszkańcami, instruktorami Domu Kultury Zacisze, informacje bieżące z życia osiedla, czasem bilety do teatru, utwory zaciszańskiego zespołu Killa Familla i Jana Kasprzyka to tylko niektóre tematy audycji. Jest ich już ponad 60. Nagrywane są co tydzień w studiu Radia Wnet Krzysztofa Skowrońskiego podczas nadawania na żywo. Zapraszam do słuchania i do studia. www.radio.zacisze.info Borys Kozielski

Kulig w Kazimierzu n/Wisłą i Bal Wenecki w Domu Kultury Zacisze. Sobota 15 stycznia obfitowała w różnorodne wydarzenia na Zaciszu. O 9:20 sprzed DK Zacisze, wyjechała autobusem 20 osobowa grupa, z koła nr 5 Związku Emerytów i Osób Im towarzyszących. W autobusie z centrum Warszawy, przyjechała już podobna grupa amatorów zwiedzania Kazimierza n/Wisłą wraz z pilotem. Pogoda Nam nie dopisała, gdyż padał intensywny deszcz. Na szczęście nie było zimno ale nie było już i śniegu na kulig. Jednak wyjazd do Kazimierza n/Wisłą, ma zawsze urok i jazda pięknymi 5 osobowymi fiakrami (9 pojazdów) , na dmuchanych kołach, zaprzężonymi po 2 konie, była dużą przyjemnością. Na szczęście deszcz przestał padać. Kulig trwał godzinę, później zwiedziliśmy Muzeum Nadwiślańskie i Kazimierz. Tym razem smutny i deszczowy, jakby po sezonie. Atmosfera w podróży była znakomita i wesoła. Powrót opóźnił się i dlatego spóźniliśmy się, na piękny Bal Wenecki w DK Zacisze. Rozpoczął się on o 18:00 i trwał do 22:00 + , czyli prawie do 23:00. Przy wejściu czekały na Nas, piękne Panie w pięknych strojach z epoki, gdy popularne jeszcze były takie bale. Na sali balowej po 19:00, kończyła się prezentacja Programu artystycznego i kulturalnego DK Zacisze w 2010r. Komentowała te wydarzenia Pani Dyrektor DK Zacisze, w pięknym stroju i świetnym nakryciu głowy. W sali balowej były zgaszone światła , jednak pięknie błyszczały ozdoby na ubraniach i na głowach uczestników tej pięknej imprezy. Trudno było się rozpoznać, w pięknych maskach na twarzach. Oczywiście przeważały balowe stroje u Kobiet ale i Panowie postarali się znakomicie. Stroje przebranych pracowników DK Zacisze , były znakomite i piękne. Impreza tak się rozkręciła, że nie zauważyliśmy bufetu z gorącym i zimnymi napojami na korytarzu. Przyznam się , że od wielu miesięcy miałem taką myśl , o pięknym balu na Zaciszu. I to się spełniło. Dlatego bardzo dziękuję Pracownikom DK Zacisze, pomysłu i jego wspólnego eleganckiego wykonania z gośćmi. Wszystko na wysokim poziomie. Myślę , że taka forma podsumowania kulturalnego roku na Zaciszu, w karnawale, wśród znajomych, bardzo nam odpowiada i prosimy ją kontynuować. Dlatego serdecznie gratuluję pomysłu i myślę , że można bal rozbudować o drobiazg. Wybór najlepszego stroju, pary , damy balu... Formuła , jest otwarta. Bardzo dziękujemy za niezapomniany wieczór , w imieniu Mieszkańców Zacisza. Adam Bronisz wraz z Osobami Towarzyszącymi.


Strona 4

Luty w Domu Kultury Zacisze.

2 II g. 16:00 Wieczorek taneczny dla seniorów. Wstęp 11 zł. 5 II „Sobota dla Ciebie”: Akademia „Dotknij sztuki” - rozpoczynamy II semestr. Warsztaty malarskie dla początkujących. Godz. 11.0013.00. W technice akrylu. Cena 40 zł obejmuje materiały i narzędzia. Warsztaty filcowania. Godz. 11.00-14.00. Broszki z dredów (filc kręcony) techniką na mokro. Różne kształty: koła, kwadraty, motyle, ślimaki. Cena 50 zł obejmuje materiały. 6 II g. 16:00-18:00 Bal przebierańców dla dzieci. Mnóstwo atrakcji. Bilety w cenie 20 zł (dziecko + rodzic) już w sprzedaży. 9 II g. 10:00-13:00 „Muzykalne serce oddam” bal integracyjny dla osób dorosłych niepełnosprawnych. Współorganizator: Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych HELP. Wstęp wolny. g 16:00 Spotkanie Sybiraków z młodzieżą i wnukami. g. 18:00 Spotkanie emerytów i rencistów z Koła nr 5 - Zacisze. 12 II - Akademia „Dotknij sztuki”, oraz Walentynkowy Bal Karnawałowy dla dorosłych. Zaproszenia do kupienia w Kawiarni

Zacisze

14-18 II - „Zima w mieście”. Zapraszamy dzieci w wieku szkoły podstawowej na zajęcia i wycieczki. 14. II. - „Walentynkowo” – warsztaty artystyczne dla dzieci. W programie: kwiaty na drucikach i origami, walentynkowe kartki 3D, mozaika ze szkła, całuśne żabki, biżuteria z modeliny, zakładki do książek dla zakochanych, przygody kulinarne, decoupage, ping pong. Koszt: 10 zł. 15. II.- „Doświadczalnie eksperymentalnie”.-Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik. Przejazd ZTM. Wyjazd godz. 10.00, powrót godz. 15.00. Liczba miejsc ograniczona. Koszt: 12 zł. 16. II.- „Kolorowo zabawowo” – warsztaty artystyczne dla dzieci. W programie: „co to?” zwierzęta z plamy tuszu, bałwanki w technice kusudamy, malowanie na szkle, mini zoo z tkaniny, sznurków, rafii, włóczki, przygody kuli-narne, ping pong. Koszt: 10 zł. 17.II.- „Sielsko anielsko” – wycieczka autokarowa. Warsztaty artystyczne w Mostówce. Duże drewniane ptaki lub anioły ręcznie malowane i lakierowane oraz serca z dedykacją dla najbliższych. Wyjazd godz. 9.00, powrót godz. 16.00. Zabieramy ze sobą drugie śniadanie. Na miejscu będą kiełbaski z rusztu i picie. Odwiedzimy również sklepik z pamiątkami, gdzie można kupić przedmioty do samodzielnego zdobienia. Liczba miejsc ograniczona. Koszt: 50 zł. 18. II.-„Zabawa na całego” – wycieczka autokarowa. Wizyta w Fantasy Park i seans w kinie IMAX Sadyba Best Mall (film nowość „Sea Rex”).Wyjazd godz. 10.00. Powrót ok. 15.00.Liczba miejsc ograniczona. Kto będzie chciał, może pożywić się w McDonalds. Koszt: 30 zł. Prowadzimy już zapisy (=wpłaty) na „Zimę w mieście”. Liczba miejsc jest ograniczona. Działania w ramach „Zimy w mieście” są dofinansowane przez Dom Kultury „Zacisze”. 26-27 II. - X Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora. Regulamin na www.zacisze.waw.pl w zakładce konkursy. Ogłoszenie wyników 16 marca (środa) godz. 12.00

Sprzedam

Toyota Corolla (XII. 2002r.), niebieski błękit, pojemność 1,6- benzyna, przebieg 88.000 km Pierwszy właściciel, garażowany. Przegląd techniczny do 20.XII.2011, ubezpieczenie do 16.06.2011 r. W bardzo dobrym stanie. Wyposażenie dodatkowe: hak holowniczy, zainstalowany drugi alarm, 4 opony zimowe, z felgami, pokrowce na siedzeniach. Cena wywoławcza 22.000 zł. Telefon 510 205 527. Wydawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Zacisza „ROZWÓJ” 03-626 Warszawa ul. Korzystna 35 Redaktor: Zbigniew Poczesny - tel 22 679 28 12, e-mail gazeta@poczesny.naszezacisze.pl Skład, łamanie, strona internetowa: Borys Kozielski

Zacisze 198  

Gazeta Zacisze

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you