Page 1

orris

sogneblad December 2016

Læs inde i bladet om Børnenes rekordbog

side

8

Ny butik åbner

side

11

side

19

Tilgængelighed -

hjertestarter

1


Rekordforsøg SFO Læs mere side 8.

2


BORRIS SOGNEBLAD ­ du kan også se en web­udgave på www.borris.dk BORRIS SOGNEBLAD ­ vores 2. udgave i farver. BORRIS SOGNEBLAD ­ siger mange tak for endnu et stort bidrag fra Dala­ ger Marked. Et bidrag, der gør det muligt at udgive bladet i farver.

BORRIS SOGNEBLAD ­ har du en god idé �l en ar�kel, så kontakt os bare. Fotoet på forsiden har Erling Villumsgaard taget.

………………………………………………………………………………………………………. Stof �l næste blad afleveres senest 1. februar 2017. ……………………………………………………………………………………………………………. Astrid Klynge Knud Erik Rasmussen 2422 5503 3029 6436 ajklynge@fiberpost.dk kegu05@gmail.com Joan Kylkjær 6016 1436 Jl­kylkjaer@hotmail.com

Anne Marie Kristensen 2174 6400 am­ke@privat.dk

Lili Kristensen 2785 6497 lilitkristensen@gmail.com …………………………………………………………………………………………………………… Internetudgaven af Sognebladet kan findes via link på www.borris.dk Bidrag �l bladet kan indsæ�es på konto nr. 7780­1063700 i A/S Skjern Bank. …………………………………………………………………………………………………………… Bladet udgives i ca. 600 eksemplarer. Tryk: Øko­Tryk I/S, Borrisvej 5b, Astrup, 6900 Skjern 3


Indholdsfortegnelse Borris prisen 2016 ........................................................................... side Børnenes Rekordbog 2017 ............................................................... side Julekoncert ...................................................................................... side Ny bu�k åbner ................................................................................. side 10 år e�er Sara ................................................................................ side Nyt fra håndbold .............................................................................. side Vestjysk Biogas................................................................................. side Hjertestarter .................................................................................... side Nyt ansigt i Dagli’Brugsen................................................................. side Når interesser samler....................................................................... side 10 år e�er Jens................................................................................. side Hornmusik på en sommera�en ........................................................ side Update fra byrådet........................................................................... side Borris skoles venner ......................................................................... side Båren på Borris kirkes lo� ................................................................side Nyt fra gymnas�k............................................................................. side Ak�vitetskalender Åstedparken........................................................ side Gudstjenester .................................................................................. side Kirkenyt ........................................................................................... side Soldaterhjem ................................................................................... side Dalager marked................................................................................ side En hilsen fra 4 H ............................................................................... side Program Indre Mission ..................................................................... side Nyt fra Dag’li Brugsen....................................................................... side Borris sogneforening........................................................................ side Borris har mange frivillige................................................................. side Vi må aldrig blive husvilde i Borris .................................................... side Påsketræk 2016 ............................................................................... side Fa�ggårde og Fa�ghuse ................................................................. side Borris hyggeklub .............................................................................. side Borris IF............................................................................................ side Borris Seniorklub.............................................................................. side Borris’ frem�d mangler frivillige....................................................... side Når dieselen raser i blodet ............................................................... side

4

7 8 10 11 12 15 16 19 21 22 24 26 29 31 32 34 36 40 42 45 47 49 51 53 55 57 58 61 63 64 65 67 69 70


5


6


Borris Prisen 2016 Borris Prisen uddeles �l en person, forening eller forret­ ning i sognet, som gør noget for at forskønne sognet og er et ak�v for sognet. Inger Bech Sørensen får Borris Prisen 2016 for sit store engagement og indsats i Borris Sogn. Du har omsorg og overskud for dit lokalsamfund. Du er en energisk pige med mange bol­ de i lu�en og gerne på samme �d… Traktortræk i Borris – her tager du et stort træk med at få alt �l at gå op i en højere enhed. Du er Borris’ lokalreporter og film­ hold for TV MidtVest. Du er journalistassistent for Berlingske Avis. Du er Radio Max journalist. Du gør rig�g meget for at sæ�e Borris på landkor­ tet. Du er en dyg�g ildsjæl og ambassadør for Borris. Borris Prisen er et skul­ derklap �l dig, fordi du gør en forskel og er parat med din hjælp. Ildsjæle er et ak�v for sognet, der yder for fællesskabet og sam�dig vi­ ser, at holdånden er værd at kæmpe for. Vi ønsker Inger Bech Sørensen �llykke med Borris Prisen 2016. Prisen uddeles af Borris Sogneforening i samarbejde med Skjern Bank.

7


BØRNENES REKORDBOG 2017 ER UDGIVET. Første gang, Sfo var med, var i 2005, hvor de havde ops�llet en lysspiral af 505 lys i hallen. En lysspiral, som bør­ nene så gik indeni. Siden har Sfo del­ taget flere gange, men også holdt pauser. Forberedelserne �l rekordugen star­ ter med, at børnene kommer med ideer �l, hvad de kunne tænke sig at prøve. Det kan være nye ak�viteter, men også dem, der er brugt �dligere år, kommer i spil igen. Hvem kan med et sugerør fly�e flest M&M’ fra et bæger �l et andet bæger i løbet af 1 minut? Hvem kan stable det højeste tårn af terninger? Hvem kan sjippe eller svinge hulahopringen længst �d? Hvor længe kan du holde planken el­ ler hvor længe kan du sidde i 90 gr.

Og mon ikke flere eksemplarer ligger under juletræet i år. Skolefri�dsord­ ningen på Borris Skole har i hvert fald flere rekorder, der er nævnt i bogen. Den første rekordbog kom på gaden i 1985, da Mikael Brøgger fik den tan­ ke, at en sådan ikke kun skulle være for voksne. Hans mål var og er at s�lle et medie �l rådighed, hvor børn og unge kan blive værdsat og anerkendt for deres krea�vitet og ak�vitet. Må­ let er også, at det skal være sjovt at lave rekorder sammen, for har man først oplevet, hvor sjovt det kan være med gruppearbejde, og hvilke ekstra kræ�er, glæde og energi det giver, er det en lære for livet. Det er den �lgang, Sfo har ha� for deltagelse i flere år. Og da Sfo’en nu er en idræts-Sfo, er det et middel for igangsæ�else af fantasi og ak�vitet.

8


vinkel op ad en mur? Hvor længe kan du stå på et ben? Hvor langt kan du kaste en støvle bag om ryggen? Det er bare et udpluk af alle de ak�vi­ teter, der sæ�es i gang. Der bliver trænet meget, og når rekordugen starter, har børnene valgt, hvad de vil deltage med. Stort set alle børn delta­ ger, så fællesskabet omkring rekord­ forsøgene trives. Hvis et rekordforsøg skal tælle, skal der være 4 voksne vidner. Hvert år bliver de enkelte børns forsøg note­ ret, så de eventuelt året e�er kan for­ søge at slå deres egne rekorder. Bør­ nene er gode �l at heppe på hinan­ den, og de fleste oplever succeser med sig selv, og nogen af børnene finder evner, de ikke vidste, de havde. En pige forsøgte sig et år med at tage 3 hop på et ben. Det var ikke noget, hun havde prøvet før, men hun var hur�g �l at finde teknikken og sprang mere end 5 m.

den optaget i bogen. I 2017-udgaven er ikke mindre 5 rekorder med, nem­ lig springe et længdespring på 3,03 m af Markus Holk Thomsen, at holde 1 liter vand i strakt arm i 2,53 min. af Prince Jang, at drikke en ½ l vand med et 75 cm langt sugerør på 1,04 min. af Elias Kainsbak Kristensen, at kaste en basketbold 14 gange i ne�et på 2 min., også af Elias og endelig at sidde i 90 gr. vinkel op ad en mur i 10,56,24 min. af Anna Bech Nielsen. Ifølge Annieze�e Jensen fra Borris Sfo er det nogle fantas�sk sjove uger, de har med projektet. Børnenes iver og glæde giver nogle gode kammeratlige rela�oner på tværs af årgangene, og alle konkurrerer på egne præmisser. Der er plads �l at styrke fantasi, spon­ tanitet og krea�vitet. Lili Kristensen

Fak�sk er der en rekord i Borris Sfo, som de har ha� 2 år i træk, nemlig at sidde i 90 gr. s�lling op ad en mur. Og de fleste år, som Borris Sfo har delta­ get, er det lykkedes at få mindst én rekord med i rekordbogen. I år var der ekstraordinært mange. Alle, der sæ�er en rekord i forhold �l �dligere rekorder eller en helt ny, får et diplom fra Børnenes Rekordbog, og såfremt rekorden ikke bliver overgået af andre inden udgivelse, bliver rekor­ 9


JULEKONCERT BORRIS KIRKE MED

HIGH FIVE DOM� ORGANIST HENRIK SKÆRBÆK JESPERSEN, HADERSLEV MANDAG DEN 5. DEC. KL. 19 - FRI ENTRÉ

DER BLIVER LEJLIGHED TIL AT SYNGE MED PÅ JULENS SANGE ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN MED VENLIG HILSEN BORRIS OG FASTER MENIGHEDSRÅD 10


NY BUTIK ÅBNER ……. Og i disse �der, hvor bu�ksdød hærger mange steder, er det en fornøjelse at skrive en sådan overskri�. Siden Økogårdene Skjern Enge ApS i samarbejde med 2 andre købte de gamle Velux-bygninger på Feldsingvej 3, har det været meningen, at der skulle ind­ re�es en detailbu�k som supplement �l den velfungerende internethandel fra Fødevarepark Skjern Enge. Bu�kken blev præsenteret ved Kulinarisk Weekend, der for første gang blev a�oldt på Feldsingvej 3 i august. Planen er, at bu�kken åbner først i december måned, og at der er åbent tors­ dag kl. 16-18 og fredag kl. 14-16. Åbnings�derne er foreløbige. I skrivende stund er bu�kken ikke at finde på Økogårdenes hjemmeside. Desuden regner de med også at profilere sig via FaceBook. Udbuddet bliver et godt udsnit af lokale fødevarer. Kød, ost og æg fra egen pro­ duk�on, mælk og smør fra Thise, kyllinger og ænder, havregryn og müsli, øl, snaps og spiritus er foreløbig de varegrupper, der er at finde i bu�kken. Ifølge Erling Bonde vil de løbende �lpasse udbuddet e�er e�erspørgslen ligesom i nethandlens regi. En oplagt julegave vil da være et gavekort eller en gavekurv fra Fødevarepark Skjern Enge, siger Erling Bonde. Vi glæder os �l at vise bu�kken frem og håber, at mange vil aflægge et besøg. Se i øvrigt Økogårdenes hjemmeside, www.oekogaardene.dk, med deres udvalg af varer. Lili Kristensen

11


10 år e�er Af Sara Marie Gadgaard Da�er af Niels Kristen Gadgaard og Hanne Gadgaard. glæde at se, at både mine brødre og min far har det godt og klarer sig godt. Mine planer e�er e�erskolen var at læse på Vestjydsk Handelsskole & Gymnasiet HHX Skjern, men da mine karakter fra folkeskolen i tysk og en­ gelsk ikke var for gode, må�e jeg styr­ ke disse kompetencer før studiestart. I sommerferien mellem e�erskolen og studiestarten på handelsgymnasiet tog jeg på en 2 ugers sprogrejse �l Berlin. Udover at jeg lærte meget en­ gelsk ved at snakke med de andre elever, der kom fra andre lande, og meget tysk fra undervisningen, lærte jeg også at stå på egne ben. Jeg startede dere�er på handelsgym­ nasiet, men min mors død havde ta­ get hårdere på mig, end jeg havde regnet med, og jeg udviklede social angst og kunne ikke længere studere. Jeg stoppede derfor på skolen e�er et halvt års �d. For at takle denne angst var jeg nødt �l at finde et arbejde, hvor jeg tvang mig selv ud blandt an­ dre mennesker.

E�er Borris Skole tog jeg som de fle­ ste andre af mine klassekammerater på Kirkeskolen i Skjern, jeg husker ikke meget fra den �d, da det jo er ved at være mange år siden. E�er folkeskolen tog jeg et år på Vostrup E�erskole. De �lbød musik og teater, som lige var noget for mig, da jeg al­ �d har holdt meget af at synge. Under mit e�erskoleophold ville skæbnen, at min mor blev diagnos�ceret med kræ� og desværre døde e�er et år. Det var en meget hård �d for min fa­ milie og mig. I dag giver det mig stor

Det blev �l arbejde på fuld �d ved SuperBrugsen i Skjern det næste hal­ ve år, og bage�er forsa�e jeg med at have arbejde hos dem i fri�den. Jeg var rig�gt glad for at arbejde der og 12


�l Århus for at tage det sidste fag i min sommerferie. I Århus kom jeg �l at læse sammen med en fantas�sk pige, som har ha� stor betydning på mit liv. Hun har en utrolig udadvendt, fremmende og kærlig personlighed, som har gjort meget indtryk på mig. Hun er en veninde, der har boostet mit selvværd, og jeg kan ærligt sige, at e�er vi blev venner, har der ikke været skyggen af social angst mere.

følte også, at de var glade for at have mig. Kort e�er ansæ�elsen valgte jeg at fly�e �l Skjern. E�er sommerferi­ en var det �d �l at gøre endnu et for­ søg på handelsgymnasiet, og denne gang lykkedes det. Andet år på gym­ nasiet fik jeg en oplevelse, der gjorde stort indtryk på mig. Vi var på studie­ tur i München, hvor vi bl.a. var inde og se produk�onen af Audi biler. Pro­ duk�onen foregik nærmest kun af robo�er, og det imponerede mig rig­ �gt meget, især at robo�er kunne lave arbejde med så høj præcision. Da jeg kom hjem fra studieturen, vidste jeg, hvad jeg gerne ville arbejde med, og e�er en del søgning af uddannel­ ser fandt jeg Robo�eknologi.

E�er sommeren kunne jeg nu se frem �l at læse robo�eknologi. Robo�ek­ nologi er en 5-årig civilingeniøruddan­ nelse. Uddannelsen er meget bred og giver rig mulighed for at specialisere sig for: computer vision (hvordan ro­ bo�er ser og skelner mellem objek­

Jeg lagde planer for at starte på min drømmeuddannelse lige e�er han­ delsgymnasiet. Det krævede dog to ekstra fag, så det sidste halve år af min gymnasieuddannelse tog jeg Ke­ mi C, med �ernundervisning. Fjernun­ dervisningen foregik på den måde, at jeg hver 14 dag skulle sende en afle­ vering og møde op i en weekend i Haderslev �l laboratorie kursus. Det sidste halve år af min gymnasie�d var et meget stressende år, da jeg havde arbejde, skole og �ernundervisning, der skulle passes. Med en masse vilje­ styrke kunne jeg kalde mig student af året 2013. Det var fantas�sk at få hue på, og nu manglede jeg bare at bestå fysik B, før at jeg officielt kunne blive optaget på Robo�eknologi. Derfor fly�ede jeg

En mobil robot, som er lavet og programmeret på mit studie 13


ter), kuns�g intelligens, droner og meget mere.

klassekammerater med det samme, det var nyt for mig, at der var så man­ ge mennesker, jeg havde noget �l fæl­ les med.

Da man kun kan læse robo�eknologi i Odense, fly�ede jeg der�l. Det var et stort skridt at fly�e så langt hjemme­ fra, �l en fuldstændig fremmed by. Det tog lang �d for mig at lære at fin­ de rundt i byen ”jeg har generelt vir­ kelig dårlig stedsans”, det vig�gste var vel også bare at kunne finde ud �l universitetet. Starten på mit nye stu­ die var fantas�sk, aldrig havde jeg troet, at jeg ville blive så glad for uni­ versitetslivet. Jeg klikkede med mine

I dag går jeg på mit 5. semester på robo�eknologi, og e�er jul skal jeg skrive min bachelor, og derfra er det videre �l kandidaten. Udover skolen arbejder jeg engang imellem i en af­ deling af det tekniske fakultet (Ingeniørafdelingen af syddansk uni­ versitet) kaldet brobygnings centret. Her underviser jeg bl.a. skole- og gym­ nasieelever i Lego Mindstorm, et Lego robot byggesæt, for at vise frem­ gangsmåden for, hvordan en ingeniør takler tekniske problems�llinger. An­ dre gange er jeg ude og fortælle om min uddannelse på messer eller giver rundvisninger på det tekniske fakultet i Odense. Udover skole og arbejde er jeg formand for en lille forening kal­ det Tek-Space. Tek-Space er et krea­ �vt værksted for alle med teknisk in­ teresse, hvor det er muligt at få finan­ sieret større projekter, eller sidde og hygge sig med sine egne små projek­ ter.

Det er en drone med varme søgende kamera, jeg har deltaget i en under­ søgelse med den. Det er meget inte­ ressant, for det er også sådan noget jeg kan komme �l at lave når jeg er færdig uddannet 14


Nyt fra håndbold… Håndboldsæsonen er i fuld gang, og e�er lidt omrokering i trænings�derne er alle holdene nu godt i gang. Vi oplever i år god fremgang i antallet af spillere, især på U6/7 og U10 holdene. De fleste hold har to voksne trænere i år + unge trænere, som hver uge sørger for sjov og god træning i hallen. Er du ikke kom­ met i gang, men har lyst at prøve, så mød bare op- der er al�d plads �l nye spil­ lere � Første weekend i oktober havde vi det årlige overnatningsarrangement i hallen. Et arrangement, som såvel spillere som trænere ser frem �l hvert år. Her blev der spillet håndbold, dystet mod trænerne, hygget med film, na�eløb m.m. En rig�g god måde at være sammen på og styrke fællesskabet på de enkelte hold samt på tværs af årgangene. Tak �l de forældre, der gav en hånd med på en eller anden måde – dejligt I al�d er friske på at bage, hjælpe eller hvad vi må�e have brug for � U12 pigerne deltager i skrivende stund i Vestjylland Forsikring Cup. Første kamp mod Mejdal blev spillet på hjemmebanen i Borris, og holdet vandt 16-10 over et velspillende Mejdal-hold. Dermed er de videre i turneringen og klar �l nye udfordringer. Lørdag den 19. november blev der a�oldt et prøvestævne - Max Totalhånd­ bold – for U8/U10 spillere i Borris Hallen. Det er en ny form for håndbold, hvor puls, dynamik og masser af afslutninger er nøgleord, som gør det sjovt at spille håndbold. Kampene spilles på 2/3 bane, og er velegnede �l både dem, der har prøvet håndbold før, og for nye spillere. Der var virkelig gang i den. Jule Cup Stævnet i Skjern har igen i år lagt billet ind på at spille nogle af kampe­ ne i Borris Hallen. Det er den 28. og 29. december, og vi skal som klub sørge for bemanding af dommertårnet. Har du �d og lyst at hjælpe med de�e, må du meget gerne kontakte en af os i udvalget.

Glædelig Jul og Godt Nytår Håndboldudvalget Frank, Alex, Inger, Maria og Lise 15


Vestjysk Biogas Som I nok har bemærket, graves der en del ude på en mark på Arnborgvej i øje­ blikket - der kommer �l at ligge et biogasanlæg, som opføres af fire landmænd: Alex Ostersen, René Lomholt, Joost Oppers og Ole N. Knudsen. Anlægget kommer �l at producere opgraderet bionaturgas �l naturgasne�et. Gassen bliver produceret af 65% gylle, 25% dybstrøelse, halm og frøgræshalm og 10% majs og græs. Al gylle og ca. 60% af de faste biomasser kommer fra ejerne, og vi vil få meget dybstrøelse fra andre landmænd i området. Gassen skal pumpes i rør �l en fordeler sta�on i Bølling, hvor det primært bliver ledt ud i "4 bars ne�et" der går �l Faster, Astrup og Borris - anlægget vil kunne dække forbruget i disse byer. Når gassen ikke kan afsæ�es i ”4 bars ne�et”, bliver det pumpet op i tryk, og ledt ud i ”40 bars ne�et” �l fordeling i hele lan­ det. I Nordjylland og på Sjælland er der store underjordiske gaslagre, hvor der kan lagres gas �l 3 måneders forbrug i Danmark, så her har vi en mulighed for at lagre grøn energi. Midt i august 2017 skal vi levere den første gas på ne�et, og omkring nytår for­ ventes anlægget at være i fuld produk�on. Det er en stor biologisk proces - som en komave, der s�lle og roligt skal "fodres" mere og mere, inden den yder det maksimale. Biogasanlæg har ry for at lugte, så det har vi undersøgt meget, hvordan det kan minimeres. På nye anlæg kører alt i lukkede systemer, og bruges der sam�dig kun plantebiomasser, er det ikke selve produk�onsanlægget, der lugter. De anlæg, vi har set, er det plansiloen, hvor biomasserne opbevares, der kan lug­ tes - men ikke værre end en normal kvæggård. Selve biogassen lugter ganske forfærdelig, hvis den slipper ud, men skulle der ske et uheld med afsætningen �l Bølling, brændes gassen i en fakkel på anlægget. Grunden �l, at vi bygger et biogasanlæg, er, at vi ønsker, at vore virksomheder får et "afsætningsben" mere (energi), så vi ikke kun sælger kød og mælk. Yder­ mere får vi en gylle, der le�ere optages af afgrøderne på marken og lugter min­ dre. Vi tror også, at der i frem�den kommer yderligere miljøkrav �l vore land­ brug, som et biogasanlæg kan være medvirkende �l at opfylde.

16


Jeg bliver daglig leder på anlægget, så hvis I har yderligere spørgsmål, eller ger­ ne vil se anlægget, så kontakt mig bare. Vi glæder os �l at vise det frem, når det står færdigt Fakta om anlægget: Skal håndtere 80.000 ton biomasse om året Producere 5 mio. m3 opgraderet gas om året Bruger 6,3 mio. kWh strøm pr år Ne�o-energiproduk�onen svarer �l 5 store vindmøller (excl. transport) 3-4 arbejdspladser, incl. transport og vedligehold Anlægsinvestering 60 mio. kr. Hvis nogen mangler muld eller sand �l større eller mindre projekter, kan den a�entes gra�s på pladsen e�er a�ale med mig. Med venlig hilsen Ole Nyholm Knudsen - mobil nr. 40870553

17


18


TILGÆNGELIGHED I MERE END ÉN FORSTAND Borris har 2 hjertestartere installe­ ret, og ind�l nu har de været at fin­ de indenfor i hallens gang ved fit­ ness og i indgangspar�et ved Vestjyllands Andel. Det har hele �­ den været en hæmsko, at begge ikke var så �lgængelige, men nu er løs­ ningen klar for hjertestarteren ved Borris Hallen. Ved uddeling af overskuddet fra Da­ lager Marked er der afsat 5.000 kr. �l et skab �l opbevaring af hjerte­ starteren, så denne hjertestarter nu er �lgængelig udenfor hallen ved indgangen. Som en sidegevinst bli­ ver hjertestarteren vedligeholdt af Helsecenter Midt Borris. Vil man vide lidt mere om hjertestar­ terne og deres funk�on, kan man se på www.borris.dk, hvor der er henvisning �l videoer med instruk�on. I selve hjertestarteren er der også hjælpefunk�on, så man instrueres ved eventuel brug. ________________ I forbindelse med �lbygningen �l hallen blev det nødvendigt med en nødud­ gang, der så er �lgængelig ved gavlen overfor skolen. Da der var et forholdsvis stort spring fra hallen og ud �l flisebelægningen, var det nødvendigt med en bred trappe. Halbestyrer Thorkild havde talt med tøm­ rermester Jørgen Baun herom, men det blev ved snakken. Men da Thorkild kom hjem fra årets sommerferie, var en flisebelagt trappe installeret – Jørgen tog ini�a�vet, og endda kvit og frit. _______________ Thorkild har ikke kunnet forstå, at der ikke var børn, der ville spille badminton. En sportsgren, der har ha� kronede dage i Borris. Der var nogle ledige �mer i hallen, og han kunne da godt lige finde et par �mer �l at træne og forsøge at få badminton �lbage igen i hallen. Han fik lavet et opslag med �lbuddet og fik fat i et par trænere, Stefan og André Zoitanu. De var lidt spændte, men heldigvis dukkede der børn op, der gerne ville prøve, 19


og der er nu 6-10 børn, der træner hver torsdag fra kl. 17.45-18.45. Og ikke nok med det. Thorkild fortæller med julelys i øjnene, at der en træ­ ningsdag kom en forælder og spurgte, om de ikke manglede en træner, for han kunne godt tænke sig at give en hjælpende hånd i foreningsarbejdet. Og ikke nok med det. André havde en kammerat, der havde spurgt, om ikke også han kunne hjælpe. Se så bliver det rig�g sjovt at være foreningsleder, siger Thorkild. Sådanne hen­ vendelser tager vi imod med kyshånd. Lili Kristensen

20


NYT ANSIGT I DAGLI’ BRUGSEN Andetsteds i bladet fortæller Solveig Daasbjerg om nyansæ�else af flere ungar­ bejdere i Dagli’ Brugsen, men dem ser vi som kunder mest om e�ermiddagen/ a�enen eller i ferierne. Chris�an Høeg Petersen, der er 21 år, er også lige startet. Han har i mere end 2 år været elev på Erhvervsskolen Vestjylland, og har nu fået sin første prak�k­ plads. Inden han kom på EV, har han været 3 år på e�erskole på Lolland, og i juni 2017 slu�er han sit 3-årige ophold i Borris. I Dagli’ Brugsen arbejder han hver �rsdag fra kl. 8-11.30, hver onsdag fra kl. 811.30 og så igen fra kl. 14-17. Hans arbejde består i at hente varer på lageret og sæ�e dem på hylderne. Han synes, at han allerede nu har godt styr på, hvor de forskellige varer skal stå. Ellers spørger jeg bare, siger Chris�an. Somme�der får han sig også en snak med kunder i bu�kken, og han er glad for sit arbejde. Så meget, at han godt kunne tænke sig et lignende job, når han skal hjem �l Søn­ derjylland igen �l sommer. Hans arbejds�der passer med, at han ikke behøver at have madpakke med, så han kan cykle �lbage �l skolen �l frokost. Om formiddagen får han dog lige et rundstykke sammen med de andre kolleger. Når han ikke er på arbejde i Dagli’ Brugsen, går han i skole. Han har også arbej­ de på EV, og her går han �l hånde i køkkenet – det er det bedste arbejde på skolen, synes han. I sin fri�d er han sammen med alle vennerne på skolen. Lili Kristensen

21


NÅR INTERESSE SAMLER. �l flere e�erhånden. I starten ski�e­ des de �l at lægge hus �l, men nu er de så mange, at det kniber med plads, og ikke mindst med nok lys �l at se hækletøjet.

En mørk vintera�en havde jeg invite­ ret mig selv �l kluba�en hos hygge­ hæklerne i Borris. Hyggehæklerne er 7 – 10 damer fra Borris, der samles ca. hver 3. uge med deres hækletøj. Hækling har virkelig fået sin renæssance – en fri�dsinte­ resse med fornyet popularitet. Starten på klubben ligger godt 2 år �lbage, hvor Je�e Gosvig så et hækle­ arbejde, som Vivi Vendelbo havde lavet. ”Kan du ikke hækle noget �l mig også”, havde hun spurgt.

Eleverne på Erhvervsskolen har så givet dem lov �l at låne deres TVstue, og her sidder nørklerne i bløde lænestole og sofaer og arbejder kon­ centreret. Første gang kom nogle af eleverne ind og kiggede på, og nogle af dem dristede sig også �l at prøve. At komme ind i et lokale �l 7 kvinder, der sidder med håndarbejde, er ikke, som mange tror. Her bliver man mødt

Vivi var vaks og sagde, at hun gerne ville vise Je�e hvordan, og de 2 blev

22


en flok piger, der nyder godt af hen­ des erfaring.

af koncentreret s�lhed, og indimel­ lem kommer der så en lille kommen­ tar. Vivi hjælper �l, hvis nogen har nogle masker, der driller, eller gode råd er på sin plads. Som en rednings­ planke har de al�d freestyle, hvilket betyder, at det ikke gør noget, hvis eksempelvis den færdige grydelap ikke lige er helt e�er bogen. Bare der er lagt kærlighed i, siger Vivi med et smil. Vivi har, så længe hun kan huske, al�d siddet med håndarbejde, når hun sad og så tv eller slappede af. Og håndar­ bejdet er strikketøj, broderi og hækle­ tøj. Sidst har hun været på kursus i brodering af monogrammer, men hun ynder at tage udfordringer, som når da�eren S�ne viser hende en taske, som på ne�et koster 4.000 kr., og hun så siger: ”Mor, kan du ikke hækle en sådan �l mig”. Tasken ligner på en prik, men prisen er et par nuller min­ dre.

Utallige er de arbejder, de har gang i. Det er flag, julepynt, tasker, klude, grydelapper, trøjer etc. Og som en rig�g klub, har de også studietur. En a�en var de i Silkeborg hos Karen Klarbæk, der er et ikon i det krea�ve univers. Her fik de mange ideer med hjem og shoppede selvfølgelig også garn, hæklenåle og opskri�er. Nogle klubber har trøjer, andre ryg­ mærker, men hyggenørklerne har deres egen taske, som Vivi har syet med indbygget målebånd. På forsiden monterer hun så et hæklet hjerte, der dekoreres med pynt som hæklede blomster, knapper og paille�er. Jo, udstyret må man ikke gå ned på � De fleste af damerne har ikke hæklet i mange år, men opdager, at de hur�gt får det i fingrene igen. Klubben har deres egen Facebook-side, hvor de ski�es �l at sæ�e en ny dato for sam­ ling. Og har én fundet en god opskri�, deler de via siden.

I en del år har hun næsten været skabshækler, for det har bestemt væ­ ret helt af mode, men hun slap allige­ vel ikke håndarbejdet. I dag er der så

Lili Kristensen

23


10 år e�er Af Jens Rosager Søn af Hanne Rosager og Torben Hansen ligesom mine venner. De 3 år på HTX var meget gavnlige for mig. På trods af, at jeg egentlig ikke havde lyst �l at gå der, da jeg havde utroligt svært ved at se, hvad jeg egentlig skulle bruge det forskellige teori og undervisning �l, så fortsa�e jeg, for der var et rig�g godt studie­ miljø, og jeg havde mange venner, og de holdt mig ved ilden. Jeg endte også med det sidste år at få skrællet nogle af de fag væk, der ikke rig�g fangede min interesse, og kom �l sidst igen­ nem uddannelsen og fik min studen­ terhue. Den samme uge fik jeg lære­ plads ved Borris El, hvor jeg startede e�er ferien. Jeg fly�ede også hjem­ mefra samme sommer, jeg havde en trang �l at have mit eget sted, så der­ for lejede jeg en lejlighed i Skjern. Nu begyndte voksenlivet for alvor.

E�er 7. klasse på Borris skole tog jeg, som mange andre af mine klassekam­ merater, 8. og 9. klasse på Kirkeskolen i Skjern. Her blev jeg mødt af en helt anden kultur, end hvad jeg var vant �l fra den lille skole i Borris, men jeg tri­ vedes der, og jeg fik mange gode ven­ ner og kammerater, som jeg stadig ses med i dag. I 9. klasse skulle jeg beslu�e, hvad jeg ville fremover, og som så mange andre så var jeg meget i tvivl. Jeg havde, e�er en prak�kperi­ ode i Borris El, fået en mundtlig a�ale om en læreplads, men jeg valgte trods det at starte på HTX i Skjern,

Da jeg nævnte �dligere, at HTX var meget gavnligt for mig, så var det med henblik på min uddannelse som elektriker. Jeg tog alligevel meget med mig, som jeg kunne bruge i sko­ len, og jeg gik i gang med den nye ud­ dannelse med en helt anden holdning �l undervisningen. Allerede fra star­ ten af min uddannelse som elektriker fandt jeg ud af, at det ikke var det, jeg skulle være. Jeg ville være maskinme­ ster, så derfor skulle jeg have alt det 24


meget energi på at finde et værelse i Århus. Planen om at blive maskinme­ ster var der nemlig stadig, også selv­ om Liv først kunne tage med �l Århus året e�er. Til august blev jeg endelig udlært, og jeg skulle takke af ved Bor­ ris El. 2 uger e�er fly�ede jeg �l År­ hus og startede direkte på 4. seme­ ster på maskinmesteruddannelsen. Jeg kunne nemlig bruge både HTX- og elektrikeruddannelsen �l at skære 1,5 år af. På trods af min erfaring som elektriker blev jeg udfordret, og jeg lærte rig�g meget nyt og fik nye ven­ ner.

med fra undervisningen, som jeg kun­ ne, og jeg skulle have så meget er­ hvervserfaring, som jeg kunne få på de 4 år, jeg havde. Jeg var meget glad for min læreplads, jeg fik masser af erfaring, ansvar og frihed, og der var et rig�g godt fællesskab blandt kolle­ gaerne. I skolen gik det rig�g godt, og jeg kunne tydeligt mærke, at jeg manglede udfordring og mere uddy­ bende teori, hvilket bare bekræ�ede endnu mere for mig, at jeg skulle vi­ dere. 2015 viste sig at blive et år, der for mig bød på mange nye oplevelser, og en begyndelse på et nyt kapitel. I foråret blev jeg færdig med min sven­ deprøve, og fik �ldelt fagets medalje, en bekræ�else for mig i, at jeg havde taget så meget med mig fra elektri­ keruddannelsen som muligt.

Nu er jeg i gang med det 6. semester og mangler kun ca. 1,5 år �lbage af uddannelsen. Jeg er fly�et sammen med Liv i en lejlighed i Århus, og jeg trives rig�g godt. Det hænder, at jeg stadig kommer �lbage �l Borris, både for at arbejde ved min gamle lære­ plads, men også for at se mine foræl­ dre. Og det vil jeg blive ved med.

Gennem skolen fik jeg et �lbud om at komme 3 uger �l Island, hvor jeg skul­ le arbejde i et stort elektrikerfirma i Reykjavik. Jeg var afsted med 7 andre håndværkere med forskellig baggrund, og vi havde en rig�g god tur med masser af oplevelser. Få dage e�er at jeg var kommet hjem, mød­ te jeg en dejlig pige, vi blev hur�gt kære­ ster, og er det stadig i dag. Sommeren gik med min nye kærlighed, men jeg brugte også 25


HORNMUSIK PÅ EN SOMMERAFTEN På en a�entur med hunden i sommer kunne jeg ane hornmusik. Måske ikke den slags musik man forbinder med en lun sommera�en, men jo nærmere jeg kom krydset ved amtsvejen, des tydeligere blev lyden. De dejlige toner kom ovre fra træerne ved Grethe og Jørgen Ejvind, og da jeg en �d e�er mødte Grethe, spurgte jeg �l musikken. Jo, det var da deres øvea�en i jagthorn, der var fly�et udenfor. Grethe Rindom har spillet på jagthorn siden 1998/1999. Dengang arbejdede hun ved Nato-depotet i Dejbjerg, og en af kollegerne snakkede så godt for det at spille jagthorn, at Grethe fik lyst �l at prøve det. Siden er det blevet �l mange �mer ud i kunsten at frembringe toner på et så­ dant horn. Lige nu øver hun hver mandag på Tarm Skole sammen med 6 andre, der kommer fra Lem, Kibæk og Tarm. Populariteten har været svingende, og en af de andre på holdet kunne fortælle, at han engang havde spillet i Brande, og her var de 40 deltagere på det �dspunkt. Jagthornsblæsning er en gammel tysk tradi�on, som danske jægere har taget �l sig. Man behøver så ikke være jæger for at kunne spille på jagthorn. På jagter startes dagen typisk med Jagtvelkomst. Dere�er kan der også spilles ved hver såts begyndelse, så alle kan høre, at jagten er begyndt. De�e signal hedder Jagt begynd, og er der flere jagthornsblæsere, kan det også være et

26


signal �l den, der styrer driverne, om at alle er på deres poster. Når såten så er afslu�et, blæses sig­ nalet Samling eller Jægerråb. Og så er der også signal for Frokost, som kan kryd­ res med et Snapsesignal. Når jagten skal i gang igen, a�rydes frokosten med Opbrud �l jagt. Når jagten er afslu�et, blæses signalet Vildtpara­ de. Ja, og here�er skal der blæses for vildtet i den rækkefølge, det er placeret på paraden. Hierarkiet er først for sneppens død, så for kronhjortens død, så for dåhjort o.s.v., altså en slags visen respekt for det nedlagte vildt. Sidst, men ikke mindst, er der signalet Jagt forbi, hvor alle jagtdeltagere står med blo�ede hoveder og mindes dagen, der gik. De nævnte stykker er bare et udpluk af alle de signaler, der findes, for der er fak�sk ca. 80 forskellige signaler eller melodier i deres nodehæ�esamling, for­ delt på bronze-, sølv- og guldsignaler. Det er ikke kun �l jagt, at jagthornets signaler høres. Vi ser og hører jo jagt­ hornsblæsere �l Hubertusjagter, men jagthornsblæsere er også e�erspurgt �l fester som underholdning. Det sker også, at de bliver bedt om at spille �l be­ gravelse, hvor en jæger skal have en sidste hilsen med. Et jagthorn har 5 naturtoner, og disse toner frembringes af blæserens læber, der klemmes mere og mere sammen for at få højere toner. Hornet er i messing af forskellig tykkelse, og det samt dets længde afgør hornets klang. Det mest anvendte jagthorn er en Fürst Pless – det er en sådan, Grethe har. En af delta­ gerne på holdet har et Parforcehorn, der er et større horn. For 20 år siden må�e Grethe betale 700 kr. for sit horn, som hun i øvrigt købte af kollegaen, der havde opfordret hende �l at prøve det. Hornet skal selvfølge­ lig pudses af og �l, i hvert fald hvis hun har været udenfor, og det så har regnet lidt. Typisk ved e�erårsjagter er det bidende koldt, og her er det bestemt en fordel med et sølvmundstykke, så læberne ikke nærmest fryser fast på mund­ stykket. Fidusen er så, at man først varmer mundstykket i sine hænder eller lommen og så sæ�er det på. På øvea�nerne spiller de forskellige melodier, og hvis de har et arrangement i den kommende uge, vælges og øves stykkerne her�l. Men det er ikke kun træ­ ning, nej der er også �d �l hygge og snak. Om det er svært, nej, med lidt oplæ­ ring og selvfølgelig træning, vil man kunne spille sit første signal e�er 1-2 øve­ a�ner. Skulle man have lyst �l at prøve, er der plads �l flere på holdet, siger denne a�ens dirigent, Hans - kontakt bare Grethe � Lili Kristensen 27


Borris Genbrug Storegade 15 Åbnings�der

torsdag kl. 13.00 - 17.00 fredag   kl. 13.00 - 17.00 lørdag   kl. 09.30 - 12.30

Kontaktpersoner:  Esther 97366001 - Inger 97366107 Birthe 97366605 - Gerda 97366034 - Hanne 30251518

28


Update fra Byrådet Det store emne som deler byrådet i øjeblikket er vindmøller - skal vi opfylde  2020-planen? har vi ikke nok møller? spli�er møllerne sognene ad? kan mølle­ penge holde liv i de mindre byer? Spørgsmålene er mange, og vi har ikke en  facitliste, da de�e er blevet et meget poli�sk spørgsmål, som jeg ser det... Vi er  lige kommet hjem fra endnu et temamøde omkring vores 2020-plan (som vi  også havde for et år siden) - vi er ikke kommet ret meget tæ�ere på målet, da  vi især "kun" har fået tre møller op det seneste år. Vi mangler ca. 40 store møl­ ler, hvis vi skal gennemføre planen 100%. Jeg har opfordret gruppeformænde­ ne �l at finde en vej gennem de�e, så vi kan få ro på de�e område inden næ­ ste valg - tror ikke der er nogen i byrådet, der gider tale om møller i næste by­ rådsperiode. Jeg synes ikke det er sjovt, når alle par�er stø�er op om 2020planen, men når den så skal udføres, er det kun halvdelen der stemmer for!! I teknik- og miljøudvalget ønsker vi også gerne en a�laring på de store mølle­ sager, så vi kan få administra�onen løsgjort fra disse tunge opgaver, der giver  en længere sagsbehandlings�d på andre områder. Vi skal hele �den prioritere i  opgaverne, og det gør ikke effek�viteten bedre, når administra�onen ikke kan  køre sagerne færdig, som de er i gang med. Cykels�en omkring Ringkøbing Fjord har vi også udfordringer med at få gjort  færdig. Vi har fået mange penge i stats�lskud �l at lave en cykel/naturs� om­ kring �orden. Når vi bevæger os i kanten af �orden, rammer vi både noget pri­ vat jagt i Stauning, og noget uberørt natur ved Tipperne, som hhv. jægerne og  Danmarks Naturfredningsforening gør indsigelser mod. Trækker vi s�en længe­ re ind i landet, kan vi ikke opretholde �lskuddet fra Staten og skal derfor selv  finansiere mere af projektet. Vi prøver at ændre lidt i planerne de steder, hvor  det giver problemer, og kan vi få lokale ønsker �l f.eks. en mere sikker skolevej  indarbejdet i projektet, mener jeg godt, vi kan gå lidt på kompromis med na­ turruten. "Vi må aldrig blive husvilde i Borris" var overskri�en �l et opstartsmøde, om­ kring hvilke udfordringer og muligheder vi har for at få boligtyper �l alle alders­ grupper i Borris. Det blev et rig�gt godt møde, med mange gode input, og det  gav et billede af, hvad det er vi skal arbejde videre med i gruppen. Min opgave  bliver at få den plan vi ønsker skrevet ind i kommuneplanen, som er under re­ videring i øjeblikket. Byen er inddelt i forskellige områder: boliger, erhverv,  bu�ksformål etc. For ikke at blive bremset af administra�ons�d eller unødige  29


omkostninger, vil jeg forsøge at få kommuneplanen �lpasset �l de planer, byen  ønsker. De�e blev ordene for denne gang. Med venlig hilsen Ole Nyholm Knudsen Arnborgvej 35, Borris

6900 Skjern

Tlf: 40 87 05 53

Byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune Medlem af teknik- og miljøudvalget

30


”En hånd kan blive �l fem hænder”

Borris Skoles Venner en støtteforening for ”Vores Børn”

Vi vil gerne beny�e muligheden for at takke Borris Påsketræk for deres generø­ se bidrag på 5000 kr. Vi synes, at det er en meget stor �ng, at holdet omkring  Borris Påsketræk gerne vil dele nogle penge ud fra deres overskud fra dagen. Det er noget, vi sæ�er stor pris på og vil gøre en stor indsats for vil komme vo­ res børn i byen �l gode. I forbindelse med skolernes mo�onsdag, fredagen før skolens e�erårsferie,  deltog Borris Skoles Venner med at lave og udlevere pitabrød �l alle børnene,  som e�erhånden er en tradi�on, at de slu�er af med e�er deres mo�onsløb. I  år var også alle fra Børnehaven samt dagplejen med. De var nemlig også blevet  inviteret, nu da de er en del af Helheden i Borris. Det var en fornøjelse at se så  mange glade børn i alle aldre � På Borris Skoles julemarked fredag den 25.11.2016 havde vi en lille stand. Her  fik vi en snak med de besøgende, så de kunne blive klogere på os og få lidt ind­ blik i, hvad vi bidrager med �l Borris Helheden � I er naturligvis al�d velkomne med ideer, kommentarer og spørgsmål �l os. Se  vores særskilte annonce andetsteds i bladet. Vi vil ønske jer alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår    Venligst Borris Skoles Venner. 31


Båren på Borris Kirkes loft fra 1690

Tilbage i �den brugtes denne båre �l at bære afdøde �l graven. Det var skik, at  den afdøde skulle bæres fra hjemmet �l graven, men på landet med de lange  afstande kunne man ikke overholde de�e, men kørte den afdøde på en vogn.  Man havde jo dengang ikke et kapel ved kirken, så de afdøde blev hjemme �l  begravelsen skulle foregå, o�e liggende på halm på bordet i den pæne stue.  Det kaldtes at ligge på strå og var almuens svar på den ”lit de parade”, som  brugtes i de bedre s�lledes hjem. Kornet var a�ærsket med plejl, hvor man  banker løs på toppen af kornet, der lå på ladegulvet, og ikke knækker stråene.  På denne båre mangler der et par brædder, som man kan se har været der,  men man havde en plade at lægge på, som liget lå på. Denne plade kunne ren­ gøres og bruges igen. Liget har været svøbt i eller dækket af et klæde, som må­ ske ikke al�d kom med i graven.  Begravelsen er foregået således, at familie eller venner �l afdøde kom med  liget og sænkede det i graven. Præsten har dere�er foretaget begravelses­ ritualet ved graven, og han og følget er så gået ind i kirken for at fortsæ�e høj­ �deligheden. Samme fremgangsmåde brugte man, da man, e�er Anden Ver­ denskrigs ophør i 1945, genbegravede de allierede flybesætninger på kirkegår­ den, der var blevet skudt ned over Danmark og af tyskerne begravet tæt på det  sted, de var styrtet ned.  Fremgangsmåden bliver endnu brugt, når en person  har ligget død længe, inden liget bliver fundet.  32


Som man kan se det i kirken på Hjerl Hede, var der i de første århundreder ikke stole eller bænke i kirken, så hvis et medlem af menigheden faldt i søvn under gudstjenesten, var det i bogstaveligste forstand. Hvornår der begyndte at kom­ me bænke i kirkerne har ikke kunnet opklares, men mon ikke det var e�er re­ forma�onen i 1536, da man kan fores�lle sig, at protestanterne gerne ville kunne �lbyde, at foruden der skulle tales dansk i kirkerne og man ikke skulle betale for afladsbreve, at menigheden også skulle kunne sidde ned og høre prædikenen. Det var i sidste halvdel af 1800-årene, at man begyndte at tage kisterne ind i kirken, før begravelsen, hvor præsten så holdt en personlig tale ved ”båren”. Da man begyndte at bruge kister, var de uden hanker, og man brugte stadig­ væk båren. Der kom siden hanker på kisterne, og båren gik af brug, men hel­ digvis her i Borris ikke smidt væk. De første kister var enten umalede eller sorte og o�e hjemmelavede. Det var først for knap hundrede år siden, at kisterne blev hvide ligesom konfirmand- og brudekjoler blev hvide. Olga Jensen, der senere blev gi� med malermester og lokalhistoriker Wiste Jensen, fortæller, at ved hendes konfirma�on i 1913 var hun og en veninde de to første piger i Borris, der var klædt i hvide kjoler. Om­ kring 1930 var stort set alle kister hvide. At kisterne blev malet hvide var nok en mode, som havde spredt sig, måske fra Frankrig �l Danmark. Båren for­ svandt, men vi bruger stadigvæk bårebuke�er og præsten siger måske: ”Når jeg står ved A. Nonym’s båre .....” Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv

33


Lidt nyt fra gymnastik I skrivende stund er sæsonen kommet godt i gang, og der er god søgning på alle hold. I år er der kommet gymnaster fra Skjern på det store hold. Vi har også i år fået sammensat et godt trænerteam. Heldigvis har vi også fået nog­ le af de nye rumænske �lfly�ere med som trænere. Der skal lyde en stor tak �l alle dem, både nye som gamle, der har meldt sig under fanerne som trænere/ hjælpere. Det gør, at vi kan lave gymnas�k med kvalitet og stadig have �d �l at hygge og pusle om dem, der måske lige skal have en ekstra hånd. Vi har ha� flere af vores trænere på forskellige kurser. Blandt andet er der d. 26/10 blevet a�oldt et Spotkursus nede i hallen, hvor der kom en rig�g god instruktør fra DGI for at lære både nye som gamle trænere noget om spring og modtagning. Gymnasterne på Små Springer og Stor Rytme/ spring blev brugt som ”kaniner” den a�en. Kurset gik godt, og flere af trænerne gav udtryk for, at de fik en hel del ud af det. Lige inden e�erårsferien havde vi den tradi�onelle springdag på DHE for Krum­ spring, Små Springer og Stor Rytme/Spring, og igen i år var det en stor succes. På trods af, at der var flere arrangementer i gang den weekend, kom der ca. 30 gymnaster, som fik en sjov og lærerig for­ middag, hvor de fik trænet spring og andet. (se billederne). Som sædvanlig var pommes frites graven et kæmpe hit. Det er så dejligt, at vores super trænere vælger at bruge deres lørdag på at være med �l at give gymnasterne nogle sjove og gode oplevelser. 34


I øjeblikket er holdene ved at se på drag­ ter �l opvisningen d. 4/3/17, da de skal bes�lles i god �d. Udvalget er ved at fin­ de gæstehold �l samme dag og arbejder med at få �dsplanen på plads. Husk vi holder juleferie fra uge 51 og starter igen i uge 1. På udvalgets vegne Rikke Smed

Naturpleje Pleje af naturarealer både maskinelt og med dyr Kontakt Niels Bonde

Tlf: 2049 0831 35


AKTIVITETSKALENDER FOR ÅSTEDPARKENS ÆLDRECENTER Nedenstående ak�vitetskalender er alene et udpluk af alle de ak�viteter, der foregår på Åstedparken. I dagligdagen bages der småkager og a�oldes madklub på bestemte dage. Der er formiddagshygge, spil, lørdagshygge, gå- og cykelture og sang. Hvis man ønsker at være en del af det fællesskab, kan man hente ak�vitetska­ lenderen på Åstedparken.

DECEMBER: 01. kl. 10.00

Bage småkager og besøg af præsten.

01. kl. 19.00

Bankospil v/Vennekredsen

05. kl. 10.00

Der laves juledekora�oner

05. kl. 14.30

Gåtur/cykeltur

06. kl. 10.00

Madklub og julefrokost kl. 12.00.

07. kl. 10.00

Musik og sang v/Frank, Birgit og Nanna.

12. kl. 14.00

Gåtur og besøg hos Birgit Hostrup.

14. kl. 10.00

Musik og sang v/Rigmor, Jens & Frank.

15. kl. 14.30

Gudstjeneste i Borris kirke.

16. kl. 10.00

Juleafslutning for dagplejebørn.

18. kl. 14.30

Besøg af nissemor og nissefar.

20. kl. 10.00

Besøg af børnehavebørn

21. kl. 10.00

Musik og sang v/Frank, Birgit og Nanna.

24. kl. 18.00

Julea�en spisning. Se særskilt invita�on.

31. kl. 18.15

Nytårsa�en spisning. 36


Invitation. Selvhjulpne ensomme ældre i Borris sogn har mulighed for at fejre jule- & nytårsaften på Åstedparken. Man er VELKOMMEN til at komme kl. 17.30, og maden + drikkevarer vil koste 150,00 kr. pr. aften. Tilmelding er nødvendig og skal ske til Åstedparken på telefon nr. 9974 2244 senest tirsdag, den 6. december.

Alle, som kommer eller har �lknytning �l Åstedparken ønskes hermed en rig�g glædelig jul og velsignet julehøj�d samt et godt og fredfyldt nytår, fra os alle på Åstedparken v/Carsten Vixø Kristensen, enhedsleder. JANUAR: 04. kl. 10.00

Musik og sang v/Frank, Birgit og Nanna.

05. kl. 19.00

Bankospil v/Vennekredsen.

09. kl. 14,30

Besøg på Stauning Friplejehjem.

10. kl. 11.30

Nytårskur for frivillige.

11. kl. 10.00

Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor.

12. kl. 10.00

Besøg af præsten.

18. kl. 10.00

Musik og sang v/Frank, Birgit og Nanna.

25. kl. 10.00

Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor.

26. kl. 14.30

Gudstjeneste.

27. kl. 10.00

Rundstykker og besøg af dagplejebørnene.

FEBRUAR: 01. kl. 10.00

Musik og sang v/Frank, Birgit og Nanna. 37


02 kl. 10.00 

Besøg af præsten.

02. kl. 19.00

Bankospil v/vennekredsen.

07 kl. 14.30

Generalforsamling i vennekredsen.

08. kl. 10.00

Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor

15. kl. 10.00

Musik og sang v/Frank, Birgit og Nanna.

22. kl. 10.00

Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor

23. kl. 14.30

Gudstjeneste.

24. kl. 10.00

Rundstykker og besøg af dagplejebørnene.

27. kl. 10.15

Fastelavn.

Fødselsdagskalender:

11.12.

Jens Klynge

82 år.

20.01.

Chris�an Schmidt

73 år.

Velkommen til:

Arne Hansen Anna Elisabet Gadegaard Jensen Karl Emil Vestergaard Farvel til:

Axel Børge Rostgaard Nielsen Karl Emil Vestergaard

38


Crea Lundsgaard Åben gårdbutik Lindvigvej 1, Borris Al�d stort udvalg i blomster og gavear�kler. Bes�llinger modtages gerne på  dekora�oner, krukker, sammenplantninger, samt begravelsesbinderi og -buke�er. Husk vi laver også delikatessekurve og vingaver �l private og firmabrug. Nye åbnings�der: Torsdag og fredag kl. 10 - 17 Lørdag kl. 10 - 12 Tlf. 2273 6402 er åben for bes�lling  alle ugens dage.

39


Kirkesiderne

Gudstjenesteliste Dato

Borris kirke

Faster kirke

Evangelietekst

27. november 1. søndag  i advent

10.30 Minikonfirmandafslut­ ning

16.00 Juletræstænding Kollekt: Julekurve

Ma� 21,1-9

4. december 2. søndag  i advent

17.00 Spaghe�gudstjeneste

10.30 Samkørsel, børneak�viteter,  lægmandslæsning  og kirkekaffe Kollekt: Julekurve

Luk 21,25-36

11. december 3. søndag  i advent

10.30 Børneak�viteter og kir­ kekaffe

Ingen

Ma� 11,2-10

18. december 4. søndag  i advent

Ingen

9.00 Mar�n Jensen Kollekt: Julekurve

Joh 1,19-28

24. december  Julea�en

14.00

10.30 og 15.30

Luk 2,1-14

25. december  Juledag

9.00

10.30 Samkørsel

Luk 2,1-14

26. december  Anden juledag

Ingen

9.00 Mar�n Jensen

Ma� 23,34-39

31. december  Nytårsa�en

14.00 Kirkekaffe

Ingen 40


Kirkesiderne

Gudstjenesteliste Dato

Borris kirke

Faster kirke

Evangelietekst

8. januar 1. søndag  e�er hellig tre  konger

Ingen

10.30 Torill Kristensen Samkørsel

Luk 2,41-52

10.30 Børneak�viteter og  kirkekaffe

Ingen

Joh 2,1-11

19.00 Lovsangsgudstjeneste

10.30 Kirkekaffe, lægmandslæsning,  børneak�viteter og  samkørsel

Ma� 8,1-13

Ingen

9.00 Mar�n Jensen

Ma� 8,23-27

10.30 Børneak�viteter og  kirkekaffe Kollekt: Danmission

9.00 Kirkekaffe

Ma� 17,1-9

12. februar  Septuagesima

Ingen

10.30 Lægmandslæsning, børneak�viteter og  samkørsel

Ma� 20,1-16

19. februar  Seksagesima

10.30 Torill Kristensen

Ingen

Mark 4,1-20

26. februar  Fastelavn

10.00 Borris Hallen

14.00 Ak�vitetshuset

Ma� 3,13-17

15. januar 2. søndag  e�er hellig tre  konger

22. januar 3. søndag  e�er hellig tre  konger

29. januar 4. søndag  e�er hellig tre  konger

5. februar  Sidste søndag  e�er hellig tre  konger

41


Kirkesiderne

For(S)vunden er nu al vor nød I vores måske mest kendte julesalme, Et barn er født i Forvunden er nu al vor nød, Betlehem, synger vi i femte vers Forvunden er nu al os er i dag en frelser fød. vor nød. Ja, eller re�ere, vi synger nok o�e forsvunden Halleluja, halleluja! er nu al vor nød. Men det er ikke nogen trykfejl fra  Grundtvigs side, at der står forvunden. Guds kære børn vi blev på ny, Forvunden er vort gamle danske ord forvinde, som  skal holde jul i Himmel-by. betyder at overstå eller komme sig af følgerne af no­ Halleluja, halleluja get. Den nød, som Grundtvig skriver om, er, at vi på  grund af syndefaldet må leve adskilt fra Gud. Men den nød, den �lstand er brudte rela­ �oner, er med Jesu fødsel ind i vores verden, nu ophørt. Som Adam og Eva kunne gå a�entur med Gud, sådan er  Gud nu blandt os mennesker. Derfor er nøden forvunden. Vers 5 fortsæ�er med at Jesus er for os en frelser. På en  fin måde får Grundtvig bundet jul og påske sammen. For  Jesus kom ikke kun for at være blandt os. Han kom også  for at frelse, så at vi i evighed ikke skal leve adskilt fra Gud. I vers 6 sker der derfor også et ski�e. Fordi Jesus er vores  frelser, er vi a�er blevet Guds kære børn. Derfor har vi  også et lø�e om, at vi en dag skal fejre jul i Himmel-by,  som Grundtvig udtrykker

Høstoffer I forbindelse med årets høstgudstjeneste indkom der 6800 kroner. Pengene er  fordelt således Folkekirkens nødhjælp  

1825

Borris Soldaterhjem

425

Torsdagsklubben

1375

Børnebanden

1675

Indre Mission i Borris

1050

Blå Kors

250 42


Kirkesiderne

O, Jesus, søde Jesus, dig Med første søndag i advent markeres, at et  nyt kirkeår begynder. Sam�dig med kirkeårets  begyndelse ski�er vi også nadversalme, så vi  det næste års �d skal synge en anden salme  e�er nadveren. Den salme vi skal synge er nummer 472 i sal­ mebogen: O, Jesus, søde Jesus, dig.

O Jesus, søde Jesus, dig ske hjertens tak evindelig, som med dit eget kød og blod så kærlig mig bespise lod! Bryd ud, min sjæl, med tak og sig: O, hvor er jeg nu blevet rig! Min Jesus i mit hjerte bor, tak, tak, hvor er min glæde stor!

I 1689 skrev Kingo et salmebogsforslag, Vinterparten, hvor der også var udvalgt nogle  salmer �l at være faste salmer, der skulle synges på et bestemt �dspunkt under guds­ tjenesten. O Jesus, søde Jesus, dig er en af disse. Om denne skriver Kingo: ”En anden  Taksigelse e�er Alterens Sacramentes Annammelse”. Eller sagt på almindelig dansk så er det en salme �l brug e�er nadveren for at sige tak.  Den skal afrunde gudstjenestens nadverdel med en kort, fælles, takkesang. Altså den  plads og funk�on den også vil have ved vores gudstjenester. At det er en takkesalme er  tydeligt. På o�e linjer bliver der sagt tak fire gange. Ved nadverbordet modtog vi Jesu legeme og blod og  det takker vi for i vers 1. Legeme og blod har givet os  del i Jesu liv og hans fuldbragte offer på korset. Derfor fortsæ�er vers 2 også med Bryd ud, min sjæl med tak. For der er grund �l at takke og prise Gud. Han  har gjort alt vel for os. Vi er blevet rige, fordi vi har lod  og del i Jesus selv. Det er ikke en rigdom, som kan gøres  op i kroner og ører, men er så stor, fordi Jesus selv bor i os. Salmen slu�er derfor også med et dobbelt tak. For glæden over hvad Jesus har gjort er  stor.

Spaghettigudstjeneste Søndag den 4. december kl. 17 Gudstjeneste med e�erfølgende spisning 43


Kirkesiderne

Statister til rollespil søges Onsdag den 5. april skal de�e års konfirmander sammen  med de andre fra provs�et �l Nørre Vosborg, hvor de skal  være med i det historiske rollespil Luthers Nøgle. Hele om­ rådet deroppe bliver omdannet �l en middelalderlig lands­ by, og man kan kun opholde sig dér, hvis man er klædt ud.  Det er kort sagt undervisning gennem totalteater. I den  forbindelse har vi brug for en masse frivillige, der skal spille  forskellige roller. Det kan være munk, bondekone, en syg  mand, heks eller… Du behøver ikke de store evner ud i skuespil, men lyst og mod �l at  være med.  Du kan se mere på h�p://www.luthers-noegle.dk/ Vil du høre mere eller �lmelde dig, så er du velkommen �l at kontakte Sognepræst Si­ mon Møller Olesen, 21654812//snol@km.dk.  Illustra�on: tjek h�p://www.luthers-noegle.dk/

High Five Årets julekoncert finder sted mandag, d.5.dec. kl.19 i Borris Kirke. Vi får besøg af 5 dyg�ge sopraner fra Haderslev Domkirkes  Drengekor. De kalder sig "High Five". Drengene er 13 - 14 år og modta­ ger alle soloundervisning i sang. Desuden har de sunget  utallige koncerter med drengekoret, som tæller 55 sange­ re. "High Five" turnerer nu med egne koncerter og sidste år sang de bl.a. i Tarm Kirke. Gruppen ledes af domorganist Henrik Skærbæk Jespersen.

Nyt menighedsråd Den 6. september blev der a�oldt orienterings- og ops�llingsmøde i forbindelse valg �l  menighedsråd. Ved udløbet af �dsfristen for indlevering af ops�llingslister var der kun  indleveret 1 hvorfor afstemningen den 8. november blev aflyst. Det nye menighedsråd består af følgende: Egon D. Nielsen – Edvard Rasmussen – Per K.  Kristensen – Me�e Bøndergaard – Tove Madsen – Mogens Rasmussen. Rådet kons�tu­ erer sig den 22. november. 44


45


46


Dalager Marked Siden det sidste sogneblad har vi a�oldt generalforsamling, og vi kunne i år  udbetale cirka 166.000 kr. e�er vores investeringer på godt 30.000 kr. Det er et  resultat, vi er godt �lfredse med, når vi nu tager i betragtning, hvor mange pen­ ge vi har brugt i forbindelse med 25 års jubilæet!  Hele overskuddet er uddelt  �l 13 forskellige foreninger m.m. Vi håber at penge vil blive brugt fornu�igt, og  at Dalager Marked bliver nævnt som giver de forskellige steder, så man kan se  hvad overskuddet går �l. Med hensyn �l bestyrelsen modtog alle genvalg, så bestyrelsen er: Margit  Madsen, Carsten Hansen, Lars Kolster, Jørn Vendelbo og Mar�n Stubkær. Som  suppleanter blev Chris�an Larsen (karetmager) og Bjarne Nyborg valgt. Vi er i fuld gang med at planlægge næste års marked, og vi har noget af under­ holdningen på plads. Det er som de foregående år Kandis og Tørfisk, og fredag  a�en bliver det nok et stort diskotek og striptease for både damer og herrer, så  der bliver noget at glæde sig �l. Herning Tivoli Park vil være på pladsen igen!  Vi vil i 2017 også forbedre vore toile�orhold med bl.a. en toiletvogn mere, som  skal stå nede ved det store telt, så vi har 20 toile�er der. Derudover har vi be­ s�lt et handicaptoilet med pusleplads. Mar�n arbejder i øjeblikket på at lave en app �l mobilen, hvor man kan gå ind  og finde forskellige informa�oner om markedet. I sidste udgave af sognebladet nævnte jeg de firmaer, som havde hjulpet os på  forskellige måder, men jeg glemte at nævne Guldager Teknik og Rep Service, som var behjælpelige med diverse vedrørende computer og internet. Det siger  vi selvfølgeligt mange tak for �l Brian og Jan. Beklager, at vi glemte i første om­ gang. Dato for Dalager Marked 2017 bliver den 9. - 11. juni, altså i uge 23, så husk at sæ�e et kryds i kalenderen, både dem, der besøger markedet, men  ikke mindst alle vore medhjælpere, som vi håber vil hjælpe �l igen i 2017. Husk Dalager Marked er også på Facebook, så gå gerne ind og bliv medlem. Glædelig jul �l alle fra Dalager Marked. /Jørn Vendelbo 47


48


En hilsen fra 4H. Torsdag den 6. oktober havde vi generalforsamling i Borris 4H, og sam�dig hav­ de vi også afslutning på en helt fantas�sk sæson. Vi har bl.a. malet på T-shirts, ha� madskolee�ermiddag, besøgt Debelmose Isheste, sejlet i kano på Dalgas­ kanalen og meget mere…. I år har vi ha� 41 børn, så vi har igen været en dejlig stor flok, og der har været rig�g god opbakning �l de forskellige ak�viteter. Vi vil gerne takke alle de forældre og hjælpere, som s�ller op og giver en hånd med. Det er fantas�sk at sidde i en bestyrelse og mærke den opbakning, vi al�d har.

TAK Generalforsamlingen blev a�oldt på Borris skole, og der mødte ca. 65 børn, forældre og søskende op �l en hyggelig a�en med spisning, generalforsamling, pokaloverrækkelse, amerikansk lo�eri samt uddeling af diplomer, årskrus og præmier for bedste uds�lling. Der blev på mødet givet mange gode forslag �l, hvad vi evt. skal se/prøve/ opleve med 4H �l næste år. Det vil vi nu i bestyrelsen kigge nærmere på, og �l foråret har vi et nyt og spændende program klar… I år gik pokalen �l Andrea Hansen…. For flo�este uds�lling vandt Malene/Linne og Andrea Hansen. Til bestyrelsen blev Me�e Kjær Hansen og Hanne van Vliet genvalgt, så besty­ relsen for den nye sæson fra foråret 2017 ser dermed således ud: Kaja Madsen, Kaj Bøndergaard, Me�e Kjær Hansen, Ane�e Østergaard og Han­ ne van Vliet Vi glæder os allerede nu �l sæsonstart i foråret 2017, hvor vi håber at se en masse glade børn… Mange hilsner 4H’s bestyrelse 49


”En hånd kan blive �l fem hænder” Borris Skoles Venner en stø�eforening for ”Vores Børn” ”Borris Skoles Venner giver eleverne, børn, personalet, skolen og området omkring skolen noget ekstra, der gør hverdagen sjovere” Vi har �l formål at skaffe midler �l finansiering af elevak�viteter for Borris Helheden, som omfa�er Dagplejen, Børnehaven, SFO og Skolen. Det er midler, som falder uden for skolens økonomiske formåen. For eksempel kan Borris Skoles Venner skaffe midler eller hjælpe prak�sk �l med fysi­ ske anlæg på eller ved Borris Helheden, som er udviklende for skolens lege- og under­ visningsmiljø, og som falder uden for skolens økonomiske formåen. Udendørs anlæg skal kunne anvendes i samarbejde med det omgivende lokalsamfund og foreninger. Dit bidrag til Borris Skoles Venner:

Foreningen er upoli�sk, og enhver, der må�e ønske det, kan optages som medlem. At tegne et medlemskab koster 100 kr. årligt (de�e fastsæ�es på den årlige generalfor­ samling). Ved medlemskab har man udover stø�en også stemmeret på den årlige gene­ ralforsamling. Forældre med børn i Borris Skole er automa�sk medlem og har stemmeret (én stemme pr. forældre). Alle bidrag er velkomne, små som store. Stø�en �l foreningen kan også være i form af naturalier eller anden prak�sk stø�e. Foreningen kan ikke træffe beslutninger i sager vedrørende skolens ledelse, personale og elever. Foreningens konto- nr. er : 7780 - 1248665 Kasserer: Preben Enevoldsen Sekretær: Lone Fjeldsted Aagaard Menigt medlem: Niels P. Gosvig. Suppleant: Ron van Vliet

Formand: Jonas Houmann Mail jhoumann55@gmail.com Telefon: 4070 1611 Næs�ormand: Jørgen Laursen Mail borrisdoktor@dadlnet.dk 50


Program for Indre Mission (Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus)

December: 28.

Juletræsfest Mødeansvarlig kreds 1

Januar:

6.

Nytårsfest på soldaterhjemmet

11.

Mødea�en v/Torben Bitsch – Spjald Mødeansvarlig kreds 2

12.

Sanga�en v/Me�e Nørremark – Rk.Mølle Mødeansvarlig kreds 1

28.

Ak�vitetsdag

Februar

26.

Fastelavnsfest

51


52


Nyt fra Dagli’Brugsen Hverdagen nydes stadig af Allan og personalet i vores nyrenoverede Dagli’Brug­ sen i Borris. Mange �ng er blevet le�ere i hverdagen, og bu�kken fremstår rig­ �g flot og lækker. Vi som kunder kan også nyde det hver eneste gang vi handler  og sam�dig glæde os over, at Coop tror på frem�den for Dagli’Brugsen i Borris.  At vi er værd at investere i, er også vig�g for Borris by og sogn. Der er ansat 5 nye ungarbejdere. 2 af de unge, der lige er blevet 18 år, er fort­ sat i bu�kken. De 3 andre er i gang med nye udfordringer, og vi siger tak for  deres indsats i Dagli’Brugsen i Borris og held og lykke fremover. Vi deltog med en stand på Kulinarisk Fødevare Messe. Coop syntes, at det var  spændende, at vi sprang med på ideen. Der var virkelig travlt på messen, og  vores stand var rig�g godt besøgt, så der blev langet mange smagsprøver over  disken. Stor ros �l Allan og personalet for indsatsen, og standen så rig�g indby­ dende og spændende ud med en del nyheder og andre specialiteter. Julemåneden er foran os, og vi vil igen lave lidt forskellige juleak�viteter i bu­ �kken og hygge om kunderne. Allan og undertegnede opfordrer �l, at hvis der f.eks. er varer, man synes  mangler i bu�kken, eller noget nyt man kunne tænke sig, at man så endelig  forhører, om det er noget, der kan lade sig gøre. Allan, personalet og bestyrel­ sen er parate �l at gøre det, vi kan, så vi kan give jer den bedste service og op­ levelse i bu�kken – at I må synes, at lige netop jeres Dagli’Brugsen er værd at  handle i.. Hermed ønskes I en rig�g Glædelig Jul og et godt Nytår. Solveig Hvid Daasbjerg på vegne af Allan , personalet og hele bestyrelsen.

53


54


Borris Sogneforening Stor tak til Margit og Benno samt holdet bag Borris Traktortræk for den fine check, der gik til Borris Sogneforening! Herfra skal pengene igen gå �l 

den nye hjemmeside, hvor status pt. er, at fra arbejdsgruppen har man opgivet  at bygge mere op på det gamle system, som kører i dag. Derfor er der købt en  ny midler�dig netadresse, hvor der bygges noget helt nyt op, et arbejde der er i  gang. Som jeg forstår det, er bl.a. bare den lille betalingsafdeling i BGU og BIF,  der hedder Conventus (og hvad arbejdsgruppen i øvrigt har prøvet at koble på),  ikke særligt samarbejdsvillig med det gamle system, vi kører med i dag. Men  som skrevet er der nu gang i et helt nyt og forenklet fundament, hvor der kan  bygges mange �ng ind, og lige hvad angår Conventus kommer den �l at ligge  som et link under BIF og BGU.  Indrømmet at det har taget �d, men dels brugte  vi nogen �d på at finde nogle frivillige, der har forstand på de�e her, og når så  skidtet ikke vil, som arbejdsgruppen ønsker, så er der pludselig gået �d - den  kender vi vist alle. Sam�dig har vi også respekt for, at jobbet, man er a�ængig  af i dagligdagen, må komme i første række.  Borris Prisen gik i år �l Inger Bech for hendes store engagement og indsats for  Borris. Hun giver den max gas for at lave PR for og om Borris. Stor TAK fra os  alle �l dig, Inger.  Husvild i Borris var et rig�g godt møde i hallen for nylig. Opslaget i Brugsen  blev vel set af mange, men der var kun et fremmøde på ca. 30 pers. Dejligt at se  og høre ungdommen, der var med på banen med ideer og indslag. Lars Rah­ bæk, Henning Iversen, Ole Knudsen og Jørgen Holk havde taget ini�a�v og lavet  benarbejdet forud for mødet. Emnet var: Hvad gør vi ved de manglende boliger  i Borris? Hvor er der ledige og måske salgbare huse i nærmeste frem�d, og hvor  mange mulige byggegrunde har vi byen? En a�en der fortsæ�er med andet  afsnit først i det nye år, hvor vi gerne vil koble en fællesspisning sammen med.  Så hold øje med opslag i Brugsen.  Indendørs Marked i Hallen den 22. januar fra 10.00 til 16.00

Kom og sælg af dit overskud! Et bord på 2 x 1 meter (bande) koster kun 100 kr.  (der betales ved �lmelding). Lisbeth Bjerre – Heidi Gammelmark – Trine Krøy er  markedsansvarlige. Medlemsopkrævningerne kommer rundt i postkasserne i november/ 55


december. Vi håber, I vil tage godt imod og betale et lille bidrag �l fælles gavn  for ini�a�ver og ak�viteter i vores lille samfund. Prisen er som de forrige år:  Husstand med 2 voksne 200,- kr. og husstand med 1 voksen 100,- kr. Der kan  betales på følgende måder: Skjern Bank 7780 1498997 Swipp/Mobilepay 42772385 Dagli’Brugsen �l Heidi Gammelmark Det er også muligt at betale �l Sogneforeningens bestyrelse, som består af føl­ gende: Formand  Erna Gammelmark  Hjoptarpvej 4 Næs�ormand  Michael Buskbjerg Ahlervej 1 b Kasserer Trine Krøy Agervej 73 Referent Lisbeth Bjerre To�gårdvej 1 Øvrige: Heidi Gammelmark Skolevænget 56 Svend Åge Pedersen Vestergade 50 Kenneth Pinnerup Kirkevej 16 Glædelig jul �l alle fra os i Borris Sogneforening!

56


BORRIS HAR MANGE FRIVILLIGE…. Vi ser dem i hallen og stadion, vi  ser dem i byen, vi ser dem �l mar­ ked og traktortræk, men at være  frivillig er også at være besøgsven  på plejehjemmet, at være kasse­ rer for foreningen etc. E�erløn, hvad så Kirsten? spurgte  Yrsa og Knud Jeppesen en dag for  1½ år siden, da de mødtes i brug­ sen. Ja, nu var hendes �d som  e�erlønner først lige begyndt,  men hun havde da i tankerne at  komme med i flokken af frivillige  for sognet, dog ikke Grøn Bande,  for hendes fysik kunne knapt klare  haven, så det duede ikke.   Kirsten Dyrvig havde næsten  glemt snakken, men 1 uge e�er  blev hun ringet op af skolelederen på Borris skole. Han havde hørt, at hun nu  var e�erlønner og måske havde et par �mer �l overs. Borris Skoles bibliotek kunne godt bruge hendes hjælp en gang om ugen �l at  sæ�e bøger på plads, når de blev afleveret igen af børnene. Tjae, hvorfor ikke, tænkte Kirsten. Der var ikke langt fra tanke �l handling, så  hun sprang �l. Hun mødte op og fik instruks af bibliotekaren, og siden er hun  hver torsdag formiddag på ”arbejde”. Skulle hun være forhindret en dag, siger  hun bare �l – mere bundet er hun ikke.  Kirsten er glad for sin tjans, for der kan også blive �d �l en lille snak med børn  og lærere. Hun vil helt sikkert opfordre andre �l at tage imod et sådant �lbud.  Der er al�d et eller andet, som måske bliver forsømt, og et par �mer om ugen  kan de fleste nok tage ud af kalenderen, selv de mest travle e�erlønnere eller  pensionister. Man giver, men man får sandelig også en masse igen.  Lili Kristensen 57


Vi må aldrig blive husvilde i Borris!

Onsdag den 26. oktober kl. 19.00 var der kaldt �l idé- og inspira�onsmøde i Mul�salen under denne overskri�. Mødet var et privat ini�a�v, og forud for mødet var der ops�llet følgende spørgsmål: Har vi boligerne �l de ældre, som ønsker at fly�e fra huset igennem mange år? Har vi de huse i byen og på landet, som kan �ltrække nye indbyggere, eller som er interessante for de indbyggere, som bare ønsker at fly�e inden­ for byen og sognet? Har vi de byggegrunde som muliggør både store og små nybyggerier? Risikerer vi, at folk fly�er fra byen og sognet, fordi udbuddet af huse og byggegrunde er for lille? Er der poten�elle byggegrunde i byen, som vi helt overser? Er der mulighed for at etablere nye byggegrunde – og i givet fald hvor? Ini�a�vgruppen havde forud for mødet a�oldt en række møder for at drø�e poten�elle idéer �l ældreboliger, byggegrunde m.m., og alle disse idéer blev fremlagt på mødet. Der var ikke taget s�lling �l eller undersøgt, om disse idéer var realis�ske at gennemføre, og der var heller ikke taget s�lling �l, om det var de rig�ge idéer for byen. De skulle udelukkende tjene som inspira�on under mødet. Der var cirka 40 deltagere, og mødet var præget af stor spørgelyst, deltagelse og konstruk�ve input �l et eventuelt videre forløb. De 3 væsentligste konklusi­ oner fra mødet var: 58


Der er behov for flere ældreboliger i byen, og disse ældreboliger skal helst være centralt placeret i byen. De må gerne placeres i mindre klynger, men ikke nødvendigvis alle samlet. Der er allerede private ini�a�ver i byen, som sigter på etablering af ældreboliger, men ini�a�vgruppen skal indkalde �l et møde for de ældre, hvor der følges op på de�e punkt. Der vil løbende være huse og grunde �l salg i byen og sognet, og der vil også løbende blive istandsat huse. De�e vil være privat foretagsom­ hed, som man ikke skal involvere sig i fra ini�a�vgruppen, men grup­ pen må gerne bidrage med input og inspira�on. Der er allerede indbyggere, som søger byggegrunde i og udenfor Borris, og det er fremover også relevant at �lvejebringe nye byggegrunde i byen. Dels for at fremme den interne rota�on i byen, men også for at gøre byen endnu mere interessant for eventuelle �lfly�ere. Ini�a�vgruppen skal kigge lidt nærmere på idéer omkring nye byggegrunde som vi har kaldt ”Møllegårdvej II”, ”Egernvej II”, ”Agervej Vest” og måske også ”Vestergade mod banen”. Ini�a�vgruppen skal senere indkalde �l et nyt møde med fokus på de�e punkt omkring nye byggegrunde. Fra ini�a�vgruppen vil vi gerne takke for fremmødet og den gode deltagelse i dialogen. Også en stor tak �l Thorkild, som både var vært og deltager i mødet, og ikke mindst �l Borris Rådet, som a�oldt udgi�erne i forbindelse med mø­ det. Med venlig hilsen Ole Nyholm Knudsen, Jørgen Holk, Henning Iversen og Lars Rahbæk

59


60


PÅSKETRÆK 2016 Endnu et påsketræk har givet ak�vitet og glæde i sognet. Først selve optakten og dens omtale, så alle forberedelserne og endelig dagen, hvor alle mand er af huse. Mange lægger �mer i traktortrækkets a�oldelse, og det skaber en samhørig­ hed omkring hele forløbet. Ifølge Margit Gosvig er det en fornøjelse at møde den store interesse, når der bedes om hjælp. For de flestes vedkommende er det gengangere, der bare vil være med. I år var vejrguderne ikke med, da det regnede en stor del af dagen. Selvom det gav store udfordringer med arrangementet og ikke mindst parkeringsforholde­ ne, tog gæsterne det meget pænt. Og folk blev ikke afskrækket, for deltageran­ tallet på �lskuerrækkerne var det samme som året før. Som de foregående år bliver overskuddet uddelt �l Borris sogn, og i år var de glade modtagere: Åstedparkens Venner fik 5.000 kr., Borris Skoles Venner fik 5.000 kr., Dame­ a�enen fik 5.000 kr., Grøn Bande fik 5.000 kr. og endelig fik Borris Sognefor­ ening 10.000 kr. I alt 30.000 kr. er kommet ud �l forhåbentlig glæde for unge og ældre borgere i sognet og sognets forskønnelse. Der er allerede fuld gang i forberedelserne for næste års påsketræk. Påskedag den 16. april 2017 er der igen stor ak�vitet på Borris Landbrugsskole Pulling Arena, garanterer Margit. Lili Kristensen

61


GRATIS vareudbringning hver onsdag (Ring og bes�l dagen før) Apotekervarer fra Skjern Apotek Tips og Lo�o Salg af fiskekort Postshop åben hele ugen kl. 07.00 - 20.00 GLS Pakkeshop Frisk kød og pålæg fra Slagter Kirkeby Blomster og gavear�kler fra Crea Lundsgaard Al�d frisk frugt og grønt Frisk bagerbrød fra egen ovn Hvis der er noget du mangler i vores sor�ment, kontakt personalet. Åbnings�der: Alle ugens dage 07.00 - 20.00 Hilsen Dagli’Brugsen Borris Tlf. 9736 6013 Følg os på Facebook og SMS

62


Fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt

er �tlen på en nyudkommen bog  fra Historisk Samfund for Ring­ købing Amt. Bogen handler om  fa�gvæsenet, fa�ghuse og fat­ �ggårde og om nogle af de men­ nesker, der af en eller anden  grund havnede under fa�gfor­ sørgelse.  Grundene �l, at folk kom under  fa�gvæsenets omsorg, kunne  være mange forskellige.  En del var pensionister, dvs. den­ gang fandtes der ingen folkepen­ sion eller aldersrente, så hvis  man ikke havde ha� en gård, som  man kunne sælge �l en søn eller  fremmed og så blive boende på  a�ægt, var man ilde stedt.  Andre var arbejdsløse, syge, enker eller enlige kvinder med børn.  Der er en ar�kel om fa�ghuset, der lå hvor nu skolen ligger, og fa�ggården  Mosegård i Borris.  Der fortælles om køb og indretning af Mosegård �l fa�ggård samt omkostnin­ gerne derved. Desuden er der glimt af dagligdagen for andre fa�glemmer, som  man dengang kaldte beboerne på fa�ggårde og -huse, og andre, som modtog  almisser, som kontanthjælpen dengang kaldtes.  Foruden forholdene i Borris er de fa�ges forhold i 42 andre sogne i det �dlige­ re Ringkøbing Amt beskrevet på bogens 282 sider, der er velegnet �l jule- og  fødselsdagsgave, �l måske især forældre og bedsteforældre, hvoraf nogle sik­ kert har hørt om forholdene for de fa�ge og syge i »de gode gamle dage«.  Bogen kan købes hos Historisk Samfund for Ringkøbing Amt og koster 75 kr. for  medlemmer og 150 kr. for ikke medlemmer. Bogen kan også købes i boghand­ len. Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv 63


Program for Borris Hyggeklub 2016 � 2017 30. november 7. december 14. december - Juleferie – 11. januar  18. januar 25. januar 1. februar 8. februar 15. februar 22. februar 1. marts 8. marts 15. marts 22. marts 29. marts 5. april 19. april

Julefrokost Seniorklub Ingen ak�vitet Jane Søgaard Seniorklub Sigrid To�gaard Grethe Pedersen Seniorklub Vinterferie Ruth Gosvig og Olga Jensen Ninna Schmidt Birgit Hostrup E�erskoledag i seniorklub ???? ???? Afslutning i Hyggeklub Generalforsamling I Seniorklub

64


Borris IF E�erårssæsonen er e�erhånden afslu�et, et e�erår, der med  sportslige briller har været rig�g fint. Også på medlemsfronten ser det rig�g  godt ud.  Skulle der være nogle, der endnu ikke er kommet i gang, men gerne vil, så meld  jer endelig �l Anders Buhl tlf.: 22 93 24 25, som kan henvise �l det rig�ge hold.  Ved andre spørgsmål kontakt da endelig også. Borris Idrætsforening bruger som bekendt Conventus �l betalinger. Systemet  fungerer godt for rig�g mange af medlemmerne, dog mangler der stadig nogle  enkelte kon�ngen�ndbetalinger. Hvis der er nogle, der har problemer, så hen­ vend jer �l én fra bestyrelsen.   Siden sidst har den årlige Sognedag været a�oldt, og denne dag var BIF repræ­ senteret med kampe på stadion. Dagen startede med silende regn, men trods  det holdt både spillere og �lskuere ud. Alt i alt blev det en dag med god opbak­ ning, og det skal de fremmødte have stor tak for. Desuden var Andelskassen  flot repræsenteret på dagen og vært med vand og frugt - en meget flot gestus  fra klubbens hovedsponsor – noget de skal have stor tak for. Siden sidst er der også blevet lagt noget arbejde i forbindelse med forbedring  af banen. Lauge Bonde er blevet lejet ind �l at etablere dræn på nogle af de  bløde områder omkring klubhuset og legepladsen. Midlerne �l de�e er givet af  kommunen, så en stor tak �l den for at ly�e �l klubben. Idrætsforeningen vil også rig�gt gerne beny�e lejligheden �l at takke Dalager  Marked rig�gt mange gange! De har igen i år valgt, at idrætsforeningen kunne  være med i forbindelse med uddeling af overskud. Det betyder rig�gt meget! Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne re�e en stor tak �l de engagerede trænere,  der har hjulpet os i den første del af sæsonen. Vi forventer at starte op med  stort set samme trænerstab �l foråret med opstart i marts/april. Nærmere info  følger.  Det var alt for de�e nummer. God vinter og jul �l alle. Vi ses, når foråret melder sin ankomst. Med venlig hilsen bestyrelsen for BIF Peder, Charlo�e, Henning, Jonas & Anders. 65


Åbningstider mandag: lukket ti: 8.30 - 17.00 on: 8.30 - 17.00 to: 8.30 - 18.00 fr: 8.30 - 17.00 lø: 8.30 - 12.00 ”lukket mellem jul og nytår”. 

Spejderhy�e �l leje. Mangler du et sted �l din næste fest eller møde, er  spejderhy�en i Borris måske en mulighed. Den koster kun 700,- pr. dag. Interesseret så kontakt formanden for hy�en Allan  på tlf. 29114373 66


BORRIS SENIORKLUB AKTIVITETER 2016 - 2017 Ak�viteter

Tirsdag

Gymnas�k

X

Hyggeklub

Onsdag

X

Seniorklub

Bemærkninger

9.10-11.00 X

Kortklub

Møde�der

x

14.30-16.30 E�ermiddag

E�er a�ale

14.30-17.00

Se program

Vinterferie uge 7

Program for Borris Seniorklub 2016 - 2017 07. december 11. januar 08. februar 15. marts 19. april

Adventsmøde med Hanne Nielsen og Luciabørnene Lærer Pedersen Sjove folk jeg har mødt på min vej Ruth Dein Jeppe Aakjær  Skjern Husflidsskole  Se nærmere i ugeposten Generalforsamling

Bestyrelsen Formand Birgit Hostrup Kasserer Gunhild Pedersen Karen Østergård Tove Hansen Sekretær Ninna Schmidt Bemærk : 15. marts

E�erskoledag  - besøg på DHE  ( �dligere Skjern Hus­

flidsskole )

67


68


BORRIS’ FREMTID MANGLER FRIVILLIGE Et opslag på Facebook og i Dagli’Brugsen indikerede, at vores lokale børnehave godt kunne bruge et par hænder eller flere �l at give lidt lu� i hverdagen. Forældrenes allerstørste ønske er, at personalet i børnehaven bruger al deres arbejds�d på at være sammen med børnene. Der skal leges, trøstes og holdes øje med, så det at få �d i hverdagen �l lidt ekstra forkælelse af børnene er svært. Forældrebestyrelsen har derfor fået en god ide, nemlig at søge 3-4 personer �l i turnus at bage lidt �l e�ermiddagskaffen 1 gang om ugen. De frivillige skal så selv handle ind på børnehavens regning og så bage enten i børnehavens køkken eller i eget hjem. Børnene vil helt sikkert elske, hvis ”bageren” dukker op i børnehaven. E�er en uge fik de 5 henvendelser, og ordningen er så startet op 1. november og kører med en prøveperiode ind�l uge 7. De 5 ”bagerjomfruer” ski�es hver 5. uge. Der er blevet bagt i børnehaven, og der gik ikke lang �den, inden der var hjælp fra små hænder. Bagværket, der ba­ ges uden hvidt mel, bliver så anre�et �l børnenes e�ermiddagskaffe om torsda­ gen. Og når børnene har forladt bordene, rydder den frivillige op. De frivillige er 2 mødre, der har orlov, og 3, der har nået bedstemorsalderen. Skulle de blive forhindret, by�er de bare indbyrdes. Preben Frederiksen fra bør­ nehaven har kun fået meget posi�ve �lkendegivelser fra forældrene. Børnene nyder fællesskabet om et mål�d, hvor anretningen er ens for alle. Ja, og så gør det jo ikke noget, at man selv har været med �l at bage. I den travle hverdag nyder de ansa�e også, at der lige er ekstra hænder et par �mer om ugen. Lili Kristensen

69


NÅR DIESELEN RASER I BLODET…. Til daglig ser vi Steffan Bech Pedersen i fø­ rerhuset på en af vognmand Hans Skov Chri­ stensens biler. Steffan har været chauffør i firmaet i 10 år, og han kører foder- og krea­ turtransport. Trods lange dage her får han ikke nok af lastbiler. I weekender og på skønne sommera�ner kører han også rundt, men her er transport­ midlet af en noget ældre beskaffenhed, nemlig en Scania Vabis L55 fra 1960. Nogle kører i veteranbiler, nogle på veteranknal­ lerter, men Steffans hobby er nu en flot ve­ teranlastbil. Interessen kom, da han fulgtes med en god ven �l veteranrally i Silkeborg nogle gange. Her kom mere end 100 gamle lastbiler, og de kørte så Silkeborg – Aarhus tur retur i en flot kortege. Til et sådant rally kom han �l at snakke med mange med samme interesse, så der blev rig�g ”sparket dæk”. Og drømmen om at få sin egen bil blev større og større. Dog havde han det krav, at hans bil skulle være køreklar, så han ikke først skulle bruge mange �mer med repara�on og opbyg­ ning. Sidste sommer dukkede den så op. En sjællandsk sælger havde en to-akslet Scania VabisL55 fra 1960 med �p-lad �l salg. Steffan spurgte sin gode ven Jens, der godt kendte den Scania, og han sagde god for den. Sælgeren blev kontak­ tet, og Steffan købte lastbilen uden at se den først. Sammen med en kammerat tog han så �l Sjælland, afleverede en sum penge og sa�e sig bag det store rat. En drøm var gået i opfyldelse, og nu gik turen hjemad. Og det er ikke lu�a�ed­ rede sæder, der gør turen behagelig � Vel hjemme i Borris er Steffans lastbil opstaldet i karetmagerhallen. Det er ale­ ne kosme�ske repara�oner, han skal foretage på bilen. Ind�l nu har han fundet originale fælge og et originalt træk, som han har fået sandblæst og malet. Trækket blev med et vig�gt, for han har nemlig fået lov �l at låne en gammel hænger. Ellers er det førerhuset, der har første prioritet. Steffan har et fører­ hus stående fra en anden lastbil, og det skal han have svejset lidt i, hvore�er det skal rustbehandles, sandblæses og males. Det betyder også, at Vabisen skal skilles ad, så chassiset kan få samme omgang. Så er det rart, at min bror Peder 70


er smed og har håndelag for at svejse, siger Steffan. Han vil forsøge at få mest mulig af bilen �lbage �l original stand. Her vil han bruge sit netværk, der ved, hvor man kan skaffe de originale dele. De nuværende sider på ladet vil han pille af og så montere træsider. Og som prikken over i-et vil han gerne have førerhu­ set plysset. Vi kender det alle. Gamle biler, motorcykler og knallerter �ltrækker opmærk­ somhed, og det mærker Steffan også. Allerede på vejen hjem fra Sjælland var der på en tanksta�on én, der var meget interesseret, endda så meget, at han spurgte �l pris. Kæresten Me�e har da også været med på flere ture, og hun synes bestemt, at der er en charme ved at køre med. Me�e og Steffan fik i juni lille Oliver, men han kan først komme med, når han bliver 3 år. Han kan nemlig ikke blive spændt fast i Vabisen. Ingen tvivl om, at Steffan glæder sig �l at indvie sønnen i lastbilens fortræffeligheder. Steffan vil helt sikkert have den storsnudede veteran med �l nogle træf, men ellers er det �l hyggeture ud i nærområdet. Om det er en dyr hobby. Det bestemmer man jo selv. Som andre betaler kon­ �ngent �l sport, har han en vægtafgi� på 1.500 kr. årlig, der skal betales. Ellers er det jo udgi�erne �l reservedele og lidt diesel. Lili Kristensen

71


Borris Sports- og Kulturcenter

Udlejning af multisal

Salen har plads til 120 spisende gæster. Frit valg mellem runde eller aflange borde. Elklaver til rådighed. Lejepriser: Timeleje: 200 kr./ time Døgnleje: 2050 kr. inkl. moms / 24 timer Køkkenfaciliteter kan tillejes for 650 kr. Adgang til brug af sportshal i forbindelse med private arrangementer kan tillejes for 500 kr. Service, borde og stole udlejes ud af huset. Henvendelse til Halbestyrer Thorkild Gjaldbæk-Nielsen

tlf.: 25 74 60 88 eller mail: borrishallen@live.dk

72

2016 12 sogneblad