Page 1


1


2


3


4 © Бороспорт, 2017 г.


5


6


7


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 1. ЗА КОНКУРСА

1.1. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият документ представя конкурсната програма на Международен конкурс за нова централна част на курортен комплекс Боровец. Конкурсът се провежда съобразно на изискванията на Закона за обществените поръчки и Наредба 4 за провеждане на конкурси в инвестиционното проектиране за целите на последващо директно възлагане на работна фаза на инвестиционния проект на спечелилия конкурса участник на база участващия в конкурса негов идеен проект. В документа са включени още техническо задание, правната рамка, както и всички посочени в настоящия документ приложения. Конкурсната програма е организирана в пет основни глави – общо описание на конкурса, условия за участие, график, въведение в територията на Боровец и не на последно място информация за конкретната територия, обект на конкурса - т.нар. „Златен триъгълник“ на Боровец, разположен в южната част на курорта и в непосредствена близост до началото на ски-зоната, лифтовете и туристическите маршрути. Информацията в тази последна пета част обхваща резултатите от поръчани от Община Самоков и проведени специално за конкурса от мултидисциплинен екип теренни и теоретични проучвания.

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОРИ Възложител на конкурса е Община Самоков с подкрепата на Камара на архитектите в България, Съюза на архитектите в България и Съюза на урбанистите в България. Организатор за Възложителя е платформата за градска култура и проекти Urbanistas. В работната група по заданието на конкурса бяха поканени още представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерство на туризма, Българска асоциация на туристическите агенции, Националния институт за недвижимо културно наследство, Форум културно наследство, Катедра „История и теория на архитектурата“ към Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, Коалиция за да остане природа, обединяваща неправителствени организации за защита на околната среда и биоразнообразието, както и излъчени представители на сдружение „Боровец“, представляващо жителите и наематели в „Златния триъгълник“.

1.3. ВИЗИЯ Конкурсът се провежда в подкрепа на Визията на Община Самоков за развитието на Боровец като иновативен, устойчив и привлекателен европейски лидер за целогодишен семеен планински туризъм и спорт, както и за популяризирането му в регионален и международен мащаб. Стремежът е за утвърждаване на Боровец като зелен курорт, насочен към все по-широк кръг посетители, които да могат да предпочитат по-продължителеня престой поради разнообразието на активностите, които могат да се открият на място - любители на природата и планината; любители на екстремната линия активности каквито са планинското бягане, катерене, колоездене и фристайл през лятото, фрирайд през зимата; гарантирането разнообразие, както през деня, така и вечер - от тиха и уютна атмосфера до активен, но съобразен с визията за семеен туризъм нощен живот в духа на новия стил на заведенията за хранене и развлечения и на голяма част от базата за настаняване. Екипът на Община Самоков се надява реализацията на спечелилия проект да допринесе за по-пълноценно съпреживяване на местните култура, спорт и природа, като привлече повече семейни посещения и осигури по-високо качество на живот както на посетителите, така и на местните жители.

8


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 1. ЗА КОНКУРСА

1.4. МОТИВИ Основният мотив за провежданена настоящия конкурс е желанието на Община Самоков да стимулира развитието на курорта Боровец и региона чрез въвеждането на нови притегателни функции и обслужващи курорта дейности. Най-общо, необходимата нова инфраструктура трябва да обезпечи привлекателни целогодишни условия за туризъм и отдих - високо ниво на търговско обслужване и заведения за хранене, развлекателни дейности и атракциони, административно и информационно обслужване и обществен отдих. Обновяването на територията „Златният триъгълник“ дава възможност за намеса в някои съществуващи теми от съвременната застроена среда на територията, което понастоящем включва функционални, естетически, финансови и имиджови проблеми, както и решаване на съществуващи комуникационни проблеми основно по пешеходния достъп до ключови обекти в рамките на територията и нейните близки околности, подчертаване и уреждане на достъпа до двата обекта на културноисторическото наследство, основна поддръжка на съществуващото залесяване и други подробно описани в представянето на територията в настоящата конкурсната програма. Настоящият устройствено-архитектурен конкурс е възможност чрез прозрачна и демократична процедура да се утвърди международният имидж на курорта като туристически лидер в региона и да се направи дългосрочна инвестиция в неговото устойчиво, природосъобразно и иновативно развитие. ОСНОВНА ЦЕЛ Основната цел на конкурса е да събере широк спектър и на високо ниво идейни проекти за устройственото развитие и архитектурния облик на територията, от които да се излъчи подходящ за Визията на Общината за развитието на курорта проект за етапна реализация. СОЦИАЛНА ОБОСНОВКА Желанието на Възложителя е да предостави възможност за демократична и прозрачна процедура за избор на наематели на новосъздадените наемни площи за търговско и обществено обслужване, развлечение и отдих. Изборът на наематели ще бъде на принципа на свободната конкуренция и на основа на техния доказан капацитет, опит и успех в съответната дейност, както и предложена визия за съответния наеман обект. Изборът на наематели ще бъде проведен с нарочни и своевременно обявени публични конкурси.

1.5. ПРЕДМЕТ Предмет на конкурса е избор и реализация на идеен проект за територията „Златният триъгълник“ в планински курорт Боровец, Община Самоков, България. Територията е разположена в най-оживената и атрактивна част на курорта, в непосредствена близост до финала на ски пистите и началните станции на кабинковия и седалков лифт, както и до някои от най-големите и значими хотелски комплекси. Местоположението на територията предопределя важното значение на това пространство за фукнкционирането на курорта и за цялостното архитектурно- естетическо формиране.

9


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 1. ЗА КОНКУРСА

1.6. ФОРМАТ Форматът на конкурса се предопределя от неговите цели. Конкурсът е: •

международен – за да събере възможно най-много идеи и предложения, а също и да увеличи възможността за получаване на проекти с високо качество;

анонимен – за да гарантира прозрачен и справедлив процес на журиране и оценка, а в резултат и на избор на победител в конкурса;

едноетапен – Община Самоков и организационният екип на конкурса държат изборът на проект-победител да е на база единствено и само на качествата на проекта и възможността на автора му да изработи работен проект;

с награди – класираните на първо, втори и трето място, както и още два излъчени от журито проекта ще бъдат възнаградени с парични награди, описани в Глава 2 Общи условия, т.2.6 Награди и възлагане от настоящото конкурсно задание. Първопремираният проект ще получи директно право на възлагане и предложение за договор за технически и работен инвестиционен проект.

1.7. СТОЙНОСТ Общата стойност за реализация на инвестиционното намерение се предвижда да бъде до 60 млн лева без ДДС, при реализация на максимално допустими: •

застроена площ (ЗП) от 5 285 м2 ;

разгърната застроена площ (РЗП) от 22 019м2 ;

подземна застроена площ с възможност за два подземни етажа с обща площ от 14 092 м2

вертикална планировка от 5 285 м2 ;

паркоустройство от 7 046 м2 ;

Общата стойност за реализация включва: •

строително монтажни работи (СМР) включително труд и материали за реализиране на инвестиционния проект и инфраструктура, довършителни работи, оборудване и обзавеждане;

благоустрояване на територията, включена в обхвата на конкурса;

стойността на работния проект за пълния пакет специалности към инвестиционния проект от 28 лв. на кв.м. без ДДС от разгърнатата застроена площ и подземно проектиране.

други видове дейности ( изработка ПУП-ИПРЗ и схеми, Доклад за оценка на съответствие, Доклад по ОВОС, строителен и авторски надзор, държавни такси по съгласуване и въвеждане в експлоатация ).

1.8. ДОПУСТИМОСТ Допустими за участие в конкурса са индивидуални проектанти-архитекти с пълна проектантска правоспособност от Камарата на архитектите в България (КАБ) или еквивалент в съответната държава на професионална регистрация, както и екипи с поне един такъв член. При екипен победител в конкурса, договор за възлагане на технически и работен проект ще бъде сключен със съответният посочен представител на екипа. 10


© Община Самоков, 2017 г.


12


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1 ОБХВАТ НА КОНКУРСА Обхватът на конкурса включва т.нар. територия „Златният триъгълник“ в централната част на най-стария български планински курорт Боровец. Точните географски координати на територията, обект на конкурса са 42.265055, 23.604876. ВЪВЕДЕНИЕ Архитектурно-устройствената среда в района на «Златния триъгълник» е изграден основно през 1992 г. , когато в резултат на настъпилите социално-икономически промени се освобождава и се дава ход на частната инициатива и започва застрояване с малки ресторанчета, кафета, барове, магазинчета и сергии. Всичко това се случва без да се спазват архитектурно-устройствените предвиждания на плана от 1986 г. и без да се спазва одобрената от Главния архитект Схема на преместваеми търговски обекти, която е предвиждала само 24 обекта с ограничена квадратура и едноежен обем. Последствие броят им се увеличава и без необходимите строителни книжа те се дострояват и надстрояват. Резултатът е видим и днес - различни по стил, хаотични обеми, без необходимите разстояния между тях за спазване на санитарнохигиенни норми и правила за пожарна безопасност. Неяснотата за срока на експлоатация на постройките и временнният им устройствен статут демотивира стопаните им и в по-голямата си част търговските обекти нарушават и замърсяват околната среда, затрудняват автомобилното движение и най-вече пешеходния поток и създават чувството за стихийност и неуправляемост. Всичко това показва ясно належащата нужда района да бъде застроен с подходящо оформление сгради и най-вече със съвременни функции и предназначение. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ Териториалният обхват на конкурса включва част от т.нар. “Златен триъгълник“ в централната част на Боровец и е разположен в триъгълното пространство между улиците: •

на север улица свързваща хотел Рила и начална станция на Кабинковата въжена линия (КВЛ),

на запад главният път между Самоков и Боровец и начална станция на КВЛ

на югоизток улицата между хотел „Флора“, протежението на финала на пистите „Мартинови бараки“ и хотел „Рила“.

Така описаната територия включва два общински имота No:65231.919.433 и No:65231.919.354 с обща площ от 23 дка, които са обект на конкурса и 3 частни имота - No: 65231.919.389, No: 65231.919.390 и No: 65231.919.432 с площ от 4,5 дка., които не са обект на настоящия конкурс и за които има влязъл в сила ПУП (Подробен устройствен план). Актуален ПУП за територията-обект на конкурса ще бъде разработен в следствие на конкурса и на база излъчения от него проект-победител. От участниците се изисква да се съобразят с одобрения на експертен съвет и съгласуван от Общински съвет – Самоков Подробен устройствен план – план за улична регулация и обектите на публичната собственост. Не е нобходимо да се взима предвид досега действащи регулационен и застроителен план на курорта с изключение на плановете за частните имоти в триъгълника. Възложителят предоставя информация за предишни такива планове за сведение – Глава 4. Боровец, т.4.6 Архитектура и в приложенията на настоящото задание. 13


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

УСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ Устройствените параметри на територията са заложени в Общия устройствен план на Курортно-туристическа локализация „Самоков – Боровец – Бели Искър“ от 2005 г. с ръководител арх.Петко Еврев. •

устройствена зона - Оо - съгласно Общия устройствен план, ОУП;

Максимална плътност на застрояване – до 30%;

Максимална интензивност на застрояване* - до 1.25;

*отношението на разгънатата застроена площ към площта на урегулирания имот, изразено в абсолютно число;

Минимална озеленена площ – до 40%, половината от която да бъде осигурена за дървесна растителност;

Допълнителни съображения съобразно актуалният Закон за устройство на територията (ЗУТ): •

Минимално лице на имота – 13 м.;

Необходими отстояния за застрояване от границите на имота – 3м. от странични регулационни линии, 3 или 5 метра от дъното на имота;

Минимална площ на урегулиран поземлен имот – 400 кв.м.;

Максимална височина на застрояване – не се ограничава.

Отстояние на застрояването от уличната регулация по преценка на проектанта.

ОБЩИНСКИ ИМОТИ По-конкретно, обхватът на конкурса включва следните имоти, отбелязани и на Схема 12 – „Златен триъгълник“ – Обхват, собственост и застрояване: •

имот No:65231.919.433 с обща площ 22 714 м2, собственик Община Самоков и предназначение за курортно-рекреационен обект. Имотът включва общо 65 сгради и постройки, от които се предвижда да бъдат запазени три - No.12, 14 и 57 (сгради с траен статут), както е илюстрирано на Схема 12 – „Златен триъгълник“ – Обхват, собственост и застрояване. Схема 11 „Златен триъгълник“ – функции и предназначение към Глава 5 „Златен триъгълник“ илюстрира видовете по функция сгради на територията на конкурса и в граничните територии. Подробен списък на функция, площ, етажност и вид собственост на сградите е приложен в приложенията към настоящото задание. Тази информация е включена и в Приложение 2. Скица на поземлен имот № 65231.919.433. Извадка от кадастралния регистър. Файл с нанесени кадастрална карта, регулационни линии в обхвата на конкурса, инфраструктурни обекти и дървесна растителност.

имот No:65231.919.354, с обща площ 300 м2, собственик Община Самоков. Първоначално този имот е бил предназначен за изграждане на трафопост от електроразпределителното дружество. За целите на конкурса територията на имот 354 се включва към общата територия обект на разработки, като участнциите могат да боравят свободно с нея по целесъобразен за проектното им предложение начин. По-подробни указания за възможният обхват на необходимата за електрозахранване инфраструктура са описани в част Задачи на настоящата глава от Конкурсната програма.

14


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЧАСТНИ ИМОТИ Златният триъгълник включва още три частни имота, които са заключени между така описаните три улици и не са обект на настоящия конкурс. Тези имоти са както следва: •

имот No: 65231.919.389 с площ от 3381 м2, на който са разположени три сгради – две жилищни за временно обитаване (No.1 и 2 на същата схема, съответно 78м2 и 22м2) и една обслужваща постройка (No.3, 15м2);

имот No: 65231.919.390 с площ от 800 м2, на който са разположени сграда със смесено предназначение (No.1, 168 м2) и обслужващи сгради (No.2, 9м2 и No.3, 21м2)

имот No: 65231.919.432 с площ от 2382 м2 със собственик Сдружение „Български червен кръст“, на който са разположени здравно заведение (Сграда No.1, 85м2), обслужваща сграда (No.2, 54m2) и сграда със смесено предназначение – база за настаняване и учебен център (No.3, 503м2).

Участниците са поканени да вземат предвид характера и предназначението на тези имоти и включени сгради, въпреки че те не са включени в обхвата на конкурса. СПЕЦИФИЧНИ ТЕМИ НА ОБХВАТА Участниците са поканени да отделят специално внимание на няколко специфични за територията теми: •

Гранични територии - тъй като „Златният триъгълник“ не може да функционира без околното си пространство, Възложителят изисква прилежащите общински имоти около финала на пистите в югоизточния край на Златния триъгълник, както и площадното пространство пред начална станция на КВЛ в северозападния й край да бъдат взети под внимание в конкурсните проекти предложения чрез предлагане на настоящи и бъдещи простраствени и функционални връзки между предложеното сутройственоархитектурно решение и съществуващия контекст.

Природна среда и местообитания - Боровец дължи името си на характерната местна природна среда, сред която е разположен и граничи с Национален парк „Рила“. Като управител на курорта, Община Самоков се гордее със съхранената природна среда и държи да продължи и доразвие природосъобразния начин на развитие на територията. Ето защо, важна тема в обхвата на конкурсната територия е намиращата се в нея иглолистна гора и запазване на характерното за района местообитание. Проектните решения трябва да се съобразят и да запазят до голяма степен наличната дървесна растителност, която е в добро състояние, като за всеки отстранен индивид в добро състояние се предвижда компенсаторно залесяване.

Недвижими културни ценности – на територията на конкурса са разположени две сгради, вписани като недвижими културни ценности (НКЦ) на Република България, които трябва да се включат в ансамбъла на бъдещето застрояване. Подробна информация за тях и предписанията на опазването им са включени в глава 5 „Златният триъгълник“ , т.5.2 Обекти на НКЦ и режими на опазване от настоящото конкурсно задание.

Изискванията за задачите на конкурса, свързани с тези специфични теми са описани по-подробно в точка 2.3 Задачи от настоящата Глава 2 Общи условия. Информация за състоянието на растителността и местообитанията, както и за недвижимите културни ценности на територията на конкурса е включена в Глава 5 „Златен триъгълник“ т.5.7 Анализ на средата и въздействията, както и в приложенията към заданието.

15


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Допълнителна информация за обхвата и характеристиките на територията – обект на конкурса е включена в Глава 5 „Златен триъгълник“ и приложенията към конкурса. Документи: Схема 12 – „Златен триъгълник“ – Обхват, собственост и застрояване

16


© Google Maps, 2017 г.

17


18


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.2. ЦЕЛИ Целите на конкурса са пряко продължение на мотивите за провеждането му. Основната цел на конкурса е да събере широк спектър и на високо ниво идейни проекти за устройственото развитие и архитектурния облик на територията, от които да се излъчи подходящ за Визията на Общината за развитието на курорта проект за етапна реализация. Подкрепящи тази основна цел са и следните допълващи цели: •

създаване на привлекателно, иновативно и устойчиво публично пространство;

създаване на застроена среда, което допълва съществуващата търговска функция с други нови, подходящи за съществуващия контекст и по предложение на участниците в конкурса;

преустройство на съществуващата търговска зона в привлекателна, естетически издържана и функционално подходяща за семеен, бизнес и екстремен туризъм търговската част;

осигуряване на необходимото за международен планински курорт информационно обслужване по иновативен и съвременен начин – естетически, технически и функционално;

осигуряване на подходяща туристическа инфраструктура; обособяване на стартова точка на пешеходните туристически и вело маршрути;

улеснен достъп както до намиращите се в територията притегателни функции, така и между околните обекти от интерес;

затвърждаване на имиджа на курорта като умерено застроен, съобразен и подчертаващ изключителната природна среда, както и на привлекателен лидер за семеен планински туризъм;

предоставяне на естетически издържана, устойчива, екологична, иновативна и социално включваща курортна среда;

урегулиране на територията - разработване на актуален Подробен устройствен план на база на спечелилия конкурса идеен проект, включително обособяване на поземлените имоти на трите запазващи се сгради с частна собственост според реда цитиран в точка А.Устройствена концепция;

запазване до голяма степен на съществуващата иглолистна гора и парковия характер на територията;

осигуряване на възвръщаемост на инвестицията за Община Самоков и нейните граждани и стимулиране на местните бизнеси - както чрез възможност за отдаване на площи и входни такси, така и чрез общо увеличаване на туристическите потоци към настаняване от среден и висок клас.

19


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.3. ЗАДАЧИ Разположението на „Златният триъгълник“ на възлово комуникационно място – между станциите на кабинковия и въжения лифт, някои от най-старите и знакови за Боровец хотели като „Самоков“ и „Рила“, както и граниченето й с основния автомобилен подход към курорта, предупределя значимостта на територията за формиране на общия архитектурен облик на курорта, както и за решаване на общи не само за Боровец, но и за района устройствени задачи. Разбира се, би било твърде амбициозно да се смята, че на територията на „Златният триъгълник“ могат да се решат всички съществуващи проблеми или да се реалзиират всички възможности. Община Самоков, обаче, се надява настоящият конкурс да излъчи проект, който постига добър баланс от решаване на належащи проблеми и реализиране на иновативни, природосъобразни и привлекателни за местните жители и туристите възможности. Общата рамка на поставените задачи е гъвкава и умишлено не поставя конкретни функционални, пространствени и застроителни изисквания извън задължителните според Общия устройствен план на курорта, за да даде възможност на участниците да представят и обосноват предложените решения в рамките на поставените цели и задачи. Най-общо, конкурсът изисква от участниците да предложат устройствена и архитектурна концепция за територията, обект на конкурса, на база на която да бъде разработен Подробен устройствен план (ПУП) от страна на Община, от една страна, и възлагане на всички задължителни части на работен инвестиционен проект (съгласно Наредба № 4 на ЗУТ – архитектура; конструктивна; геодезия; ОВК; ВиК; електрическа, включително слаботокови инсталации; технологична; енергийна ефективност; паркоустройство и благоустройство; организация и безопасност на движението; пожарна безопасност, пожароизвестителна инсталация) на победителя в конкурса, от друга. Неразривната връзка между устройствената и архитектурна концепция и убедеността на Възложителя, че е в интерес на успешната и скорошна реализацията на проекта авторът им да бъде един екип, са причина конкурсът да изисква от участниците комплексни предложения, които включват и двете нива на проектна концепция. По-конкретно, Възложителят идентифицира и поставя следните групи задачи: УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ Всеки от предложените конкурсни проекти трябва да решава следните задачи: 1. Да дава предложение за устройствена концепция на територията, обект на конкурса, както следва: •

Мотивирани устройствени показатели на територията;

Застрояване – задължителни линии на застрояване и етажност;

Обща функционална рамка на територията – озеленяване и алейна мрежа, обществено ползване, търговия, други по предложение на проектантите;

2. Участниците трябва да предоставят пъления набор от съответните чертежи. Техническите изисквания за необходимата документация са 20


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

описани в дял III.Техническо задание; 3. Да отговаря на поставените от Възложителя цели; 4. Да се вписва в контекста – природно, културно, устройствено и архитектурно; 5. Да осигурява необходимия достъп до всички съществуващи и предложени обекти; 6. Да осигурява необходимите санитарно-хигиенни норми и правила за пожарна безопасност, спрямо българските нормативни изисквания; 7. Да направи мотивирано предложение за устройствени показатели, като се съобрази със заложената от Възложителя цел за затвърждаване на имиджа на курорта като умерено застроен, съобразен и подчертаващ съхранената и характерна за региона природна среда. 8. Да обособи четири урегулирани поземлени имота (УПИ) съобразно посочените в Глава 2.1 Обхват и следните допълнителни изисквания: •

три нови УПИ за трите обекта в територията с траен устройствен статут, както следва: •

Сграда No: 65231.919.433.12 – еднофамилна жилищна сграда, недвижима културна ценност (НКЦ). •

устройствена зона – Оо (Обществено обслужване) спрямо ОУП;

площ на УПИ – 400 м2;

максимална плътност - 13%;

максимален Кинт – 0,30;

минимална озеленена площ - 40%;

минимални отстояния на съществуващата сграда до регулационните линии - 3м до странични, 5м до дъно на имота;

ЗП (застроена площ) на сградата - 52 кв.м.;

допустима етажност - 2;

инимално лице УПИ - 13 м;

максимална височина на застрояване – височина на съществуващата сграда;

съобразяване с режима на опазване на НКЦ (т.5.2 Обекти на НКЦ и режими на опазване) и съхранение на дървесната растителност (т.5.7.2 Дендрология и физическо състояние) според посоченото в точка 2.2 Цели;

Сграда No: 65231.919.433.14 – административна сграда на Бороспорт АД •

устройствена зона – Оо (Обществено обслужване) спрямо ОУП;

площ на УПИ – 600 м2 ;

максимална плътност - 32%;

максимален Кинт - 0,70;

минимална озеленена площ - 40%;

21


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

минимални отстояния на съществуващата сграда до регулационните линии - 3м дo странични, 3м до дъно на имота;

ЗП на сградата - 191 кв.м.;

допустима етажност – 2;

минимално лице УПИ - 13 м;

максимална височина на застрояване – височина на съществуващата сграда;

Сграда No: 65231.919.433.57 - еднофамилна жилищна сграда, недвижима културна ценност (НКЦ) – „Вила на Бекерле“: •

устройствена зона – Оо (Обществено обслужване) спрямо ОУП;

площ на УПИ – 645 кв.м;

максимална плътност - 30 %;

максимален Кинт - 0,65;

минимална озеленена площ - 40%;

минимални отстояния на съществуващата сграда до регулационните линии - 3м до странични, 5м до дъно на имота;

ЗП на сградата - 193 кв.м.;

допустима етажност – 2;

минимално лице УПИ - 13 м;

максимална височина на застрояване – височина на съществуващата сграда.

съобразяване с режима на опазване на НКЦ (т.5.2 Обекти на НКЦ и режими на опазване) и съхранение на дървесната растителност (т.5.7.2 Дендрология и физическо състояние) според посоченото в точка 2.2 Цели;

един нов УПИ, който включва цялата територия, обект на конкурса с изключение на горепосочените нови три имота и отговаря на посочените в точка 2.1. Обхват на конкурса устройствени параметри според ОУП.

Предложените устройствени и архитектурни концепции трябва да предлагат устройствени и при желание обемно-пространствени и функционални решения съобразени с предписанията на недвижимите културни ценности за така обособените три нови частни имота, като реализацията на тези предложения в гранциите на двата нови имота на НКЦ ще зависят от добрата воля и споразумение между Възложителя и съответните собственици на сградите. Всички имоти трябва да се съобразят с устройствените показатели и други нормативни изисквания, посочени в част Обхват на настоящото задание, като ненадхвърлят минималните изискуеми отстояния, фронт и площ на всеки от имотите. ФУНКЦИОНАЛНА ПРОГРАМА Поради изключителното значение на функционалната програма на територията за 22


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

успешното й и устойчиво във времето развитие, както и поради значението й за бъдещото развитие на Боровец и региона като цяло, конкурсът обръща специално внимание върху предложените функции както при изясняване на задачите, така и за оценяване на постъпилите проекти. Всеки от участващите в конкурса проекти трябва да предложи поне една сграда, открито или закрито пространство, съоръжение, елемент на градския дизайн или друг елемент на проекта от всяка от следните функционални групи: ТЪРГОВИЯ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ – 60% ОТ РЗП. Да се предвиди нов дизайн за множество отделни сгради или окрупнени обеми доколкото територията (устройствени параметри, съобразяване със съществуващото озеленяване) позволява това; предложение за заведения за хранене и видове търговски обекти спрямо контекста - например сувенири свързани с Боровец и Рила, био магазини, съвременен български дизайн, продажба и ремонт на ски-оборудване, комбинации на магазин и работилница, и други подобни; Предложение на по-висок клас заведения за хранене и развлечение, с възможност за настаняване на представителни гости (до 3бр. студиа за настаняване) и оформяне на VIP зона Възможни са модулни и/или сглобяеми решения за тези типове обекти, които да се приложат и извън територията на конкурса и така да спомогнат за единен архитектурен облик на курорта; АДМИНИСТРАТИВНО, ЗДРАВНО И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ – 20% ОТ РЗП. Както следва: •

Административно обслужване - трябва да включва площи за административно обслужване на Боровец; може да включва: банкови клонове, интернет център и/или wi fi зона, зона за безлатно зареждане на мобилни телефони и други подобни;

Събития и публични мероприятия – Задължителен елемент на всеки проект е обособяване на открито публично пространство – независимо дали окрупнено или на части в рамките на цялата територия, което позволява рекреация и публични събирания и събития – площад, площадки, кътове за отдих и събирания и други подобни. Други възможни елементи са зала и/ или обособено пространство за закрити и/или открити обществени събития; възможност за сезонно събиране на големи групи хора;

Здравно обслужване на посетителите на курорта – лекарски кабнети, други по предложение на участниците.

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ – 10% ОТ РЗП. Възможни обекти са сгради и/или открити и/или временни съоръжения и инфраструктура например, но не задължително и не само: ледена пързалка, въжени съоръжения, съоръжения за катерене, детска площадка, интерактивни елементи на градския дизайн. Възможно е да се предложи оразмерена удачно за територията многофункционална зала, която да предоставя едновременно възможност за изискваните в т.b. публични събития и за описаните в настоящата точка спортни мероприятия. ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И ИЗКУСТВА, ОБРАЗОВАНИЕ – 10% ОТ РЗП. •

Информационно обслужване - Възложителят изисква обосновано предложение на информационен център – сграда, помещение или друго 23


© Община Самоков, 2017 г.


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

целогодишно използваемо пространство и/или елементи на градския дизайн, които да предоставят по съвременен начин информация за предлаганите в Боровец, Самоков и околностите туристически услуги; Територията на Златният триъгълник е стартова точка на много от пешеходните зимни и летни туристически маршрути, включително и чрез намиращите се в периферията й станции на кабинковия и седалков лифт; •

Култура и изкуства – експозиционни пространства свързани с регионалната история, планинския туризъм и други; галерии, занаятчийски центрове и работилници, библиотека и/или културен център, открито или закрито временно или постоянно кино;

Образование – съоръжения и инфраструктура за провеждане на образователни занимания, лекции, работилници, детски занимални, игри и други подобни във връзка с планинския туризъм, Боровец и Рила – флора, фауна, геология, история, култура, архитектура и други, както и устойчивият начин на строителство, живот и туризъм в най-общ смисъл;

Всички изброени точки по-горе могат да включват съоръжения на открито на площ, която не е застроена с масивни и/или временни постройки и не е част от РЗП. ЛАНДШАФТ Подходящо моделиране на терена; запазване и облагородяване на съществуващото озеленяване и допълване с ново за целите на естетически издържана, съобразена с контекста, екологична и устойчива паркова среда. Задължителни елементи на градския дизайн, които трябва да се предложат са такива за събиране и сядане (пейки или други подобни) и кошчета за отпадъци. Подробни изисквания за озеленяването са включени в част “АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ”. ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ За целите на настоящия конкурс участниците следва да предвидят изграждане на необходимата за електроподаване на предложените проекти инфраструктура на предложено от тях местоположение в имоти 65231.919.433 и 65231.919.354 по удачен за предложеното проектно решение начин и без да се съобразяват с местоположението на първоначално предвидения за трансфроматор (трафопост) имот 65231.919.354. Указания за изграждане на преобразуватели на напрежение за целите на предвижданите проектни решения: един трансформаторен пост обслужва мощност от 720 KW, като за целите на територията може да се осигури oбща мощност до 2100 kW или три типови трансформаторни постове. При необходими мощности по-високи от тази, поектантите следва да предвидят алтернативни на националната електрическа мрежа източници на енергия. Необходими сервитути според Наредба 16 от 9 юни 2004 за сервитутите на енргийните обекти - Около външните стени на сградата на трафопоста да се предвидят сервитутни ивици с широчина: •

към стена с обслужващ вход на трафооста - 4,5 m;

към стени с врати за уредба за средно и ниско напрежение - 2,5 m;

към стени без обслужващи врати - 1,5 m.

ДРУГИ Допустимо е проектните предложения да включват и други функционални групи по обосновано предложение на участниците.

25


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Допустимо и препоръчително е две или повече от посочените функции да се комбинират в едно съоръжение, пространство или сграда. Транспортното обслужване на територията ще бъде осъществено от общински транспорт и намиращи се извън нея общински паркинги. Обекти, свързани с транспортно обслужване могат да бъдат мотивирано предложени по желание на участника, включително подземни паркинги, чието разположение е съобразено с охранителната зона на дървесната растителност в добро състояние. Задължително е обслужването на обектите в територията (зареждане и паркиране) да бъде решено подземно, по максимално щадящ и съобразен с природната среда, пешеходци и велосипедисти начин. Всеки от конкурсните проекти трябва да предложи и обоснове зониране на така предложената функционална програма.

АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ Всеки от предложените конкурсни проекти трябва да решава следните задачи: •

Да дава идейно предложение за обемно-пространствено решение и идеен архитектурен облик на предложената устройствена и функционална програма чрез предоставяне на пълен набор съответни чертежи и визуализации. Техническите изисквания за изискваната документация са описани в дял III. Техническо задание;

Да отговаря на поставените от Възложителя цели на конкурса;

Да се вписва в контекста – природно, културно, устройствено и архитектурно, включително да бъде подходящ за местния планински климат;

Да се вписва в поставените от заданието и конкретизирани от съответния участник устройствени параметри и предложена устройствена концепция;

Да осигурява физически устойчива и дълготрайна среда чрез качеството на архитектурното решение, архитектурния дизайн и предложени материали;

Да осигурява достъпна и безопасна архитектурна среда;

Да осигурява необходимите санитарно-хигиенни норми и правила за пожарна безопасност спрямо българските нормативни изисквания;

Да адресира проектните решения към семейства, като включи архитектурни и дизайн елементи с целеви ползватели децата;

Да предвидят на елементи за визуална ориентация в териротията, курорта и основни туристически дестинации и маршрути;

Да предвидят ландшафтно решение и озеленяване, подходящо по вид и организация за контекста и предложените обща устройствена концепция, функционална програма и архитектурно решение;

26


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Да се съобразят с предписанията на фито-санитарната оценка за запазване на дървесната растителност – препоръчително запазване на здравите и относително здравите дървесни индивиди в територията. Силно увредените дървесни индивиди ще бъдат отстранени от територията от Община Самоков. Описание на резултатите от оценката са включени в Глава 5 „Златен триъгълник“, част Анализ на средата и въздействията и в Приложение 10, схеми 25 и 26.

ЕТАПНОСТ Всеки от конкурсните проекти трябва да предложи и обоснове етапност на изпълнение на така предложената архитектурна концепция и съобразено с предложените устройствена концепция и функционална програма. Желанието на Възложителя е първият етап на реализация да включва с предимство обектите, които ще допринесат за възвръщаемост на инвестицията (като например търговски обекти и заведения за хранене, спорт и рекреация), но са допустими и други обосновани предложения. Задължителна част от първия етап са подземните обекти към съответните сгради и съоръжения и необходимата инфраструктура. ПОЖЕЛАТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Посочените по-долу задачи не са задължителни за участниците, но при успешното им адресиране в проектите ще бъдат разглеждани като част от оценката за архитектурно решение: Иновативност и нови технологии, интерактивност - използване на иновативни системи, продукти и решения; Възможност за обратна връзка, гражданско участие и конструиране и променянена градската среда от обитателите й – подвижни елементи на градския дизайн, възможности за гражданско участие във формиране на средата, включително участие и влияние върху етапността на проекта; Приобщаващ (универсален) градски дизайн - елементи на архитектурата и градския дизайн за различни социални и възрастови групи, групи в неравностойно социално, умствено и физическо положение (социално слаби, нечуващи, слепи); Съобразяване с общественото мнение - адресиране на теми, които не са включени в задължителните изисквания на конкурса, но са споменати в проведените обществени обсъждания и анкети. Информация за събраната обратна връзка е включена в глава 5.“Златният триъгълник“. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Посочените по-долу задачи не са задължителни за участниците, но при успешното им адресиране в проектите ще бъдат разглеждани като част от оценката за архитектурно решение: •

Предвиждане на алтернативни източници на енергия за целите на енергийното обслужване на предложеното проектно решение;

Намаляване на общото потребление на проекта спрямо сходен по обем и функции;

Предвиждане на екологични и устойчиви материали – материали с висок процент на рециклирано съдържание (стомана, рециклирано стъкло, материали от отпадни дървесни частици, нискоемисионни материали и 27


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

продукти (такива с ниско за категорията си съдъдржание на летливи органични частици) и други подобни; •

Предвиждане на местни или добивани на територията на България материали;

Управление на дъждовните води – съхранение, преизползване, зелени покриви, ландшафтни елементи за задържане и пречистване на повърхностния воден отток;

Ландшафтни решения и озеленяване с намалено потребление на вода и напояване, по възможност с местни видове, които не изискват допълнително напояване;

Намаляване на процента на водонепроницаема настилка и хоризонтални повърхности;

Залагане на светли покривни материали и настилки, както и такива с висок Индекс на отразяване на слънчевата светлина (SRI);

Гъвкав дизайн, който позволява промяна на функциите и/или разпределението им в архитектурния проект с ниски разходи и обем строителни отпадъци;

Отлично ослънчаване на застроената среда и откритите публични пространства, осигуряване и подчертаване на гледки към природната среда и характерни околни архитектурни обекти.

БЮДЖЕТ Задължително условие за участие в конкурса е остойностяването на проектното предложение в български лева и в рамките на зададения от Възложителя бюджет – 60 млн. лв. без ДДС. Бюджетът трябва да включва цени за: •

строително монтажни работи (СМР) включително труд и материали за реализиране на инвестиционния проект и инфраструктура, довършителни работи, оборудване и обзавеждане;

благоустрояване на територията, включена в обхвата на конкурса;

индикативната стойност на проектиране за пълния пакет специалности към инвестиционния проект;

други видове дейности ( изработка ПУП-ИПРЗ и схеми, Доклад за оценка на съответствие, Доклад по ОВОС, строителен и авторски надзор, държавни такси по съгласуване и въвеждане в експлоатация ).

Проекти, които не включват остойностяване на предложения проект или не са се съобразили с бюджетната рамка няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

28


© Община Самоков, 2017 г.


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.4. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА В отговор на така поставените цели и задачи, както и съобразно изискванията на правната рамка и конкурсната програма на настоящия конкурс, подадените проекти ще бъдат оценявани чрез точкуване по следните показатели както следва: К1 УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ – ДО 30Т. •

Дава добре обосновано, балансирано, реализуемо, оригинално и съобразено с контекста предложение за устройствена концепция на територията, обект на конкурса.;

Отговаря по категоричен начин и в пълнота на поставените от Възложителя устройствени цели на конкурса.;

Отговаря по категоричен начин и в пълнота на поставените от Възложителя задачи за устройствена концепция;

К2 ФУНКЦИОНАЛНА ПРОГРАМА – ДО 30Т. •

Предлага добре обоснована, балансирана, оригинална и съобразена с контекста функционална програма и зониране на територията, обект на конкурса, като отговаря по категоричен начин и в пълнота на поставените от Възложителя задачи на функционалната програма;

Отговаря по категоричен начин и в пълнота на поставените от Възложителя цели на функционалната програма на конкурса ;

К3 АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ – ДО 30Т. •

Дава добре обосновано, балансирано, реализуемо, оригинално и съобразено с контекста предложение за архитектурна концепция и етапност на изпълнение за територията, обект на конкурса.;

Отговаря по категоричен начин и в пълнота на поставените от Възложителя цели на конкурса;

Отговаря по категоричен начин и в пълнота на поставените от Възложителя задачи на архитектурното решение и ландшафта;

Дава добре обосновано, балансирано, оригинално и съобразено с контекста предложение за устойчиво развитие на територията спрямо посочените възможни задачи;

К4 СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТО ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ – ДО 10Т. •

Този критерий е задължителен по ЗОП. Оценката по този показател ще бъде изпълнена както следва: К4= 10*(Сmin/С) където: Сmin – минималната предложена стойност сред допуснатите до оценка проекти С – общата стойност , предложена в оценяваната оферта на участника

Проекти без включено остойностяване или с прогнозна стойност над максимално допустимата посочена от Възложителя няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

Комплексната оценка на проектите КО = К1 + К2 + К3 + К4, KOmax=100.

31


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.5. ЖУРИРАНЕ Журирането ще бъде проведено от седемчленно международно жури и на базата на съответствието на подадените конкурсни проекти към заложените в настоящото задание конкурсни цели задачи. СЪСТАВ НА ЖУРИТО Съставът на 7-членното международно жури ще бъде излъчен от Възложителя и публично обявен при обявяване на конкурса. Задължителен член на журито е юрист от общинската администрация съобразно изискванията на ЗОП. Организаторите си запазват правото да променят състава на журито при непреодолими обстоятелства, в който случай новият състав е бъде своевременно и пубично оповестяван. Актуалният състав на журито ще бъде достъпен на електронната страница на конкурса www.borovetscompetition.com. МЕТОДИКА И ГРАФИК Журито заседава на закрито заседание, провеждано в сградата на Възложителя – Община Самоков в рамките на до 3 дни. По време на журирането то се запознава с препоръките на Техническата комисия, след което взима решение по приемането им, преглежда всички допуснати до журиране проекти и ги оценява по обявената методика и критерии. ЕТАП 1 Проектите се класират на база на сумарните оценки от всички членове на журито. Първите 30 класирани проекти се обсъждат, като всеки член на журито може да допълни финалната селекция с още до 3 проекта по желание. При равен брой точки на няколко проекта за финалисти в първите 30 се включват всички те, независимо, че общия брой на проекти може да се увеличи над 30. При получаване на до 30 проекта в конкурса този етап се пропуска. ЕТАП 2 Преглед и обсъждане на топ 30 и допълнителните проекти, ако има такива, точкуване по критериите за оценка, селекция на до 10 проекти за допълнително обсъждане и оценка. ЕТАП 3 Преглед и обсъждане на излъчените десет проекта, повторно гласуване само за тях, излъчване на класиране за 1-во, 2-ро и 3-то място и 2 почетни премии, оформяне на препоръките на журито към трите класирани проекта и коментари към двата премирани. В седемдневен срок от финалното класиране, Възложителят ще насрочи и проведе публично заседание за обявяване на резултатите от конкурса и ще направи необходимото да ги популяризира. Поканени за присъствие са всички участници и заинтересовани лица.

32


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЕТАП 4 Публично заседание. На предварително обявени дата и час се провежда публичното заседание за обявяване на резултатите от оценяването и класирането, като се отваря плика, в който се съхранява тайната информация за съответствията на номерата на проектите с имената на участниците. Намерението на Община Самоков е след обявяване на класирането да се проведе публично представяне на класираните проекти и победителя, и да покани обществеността за обратна връзка и коментари за целите на разработване на работен проект на база на избрания идеен проект.

2.6. НАГРАДИ И ВЪЗЛАГАНЕ Конкурсът предвижда присъждането на общо пет премии на отличените и класирани от журито проекти както следва:

I място – 20 000 лв. и право за директно договаряне на работна фаза на инвестиционния проект II място – 12 000 лв. III място – 8 000 лв. Две парични премии от по 5 000 лв. на отличени от журито проекти. Част от наградата на победителя е правото на директно възлагане от Община Самоков на работна фаза на инвестиционния проект. Стойността на проектиране за пълния пакет специалности към инвестиционния проект е 28 лв. на кв.м. без ДДС от разгърнатата застроена площ и подземно проектиране. Отговорност на победителя е при възлагане на инвестиционния проект да сформира проектантски екип по всички части, както и да осигури съответствие с българското законодателство. С участието си в конкурса авторите на подадените проекти се съгласяват при награждаване на първо, второ или трето място да преотстъпят на Възложителя авторското право върху съответния премиран проект. Интелектуалното праву върху проекта се запазва. Подробно описание на правната рамка на конкурса е включено в Дял IV. Правна рамка и в Подробната конкурсна програма.

33


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.7. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Участие в конкурса могат да вземат проектанти с пълна проектантска правоспособност за част Архитектура или такива с еквивалентна правоспособност в съответната държава на упражняване на архитектурната им практика. Участниците трябва да удостоверят правоспособността си с предоставяне на съответно удостоверение като част от документацията за участие в конкурса. Допустими за участие са екипи с поне един член, който отговаря на горното условие. Участници в такива екипи могат да бъдат и ученици и студенти, които са пълнолетни. Критериите за допустимост и технически изисквания за участие и подаване на проектите са подробно описани в Дял II.Техническо задание и в Приложение 1 - Подробна конкурсна програма.

2.8. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ Въпроси ще бъдат приемани и публикувани заедно с отговора на Възложителя и организаторите на страницата на конкурса www.borovetscompetition.com, във фейсбук на адрес facebook.com/borovetscompetition, на електронната поща info@borovetscompetition.com и на адреса на Община Самоков – ул. Македония №34, Самоков 2000, България, тел.: 0722/66030, 0722/66631, 0722/66632; 0889 199 230, Лице за контакт: арх.Надежда Клинчева, Главен архитект на Община Самоков.

34


© Община Самоков, 2017 г.


ЯНУАРИ -ФЕВРУАРИ 2018

ФЕВРУАРИ -АПРИЛ2018


© Община Самоков, 2017 г.


38


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 4. ЗА БОРОВЕЦ

4.1. РАЗПОЛОЖЕНИЕ Боровец е най-големият планински курорт в България, разположен в югозападната част на страната, сред вековни иглолистни гори, на надморска височина между 1230 - 1390м. Курортът е най-близкият до българската столица София, разположен в подножието на най-високия планински връх на Балканския полуостров Мусала (2925м) по северните склонове на планина Рила. Голямо предимство на Боровец е лесната му достъпност с наземен и въздушен транспорт, благодарение на близкото му разполовение спрямо някои от най-големите градове в България (на 70 км от София, 83 км от Благоевград и 125 км от Пловдив), главните пътни артерии (Автомагистрала “Тракия” - А1, част от Паневропейски транспортен коридор 8 и Автомагистрала „Струма“, част от паневропейски транспортен коридор 4), граничните пунктове и и съответно двете международни летища в София и Пловдив. Тези благоприятни фактори стимулират привличането на туристи целогодишно на територията на община Самоков и в частност в курорта

4.2. ИСТОРИЯ - 120 ГОДИНИ БОРОВЕЦ Боровец, известен до средата на XX век като „Чамкория” (в превод от турски език означава „борова гора”), е първият планински курорт в България и на Балканите. Самоковци използвали свежия въздух на боровата гора, за да се спасят от туберколозата и редица други болести. Историята му започва през 1896 г., когато българският владетел - Княз Фердинанд, построява тук лятната си резиденция и няколко ловни хижи. Следвайки примера на българския княз, редица други по-заможни българи (банкери и предприемачи) от столицата и големите градове започват да строят в Боровец вили за отдих и почивка. През 1942 г. курортът е прекръстен на Боровец - буквален превод на турската дума “Чамкория”. През 60-те и 70-те години на миналия век курортът се разраства като найголемия център за зимни спортове на Балканите – строят се ски-влекове и лифтови съоръжения, оформят се широки писти, изграждат се множество хотели в алпийски стил. Днес Боровец е целогодишен модерен курорт с превъзходна мрежа от ски писти и лифтове, комфортни хотели, разнообразни ресторанти и барове и безброй възможности за активни занимания и забавления.

4.3. ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ - КЛИМАТ, ПОЧВИ И РАСТИТЕЛНОСТ Боровец се намира в непосредствена близост до най-голямата защитена територия в границите на България, представлявайки основен подход към нея - Национален парк “Рила”. Територията на парка от 81 046 хектара обхваща Рила планина, характерна с острите си върхове и назъбени скалисти гребени, обширни пасища, борови гори, многобройните си циркусови езера, останали от ледниковия период, придаващи на планината алпийски облик. КЛИМАТ Климатът в курорта е умерен с ясна изразеност на четирите сезона. Зимата е мека и с много снеговалежи със средна температура през януари (най-студеният месец) около минус 5° C. Ски-сезонът обикновено продължава от средата на декември до април. Лятото е прохладно и слънчево като през най-топлите месеци юли и август средната температура е около 16° C. 39


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 4. ЗА БОРОВЕЦ

ХИДРОЛОГИЯ Рила е важен хидроложки възел за страната с изключително голям хидроенергиен потенциал, представляващ около 1/4 от целия потенциал на страната. В Рила има над 200 езера и множество минерални извори. В подножието на вр. Мусала извира една от най-дългите и пълноводни реки на Балканския полуостров - Марица. Основен природен елемент за района е най-изразителната в страната долина, образувана в следствие на ледниковата дейност, в чието легло днес тече река Бели Искър. Река Бели Искър се смята за началото на река Искър, осигуряваща питейната вода за столицата. ПОЧВИ Почвената покривка в района има добре изразена вертикална зоналност. В нископланинските части на 800-1000 m надморска височина почвите са главно канелени горски - най-големият по заемана площ почвен тип в България, а в среднопланинските части 1000-1700 m — светло кафяви и тъмно кафяви горски почви, характерни за планинските горски територии. Имат големи запаси от хранителни вещества и висок капацитет на активна влага. Това ги прави в повечето случаи почви с високи лесорастителни свойства, върху които успешно растат насаждения от бук, ела, смърч, бял бор и др. РАСТИТЕЛНОСТ Районът е характерен с вековните си гори от смърч, бяла мура и бял бор, както и обширните територии с ливади и поляни, тревисти и скалисти била и склонове. Богатият видов състав включва 57 видове с ограничено географско разпространение, 105 видове, остатък от минали геологични епохи, 98 висши растения, вписани в Червената книга на България и 141 вида лечебни растения. Национален парк “Рила” е “обетована земя” за редки и застрашени растения. Така от видовете висши растения, установени на територията на Парка, в Червената книга на България са отбелязани 8 застрашени и 90 редки видове или около 13% от всички видове в Червената книга. Районът може да се определи като ценен генен басейн, опазващ различни растителни групи. Този факт показва голямата консервационна значимост на парковата територия около Боровец. *По-подробно описание на растителността и състоянието ѝ в обхвата на конкурса е включена в Приложение 2. ФАУНА Намиращият се в непосредствена близост до Боровец Национален парк “Рила” е една от най-значимите за фауната защитени територии в България и Европа. Територията му представлява изключително богата мозайка от различни по тип местообитания, повечето от които са практически непроменени от човешката дейност и съхраняват образци на разнообразни и естествени животински съобщества. Фауната на Парка е изключително богата и обхваща 2934 вида безгръбначни и 172 вида гръбначни животни. Повечето от тях са представени с многобройни и жизнени популации. В горите около Боровец могат да се срещнат представители на видове като дива коза (Rupicarpa rupicarpa balcanica), кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), дива котка (Felis silvestris), благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), катерица (Sciurus vulgaris), единствената високопланинска популация на лалугера в България и др. Общо 24 вида гръбначни животни са в световната Червена книга, като застрашени от окончателно изчезване от Земята. 40


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 4. ЗА БОРОВЕЦ

Богато е и птичето царство – 99 вида. Паркът е една от териториите в Европа с найжизнени популации на хищните птици. Същевременно, той представлява основен екологичен коридор между европейската, средиземноморската и предноазиатската фауна. Един вид – царският орел (Aquila heliaca) е записан в Червената листа на световно застрашените видове животни. Други от най-ценните птичи видове са скалния орел (Aquila chrysaetos), малкия орел (Hieraaetus pennatus), соколът скитник (Falco peregrinus) и др. Благодарение на преобладаващите борови гори, климатичните дадености и екологичната среда, Боровец е изввестен със своя благоприятен и здравословен климат, подходящ за целогодишен отдих и туризъм.

4.4. ТУРИЗЪМ И СПОРТ Боровец притежава богата палитра от дадености, които поддържат целогодишната туристическата дейност вече 120 години. През лятото курортът привлича туристи с красотата на планината, тишината и спокойствието на вековната борова гора, прохладата и свежия въздух. През зимния сезон Боровец е предпочитано място за отдих от любителите на зимните спортове и туризъм. Благодарение на многобройните хотели, ресторанти и други търговски обекти гостите на планинския курорт могат да се отдадат на пълноценна и спокойна почивка. Курортът предлага на посетителите си различни дейности – почивка сред природата, практикуване на зимни спортове и туризъм, еко туризъм, селски туризъм, културноисторически туризъм, спа и уелнес туризъм, конферентен туризъм, балнеотуризъм, велотуризъм, разходки с лифт, джип сафари, разходки с шейни или файтони, конна езда, риболов, туристически преходи, скално катерене, алпинизъм и т.н. СПОРТНА ИСТОРИЯ НА БОРОВЕЦ | САМОКОВСКАТА СКИ ШКОЛА Ските в България са с повече от 95-годишна история, а Самоковската ски школа е една от най-старите в България, чиито ярки представители са олицетворение на българските ски в национален и международен мащаб. Историята на ските в Самоков помни много именити и талантливи скиори от всички дисциплини, много от които са представяли България на най-големите ски форуми през години, както и на Зимните Олимпийски Игри. През октомври 1931 е създаден самоковският ски-клуб „Рилски скиор”, а през декември същата година е учреден и Българският ски съюз (БСС). Десет години по-късно „Рилски скиор” е на върха на българския ски спорт, а Самоков се превръща в мощен център на белия спорт. Първата писта въобще в Боровец е просечена за първи път през 1938 година и е била с дължина 40-50 м и ширина 10-15 м. През 1946 г. е построена шанцата в Боровец и е направена пистата за спускане – от Ситняковска скала до просечения вече плац „Червено знаме”, представляваща просека в гората широка 5-8 метра. Боровец е приемал редица авторитетни надпревари от календата на Международната Федерация по Ски. Проведените европейски купи са 12. Последната от тях, проведена през 2016 година е и първата при жените в курорта. ПИСТИ И ЛИФТОВЕ Склоновете около Боровец са с различна степен на трудност и са подходящи както за начинаещи, така и за напреднали скиори. По дължина на пистите и капацитет 41


© Община Самоков, 2017 г.


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 4. ЗА БОРОВЕЦ

на съоръженията, Боровец е един от най-големите български ски центрове. Добре развитата мрежа от лифтове обслужва до 15 400 туристи на час и осигурява достъп до всички писти. Ски пистите в курорта са разнообразни - 24 на брой с обща дължина от 58км, като са групирани в 3 района: Ситняково–Мартинови бараки, Ястребец и Маркуджик. Трасетата за ски бягане са 35км, а шанцата за ски скокове е висока 70 метра. Най-дългата писта е 12 км. В непосредствена близост до локацията на конкурса са разположени началните станции на основните лифтове на Боровец - съответно това са Кабинков лифт “Ястребец” , Седалков лифт “Ситняково Експрес” и Седалков лифт “Мартинови бараки”. НАСТАНЯВАНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В Боровец има над 30 хотела, 4 почивни дома, 15 вили и вилни селища, множество бунгала, ваканционни клубове, хижи и къмпинги с общ капацитет от 7000 легла. Боровец е сред планинските курорти с най-силно развит нощен живот, с множество ресторанти, механи, барове и дискотеки. Повечето хотели в комплекса имат закрити басейни, сауни, козметични и спа центрове, предлагайки също условия за практикуване на фитнес, йога и тенис на корт. В района на конкурса - Златният триъгълник и контактната територия има 7 хотела (два от които са най-големите в курорта - хотел Самоков и хотел Рила), както и апартаментни хотели със сборен капацитет от 2629 легла, които представляват 39 % от общия капацитет за настаняване в курорта. В границите на “Златния триъгълник” са разположени също така едни от най-посещаваните заведения за хранене и забавления. ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ И ТРЕКИНГ Боровец е истински рай за почитателите на пешеходния туризъм, тъй като предлага едни от най-красивите планински пейзажи в Европа. Хиляди километри планински пътеки със съответната маркировка отвеждат до множество обекти в Рила. Туристическите маршрути и пътеки са с различна продължителност и трудност като голяма част от тях тръгват от самия Боровец. Планинските турове в района включват, както природни обекти като връх „Мусала” и “Седемте рилски езера”, така и културни забележителности като “Рилския манастир” и двореца „Ситняково”. Поради факта, че голяма част от планината е защитена територия, туристите могат да се насладят на природния ландшафт, практически непокътнат от човека. Най-доброто време за разходки в планината през лятото е през месеците юни, юли, август и септември. През зимата най-подходящи за планинарски туризъм са месеците февруари и март. СЪБИТИЯ Боровец е домакин на състезания за Световната купа по ски алпийски дисциплини, Световното първенство по биатлон, както и редица национални състезания. През февруари 2016 година Боровец приема два старта за Европейската купа по ски алпийски дисциплини при жените. Днес календарът на курорта е запълнен целогодишно с редица фестивали, празници и ски, вело, мото състезания. Сред по-популярните спортни събития от последните няколко години могат да се споменат: •

европейските шампионати - по ски алпийски дисциплини за мъже и за жени, 43


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 4. ЗА БОРОВЕЦ

гигантски слалом, мотокрос, кроскънтри, планинско бягане, карате и сумо; •

държавните първенства по зимни спортове, ски и сноуборд в различни дисциплини, колоездене, планинско и ски бягане, ски алпинизъм, ориентиране, баскетбол, борба, аеробика, рали „България“ и пр.

4.5. КУЛТУРА Наред с природните дадености, районът е богат на културни и исторически забележителности и дава възможност за представяне на местния бит и култура. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО Град Самоков е известен със своите традиции в образованието, изкуството и културата. Една от най-големите гордости на Самоков от епохата на Възраждането е Самоковската художествена школа от края на 18 век. Самоковските майстори зографи, гравьори, иконописци и резбари остават белега на висше творчество върху стените на десетки църкви и манастири, а най-видните от самоковски иконописци – Захарий Зограф, Станислав Доспевски, Иван и Никола Образописови са основоположници на светското изобразително изкуство в България. Изкусните произведения на самоковските занаятчии от Възраждането - керамика, дърворезба, ковано желязо, накити, местни носии са национално богатство. НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В Самоков са декларирани и обявени 120 недвижими културни ценности, от тях 7 с национално значение. С голямо значение за културата и туризмана региона са Историческият музей в Самоков, Сарафската къща, множество църкви и манастири, Байракли джамия, Синагогата, Късноантичната и средновековна крепост “Шишмановото кале” край с Доспей и други. През 1828 г. в Самоков от Никола Карастоянов - книжар и книгоиздател - е открита и Първата българска печатница. В Боровец с качества на недвижими културни ценности от началото на ХХ век са известните ловни дворци на Фердинанд и някои вили на тогавашния елит. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР И ИНСТИТУЦИИ Туристически интерес предизвикват традиционните празници: Празник на Самоков – Успение на св.Симеон Самоковски ,Поклади, празнуван на Заговезни с традиционни огньове и шествия, Празникът на Рила на 7-8 август, който има вече 78 годишна традиция, Културните празници на Чакърови поляни, Ромският празник на 6-ти май при царските кладенци на р. Искър. Популярни събития са фестивалът “Магията на Рила планина”, Празника на Рилския зелник в с. Бели, рок-фестивалът “Рок в Рила” в Бели Искър, художнически пленери, Празника на боба с международен фестивал в с. Радуил. В общината функционират следните културни институции: Читалище паметник “Отец Паисий”, Графична база и постоянно действащия към нея работен семинар, Детски театър“Веселушко”, Телевизия “Канал Рила”. Издават се два вестника: “Приятел” – излиза вторник и петък и “Седмица” – излиза всеки ден без неделя и понеделник.

44


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 4. ЗА БОРОВЕЦ

4.6. АРХИТЕКТУРА В началото на ХХ век княз Фердинанд започва изграждането на три двореца – „Бистрица”, „Ситняково” и „Саръгьол”, както и на хижа „Ястребец”, с което се поставя начало на развитието на привлекателния планински курорт. Тук князът идва със своето семейство и антураж, за да ловува и да си почива в лятната резиденция. През 60-те и 70-те години на миналия век по време на социалистическия режим в България курортът се разраства като най-големия център за зимни спортове на Балканите – строят се ски-влекове и лифтови съоръжения, оформят се широки писти, изграждат се множество хотели в алпийски стил по модела на френския курорт “Les Arcs” в област Савоа, Френски Алпи, също планиран и изграден в края на 1960-те и началото на 1970-те години. През последното десетилетие на 20-ти век след края на режима собствеността върху земята и туристическата база се преструктурира, и частично приватизира. Това довежда до разнообразяване на формите и начините на функциониране на курорта, но и до раздробяване, което създава условия за появата на множество неизяснени ситуации на територията на Боровец. Предвижданията на предишните общи и подробни устройствени планове стават частично или напълно неприложими и започват частични изменения в отделни или групи имоти, както и появата на множество обекти с временен характер. Последните са с най-голяма концентрация в района на Златният триъгълник като тяхната поява започва след 1992-ра година. Характеристики на съвременната архитектура в Боровец и на територията на конкурса са: •

ниското застрояване, с изключение на няколкото големи хотелски комплекси;

ниска интензивност и плътност на застрояване;

ограниченото усвояване на курортните гори;

характерните за традиционната българска и за планинската архитектура: •

естествени материали - дърво и камък;

еркерни излизания с дървени подпори;

скатни покриви, стигащи понякога до терена.

АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО В Самоков са декларирани и обявени 126 недвижими културни ценности (71 в гр. Самоков, 36 в к.к. Боровец и 19 в селата), от тях 13 с национално значение (11 в гр. Самоков и 2 в к.к Боровец”. От 2013 г. историческа зона „Старият Боровец” на територията на к.к. Боровец е със статут на групова архитектурно-строителна културна ценност с национално значение. ДВОРЕЦ “ЦАРСКА БИСТРИЦА” “Царска Бистрица” е бивш дворец на владетелите от Третото българско царство. Намира се над курорта Боровец в Рила. Построен е между 1898 и 1914 г. Изпълнявал е функциите на ловна хижа за царете Фердинанд I и Борис III. Архитектурният облик е повлиян от традиционния български възрожденски стил, но заедно с това в него личат и европейски архитектурни влияния.

45


© Община Самоков, 2017 г.


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 4. ЗА БОРОВЕЦ

ЛЯТНА РЕЗИДЕНЦИЯ “СИТНЯКОВО” И ЛОВНАТА ХИЖА “САРЪ ГЬОЛ” В близост до курорта Боровец и до двореца “Царска Бистрица” се намират още два обекта на културно-историческото наследство – Лятна резиденция “Ситняково”, построена по проект на арх. Г. Фингов през 1904 г., и Ловната хижа “Саръ гьол”. Проектирани по едно и също време и от един автор, тези обекти определено си приличат с архитектурата на ловната къща в “Царска Бистрица”, познатото утилитарно високопланинско строителство, последователно оформени с уютно сецесионова декорация и обзавеждане. ДЪРВЕНАТА ЦЪРКВА „ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ” В КК „БОРОВЕЦ” Храмът е единствената в страната ни дървена църква. Тoй е построен по идея на известни и влиятелни общественици, учени и собственици на вили в бивша Чамкория. Средствата за изграждането му са събрани като волни пожертвования и дарения и през далечната 1933 година е поставено началото на изграждането му. Архитектът на дървената църква е австриец и затова тя е сътворена в типичен готически алпийски стил. ОБЕКТИ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В “ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК” В обхвата на Златният триъгълник се намират две вили недвижими културни ценности – вила на Бекерле и вила на проф. Марков. Подроба информация за тях е включена в следващия дял от заданието.

4.7. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) Действащият Общ устройствен план на Курортно-туристическа локализация „Самоков – Боровец – Бели Искър“ е одобрен през 2005 г. с ръководител арх.Петко Еврев. Според данните от ОУП, свързани със зимния режим на ползване и капацитена на съществуващите към момента на приемането на плана ски-писти, става ясно, че ски-пистите в Боровец имат капацитет, който е крайно недостатъчен да задоволи потребностите на стационарно пребиваващите в курорта туристи - над 6000 души и още по-малко на еднодневно пребиваващите туристи в края на седмицата. Необходимостта от устройване на нови ски-писти и увеличаване на скиорския капацитет в проект на плана е съобразено с близостта на Националния парк Рила и режимите на опазване на неговата територия. Планът е получил положителна екологична оценка със следните най-общи характеристики: •

с минимално навлизане в територията на Национален парк Рила;

общата дължина на ски-пистите е 58 км;

капацитетът на въжените линии достига 15 400 туристи на час.

Летният режим на ползване според предвижданията на ОУП е осигурен чрез разнообразни туристически дейности, осъществявани включително и на територията на Национален парк Рила в съответствие с неговите режими като туристически преходи по определени маршрути и екопътеки, фотосафари, планинско колоездене, конна езда, скално катерене, делта планеризъм, любителски риболов, събиране на билки, диви 47


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 4. ЗА БОРОВЕЦ

плодове и гъби. Освен това е предвидено изграждането на плувни басейни, улеи за тобоган, тенис- кортове и други спортни площадки към туристическите ядра, конни бази в Бели Искър и Бялата поляна, а край Нисък Боровец и на Бялата поляна - игрища за голф. Обръща се внимание на културно-историческите паметници и на прояви, свързани с бита и традициите на местното население. АКТУАЛЕН И ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) В текущата разработка на Плана за улична регулация и обекти на публичната собственост на к. к. Боровец, са определени трасетата на улиците и прилежащите тротоарни пространства, конфигурацията на паркинги с обществен достъп в курорта (съществуващи и значително количество новопредвидени в началото на курорта от страната на Самоков и около КВЛ Ястребец). За имота обект на конкурса е предвиден широк тротоар от североизточната страна, продължение на пешеходния участък на улицата пред хотел Рила, както и осигуряване на северен тротоар по улицата от югоизточната страна. В ПУП – ПУР е предвиден паркинг с капацитет от 300 места за паркиране в зоната на кабинковия лифт. От участниците в конкурса не се изисиква да се съобразяват с досегашните ПУП за настоящата територия. Тъй като територията на конкурса и околностите са сред найважните за развитието на курорта в близък и средносрочен план, актуален ПУП за тях ще бъде разработен в следствие на конкурса и излъчения спечелил проект. Предоставената информация за стратегически документи и досегашни планове са предоставени от Възложителя единствено за сведение. СУПЕР БОРОВЕЦ През 2004 г., с цел запазване и развитие на Боровец е разработен амбициозният скипроект “Супер Боровец”. Този проект, като инвестиционно намерение, е най-мащабниятза времето си подобен проект в Източна Европа. Неговата цел е да разшири сегашния ски курорт Боровец чрез изграждането на комплекс “Самоков - Боровец - Бели Искър” и на свой ред да го направи атрактивен през цялата година. Според направените планове е предвидено курортът да се раздели на три зони и да се осъществят три различни типа застрояване. В проекта се предвижда съществуващата база от съоръжения да бъде разширена и подобрена, а съществуващите ски-писти да бъдат удължени с нови 100 км. Понастоящем проектът е замразен без срок за реализация.

48


© Община Самоков, 2017 г.


50


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

Настоящият дял от заданието на конкурса включва резултатите от поредица проучвания за територията, обект на конкурса, както и Боровец и локализацията Самоков – Боровец – Бели Искър, проведени по поръчка на Община Самоков в периода юни-август 2016 г. В отделните части и фази на проучването са използвани следните методи, кореспондиращи на комплексната тематика: •

преглед на архивни документи

дигитализиране, обработка и трансформиране на пространствени данни

обработка на бази данни и атрибути

обследване и картографиране на пространствени явления

наблюдение и преброяване на потоци

интервюиране на експерти

анализ на обществени обсъждания

анализ на съдържанието на тематични портали и информационни системи

анализ на статистически данни

анализ на информационни празнини

провеждане на геопространствени анализи

изчисление на устройствени параметри

Резултатите от дейността са на основа на предоставени изходни данни от Община Самоков, други компетентни институции и специализирани организации, както и интензивни настолни и теренни проучвания проведени в периода юни-август 2016 г. Обхватът на проучванията е основно територията на т. нар. „Златен триъгълник“ (респ. Триъгълника) и контактната му територия в курортното ядро Боровец (респ. курорта, курортния комплекс) и курортно-туристическата локализация Самоков – Боровец – Бели Искър (респ. локализацията).

5.1. СТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА Пространствената конфигурация в обхвата на „Златния триъгълник“ и контактната територия е усложнена във времето поради насищането с множество отделни обекти и инфраструктура с временен характер. Градоустройствената ситуация е наслоена и динамична поради предоставени вещни права и наложени ограничения, приети и прекратени процедури, както и провежданата текуща процедура по изготвяне на Подробен устройствен план - План за улична регулация и обекти на публичната собственост на к.к. «Боровец». Територията на настоящия конкурс включва имоти No. 65231.919.433 и 65231.919.354, които са общинска частна собственост. СГРАДИ Характерно за територията на Боровец, както и за конкурсната локация е ниското застрояване с няколко изключения за големите хотелски комплекси. Два такива обекта контактуват директно със “Злания триъгълник”, западно от него, а именно хотел Самоков и хотел Рила, достигащи в някои участъци до над 30 м. във височина. В настоящия момент в границите конкурса има 65 съществуващи сгради и постройки като голяма част от тях са с етажност до 2 надземни етажа и височина до 10 м. Общата надземна разгърната застроена площ, РЗП, на сградите в територията на конкурса е 3759 м2, като 32 от тях са частни и 33 са общински. 51


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

Предвижда се да бъдат запазени три сгради, а именно No.12, 14 и 57. Други обекти от всички останали съществуващи постройки също могат да бъдат частично или напълно запазени при обосноваване от участниците в конкурса. Списък на функция, площ, етажност и вид собственост на сградите е приложен в Приложение 3 на настоящото задание. РЕГУЛАЦИЯ В текущата разработка на ПУП - план за улична регулация и обекти на публичната собственост на к. к. Боровец, са определени трасетата на улици и прилежащите тротоарни пространства за курорта. За имотите, обект на конкурса, е предвиден широк тротоар от североизточната страна, продължение на пешеходния участък на улицата пред хотел Рила, както и осигуряване на северен тротоар по улицата от югоизточната страна. (Схема 12). Планът за улична регулация е отразен в Приложение 2 – към настоящото задание. ПЛЪТНОСТ В настоящия момент за имот No:65231.919.433, основен обект на конкурса, плътността е малко над 50% от установените параметри. Документи: Приложение 2 - Предоставя информационна основа на структурта на територията, актуален кадастър, регулационни линии в обхвата на конкурса, инфраструктурни обекти и дървесна растителност Приложение 3 - Подробен списък на функция, площ, етажност и вид собственост на сградите в Златния триъгълник

5.2. ОБЕКТИ НА НКЦ И РЕЖИМИ НА ОПАЗВАНЕ В обхвата на Триъгълника се намират две вилни сгради, които са декларирани недвижими културни ценности (НКЦ). Това са така наречените “Вила на Бекерле” и “Вила на проф. Марков”. Въпреки своя статут, вилите не попадат в границите на груповата недвижима културна ценност Историческа зона „Стария Боровец“. ВИЛА НА БЕКЕРЛЕ Бивша вила на Централен съвет на Български съюз за физкултура и спорт, е триетажна вилна сграда в добро физическо състояние, намираща се на североизточния ъгъл на конкурсната територия. Сградата е построена през 30-те години на XX век. Днес сградата е със статут “архитектурно-строителен паметник на културата с категория за сведение”. В досието на недвижимата културна ценност е записано: “Масивна сграда с каменно мазе и високо каменно външно стълбище, покритие от ламарина, каменна облицовка на I етаж. Сградата е претърпяла някои преустройства - съборено е едното рамо на стълбата, затворена е терасата на главната фасада и е изградено покритие на страничната тераса на III ниво, подменена е част от дограмата с алуминиева. Сградата е ситуирана в напълно променена среда - едромащабни хотели, изсечени дървета. Многобройните бараки около сградата и с гръб към нея пречат на нейното възприемане.” 52


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

В досието са записани също следните предписания за опазване, с които проектните предложения към конкурса трябва да бъдат съобразени: “Допуска се: • Строителна намеса по паметника на културата с възможност за частични промени в обемно-пространствената композиция и плановата схема. Препоръчва се възстановяване на автентичните характеристики на сградата по съществуващата архивна документация за нея. • Строителни дейности в имота при съобразяване с архитектурно-художествения облик на паметника на културата. • Ограждане на имота с ажурна дървена ограда с височина до 1 м. • Промяна на функцията. Изисква се: • Всички инсталации и други технически съоръжения в екстериора на сградата — паметник на културата, да бъдат съобразени с архитектурно-художествения й облик. • Естетизиране на средата на паметника на културата и осигуряване на възможност за визуалното му възприемане откъм улиците. • Съхраняване на високата растителност” ВИЛА НА ПРОФ. МАРКОВ Двуетажна вилна сграда в добро физическо състояние, намираща се, във вътрешността на конкурстата територия в близост до южния й ъгъл. В документацията на сградата липсва датировка на построяването й, но стилово отговаря на архитектурата през периода на създаването на курорта в началото XX век. Днес сградата е със статут “архитектурно-строителен паметник на културата с категория “местно значение”. В досието на недвижимата културна ценност е записано дословно: “Сградата е с каменни основи и с видима фахберкова конструкция в етажите, дървена междуетажна и покривна конструкция и покритие от марсилски керемиди. Съхранена в автентичен вид в екстериора. Непосредствената среда е изцяло променена с построяването на многобройни павилиони, които затрудняват възприемането и загрозяват средата.” В досието са записани също следните предписания за опазване, с които проектните предложения към конкурса трябва да бъдат съобразени: “Не се допуска: • Промяна на обемно-пространствената композиция, архитектурно-художествения облик и материалите в екстериора на сградата. • Монтиране на реклами по паметника на културата.

53


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

Допуска се: • Подмяна на износени части, елементи и детайли от сградата или частично преизграждане. • Частични промени в интериора. • Промяна на функцията. • Ограждане на имота с ажурна дървена ограда с височина до 1 м. Изисква се: • Всички инсталации и други технически съоръжения в екстериора на сградата - паметник на културата, да бъдат съобразени с архитектурно-художествения й облик и да не нарушават автентичната материална субстанция. • Съхраняване на високата растителност и естетизиране на средата на паметника на културата.” Документи: Приложение 4 - граници на Груповата недвижима културна ценност Историческа зона „Стария Боровец“ Приложение 5 - сканирано досие на Вила Бекерле, фигуриращо в Националния институт за недвижимо културно наследство (само на български език). Приложение 6 - сканирано досие на Вила на проф. Марков, фигуриращо в Националния институт за недвижимо културно наследство (само на български език).

5.3. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА Комуналното обслужване в Триъгълника и контактната територия включва основни елементи от целия спектър на изградената техническа инфраструктура в курорта: •

водопроводна и канализационна мрежа;

eлектрическа мрежа със средно и ниско напрежение и трансформатори;

газопровод;

телефонен кабел.

На лице са наскоро изпълнени проекти и проектна готовност зa реконструкция и изграждане на съществуващи и нови водопроводни връзки и проектна готовност за изграждане на канализационни връзки и колектори. За имот 65231.919.354 с обща площ 300 м2, собственост на Община Самоков, е учредено отстъпено право на строеж за трафопост от електроразпределителното дружество, което е с изтекла давност. Вместо това в непосредствена близост в обхвата на имот 65231.919.433 е изграден обект 65231.919.433.61 със същото предназначение.

54


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

5.4. ДРУГИ ОБЕКТИ С ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТЕРИТОРИЯТА Ключови обекти в територията на Златния триъгълник и Боровец, някои от които споменати и като част от заданието, са посочени на интерактивната електронна карта, достъпна на страницата на конкурса. Аналогово копие на екран от картата е включено и като приложение към настоящото конкурсно задание. Документи: Приложение 7 - „Други обекти с отношение към територията“, интерактивната карта е достъпна онлайн на страницата на конкурса www.borovetscompetition. com

5.5. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРОСТРАНСТВЕН АНАЛИЗ Значението на курортно-туристическата локализация Самоков – Боровец – Бели Искър е комплексно, както от гледна точка на туристическото развитие в страната, така и от гледна точка на регионалното и пространствено развитие на Софийска област. Освен, че е един от най-старите курорти, Боровец е и сред трите най-утвърдени зимни ски центрове в страната със съхранена от прекомерно застрояване курортна среда и налични основни курортни ресурси. Другите две селища в локализацията имат съпътстващо значение от гледна точка на туризма. Това са най-големият град в Софийска област - Самоков и село Бели Искър. Преобладаващият вид територия в локализацията е горска, като земеделската територия е концентрирана предимно в землището на Самоков – на изток от града и в по-малка степен в землището на Бели Искър – на изток от селото. Урбанизираната територия на града е най-значителна по площ от този вид територия, а голяма част от територията на курорта все още представлява горска територия. Функциите в курортно ядро (курортен комплекс) Боровец към настоящия момент са резултат от дългогодишното насищане с места за настаняване от различен вид и порядък, на инфраструктурно осигуряване на достъпа до планината и до спортните съоръжения, както и на развитието и преобразуването на социалната инфраструктура, свързана с общественото обслужване, търговия, хранене и развлечения. Съгласно предвижданията на ОУП курортно ядро Боровец е оразмерено за капацитет 8000 – 9000 легла при достигнати към момента 7000 легла. Предвижда малко увеличаване на съществуващата леглова база, като се акцентира на подобряване на инфраструктурата и предлагането на разнообразни туристически дейности освен ските. Районът около Триъгълника се явява един от най-важните възли на решенията за курорта в близък и средносрочен план. ТЪРГОВСКО ОБСЛУЖВАНЕ Търговското обслужване и по-кокретно обслужването с пазарен характер е силно застъпено в рамките на конкурсната територия. В рамките на локацията се извършват дейности като продажба на карти за лифтовете в курорта, извънболнични лечебни услуги, поддържани от частна лекарска практика и специализираната дейност на Планинската спасителна служба, множеството заведенията предлагат храни и напитки, ски гардеробите отдават под наем спортно оборудване и екипировка, практикува се продажба на сувенири, дрехи и спортни стоки, както и други обичайни дейности, появяващи се около туристическите потоци. 55


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

Характерно за обектите, които са ориентирани към масовите посетители през активния зимен сезон е, че те не функционират през летния сезон и около тях пребивават пътуващи търговци. Това предполага бъдещите решения да предвидят нуждата от гъвкавост и приспособяване на пространства за редуващи се търговски дейности и съвместно ползване от няколко субекта през годината, както и оптимални възможности за генериране на приходи от тротоарно право (правото на търговска дейност върху публичен тротоар), запазвайки и/или подобрявайки на проходимостта и привлекателността на публичното пространство в територията на конкурса. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В непосредствена близост до Триъгълника е организирана спирка на междуселищния транспорт и с това се изчерпват функциите с общодостъпен характер. Може да се направи изводът, че липсва значима и събирателна функция. Тази липса не остава незабелязана и в ОУП е заложена под формата на насоката „да се определят място и изграждане на посетителски център на Националния парк и Туристически информационен център“. Около такава основополагаща функция биха могли да се обвържат и допълнителни функции с широк обществен достъп като открито публично пространство и закрити пространства за обществени събития и игра, изкуства и култура, административни дейности от страна на държавата и общината под формата на изнесени работни места, обществени услуги като библио- и/или медиатека, поща и други свързани с обществено здравеопазване и сигурност, управление при кризи, пътувания и международни отношения. ОБИТАВАНЕ В района на Триъгълника и контактната територия има 7 хотела, включително и апартаментни хотели със сборен капацитет от 2629 легла, които представляват 39 % от общия капацитет за настаняване в курортното ядро. ОТДИХ И ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА Устроена среда за отдих и елементи на зелената система са налични в съседни на конкурсния обхват територии - например курортният горски парк, който се намира на североизток от Триъгълника. Въпреки природните дадености, обаче, почти изцяло липсва ползване с цел отдих и краткотрайна почивка във вътрешността на Триъгълника. Тя не бива разпознавана като възможна среда за такава дейност, а и липсват благоприятни условия за достъп, изключвайки отъпканите пътища и пътеки към вътрешните части на квартала, които не подканват посетители с вида си. Гарантирането на тяхното благоприятно екологично състояние, опазването им като острови на биологичното разнообразие, осигуряването на подходящи форми на достъп и социализацията им като част от активно ползваните курортни ресурси и среди за отдих е от голямо значение за облика и привлекателността на Боровец и би следвало да е водещо при конкурсните предложения. ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА Териториите, част от транспортно-комуникационната система около Триъгълника и в контактната територия, осигуряват ключовата вътрешна и регионална свързаност на Боровец. Тази даденост, съчетана с факта, че в непосредствена близост има места за

56


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

престой и паркиране на индивидуален и специализиран транспорт, както и особено важната точка на интермодален трансфер в зоната на Кабинков лифт “Ястребец”, подсилват значимостта на конкурснатата територия в ролята й на обединяващо пространство в курорта. За имота обект на конкурса е предвиден широк тротоар от североизточната страна, продължение на пешеходния участък на улицата пред хотел Рила, както и осигуряване на северен тротоар по улицата от югоизточната страна. В бъдеще се предвижда изместване на началната станция на Кабелен въжен лифт (КВЛ) “Ястребец” в южна посока, недалеч от съществуващата.Това би довело до изместване на активната точка на трансфер, каквато се явява пространството около КВЛ “Ястребец”. В следствие част от активностите, захранващи Триъгълника ще се изместят в западна посока. Това от своя страна ще разтовари квартала от част от търговските и обслужващи транзитния поток от туристи дейности. Би следвало да се търси едно по-свободно и подобре обвързано във вътрешен план пространство за пешеходци, велосипедисти и скиори, което повишава и общото качество на средата в курортното ядро. Вида на територията и конкретните функции на имотите около и сградите в „Златния триъгълник“ са подробно картографирани в Приложените към настоящото задание схеми. Представени са основните характеристики на поземлените имоти, намиращи се в Триъгълника - вид на територията и конкретните функции на имотите и сградите в „Златния триъгълник“.

Документи: Приложение 10 – схеми: Схема 1 - Локализация «Самоков - Бели Искър – Боровец Схема 4 - Функции в туристическо ядро Боровец (настоящ момент) Схема 5 - Функции в туристическо ядро «Боровец» (развитие според ОУП, 2005) Схема 10 - «Златен тригъгълник» - Функции и ползване Схема 11 - «Златен тригъгълник» - Функции и предназначение

57


58


59


60


61


62


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

5.6. ПОТОЦИ И ПОТРЕБИТЕЛИ | ГОДИШЕН РЕЖИМ Потоците и най-общото поведение на потребителите на средата за отдих и туризъм, свързано с посещаване и престой в к.к. Боровец, както и използване на основната туристическа инфраструктура и пространства, е проследено на съответните нива, чрез: •

начините на достигане и реализираните нощувки общо в дестинацията и локализацията (Община Самоков, КТЛ Самоков – Боровец – Бели Искър);

капацитета на местата за паркиране, настаняване и на съоръженията за превоз на туристи, местата от интерес (атракции), периодите с организирани събития, както и постоянните наблюдения на експерти (ядро Боровец);

преброяването на конкретните потоци и картографирането на поведението на потребителите на средата около и в Триъгълника.

ПОТОЦИ, ПОСЕТИТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ - НИВО РЕГИОНАЛНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ Основният начин за достигане до дестинацията и локализацията е с индивидуален или обществен автомобилен превоз с ключово значение на републиканския път втори клас II-82. Разпределението на потоците в обхвата на локализацията и на курорта е комплексен въпрос, чиито основни фактори са свързани с привлекателността на природните и антропогенните условия, с курортните ресурси и туристическа инфраструктура и обекти. АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ Месечната средно-денонощна интензивност на автомобилното движение за трите последни основни преброявания е както следва: •

4609 МПС* през месец август 2005 г.;

8127 МПС през месец януари 2010 г.;

7448 МПС през месец ноември 2015г.

*Моторни превозни средства Наблюдава се значителна интензивност, която вероятно е продиктувана, както от ежедневни трудови пътувания, така и от пътувания с цел почивка. Ежемесечните данни покзват увеличението на трафика, свързан с рекреационни пътувания в активните летен и зимен сезон с пикови месеци съответно август и януари, АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ Автобусният транспорт, който е единствената възможна обществена или специализирана и случайна форма на пътнически превоз до Боровец бележи характерна тенденция на намаляване от 25% спрямо лекотоварния трафик през 2005 година до под 6% от него през 2010 и 2015 година, като общият капацитет за превоз на пътници на ден между Самоков и Боровец е 352 пътника в едната посока при запълване на превозните средства. ПОСЕТИТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ - БОРОВЕЦ В курорта са установени нощуващи и еднодневни посетители. Не всички посетители ползват лифтовете всеки ден. Еднодневните посетители в дните петък, събота и неделя, увеличават с около 30% броя на посетителите настанени в курорта. Според наблюденията на оператора на лифтовете в Боровец през зимния сезон от 15 декември до 15 април има средно 6-7 хиляди посетители на ден. Най-натоваре63


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

ните седмици са предпоследната и последната на декември, първата и втората на януари, целият месец февруари и първите три седмици на март със средно 8-10 хиляди посетители на ден. През летния сезон от 15 юни до 15 септември средно има общо между 80 и 100 хил. посетители, като в по-натоварените уикенди има средно 7-9 хиляди посетители. Най-натоварените седмици са през втората половина на юли, август и първата седмица на септември. Начинът за установяване на броя посетители за тази информация е въз основа на информацията за броя закупени карти за съоръженията увеличен с коефициент, отчитащ и броя на гостите, които не ползват лифта. Проектните предложения в конкурса следва да вземат предвид още: •

лифтът Ситняково експрес е оборудван със специални седалки за велосипеди, който осигурява достъп на колоездачите до трасетата на Боровец маунтин байк парк.

режимът на ползване на заведенията за хранене и развлечения в района на Триъгълника и в зоната на снега е свързан с осигуряването на обедното хранене, което не е включено в туристическите пакети, както и в по-малка степен нощният живот. Значителна част от потребителите на заведенията не са туристи отседнали в местата за настаняване, а предимно еднодневни посетители като много от обектите не работят през лятото, когато този тип посетители са по-малко.

ПОСЕТИТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ – ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК Потенциалната концентрация на посетители и потребители на различните типове туристическа инфраструктура (места за настаняване, паркинги, лифтове и влекове) е представена в документацията към конкурса чрез топлинни карти (heatmaps). Територията с най-голяма концентрация на различните потоци е районът около Златния триъгълник, около който в различен порядък спрямо неговите три страни и три върха се наслагват потоците от: •

кратковременни посетители целеустремени към по-високите части на планината през всички сезони, които използват паркингите и лифтовете;

туристите пребиваващи в по-големите и по-малки средства за подслон и места за настаняване.

За целите на конкурса през почивен ден в летния сезон бе проведено еднoдневно теренно обследване с цел преброяване на преминаващите и установяване на поведението на потребителите и посетителите в обхвата на конкурса чрез утвърдената методология на Ян Гел за обследване на публичните пространства и живота в тях. Преброяването няма за цел изчерпателност, а проследяване на основни тенденции. В деня на обследването са закупени над 3000 билети и карти за работещите през летния сезон лифтове. От наблюдението на потоците е видно, че най-натоварена е отсечката между кръстовището пред КВЛ Ястребец и хотел Роял Плаза, която съсредоточава най-много и почти постоянно като количество пешеходно движение, комбинирано с интензивно автомобилно движение. Отсечката между кръстовището пред КВЛ Ястребец и базата на Планинска спасителна служба, ПСС, също комбинира най-голямото количество автомобилно движение с по-натоварени откъм пешеходно движение периоди. В територията пред хотел Рила, бидейки затворена за движение се наблюдава силно изразен пешеходен поток. От наблюдението върху уседналите дейности може да се обобщи, че най-наситена с разнообразни такива е територията пред хотел Рила, където са съсредоточени и найголям брой обекти, както и търговци ползващи тротоарно право (право на търговска дейност върху публичен тротоар). Най-интензивно посещаваните заведения за хранене са именно там. Голяма част от по-трайно пребиваващите в целия район са самите търговци и работещите в заведенията за хранене. Особено отчетливо е 64


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

съсредоточаването им около западния край на хотел Рила. ПРОБЛЕМИ В сегашната ситуация съществуват множество проблеми свързани с безопасността на преминаващите посетители на курорта и работещите в него, особено в отсечката между кръстовището пред КВЛ Ястребец и хотел Роял Плаза. Не са подходящи условията за преминаване на велосипедисти особено в територията пред хотел Рила, където те са основно съсредоточени поради близостта на точка за отдаване под наем в хотел Рила и местоположението на лифта, който позволява превозването им - Ситняково експрес. Получават се конфликти между велосипедисти и пешеходци в тесните граници на пешеходната част от тази улица. Липсата на организирани места за престой на таксита в близост до КВЛ Ястребец се явява друг проблем на организацията на движението и безопасността на участниците в него. ГОДИШЕН РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ Годишният режим на ползване на средата в курорта се обуславя както от традициите в практикуването на различни форми на отдих и туризъм, така и от нови моди и събития, които провокират търсене. Освен споменатите тенденции, свързани с поведението на туристите и ритъма на посещения на курорта, все по-голямо значение придобива цялостният календар от събития, включващ празнични, културни и спортни събития и фестивали. Като част от теренните проучвания е направен и преглед на сезонния режим на работа на двата типа заведения - за хранене и за развлечения - в рамките на конкурсната територия. От 17 заведения за хранене, работещи през зимния сезон, 9 не работят през летния. От 7 заведения за развлечения, работещи през зимния сезон, само 1 работи през летния.

Документи: Приложение 1 – схеми: Схема 3 – Локализация «Самоков - Бели Искър - Боровец» - Средно денонощна годишна интензивност на автомобилното движение за 2015 г. Схема 6 – Капацитет на места за настаняване в к.к.Боровец Схема 7 – Капацитет на паркингите в к.к.Боровец Схема 8 – Капацитет на лифтовете в к.к.Боровец - летен сезон Схема 9 – Капацитет на лифтовете в к.к.Боровец - зимен сезон Схема 13 – Потоци - Туристи с цел планиски туризъм Схема 14 – Потоци - Посетители на курорта Схема 15 – Потоци - Други посетители на курорта Схема 16 – Потоци - Велосипеди Схема 17 – Потоци - Автомобили Схема 18 – Потоци - Други моторни превозни средства

65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

5.7. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА И ВЪЗДЕЙСТВИЯТА Териториите около стария и новия център на Боровец, както и множество периферно разположени територии са преживели, а някои все още преживяват, упадък по отношение на тяхното физическо, екологично и биологично състояние. Част от причините са естественото изхабяване и амортизация на средата, подсилени от промените в режима на собственост и ползване през последните 25 години от изцяло държавен към частен. Друга част от причините са липсата на достатъчно санкции и стимули за контрол и/или превенция на замърсяването, безстопанствеността и незаконното строителство. Една от най-характерните територии в това отношение е кварталът на Триъгълника и по-специално общинският поземлен имот 65231.919.433. В схема 19, схема 20 и схема 21 са отразени линейни и точкови източници на въздействия върху компонентите води и почви, атмосферен въздух, както и факторът шум. РАЗРУШЕНИ СГРАДИ И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА В Схема 24 са отразени пространства и обекти в неблагоприятно физическо състояние, включително амортизирана или недоизградена инфраструктура, разрушени сгради и такива с установени неизрядни строителни книжа, които имат отношение към състоянието на компонента ландшафт. ДЕНДРОЛОГИЯ И ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ Залесяването в Златния триъгълник е с ясно изразен горски характер. Голяма част от територията му, както и значителни части от някои от имотите в контактната територия са с преобладаващо залесяване от смърчови гори със средна възраст на дърветата между 110 и 130 години. В рамките конкурсната територия има 356 иглолистни и широколистни дървета. Доминиращият дървесен вид обхвата на конкурса е обикновената ела, която представлява 70 % от общия брой на дърветата. При този дървесен вид преобладават дърветата с добре облистени корони, като изсъхналите ели са само 3%.На второ място е смърча, който представлчява 17 % от общия брой дървета. Той е с малко по-лошо състояние на короната и изсъхналите дървета от този вид са значително повече (11 %).Останалите иглолистни видове (бял бор, бяла мура, лъжекипарис) са много малко, като от тях в най-лошо състояние е белия бор. Широколистните видове (бук, явор, липа и офика) са отделни дървета и голяма част от тях, поради негативни антропогени въздействия, са изсъхнали. Към състоянието на ландшафта имат отношение и данните за растителността, представени в Схеми 25 и 26. Проучванията показват тревожното състояние на растителността в конкурсната територия като 70% от иглолистните и широколистните дървета са болни и/или са със засегнати коренови системи. Увредените дървета, са изключително опасни и задължително трябва да се отсичат, ако са на разстояние помалко от височината им от обекти като сгради, пътища, паркинги и др. Доказателство за това е наличието на засегнати постройки от паднали дървета. В допълнение на направената дендрологична оценката за ориентация на участниците в конкурса е направен буферен (buffer) анализ, който показва обхвата на зони за защита с радиус от 15 m около условно здравите и средно увредени дървета. Образуваната площ е 17581 m2. Основанието за определяне на такава площ произтича от неблагоприятното състояние на растителността в следствие на дългогодишно натоварване на средата. Разстоянието е определено въз основа на пропорционалното съотношение между ориентировъчната средна височина на дърветата и обхвата на тяхната коренова система.

77


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

ТЕРИТОРИИ С ОСОБЕНА ТЕРИТОРИАЛНО-УСТРОЙСТВЕНА ЗАЩИТА В обхвата на локализацията и курортното ядро попадат територии с особена териториално-устройствена защита: •

Водоизточниците – язовир Бели Искър;

Природни обекти – Национален парк „Рила“, „Централен рилски резерват“;

Природна забележителност „Черната скала“;

Приоритетни местообитания – множество в обхвата на защитена зона „Рила“;

Групови недвижими културни ценности – историческа зона „Старият Боровец“.

Тези дадености изграждат Боровец като една комплексна територия. За това допринасят и характерните вековни гори в и около курорта. Повечето от тях са със средна възраст над 100 години и имат социално значение като курортни гори и екологично значение като гори във фаза на старост (предлагащи убежище на множество видове растения, животни и гъби). ВОДИ Компонентът води е повлиян негативно рехабилитирана канализационна мрежа.

от

недостатъчно

изградената

или

ПОЧВИ Почвите и ландшафтът в курорта са повлияни негативно във времето на интензивно строителство в средата и в края на предното десетилетие поради допълнителното запечатване на почвите и неподходящото вписване на част от новоизградените хотели и апартаментни комплекси в културния и природен ландшафт на курорта. Има случаи на завишена плътност, интензивност на застрояване и липса на озеленяване в съответните имоти, както и липса на предприети действия по почистване и рекултивация на засегнати площи по време на строителството. Във връзка със запечатването на почвите към заданието е включено теренно заснемане, което представя картината на покриване и утъпкване на почвите в конкурсната територия под формата на подходи за автомобилен и пешеходен достъп към вътрешността на квартала. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ Компонентът атмосферен въздух е повлиян негативно от индивидуалния автомобилен трафик, който засега остава недостатъчно добре организиран и без подходящи заместители към и в обхвата на локализацията. ШУМ Нивата на шума зависият, както от интензивността на автомобилния трафик, така и от точковите обекти на шум, като нощните развлекателни заведения. В тези зони се надвишават граничните стойности на нивата на шума, определени в действащите в България наредби - дневни стойности до 45 dB; вечерни – до 40 dB и нощни до 35 dB.

78


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

ИЗВОДИ Като обобщение може да се заключи, че основните проблеми, които е реднод а се адресират от участниците в конкурса във връзка със състоянието на средата в обхвата на “Златния триъгълник”, идентифицирани при теренните проучвания, могат да се обобщят в следните няколко категории: Дърветата - 70% от тях са болни и/или със засегнати корени, наличие на засегнати постройки от паднали дървета, което е сигнал за сериозен риск; Техническата инфраструктура (канализация и електрическа мрежа) - предвиждане на дренаж/канали за снежна/дъждовна вода, обезопасяване (канали) на силови кабели, избор на място за трансформатор и др..; Подходящи за територията функционални групи, минимизиране на негативното въдействие върху почвите и звуковата среда, съобразяване с териториите със защита; Отпадъци – предвиждане на джобове за контейнери, наличие на нерегламентирани “малки сметища”. Документи: Приложение 1 – схеми: Схема 2 - Локализация «Самоков - Бели Искър - Боровец» - Въздействия и състояние на физическа среда Схема 19 - Въздействие и състояние на физическата среда – почви Схема 20 - Въздействие и състояние на физическата среда - замърсяване на въздуха от автомобили Схема 21 - Въздействие и състояние на физическата среда - Шум от линейни и точкови обекти Схема 22 - Въздействие и състояние на физическата среда - Разрушени сгради и сгради с неизяснен статут Схема 23 - Въздействие и състояние на физическата среда - Състояние на дървесната растителност Схема 24 - Въздействие и състояние на физическата среда - Видов състав

79


80


81


82


83


84


85


86


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

5.8. ПАЗАРЕН АНАЛИЗ Боровец, България, (като туристическа дестинация) увеличава популярността си, както на българския, така и на международния пазар. Предлагането в курорт Боровец и локализацията постепенно се приспособява към световните тенденции в туризма, включвайки разнообразни възможности в следните четири сегмента: •

приключения и физически предизвикателства;

култура и идентичност;

здраве и физическо благосъстояние;

еко-туризъм.

Конкурентоспособността на локализацията и курорта е в зависимост от търсенето в региона на Северозападна, Източна и Югоизточна Европа и предлагането в региона на Балканите, в които попадат дестинации със сходни характеристики като потенциална достъпност, условия за ски туризъм и цени на предлаганите услуги. По-голямата част от курортите в региона са с малък мащаб на ски инфраструктурата и капацитета на местата за настаняване. В някои региони на Румъния и Гърция има гъста мрежа от курорти, които имат регионално и национално значение. Много от тези курорти имат конкурентни характеристики като местоположение и степен на изграденост, както и разнообразна ресурсна основа по отношение на културното наследство, природните забележителности и инфраструктурата за достъп до по-големи градове в близост. Такъв е случаят и с добре установените курорти в България – Боровец, Пампорово и Банско, като Боровец има предимство с разположението си в близост (70 км) до столицата София и международното й летище. Статистическите данни очертават тенденция на стабилно нарастване на посетителите в Боровец с 29%, на реализираните нощувки с 17%, както и на приходите от тях, които нарастват с близо 44% за периода от 2011 до 2015 г. Съотношението между чуждестранни и български граждани е почти равно, с малки промени през годините към известен превес на приходите от чуждестранни граждани. В рамките на сезоните, чуждите граждани преобладават през зимния сезон в месеците януари, февруари и март, достигайки до 71% от общите настанявания през януари 2016 г. с най-много нощувки реализирани в този период. Българските граждани преобладават през останалите сезони и достигат 93% през ноември. С най-малък общ брой на посещенията са месеците май и октомври, когато реализираните нощувки са над 10 пъти по-малко от тези с най-много. През годините Боровец култивира набор от традиционни посетители – нискобюджетни за Англия групи, семейства, двойки и индивидуални посетители, както и среднобюджетни за националните стандарти посетители от Сърбия, Македония, Русия, Украйна, Гърция и Турция. Преобладаващите еднодневни посетители са от град София и по-малко от Пловдив и други градове от региона. Цел на настоящия конкурс и община Самоков е да привлече в по-голяма степен средния и висок клас туристи от България и чужбина.

87


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК Благоприятните ефекти от обновяването на хотелите в периферията на територията не се отразяват пропорционално на заведенията, част от които подкопават изграждания нов маркетингов образ на някои от обектите в тази част на Боровец. Аалтернативни функции биха могли да осигурят благоприятен ефект върху местната икономика. Това се вижда и в направения анализ на мненията на посетители от интернет платформата Trip Advisor по предложение от проведените обществени обсъждания по конкурса и приложен към настоящето задание. Документи: Схема 25 - Местоположение на ски курорти в региона на Балканите Схема 26 - Оценка от потребители на заведенията в Триъгълника Схема 27 - Оценка от потребители на хотелите около Триъгълника - позиция и отзиви

88


89


90


91


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

5.9. ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ При подготовката на заданието по конкурса бяха проведени две публични обществени обсъждания на намеренията за конкурс – на 29 юни 2016 г. в Самоков и на 7 юли 2016 г. в София, като и при двете обсъждания участие взеха Кметът на Самоков, Главният архитект и ръководителите на екипите по съставяне на заданието и на проучванията за територията. САМОКОВ Обсъждането в Самоков си постави за цел да сподели намеренията на Общината и да получи обратна връзка най-вече от местните жители на региона, както и от местните бизнеси, наематели и работещи в територията на Боровец и на Злания триъгълник. В настоящото задание е представено обобщение на изказаните мнения във връзка с проектните предложения: •

Необходимост от обновяване и осъвременяване на територията, повишаване на качеството на застроената и незастроена среда и създаване на условия за обществени дейности, развлечение и отдих за привличане на по-висок клас български и чуждестранни туристи, съответни на таргетираните от много от хотелите в курорта.

Наличие на български туристи от среден и висок клас, които избират чуждестранни курорти поради по-добрата организация и условия за рекреация.

Предвиждане на работилница за ремонт на ски оборудване, каквато понастоящем липсва.

Търсене и осигуряване на достъп през вътрешността на територията;

Обособяване на обществено пространство с възможност за целогодишно провеждане на културни събития.

СОФИЯ Обсъждането в София си постави за цел да сподели намеренията на Общината и да получи обратна връзка основно от проектанствката професионална общност – архитекти, ландшафтни архитекти, урабнисти и инженери, както и от гражданите на София, които най-малко поради близоста на столицата до Боровец представляват голяма част от българските посетители. Участие в това обсъждане взеха и председателите на професионалните организации Камара на архитектите в България, КАБ, и Съюз на архитектите в България, САБ, като партньори на конкурса и членове на работната група оп заданието. Oбобщението на изказаните мнения включва: •

Да се разглежда територията в по-широкия контекст на контактната зона, курорта, локализацията Самоков-Бели Искър-Боровец, българския, регионален и европейски контекст, както и общата визия за развитие на курорта в контекста на регионалното развитие.

Да се адресира предимно семейния туризъм, който е по-често летен и е подоходоносен от зимния. Да се предвидят съответни за него атракциони, включително за деца.

Да се осигури достъп и да се ползва вътрешността на територията при максимално запазване на растителността. 92


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

Видеата от проведените обсъждания са публично достъпни на интернет страницата на конкурса www.borovetscompetition.com, страницата във фейсбук и в канала Borovets Competition в youtube.com. ПУБЛИЧНА АНКЕТА При обявяване на намеренията за архитектурен конкурс в рамките на проведените обсъждания, публикации и медийни участия широката и професионална общественост бяха поканени да попълнят анкета в аналогов и електронен вид (на страницат ана конкурса). Резултатите бяха обобщени и периодично споделяни, най-общо: •

Съображения какво е необходимо – пътна инфраструктура и паркиране, ориентация, неповторима визия, запазване и подчертаване на местната природа и култура, семейно ориентирани развлечения

Съображения какво да няма – по-малко и по-съвременни и естетически издържани търговски сгради и рекламни табели; притеснения от презастрояване и за природата;

Незаета ниша за планински курорт от висок клас и Боровец, като място което все още не е застроено е подходящ за подобно развитие;

Използването изцяло на естествени материали, ясно обозначени пътища и пешеходни зони, обособени места за паркиране.

Други изказани съображения, които бяха взети предвид при организацията на конкурса бяха за достатъчно дълги срокове, изчерпателна изходна информация, мотивиращи награди, реализация на спечелилия проект, интердисциплинен екип по заданието, експертно жури, прозрачност и анонимност. ТУРОПЕРАТОРИ Във връзка с проследяването на пазарните тенденции свързани с Боровец в периода 04-15 август 2016 година беше проведено електронно анкетно проучване сред извадка от 18 български и чуждестранни туроператора, предлагащи туристически пакети за Боровец с 28% на отговорилите. Извадката включва предимно мъже на възраст между 25 и 48 години, повечето с над 5 години опит в работата си с Боровец и на позиции като мениджър пордажби, резервации и настаняване, както и управител в компании, за които Боровец представлява малък, междинен или голям дял от пазара на предлагани услуги В ОБОБЩЕНИЕ НА АНКЕТАТА: •

Качеството на цялостния туристически продукт в курорта се подобрява. Един от респондентите подчертава негативното значение на „Златния триъгълник“ по отношение на цялостния продукт на курорта, коментирайки, че са необходими промени, ако Боровец цели да бъде един от водещите курорти в тази част на Европа.

Основните пазарни сегменти се запазват - ски туризъм и почивки, поспециално начинаещи нискобюджетни скиори.

Предложения свързани с промени като например организиране на по-голям брой мероприятия, както през летните, така и през зимните месеци, препоръка за развиване на спа услугите, почистването и по-добрата организация на курорта.

93


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | 5. "ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК"

Обратна връзка от туристите по отношение на обществените пространства като “Златния триъгълник“ е за добро и умерено добро преживяване, но двойките и семействата не одобряват общият вид на курорта, докато най-младите поколения нямат нищо против баровете.

Специфичните препоръки за развитието и функциите в обществените пространства и “Златния триъгълник” са за подобряване на територията в духа на планинските курорти и инвестициите направени в ски зоната и в някои хотели, премахване на „Go-go баровете и свързани магазини, които правят курорта неподходящ за семейства и висок клас туристи.

Профилът на настоящите туристи посещаващи Боровец, които използват услугите на респодентите се описва като „средна класа – рускоговорящи“,„регионален пазар“ от Македония, Сърбия, Турция, Гърция и „по-слабо чартърен“ от Украйна и Русия, както и „всички профили“, включващи групи, семейства и двойки от Великобритания.

Изразено желание за запазване на пазарите, както и акцент върху скиорите, начинаещи скиори и семейства, които ще осъществят своята първа ски почивка в Боровец, тъй като предлага добро съотношение качество – цена.

Документи: Приложение 8 - Извадка от проведената анкета в рамките на обществените обсъждания и онлайн

94


95


II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ТАБЛА Конкурсните разработки трябва да бъдат разположени в 6 табла във формат А0 (84/119 см). Ориентацията на таблата трябва да бъде хоризонтална. Всички подадени графични табла (2-6) следва да включват задължително и линеен мащаб. За Табло 1 линеен мащаб се включва при уместност според представените материали. ТАБЛО 1 - ОБЩА КОНЦЕПЦИЯ Материали, изясняващи общата концепция на проекта: •

3D визуализация/и (задължително),

Схеми и други илюстративни материали - снимки на макети, перспективни/ аксонометрични скици или други илюстративни материали по преценка на участниците.

Общата разгърната застроена площ (РЗП) и общата парична стойност в български лева на предлагания инвестиционен проект, заедно със сумарни РЗП и парични подстойности в български лева на изискваните в Глава I. Конкурсната програма, т.2.3.2 Функционална програма функционални групи (задължителни) и паричната подстойност и застроена площ на подземните площи. Да се укаже ясно обхвата по площ, функции и стойност на предвижданите етапи на инвестиционния проект.

Необходимият за разбирането на концепцията обяснителен текст и обосновка на български или на английски език (препоръчителна е двуезичност на текста за целите на журирането).

Име на документа при електронно подаване: 1.pdf ТАБЛО 2 - УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ Материали, изясняващи устройствената концепция на проекта: •

ситуация в мащаб 1:500 (задължително),

устройствени показатели на територията - разгъната застроена площ, кота корниз и кота било, обща озеленена площ, (задължително),

брой и заварено състояние на засегнатите дървета спрямо подадената схема за състояние на дървесната растителност,

брой предвидени места за паркиране,

придружаващи участниците),

разрез/изглед през територията (по преценка на участниците),

Необходимият за разбирането на концепцията текст на български или на английски език (препоръчителна е двуезичност на текста за целите на журирането);

разяснителни

концепцията

схеми

(по

преценка

на

Име на документа при електронно подаване: 2.pdf

96


II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ТАБЛО 3 - ФУНКЦИОНАЛНА ПРОГРАМА Материали, изясняващи функционалната програма на проекта: •

Функционална/и схема/и - схеми, аксонометрии, ситуация и/или сегменти от ситуацията в мащаб по преценка на участниците (задължително);

Необходимият за разбирането на функционалната програма текст на български или на английски език (препоръчителна е двуезичност на текста за целите на журирането);

Име на документа при електронно подаване: 3.pdf ТАБЛО 4 - АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ Материали, изясняващи архитектурното решение на проекта: •

Характерни планове, разрези, фасади, силуети, детайли, аксонометрии, перспективи и други илюстративни материали в мащаб по преценка на участниците, изясняващи архитектурния облик на всяка от фукционалните групи или комбинация от фукционални групи, включени в конкурсния проект (вж. Задание - B. Функционална програма): •

Функционални групи Търговия и заведения за хранене, Административно здравно и обществено обслужване и Информационно обслужване, култура, изкуства и образование трябва да са представени с планове, разрези, фасади, силуети в мащаби 1:50 и/или 1:20 и детайли в мащаби 1:10, 1:5 и/или 1:1.

Функционална група Ландшафт и градски дизайн да е показана със ситуационен план 1:500, детайли и поне 3 елемента на градския дизайн - елементи за отдих, кошчета за отпадъци и осветление и т.н.

Задължително представяне на функционална група Търговия и заведения за хранене в мащаб и съдържание по преценка на участниците;

Необходимият за разбирането на архитектурното решение текст на български или на английски език (препоръчителна е двуезичност на текста за целите на журирането);

Други пояснителни материали и визуализации по преценка на участниците

Име на документите при електронно подаване съответно: 4.pdf, 5.pdf и 6.pdf СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНOТО ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ Стойността на проектното предложение да бъде подаден в предоставената от организаторите двуезична бюджетна бланка, както и като текст в графичен файл 1.pdf според изискванията на техническото задание на конкурса. Стойността трябва да включва описание и по функционални групи и предвидени етапи на реализация на инвестиционния проект. Име на документа при електронно подаване: Annex 1.6 Budget.docx

97


II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ При електронно подаване на документацията на адрес: info@botovetscompetition.com се изпраща линк за сваляне на изпратените документи, а НЕ самите документи. Нито един от изпратените файлове не трябва да надвишава 10 MB. Детайлно пояснение за реда на електронното подаване на проекти е включено в подробната конкурсна програма на настоящия конкурс. ХАРАКТЕРНО ИЗОБРАЖЕНИЕ В ГОЛЯМ РАЗМЕР (COVER IMAGE) JPEG файл с размери 1440x900 px (72dpi, RGB цветови режим). Ще бъде използван в уеб сайта на конкурса (в страницата на отделен проект) след приключване на журирането. Има за цел да покаже най-впечатляващия аспект от проекта за хора, които не биха разгледали таблата или не четат чертежи. Може да съдържа 3D визуализация или схема от проектa. Характерните изображения за аналогово предадените проекти се предават на приложената от участника флаш памет или диск. Име на документа при електронно подаване: cover.jpg ЕЗИК И МЕТРИЧНА СИСТЕМА Официалният език на конкурса е български. Обяснителният текст, както и всички надписи по чертежите, могат да бъдат на български или английски език, като препоръчителна е двуезичност (български и английски език) за целите на журирането и публикуването на проектите. С оглед осигуряването на възможност за участие на чуждестранни лица е допустимо единствено графичната част (проектите) да се представя на английски език, като и в този случай при възможност е препоръчителна двуезичност. Проектните предложения трябва да се предават в международната система от мерни единици. Документацията на проекта извън описаните по-горе графични материали се подава на предоставените от Възложителя и описани в Подробната конкурсна програма двуезични бланки. АНОНИМНОСТ Имената на авторите или екипите, техни снимки, инициали или лога не трябва да присъстват в описаните по-горе графични и текстови материали. Имената ще бъдат въвеждани в бланката за участие в конкурса и няма да бъдат видими за членовете на журито. Анонимността на участниците е гарантирана.

98


II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ Предаването на проектите става в електронен вид на адрес info@borovetscompetition. com по реда описан в Подробната конкурсна програма на настоящия конкурс и със заглавие на писмото Borovets Competition или в анаголов вид на адрес: България Самоков 2000, ул. Македония №34 тел.: 0722/66030, 0722/66631, 0722/66632; 0889 199 230 Лице за контакт: Снежана Низамска, Главен специалист Деловодство ЗА АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС БОРОВЕЦ

След успешно изпратен проект, участникът получава входящ номер и потвърждение за приемане - според начина на подаване аналогово или дигитално.

99


© Община Самоков, 2017 г.


101


III. ПРАВНА РАМКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА КОНКУРСА ОБЩИНА САМОКОВ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА САМОКОВ

ВИД НА КОНКУРСА ПРАВНА РАМКА Конкурсът се провежда в съответствие с разпоредбите на чл.18, ал.8, чл. 80 от ЗОП, чл. 82 и сл. от ППЗОП и чл. 5, т.1; чл.6, ал.1, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране (НПКУПИП). ОПИСАНИЕ НА КОНКУРСА: •

Конкурсът се организира като част от процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга (изработване на бъдещи работен инвестиционни проекти);

Конкурсът се организира с присъждане на награди;

Целта на конкурса е придобиване на проект в прединвестиционна фаза– основа за изработка на бъдещ проект;

Вида на конкурса •

открит – всички заинтересовани могат да представят проекти;

едноетапен по смисъла на НПКУПИП;

таен (анонимен) – провеждат се при запазване анонимността на кандидатите до класиране на проектите им от журито;

с награди – класираните и премирани проекти ще получат парични награди;

Резултатите от оценяването се оповестяват на публично заседание съгласно чл.91, ал.3 ППЗОП.

102


103


IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 1.1. Приложение №1.1 - Заявление за участие 1.2. Приложение № 1.2 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 1.3. Приложение № 1.3 - Декларация по образец, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа (ако е приложимо) 1.4. Приложение № 1.4 - Декларации по чл.8, ал.1 НПКУПИП и чл. 91, ал.3 ППЗОП 1.5. Приложение № 1.5 - Договор-проект 1.6. Приложение № 1.6 - Проектна стойност 2.

Скица на поземлен имот № 65231.919.433. Извадка от кадастралния регистър. Файл с нанесени кадастрална карта, регулационни линии в обхвата на конкурса, инфраструктурни обекти и дървесна растителност

3.

Списък на сградите в територията на конкурса по вид, етажност и собственост

4.

Граници на Историческа зона „Стария Боровец“

5.

Досие на НКЦ Вила Бекерле

6.

Досие на НКЦ Вила на проф.Марков

7.

Други обекти с отношение към територията

8.

Резултати и извадки от проведени обществени обсъждания и анкети

9.

Папка с фотоматериали

10. Папка с резултати и извадки от проведените проучвания на територията: •

Схема 1 - Локализация “Самоков - Бели Искър - Боровец”

Схема 2 - Локализация “Самоков - Бели Искър - Боровец” - Въздействия и състояние на физическа среда

Схема 3 - Локализация “Самоков - Бели Искър - Боровец” - Средно денонощна годишна интензивност на автомобилното движение за 2015 г.

Сехма 4 - Функции в туристическо ядро “Боровец” (настоящ момент)

Схема 5 - Функции в туристическо ядро “Боровец” (развитие според ОУП, 2005)

Схема 6 - Капацитет на места за настаняване в к.к.Боровец

Схема 7 - Капацитет на паркингите в к.к.Боровец

Схема 8 - Капацитет на лифтовете в к.к.Боровец - летен сезон

Схема 9 - Капацитет на лифтовете в к.к.Боровец - зимен сезон

Схема 10 - “Златен тригъгълник” - Функции и ползване

Схема 11 - “Златен тригъгълник” - Функции и предназначение

Схема 12 - “Златен триъгълник” - Обхват, собственост и застрояване

Схема 13 - Потоци - Туристи с цел планиски туризъм

Схема 14 - Потоци - Посетители на курорта

Схема 15 - Потоци - Други посетители на курорта

Схема 16 - Потоци - Велосипеди

Схема 17 - Потоци - Автомобили

Схема 18 - Потоци - Други моторни превозни средства

Схема 19 - Въздействие и състояние на физическата среда - почви

Схема 20 - Въздействие и състояние на физическата среда - замърсяване на въздуха от автомобили

Схема 21 - Въздействие и състояние на физическата среда - Шум Схема 22 - Въздействие и състояние на физическата среда - Разрушени сгради и сгради с неизяснен статут

Схема 23 - Въздействие и състояние на физическата среда - Състояние на дървесната растителност

Схема 24 - Въздействие и състояние на физическата среда - Видов състав

Схема 25 - Местоположение на ски курорти в региона на Балканите

Схема 26 - Оценка от потребители на заведенията в Триъгълника

Схема 27 - Оценка от потребители на хотелите около Триъгълника - позиция и отзиви 104


105


V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТИ Екипът на конкурса изказва благодарности на институционалните му партньори, на всички участници, партньори и доброволци по проведените обществени обсъждания и анкети; на работната група по заданието, на техническата комисия и на всички споменати и неспоменати консултанти по проекта; на целия състав на Община Самоков, които направиха конкурса възможен; на гражданите, работещите и посетителите на Самоков и Боровец за тяхната съричастност, подкрепа и критично мнение. Накрая, но не по важност, благодарим на журито на конкурса и на всички участници, че влагат своите опит и умения за по-доброто бъдеще на Боровец и региона.

ЕКИП По организацията на конкурса работиха: Възложител - Община Самоков Владимир Георгиев, Кмет на Община Самоков, Главен архитект Надежда Клинчева-Колева, Директор ТСУЕП инж.Евелина Перфанова, Ст.експерт ТСУЕП арх.Стоянка Касабова Както и всички отдели и експерти на Община Самоков, ангажирани по проекта. Организация и задание – Urbanistas. Арх. Бойка Огнянова Урб. Мила Йолова Арх. Кремена Мускурова Урбанистични проучвания Урб.Ангел Буров урб.Димитър Трифонов урб.Васил Маджирски Фито-санитарна оценка Доц. д-р Стефан Мирчев Гл. ас. д-р Николай Зафиров Маг. еколог Рашид Рашид Правна рамка и обществена поръчка Адв. Цвета Стоева-Йоцова Дизайн: Арх. Симона Кабадова 106


Borovets Competition Rules BG  
Borovets Competition Rules BG  
Advertisement