__MAIN_TEXT__

Page 49

Buckle Up at Stockholm Furniture fair, Greenhouse 08.-12. Feb 2011.

Press - Romsdals Budstikke (11. og 12. 02 2011) - http://aukra-naeringsforum.no/sider/ nyheter/heidi-borthne-fra-aukra-stiller-ut-pstockholmsmes.shtml (09.02.2011) - http://storageandglee.blogspot.com/ (16.02.2001) - http://www.elleinterior.no/ (11.02.2011) - http://mobler.se/majas/hor-heidi-borthneberatta-om-sin-skohangare-buckle-up (09.02.2011) - http://myideaofbeautiful.ratata.fi/post/241674/ (17.02.2011) 26 .

Romsdals Budstikke

■ Lørdag 4. juni 2011

lørdag

lørdag

Gründerliv på godt og vondt ! Møre og Romsdal avler stadig flere nye bedriftseiere. Hver tredje etablering i fylket blir nå gjort av unge mellom 18 og 35 år.

!

Romsdals Budstikke

Lørdag 4. juni 2011

27

HOPPID ■ Ordning initiert av Møre og Romsdal fylkeskommune, realisert i samarbeid med kommunene og Innovasjon Norge. ■ Samordning av en rekke støtteordninger, tiltak og kursing for etablerere av nye bedrifter, ute i kommunene. ■ Har økt antall etableringer: 12,4 prosent økning i perioden 20062010, sammenlignet med perioden 2001-2005. ■ 14 % flere unge etablerer bedrift med ordningen ■ Hver tredje bedrift i fylket etableres nå av unge mellom 18 og 35 år ■ Fylkets nye bedrifter har nest høyest overlevelsesevne i landet. ■ Fylket ble nominert til European Innovation Award i 2009 for Hoppid-ordningen.

GRÜNDERÅND MÅ NÆRES ■ Om lag 6 prosent av nordmenn starter egen bedrift. ■ Blant dem som er skolert og oppmuntret fra ung alder, f eks gjennom elevbedrifter, er andelen på over 20 prosent.

Kilde: HSH/ Ungt Entreprenørskap Norge

OSLO: DetøsregnerpåCarl Berner. Bakvind-

ueneiengammelmurbygning erlysene tent,klokkaerhalvåtteomkvelden.Rundt bordenei studioetHasleveien5sitterfem designeremedhversineprosjekter. Enav demerHeidiBorthne (28),medbostedsadressei Aukra.Pådagtid jobberhun i skobutikkforåfinansiereøkonomistudier ogbedriftssatsingensin.Omkveldenerealisererhun prosjekterunderlampenei designerkollektivet.HunharfåttoppmerksomhetpåmøbelmessaiStockholmforskoopphengetBuckle up.Mendet erbareenav tingenehun jobbermed. – Jegdriverbåde konsulentvirksomhetog utvikling avegneprodukter. Sikkerhetssystemerogsportsutstyrernisjerjegharjobbetmyemed.Detteåretharjeggjortså mangeting,menalttartid,ogmanmåha tålmodigheti utviklingen avegenbedrift. Davi startetstudioet hersammen,haddevi mangeforventningeromalt vi skulle gjøre innennoenfåmåneder.Men manrekker ikkealt.Nåbrukerjegmyetidpåårealisere Buckle up.Ogjegernettopp ferdig medeksameni bedriftsøkonomipåHøgskoleni Molde,sierHeidi Borthne.

Eide. Iethvitmalttrebygg påLyngstadi Eidedurer det imaskiner.Endeløselengder avulltråd i friskefargerblir tilgensere,luer, babydresserogmyeannet.Bedriften holder i dagsekspersoneri arbeid,ogutviklingen harskjeddraskt.Men selvomtallenenå barepekeroppoverogdeterfart iomsetningen,erdet myehardt arbeidsomligger bak. –Deferskeregnskapstalleneviseratvi økteomsetningenfra1,7millioneri 2009 til 3,3millioneri2010. Dajegovertokfamiliebedriften etterminmor,startetjegnyttAS, byggetbedriften opppånytt ogfikkredesignethelekolleksjoneni nye,friskefarger.Det harikkevært barelett åfåtil alt,blantannet brantvi osspåutflagging avproduksjon. Mennåerdetskikkeligartig,sierdaglig lederogeierGunn AnneLyngstad. Avler hoppere. Borthne ogLyngstader etablereresomhargjortegenidétil virkelighet,ogdet erdetstadig fleresomgjørakkurati Møre ogRomsdal.Mangeharfåttdrahjelp frafylketsegetstøtteapparatforbedrifteri startgropa. I2006 startetnæringsavdelinga iMøreog Romsdalfylkeordningen hoppid. Deteret nettverkavlokale,sertifiserterådgivningskontorforgründere, somdrives isamarbeid mellomfylkeskommunen,kommuneneog InnovasjonNorge.Ordningen ermentå banevegforfleresuksesshistorier.Etteren prosjektperiodepåfireår, visertalleneatsatsingenhareffekt.Antalletårligenyetableringerharøkt,ifjorvartalletpånyebedrifteri fylket1.950.Deter14 prosentflereunge somstarterbedrift. Hvertredje nyebedrift i fylketetablereresavungemellom18 og35

Buckle Up Press

,

Kollektive fordeler: Industridesigner Heidi Borthne (i midten) fra Aukra deler studio med sju andre designere i Oslo. Fra ven stre Bente Blichfelst Lund-Larsen, Eva Tøftum, Heidi Borthne, Silje Søfting og Vibeke Skar.

I medvind: Bergljot Landstad har et klart mål: -Møre og Romsdal skal bli landets beste fylke å etablere bedrift i.

år. Overlevelsesgradenforde nyebedrifteneer nesthøyesti landet. Utviklingenharfått andre fylkertil å fatte interesse.Landstadhar hatt besøk av både Hordaland, Hedmark, Nordland ogdepartement.

Alt bak én dør. –hoppid.no erenbred satsingforågjørenyeetableringerbedre.Vi såi 2005 atMøreogRomsdallåuventetdårliganpå statistikkenoverbådenyetable-

ringerogunge etablerere.Detville vi gjøre noemed,ogfikkgjortanalysersomviste hvorvi burde setteinn ressursene,sierleder forregional-ognæringsavdelinga iMøre og Romsdalfylkeskommune,Bergljot Landstad. Devalgteåsamleenrekketjenester bak enogsammedør, ogbyggedørasomen merkevare. –Vi harsettatgodtilgjengelighet og oversiktligheteren viktigfaktorforat etablererneskalfinne framogsøkeveiledning. Derforharvi jobbetmyemedågjørehoppid.no til ensynligmerkevare.Etablererneskal finnealtde trengerbakéndør; rådgivning, kurstilbud, økonomiskestøtteordningerog viderehenvisning til andrefaginstanser, sierLandstad. Nåerutviklingsperioden påordningen over,ogdetfinnes idag32 sertifisertehoppid-kontorspredd overhelefylket.Informasjonerformidlet ut ilokalsamfunnene gjennommangekanaler,oggründeropplæringerintegrert i skoleverket. –Deltakelseielevbedrift vetvi atøker sjansenfor åetablere bedrift i voksenalder, sierLandstad.

Gode råd på vegen. Enav dem somhar fåttverdifull veiledning,er GunnAnne Lyngstad. – Vi er inkubatorbedriftunder Molde kunnskapspark,og det har fungert fantastiskbra.Kontaktmed kunnskapsparkenog veilederen vår der fikk jeggjennomhoppid ogInnovasjon Norge. Gjennomhoppid fikk jeg også kursi merkeledelse, som bleviktig for åredesigne kolleksjonenvår, ogi oppbyggingen av nyprofil. Jegfikkhjelptilå bygge oppden førstenettsidavår med nettbutikk.Ogdet var viahoppid og Innovasjon Norge jegfikk kontakt med Moldekunnskapspark, hvor jeg fant minhøyt verdsatte bedriftsrådgiver FinnAmundsen. Han har betydd veldig mye i prosessen med åbygge dennebedriften.For eksempel da jegpå et tidspunktfikk problemer med en støtteprodusenti utlandet,hadde jegikkeant hva jeg skullegjøreuten rådgiver. Allede viktigste diskusjoneneogavgjørelsene i dennebedriften har skjeddgjennomgod rådgivningfra kunnskapsparken,sierLyngstad. Hun har fått rådi prosessen med åfinne riktigeleverandører og samarbeidspartnere, og med utfordringer i vekstfasen. Kunn-

“Image left: Shoe storage by Heidi Borthne (I want this! So practical for a tiny apartment with a shoe-obsessed owner!)” 15.feb 2011 Read more at Design*Sponge

49

skapsparken har biståtti de stegpå vegen hvor GunnAnnehar følt behov for hjelp.I vår har Lanullvas nye kolleksjonAntitex med integrertinsektbeskyttelsefått mye oppmerksomhet. Snart kommer flerehelt nyeprodukter isalg.

Ingen kan alt. -–Når utviklingengår så

fort og vi har så raskvekst iproduktspekteret vårt,har det værtnødvendig meden slik støttespillerfor åfå prosessenei havn.For eksempel påhelseteppene, som jegnåhar fått en verdifull kjedeavtale med apotek på, dukket det opp utroligmange problemstillingerundervegs som jegikkehadde klart påegen hånd. Rådgivningenhar gjortat prosessenehar gått såbrasom dehar.Det er viktigfor allegründere åinnseatdu ikkekan væreekspert på altalene! Det åbygge en arbeidsplassfavner så enormt mye, sier Lyngstad. Hun ansattedesigneren GunhildEide Grøtta,medkompetanse på strikkog uteproduksjon i Østen.Det var ifølge Lyngstad et lykketreff åfinnehennes kompetanse lokalt. –Hun var helt riktigperson for oss åfå

Vi har ikke rom for å feile. Vibeke Hammer Madsen, HSH

inn akkurat da. Av alletingfant jeghennei Eide! Hun har også vært avgjørende for at vi er der vi er i dag. Det var da vi fikk innriktige farger og matchende plagg at salget tok av, sier bedriftseierGunnAnneLyngstad.

Smart på messe. Heidi Borthnevar ferdigutdannet industridesigneri 2010.Siden har hun jobbetpåbredfront for åetablere seg, bådesom konsulentfor andre bedrifter, og medegne prosjekter. Medstøtte fra Aukrakommune og Utenriksdepartementets reisestøtteordningpå kunstfeltet,fikk hun mulighetentilå reisetilmøbelmessa i

Roser kunnskapsparken: Lanullva-gründer Gunn Anne Lyngstad håper politikerne fortsetter å støtte Molde kunnskapspark.

Stockholm med skooppbevaringen «Buckle up». – Uten den støttenhadde jegikkehatt muligheten til åreise, ogdet var veldig verdifulltfor meg å fåviseproduktet mittder. Allevi jentenei studioet reistesammen, med hver våreprodukter. Det ga oss mange fordeler: Vi spleiset påbåde transportutgifter ogmidler tilbygging avstanden vår på messa. Det var alltiden avoss som kunnestå påstanden og snakkemed folk,samtidig somandre kunnegå rundt og mingle.Samtidiger det ikkesåvanligat fem jenterstår sammen påstandog presentererseks ulike produkter. Vi fikk mer oppmerksomhet enn vi villefått hver for oss, sierHeidi.

det somnødvendig å habasei Oslotildaglig. – Jeg måvære der markedet og nettverkene gir bestmuligheter. Det er gull verdt at vi er åttedesigneresom kan delepå ett studio;med sjuandreå delekostnadenemed, blirdet muligåholde kostnadenenede, samtidig somdet er veldigmotiverende og sosialtådelerommed andre, sier Borthne. Hun har fått omtale i et kinesiskmagasin, i en New York-bloggogi et svensk interiørmagasin for designen sin. –Jeg fikk nyligmeil fraen dame iTexas somvillekjøpeBuckleup, men den er dessverreikkesatt imasseproduksjon ennå!Jeg jobber med det, smilerindustridesigneren fraAukra.

Utvider mulighetene. Hun har valgt å studere bedriftsøkonomi itilleggtilutdannelsen iindustridesign,fordi det åpner muligheter: – Jegvil ikkebarejobbealenei egen bedrift, men få med meg erfaringfra arbeidien størreorganisasjon.Med økonomiutdanningkvalifiserer jegmeg tillederjobber,sier Borthne. Huner oftehjemme på Aukra, men ser

Romsdals Budstikke 04.06 2011

Profile for Heidi Borthne

Portfolio  

A collection of projects I have done up to 2011

Portfolio  

A collection of projects I have done up to 2011

Profile for borthne
Advertisement