Page 1

„DOM MENDELSOHNA – MIEJSCE NA ARCHITEKTURĘ” Temat: ARCHITEKTURA-SPOŁECZEŃSTWO-POLITYKA-TECHNOLOGIA I WIZJA Autor: art. plast arch w. Marcelina Mikułowska Konspekt zajęć Czas trwania zajęć: 2 x 45 minut Wiek uczestników: młodzież gimnazjalna i licealna

Cele ogólne: 1. Ukazanie uczniom funkcji polityczno-społecznych architektury 2. Zaprezentowanie wizji i osiągnięć myśli danych czasów, które wraz z określoną i możliwą na dane czasy technologią wpływały na formę architektury 3. Wykazanie uczniom związków formy architektury z realnym życiem i zrozumienie procesów związanych z życiem społecznym i rozwojem cywilizacji. 4. Zajęcia otwierają ucznia na postrzeganie architektury jako, żywego elementu życia społecznego i mechanizmów politycznych co znacznie wzmaga ich zainteresowanie tematem. Cele szczegółowe: 1. Uczeń potrafi celnie określać czasy w których powstały konkretne budynki. 2. Uczeń potrafi celnie użyć trzech podstawowych pytań/ mianowników do analizy różnorodnych form architektonicznych, co pomaga mu je odkodować, umieścić w określonych czasach i prawidłowo odczytać formę. 3. Uczeń podsumowuje swoją wiedzę szkolną: o epokach następujących po sobie, a także poznaje nazwy epok współczesnych w architekturze.


Technika: wykład interaktywny ( z pytaniami do uczniów) wraz z prezentacją multimedialną. Przebieg zajęć: 1. Rozwinięcie pojęć: Społeczeństwo, Polityka, Architektura, Technologia 2. Prezentacja osi czasu i rozwoju myśli technologicznej od antyku, do współczesności. 3. Pokaz zdjęć form architektonicznych z różnych epok (układ chronologiczny) i wspólna próba odpowiedzi na pytania: jakie znaczenie i funkcje społeczne, polityczne miał dany obiekt i jak zaawansowany był technologicznie. 4. Podsumowanie Omawiane obiekty i zagadnienia: Piramidy w Egipcie, Budowle romańskie, Kościoły gotyckie na prowincji, Katedry Gotyckie w wielkich ośrodkach kulturowych, Neogotyk, Klasycyzm, Miasta przed rewolucją przemysłową, Budynki przemysłowe, Zmiany w polityce i wizji w trakcie rewolucji przemysłowej, Budynki biurowe w Europie porównane ze Stanami Zjednoczonymi, Pierwsze wieżowce, Wojna i jej wpływ na miasta, Idea modernizmu i wielkie zmiany w strukturze miast, Skąd się wzięły bloki, Styl międzynarodowy, Architektura symboliczna na przykładzie Pałacu Kultury, Współczesne idee w architekturze i symbole prestiżu oraz bogactwa miast, Co to jest postmodernizm w architekturze?, Star-architekci budują na całym świecie, Nowe miasta na pustyni, Ekologiczna architektura współczesna, Idea europejskiej dobrej przestrzeni miejskiej.


„DOM MENDELSOHNA – MIEJSCE NA ARCHITEKTURĘ” Temat: PROBLEMY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Konspekt zajęć Autor: art. plast. arch. w. Marcelina Mikułowska Czas trwania zajęć: 2 x 45 minut Wiek uczestników: młodzież gimnazjalna i licealna Cele ogólne: 1. Zrozumienie przez uczestników czym jest miasto od strony organizacyjnej (kto zarządza miastem, jak miasto jest finansowane, kto ustala zasady/przepisy obowiązujące w mieście 2. Uczeń zdobędzie wiedzę na temat tego, co wpływa na faktyczny kształt miasta Cele szczegółowe: 1. Uczniowie dowiedzą się i zrozumieją: że efekt końcowy odbieranej przez nich przestrzeni miejskiej jest wynikiem konstelacji uwarunkowań 2. Uczeń potrafi: rozróżnić zadania samorządu i sektora prywatnego 3. Uczeń rozumie kim jest niezależny inwestor 4. Uczeń rozumie skąd się biorą podatki, 5. Uczeń potrafi rozróżnić zadania różnych podmiotów: konserwator zabytków, drogowcy, urbaniści, politycy 6. Uczeń potrafi zrozumieć miasto jako konstelację różnych interesów, odpowiedzialności i ścierających się wizji. 7. Uczeń potrafi krytycznie odnieść się do procesów architektoniczno-urbanistycznych zachodzących w jego miejscowości Technika: wykład interaktywny ( z pytaniami do uczniów) wraz z prezentacją multimedialną. Przebieg zajęć: 1. Prezentacja i omówienie slajdu pokazującego obraz miasta z różnymi obszarami, które mają na nie wpływ: zadania gminy, bezpieczeństwo publiczne, drogi i komunikacja, mieszkalnictwo, biznes i duże


inwestycje, inwestycje miejskie w obiekty użyteczności publicznej, przestrzeń publiczna, politycy i ruchy społeczne, które wymagają zmian w mieście, symbole, pomniki, reklama w mieście jako element gospodarki i walki estetycznej, potrzeby jednostki i rodziny, wykluczenie społeczne, bieda, opieka nad słabszymi. 2. Prezentacja i omówienie slajdu pokazującego zadania własne samorządu, podział kompetencji władzy wykonawczej i ustawodawczej w gminie. Prezentacja jednostek podległych burmistrzowi i omówienie problemów współpracy rozczłonkowanych wydziałów, omówienie relacji gmin z niezależną gospodarką. 3. Pojęcie własności, działki, inwestycji, planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy- czyli co gmina lub inwestor może zrobić, jakie są praktyczne zasady działania inwestycyjnego. 4. Miasto w reklamie, czyli jak przestrzeń miejska i gminy radzą sobie z przedsiębiorcami, dla których reklama jest istotnym elementem działania. Omawiane pojęcia: Co to jest samorząd lokalny, inwestorzy, plan zagospodarowania przestrzennego, pojęcie działki, własności gruntów.


„DOM MENDELSOHNA – MIEJSCE NA ARCHITEKTURĘ” Temat: Przestrzeń wspólnej odpowiedzialności - architektura w kontekście Autor: mgr. Inż. arch. Agata Wojciechowska-Grygo Konspekt zajęć Czas trwania zajęć: 2 x 45 minut Wiek uczestników: młodzież gimnazjalna i licealna CELE EDUKACYJNE: 1. zrozumienie roli kontekstu przestrzennego w architekturze – pojęcie ładu przestrzennego 2. zrozumienie dlaczego jakaś architektura (wnętrze urbanistyczne) podoba się nam lub nie 3. zrozumienie konieczności wprowadzenia ogólnie obowiązujących zasad przy procesach związanych z urbanistyką i architekturą 4. ogólne rozeznanie w aktach prawa lokalnego oraz dokumentach, które należy otrzymać lub z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem procesu budowlanego, a które mają decydujący wpływ na kształt inwestycji CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. uczeń potrafi odpowiedzieć na pytanie dlaczego konkretna architektura (wnętrze urbanistyczne) podoba się nam lub nie 2. uczeń rozumie potrzebę kształtowania przestrzeni, a nie tylko poszczególnych obiektów budowlanych 3. uczeń ogólnie rozumie pojecie ładu przestrzennego i kontekstu architektonicznego oraz ich znaczenie 4. uczeń ma ogólne rozeznanie gdzie i jakich dokumentów należy szukać/ubiegać się, przed rozpoczęciem procesu budowlanego FORMY PRACY: 1. grupowa – wykład teoretyczny połączony z prezentacją multimedialną. Wykład interaktywny – zadawanie pytań uczniom i uzyskiwanie analitycznych odpowiedzi. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 1. prezentacja multimedialna, zawierająca liczne przykłady fotografii obiektów, kopii


dokumentów itp. PRZEBIEG ZAJĘĆ: 1. Wprowadzenie do zagadnienia ładu przestrzennego i pojęcia urbanistyki – próba wartościowania wykonanych wcześniej przez uczniów makiet 2. Przedstawienie koncepcji kontekstu architektonicznego i kształtowania przestrzeni w analogii z życiem codziennym - proces ubierania, gdzie poszczególne obiekty są jak poszczególne elementy garderoby, które pomimo tego, że osobno prezentują się dobrze, w zestawieniu trudno je do siebie dopasować 3. Przykłady dobrze zaprojektowanych wnętrz urbanistycznych oraz próba ich analizy i zdefiniowania 4. Tworzenie różnych pierzei (elewacji ulicznych) na ekranie i próba zdefiniowania przypisanych im przez uczniów wartości 5. Przykłady architektury niewłaściwie wpisanej w kontekst otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów współczesnych dominujących nad architekturą historyczną analiza 6. Architektura „pseudohistoryczna” wpisana w kontekst historyczny jako niewłaściwe podejście do tworzenia przestrzeni 7. Pytanie o konieczność regulacji prawnych związanych z tworzeniem przestrzeni 8. Planowanie przestrzenne – skrótowe przedstawienie ogólnych dokumentów powstających celem kształtowania ładu przestrzennego, a niezbędnych do rozpoczęcia procesu budowlanego (przykłady dokumentów) 9. Przykłady architektury dobrze i źle wpisanej w kontekst urbanistyczny 10. Dobre i złe przykłady łączenia „starego” z „nowym” 11. Reklama w mieście jako problem przestrzenny (na przykładach) ŹRÓDŁA: 1. czasopismo „Architektura-Murator” 2. czasopismo „Archiwolta” 3. www.architektura.muratorplus.pl 4. www.bryla.pl 5. www.skyscrapercity.com


„DOM MENDELSOHNA – MIEJSCE NA ARCHITEKTURĘ” Temat: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA – DIALOG Z OTOCZENIEM Autor: mgr inż. Urszula Knercer-Grygo, arch. krajobrazu Konspekt zajęć Czas trwania zajęć: 2 x 45 minut Wiek uczestników: młodzież gimnazjalna i licealna Zagadnienia: - przestrzeń publiczna – definicja, funkcje, przykłady, - projektowanie miejskiej przestrzeni publicznej, - rola użytkowników przestrzeni publicznej w jej kształtowaniu, - właściwe i niewłaściwe wykorzystywanie przestrzeni publicznej, - estetyka przestrzeni publicznej. Cele zajęć: ˗ zapoznanie słuchaczy z podstawowymi definicjami dotyczącymi przestrzeni publicznej, przedstawienie funkcji jaką pełni, ˗ zaprezentowanie pozytywnych i negatywnych przykładów kształtowania przestrzeni miejskiej, ˗ uświadomienie młodzieży o możliwościach ich osobistego udziału w kształtowaniu przestrzeni publicznej, ˗ zachęcenie młodzieży do aktywnego korzystania z przestrzeni publicznej, ˗ wzbudzenie u młodzieży postawy obywatelskiej, ˗ wzmacnianie poczucia tożsamości z własnym miastem. Uczeń będzie umiał: - określić co to jest przestrzeń publiczna, - przedstawić przykłady i funkcje przestrzeni publicznej,


- określić czy dana przestrzeń publiczna jest właściwie zaprojektowana, spełnia swoją funkcję, czy jest estetyczna, - znał możliwości własnego udziału w kształtowaniu przestrzeni publicznej, - świadomie korzystać z przestrzeni publicznej. Metody pracy: - wykład interaktywny ( z pytaniami do uczniów) wraz z prezentacją multimedialną. Przebieg zajęć: 1. Przedstawienie definicji przestrzeni publicznej, jako wszelkich miejsc dostępnych powszechnie. Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 2. Wymienienie przykładów przestrzeni publicznych: drogi i ulice; place miejskie; obiekty użyteczności publicznej, jak np. pasaże centrów handlowych, hole kinowe, dworcowe, hale targowe, muzealne; tereny zieleni. 3. Omówienie głównych elementów kompozycyjnych, podstawowych zasad projektowania, urządzania wybranych przestrzeni publicznych. 4. Przedstawienie definicji placu miejskiego, funkcji jakie pełnią place miejskie: publiczne, sakralne, handlowe, reprezentacyjne, widokowe, i in. 5. Przedstawienie zagadnienia zieleni miejskiej. Wskazanie jakie są rodzaje zieleni w mieście oraz funkcji jaką pełni: zdrowotne, przyrodnicze, ochronne, ekologiczne, estetyczne, wypoczynkowe, rekreacyjne, i in. 6. Zaprezentowanie wybranych przykładów wraz ze zdjęciami przestrzeni publicznych z Polski i ze świata oraz ich omówienie, w tym sposobów kształtowania i użytkowania: przykłady pozytywne oraz negatywne. Dyskusja z uczniami na temat im znanych pozytywnych i negatywnych przykładów przestrzeni publicznej, znajdujących się przede wszystkim w ich miastach. 7. Przedstawienie inicjatyw na całym świecie związanych z przestrzenią publiczną, odzyskiwanie przestrzeni zaniedbanych, zdegradowanych, parkingowych i przywracanie im funkcji publicznej, aktywizacja społeczeństwa do przebywania, działania w tych przestrzeniach, podnoszenie wartości estetycznej, np. High Line Park w Nowym Jorku, inicjatywa ożywienia Targu Węglowego w Gdańsku, projekt “Miasto i ogród” w Warszawie, ogólnoświatowa inicjatywa Park(Ing) Day, Moss Art., i in. Dyskusja z uczniami na temat propozycji ich udziału i możliwości wykorzystania wybranych przestrzeni publicznych. 8. Podsumowanie


„DOM MENDELSOHNA – MIEJSCE NA ARCHITEKTURĘ” zajęcia artystyczne Konspekt zajęć Temat: etap 1: Kształtowanie Oryginalnych form przestrzennych etap 2: Architektura – miasto – model urbanistyczny WARSZTATY RZEŹBIARSKO-ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE Autor: mgr Adam Cieślak Czas trwania zajęć: 2 x 1,5 godz Wiek uczestników: młodzież gimnazjalna i licealna Miasta, które są skupiskami ludzi tworzą przestrzeń nazywaną „przestrzenią publiczną”, czyli dostępną dla wszystkich, przez co pełnią istotną rolę i mocno oddziałują na człowieka. Oddziaływanie to następuje nie tylko w związku z funkcjonalnością i ergonomią, lecz również w związku z kształtowaniem wrażliwości estetycznej ludzi. Uświadamianie młodym ludziom tych problemów stwarza możliwość przygotowania ich do pełniejszego i bardziej świadomego korzystania z przestrzeni publicznej, a także do późniejszego jej kreowania. CELE EDUKACYJNE Cele ogólne: 1. Wyposażenie uczniów w wiedzę oraz umiejętności manualne i warsztatowe. 2. Rozbudzanie twórczej i refleksyjnej postawy wobec siebie i świata, rozbudzenie wartości estetycznych, etycznych i innych. 3. Pobudzanie aktywności intelektualnej oraz kształtowanie kreatywnej postawy w realizacji różnych zadań. 4. Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości. 5. Pogłębienie zainteresowań. 6. Inspirowanie uczniów do aktywności twórczej. 7. Ukazywanie uczniom różnych funkcji miasta. 8. Ukazanie uczniom szerokiego kontekstu przestrzeni publicznej. 9. Uświadamianie uczniom problemów związanych z aranżacją przestrzeni. 10. Uczeń poznaje znaczenia funkcji publicznych i związaną z nimi odpowiedzialność. Cele szczegółowe:


1. Uczeń poznaje pojęcia związane z architekturą i przestrzenią publiczną. 2. Uczeń poznaje przykłady architektury dawnej oraz współczesnej. 3. Uczeń tworzy modele przestrzenne architektury oraz małej architektury. 4. Uczniowie w grupach tworzą makiety miasta. MATERIAŁ NAUCZANIA Program warsztatów skierowany jest do młodzieży zainteresowanej problemami związanymi z architekturą i otaczającą nas wspólną przestrzenią publiczną. Ilość uczestników: Zajęcia można przeprowadzać w grupach 5 – 8 uczniów Wiek uczestników: Młodzież gimnazjalna i licealna Czas trwania warsztatów: Minimum 3 godziny zegarowe podzielone na dwa etapy po 1,5 godziny. Zajęcia mogą trwać dłużej w zależności od zaangażowania uczestników. PRZEBIEG WARSZTATÓW Pierwszy etap - Kształtowanie Oryginalnych form przestrzennych Przedstawienie zadania. Omówienie przygotowanych przykładów architektury i ich funkcji ze szczególnym zaznaczeniem ich roli na oddziaływanie w przestrzeni publicznej na człowieka. Wyjaśnienie pojęć związanych z architekturą oraz przestrzenią publiczną. Uczniowie wykonują szkice, które mają im pomóc w uchwyceniu kształtu i proporcji wybranej bryły architektonicznej. Prowadzący omawia wzajemne relacje, proporcje płaszczyzn i poszczególnych brył. Poruszone są również zagadnienia małej architektury i form przestrzennych takich jak rzeźby, czy fontanny. Uczniowie uwzględniają w swoich projektach funkcje budynków ( np.: galeria sztuki, muzeum, kino, szkoła, sklep, kawiarnia, bank, szpital itd. ) Po skończeniu szkiców prowadzący demonstruje jak można przygotować poszczególne elementy do wycinania i klejenia. Uczniowie otrzymują odpowiednie narzędzia i materiały i przygotowują własne modele architektury oraz małej architektury z uwzględnieniem skali makiety którą będą tworzyć w drugim etapie. Modele są tworzone z balsy modelarskiej lub z grubej tektury. Uczniowie rozrysowują poszczególne elementy oraz siatki brył, a następnie wycinają je nożyczkami lub nożykiem do cięcia papieru. Przy pomocy prowadzącego poszczególne elementy są sklejane w całość klejem z pistoletu do klejenia na ciepło (pozwala to na szybki efekt pracy). Uczniowie prezentują swoje prace. Prowadzący warsztaty komentuje dokonania uczniów. Drugi etap - Architektura – miasto – model urbanistyczny Uczniowie przygotowują się do tworzenia makiety miasta na podkładzie z grubej tektury o powierzchni 140mm x 100mm (mogą to być dwie sklejone tektury o wymiarach 100mm x 70mm). Uczniowie wybierają z pośród siebie „Burmistrza” i jego zastępcę. Mają oni


decydujący głos w sprawie rozplanowania przestrzeni „miasta”. Trzeba jednak zaznaczyć, że dotyczy to tylko i wyłącznie sytuacji spornych. Uczniowie planują przestrzeń makiety z wykorzystaniem wykonanych wcześniej modeli. Na tym etapie pojawi się potrzeba dobudowania brakujących elementów takich jak drzewa, brakujące ławki, woda, proste modele ludzi samochodów (wycięty z kartonu kształt) itp. Można wydzielić z grupy osoby do tych działań tak by nie przerywać prać nad makietą. Uczniowie prezentują makietę miasta. Wspólnie dyskutujemy na temat pracy. Prowadzący zwraca uwagę na poprawność i zasadność podjętych decyzji co do zagospodarowania przestrzennego i jaki mogą mieć wpływ na mieszkańców zaprojektowanego miasta. Prowadzący czuwa nad każdym etapem warsztatów. KOMENTARZ DO REALIZACJI OGÓLNA KONCEPCJA Zwrócenie uwagi na wpływ otoczenia na człowieka. Poznanie podstawowych pojęć związanych z architekturą oraz przestrzenią publiczną. Poznanie ogólnych zasad projektowania w kontekście funkcji i roli w społeczeństwie. Kształtowanie obserwacji , analizy i interpretacji otaczającej nas przestrzeni i zachodzących w niej zjawisk. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Przykłady architektury WSKAZÓWKI METODYCZNE • wykład, mini – wykład • pogadanka • wykład interaktywny • demonstracja • ćwiczenia praktyczne • korekta indywidualna • autoprezentacja • przegląd Metody i techniki nauczania: Wykład, mini-wykład - To metoda stosowana na początku lekcji, umożliwia przekazywanie wiedzy niezbędnej do wprowadzenia ucznia w temat. Pogadanka - To dialog nauczyciela z uczniem. Nauczyciel stawia różnie zbudowane pytania, a uczeń na nie odpowiada. Nauczyciel powinien wiedzieć do czego zmierza każde pytanie.


Wykład interaktywny- To metoda nauczania polegająca na aktywnym uczestnictwie w wykładzie-dyskusji wszystkich uczestników; opiera się na wspólnym dochodzeniu do omawianego zagadnienia. Demonstracja-Demonstracja to Pokaz konkretnych umiejętności zrobiony przez nauczyciela. Ćwiczenia praktyczne - Ćwiczenia polegają na zaprojektowaniu i wykonaniu prac na zadany temat, poruszający różnorodne zagadnienia. Ćwiczenia te, są dopasowane stopniem trudności do ucznia, oraz grupy, w której zadanie jest realizowane. Korekta indywidualna (konsultacje)- Korekta indywidualna polega na rozmowie nauczyciela z uczniem na temat pomysłu, według jakiego uczeń chce rozwiązać dane zagadnienie. Rozmowa ma za zadanie akceptację dobrych wyborów lub naprowadzanie ucznia na trafniejsze rozwiązania w opracowywanym przez niego temacie. Autoprezentacja - Autoprezentacja to metoda polegająca na przedstawieniu przez ucznia jego pracy i uzasadnieniu celowości jego wyborów w trakcie realizacji. Przegląd- Przegląd polega na przygotowaniu przez uczniów ekspozycji swoich prac z. Podczas przeglądu, moderowanego przez nauczyciela, uczniowie dzielą się swoimi przemyśleniami dotyczącymi danej pracy. Dzięki temu uczą się wypowiadać fachowym językiem i wyciągać wnioski. Przegląd służy nabyciu przez uczniów większej świadomości plastycznej i ewaluacji pracy. OPIS WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI WARSZTATÓW 1. Odpowiednio duża sala z dużymi stołami takimi aby można było stworzyć powierzchnię do pracy o wymiarach nie mniejszych niż: 1,5m x 1,5m 2. Stoły montażowe (dodatkowe miejsce prac do wycinania i klejenia) 3. Przygotowanie odpowiednich materiałów: karton, balsa modelarska lub gruba tektura, noże do cięcia papieru, nożyczki, klej do pistoletu, pistolet do klejenia na ciepło, blok rysunkowy, ołówki, linijki. 4. Pozytywna atmosfera i chęć pracy twórczej uczestników.


„DOM MENDELSOHNA – MIEJSCE NA ARCHITEKTURĘ” zajęcia artystyczne Konspekt zajęć Temat 1: A architektura, a fotografia… Temat 2: Architektura ożywiona WARSZTATY FOTOGRAFICZNO-ANIMACYJNO-FILMOWE z wykładami Autor: mgr Karolina Lewandowska Czas trwania zajęć: 3 godz. Układ zajęć: 2x wykład (45 min), warsztaty 1,5 godz. Wiek uczestników: młodzież gimnazjalna i licealna Temat 1: A architektura, a fotografia… Zagadnienia: - zapoznanie słuchaczy z genezą słowa „fotografia” - wybrane fakty i przykłady z historii fotografii - światłoczułość materiałów fotograficznych i czasy naświetlania. - parametry obiektywów. - Co sprawia, że zdjęcie jest „dobre” Cele zajęć: Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi faktami historycznymi dotyczącymi fotografii. Prezentacja wybranych fotografów ze względu na ich zainteresowania tematem architektury i miasta: Daguerre, Fenton, Atget, Evans, Frank, Eggleston, Wieteska Uświadomienie znaczenia czasu naświetlania i parametrów obiektywów oraz myślenia o kompozycji w czasie robienia fotografii. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i rozwijania zainteresowań gimnazjalistów. Uświadomienie młodzieży możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Uczeń będzie umiał: - przedstawić genezę słowa „fotografia” - określić czas powstania wynalazku, podać nazwę pierwszej techniki fotograficznej


- scharakteryzować różnice pomiędzy fotografią cyfrową i tradycyjną - wykonać poprawne zdjęcie aparatem cyfrowym

Metody pracy: prezentacja multimedialna,dyskusja, burza mózgów, ćwiczenie praktyczne fotografowanie Środki dydaktyczne: Prezentacja multimedialna, aparaty cyfrowe, statywy, źródła światła Pojęcia kluczowe: fotografia, światło, ISO, ekspozycja, kompozycja Przebieg zajęć: 1. Prezentacja multimedialna 2. Zapoznanie z pojęciami i faktami z historii fotografii wybranymi ze względu na temat zajęć architekturę. Prezentacja artystów zajmujących się tematyką miasta i architektury w swoich pracach. Zapoznanie z zasadami BHP. 3. Omówienie techniki fotografowania aparatami cyfrowymi z obiektywami o stałych ogniskowych. 4. Wykonywanie zdjęć. Konsultacje. 5. Podsumowanie warsztatów. Omówienie zdjęć. Temat 2: Architektura ożywiona Zagadnienia: - zapoznanie słuchaczy z podstawowymi faktami z historii kina. - technika poklatkowa genialność i prostota. - wybrane przykłady z historii kina „Zemsta kinooperatora” W. Starewicza, „MUTO a wallpainted animation by BLU” - światłoczułość materiałów fotograficznych i czasy naświetlania w filmie. - parametry obiektywów. - Animacja przedmiotów, animacja światła, ruch kamery, ruch w kadrze, zdjęcia trikowe, montaż nieliniowy, Cele zajęć: Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi faktami historycznymi dotyczącymi filmu. Zapoznanie z techniką animacji poklatkowej. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i rozwijania zainteresowań gimnazjalistów. Uświadomienie młodzieży możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.


Uczeń będzie umiał: - przedstawić historię wynalazku kinematografu. - określić czas powstania wynalazku. - scharakteryzować technikę animacji poklatkowej, podać przykłady z historii kina. - wykonać samodzielnie animację w technice poklatkowej. Metody pracy: prezentacja multimedialna,dyskusja, burza mózgów, ćwiczenie praktyczne fotografowanie, montowanie. Środki dydaktyczne: Prezentacja multimedialna, aparaty cyfrowe, statywy, źródła światła, komputer, program do montażu Pojęcia kluczowe: Film, animacja, fotografia, światło, ISO, ekspozycja, kompozycja Przebieg zajęć: Prezentacja multimedialna Zapoznanie z pojęciami i faktami z historii filmu. Prezentacja artystów zajmujących się tematyką miasta i architektury w swoich pracach. Omówienie techniki animacji poklatkowej, roli scenariusza w filmie, znaczenia światła. Omówienie zadania warsztatowego, podział zadań. Wykonywanie zdjęć. Konsultacje. Montaż filmu. Podsumowanie warsztatów. Omówienie filmów. tematyką miasta i architektury w swoich pracach.

Konspekty miejsce na architekture 2015(1)  
Konspekty miejsce na architekture 2015(1)  
Advertisement